Medlemsblad Marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad Marts 2009. www.dta.taxi.dk"

Transkript

1 Medlemsblad Marts 2009 Christian Winther holdt som formand 1. marts. Han ses her på talerstolen ved seminaret i oktober. Læs mere inde i bladet om formandsskiftet og generalforsamlingen den 15. april. Foto: Erling Jensen.

2 Ublu overenskomst-krav Danske Taxivognmænds Af Niels Venge Olesen Da Chr. Winther den 1. marts valgte at trække sig som formand for DTA, falder det i mit lod som konstitueret formand at skrive denne DTA-blads leder. Chr. Winther skriver andet sted i bladet om baggrunden for hans beslutning om at trække sig fra formandsposten. Flere steder i landet er HK overenskomsterne for taxaselskabernes centralpersonale blevet opsagt, hvorfor de naturligvis skal genforhandles. Indtil videre er DTA orienteret om, at der to steder er fremsendt krav fra HK nemlig til henholdsvis Ålborg Taxa og Herning Taxa. Ålborg Taxa modtog som det første selskab overenskomstkrav fra HK Ålborg, og dette krav er helt og aldeles ublu! Samlet set svarer kravet fra HK til en lønfremgang på ikke mindre end ca. 9 % pr. år. Når man ellers tænker på, hvordan arbejdsmarkedet reagerer i øjeblikket, fornemmer man, at HK Ålborg må leve i en anden virkelighed, end den vi andre lever i. Vores virkelighed er jo den, at medarbejdere rundt omkring i landet accepterer yderst ringe lønstigning ja, visse steder oplever man endda, at medarbejderne accepterer decideret lønnedgang for at fastholde arbejdspladserne. Det er nemlig også vores virkelighed, at taxacentraler rundt omkring i landet rask væk er begyndt at afskedige medarbejdere, p.g.a. nedgang i antallet af kunder som ønsker at telefonbestille en taxa. For at vende tilbage til sagen om indgåelse af overenskomst mellem Ålborg Taxa og HK Ålborg, har DTA s bestyrelse anbefalet Ålborg Taxa, at tilbyde en lønfremgang på 2½ % pr. år. Vi synes faktisk, det vil være en ganske pæn lønfremgang i den nuværende økonomiske situa- Arbejdsgiverforening Rosenlunds Allé Vanløse Tlf Fax Bestyrelse Formand Niels Venge Olesen Vilhelmsro Fredensborg Tlf.: Mobil: Fax.: Næstformand Hans-Henrik Petersen Ringstedgade Næstved Torben Kirketerp Vægtens Kvarter Esbjerg Tlf.: Mobil: E.mail: Søren Madsen Rantzausmindevej Svendborg Tlf.: Mobil: Finn L. Jensen Skolevej Taastrup Administration: Knud Erik Knudsen Kurt Søgaard Nielsen Annoncer Knud Erik Knudsen Redigering og layout Erling Jensen, journalist, DJ Oplag 2500 Officielt medlemsblad for Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening ISSN: Niels Venge Olesen er konstitueret formand, efter Christian Winther holdt som formand 1. marts. Foto: Erling Jensen. 2 Marts 2009

3 tion. Ålborg Taxa s bestyrelse er fuldstændig enig med DTA s bestyrelse i, at lønfremgangen skal være på det anbefalede niveau. Da Ålborg Taxa er først med ny overenskomst, er det samtidig uhyre vigtigt, at den ikke bliver for dyr, da det jo i givet fald let vil få afsmittende virkning ved indgåelse af overenskomster i resten af landet. Det bliver ganske spændende at følge de videre forhandlinger. Et eventuelt sammenbrud helt til Forligsinstitutionen er ikke utænkeligt og sker det, er der jo pludselig åbnet op for en mulig konfl ikt. Men lad os i mellemtiden håbe, at HK kommer til fornuft at de vil åbne øjnene, så vil de nemlig få øje på den virkelighed, som vi andre lever i! Søren Madsen stiller på generalforsamlingen den 15. april op som ny formand. Han ses her i snak med Gert Mark, Aalborg Taxa ved seminaret i oktober. Foto: Erling Jensen. Marts

4 Christian Winther s tilbagetræden fra DTA-bestyrelsen Af Christian Winther Da jeg i sin tid lod mig opstille som kandidat til formand for DTA, redegjorde jeg for min hidtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. Som man måske erindrer det, har jeg i langt størstedelen af tiden været tilknyttet hyrevognsbranchen, hvilket har været en utrolig spændende periode ikke blot i tiden bag rattet i selve hyrevognene, men i lige så stort et omfang, når jeg tænker tilbage i tiden på mit bestyrelsesarbejde. På sidstnævnte område tog jeg de første skridt i bestyrelsesarbejdet i Aalborg Taxa, hvor jeg selv mener at have indhøstet så stor erfaring, at jeg som ovenfor anført, kandiderede som formand for DTA, hvor jeg opnåede valg til formand. Dét at være formand for en landsdækkende faglig organisation har bibragt mig mange nye bekendtskaber på landsplan, men tillidshvervet har ligeledes indført mig i mange nye aspekter udi organisationsarbejde, hvilket har været utroligt spændende faktorer at beskæftige sig med. 4 Marts 2009 Jeg har således været involveret i f.eks. overenskomstforhandlinger for chaufførerne, hvilket forløb vil gentage sig i foråret 2010, hvilket efter vedtægtens forskrift er det sammenfaldende tidspunkt for det ordinære valg af formand. Jeg tror, at de forestående overenskomstforhandlinger bliver endnu mere omfangsgribende end nogensinde tidligere, hvilket kræver, at bestyrelsen med formanden i spidsen og sammen med administrationens medarbejdere er så godt rustede som vel muligt til disse arbejdsopgaver. Jeg har tidligere bebudet, at jeg ved det seneste valg indtrådte i min sidste valgperiode. Sammenholdt med førnævnte valgtidspunkt og de forestående overenskomstforhandlinger, har jeg tænkt meget over, om ikke det ville være bedre for helhedens skyld, at jeg nedlagde mit formandshverv på nuværende tidspunkt, hvorved den nyvalgte formand herved fi k et års tid til at sætte sig grundigt ind de mange facetter, der er forbundet med overenskomstforhandlingerne. Andre faktorer har herudover præget mine fremtidsovervejelser. I denne forbindelse bliver jeg nødsaget til at erkende, at jeg gennem det sidste års-tid har været ramt af sygdom med ledsagende hospitalsindlæggelser. De signaler, som kroppen har sendt mig, indgik ligeledes som væsentlige faktorer i min beslutning, der er, at jeg nedlagde mit tillidshverv som DTAformand pr. 1.marts 2009, hvilket jeg meddelte den øvrige DTA-bestyrelse den For en ordens skyld vil jeg meddele, at bestyrelsen på et møde den drøftede mine overvejelser, hvor jeg indstillede for den øvrige bestyrelse at pege på Søren Madsen fra Svendborg Taxa som min efterfølger som formand for DTA, hvilket blev taget til efterretning. Naturligvis har andre vognmænd udenfor bestyrelsen mulighed for at kandidere til formand, hvilken afgørelse påregnes at kunne ske på en ekstraordinær generalforsamling, der passende tidsmæssigt kan ske på den sammenfaldende dato for afholdelsen af DTA s ordinære generalforsamling. Jeg vil afslutningsvis meddele en stor tak for den tid, som jeg beklædte formandshvervet, hvilken tak skal rettes til de mange vognmand og samarbejdspartnere i øvrigt, som jeg gennem årene har haft den glæde at være sammen med. Ligeledes en tak for samarbejdet i bestyrelsen og til administrationens medarbejdere. Det er mit inderligste håb, at et konstruktivt videre samarbejde med DTA som spydspids, må fortsætte til gavn for hele taxibranchen. Christian Winther

