Medlemsblad Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad Marts 2009. www.dta.taxi.dk"

Transkript

1 Medlemsblad Marts 2009 Christian Winther holdt som formand 1. marts. Han ses her på talerstolen ved seminaret i oktober. Læs mere inde i bladet om formandsskiftet og generalforsamlingen den 15. april. Foto: Erling Jensen.

2 Ublu overenskomst-krav Danske Taxivognmænds Af Niels Venge Olesen Da Chr. Winther den 1. marts valgte at trække sig som formand for DTA, falder det i mit lod som konstitueret formand at skrive denne DTA-blads leder. Chr. Winther skriver andet sted i bladet om baggrunden for hans beslutning om at trække sig fra formandsposten. Flere steder i landet er HK overenskomsterne for taxaselskabernes centralpersonale blevet opsagt, hvorfor de naturligvis skal genforhandles. Indtil videre er DTA orienteret om, at der to steder er fremsendt krav fra HK nemlig til henholdsvis Ålborg Taxa og Herning Taxa. Ålborg Taxa modtog som det første selskab overenskomstkrav fra HK Ålborg, og dette krav er helt og aldeles ublu! Samlet set svarer kravet fra HK til en lønfremgang på ikke mindre end ca. 9 % pr. år. Når man ellers tænker på, hvordan arbejdsmarkedet reagerer i øjeblikket, fornemmer man, at HK Ålborg må leve i en anden virkelighed, end den vi andre lever i. Vores virkelighed er jo den, at medarbejdere rundt omkring i landet accepterer yderst ringe lønstigning ja, visse steder oplever man endda, at medarbejderne accepterer decideret lønnedgang for at fastholde arbejdspladserne. Det er nemlig også vores virkelighed, at taxacentraler rundt omkring i landet rask væk er begyndt at afskedige medarbejdere, p.g.a. nedgang i antallet af kunder som ønsker at telefonbestille en taxa. For at vende tilbage til sagen om indgåelse af overenskomst mellem Ålborg Taxa og HK Ålborg, har DTA s bestyrelse anbefalet Ålborg Taxa, at tilbyde en lønfremgang på 2½ % pr. år. Vi synes faktisk, det vil være en ganske pæn lønfremgang i den nuværende økonomiske situa- Arbejdsgiverforening Rosenlunds Allé Vanløse Tlf Fax Bestyrelse Formand Niels Venge Olesen Vilhelmsro Fredensborg Tlf.: Mobil: Fax.: Næstformand Hans-Henrik Petersen Ringstedgade Næstved Torben Kirketerp Vægtens Kvarter Esbjerg Tlf.: Mobil: E.mail: Søren Madsen Rantzausmindevej Svendborg Tlf.: Mobil: Finn L. Jensen Skolevej Taastrup Administration: Knud Erik Knudsen Kurt Søgaard Nielsen Annoncer Knud Erik Knudsen Redigering og layout Erling Jensen, journalist, DJ Oplag 2500 Officielt medlemsblad for Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening ISSN: Niels Venge Olesen er konstitueret formand, efter Christian Winther holdt som formand 1. marts. Foto: Erling Jensen. 2 Marts 2009

3 tion. Ålborg Taxa s bestyrelse er fuldstændig enig med DTA s bestyrelse i, at lønfremgangen skal være på det anbefalede niveau. Da Ålborg Taxa er først med ny overenskomst, er det samtidig uhyre vigtigt, at den ikke bliver for dyr, da det jo i givet fald let vil få afsmittende virkning ved indgåelse af overenskomster i resten af landet. Det bliver ganske spændende at følge de videre forhandlinger. Et eventuelt sammenbrud helt til Forligsinstitutionen er ikke utænkeligt og sker det, er der jo pludselig åbnet op for en mulig konfl ikt. Men lad os i mellemtiden håbe, at HK kommer til fornuft at de vil åbne øjnene, så vil de nemlig få øje på den virkelighed, som vi andre lever i! Søren Madsen stiller på generalforsamlingen den 15. april op som ny formand. Han ses her i snak med Gert Mark, Aalborg Taxa ved seminaret i oktober. Foto: Erling Jensen. Marts

4 Christian Winther s tilbagetræden fra DTA-bestyrelsen Af Christian Winther Da jeg i sin tid lod mig opstille som kandidat til formand for DTA, redegjorde jeg for min hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. Som man måske erindrer det, har jeg i langt størstedelen af tiden været tilknyttet hyrevognsbranchen, hvilket har været en utrolig spændende periode ikke blot i tiden bag rattet i selve hyrevognene, men i lige så stort et omfang, når jeg tænker tilbage i tiden på mit bestyrelsesarbejde. På sidstnævnte område tog jeg de første skridt i bestyrelsesarbejdet i Aalborg Taxa, hvor jeg selv mener at have indhøstet så stor erfaring, at jeg som ovenfor anført, kandiderede som formand for DTA, hvor jeg opnåede valg til formand. Dét at være formand for en landsdækkende faglig organisation har bibragt mig mange nye bekendtskaber på landsplan, men tillidshvervet har ligeledes indført mig i mange nye aspekter udi organisationsarbejde, hvilket har været utroligt spændende faktorer at beskæftige sig med. 4 Marts 2009 Jeg har således været involveret i f.eks. overenskomstforhandlinger for chaufførerne, hvilket forløb vil gentage sig i foråret 2010, hvilket efter vedtægtens forskrift er det sammenfaldende tidspunkt for det ordinære valg af formand. Jeg tror, at de forestående overenskomstforhandlinger bliver endnu mere omfangsgribende end nogensinde tidligere, hvilket kræver, at bestyrelsen med formanden i spidsen og sammen med administrationens medarbejdere er så godt rustede som vel muligt til disse arbejdsopgaver. Jeg har tidligere bebudet, at jeg ved det seneste valg indtrådte i min sidste valgperiode. Sammenholdt med førnævnte valgtidspunkt og de forestående overenskomstforhandlinger, har jeg tænkt meget over, om ikke det ville være bedre for helhedens skyld, at jeg nedlagde mit formandshverv på nuværende tidspunkt, hvorved den nyvalgte formand herved fi k et års tid til at sætte sig grundigt ind de mange facetter, der er forbundet med overenskomstforhandlingerne. Andre faktorer har herudover præget mine fremtidsovervejelser. I denne forbindelse bliver jeg nødsaget til at erkende, at jeg gennem det sidste års-tid har været ramt af sygdom med ledsagende hospitalsindlæggelser. De signaler, som kroppen har sendt mig, indgik ligeledes som væsentlige faktorer i min beslutning, der er, at jeg nedlagde mit tillidshverv som DTAformand pr. 1.marts 2009, hvilket jeg meddelte den øvrige DTA-bestyrelse den For en ordens skyld vil jeg meddele, at bestyrelsen på et møde den drøftede mine overvejelser, hvor jeg indstillede for den øvrige bestyrelse at pege på Søren Madsen fra Svendborg Taxa som min efterfølger som formand for DTA, hvilket blev taget til efterretning. Naturligvis har andre vognmænd udenfor bestyrelsen mulighed for at kandidere til formand, hvilken afgørelse påregnes at kunne ske på en ekstraordinær generalforsamling, der passende tidsmæssigt kan ske på den sammenfaldende dato for afholdelsen af DTA s ordinære generalforsamling. Jeg vil afslutningsvis meddele en stor tak for den tid, som jeg beklædte formandshvervet, hvilken tak skal rettes til de mange vognmand og samarbejdspartnere i øvrigt, som jeg gennem årene har haft den glæde at være sammen med. Ligeledes en tak for samarbejdet i bestyrelsen og til administrationens medarbejdere. Det er mit inderligste håb, at et konstruktivt videre samarbejde med DTA som spydspids, må fortsætte til gavn for hele taxibranchen. Christian Winther

5 Søren Madsen kandiderer til ny DTA-formand Af Søren Madsen Som medlem af DTA-bestyrelsen kommer det ikke just som nogen helt stor overraskelse, at Christian Winther har valgt at nedlægge sit tillidshverv som formand for vores arbejdsgiverforening. Årsagen hertil skyldes, at vi forud for mandatnedlæggelsen har drøftet dette i bestyrelsen, og når man læser Christian s farvel i et andet indlæg i nærværende blad, tror jeg, at mange udmærket forstår tilbagetrækningen og årsagerne hertil. Gennem mange-mange år har jeg kendt Christian som en god ven og kammerat, men særligt er jeg kommet tæt på Christian gennem mit nu 4-årige medlemskab af DTA-bestyrelsen. Ved nærværende vil jeg nøjes med at udtrykke en stor tak til Christian for din indsats i DTA; vort venskab vil selvsagt fortsætte udenfor bestyrelsesrækkerne i tiden fremover. Men når dette er sagt, skal jeg meddele, at de mange spændende forhold, som vi bliver præsenteret og involveret i som medlemmer af DTA-bestyrelsen, har gjort, at jeg gerne ønsker at komme endnu tættere på, hvilket kan ske ved et endnu tættere samarbejde til/med administrationen, hvor jeg ved, at formandshvervet åbner en stor mulighed herfor. Som nævnt er jeg i DTA-bestyrelsen, og har derfor allerede nu lejlighed til at præsentere mig selv og samtidig meddele mine visioner for at beklæde et formandshverv: Som ung mand på blot 21 år startede jeg i taxibranchen som chauffør-afl øser, hvor jeg efter ca. 5 år blev selvstændig vognmand i Skønt min nu fremskredne alder på 56 år, er jeg ikke vokset særligt meget i højden, hvorimod min indsigt i de mange forskellige aspekter i taxibranchen er tårnhøje. Disse erfaringer har jeg indhøstet via mine mange forskellige tidligere tillidsposter via diverse bestyrelsesarbejder, hvor jeg som nævnt fortsat er medlem af DTA-bestyrelsen såvel som bestyrelsesmedlem i DTR s Region Syd- Danmark. Via min egen taxi-forretning og arbejdsgiver overfor fl ere chauffører, er jeg helt på bølgelængde med de mange arbejdsretlige forhold, som en vognmand nødvendigvis skal forholde sig til i dagligdagen. Jeg skal i denne forbindelse vedkende, at jeg som arbejdsgiver også har været godt på vej gennem 3F s vridemaskine, og derved konstateret, at dydens smalle vej nøje skal respekteres, og skønt dette efterkommes, er man som arbejdsgiver i branchen endda ikke sikker på sin vej. Med denne erfaring i rygsækken, vil jeg ved et evt. valg som formand for DTA derfor med bestyrelsen og administrationen som samarbejdspartnere, derfor arbejde målrettet for, at DTA får/ viderefører gennemskuelige overenskomster, der tjener såvel chauffører såvel som vognmænd til gensidig forståelse og enighed. Samme intention har jeg naturligvis f.s.v. angår personalet på bestillingskontorerne. Herudover vil jeg arbejde målrettet for, at vi i DTA bliver endnu fl ere medlemmer, for kun ved forstærket styrke får vi den politiske indfl ydelse, som landets største arbejdsgiverforening berettiger os til, hvilket bl.a. andet kan ske ved en forstærket oplysningsvirksomhed for medlemmerne, som f.eks det afholdte seminar i Fredericia i oktober Jeg vil være initiativtager for, at sådanne arrangementer gentages, ligesom jeg ved valg som formand, vil være at se rundt omkring i landet, når der arrangeres aktiviteter med DTA s deltagelse. Jeg er således også fortaler for, at DTA s nuværende nære kontakt til/med hvert enkelt medlem videreføres, med den individuelle sagsbehandling. Jeg vil afslutte mit indlæg med: Jeg håber, at vi ses den i de skønne naturomgivelser rundt omkring Hotel Munkebjerg i Vejle. På gensyn. Søren Madsen Marts

6 Dagsorden til ordinær generalforsamling den I DTA-medlemsbladet for december 2008 blev der tilkendegivet et varsel om DTA s generalforsamling, der fi nder sted: Onsdag den 15. april 2009 kl Sted. Hotel Munkebjerg, Vejle, hvor der ved nærværende kan meddeles medlemmerne er noget fyldigere oplysning til dagsordenens enkelte punkter, end ved førnævnte indkaldelse (DTA s vedtægt 9, stk. 3). Dagsordenen foreslås afviklet i den rækkefølge, som den fremstår jfr. vedtægtens 9, stk. 4, nemlig: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af to bestyrelsessuppleanter. 7. Valg af to regnskabskontrollanter og to suppleanter for disse 8: Eventuelt Ad. 1: Bestyrelsen foreslås advokat Kurt Søgaard Nielsen Ad. 2: Beretningen præsenteres af konstitueret formand Niels Olesen. Se i øvrigt bestyrelsens skriftlige beretning andet sted i nærværende blad. Ad. 3: Driftregnskab/status kommenteres af Knud E. Knudsen; regnskabstallene ses andet sted i nærværende blad. Ad. 4: Bestyrelsen foreslår nedenstående vedtægtsændringer. Ad. 5: Hans-Henrik Petersen og Søren Madsen er på valg. Begge er villige til genvalg. Ad. 6: De tidligere to valgte to bestyrelsessuppleanter er nu begge indtrådt i bestyrelsen; der påregnes opstillet kandidater på selve generalforsamlingen. Nuværende vedtægtsformulering: Ny formulering: 4, stk. 3, andet afsnit: Bliver kontingentet ikke erlagt inden denne frists udløb, ophører Afsnittet udelades. medlemskabet, men uanset dette er DTA berettiget til at lade kontingentet inddrive hos det pågældende medlem, som ikke kan optages igen uden betaling af det skyldige beløb. 8, stk. 1, sidste afsnit: Såfremt der i de nævnte tilfælde optages forhandling med løn- Såfremt der i de nævnte tilfælde optages forhandling modtagerens hovedorganisation, skal det pågældende medlem med lønmodtagerens hovedorganisation, inviteres være repræsenteret. det pågældende medlem med til forhandlingen. 9, stk. 5, 2.det afsnit: Bestyrelsessuppleanter vælges for 2 år og er skiftevis på valg Bestyrelsessuppleanterne vælges på den ordinære hvert andet år. generalforsamling for en ét-årig periode. 9, stk. 5, 3.die afsnit: Regnskabskontrollanter og suppleanter vælges Regnskabskontrollanter og suppleanter vælligeledes for 2 år og er skiftevis på valg hvert ges ligeledes på den ordinære generalforandet år. samling for en ét-årig periode. Valg til de Valg til de enkelte poster sker særskilt. enkelte poster sker særskilt. 10, stk. 2: En ekstraordinær generalforsamling kan kun En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle behandle den dagsorden, hvorpå den er ind- den dagsorden, hvorpå den er indkaldt. Indkaldelsen kaldt. Indkaldelsen til den ekstraordinære skal sammen med dagsordenen ske med et varsel generalforsamling skal udsendes med mindst på mindst 8 dage ved meddelelse i DTA s medlems- 8 dages varsel og skal ledsages af dagsordenen. blad eller ved brev til hvert enkelt medlem. 11, stk. 1: På en generalforsamling ordinær/ekstraordinær På en generalforsamling ordinær / ekstraordiskal skriftlig afstemning afholdes, når dirigenten, nær skal skriftlig afstemning afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25 fremmødte stemme- dirigenten eller mindst 25 fremmødte stemberettigede stiller krav herom. meberettigede medlemmer stiller krav herom. 11, stk. 5: Nyt afsnit: Medlemmer, der er i kontingentrestance på generalforsamlingstidspunktet har ikke stemmeret. 6 Marts 2009

7 Marts

8 Bestyrelsens skriftlige beretning Af Niels Venge Olesen Som nævnt andre steder i denne udgave af DTA-medlemsbladet, har Chr. Winther valgt at trække sig fra formandsposten den 1. marts, hvorfor jeg som konstitueret formand her har forfattet bestyrelsens skriftlige beretning. Nu skal man ikke tro, at bestyrelsesarbejdet af den grund er gået i stå jeg vil snarere tillade mig at sige: Tværtimod. I beretningen vil jeg tage udgangspunkt i nogle af de overordnede forhold, som vi har beskæftiget os med siden sidste generalforsamling. Flere af de forhold som beskrives i denne beretning, har været beskrevet tidligere i DTA-bladene, så på denne baggrund kan beretningen i et vist omfang opfattes som et resume af tidligere meddelte oplysninger. Nye lokaler DTA har jo som bekendt fået ny adresse at få de nye lokaler bygget om blev imidlertid en betydeligt mere tidskrævende opgave, end vi havde forestillet os. Udlejer vil vi ikke klantre her var tingene i orden fra starten. Nej, håndværkerne som skulle ombygge lokalerne var desværre betydelig længere tid om at få arbejdet færdigt, end det var nødvendigt. Men byggeri og renoveringer af ejendomme var jo på det tidspunkt stadig i fulde omdrejninger i samfundet som helhed. Bestyrelsen er fuldt ud bekendt med det store besvær, det engang imellem har været blot at komme i telefonisk kontakt med administrationen. Vi ved, hvor vigtigt det er, at være helt afklaret i f.eks. opsigelsessager, og for de fl este medlemmer er det nemmeste og hurtigste at rette telefonisk henvendelse til adminstrationen herom. Bestyrelsen håber, at medlemmerne har haft forståelse for de problemer vi havde, når kontoret ikke var bemandet. Vi ved godt, at der ind imellem stadig kan være problemer med telefonisk kontakt, men vi mener nu, at forholdet er blevet forbedret betydeligt, idet der foretages omstilling af telefonerne, når kontoret ikke er bemandet. Vores personalenormering er jo tillige ganske lille, og det kan jo også betyde, at telefonen er optaget så skyldes det antagelig, at andre medlemmer bliver serviceret. Det kunne være en stor hjælp, hvis medlemmerne i højere grad ville benytte vor adresse - så vil man nemlig være sikker på, at få en hurtig og præcis tilbagemelding om sine spørgsmål. Men ellers synes vi selv, at vi har fået indrettet DTA i nogle yderst velfungerende lokaler, hvilket vi da også hørte fra fl ere sider, da vi afholdte vores reception, hvor medlemmer og samarbejdspartnere kunne tage lokalerne nærmere i øjesyn. Der kom heldigvis rigtig mange mennesker på besøg ved receptionen, hvor der naturligvis også blev fortalt mange taxi-røverhistorier. Der skal lyde en stor tak for de mange fl otte gaver, som vi modtog denne dag. Overenskomster I DTA s vedtægt 2 står, at ét af vores formål er at bistå medlemmerne ved forhandlinger omkring kollektive overenskomster. Bestyrelsen vil i den forbindelse fremhæve, at der det seneste år, er blevet underskrevet ikke mindre end to selvstændige chaufføroverenskomster i DTA regi i hovedstadsområdet. Netop i hovedstadsområdet har det knebet gevaldigt med at få indgået egentlige overenskomster. 3F vil imidlertid meget ofte forsøge at henvise til den såkaldte landsoverenskomst, men realiteten er imidlertid, at denne overenskomst kun har retsvirkning i ganske få ansættelsesforhold. Af de to indgåede overenskomster i DTA regi er den ene overenskomst indgået med 3F i Hovedstaden, og den anden aftale er indgået med en lokal chaufførklub. I aftalen med 3F er aflønningen aftalt som provision plus pension, mens aftalen med den lokale chaufførklub gives provisionsløn uden pension. Ved genforhandling af overenskomster er kravene fra de faglige organisationer med hensyn til lønkrav ofte helt urealistiske. 8 Marts 2009

9 Vi så det senest ved de mange sammenbrudte overenskomstforhandlinger for chauffører i 2007, der så blev afsluttet via Forligsmandens mellemkomst. Da vi i bestyrelsen i starten af marts måned i år, blev konfronteret med kravene fra HK Ålborg til Ålborg Taxa (overenskomst for centralpersonalet), måtte vi erkende, at HK bestemt heller ikke holder sig tilbage. Deres krav og taxas reaktion herpå kan læses i dette blads leder. Ansættelseskontrakter På hvert bestyrelsesmøde orienterer administrationen om de sager, der er i gang eller under forberedelse. Det er noget deprimerende at konstatere, at det altovervejende problem stadig er krav om godtgørelse for mangelfuld eller helt manglende ansættelseskontrakt. Når nu loven foreskriver at en ansættelseskontrakt skal foreligge hvorfor så ikke udfylde den ved ansættelsen, så glemmer man det ikke! Manglende ansættelseskontrakt kan medføre krav om godtgørelse på helt op til kr det virker som sløseri, når en sådan banalitet ikke er bragt i orden! Bestyrelsen skal i den forbindelse henvise til vor hjemmeside - hvor en standard ansættelseskontrakt kan hentes. Seminar Den 21. oktober afholdte DTA et seminar i Fredericia, hvor taxibranchens fremtid og økonomiske vilkår var på dagsordenen. Dette vidtforgrenede emne var måske i yderkanten af DTA s egentlige formålsparagraf men bestyrelsen mente, at med de meldinger som bl.a. forelå fra Konkurrencestyrelsen, så måtte f.eks. dette emne være af stor interesse for DTA s medlemmer. Andreas Kryger Jensen fra Konkurrencestyrelsen fremførte i velformulerede (og til tider også provokerende) vendinger hans opfattelse af fremtidens vilkår for taxibranchen. Efter indlægget opstod livlig debat, og Anders Kryger Jensen afsluttede med at række hånden frem til et fremadrettet og positivt samarbejde. Denne opfordring tager vi naturligvis positivt imod fra DTA s side. Kurser og møder Den 21. april i år skal DTA sammen med andre dele af taxibranchen og sammen med Færdelsstyrelsen drøfte revision og eventuelt ændret kursusindhold såvel for chauffører som for vognmænd. Færdselstyrelsen foreslår nedsat en arbejdsgruppe, der skal være behjælpelig med at gennemgå det nuværende kursusindhold samt vurdere de nuværende krav herunder kursuslængde samt udarbejdelse af opgaver. DTA vil naturligvis deltage aktivt i dette fremadrettede arbejde, så vi kan være med til at præge fremtiden. Medlemmerne er naturligvis velkomne til at komme med deres besyv på generalforsamlingen. DTA deltager gerne på vognmandsmøder rundt om i landet, såfremt en lokalsammenslutning ønsker drøftelse af konkrete emner. Husk at vi i bestyrelsen alle er vognmænd der kender dagligdagen, og derfor også de arbejdsvilkår som vi alle er underlagt. Sådanne møder vil også give bestyrelsen inspiration og energi til fortsat positivt arbejde for medlemmerne. Marts

10 Administrationens beretning Af Knud E. Knudsen I forbindelse med at skrive en årsberetning, tror jeg, at de arbejdsopgaver, der netop er til aktuel sagsbehandling trænger sig mest på. I den bunke af sager, som p.t. foreligger i administrationen er så afgjort følgevirkningerne af landets nuværende økonomiske krise, hvor vognmændene i endnu større grad end nogensinde tidligere forespørger til anvisninger på de sprogmæssige vendinger i forbindelser med opsigelser af chauffører. Den langt overskyggende årsag til opsigelserne er svigtende indkørsel. Når der således konstateres omsætningsnedgange direkte hos vognmændene har det den følgevirkning, at der også på bestillingskontorerne skal ske en tilpasning i medarbejder-antallet. Det er altid det rareste at sige go-daw og velkommen til en nyansat medarbejder, men administrationen er desværre nu involveret i mange sager, hvor vi sammen med bestyrelserne må tage afsked med medarbejdere, som vi ofte gennem endda mange år har haft et udmærket samarbejde sammen med. Når disse situationer opstår, føler vi fra DTA s side det som én af de vigtigste opgaver, at ansættelsesafbrydelserne sker på en så moralsk anstændig måde, at vi så vidt muligt tager et individuelt hensyn og i denne forbindelse giver råd/vejledning til medarbejderne om, hvorledes de bedst får en ny tilknytning til arbejdsmarkedet. For den enkelte vognmand er krisen dobbeltsidet. Ikke nok med, at der sker personaleindskrænkning, nej et andet problem trænger sig på herudover. Når hyrevognene er frikørte, er det nærmest umuligt at få vognen afhændet til blot en nogenlunde fornuftig salgspris uden alt for store driftsøkonomiske tab. DTA er således bekendt med, at mange vognmænd har haft frikørte biler stående til salg gennem endog fl ere måneder. Udover at vi fra administrationens side har en endog stor og direkte medlemskontakt benytter vi os derudover af at udfærdige artikler til DTA-medlemsbladet. I beretningen for ét år siden anvendte vi ordet nødråb i en af overskrifterne, hvilket kan gentages nu. DTA får megen ros for vort medlemsblad og opsætningen af samme, men det kan måske nok virke lidt ensformigt ved, at bladet stort set virker som en én-vejskommunikation fra administrationens side til medlemmerne. I DTA tror vi på, at medlemsbladet kan gøres mere spændende, hvis der blot engang imellem bringes artikler fra medlemmernes dagligdag, idet dét, der rører sig hos den ene vognmand, måske er samstemmende med andre kollegaers forhold i dagligdagen. I det forløbne år, har kun en enkelt vognmand som i øvrigt ikke var medlem, sendt DTA et par ord til en artikel; denne berørte lønsystemerne i taxibranchen, og var opsat på en lidt provokerende måde, men reaktioner fra andre vognmænd udeblev desværre. Derfor gentagelsen om nødråbet: Hjælp DTA og dermed Jer selv send DTA et par ord til artikler; hvis du mener at have behov for hjælp til den sprogmæssige opsætning så ring i stedet for, så fi nder vi nok sammen en løsning. Medlemsblad Marts Christian Winther holdt som formand 1. marts. Han ses her på talerstolen ved seminaret i oktober. Læs mere inde i bladet om formandsskiftet og generalforsamlingen den 15. april. Foto: Erling Jensen. Hjælp DTA og dermed Jer selv send DTA et par ord til artikler En beretning fra administrationens side vil ikke være fyldestgørende, hvis ikke der knyttes et par ord til denne vedrørende ansættelsesbeviser. Skønt lovens 6, der omhandler en arbejdsgivers betaling af godtgørelser for manglende eller 10 Marts 2009

11 mangelfulde ansættelsesbeviser, blev væsentligt strammet i 2008, må det desværre konstateres, at knap halvdelen af de chauffør-sager, som kommer til sagsbehandling, krydres med netop krav efter ansættelsesbevisloven. I bestyrelsen har man drøftet, om administrationen burde afvise at indgå i sådanne sager, fordi ethvert medlem ved blot at læse medlemsbladet, burde være bekendt med vigtigheden af at få ansættelsesbeviserne udfærdiget. Administrationen bruger desuagtet en del ressourcer på sagsbehandling af sådanne sager, idet vort erfaringsgrundlag siger os, at de rejste sager i beløbsmæssig henseende, ofte bliver kraftigt reducerede i retssystemet efter DTA s sagsbearbejdelse. Alligevel: Spar os for sagerne få ansættelsesbeviserne udfyldt, og gerne på ansættelsestidspunktet, når man alligevel drøfter løn- og ansættelsesforholdene med den nyansatte chauffør. Som anført i dette blads leder, er DTA med på sidelinjen i forbindelse med HK s krav til nye overenskomster. De fra lønmodtagerorganisationen rejste krav er så ublu, at vi på arbejdsgiverpartens side af forhandlingsbordet har mest lyst til at melde hus forbi, idet de indtil nu kendte krav, samlet er af en størrelse, som indikerer, at HK ikke har den store forståelse for branchens økonomiske vilkår ej heller sammenlignet med det øvrige private arbejdsmarked. På landsplan er/bliver DTA inddraget i omkring overenskomstforhandlinger i dette forår. Nok er overenskomstforhandlingerne tidskrævende, men de samlede krav mod vognmændene rejses imidlertid fra 3F, Den Kristelige Fagbevægelse samt fra Det faglige hus. Rene banaliteter engang imellem, men når sagerne rejses har DTA sammen med den berørte vognmand en forpligtelse til at søge tvisterne afsluttet, gerne hurtigst muligt, hvilket måske kan føles forfl ygtende, når vi fra administrationens side søger sagerne løst udenretsligt ved indgåelse af forlig med modparten. Dette kan evt. ske, når en chauffør er meddelt opsigelse på et måske tyndt grundlag og lønmodtagerorganisationen efterfølgende rejser et givet krav, hvor vi da ofte afslutter sagerne mod, at der anvises hel/delvis løn i opsigelsesperioden. Imidlertid forekommer der også sager fra vor side, hvor vi ikke er til at formå indgåelse af et forlig, hvilket typisk drejer sig om sager, hvor vognmanden efter gentagne advarsler til en medarbejder, fastholder en ansættelsesafbrydelse. Sagerne drejer sig typisk om manglende afregning af indkørslerne, samt hvor der er udvist grove overtrædelser af påbudte ansættelsesbetingelser, f.eks. god kendeservice. På nuværende tidspunkt er DTA involveret i ca sager, der sagsbehandles ved civilretten og/eller Arbejdsretten; i denne forbindelse skal man erindre sig, at der forud herfor er udvekslet en ofte stor korrespondance samt afholdt adskillige forberedende møder. Det samlede rejste krav i de igangværende sager andrager omkring 1½ mill. kroner, så det er ikke ligefrem byttepenge, vi søger at få reduceret på vognmændenes vegne. DTA kan selvsagt ikke gå ud af sagerne som vindere i samtlige af tvisterne, men gør det dog i langt størstedelen af sagerne mere eller mindre i hvert fald; der er ikke tidligere skrevet synderligt meget herom i medlemsbladet, som man f.eks. gør et stort nummer ud af i både HK s -, og 3F s medlemsbladene. Den største ros for DTA s medlemsservicering er meddelt os fra 3F s side, hvor én af de førende sagsbehandlere i en konkret sag udtalte: I forsvarer Jeres medlemmer ud over alle grænser, det ville for os være lettere, hvis I indtog samme indstillinger til sagsbehandlingen, som udvises fra xx-organisationen.. Den individuelle sagsbehandling i arbejdsopgaverne, er imidlertid ét af DTA s højeste målsætninger. Dette forhold kommer vi i administrationen ud for hver eneste arbejdsdag, hvor telefonerne engang imellem kimer os synder og sammen med medlemshenvendelser. Henvendelserne er som oftest forårsaget af, at et medlem har fået et krav fra en lønmodtagers faglige -, juridiske bagland, og som for vognmanden føles som værende urimeligt derfor henvendelserne til DTA. Ofte resulterer de telefoniske medlemshenvendelser i, at DTA straks giver en vejledning om, hvorledes den konkrete sag bør kunne løses evt. med en kort skriftlig udtalelse, men ikke den helt store skriftlige udveksling. Vi har i administrationen en følelse af, at mange medlemmer er tilfredse med denne personlige sagsekspedition. Fortsætter på side 12 Marts

12 Fortsættelse fra side 11 Afslutningsvis skal meddeles, at vi som administrative medarbejdere føler at have rigeligt at se til i hver vor dagligdag, med ekspedition af vidt forskellige sager. Skønt der i en konkret sag måske kan være sammenligningspunkter til en forudliggende sag, er sådanne ikke helt ens alligevel, alene af den omstændighed, at der bag tvisten er forskellige synspunkter fra såvel vognmanden som hos lønmodtageren. Dét er disse aspekter, der gør opgaverne forskellige. I denne forbindelse bør det også nævnes, at vi i administrationen har mulighed for store armbevægelser udi sagsgangene fra bestyrelsens side, hvor vi ved, at når sagerne ekspederes på en hurtig og seriøs måde til gavn for medlemmerne, er alle tilfredse. Det er administrationens håb, at vi i samarbejdet med medlemmerne og øvrige samarbejdspartnere også fremover får lejlighed til at videreføre nævnte synspunkt. Administrationens nærværende beretning vil blive suppelret med nogle mundtlige kommentarer på selve generalforsamlingen den På gensyn. 12 Marts 2009

13 Først den ene vej - så Af Knud E. Knudsen Ja, som overskriften anfører det, sådan lød det for adskillige år siden, da jeg på række og geled sammen med mange andre tvungne danskeskole-elever skulle svinge rundt med en partner. Jeg genkaldte mig de givne kommandoer, da jeg i fortsættelse af artiklen i DTA-bladet fra februar 2009 omhandlende HK s fravalg om at opretholde fl est mulige arbejdspladser, ved skrivelse fra HK-Forbundet den blev anmodet om et organisationsmøde, grundet de overfor en medarbejder med korrekt varsel bebudede ændrede arbejdstider. Den lokale HK-afdeling havde forinden meddelt Taxa-Vendsyssel at de varslede arbejdstidsændringer blev betragtet som værende usaglige, idet den berørte medarbejder af helbredsmæssige årsager ikke kunne påtage sig aften-/natarbejde i stedet for som nu, hvor den pågældende medarbejder udførte arbejde i dagtimerne. Denne henvendelse besvarede den lokale taxi-formand med en fyldestgørende orientering til HK om, hvorfor den pågældende blev varslet ændrede arbejdstidsplaceringer; indbygget i denne besvarelse var endog en ros for medarbejderens faglige kundskaber samt håndtering af disse overfor centralens kunder og øvrige samarbejdspartnere. Når jeg ser lidt tilbage i tiden, erindrer jeg mig ganske tydeligt forhandlingen hos den lokale HK-afdeling, hvor den faglige konsulent og tillidsrepræsentanten samstemmende fastholdt deres overenskomstmæssige rettigheder, uden nogen som helst hensyntagen til hverken medarbejderne og/eller virksomheden. Taxi-formandens ovennævnte besvarelse beskriver i et sobert sprogbrug årsagen til den varslede arbejdstidsomlægning, men alligevel ønsker HK en forhandling vedrørende et anbringende, der i henhold til funktionærlovens forskrifter giver arbejdsgiverparten 100% ret i de varslede ændrede vilkår. Det er allerede meddelt HK, at vi på arbejdsgiverpartens side af forhandlingsbordet med nøjagtig samme indstilling, som den tidligere var at fi nde hos HK, fastholde vore givne meddelelser om arbejdstidsomlægningerne. Sagen viser, at man hverken lønmodtager- eller arbejdsgiver, i enhver henseende bør/skal fastholde et synspunkt, blot fordi en given forskrift giver ret hertil. Havde HK vist imødekommenhed, havde én medarbejder fortsat kunne have haft en god og indholdsrig arbejdsplads, frem for som nu at være udstyret med en opsigelse; arbejdstidsændringerne kunne evt. have været undgået for den konkret berørte medarbejder hvor der nu verserer en fagretslig sag, men en tilbagetrækning på sidstnævnte område er desværre uundgåelige. HK og dermed medarbejderen, ligger som man selv har redt. Marts

14 Det er rart at være rimeligt forberedt Af Knud E. Knudsen Der har gennem en længere periode hersket forlydender om, at den i chaufføroverenskomsterne fremherskende provisionsløn rent lovgivningsmæssigt ikke måtte videreføres. Dette har alene været gisninger til fremtidens lønsystem i taxibranchen, for der foreligger ingen lovtekst end ikke lovforslag om, at provisionslønnen er på vej ud af bagdøren. Om provisionslønnen så er den eneste sagliggørende skal være usagt, men ét ligger dog fast hvilket særligt ses i de nuværende krisetider, nemlig at den samlede honorering til chaufførerne af driftsøkonomiske årsager ikke bør stige. Lønnen til chaufførerne har gennem tiderne skiftet en del, oprindeligt fra den næsten eneste løn = 50 % af indkørslerne + feriepenge, til den fortsat gældende provisionsløn, der dog er bevægelig, forstået på en sådan måde, at provisionslønnen varierer alt efter udviklingen i taksternes ændrede størrelser sat i kombination med de fra Danmarks Statistik meddelte lønstigninger i branchen. 3F og DTA har imidlertid drøftet, hvilken ny løn, der evt. kunne erstatte de nuværende anvisninger uden at vi dog er kommet til enighed herom. Det tætteste vi har været herom, fremgår af et overenskomstudkast, som DTA blev præsenteret for i forbindelse med en overenskomstforhandling i Nykøbing F., hvor 3F fremførte et skriftligt forslag om, at timelønnen burde være kr. 105,-, der skulle betales for samtlige timer i vagten uanset indkørslernes størrelser. Nævnte faste timeløn skulle herudover suppleres med 20% af det indkørte beløb (storvogne dog 22%) og endelig skulle der anvises et fast tillæg pr. time på kr. 20,- i perioden man- til fredag i tidsperioden til samt i week-enden regnet fra lørdag kl til søndag kl I tilslutning til ovenstående anførte 3F i udkastet, at den ny løn skulle vare i en forsøgsperiode, hvorefter parterne evaluerer erfaringerne på et møde med henblik på at justere aftalen til overenskomstforhandlingerne i Ret skal være ret. Der er fuld forståelse for, at 3F på organisationens vegne søger at skabe et lønsystem, som netop begunstiger lønmodtagerne på den bedst tænkelige måde. Overfor dette synspunkt, må lønmodtagerorganisationen have forståelse for, at der af driftsøkonomiske årsager er en højeste grænse for, hvor meget en vognmand kan anvise i løn til medarbejderne. Hvis det nuværende lønsystem ren provision, skal ændres i retning af det af 3F foreslåede, skal vognmændene rundt omkring i landet nødvendigvis til i højere grad end nu, til at forholde sig til tvungne vagtordninger, idet der højst skal være så mange hyrevogne til disposition for kunderne, at der er mulighed for blot en rimelig betjening uden al for megen ventetid. Som lønsystemet d.d. er sammensat, skal det indrømmes, at det er næsten driftsøkonomisk uden risiko for vognmanden, hvor mange hyrevogne, der er på gaden og hvor meget, der indkøres. Mon ikke mangen en vognmand vil overveje at lade hyrevog- Nuværende lønsystem 3F s forslag Indkørsel på en alm. dagvagt på 7,4 time kr ,- 47,0% i direkte løn kr. 705,- 7,4 x kr. 105,-... kr. 777,- 20%-tillæg ,- + feriepenge - 88,- feriepenge ,- + pension, arb.andel 6% - 48,- pension ,- kr. 841,- kr ,- Hvis samme indkørsel blev præsteret på tidspunkter, hvortil der efter udkastet skulle tillægges tillægsbetaling skulle sammenligningsbeløbene være kr. 841,- ctr. kr ,- jfr. nedenstående. 7,4 time à kr. 105,-... kr. 777,- 20%-tillæg ,- 7,4 time à kr. 20, ,- Feriepenge ,- Pension ,- kr ,- 14 Marts 2009

15 nen forblive i garagen, for stort set hele indkørslen skal overføres til direkte løn, hvortil der i øvrigt skal tillægges adskillige andre indirekte lønomkostninger samt de andre variable omkostninger (brændstof, forsikringer m.m.), for slet ikke at tale om faste omkostninger, der bør beregnes efter hyrevognens kørselsmængde. Se rammen på forrige side Hvis indkørslen på en dagvagt indtager en størrelse på kr ,- vil sammenligningstallene andrage kr ,- (nuværende lønsystem) ctr. kr ,- (jfr. forslaget) altså meget sammenlignelige, men hvis nævnte indkørsel præsteres i aften-/nattetimerne indtager 3F-lønudkastet en størrelse på kr ,-. Som det fremgår, begunstiger 3F-udkastet den chauffør, der alene præsterer en rimelig lav indkørsel, og i knap så stor en udstrækning, den chauffør, der passer sit arbejde med en større indkørsel. Uanset, hvilken løn, der indgår i beregningerne, er det fordyrende for vognmanden. Hvis der derfor skal overvejes en fast grundtimeløn + tillægsbetaling, skal såvel grundtimelønnen samt tillægsbetalingernes størrelser reduceres ganske betragteligt. Inden DTA derfor vil spendere al for megen tid for nævnte aspekt, vil der blive afholdt møder i bestyrelsen, som påregnes suppleret med møder under deltagelse af vognmænd fra lokalsammenslutningerne, i hvert fald de steder, hvor et 3F-forslg som det nævnte måtte blive præsenteret. Prøver PensionDanmark bevidst at chikanere DTA-vognmændene??? Af Knud E. Knudsen I december-2008-bladet bragtes en artikel, hvori anførtes, at PensionDanmark grundet fejlagtigt modtagne oplysninger fra 3F havde fremsendt mange vognmænd opkrævninger til forskellige HTS-fonde, hvilke ikke forefi ndes i DTA-overenskomsterne. Da PensionDanmark blev foreholdt situationen, modtog DTA og dermed vognmændene en uforbeholden undskyldning; hermed burde sagen være slut. Man skulle tro, at en sådan sagsbehandling ville formå en konkret organisation til i fremtiden at være mere påpasselig med at udsende opkrævninger. Men nej, i den seneste periode har DTA modtaget fl ere henvendelser fra vognmænd omkring rundt i landet, der alle har modtaget nye opkrævninger fra PensionDanmark vedr. diverse betalinger til fonde, som i samtlige situationer er DTA-medlemmerne uvedkommende. DTA har anmodet om et møde med PensionDanmark, hvor vi vil rejse kraftig kritik over den udviste sagsbehandling. DTA vil i denne forbindelse gøre opmærksom på, at end ikke givne indeståelser om øjeblikkelige tilbagebetalinger er respekteret. DTA ser sig nødsaget til at meddele, at såfremt lignende situationer måtte gentage sig, at der ved de næste overenskomstdrøftelser ikke kan/må påregnes, at 3F-overenskomsterne videreføres f.s.v. angår pensionsselskab = PensionDanmark, hvortil bidragene skal overføres. PensionDanmark undskyldte sig i sin tid med, at pensionsselskabet blot forholder sig til de oplysninger, som meddeles dem fra indberetningslister fra 3F; fra sidstnævnte organisation er det unødvendigt tidsforbrug at anmode om en undskyldning den vil aldrig blive meddelt, hvilken konstatering er gjort i adskillige andre situationer. Marts

16 Hvem skal underskrive feriebeviser/feriekort? Af Knud E. Knudsen Ved nærværende skal der lyde en tak til Dansk Taxi Råd for at være DTA behjælpelig med at henlede vore medlemmers opmærksomhed på trufne nye regler på arbejdsmarkedet. Dette skete den da en større lokalsammenslutning modtog orientering om, Nyhedsbrev om feriereglerne nr. 1/2009, hvoraf fremgår følgende: Beskæftigelsesministeren afskaffer kravet om arbejdsgiverunderskrift på feriekontobeviser. Fra skal feriekontobeviser ikke længere underskrives af arbejdsgiveren. Det betyder, at lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende selv kan underskrive deres feriekontobeviser, når de holder ferie, eller når de har en feriehindring efter ferielovens regler. Når man underskriver sit feriekontobevis, er det samtidig en erklæring om, at man faktisk holder sin ferie, og at man ikke modtager overførselsindkomster for samme periode. Hvis man modtager en overførselsindkomst på ferietidspunktet, f.eks. kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge, skal man fortsat have en underskrift fra sin kommune eller A-kasse. Dette skyldes, at man ikke må modtage en overførselsindkomst og samtidig holde ferie med feriepenge. Henvendelse til Feriekontoret Med den tilsyneladende store ændring om, hvilken person, der er bemyndiget til at underskrive feriekortene/-beviserne, har DTA rettet henvendelse til Feriekontoret v/søren Balslev, der ikke mener, at den citerede ændring er særligt omfangsgribende og henviste derfor til virksomhedens hjemmeside (www.adir.dk), hvor der bl.a. kan læses: 1. Hvis du er i arbejde og modtager et feriebevis, er det som udgangspunkt kun dig selv, der skal skrive dit feriebevis under. Det samme gælder, hvis du aftjener værnepligt eller er selvstændig erhvervsdrivende og modtager et feriebevis. 2. Hvis du modtager supplerende arbejdsløshedsdagpenge, mens du er i arbejde, skal både du og din A-kasse skrive dit feriebevis under, inden du sender det til FerieKonto. 3. Reglen gælder kun de beviser, som er udstedt af Ferie- Konto i Hillerød (feriebeviser) 4. Hvis du er i arbejde og modtager et feriekort, er det din arbejdsgiver på ferietidspunktet, der skal underskrive dit feriekort. Ovenstående citerede punkter har Ferielovkontoret senest opdateret den , som derfor fortsat må være gældende. Grundet beskrivelserne i nyhedsbrevet nr. 1/2009 har mange personer allerede forespurgt herom, og der er meddelt besvarelser således: Spørgsmål: Gælder reglerne også, hvis jeg har et feriekort? Svar: Afskaffelse af arbejdsgiverunderskriften gælder kun for feriekontobeviserne. Reglerne gælder ikke for feriekort. Spørgsmål: Hvad er forskellen på et feriekontobevis og et feriekort? Svar: Både et feriekontobevis og et feriekort er et bevis på, hvor mange feriepenge, du har optjent til at holde ferie for i et konkret ferieår. Forskellen er, at et feriekontobevis kommer fra FerieKonto, mens et feriekort er en samlet betegnelse på de beviser, som kommer fra andre feriekort-ordninger end Ferie- Konto. (Der kan søges en mere fyldig orientering på førnævnte mail-adresse). Spørgsmål: Hvad med ledelsesretten kan arbejdsgiveren stadig vælge at placere lønmodtagerens ferie som tidligere? Svar: Arbejdsgiveren har stadig ret til at fastsætte, hvornår lønmodtageren skal holde sin ferie, fordi afskaffelsen af arbejdsgiverens underskrift på feriekontobeviser ikke ændrer ved arbejdsgiverens ledelsesret i relation til placering af medarbejderens ferie. Spørgsmål: Er arbejdsgiveren forpligtet til at indbetale feriepenge til FerieKonto igen, hvis det viser sig, at lønmodtageren rent faktisk ikke har holdt ferie for de udbetalte feriepenge? Svar: Nej. Det er kun løn- 16 Marts 2009

17 modtageren,som kan blive draget til ansvar for uretmæssigt at have hævet sine feriepenge, fordi denne f.eks. har valgt at arbejde i stedet for at holde ferie for de udbetalte feriepenge. Fredericia kommune = langsom betaler Af Knud E. Knudsen Feriekontoret v/søren Balslev oplyste endvidere, at det påregnes, at virksomhedens hjemmeside i uge 12/2009 vil komme til at fremstå med endnu fl ere spørgsmål/svar omkring den anførte ændring om korrekte og behørige underskrifter på feriekontobeviserne. DTA må desværre erkende ikke at have ressourcer til at besvare spørgsmål, der ikke hører hjemme under vort ressort-område, som f.eks. ændringer i taxiloven, hvis sådanne måtte opstå ind i fremtiden. Sådanne forespørgsler og henvendelser vil i givet tilfælde blive henvist til besvarelse hos Dansk Taxi Råd. Det er DTA s håb, at vi - DTA og DTR - fortsat kan videreføre vort samarbejde, men at vi samtidig respekterer hvert vort sagsområde. Mange af lokalsammenslutningerne har i tidens løb beklaget sig over, at landets kommuner er endog meget langsomme betalere, når det drejer sig om at opfylde bestillingskontorernes udsendte fakturaer for udførte kørselsopgaver. Enkelte steder har mellemværendet drejet sig om fl ere måneders betalingsforsinkelser i forhold til normale betalingsbetingelser. Disse betalingsforsinkelser medfører et enormt træk på kassekreditten, med rentetilskrivning og efterfølgende forhøjede driftbidrags-betalinger for den enkelte vognmand. Anderledes ser det ud den anden vej. Hvis en borger blot er en enkelt dag for sent med afregningen af ejendomsskat eller betaling for institutionsophold, ja så er man stort set sikker på, at næste regning er påført et gebyr. En vognmand fra Fredericia har desværre oplevet at skulle fi - nansiere kommunens langsomme betalinger af sygedagpenge. Vognmanden har tegnet forsikring til imødegåelse af betalingsforpligtelsen af sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, hvilket blev særligt aktualiseret, da arbejdsgiverperioden blev forlænget til de nuværende 21 dage. I forbindelse med medarbejdernes uarbejdsdygtighed grundet sygdom er de obligatoriske dpskemaer blevet udfyldt og fremsendt til Fredericia kommune til betaling. Vognmanden er ikke ligefrem imponeret over Fredericia kommunes vilje til at foretage blot en rimelig hurtig ekspedition af sådanne sager, for ofte må han affi nde sig med at skulle rykke for betalingerne fl ere gange, før afregningerne fi nder sted måneder efter dp-skemaerne er fremsendt. DTA kan desværre ikke hjælpe vognmanden, blot udtrykke forargelse over Fredericia kommunes langsomme sagsbehandling. Marts

18 Favrskov kommune skævvrider lovgivningen Af Knud E. Knudsen Beskæftigelsesindsatslovens 54 er efter DTA s opfattelse rimelig enkel og letforståelse. Ordlyden er: Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3, skal lønog arbejdsvilkår være overenskomstmæsssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. I Hadsten Taxa har vognmanden indgået en selvstændig overenskomst med chaufførerne, hvor der er aftalt en fast provisionsløn på 50% af indkørslen, men grundet den høje provision er der til gengæld ikke formuleringer vedrørende pension. Den indgåede aftale er sket på en sådan måde, at den er en retsgyldig kollektiv overenskomst, og er samtidig retningsgivende for løn- og arbejdsvilkårene netop i det konkrete geografi ske område. Som bekendt har 3F indgået en landsoverenskomst med ATD (DTA s konkurrerende arbejdsgiverorganisation), der som navnet antyder det, også må være gældende i Hadsten området. At 3F-overenskomsten så kun dækker et ganske lille antal arbejdsforhold, er i den følgende citerede situation en helt anden sag. Sagen er den, at Hadsten Taxa gennem en periode har haft en chauffør ansat i et fl exjob, hvor parterne i ansættelsesforholdet gensidigt har været ganske godt tilfredse, og derfor gerne ville opretholde og fortsætte samarbejdet. Derfor blev der den afholdt et møde under deltagelse af en medarbejder fra Favrskov kommune, en ekstern jobkonsulent og parterne i ansættelsesforholdet. Man var enige om, at der i forhold til den lokale overenskomst skete en fravigelse, nemlig derved, at chaufføren fremover skulle lønnes med en fast timeløn tilsvarende 2008-niveauet fra 3Flandsoverenskomsten, hvilken honorering skulle forøges med et fast grundtimetillæg i henhold til samme 2009-overenskomst. Den lokale repræsentant fordrede herudover, at chaufføren skulle have pension tillagt lønnen med den fordelingsnøgle, som ligeledes er beskrevet i 3Flandsoverenskomsten, hvilket forlangende vognmanden imidlertid afviste med henvisning til den lokale egne overenskomst, hvor de øvrige medarbejdere havde afvist at skulle have pension anvist som tillæg til selve lønnen. Med henvisning til selve lovteksten (indledningsvist beskrevet i artiklen) mener DTA, at der gøres et kraftigt forsøg på en omgåelse af lovens forskrift til fordel for en åbenbart mere venligtsindet overenskomst, som falder i tråd med sagsbehandlerens intentioner. DTA har anmodet om et møde i sagen, og såfremt vi ikke får medhold i vor indstilling om, at den lokalt indgåede overenskomst, der jo netop er retningsvisende for løn- og arbejdsvilkårene netop i Hadsten-området, agter vi at videreføre sagen, for herved at få Rettens afgørelse på tvistigheden. Taxameter med integreret navigation. Den optimale arbejdsplads. Ingen besværlig indtastning - dit Frogne Navigationssystem ved hvor du skal hen, næsten før du selv ved det! Finn Frogne A/S Ishøj Søndergade Ishøj tlf fax Innovative løsninger til taxabranchen. 18 Marts 2009

19 Marts

20 20 Marts 2009

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere