Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL"

Transkript

1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

2 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse

3 1 Metode og omfang 2 Indhold 1 Metode og omfang Udsendelse og svarprocent Statistisk usikkerhed Anonymitet Tabelberegninger og forklaringer Omregning til fuldtidsløn Forklaring af tabel med personalegoder Tabelforklaringer Løntabeller privatansatte Fordelt efter ansættelsessted og dimittendår Fordelt efter dimittendår Fordelt efter grad af personaleledelse Fordelt efter grad af budgetansvar Lønfremskrivning med 2,5 % fordelt på dimittendår Ansatte i HedeDanmark fordelt efter dimittendår Ansatte i Skovdyrkerne fordelt efter dimittendår Ansatte i Privat skovbrug m.v. fordelt efter dimittendår Løntabeller kommunalt ansatte Fordelt efter dimittendår Fordelt efter grad af personaleledelse Fordelt efter grad af budgetansvar Løntabeller statsligt ansatte Fordelt efter dimittendår Fordelt efter ansættelsessted Fordelt efter grad af personaleledelse Fordelt efter grad af budgetansvar Ansatte i Naturstyrelsen fordelt efter dimittendår... 15

4 1 Metode og omfang 3 6 Løntabel alle Alle fordelt efter ansættelsesområde Frekvenstabeller Alder og køn Uddannelse og dimittendår Ansættelsesområde og ansættelsessted Stilling og titel Anciennitet og antal jobskift Pensionsordning Ugentlig arbejdstid Hjemmearbejde Ledelsesansvar og budgetansvar Personalegoder, ekstra fridage og gratiale Barsel Kunde og konkurrenceklausuler Betalt efteruddannelse... 28

5 1 Metode og omfang 4 1 Metode og omfang 1.1 Udsendelse og svarprocent Lønundersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde mellem Danske Skov- og Landskabsingeniører (DSL) og Huge Consulting ApS. Undersøgelsen er tilrettelagt som en totaltælling, hvor samtlige af DSL indgår. Den 25. september 2014 udsendte Huge Consulting ApS invitationer til 662 DSL med en gyldig adresse. Via et link i invitationen fik ne mulighed for at besvare det elektroniske lønskema direkte. I løbet af oktober blev, der ikke havde besvaret lønskemaet, rykket pr. e- mail to gange. Dataindsamlingen blev endelig afsluttet den 24. oktober I nedenstående oversigt er nøgletallene omkring undersøgelsens svarprocent præsenteret. Oversigt. Undersøgelsens svarprocent invitationer udsendt (bruttopopulation) 662 Uden for målgruppen (ledige, pensionister m.v.) 3 Nettopopulation 659 svar 312 Svarprocent 47 % Svarprocenten er 47 %, hvilket er en del højere end sidste år, hvor den var 43 %. Det er andet år i træk, at svarprocenten er steget, hvilket er meget positivt. Der er udgået 3 pga. ukorrekte/urealistiske lønoplysninger. Det vil sige løntabellerne i kapitel 3 er baseret på svar fra Statistisk usikkerhed Da ikke alle af DSL har valgt at indsende lønoplysninger, er der en statistisk usikkerhed på undersøgelsens resultater. Det betyder, at der skal være en vis forskel i to undergruppers gennemsnitsløn (f.eks. to forskellige ansættelsesområder), før man kan konkludere, at de to undergrupper har forskellig løn. Den statistiske usikkerhed er dog relativ lille i undersøgelsen, da der er kommet lønoplysninger fra 309 af de i alt 659.

6 1 Metode og omfang 5 Herudover kan der være et bortfaldsproblem i undersøgelsen, hvis de 309, der udgør datagrundlaget, ikke er repræsentative i forhold til hele populationen (659). Selve bortfaldet er på 53 %, hvilket er relativt højt, hvis man sammenligner med andre lønundersøgelser. Det er ikke muligt at lave en egentlig bortfaldsanalyse, hvor det undersøges, om der rent faktisk er "skævheder" i det indsamlede datamateriale. Bortfaldsproblemet betyder, at man skal være varsom med ikke at overfortolke undersøgelsens resultater, hvad angår det generelle lønniveau. F.eks. ved vi ikke, om der mangler flest svar fra de relativt højtlønnede, eller om der mangler flest svar fra de relativt lavtlønnede. Det er dog rimeligt at antage, at eventuelle skævheder er ens fra år til år. Det betyder, at lønstatistikken har stor troværdighed, når det gælder om at beskrive lønudviklingen over tid. 1.3 Anonymitet Lønundersøgelsen var ikke anonym, men derimod fortrolig i den forstand at kun Huge Consulting ApS har haft mulighed for, via nes mailadresser og medlemsnumre, at identificere de indkomne besvarelser. Oplysningerne er dog kun blevet anvendt til at rykke de, der efter svarfristens udløb endnu ikke havde besvaret lønskemaet. Alle løntabeller er opstillet, så det ikke er muligt at genkende enkeltpersoner. I de tilfælde, hvor der er under fire i en undergruppe, beregnes der ikke lønoplysninger. Undergruppen fjernes ikke fra tabellerne, men alle løntal erstattes af -. I de tilfælde, hvor der er under seks i en undergruppe, beregnes der kun gennemsnit og ikke fraktiler.

7 2 Tabelberegninger og forklaringer 6 2 Tabelberegninger og forklaringer 2.1 Omregning til fuldtidsløn Deltidsansatte s løn er i løntabellerne omregnet til teknisk fuldtidsløn (37 timer/uge). En ugentlig arbejdstid på under 36 timer er defineret som deltid. Deltidsansatte, der arbejder under 10 timer om ugen er ikke medtaget i løntabellerne, da det vurderes, at der er for stor usikkerhed på deres tekniske fuldtidsløn. 2.2 Forklaring af tabel med personalegoder I spørgsmålet om personalegoder har ne haft mulighed for at markere flere goder. I tabellen over dette spørgsmål skal man derfor være opmærksom på, at hvis man lægger antal svar sammen, giver dette mere end det samlede antal, som indgår i statistikken. Det ses endvidere, at procentsøjlerne sammenlagt giver mere end 100 % - fx giver Total-kolonnen 440 %. Dette betyder, at de, der har deltaget i undersøgelsen, i gennemsnit har 4,4 personalegoder. Det fremgår af overskriften til tabellen, at ne kunne markere flere goder. 2.3 Tabelforklaringer Undersøgelsens resultater præsenteres i kapitel 3 og 4. Kapitel 3 indeholder løntabeller, mens kapitel 4 indeholder frekvenstabeller over alle spørgsmål i lønskemaet. Nedenfor er indholdet af løntabellerne forklaret: : let af der befinder sig i den pågældende række (undergruppe). Som tidligere omtalt beregnes der ikke lønoplysninger, hvis der ikke er mindst fire i en undergruppe. Nettoløn: Nettolønnen beregnes på baggrund af de lønoplysninger, som ne har angivet i lønskemaet. Nettolønnen beregnes som bruttoløn minus pensionsbidrag i alt.

8 2 Tabelberegninger og forklaringer 7 Pension i alt: Pension i alt er summen af medlemmets og arbejdsgiverens pensionsbidrag som oplyst i skemaet. De, der ikke har udfyldt dette felt, har fået sat deres pensionsbidrag til 0 kr. Pension i alt er et gennemsnit for ne i den enkelte undergruppe. Bruttoløn: Bruttolønnen som ne har oplyst i lønskemaet. Bruttolønnen er inkl. medlemmets og arbejdsgiverens pensionsbidrag. Har et medlem ikke udfyldt dette felt, anses lønskemaet for at være blankt og indgår ikke i statistikken. 25 % fraktil: 25 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler ne i følgende to grupper; (1) de 25 % af ne, der har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen og (2) de 75 % af ne, der har en bruttoløn, der er større. 50 % fraktil: 50 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler ne i to lige store grupper. Halvdelen har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen, og halvdelen har en bruttoløn, der er større. 75 % fraktil: 75 % fraktilen angiver den bruttoløn, der deler ne i følgende to grupper; (1) de 75 % af ne, der har en bruttoløn, der er mindre end fraktilen og (2) de 25 % af ne, der har en bruttoløn, der er større. Der findes ikke et entydigt svar på, om det er gennemsnittet eller 50 % fraktilen, der er det bedste nøgletal at anvende, hvis man vil vurdere lønniveauet. Studerer man en løntabel, vil man i de fleste tilfælde se, at gennemsnittet er højere end 50 % fraktilen. Dette skyldes, at de fleste undergrupper typisk indeholder nogle (få), der tjener markant mere end de øvrige. Disse (få) trækker gennemsnittet op, men de har ingen indflydelse på 50 % fraktilen. Set i dette lys er 50 % fraktilen et mere "ærligt" tal for lønniveauet i en undergruppe end gennemsnittet.

9 3 Løntabeller privatansatte 8 3 Løntabeller privatansatte 3.1 Fordelt efter ansættelsessted og dimittendår Privatansatte. Bruttoløn for september 2014 fordelt på ansættelsessted og dimittendår, og lønstigning i procent fra 2013 til Dimittendår HedeDanmark Skovdyrkerne *Privat skovbrug mv. Alle privatansatte Bruttoløn Bruttoløløn Brutto- Bruttoløn Bruttoløn sept Stigning i bruttoløn 1979 eller før ,3% ,0% ,5% ,0% ,5% ,5% 2010 eller senere ,2% Total ,2% Bruttoløn Stigning ,5% -2,7 1,8% 0,2% *Privat skovbrug mv. består af alle andre privat ansatte end ansatte i HedeDanmark og i Skovdyrkerne. 3.2 Fordelt efter dimittendår Privatansatte. Nettoløn, pension, bruttoløn og fraktiler (beregnet på bruttoløn) for september 2014 fordelt på dimittendår. Dimittendår 1979 eller før eller senere Total

10 3 Løntabeller privatansatte Fordelt efter grad af personaleledelse Privatansatte. Nettoløn, pension, bruttoløn og fraktiler (beregnet på bruttoløn) for september 2014 fordelt på grad af personaleledelse. Personaleledelse Ingen personaleledelse Ledelse overfor 1-9 ansatte Ledelse overfor ansatte Ledelse overfor 25 eller flere ansatte Total Fordelt efter grad af budgetansvar Privatansatte. Nettoløn, pension, bruttoløn og fraktiler (beregnet på bruttoløn) for september 2014 fordelt på grad af budgetansvar. Budgetansvar Ingen Under 1 mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr Mere end 50 mill. kr Total

11 3 Løntabeller privatansatte Lønfremskrivning med 2,5 % fordelt på dimittendår Privatansatte. Fremskrivning af septemberløn 2014 med 2,5 % p.a. fordelt på dimittendår. Dimittendår Sept bruttoløn Marts ,25 % Juni ,875 % Sept ,5 % Dec ,125 % 1979 eller før eller senere Total Ansatte i HedeDanmark fordelt efter dimittendår HedeDanmark. Nettoløn, pension, bruttoløn og fraktiler (beregnet på bruttoløn) for september 2014 fordelt på dimittendår. Dimittendår 1979 eller før eller senere Total Ansatte i Skovdyrkerne fordelt efter dimittendår Skovdyrkerne. Nettoløn, pension, bruttoløn og fraktiler (beregnet på bruttoløn) for september 2014 fordelt på dimittendår. Dimittendår 1989 eller før eller senere Total

12 3 Løntabeller privatansatte Ansatte i Privat skovbrug m.v. fordelt efter dimittendår Privat skovbrug mv.* Nettoløn, pension, bruttoløn og fraktiler (beregnet på bruttoløn) for september 2014 fordelt på dimittendår. Dimittendår 1979 eller før eller senere Total *Privat skovbrug mv. består af alle andre privat ansatte end ansatte i HedeDanmark og i Skovdyrkerne.

13 4 Løntabeller kommunalt ansatte 12 4 Løntabeller kommunalt ansatte Fordelt efter dimittendår Kommunalt ansatte. Nettoløn, pension, bruttoløn og fraktiler (beregnet på bruttoløn) for september 2014 fordelt på dimittendår. Dimittendår 1979 eller før eller senere Total Fordelt efter grad af personaleledelse Kommunalt ansatte. Nettoløn, pension, bruttoløn og fraktiler (beregnet på bruttoløn) for september 2014 fordelt på grad af personaleledelse. Personaleledelse Ingen personaleledelse Ledelse overfor 1-9 ansatte Ledelse overfor ansatte Ledelse overfor 25 eller flere ansatte Total

14 4 Løntabeller kommunalt ansatte Fordelt efter grad af budgetansvar Kommunalt ansatte. Nettoløn, pension, bruttoløn og fraktiler (beregnet på bruttoløn) for september 2014 fordelt på grad af budgetansvar. Budgetansvar Ingen Under 1 mill. kr mill. kr mill. kr mill. kr Mere end 50 mill. kr Total

15 5 Løntabeller statsligt ansatte 14 5 Løntabeller statsligt ansatte 5.1 Fordelt efter dimittendår Statsligt ansatte. Nettoløn, pension, bruttoløn og fraktiler (beregnet på bruttoløn) for september 2014 fordelt på dimittendår. Dimittendår 1979 eller før eller senere Total Fordelt efter ansættelsessted Statsligt ansatte. Nettoløn, pension, bruttoløn og fraktiler (beregnet på bruttoløn) for september 2014 fordelt på ansættelsessted. Ansættelsessted KU-Life Naturstyrelsen Bane Danmark Andet Total

16 5 Løntabeller statsligt ansatte Fordelt efter grad af personaleledelse Statsligt ansatte. Nettoløn, pension, bruttoløn og fraktiler (beregnet på bruttoløn) for september 2014 fordelt på grad af personaleledelse. Personaleledelse Ingen ledelsesopgaver Ledelse overfor 1-9 ansatte Ledelse overfor 10 eller flere ansatte Total Fordelt efter grad af budgetansvar Statsligt ansatte. Nettoløn, pension, bruttoløn og fraktiler (beregnet på bruttoløn) for september 2014 fordelt på grad af budgetansvar. Budgetansvar Ingen Under 1 mill. kr mill. kr Mere end 5 mill. kr Total Ansatte i Naturstyrelsen fordelt efter dimittendår Naturstyrelsen. Nettoløn, pension, bruttoløn og fraktiler (beregnet på bruttoløn) for september 2014 fordelt på dimittendår. Dimittendår 1979 eller før eller senere Total

17 6 Løntabel alle 16 6 Løntabel alle 6.1 Alle fordelt efter ansættelsesområde Alle. Nettoløn, pension, bruttoløn og fraktiler (beregnet på bruttoløn) for september 2014 fordelt på ansættelsesområde. Ansættelsesområde HedeDanmark Skovdyrkerne Rådgivningsvirksomhed i øvrigt Planteskole eller gartnervirksomhed Land- og skovbrugsejendom *Anden privat virksomhed Alle i private virksomheder Alle i kommuner KU-Life Naturstyrelsen Bane Danmark Anden statslig arbejdsplads Alle i staten ALLE MEDLEMMER *Anden privat virksomhed omfatter landsdækkende interesse- og brancheforening, træindustri og andre industrier m.v. samt Videncentret for Landbrug, landboforeninger, familielandbrugsforeninger o. lign.

18 7 Frekvenstabeller 17 7 Frekvenstabeller 7.1 Alder og køn Medlemmernes alder fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent -29 år 20 17% 5 4% 1 2% 26 8% år 19 16% 29 23% 0 0% 48 16% år 14 12% 22 17% 1 2% 37 12% år 13 11% 22 17% 9 14% 44 14% år 10 8% 11 9% 14 22% 35 11% år 12 10% 16 13% 13 20% 41 13% år 16 14% 13 10% 16 25% 45 15% år 13 11% 8 6% 9 14% 30 10% 65+ år 1 1% 1 1% 1 2% 3 1% Medlemmernes køn fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent Kvinde 7 6% 43 34% 4 6% 54 17% Mand % 83 65% 60 94% % Ukendt 0 0% 1 1% 0 0% 1 0%

19 7 Frekvenstabeller Uddannelse og dimittendår Uddannelse fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent Skov- og Landskabsingeniør % 93 73% 60 94% % Jordbrugsteknolog 3 3% 26 20% 0 0% 29 9% Professionsbachelor i jordbrug 2 2% 4 3% 0 0% 6 2% Andet 7 6% 4 3% 4 6% 15 5% Dimittendår fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent 1979 eller før 18 15% 10 8% 11 17% 39 13% % 5 4% 10 16% 24 8% % 11 9% 10 16% 28 9% % 7 6% 17 27% 37 12% % 16 13% 4 6% 30 10% % 20 16% 8 13% 39 13% % 33 26% 2 3% 55 18% 2010 eller senere 30 25% 25 20% 2 3% 57 18% 7.3 Ansættelsesområde og ansættelsessted Ansættelsesområde. Procent Privat virksomhed % Kommune % Staten 64 21% Total %

20 7 Frekvenstabeller 19 Ansættelsessted. Procent Landsdækkende interesse- og brancheforening 3 3% HedeDanmark 38 32% Skovdyrkerne 27 23% Rådgivningsvirksomhed i øvrigt 12 10% Planteskole eller gartnervirksomhed 5 4% Træindustri og andre industrier 1 1% Land- og skovbrugsejendom 16 14% Videncentret for Landbrug, landboforeninger, familielandbrugsforeninger o. lign. 1 1% Anden privat virksomhed 15 13% Alle private % Alle i kommuner % KU-Life 7 11% Naturstyrelsen 47 73% Bane Danmark 4 6% Anden statslig arbejdsplads 6 9% Alle i staten % ALLE MEDLEMMER % Ansættelsessted, tekst ved "Andet" for statsligt ansatte: AU-Kalø DSB Forsvaret Geodatastyrelsen SKAT Vejdirektoratet

21 7 Frekvenstabeller Stilling og titel Stilling fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent Administration 11 9% 46 36% 15 23% 72 23% Rådgivning, information, undervisning og uddannelse 15 13% 5 4% 9 14% 29 9% Produktion og handel 49 42% 1 1% 8 13% 58 19% Planlægning og landskabsforvaltning 11 9% 39 31% 12 19% 62 20% Ledelse 16 14% 26 20% 11 17% 53 17% Anden stilling 16 14% 10 8% 9 14% 35 11% Titel. Procent Afdelingschef/Business Manager 13 4% Sagsbehandler 24 8% Driftsleder/projektleder 25 8% Skov- og landskabsingeniør 36 12% Konsulent 11 4% Underviser/ uddannelseskonsulent 3 1% Naturvejleder, naturskoleleder 7 2% Chef/leder 14 5% Skovbrugskonsulent 1 0% Konsulent, have og park 1 0% Konsulent, miljø 2 1% Skovfoged % Skovfogedassistent 3 1% Formand 3 1% Planlægger 7 2% Landskabs- eller naturforvalter 6 2% Stadsgartner 1 0% Anden titel 50 16% Total %

22 7 Frekvenstabeller Anciennitet og antal jobskift Anciennitet i nuværende stilling fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent Under 1 år 19 16% 28 22% 4 6% 51 17% 1-4,9 år 32 27% 44 35% 7 11% 83 27% 5-9,9 år 26 22% 27 21% 12 19% 65 21% 10-19,9 år 13 11% 14 11% 17 27% 44 14% 20 år eller mere 28 24% 14 11% 24 38% 66 21% jobskift siden kandidatår. Procent % % % % % % % 7 8 3% 8 2 1% 9 1 0% 10 eller flere gange 6 2% Total %

23 7 Frekvenstabeller Pensionsordning Pensionsordning fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent Ja 89 75% % 35 55% % Nej 29 25% 1 1% 0 0% 30 10% Tjenestemandsordning 0 0% 3 2% 29 45% 32 10% Pensionsbidrag fordelt på ansættelsesområde. Eget pensionsbidrag Arbejdsgivers pensionsbidrag Samlet pensionsbidrag Privat virksomhed Kommune Staten i alt som har anført et beløb Gennemsnit i alt som har anført et beløb Gennemsnit i alt som har anført et beløb Gennemsnit Gennemsnit er beregnet over de, som har anført et beløb. Derfor giver "Eget pensionsbidrag" + "Arbejdsgivers pensionsbidrag" ikke "Samlet pensionsbidrag". Bemærk endvidere at de fleste statsligt ansatte, som ikke har anført pensionsbeløb, er på tjenestemandsordning.

24 7 Frekvenstabeller Ugentlig arbejdstid Ugentlig arbejdstid ifølge ansættelseskontrakt fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent 30-36,9 timer 3 3% 8 6% 0 0% 11 4% 37 timer % % % % Over 37 timer 8 7% 2 2% 0 0% 10 3% 7.8 Hjemmearbejde Mulighed for at arbejde fra bopæl fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent Ja 97 82% 64 50% 47 73% % Nej 21 18% 63 50% 17 27% %

25 7 Frekvenstabeller 24 Hvor mange dage om måneden arbejder du hjemme? fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent % 67 53% 16 25% % % 23 18% 11 17% 50 16% % 22 17% 7 11% 41 13% 3 9 8% 2 2% 4 6% 15 5% % 10 8% 6 9% 28 9% % 1 1% 3 5% 14 5% 6 1 1% 0 0% 2 3% 3 1% 7 5 4% 0 0% 4 6% 9 3% 8 3 3% 0 0% 3 5% 6 2% 9 1 1% 0 0% 1 2% 2 1% % 1 1% 1 2% 7 2% % 0 0% 3 5% 4 1% % 0 0% 0 0% 1 0% % 0 0% 0 0% 3 1% % 0 0% 0 0% 1 0% % 0 0% 1 2% 1 0% % 0 0% 0 0% 1 0% % 0 0% 0 0% 1 0% % 1 1% 2 3% 13 4% % 0 0% 0 0% 2 1% % 0 0% 0 0% 1 0%

26 7 Frekvenstabeller Ledelsesansvar og budgetansvar Ledelsesansvar fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent Ingen personaleledelse 47 40% 95 75% 42 66% % Ledelse overfor 1-9 ansatte 54 46% 6 5% 12 19% 72 23% Ledelse overfor ansatte 13 11% 8 6% 8 13% 29 9% Ledelse overfor 25 eller flere ansatte 4 3% 18 14% 2 3% 24 8% Budgetansvar fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent Ingen 26 22% 51 40% 16 25% 93 30% Under 1 mill. kr. 4 3% 16 13% 8 13% 28 9% 1-5 mill. kr % 17 13% 19 30% 69 22% 5-20 mill. kr % 28 22% 18 28% 87 28% mill. kr. 11 9% 7 6% 2 3% 20 6% Mere end 50 mill. kr. 3 3% 8 6% 1 2% 12 4%

27 7 Frekvenstabeller Personalegoder, ekstra fridage og gratiale Personalegoder fordelt på ansættelsesområde. Bemærk ne kan markere flere goder. Procent Procent Procent Procent Fri bil, helt eller delvist 16 13,6% 5 3,9% 0 0,0% 21 6,8% Fri (mobil)telefon helt eller delvist ,7% 52 40,9% 46 71,9% ,1% Fri tog og buskort helt eller delvist 0 0,0% 1 0,8% 1 1,6% 2 0,6% Abonnement på aviser/tidsskrifter 59 50,0% 10 7,9% 24 37,5% 93 30,1% Faglige kontingenter betalt 16 13,6% 5 3,9% 0 0,0% 21 6,8% Hjemme-pc/bærbar/tablet 88 74,6% 46 36,2% 46 71,9% ,3% Internetforbindelse 87 73,7% 17 13,4% 48 75,0% ,2% Sundhedsordning/ -forsikring 80 67,8% 11 8,7% 4 6,3% 95 30,7% Betalt/delvist betalt adgang til fitnesscenter/massage/wellness mv ,4% 26 20,5% 14 21,9% 57 18,4% Frokostordning helt eller delvis 25 21,2% 17 13,4% 7 10,9% 49 15,9% Kontant ferietillæg mere end lovpligtige 1 % 22 18,6% 4 3,1% 3 4,7% 29 9,4% Feriehuse 16 13,6% 59 46,5% 2 3,1% 77 24,9% Godtgørelse for udgift til våbenhold 3 2,5% 2 1,6% 36 56,3% 41 13,3% Godtgørelse for udgift til hundehold 2 1,7% 0 0,0% 28 43,8% 30 9,7% Tjenestebolig (lejebolig) 8 6,8% 2 1,6% 34 53,1% 44 14,2% Brænde 8 6,8% 2 1,6% 11 17,2% 21 6,8% Jagt 8 6,8% 2 1,6% 9 14,1% 19 6,1% Beklædning (herunder fodtøj) 87 73,7% 45 35,4% 48 75,0% ,3% Andre personalegoder 5 4,2% 10 7,9% 2 3,1% 17 5,5% Ingen personalegoder 4 3,4% 28 22,0% 2 3,1% 34 11,0% + procenter summeret ,7% ,9% ,3% ,1% Hvor mange fridage har du om året, udover de fem ugers ferie efter ferieloven? fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent Færre end fem dage 32 27% 4 3% 8 13% 44 14% Fem dage 58 49% 92 72% 49 77% % Flere end 5 dage 10 8% 18 14% 4 6% 32 10% Ved ikke 18 15% 13 10% 3 5% 34 11%

28 7 Frekvenstabeller 27 Bonus, gratiale og engangsvederlag fra september 2013 til september 2014 fordelt på ansættelsesområde. Privat virksomhed Kommune Staten i alt som har anført et beløb Gennemsnit Mindste beløb Største beløb Gennemsnit er beregnet over de, som har anført et beløb Barsel Har du afholdt barselsorlov inden for de seneste to år? fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent Ja 20 17% 20 16% 1 2% 41 13% Nej 98 83% % 63 98% % Hvis JA til at have afholdt barsel - antal afholdte uger fordelt på ansættelsesområde. Privat virksomhed Kommune Staten afholdte uger Gennemsnit antal uger Mindste antal uger Største antal uger Hvor mange uger med fuld løn har du ret til? fordelt på ansættelsesområde. Privat virksomhed Kommune Staten uger med ret til fuld løn Gennemsnit antal uger Mindste antal uger Største antal uger

29 7 Frekvenstabeller Kunde og konkurrenceklausuler Er du i dit nuværende job omfattet af en klausul (evt. flere markeringer)? fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent Ingen 81 68,6% ,5% 56 87,5% ,2% Konkurrenceklausul 20 16,9% 0 0,0% 2 3,1% 22 7,1% Kundeklausul 15 12,7% 0 0,0% 1 1,6% 16 5,2% Jobklausul 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,3% Andre begrænsninger 2 1,7% 0 0,0% 1 1,6% 3 1,0% Ubesvaret 5 4,2% 7 5,5% 5 7,8% 17 5,5% + procenter summeret ,1% ,0% ,6% ,3% 7.13 Betalt efteruddannelse Hvor mange dages betalt efteruddannelse har du haft det seneste år? fordelt på ansættelsesområde. Procent Procent Procent Procent % 44 35% 23 36% % % 4 3% 4 6% 21 7% % 10 8% 6 9% 30 10% 3 8 7% 9 7% 7 11% 24 8% 4 7 6% 15 12% 4 6% 26 8% % 28 22% 14 22% 59 19% % 7 6% 4 6% 13 4% 15 dage eller mere 3 3% 8 6% 0 0% 11 4% Ubesvaret 8 7% 2 2% 2 3% 12 4%

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2017 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2017 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2017 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2018 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2018 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS december 2018 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2018 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2018 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2018 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2018 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10 Lønstatistik 2014 for JA JA Forhandlingsudvalget har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2014. Tabellerne er tænkt som et nemt og overskueligt redskab til

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 JA Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse 1 Metode og omfang

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse 1 Metode og omfang

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik, september 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Arrangementer i Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2007 UNI C, februar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2006

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2006 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2006 UNI C, februar 2007 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode... s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne... s.

Læs mere

Boligselskabernes landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2009

Boligselskabernes landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2009 Boligselskabernes landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2009 UNI C marts 2010 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle inspektører:...

Læs mere

Boligorganisationernes landsforening. Lønstatistik for inspektører m.fl., september måned 2011

Boligorganisationernes landsforening. Lønstatistik for inspektører m.fl., september måned 2011 Boligorganisationernes landsforening Lønstatistik for inspektører m.fl., september måned 2011 UNI C januar 2012 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller...

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Foreningen af mejeriledere og funktionærer LØNSTATISTIK 2017 1 FMFs Hovedbestyrelse Fra venstre er det Leo Morten Lund, Jørgen H. Petersen, René Byrgesen, Michael Jensen, René Fredgaard, Palle Jellesmark,

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2006

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2006 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2006 UNI C, februar 2007 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode... s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2013. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2013. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2013 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2013 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2017 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2017 JA Lønstatistik for privatansatte, september 2017 JA 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2017 JA Huge Consulting ApS december 2017 Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2015 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2015 Udarbejdet

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening LØNSTATISTIK 2015 Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Mejeriingeniør Forening Redaktion: Dansk Mejeriingeniør Forening Munkehatten 28 5220 Odense SØ e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2013

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2013 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2013 AE januar 2014 1 Indhold 1 Undersøgelsens metode... 5 2 Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2012. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2012. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2012 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2012 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening LØNSTATISTIK 2016 Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Mejeriingeniør Forening Redaktion: Dansk Mejeriingeniør Forening Munkehatten 28 5220 Odense SØ e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening LØNSTATISTIK 2017 Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Mejeriingeniør Forening Redaktion: Dansk Mejeriingeniør Forening Munkehatten 28 5220 Odense SØ e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Læs mere

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønudvalget for privatansatte medlemmer af JA har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2012. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Løn på det private område

Løn på det private område Løn på det private område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 JA Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2017 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2017 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Ansatte i kommuner/regioner.

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Ansatte i kommuner/regioner. DdL Lønstatistik 2017 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Ansatte i kommuner/regioner Ansatte i staten Lønstatistik 2017 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken Oplysninger

Læs mere

Hvorfor en lønstatistik? Hvornår kan du opnå højere løn? Når du får nye opgaver, hvor du er ansat. Hvordan er statistikken lavet?

Hvorfor en lønstatistik? Hvornår kan du opnå højere løn? Når du får nye opgaver, hvor du er ansat. Hvordan er statistikken lavet? LØNSTATISTIK 2011 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2018 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2018 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2015 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2015 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse

LØNSTATISTIK Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse LØNSTATISTIK 2016 Forbundet Arkitekter og Designeres Lønstatistik 2016 må gerne kopieres, offentliggøres og citeres med tydelig kildeangivelse MEDLEMSFORDELE Som medlem af Forbundet Arkitekter og Designere

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten Lønstatistik 2012 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

lønstatistik Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige

lønstatistik Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige lønstatistik Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige 2006 l ø n s t a t i s t i k 2 0 0 6 Kære IDA-medlem Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN Til Dansk Industri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2018 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn, jobløn

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Ansatte i kommuner/regioner.

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Ansatte i kommuner/regioner. DdL Lønstatistik 2018 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Ansatte i kommuner/regioner Ansatte i staten Lønstatistik 2018 for DdL-medlemmer Side 1 af 18 Om lønstatistikken Oplysninger

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Vilkår for privatansatte. Privatansattes vilkår med hensyn til fri ved barns sygdom, barsel, seniorordninger mv. 2018

Vilkår for privatansatte. Privatansattes vilkår med hensyn til fri ved barns sygdom, barsel, seniorordninger mv. 2018 Vilkår for privatansatte Privatansattes vilkår med hensyn til fri ved barns sygdom, barsel, seniorordninger mv. 1 Vilkår for privatansatte Indhold Vilkår for privatansatte...3 1. Karakteristika ved jobbet...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2015 BL Danmarks Almene Bolier Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2015 AE januar 2016 1 1. Undersøelsens metode... 5 2. Lønbereberne i tabellerne... 7 3. Alle ejendomsfunktionærer... 9 1A.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik 2018 om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik 2018 om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik 2018 om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Februar 2018 Kønsbestemt lønforskel? Resume Denne analyse ser alene på de privatansatte

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

20 1 LØN STATI 0 STIK

20 1 LØN STATI 0 STIK 1 0 0 LØNSTATISTIK 2 I LØNSTATISTIK 2010 Klik ind på www.ida.dk/ansat/loenstatistik for at se flere resultater IDA LØNSTATISTIK 2010 Da du i oktober besvarede spørgsmålene i årets dataindsamling, var du

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 OFFENTLIGT ANSATTE Orlov eller deltid. Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på

Læs mere

LØNSTATISTIK Mere end bare tal

LØNSTATISTIK Mere end bare tal LØNSTATISTIK 2008 Mere end bare tal INDHOLD 2 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Generelt 4 Lønudvikling 8 Privatansatte 10 Uddannelse, retning og kandidatårgang 16 Uddannelsesretning 18 Branche 19 Stillingstype

Læs mere