5 Søren Madsen kandiderer til ny DTA-formand Af Søren Madsen Som medlem af DTA-bestyrelsen kommer det ikke just som nogen helt stor overraskelse, at Christian Winther har valgt at nedlægge sit tillidshverv som formand for vores arbejdsgiverforening. Årsagen hertil skyldes, at vi forud for mandatnedlæggelsen har drøftet dette i bestyrelsen, og når man læser Christian s farvel i et andet indlæg i nærværende blad, tror jeg, at mange udmærket forstår tilbagetrækningen og årsagerne hertil. Gennem mange-mange år har jeg kendt Christian som en god ven og kammerat, men særligt er jeg kommet tæt på Christian gennem mit nu 4-årige medlemskab af DTA-bestyrelsen. Ved nærværende vil jeg nøjes med at udtrykke en stor tak til Christian for din indsats i DTA; vort venskab vil selvsagt fortsætte udenfor bestyrelsesrækkerne i tiden fremover. Men når dette er sagt, skal jeg meddele, at de mange spændende forhold, som vi bliver præsenteret og involveret i som medlemmer af DTA-bestyrelsen, har gjort, at jeg gerne ønsker at komme endnu tættere på, hvilket kan ske ved et endnu tættere samarbejde til/med administrationen, hvor jeg ved, at formandshvervet åbner en stor mulighed herfor. Som nævnt er jeg i DTA-bestyrelsen, og har derfor allerede nu lejlighed til at præsentere mig selv og samtidig meddele mine visioner for at beklæde et formandshverv: Som ung mand på blot 21 år startede jeg i taxibranchen som chauffør-afl øser, hvor jeg efter ca. 5 år blev selvstændig vognmand i Skønt min nu fremskredne alder på 56 år, er jeg ikke vokset særligt meget i højden, hvorimod min indsigt i de mange forskellige aspekter i taxibranchen er tårnhøje. Disse erfaringer har jeg indhøstet via mine mange forskellige tidligere tillidsposter via diverse bestyrelsesarbejder, hvor jeg som nævnt fortsat er medlem af DTA-bestyrelsen såvel som bestyrelsesmedlem i DTR s Region Syd- Danmark. Via min egen taxi-forretning og arbejdsgiver overfor fl ere chauffører, er jeg helt på bølgelængde med de mange arbejdsretlige forhold, som en vognmand nødvendigvis skal forholde sig til i dagligdagen. Jeg skal i denne forbindelse vedkende, at jeg som arbejdsgiver også har været godt på vej gennem 3F s vridemaskine, og derved konstateret, at dydens smalle vej nøje skal respekteres, og skønt dette efterkommes, er man som arbejdsgiver i branchen endda ikke sikker på sin vej. Med denne erfaring i rygsækken, vil jeg ved et evt. valg som formand for DTA derfor med bestyrelsen og administrationen som samarbejdspartnere, derfor arbejde målrettet for, at DTA får/ viderefører gennemskuelige overenskomster, der tjener såvel chauffører såvel som vognmænd til gensidig forståelse og enighed. Samme intention har jeg naturligvis f.s.v. angår personalet på bestillingskontorerne. Herudover vil jeg arbejde målrettet for, at vi i DTA bliver endnu fl ere medlemmer, for kun ved forstærket styrke får vi den politiske indfl ydelse, som landets største arbejdsgiverforening berettiger os til, hvilket bl.a. andet kan ske ved en forstærket oplysningsvirksomhed for medlemmerne, som f.eks det afholdte seminar i Fredericia i oktober Jeg vil være initiativtager for, at sådanne arrangementer gentages, ligesom jeg ved valg som formand, vil være at se rundt omkring i landet, når der arrangeres aktiviteter med DTA s deltagelse. Jeg er således også fortaler for, at DTA s nuværende nære kontakt til/med hvert enkelt medlem videreføres, med den individuelle sagsbehandling. Jeg vil afslutte mit indlæg med: Jeg håber, at vi ses den i de skønne naturomgivelser rundt omkring Hotel Munkebjerg i Vejle. På gensyn. Søren Madsen Marts

6 Dagsorden til ordinær generalforsamling den I DTA-medlemsbladet for december 2008 blev der tilkendegivet et varsel om DTA s generalforsamling, der fi nder sted: Onsdag den 15. april 2009 kl Sted. Hotel Munkebjerg, Vejle, hvor der ved nærværende kan meddeles medlemmerne er noget fyldigere oplysning til dagsordenens enkelte punkter, end ved førnævnte indkaldelse (DTA s vedtægt 9, stk. 3). Dagsordenen foreslås afviklet i den rækkefølge, som den fremstår jfr. vedtægtens 9, stk. 4, nemlig: 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af to bestyrelsessuppleanter. 7. Valg af to regnskabskontrollanter og to suppleanter for disse 8: Eventuelt Ad. 1: Bestyrelsen foreslås advokat Kurt Søgaard Nielsen Ad. 2: Beretningen præsenteres af konstitueret formand Niels Olesen. Se i øvrigt bestyrelsens skriftlige beretning andet sted i nærværende blad. Ad. 3: Driftregnskab/status kommenteres af Knud E. Knudsen; regnskabstallene ses andet sted i nærværende blad. Ad. 4: Bestyrelsen foreslår nedenstående vedtægtsændringer. Ad. 5: Hans-Henrik Petersen og Søren Madsen er på valg. Begge er villige til genvalg. Ad. 6: De tidligere to valgte to bestyrelsessuppleanter er nu begge indtrådt i bestyrelsen; der påregnes opstillet kandidater på selve generalforsamlingen. Nuværende vedtægtsformulering: Ny formulering: 4, stk. 3, andet afsnit: Bliver kontingentet ikke erlagt inden denne frists udløb, ophører Afsnittet udelades. medlemskabet, men uanset dette er DTA berettiget til at lade kontingentet inddrive hos det pågældende medlem, som ikke kan optages igen uden betaling af det skyldige beløb. 8, stk. 1, sidste afsnit: Såfremt der i de nævnte tilfælde optages forhandling med løn- Såfremt der i de nævnte tilfælde optages forhandling modtagerens hovedorganisation, skal det pågældende medlem med lønmodtagerens hovedorganisation, inviteres være repræsenteret. det pågældende medlem med til forhandlingen. 9, stk. 5, 2.det afsnit: Bestyrelsessuppleanter vælges for 2 år og er skiftevis på valg Bestyrelsessuppleanterne vælges på den ordinære hvert andet år. generalforsamling for en ét-årig periode. 9, stk. 5, 3.die afsnit: Regnskabskontrollanter og suppleanter vælges Regnskabskontrollanter og suppleanter vælligeledes for 2 år og er skiftevis på valg hvert ges ligeledes på den ordinære generalforandet år. samling for en ét-årig periode. Valg til de Valg til de enkelte poster sker særskilt. enkelte poster sker særskilt. 10, stk. 2: En ekstraordinær generalforsamling kan kun En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle behandle den dagsorden, hvorpå den er ind- den dagsorden, hvorpå den er indkaldt. Indkaldelsen kaldt. Indkaldelsen til den ekstraordinære skal sammen med dagsordenen ske med et varsel generalforsamling skal udsendes med mindst på mindst 8 dage ved meddelelse i DTA s medlems- 8 dages varsel og skal ledsages af dagsordenen. blad eller ved brev til hvert enkelt medlem. 11, stk. 1: På en generalforsamling ordinær/ekstraordinær På en generalforsamling ordinær / ekstraordiskal skriftlig afstemning afholdes, når dirigenten, nær skal skriftlig afstemning afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25 fremmødte stemme- dirigenten eller mindst 25 fremmødte stemberettigede stiller krav herom. meberettigede medlemmer stiller krav herom. 11, stk. 5: Nyt afsnit: Medlemmer, der er i kontingentrestance på generalforsamlingstidspunktet har ikke stemmeret. 6 Marts 2009

7 Marts

8 Bestyrelsens skriftlige beretning Af Niels Venge Olesen Som nævnt andre steder i denne udgave af DTA-medlemsbladet, har Chr. Winther valgt at trække sig fra formandsposten den 1. marts, hvorfor jeg som konstitueret formand her har forfattet bestyrelsens skriftlige beretning. Nu skal man ikke tro, at bestyrelsesarbejdet af den grund er gået i stå jeg vil snarere tillade mig at sige: Tværtimod. I beretningen vil jeg tage udgangspunkt i nogle af de overordnede forhold, som vi har beskæftiget os med siden sidste generalforsamling. Flere af de forhold som beskrives i denne beretning, har været beskrevet tidligere i DTA-bladene, så på denne baggrund kan beretningen i et vist omfang opfattes som et resume af tidligere meddelte oplysninger. Nye lokaler DTA har jo som bekendt fået ny adresse at få de nye lokaler bygget om blev imidlertid en betydeligt mere tidskrævende opgave, end vi havde forestillet os. Udlejer vil vi ikke klantre her var tingene i orden fra starten. Nej, håndværkerne som skulle ombygge lokalerne var desværre betydelig længere tid om at få arbejdet færdigt, end det var nødvendigt. Men byggeri og renoveringer af ejendomme var jo på det tidspunkt stadig i fulde omdrejninger i samfundet som helhed. Bestyrelsen er fuldt ud bekendt med det store besvær, det engang imellem har været blot at komme i telefonisk kontakt med administrationen. Vi ved, hvor vigtigt det er, at være helt afklaret i f.eks. opsigelsessager, og for de fl este medlemmer er det nemmeste og hurtigste at rette telefonisk henvendelse til adminstrationen herom. Bestyrelsen håber, at medlemmerne har haft forståelse for de problemer vi havde, når kontoret ikke var bemandet. Vi ved godt, at der ind imellem stadig kan være problemer med telefonisk kontakt, men vi mener nu, at forholdet er blevet forbedret betydeligt, idet der foretages omstilling af telefonerne, når kontoret ikke er bemandet. Vores personalenormering er jo tillige ganske lille, og det kan jo også betyde, at telefonen er optaget så skyldes det antagelig, at andre medlemmer bliver serviceret. Det kunne være en stor hjælp, hvis medlemmerne i højere grad ville benytte vor adresse - så vil man nemlig være sikker på, at få en hurtig og præcis tilbagemelding om sine spørgsmål. Men ellers synes vi selv, at vi har fået indrettet DTA i nogle yderst velfungerende lokaler, hvilket vi da også hørte fra fl ere sider, da vi afholdte vores reception, hvor medlemmer og samarbejdspartnere kunne tage lokalerne nærmere i øjesyn. Der kom heldigvis rigtig mange mennesker på besøg ved receptionen, hvor der naturligvis også blev fortalt mange taxi-røverhistorier. Der skal lyde en stor tak for de mange fl otte gaver, som vi modtog denne dag. Overenskomster I DTA s vedtægt 2 står, at ét af vores formål er at bistå medlemmerne ved forhandlinger omkring kollektive overenskomster. Bestyrelsen vil i den forbindelse fremhæve, at der det seneste år, er blevet underskrevet ikke mindre end to selvstændige chaufføroverenskomster i DTA regi i hovedstadsområdet. Netop i hovedstadsområdet har det knebet gevaldigt med at få indgået egentlige overenskomster. 3F vil imidlertid meget ofte forsøge at henvise til den såkaldte landsoverenskomst, men realiteten er imidlertid, at denne overenskomst kun har retsvirkning i ganske få ansættelsesforhold. Af de to indgåede overenskomster i DTA regi er den ene overenskomst indgået med 3F i Hovedstaden, og den anden aftale er indgået med en lokal chaufførklub. I aftalen med 3F er aflønningen aftalt som provision plus pension, mens aftalen med den lokale chaufførklub gives provisionsløn uden pension. Ved genforhandling af overenskomster er kravene fra de faglige organisationer med hensyn til lønkrav ofte helt urealistiske. 8 Marts 2009

9 Vi så det senest ved de mange sammenbrudte overenskomstforhandlinger for chauffører i 2007, der så blev afsluttet via Forligsmandens mellemkomst. Da vi i bestyrelsen i starten af marts måned i år, blev konfronteret med kravene fra HK Ålborg til Ålborg Taxa (overenskomst for centralpersonalet), måtte vi erkende, at HK bestemt heller ikke holder sig tilbage. Deres krav og taxas reaktion herpå kan læses i dette blads leder. Ansættelseskontrakter På hvert bestyrelsesmøde orienterer administrationen om de sager, der er i gang eller under forberedelse. Det er noget deprimerende at konstatere, at det altovervejende problem stadig er krav om godtgørelse for mangelfuld eller helt manglende ansættelseskontrakt. Når nu loven foreskriver at en ansættelseskontrakt skal foreligge hvorfor så ikke udfylde den ved ansættelsen, så glemmer man det ikke! Manglende ansættelseskontrakt kan medføre krav om godtgørelse på helt op til kr det virker som sløseri, når en sådan banalitet ikke er bragt i orden! Bestyrelsen skal i den forbindelse henvise til vor hjemmeside - hvor en standard ansættelseskontrakt kan hentes. Seminar Den 21. oktober afholdte DTA et seminar i Fredericia, hvor taxibranchens fremtid og økonomiske vilkår var på dagsordenen. Dette vidtforgrenede emne var måske i yderkanten af DTA s egentlige formålsparagraf men bestyrelsen mente, at med de meldinger som bl.a. forelå fra Konkurrencestyrelsen, så måtte f.eks. dette emne være af stor interesse for DTA s medlemmer. Andreas Kryger Jensen fra Konkurrencestyrelsen fremførte i velformulerede (og til tider også provokerende) vendinger hans opfattelse af fremtidens vilkår for taxibranchen. Efter indlægget opstod livlig debat, og Anders Kryger Jensen afsluttede med at række hånden frem til et fremadrettet og positivt samarbejde. Denne opfordring tager vi naturligvis positivt imod fra DTA s side. Kurser og møder Den 21. april i år skal DTA sammen med andre dele af taxibranchen og sammen med Færdelsstyrelsen drøfte revision og eventuelt ændret kursusindhold såvel for chauffører som for vognmænd. Færdselstyrelsen foreslår nedsat en arbejdsgruppe, der skal være behjælpelig med at gennemgå det nuværende kursusindhold samt vurdere de nuværende krav herunder kursuslængde samt udarbejdelse af opgaver. DTA vil naturligvis deltage aktivt i dette fremadrettede arbejde, så vi kan være med til at præge fremtiden. Medlemmerne er naturligvis velkomne til at komme med deres besyv på generalforsamlingen. DTA deltager gerne på vognmandsmøder rundt om i landet, såfremt en lokalsammenslutning ønsker drøftelse af konkrete emner. Husk at vi i bestyrelsen alle er vognmænd der kender dagligdagen, og derfor også de arbejdsvilkår som vi alle er underlagt. Sådanne møder vil også give bestyrelsen inspiration og energi til fortsat positivt arbejde for medlemmerne. Marts

10 Administrationens beretning Af Knud E. Knudsen I forbindelse med at skrive en årsberetning, tror jeg, at de arbejdsopgaver, der netop er til aktuel sagsbehandling trænger sig mest på. I den bunke af sager, som p.t. foreligger i administrationen er så afgjort følgevirkningerne af landets nuværende økonomiske krise, hvor vognmændene i endnu større grad end nogensinde tidligere forespørger til anvisninger på de sprogmæssige vendinger i forbindelser med opsigelser af chauffører. Den langt overskyggende årsag til opsigelserne er svigtende indkørsel. Når der således konstateres omsætningsnedgange direkte hos vognmændene har det den følgevirkning, at der også på bestillingskontorerne skal ske en tilpasning i medarbejder-antallet. Det er altid det rareste at sige go-daw og velkommen til en nyansat medarbejder, men administrationen er desværre nu involveret i mange sager, hvor vi sammen med bestyrelserne må tage afsked med medarbejdere, som vi ofte gennem endda mange år har haft et udmærket samarbejde sammen med. Når disse situationer opstår, føler vi fra DTA s side det som én af de vigtigste opgaver, at ansættelsesafbrydelserne sker på en så moralsk anstændig måde, at vi så vidt muligt tager et individuelt hensyn og i denne forbindelse giver råd/vejledning til medarbejderne om, hvorledes de bedst får en ny tilknytning til arbejdsmarkedet. For den enkelte vognmand er krisen dobbeltsidet. Ikke nok med, at der sker personaleindskrænkning, nej et andet problem trænger sig på herudover. Når hyrevognene er frikørte, er det nærmest umuligt at få vognen afhændet til blot en nogenlunde fornuftig salgspris uden alt for store driftsøkonomiske tab. DTA er således bekendt med, at mange vognmænd har haft frikørte biler stående til salg gennem endog fl ere måneder. Udover at vi fra administrationens side har en endog stor og direkte medlemskontakt benytter vi os derudover af at udfærdige artikler til DTA-medlemsbladet. I beretningen for ét år siden anvendte vi ordet nødråb i en af overskrifterne, hvilket kan gentages nu. DTA får megen ros for vort medlemsblad og opsætningen af samme, men det kan måske nok virke lidt ensformigt ved, at bladet stort set virker som en én-vejskommunikation fra administrationens side til medlemmerne. I DTA tror vi på, at medlemsbladet kan gøres mere spændende, hvis der blot engang imellem bringes artikler fra medlemmernes dagligdag, idet dét, der rører sig hos den ene vognmand, måske er samstemmende med andre kollegaers forhold i dagligdagen. I det forløbne år, har kun en enkelt vognmand som i øvrigt ikke var medlem, sendt DTA et par ord til en artikel; denne berørte lønsystemerne i taxibranchen, og var opsat på en lidt provokerende måde, men reaktioner fra andre vognmænd udeblev desværre. Derfor gentagelsen om nødråbet: Hjælp DTA og dermed Jer selv send DTA et par ord til artikler; hvis du mener at have behov for hjælp til den sprogmæssige opsætning så ring i stedet for, så fi nder vi nok sammen en løsning. Medlemsblad Marts Christian Winther holdt som formand 1. marts. Han ses her på talerstolen ved seminaret i oktober. Læs mere inde i bladet om formandsskiftet og generalforsamlingen den 15. april. Foto: Erling Jensen. Hjælp DTA og dermed Jer selv send DTA et par ord til artikler En beretning fra administrationens side vil ikke være fyldestgørende, hvis ikke der knyttes et par ord til denne vedrørende ansættelsesbeviser. Skønt lovens 6, der omhandler en arbejdsgivers betaling af godtgørelser for manglende eller 10 Marts 2009

11 mangelfulde ansættelsesbeviser, blev væsentligt strammet i 2008, må det desværre konstateres, at knap halvdelen af de chauffør-sager, som kommer til sagsbehandling, krydres med netop krav efter ansættelsesbevisloven. I bestyrelsen har man drøftet, om administrationen burde afvise at indgå i sådanne sager, fordi ethvert medlem ved blot at læse medlemsbladet, burde være bekendt med vigtigheden af at få ansættelsesbeviserne udfærdiget. Administrationen bruger desuagtet en del ressourcer på sagsbehandling af sådanne sager, idet vort erfaringsgrundlag siger os, at de rejste sager i beløbsmæssig henseende, ofte bliver kraftigt reducerede i retssystemet efter DTA s sagsbearbejdelse. Alligevel: Spar os for sagerne få ansættelsesbeviserne udfyldt, og gerne på ansættelsestidspunktet, når man alligevel drøfter løn- og ansættelsesforholdene med den nyansatte chauffør. Som anført i dette blads leder, er DTA med på sidelinjen i forbindelse med HK s krav til nye overenskomster. De fra lønmodtagerorganisationen rejste krav er så ublu, at vi på arbejdsgiverpartens side af forhandlingsbordet har mest lyst til at melde hus forbi, idet de indtil nu kendte krav, samlet er af en størrelse, som indikerer, at HK ikke har den store forståelse for branchens økonomiske vilkår ej heller sammenlignet med det øvrige private arbejdsmarked. På landsplan er/bliver DTA inddraget i omkring overenskomstforhandlinger i dette forår. Nok er overenskomstforhandlingerne tidskrævende, men de samlede krav mod vognmændene rejses imidlertid fra 3F, Den Kristelige Fagbevægelse samt fra Det faglige hus. Rene banaliteter engang imellem, men når sagerne rejses har DTA sammen med den berørte vognmand en forpligtelse til at søge tvisterne afsluttet, gerne hurtigst muligt, hvilket måske kan føles forfl ygtende, når vi fra administrationens side søger sagerne løst udenretsligt ved indgåelse af forlig med modparten. Dette kan evt. ske, når en chauffør er meddelt opsigelse på et måske tyndt grundlag og lønmodtagerorganisationen efterfølgende rejser et givet krav, hvor vi da ofte afslutter sagerne mod, at der anvises hel/delvis løn i opsigelsesperioden. Imidlertid forekommer der også sager fra vor side, hvor vi ikke er til at formå indgåelse af et forlig, hvilket typisk drejer sig om sager, hvor vognmanden efter gentagne advarsler til en medarbejder, fastholder en ansættelsesafbrydelse. Sagerne drejer sig typisk om manglende afregning af indkørslerne, samt hvor der er udvist grove overtrædelser af påbudte ansættelsesbetingelser, f.eks. god kendeservice. På nuværende tidspunkt er DTA involveret i ca sager, der sagsbehandles ved civilretten og/eller Arbejdsretten; i denne forbindelse skal man erindre sig, at der forud herfor er udvekslet en ofte stor korrespondance samt afholdt adskillige forberedende møder. Det samlede rejste krav i de igangværende sager andrager omkring 1½ mill. kroner, så det er ikke ligefrem byttepenge, vi søger at få reduceret på vognmændenes vegne. DTA kan selvsagt ikke gå ud af sagerne som vindere i samtlige af tvisterne, men gør det dog i langt størstedelen af sagerne mere eller mindre i hvert fald; der er ikke tidligere skrevet synderligt meget herom i medlemsbladet, som man f.eks. gør et stort nummer ud af i både HK s -, og 3F s medlemsbladene. Den største ros for DTA s medlemsservicering er meddelt os fra 3F s side, hvor én af de førende sagsbehandlere i en konkret sag udtalte: I forsvarer Jeres medlemmer ud over alle grænser, det ville for os være lettere, hvis I indtog samme indstillinger til sagsbehandlingen, som udvises fra xx-organisationen.. Den individuelle sagsbehandling i arbejdsopgaverne, er imidlertid ét af DTA s højeste målsætninger. Dette forhold kommer vi i administrationen ud for hver eneste arbejdsdag, hvor telefonerne engang imellem kimer os synder og sammen med medlemshenvendelser. Henvendelserne er som oftest forårsaget af, at et medlem har fået et krav fra en lønmodtagers faglige -, juridiske bagland, og som for vognmanden føles som værende urimeligt derfor henvendelserne til DTA. Ofte resulterer de telefoniske medlemshenvendelser i, at DTA straks giver en vejledning om, hvorledes den konkrete sag bør kunne løses evt. med en kort skriftlig udtalelse, men ikke den helt store skriftlige udveksling. Vi har i administrationen en følelse af, at mange medlemmer er tilfredse med denne personlige sagsekspedition. Fortsætter på side 12 Marts

12 Fortsættelse fra side 11 Afslutningsvis skal meddeles, at vi som administrative medarbejdere føler at have rigeligt at se til i hver vor dagligdag, med ekspedition af vidt forskellige sager. Skønt der i en konkret sag måske kan være sammenligningspunkter til en forudliggende sag, er sådanne ikke helt ens alligevel, alene af den omstændighed, at der bag tvisten er forskellige synspunkter fra såvel vognmanden som hos lønmodtageren. Dét er disse aspekter, der gør opgaverne forskellige. I denne forbindelse bør det også nævnes, at vi i administrationen har mulighed for store armbevægelser udi sagsgangene fra bestyrelsens side, hvor vi ved, at når sagerne ekspederes på en hurtig og seriøs måde til gavn for medlemmerne, er alle tilfredse. Det er administrationens håb, at vi i samarbejdet med medlemmerne og øvrige samarbejdspartnere også fremover får lejlighed til at videreføre nævnte synspunkt. Administrationens nærværende beretning vil blive suppelret med nogle mundtlige kommentarer på selve generalforsamlingen den På gensyn. 12 Marts 2009

13 Først den ene vej - så Af Knud E. Knudsen Ja, som overskriften anfører det, sådan lød det for adskillige år siden, da jeg på række og geled sammen med mange andre tvungne danskeskole-elever skulle svinge rundt med en partner. Jeg genkaldte mig de givne kommandoer, da jeg i fortsættelse af artiklen i DTA-bladet fra februar 2009 omhandlende HK s fravalg om at opretholde fl est mulige arbejdspladser, ved skrivelse fra HK-Forbundet den blev anmodet om et organisationsmøde, grundet de overfor en medarbejder med korrekt varsel bebudede ændrede arbejdstider. Den lokale HK-afdeling havde forinden meddelt Taxa-Vendsyssel at de varslede arbejdstidsændringer blev betragtet som værende usaglige, idet den berørte medarbejder af helbredsmæssige årsager ikke kunne påtage sig aften-/natarbejde i stedet for som nu, hvor den pågældende medarbejder udførte arbejde i dagtimerne. Denne henvendelse besvarede den lokale taxi-formand med en fyldestgørende orientering til HK om, hvorfor den pågældende blev varslet ændrede arbejdstidsplaceringer; indbygget i denne besvarelse var endog en ros for medarbejderens faglige kundskaber samt håndtering af disse overfor centralens kunder og øvrige samarbejdspartnere. Når jeg ser lidt tilbage i tiden, erindrer jeg mig ganske tydeligt forhandlingen hos den lokale HK-afdeling, hvor den faglige konsulent og tillidsrepræsentanten samstemmende fastholdt deres overenskomstmæssige rettigheder, uden nogen som helst hensyntagen til hverken medarbejderne og/eller virksomheden. Taxi-formandens ovennævnte besvarelse beskriver i et sobert sprogbrug årsagen til den varslede arbejdstidsomlægning, men alligevel ønsker HK en forhandling vedrørende et anbringende, der i henhold til funktionærlovens forskrifter giver arbejdsgiverparten 100% ret i de varslede ændrede vilkår. Det er allerede meddelt HK, at vi på arbejdsgiverpartens side af forhandlingsbordet med nøjagtig samme indstilling, som den tidligere var at fi nde hos HK, fastholde vore givne meddelelser om arbejdstidsomlægningerne. Sagen viser, at man hverken lønmodtager- eller arbejdsgiver, i enhver henseende bør/skal fastholde et synspunkt, blot fordi en given forskrift giver ret hertil. Havde HK vist imødekommenhed, havde én medarbejder fortsat kunne have haft en god og indholdsrig arbejdsplads, frem for som nu at være udstyret med en opsigelse; arbejdstidsændringerne kunne evt. have været undgået for den konkret berørte medarbejder hvor der nu verserer en fagretslig sag, men en tilbagetrækning på sidstnævnte område er desværre uundgåelige. HK og dermed medarbejderen, ligger som man selv har redt. Marts

14 Det er rart at være rimeligt forberedt Af Knud E. Knudsen Der har gennem en længere periode hersket forlydender om, at den i chaufføroverenskomsterne fremherskende provisionsløn rent lovgivningsmæssigt ikke måtte videreføres. Dette har alene været gisninger til fremtidens lønsystem i taxibranchen, for der foreligger ingen lovtekst end ikke lovforslag om, at provisionslønnen er på vej ud af bagdøren. Om provisionslønnen så er den eneste sagliggørende skal være usagt, men ét ligger dog fast hvilket særligt ses i de nuværende krisetider, nemlig at den samlede honorering til chaufførerne af driftsøkonomiske årsager ikke bør stige. Lønnen til chaufførerne har gennem tiderne skiftet en del, oprindeligt fra den næsten eneste løn = 50 % af indkørslerne + feriepenge, til den fortsat gældende provisionsløn, der dog er bevægelig, forstået på en sådan måde, at provisionslønnen varierer alt efter udviklingen i taksternes ændrede størrelser sat i kombination med de fra Danmarks Statistik meddelte lønstigninger i branchen. 3F og DTA har imidlertid drøftet, hvilken ny løn, der evt. kunne erstatte de nuværende anvisninger uden at vi dog er kommet til enighed herom. Det tætteste vi har været herom, fremgår af et overenskomstudkast, som DTA blev præsenteret for i forbindelse med en overenskomstforhandling i Nykøbing F., hvor 3F fremførte et skriftligt forslag om, at timelønnen burde være kr. 105,-, der skulle betales for samtlige timer i vagten uanset indkørslernes størrelser. Nævnte faste timeløn skulle herudover suppleres med 20% af det indkørte beløb (storvogne dog 22%) og endelig skulle der anvises et fast tillæg pr. time på kr. 20,- i perioden man- til fredag i tidsperioden til samt i week-enden regnet fra lørdag kl til søndag kl I tilslutning til ovenstående anførte 3F i udkastet, at den ny løn skulle vare i en forsøgsperiode, hvorefter parterne evaluerer erfaringerne på et møde med henblik på at justere aftalen til overenskomstforhandlingerne i Ret skal være ret. Der er fuld forståelse for, at 3F på organisationens vegne søger at skabe et lønsystem, som netop begunstiger lønmodtagerne på den bedst tænkelige måde. Overfor dette synspunkt, må lønmodtagerorganisationen have forståelse for, at der af driftsøkonomiske årsager er en højeste grænse for, hvor meget en vognmand kan anvise i løn til medarbejderne. Hvis det nuværende lønsystem ren provision, skal ændres i retning af det af 3F foreslåede, skal vognmændene rundt omkring i landet nødvendigvis til i højere grad end nu, til at forholde sig til tvungne vagtordninger, idet der højst skal være så mange hyrevogne til disposition for kunderne, at der er mulighed for blot en rimelig betjening uden al for megen ventetid. Som lønsystemet d.d. er sammensat, skal det indrømmes, at det er næsten driftsøkonomisk uden risiko for vognmanden, hvor mange hyrevogne, der er på gaden og hvor meget, der indkøres. Mon ikke mangen en vognmand vil overveje at lade hyrevog- Nuværende lønsystem 3F s forslag Indkørsel på en alm. dagvagt på 7,4 time kr ,- 47,0% i direkte løn kr. 705,- 7,4 x kr. 105,-... kr. 777,- 20%-tillæg ,- + feriepenge - 88,- feriepenge ,- + pension, arb.andel 6% - 48,- pension ,- kr. 841,- kr ,- Hvis samme indkørsel blev præsteret på tidspunkter, hvortil der efter udkastet skulle tillægges tillægsbetaling skulle sammenligningsbeløbene være kr. 841,- ctr. kr ,- jfr. nedenstående. 7,4 time à kr. 105,-... kr. 777,- 20%-tillæg ,- 7,4 time à kr. 20, ,- Feriepenge ,- Pension ,- kr ,- 14 Marts 2009

15 nen forblive i garagen, for stort set hele indkørslen skal overføres til direkte løn, hvortil der i øvrigt skal tillægges adskillige andre indirekte lønomkostninger samt de andre variable omkostninger (brændstof, forsikringer m.m.), for slet ikke at tale om faste omkostninger, der bør beregnes efter hyrevognens kørselsmængde. Se rammen på forrige side Hvis indkørslen på en dagvagt indtager en størrelse på kr ,- vil sammenligningstallene andrage kr ,- (nuværende lønsystem) ctr. kr ,- (jfr. forslaget) altså meget sammenlignelige, men hvis nævnte indkørsel præsteres i aften-/nattetimerne indtager 3F-lønudkastet en størrelse på kr ,-. Som det fremgår, begunstiger 3F-udkastet den chauffør, der alene præsterer en rimelig lav indkørsel, og i knap så stor en udstrækning, den chauffør, der passer sit arbejde med en større indkørsel. Uanset, hvilken løn, der indgår i beregningerne, er det fordyrende for vognmanden. Hvis der derfor skal overvejes en fast grundtimeløn + tillægsbetaling, skal såvel grundtimelønnen samt tillægsbetalingernes størrelser reduceres ganske betragteligt. Inden DTA derfor vil spendere al for megen tid for nævnte aspekt, vil der blive afholdt møder i bestyrelsen, som påregnes suppleret med møder under deltagelse af vognmænd fra lokalsammenslutningerne, i hvert fald de steder, hvor et 3F-forslg som det nævnte måtte blive præsenteret. Prøver PensionDanmark bevidst at chikanere DTA-vognmændene??? Af Knud E. Knudsen I december-2008-bladet bragtes en artikel, hvori anførtes, at PensionDanmark grundet fejlagtigt modtagne oplysninger fra 3F havde fremsendt mange vognmænd opkrævninger til forskellige HTS-fonde, hvilke ikke forefi ndes i DTA-overenskomsterne. Da PensionDanmark blev foreholdt situationen, modtog DTA og dermed vognmændene en uforbeholden undskyldning; hermed burde sagen være slut. Man skulle tro, at en sådan sagsbehandling ville formå en konkret organisation til i fremtiden at være mere påpasselig med at udsende opkrævninger. Men nej, i den seneste periode har DTA modtaget fl ere henvendelser fra vognmænd omkring rundt i landet, der alle har modtaget nye opkrævninger fra PensionDanmark vedr. diverse betalinger til fonde, som i samtlige situationer er DTA-medlemmerne uvedkommende. DTA har anmodet om et møde med PensionDanmark, hvor vi vil rejse kraftig kritik over den udviste sagsbehandling. DTA vil i denne forbindelse gøre opmærksom på, at end ikke givne indeståelser om øjeblikkelige tilbagebetalinger er respekteret. DTA ser sig nødsaget til at meddele, at såfremt lignende situationer måtte gentage sig, at der ved de næste overenskomstdrøftelser ikke kan/må påregnes, at 3F-overenskomsterne videreføres f.s.v. angår pensionsselskab = PensionDanmark, hvortil bidragene skal overføres. PensionDanmark undskyldte sig i sin tid med, at pensionsselskabet blot forholder sig til de oplysninger, som meddeles dem fra indberetningslister fra 3F; fra sidstnævnte organisation er det unødvendigt tidsforbrug at anmode om en undskyldning den vil aldrig blive meddelt, hvilken konstatering er gjort i adskillige andre situationer. Marts

16 Hvem skal underskrive feriebeviser/feriekort? Af Knud E. Knudsen Ved nærværende skal der lyde en tak til Dansk Taxi Råd for at være DTA behjælpelig med at henlede vore medlemmers opmærksomhed på trufne nye regler på arbejdsmarkedet. Dette skete den da en større lokalsammenslutning modtog orientering om, Nyhedsbrev om feriereglerne nr. 1/2009, hvoraf fremgår følgende: Beskæftigelsesministeren afskaffer kravet om arbejdsgiverunderskrift på feriekontobeviser. Fra skal feriekontobeviser ikke længere underskrives af arbejdsgiveren. Det betyder, at lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende selv kan underskrive deres feriekontobeviser, når de holder ferie, eller når de har en feriehindring efter ferielovens regler. Når man underskriver sit feriekontobevis, er det samtidig en erklæring om, at man faktisk holder sin ferie, og at man ikke modtager overførselsindkomster for samme periode. Hvis man modtager en overførselsindkomst på ferietidspunktet, f.eks. kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge, skal man fortsat have en underskrift fra sin kommune eller A-kasse. Dette skyldes, at man ikke må modtage en overførselsindkomst og samtidig holde ferie med feriepenge. Henvendelse til Feriekontoret Med den tilsyneladende store ændring om, hvilken person, der er bemyndiget til at underskrive feriekortene/-beviserne, har DTA rettet henvendelse til Feriekontoret v/søren Balslev, der ikke mener, at den citerede ændring er særligt omfangsgribende og henviste derfor til virksomhedens hjemmeside (www.adir.dk), hvor der bl.a. kan læses: 1. Hvis du er i arbejde og modtager et feriebevis, er det som udgangspunkt kun dig selv, der skal skrive dit feriebevis under. Det samme gælder, hvis du aftjener værnepligt eller er selvstændig erhvervsdrivende og modtager et feriebevis. 2. Hvis du modtager supplerende arbejdsløshedsdagpenge, mens du er i arbejde, skal både du og din A-kasse skrive dit feriebevis under, inden du sender det til FerieKonto. 3. Reglen gælder kun de beviser, som er udstedt af Ferie- Konto i Hillerød (feriebeviser) 4. Hvis du er i arbejde og modtager et feriekort, er det din arbejdsgiver på ferietidspunktet, der skal underskrive dit feriekort. Ovenstående citerede punkter har Ferielovkontoret senest opdateret den , som derfor fortsat må være gældende. Grundet beskrivelserne i nyhedsbrevet nr. 1/2009 har mange personer allerede forespurgt herom, og der er meddelt besvarelser således: Spørgsmål: Gælder reglerne også, hvis jeg har et feriekort? Svar: Afskaffelse af arbejdsgiverunderskriften gælder kun for feriekontobeviserne. Reglerne gælder ikke for feriekort. Spørgsmål: Hvad er forskellen på et feriekontobevis og et feriekort? Svar: Både et feriekontobevis og et feriekort er et bevis på, hvor mange feriepenge, du har optjent til at holde ferie for i et konkret ferieår. Forskellen er, at et feriekontobevis kommer fra FerieKonto, mens et feriekort er en samlet betegnelse på de beviser, som kommer fra andre feriekort-ordninger end Ferie- Konto. (Der kan søges en mere fyldig orientering på førnævnte mail-adresse). Spørgsmål: Hvad med ledelsesretten kan arbejdsgiveren stadig vælge at placere lønmodtagerens ferie som tidligere? Svar: Arbejdsgiveren har stadig ret til at fastsætte, hvornår lønmodtageren skal holde sin ferie, fordi afskaffelsen af arbejdsgiverens underskrift på feriekontobeviser ikke ændrer ved arbejdsgiverens ledelsesret i relation til placering af medarbejderens ferie. Spørgsmål: Er arbejdsgiveren forpligtet til at indbetale feriepenge til FerieKonto igen, hvis det viser sig, at lønmodtageren rent faktisk ikke har holdt ferie for de udbetalte feriepenge? Svar: Nej. Det er kun løn- 16 Marts 2009

17 modtageren,som kan blive draget til ansvar for uretmæssigt at have hævet sine feriepenge, fordi denne f.eks. har valgt at arbejde i stedet for at holde ferie for de udbetalte feriepenge. Fredericia kommune = langsom betaler Af Knud E. Knudsen Feriekontoret v/søren Balslev oplyste endvidere, at det påregnes, at virksomhedens hjemmeside i uge 12/2009 vil komme til at fremstå med endnu fl ere spørgsmål/svar omkring den anførte ændring om korrekte og behørige underskrifter på feriekontobeviserne. DTA må desværre erkende ikke at have ressourcer til at besvare spørgsmål, der ikke hører hjemme under vort ressort-område, som f.eks. ændringer i taxiloven, hvis sådanne måtte opstå ind i fremtiden. Sådanne forespørgsler og henvendelser vil i givet tilfælde blive henvist til besvarelse hos Dansk Taxi Råd. Det er DTA s håb, at vi - DTA og DTR - fortsat kan videreføre vort samarbejde, men at vi samtidig respekterer hvert vort sagsområde. Mange af lokalsammenslutningerne har i tidens løb beklaget sig over, at landets kommuner er endog meget langsomme betalere, når det drejer sig om at opfylde bestillingskontorernes udsendte fakturaer for udførte kørselsopgaver. Enkelte steder har mellemværendet drejet sig om fl ere måneders betalingsforsinkelser i forhold til normale betalingsbetingelser. Disse betalingsforsinkelser medfører et enormt træk på kassekreditten, med rentetilskrivning og efterfølgende forhøjede driftbidrags-betalinger for den enkelte vognmand. Anderledes ser det ud den anden vej. Hvis en borger blot er en enkelt dag for sent med afregningen af ejendomsskat eller betaling for institutionsophold, ja så er man stort set sikker på, at næste regning er påført et gebyr. En vognmand fra Fredericia har desværre oplevet at skulle fi - nansiere kommunens langsomme betalinger af sygedagpenge. Vognmanden har tegnet forsikring til imødegåelse af betalingsforpligtelsen af sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, hvilket blev særligt aktualiseret, da arbejdsgiverperioden blev forlænget til de nuværende 21 dage. I forbindelse med medarbejdernes uarbejdsdygtighed grundet sygdom er de obligatoriske dpskemaer blevet udfyldt og fremsendt til Fredericia kommune til betaling. Vognmanden er ikke ligefrem imponeret over Fredericia kommunes vilje til at foretage blot en rimelig hurtig ekspedition af sådanne sager, for ofte må han affi nde sig med at skulle rykke for betalingerne fl ere gange, før afregningerne fi nder sted måneder efter dp-skemaerne er fremsendt. DTA kan desværre ikke hjælpe vognmanden, blot udtrykke forargelse over Fredericia kommunes langsomme sagsbehandling. Marts

18 Favrskov kommune skævvrider lovgivningen Af Knud E. Knudsen Beskæftigelsesindsatslovens 54 er efter DTA s opfattelse rimelig enkel og letforståelse. Ordlyden er: Ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3, skal lønog arbejdsvilkår være overenskomstmæsssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. I Hadsten Taxa har vognmanden indgået en selvstændig overenskomst med chaufførerne, hvor der er aftalt en fast provisionsløn på 50% af indkørslen, men grundet den høje provision er der til gengæld ikke formuleringer vedrørende pension. Den indgåede aftale er sket på en sådan måde, at den er en retsgyldig kollektiv overenskomst, og er samtidig retningsgivende for løn- og arbejdsvilkårene netop i det konkrete geografi ske område. Som bekendt har 3F indgået en landsoverenskomst med ATD (DTA s konkurrerende arbejdsgiverorganisation), der som navnet antyder det, også må være gældende i Hadsten området. At 3F-overenskomsten så kun dækker et ganske lille antal arbejdsforhold, er i den følgende citerede situation en helt anden sag. Sagen er den, at Hadsten Taxa gennem en periode har haft en chauffør ansat i et fl exjob, hvor parterne i ansættelsesforholdet gensidigt har været ganske godt tilfredse, og derfor gerne ville opretholde og fortsætte samarbejdet. Derfor blev der den afholdt et møde under deltagelse af en medarbejder fra Favrskov kommune, en ekstern jobkonsulent og parterne i ansættelsesforholdet. Man var enige om, at der i forhold til den lokale overenskomst skete en fravigelse, nemlig derved, at chaufføren fremover skulle lønnes med en fast timeløn tilsvarende 2008-niveauet fra 3Flandsoverenskomsten, hvilken honorering skulle forøges med et fast grundtimetillæg i henhold til samme 2009-overenskomst. Den lokale repræsentant fordrede herudover, at chaufføren skulle have pension tillagt lønnen med den fordelingsnøgle, som ligeledes er beskrevet i 3Flandsoverenskomsten, hvilket forlangende vognmanden imidlertid afviste med henvisning til den lokale egne overenskomst, hvor de øvrige medarbejdere havde afvist at skulle have pension anvist som tillæg til selve lønnen. Med henvisning til selve lovteksten (indledningsvist beskrevet i artiklen) mener DTA, at der gøres et kraftigt forsøg på en omgåelse af lovens forskrift til fordel for en åbenbart mere venligtsindet overenskomst, som falder i tråd med sagsbehandlerens intentioner. DTA har anmodet om et møde i sagen, og såfremt vi ikke får medhold i vor indstilling om, at den lokalt indgåede overenskomst, der jo netop er retningsvisende for løn- og arbejdsvilkårene netop i Hadsten-området, agter vi at videreføre sagen, for herved at få Rettens afgørelse på tvistigheden. Taxameter med integreret navigation. Den optimale arbejdsplads. Ingen besværlig indtastning - dit Frogne Navigationssystem ved hvor du skal hen, næsten før du selv ved det! Finn Frogne A/S Ishøj Søndergade Ishøj tlf fax Innovative løsninger til taxabranchen. 18 Marts 2009

19 Marts

20 20 Marts 2009

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR.

førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2007 Bevar dit helbred på en sund og fornuftig måde Motionscyklen»Humanitær«,

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere