1.Indledning. 2.Løn og ansæ ttelsesvilkår. 3.Akkord. 1.1.Forord. 1.2.Velkom st. 1.3.Virksom hedenshistorie. 1.4.Ejerforhold. 1.5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.Indledning. 2.Løn og ansæ ttelsesvilkår. 3.Akkord. 1.1.Forord. 1.2.Velkom st. 1.3.Virksom hedenshistorie. 1.4.Ejerforhold. 1.5."

Transkript

1 1.Indledning 1.1.Forord 1.2.Velkom st 1.3.Virksom hedenshistorie 1.4.Ejerforhold 1.5.Målog strategier 1.6.Kundekreds/kernekunder 1.7.Kundepleje 1.8.Opgavetyper 1.9.Funktionæ rer 1.10.Stam oplysninger 2.Løn og ansæ ttelsesvilkår 2.1.Organisationsforhold 2.2.Ansæ ttelsesbevis 2.3.Ugesedler 2.4.Skattekort 2.5.Pension 2.6.Kørepenge 2.7.Militæ rtjeneste 3.Akkord 3.1.Akkord 3.2.Opm åling 3.3.Standardpriser 3.4.Akkorderingssedler 3.5.Tegninger

2 4.Arbejdstid 4.1.Daglig,ugentlig,kontortid,overarbejde 4.2.Pauser 4.3.Holddrift/forskudttid 4.4.Vejrlig 5.Sygdom 5.1.Sygdom,anm eldelse,løn undersygdom 5.2.Dokum entation (tro og love,læ geerkl.varighedsa test) 5.3.Syg iløbetafdagen 5.4.Barns1.sygedag 5.5.Graviditetog barsel 5.6.Orlov 5.7.Falck abonnem ent 6.Ferie 6.1.Optjening og afholdelse 6.2.Feriefridage 6.3.Indeklem tfredag e.kr.him m elfart 6.4.Overførselafferie m aj 6.6.Grundlovsdag 2

3 7.Personalegoder 7.1.Køb afm aterialertilprivatbrug 7.2.Lån afvæ rksted og m ateriel 7.3.Som m er-og juleudflugt/julegaver 7.4.Mæ rkedage 7.5.Bonus 7.6.Firm abiler 7.7.Healthcareordning 8.Alkoholpolitik/rygepolitik 8.1.Alkoholpolitik 8.2.Rygepolitik 9.IT-politik 9.1.IT-politik 10.Efter-og videreuddannelse 10.1.Medarbejderudviklingssam taler 10.2.Intern inform ation 11.Arbejdsredskaber 11.1.Arbejdstøj 11.2.Nøglerog alarm brik 11.3.Mobiltelefoner 11.4.Væ rktøj 11.5.Lager 3

4 12.Arbejdsm iljø 12.1.Arbejdspolitik 12.2.Sikkerhedsorganisation 12.3.APV-risikovurdering 12.4.Personlige væ rnem idlerog sikkerhedshåndbog 12.5.Skurforhold 12.6.Sto ferog m aterialer 12.7.Sundhedsfrem m e,rum m eligtarbejdsm arked og seniorpolitik 13.Kvalitetskontrol 13.1.Kvalitetskontrol 14.Forsikringsforhold 14.1.Forsikringsforhold 15.Elever 15.1.Elever 16.Ansæ ttelsesforholdetsophør 16.1.Ansæ ttelsesforholdetsophør 16.2.Fratræ den 16.3.Bortvisningsårsager,krim inalitet,beruselse 16.4.Advarsler 17.Byggesager 17.1 Kvalitetssikringshåndbog 17.2 Varekøb 4

5 BILAG: A.Organisationsplan og m edarbejdere B.Rettelsesark sam tændringertilm edarbejderhåndbogen. a.tilblivelse b.ændringer 5

6 1.Indledning 1.1.Forord Viønskermeddennemedarbejderhåndbogatfortæ le,hvilkereglerog forpligtelser,dergæ lderivirksom heden Træ væ rketa/s.vivilnaturligvis ogsågernefortæ le,hvilkegodervitilbyder,oghvilkeretighederduhar som ansathosos.viforventer,atdulæsermedarbejderhåndbogen grundigtigennem veddinansættelse,samtholderdigløbendeajourført medændringer. Hvermedarbejderfåreteksemplarafmedarbejderhåndbogenudleveret. Viopdatererhåndbogen efterbehov,og nårdetsker,vildu fået rettelsesblad ud sam m en m ed din lønseddel. 1.2.Velkom st Velkom men tiltræværketa/s.vihåber,atdu vilfindedig rigtig godttil rette ivirksom heden,både sam m en m ed ledere,ko leger,kunderog andre sam arbejdspartnere.med denne m edarbejderhåndbog beskrivervi voresformelevirksomhedskulturoghåndbogenertænktsom et opslagsværk,hvormankansøgediverseoplysningerom virksomhedens organisation,arbejdsforhold,personaleforhold,sikkerhed,m iljø og m eget andet. Medvenlighilsen RenéIvanhoeKarstensen Tøm rerm esterog direktør 1.3.Virksom hedensdata og historie Træ væ rketa/s Lundsbjerg Industrivej Aabenraa Telefon E-m ailadresse.m traevaerket.dk Web..www.traevaerket.dk CVR-nr Vieren tøm rer-og snedkervirksom hed,som holdertilpåen 1737 m 2 storejendom pålundsbjergindustrivej14,aabenraa,hvor adm inistration,lagerog snedkervæ rksted erplaceret.vieren melemstortømrervirksomhedoghargernelærlingeogjævnligt praktikanter. Virksom heden ejesafclausdahlog RenéI.Karstensen.Sidstnævnteer den tekniskansvarlige forvirksom heden. Telefonbetjening,fakturering,bogføring m.m.varetagesafen adm inistrativ m edarbejder. 6

7 Virksom heden blevoprindeligtstifteti1947,og fikførstnavnet TræværketA/S som følgeafenændringiejerforholdeti Tøm rerm estrene Ca lesen og DahlA/S,da Claus Dahlblev eneejeri 2005 og EjnarCalesen udtrådte og ophørte m ed tøm rervirksom hed. EfterfølgendeerRenéIvanhoeKarstensengåetindsom medejeroghar pr.januar2015 overtagetden daglige ledelse. 1.4.Ejerforhold Virksom heden ejesaftøm rerm esterog byggeteknikerclausdahl (hovedaktionæ r)og tøm rerm esterrené Ivanhoe Karstensen. 1.5.Målog strategier Virksomhedenharsom målatleverearbejdeafgodhåndværksmæssig standardogienkvalitet,som bygherrenogslutbrugerenertilfredsemed im ange år frem over.vivilbestræ be os på overholdelse aflove og andre reglerelernormersamtværekendtsom enseriøssamarbejdspartner, derlevererentømrer/snedkerydelseitop.vivilgåforansom detgode eksem pelog væ re m ed tilattræ kke branchen frem ad og tilstadighed op på ethøjere kvalitetsniveau,sam tsam le og styrke håndvæ rkerbranchen genereltset. 1.6.Kundekreds/kernekunder Virksom hedenskundekredserbred:boligejere,storevirksom heder, institutioner,sam tforsikringsselskaber; sidstnæ vnte ydes der reparations og udbedringsservice tilihenhold tilserviceaftale. 1.7.Kundepleje En god kundepleje fra osale sam m en erm ed tilatsikre,atvifår arbejdeenandengang.entenfrasammekundeelerfraen,som kunden anbefaler.derforvildetgavne virksom heden,hvergang viopføreros ordentligtogsom etforegangseksempelforandre.vivilderforbededig om at: Mødetiltiden Medbringedet,duskalbruge Holdeordenogryddeop/gørerentefterdig. Fortæ le kunden hvisderskernogetuforudset,elerhvisdervil væ re generpå grund afen container,lift,afspæ rring osv. 7

8 1.8.Opgavetyper Voresopgavererm angeartede,ligefraen dørderklem mertiludskiftning aftage.sæ rligtholderviafudfordringerm ed kom pleksitetog en vis sværhedsgrad.hososkandulæreom godttømrer/snedkerarbejde udførtihøjkvalitet. Nogleafprojekterneerrenoveringafden gamleladeisøgaardlejren,den nye toilettræ bygning på Sønderstrand og klokketårnetpå Høje Kolstrup kirke.du kan se udvalgte projekterpå voreshjem m eside 1.9.Funktionæ rer Viudlevererdennem edarbejderhåndbog tilale virksom hedens medarbejdere.derkanderforforekommeafsnit,derikkeomfaterale medarbejderef.eks.kontoransate,dereromfatetafandenlovgivning. Funktionæ ransattesvilkårtagerudgangspunktideresindividuele kontraktsam tde regler,derom handlerfunktionæ rforhold herunder funktionæ rloven Stam oplysninger Ved ansættelseskaldu udfyldeetoplysningsskem am ed telefonnumm er, adresse m.v. Deterlønningsbogholderiet,derharbrugforatkendedinekontaktdata. Hvisdu flytterelerændrertlf.nr.eler adresseelerharandre ændringer,måduhuskeatorienterekontoret. Oplysningervilbliveopbevaretibogholderietunderstamdata. 2.Løn og ansæ ttelsesvilkår 2.1.Organisationsforhold Firm aeterorganiseretidansk Byggeri 2.2.Ansæ ttelsesbevis Senestenmånedefteransæ telsenvildumodtageetansættelsesbevis, som vivilbededigunderskrive.éteksemplarudleverestildig,etandet eksem plarbliveropbevaretibogholderiet,im appen "stam data" 8

9 2.3.Ugesedler Duskaludfyldeogaflevereugeseddelhverfredagefterfyrafteneler senestm andag m orgen den følgende uge.ugesedlen skalindeholde: navn ugenum m er,datoer,sagsnum m er,tim eantalpå hversag,sam t hvad du harudførtdetpågæ ldendested. Hvisdu harhaftværkstedstimer,skalduskrive,hvadduharudført,om deteroprydninggenereltpåværkstedet,om deteroprydningafbilerne elerdeternogetiforbindelse m ed en sag/projekt,m øde etc. 2.4.Skattekort Straksved ansættelseskaldu oplyseadresse,cpr numm er, bankforbindelse.skattekortoverføreselektroniskog skalikke afleveres, medmindreduharændringerelervibederom det. 2.5.Pension Som medarbejderhostræværketerduomfattetafen arbejdsm arkedspensions-ordning ib & A-pension.Ordningen om fa ter medarbejdere,dererfyldt20år,ogimindst6månederhararbejdet underenoverenskomstmelem forbundeneibat-karteletogdansk byggerielerharvæ retom fattetafen tilsvarende arbejdsm arkedspensionsordning fra ettidligere ansæ ttelsesforhold. Pensionsbidragetbetalesm ed 2/3 afarbejdsgiverog 1/3 af medarbejderenogerfastsatudfragældendeoverenskomst. 2.6.Kørepenge Medhensyntilkørepenge/køretidudbetalesihenholdtil overenskom stensbestem m elser.spørg på kontoret. 2.7.Militæ rtjeneste Militærtjenesteskalmeddelesfirmaetsåtidligtsom muligt. 3.Akkord 3.1.Akkord Ikke m egetarbejde udføres iakkord. M en itilfæ lde af,atarbejdetskal udføresiakkord,vilderforud forindgåelse afakkordtildeling,blive udleveretetsæ tkom plettetegningerog beskrivelseroverprojektettilde medarbejdere,derskalarbejdepådetpågældendeprojekt. 9

10 3.2.Opm åling Altnytarbejdeidennevirksomhedsom henhørerunderakkord,udføres efterdetilenhvertidgældendeprislistermelem organisationerne. 3.3.Standardpriser Aleakkordersom fang fastlæggesskriftligt,førarbejdetpåbegyndes. Duvilhurtigstmuligt,ogsenestnårhalvdelenafarbejdeterudført, modtagevirksomhedensforslagtilakkordprisen. 3.4.Akkorderingssedler Duaflevererakkorderingssedlertilarbejdslederenunderarbejdetsgang. Arbejdslederen godkendertim elønstim erunderarbejdetsgang. 3.5.Tegninger Dukanrettespørgsmåliforbindelsemedtegningerogbeskrivelsetil arbejdslederen. 4.Arbejdstid 4.1.Daglig,ugentlig,kontortid og overarbejde Dennormaleugentligearbejdstider37timer. Dennormalearbejdstidfortømrere/snedkereogeleverermandagtorsdag fra og fredag fra Kontoreternormaltåbentm andag tiltorsdagfra og fredag fra Pauser Dererfortømrere/snedkereogeleverindregnettopauseriløbetaf dagen.klokken og klokken Pauserne erselvbetalte,hvorfor detertiladtatforlade arbejdspladsen idettidsrum. Vedr.funktionærerhenvisesdertillokalaftale(ansættelseskontrakten). 4.3.Holddrift/forskudttid NårdubliveransathosTræværket,måduværeindstiletpåatarbejde på forskudtarbejdstid elerholddriftihenhold tiloverenskom stens bestem m elser. 10

11 4.4.Vejrlig Vivilbestræbeospåikkeatsendedigud påsager,hvordu skalvære udendørs,hvisviskønneratvejretertilhinderforarbejdetsudførelse. Hvisdu selviløbetafdagenskønner,atduikkekanarbejdeviderepå grund afvejrliget,skaldu kontakte firm aet,og du vilfå atvide,hvilke opgaver,du så skalovertage. Dererudleveretregntøj,som duharpligttilatmedbringepå arbejdspladen.detskalbrugesved m oderatregn.du erselv ansvarlig foratholde din påklæ dning tør,m edbring evt.skiftetøj. 5.Sygdom 5.1.Sygdom,anm eldelse,løn undersygdom Duskalmeldesygdom telefoniskindenklokken07.00.dukanserenés mobiltelefonnummerunderpunktet organisationsplanogmedarbejdere vedlagtsom bilagatildennemedarbejderhåndbog.duskalpå1.dagen forsygdommenmeddele,om duregnermedatvendetilbagepå2. dagen.venderdu ikke tilbage på 2.dagen,m å du m eddele de te,sam t tidspunktetforforventetopstarteftersygdom igen. Virksomhedenudbetalerlønundersygdom ioptil4ugerfra1. fraværsdagtilmedarbejdere,som harværetansatimindst6måneder. Herefterovergårpligtentildinkommune. Betalingentillønundersygdom ogtilskadekomstfastsættesudfra gæ ldende overenskom st. Bliverdusygindenfordeførste8ugerafdinansæ telse,skaldufra bogholderiethaveenblanket,som duskalafleveretildinhjemkommune. Detersåhjemkommunen,som betalerdinlønundersygdom. Harduværetansatmereend8uger;menmindreend6måneder, udbetalesden gæ ldende sygedagpengesatspr.tim e i21 kalenderdage, hvorefterkom m unen overtagerbetalingen. Ovennævntegælderikke,hvisdukommertilskadeunderarbejdet.I disse tilfæ lde udbetalesuansetanciennitetfuld løn,dog m ax.det overenskom stfastsatte beløb iop til8 uger,hvorefterpligten overgårtil din kom m une. 56-aftale:Ovennæ vnte bestem m elsergæ lderikke,hvisdererindgået enaftalemelem dig,dinhjemkommuneogfirmaet,ihenholdtil bestemmelseom kronisksygdom. 11

12 5.2.Dokum entation (tro og love,læ geerklæ ring, varighedsattest) Træ væ rketkan efter3 dagessygefravæ rforlange en læ geerklæ ring,som vilblive betaltaftræ væ rketa/s. 5.3.Syg iløbetafdagen Hvisdubliveruarbejdsdygtigpågrundafsygdom elerulykkestilfældei løbetafdagen,betaler Træ væ rketdin løn for resten afdagen,dog m ax. detoverenskom stfastsatte beløb. 5.4.Barns1.sygedag Efteroverenskom sten hardu rettilfrihed påetbarns1.sygedag,hvis barneterunder14 år Betalingen udgørfuld løn,dog maxdetoverenskom stfastsa tebeløb. Duskalmeldebarnetssygdom,ligesom vedegensygdom Barnsindlæggelsepåsygehus. Duharrettilfrihed,hvisetbarnunder14år,ogsom duhar foræ ldrem yndighed over,skalindlæ gges på etsygehus.derydes sam m enlagt1 ugesfrihed pr.barn overen 12 m ånedersperiode. Hvisvirksomhedenikkekanfårefusionfrakommunenydesrefusionfra BYG. 5.5.Graviditetog barsel Graviditets/barselsorlov Tilm edarbejdere derpå detforventede fødselstidspunkthar6 m åneders beskæ ftigelse inden forde seneste 18 m åneder,betalervirksom heden løn under fravæ r på grund afbarselfra 4 uger før detforventede fødselstidspunktog indtil14 ugerefterfødslen (graviditetsorlov / barselsorlov). Tiladoptanterbetalesløn underbarseli14 ugerfra barnetsm odtagelse. Fæ dreorlov Undersammebetingelserbetalesderiindtil2ugerløn underfædreorlov. Foræ ldreorlov Ium iddelbarforlæ ngelse afde 14 ugers barselsorlov ydervirksom heden løn under fravæ r iindtil9 uger. Afdisse9 ugerharhverafforældrenerettilbetaling i3 uger. Betalingen bortfalder,hvisorloven,dererreserverettilden enkelte foræ lder,ikke holdes. Betaling ideresterende3 ugerydestilenten faderen elermoderen. Betalingen ide9 ugersvarertilden løn,den pågældendevile have oppebåretiperioden,dog m ax.detoverenskom stfastsa te beløb.der betalesferie-,feriefridags-,og SH godtgørelse sam tpension afbeløbet. Beløbetindeholderden ved lovgivning fastsa temaksim aledagpengesats. Deterenforudsætningforbetalingen,atvirksomhedenerberettigettil refusion svarende tilm aksim ale dagpengesats.såfrem trefusionen m åtte væ re m indre nedsæ ttesbetalingen tilm edarbejderen tilsvarende. 12

13 6.Ferie Pligttilvarsling: Afhensyn tilplanlægningen ivirksom heden skaldu overholdefølgende reglerom varsling affravæ riforbindelse m ed fødsel: Virksom hedenskvindeligemedarbejdereskalsenesttrem ånederfør forventetfødselgive besked tilvirksom heden om,hvornårhun forventer atbarselsorlovenskalbegyndeogom hunønskeratbenytesinrettil graviditetsorlov fire ugerførforventetfødsel. Senestfireugerførforventetfødselskalvirksom hedensmandlige medarbejdereoplysevirksomhedenom,hvornårhanforventeratholde sine to ugersfæ dreorlov. Senestotteugerefterfødslen skalvirksom hedenskvindelige medarbejderegivemeddelelseom,hvornårhunforventeratgenoptage arbejdet. Senesto teugerefterfødslen skalvirksom hedensmandlige medarbejderegivemeddelelseom,hvorvidthanvilgørebrugafsinrettil op til32 ugersforæ ldreorlov Senestotteugerefterfødslen skalbådevirksom hedenskvindeligeog mandligemedarbejderegivemeddelelseom,hvorvidtdeønskeratdele forældreorloven,herunderom devilbenyterettentilatudskydeeler forlæ nge orloven. 5.6.Orlov Alem edarbejdereharrettilfrihed tilpasning afalvorligtsyge,nære slæ gtninge. 5.7.Falck abonnem ent Træværketermedlem affalck.manglerduhjælpmedbilen,såringtil René,inden hjælp tilkaldes. 6.1.Optjening og afholdelse Duharefterferielovenrettil25feriedageindenforferieåret. Vivilbestræbeospåatholdesam letferielukketi3 ugerijuli/august måned.duvilfåbeskedom ferielukningen,såsnartdenerplanlagt,dog senest3 m ånederfør. Forrestferie aftalesderm ed ledelsen,hvornårrestferien kan afholdes. Duskalhenvendedigherom igodtidogsenest4ugerførønsket afholdelse. Viholdernormaltlukketmelem julognytår,hvilketvivarslersenesten månedindenferielukningen. Harduandreferieønsker,vilvibestræbeospåatopfyldedem,dog underhensyntagentilvirksomhedenstarv.kom altidigodtidmeddine ferieønskerafhensyn tilplanlæ gningen itræ væ rket. 6.2.Feriefridage Duharrettil5feriefridageietkalenderår.Dogmedfradragforevt. tidligere afholdte feriefridage iandre virksom heder. 13

14 6.3.Indeklem tfredag e.kr.him m elfart Dukandisponereover4feriefridage,dafredagefterKristi Himmelfartsdagoverenskomstmæssigterenfastferiefridag. 6.4.Overførselafferie Dukanoverføreikkeafvikledeferiedageudover20dagetildetfølgende ferieår.hvis du ønskerdette,skaldu lave en skriftlig aftale m ed din næ rm este overordnede m aj 1.m ajerhelfridag,hvorderudbetalessøgneheligdagsforskud. 6.6.Grundlovsdag Grundlovsdagerhelfridaghvorderudbetalessøgneheligdagsforskud. 7.Personalegoder(-se også underpkt.14.forsikringsforhold) 7.1.Køb afm aterialertilprivatbrug Alem edarbejdereved TræværketA/S kankøbem aterialerm m.hosvore leverandører.d u skalblotsørge for,atdit lønnum m er bliver påført fakturaen.købetvilblive fratrukketilønnen m ånedsvis. Dobbeltbeskæftigelse/sortarbejde Duskalværeopmærksom på,atansættelsehostræværketa/seret fuldtidsarbejde,ogatviderforforudsæ ter,atduikkesamtidigkanhave væ sentlig lønnetbeskæ ftigelse hosen anden arbejdsgiver. 7.2.Lån afvæ rksted og m ateriel Dumågernelåneværkstedetidinfritid,mendetskalværeaftaltmed en arbejdsleder(og arbejdetskalvæ re tilegetbrug). 7.3.Som m er-og juleudflugt/julegaver Aftalesfraårtilårogmelem depågældendeinteresserede.viharikke en fastpraksisherom. 14

15 7.4.Mæ rkedage Fra kontoretkom m erderetforslag til,hvordan viskalbetale tilog evt. fejremærkedagesom f.eks.rundefødselsdage,brylup,jubilæum etc. 7.5.Bonus Træ væ rketharikke nogen bonusordning iøjeblikket. 7.6.Firm abil-ordning Ingen pt.spørg på kontoret. 7.7.Healthcareordning Hardubehovforkiropraktorbehandling,massageelerzoneterapikandu få gratis behandling via den overenskom sbestem te Healthcareordning (Pension Danm ark).du kan få udleveretsæ rskiltbrochure vedr.dette. 8.Alkoholpolitik/rygepolitik 8.1.Alkoholpolitik Dereralkoholforbudifirmaet.Detgælderalemedarbejderei arbejdstiden. Vedheltspecielelejligheder,som f.eks.receptioner,jubilæerog lignende,kan der blive serveretalkohol.detbesluttes afledelsen fra gang tilgang. 8.2.Rygepolitik Dererrygeforbudindendørsifirmaetsåvelsom ifirmaetsbiler. Vedarbejdeiprivatehjem måderhelerikkerygesindendørs. Medhenvisningtil Lovom røgfrimiljøer,pr.15.august2007vilen overtræ delse afrygeforbudetkunne m edføre en advarsel,evt.efterfulgt afen ophæ velse afarbejdsforholdet. Virksom heden kan risikerebødefraarbejdstilsynet,hvism edarbejderne ikke overholder rygeforbudet. 15

16 9.IT-politik 9.1.IT-politik Visergerne,atalem edarbejderebeny tersig af m edarbejderbredbånd ihenhold tilde gæ ldende regler herom.kontaktkontoretherom. 10.Efterog videreuddannelse 10.1.Medarbejderudviklingssam taler Alem edarbejderedeltagerien udviklingssamtalemed ledelsen m indst en gang årligtsam tløbende opfølgning efterbehov. Deemner,som vidrøfter,erefter/videreuddannelsesbehov,trivselog arbejdssituationen Intern inform ation Træ væ rketlæ ggervæ gtpå,atale m edarbejdere fårtilstræ kkelig informationom debegivenheder,som ervigtigeforvirksomheden. Aleinform ationervilblivesatop påtavlen ifrokostrum met,og du har pligttilatholde dig orienteret.såfrem tdererm edarbejdere på eksternt kursus,læ ngere sygefravæ relerskoleophold elerlign.orienterer kontoretdisseom ovennævntebegivenheder,møderm.m. 11.Arbejdsredskaber 11.1.Arbejdstøj Dereretbestemtbeløbtilrådighedhvertår,ogdukanselvvælgeom du vilhavef.eks.overaleleralm.bukser,elerom duom sommerenønsker shorts,dog skaldetvæ re praktisk tøjafpassettilarbejdssituationen.ved tvivlstilfæ lde spørg ledelsen Nøglerog alarm brik Ved ansættelsen fårdu udlevereten nøgleog en alarm briktil væ rkstedet.du skalaflevere nøgle og alarm brik,nårdin ansæ ttelse ophører.hvisikke du gørdet,risikererdu atblive dragettilansvarved evt.indbrud elerandettab ilagerhalerog væ rksted. 16

17 11.3.Mobiltelefoner Enkelte m edarbejdere vilkunne få udlevereten m obiltelefon tilbrug i forbindelse m ed arbejdet.deraftales individueltog vilafhæ nge afdit arbejdsm æ ssige behov herfor Væ rktøj Viudlevererredskaberogværktøjigod og brugbarstand.du skal anvende og vedligeholde væ rktøjetefterforskrifterne forde enkelte væ rktøjer. Væropmærksom på,athvisdubehandlerværktøjetskødesløst,kandu gøresansvarlig foreventuele skaderelerbortkom m else.tyveriafog hæ rvæ rk på væ rktøjetskalstraksindberettestilvirksom heden. Værktøj,derudleverestilm edarbejderen,skalm ærkesm ed gravørpen elerlignende Lager Derholdesstyrpålageretafenafdeansatte.Vedkommendesørgerfor, atdereropfyldning afalm indeligtbrugte lagervarerefteraftale m ed ledelsen. 12.Arbejdsm iljø 12.1.Arbejdspolitik Træ væ rketønskeren sikkerarbejdspladsforale m edarbejdere. Arbejdsm iljøetharstorbetydningforglæden ved atgåpåarbejde.ale skalkunne føle sig godttilpasbåde psykisk og fysisk.derfortolererervi ikke overtræ delse afsikkerhedsregler.o vertræ delse kan m edføre afskedigelse. Viharprioriteretatarbejdem ed følgendeom råder: Viskalsåvidtm uligtundgåtungeløft AleskallæreatbrugeAPV en aktivt Vivilgernehaveen godom gangstoneoverforhinanden Aleskalvide,hvordefinderrelevantsikkerhedsudstyr Alenærved ulykkerskalmeldestilsikkerhedsorganisationen Aleskalkendemedarbejderhåndbogen 17

18 12.2.Sikkerhedsorganisation Forøjeblikketbestårsikkerhedsgruppen afrené Ivanhoe Karstensen. Holddiggerneajourførtmedændringerisikkerhedsorganisationeni virksom hedensarbejdsm iljøm appe,under Sikkerhedsorganisationen elerspørg din sikkerhedsrepræ sentant. Dukanaltidkontaktesikkerhedsgruppenom sikkerheds-og arbejdsm iljøproblem er.helere en gang form egetend en gang forlidt! DerhenvisestilArbejdsmiljømappenpåkontoret APV-risikovurdering DerskalaltidlavesenAPV enarbejdspladsvurdering-indenetarbejde bliverstartetivirksom heden.detbetyderipraksis,atdu skalvurdere risikoen ved arbejdet.snak m ed din arbejdslederom,hvordan Igør. Vihargodeerfaringerm ed atlaveapv.apv en betyder,atvifårplanlagt arbejdetbedre og undgårskader.derforservigerne,atdu deltager aktivtiarbejdetm ed APV.Læ svoresapv og handlingsplan itræ væ rkets arbejdsm iljøm appe ikantinen,på kontoret,sam tim aterialekassen på byggepladser. Dufårensikkerhedshåndbog(Håndbogforsikkerhedsgruppen,Byggeog Anlæg).Nyem edarbejderevilfågennem gåetapv og handlingsplanen af en arbejdslederirelation tilderesarbejde ivirksom heden Personlige væ rnem idlerog sikkerhedshåndbog Viudlevereren kasse(låsm edfølger)med personligeværnem idlersom hørevæ rn,besky telsesbriler,hjelm,m asker,handskerm.m.tilale medarbejderevedansættelseelervedarbejdetsbegyndelse.hver medarbejderskalkvitereformodtagelsen.lamineretoversigtover indhold udleveres tilige m ed oversigtoverarbejdspladsbrugsanvisninger forhenholdsvis: 1) kem ikalier2) m askiner3) personlige væ rnem idlerog skalaltid ligge idin personlige væ rnem iddelkasse. Detpåhvilermedarbejderenatsørgeforhosarbejdslederenatfå suppleretopafmanglendeeleropbrugteværnemidlersom f.eks. masker,handsker,øjenskylelerlignende.dettegældersåvelvedslitage som vedbortkommelse.nårøjenskylemidleterbrugtenenkeltgangskal resten kasseres og en ny anska fes. Såfremthøreværn,beskytelsesbrileroghjelm misteselerødelæggespå en skødesløsm åde,skalm edarbejderen selv erstatte detpågæ ldende. Sidstnævnteværnem idlerpåføresden pågældendemedarbejdersnavn. Forhørdig hosdin sikkerhedsrepræ sentant,hvorledesdu skal vedligeholdeværnemidlerne.væropmærksom påslitageogsnavs. 18

19 Duharpligttilatbrugedeværnemidler,derbliveranvistogtilat overholde arbejdsm iljøloven f.eks.ved APV/handlingsplan,eleri brugsanvisninger. OBS!Manglendebrugafværnemidlerogandenovertrædelseaf Arbejdsm iljøloven kan m edførebortvisning Skurforhold Hvisarbejdetikkeerkortvarigt(overstigertredage),elerdeansa tes sam lede beskæ ftigelse erpå m ere end seksm andedage,opstilerviet skur.vilæ ggervæ gtpå athave gode skurforhold og forventer,atale følersig ansvarlige foratholde orden iskuret Stofferog m aterialer Vibrugerdem indstfarligestofer,vikan finde,men hvisdererrisiko forbundetm ed atarbejde m ed etstofe leretm ateriale,skaldu læ se arbejdspladsbrugsanvisningen og følge de anvisninger,derstår. Oversigtoveralearbejdspladsbrugsanvisningerstårsammenmed Arbejdsm iljøm appen påkontoret. Vivilgernehavestyrpådestoferog m aterialer,derbrugesi virksom heden,så vim estm uligtundgårfarlige sto fer.derforskaldu forhøre dig hos din arbejdsleder,inden du indkøbernye sto ferog materialer Sundhedsfrem m e,rum m eligtarbejdsm arked og seniorpolitik Træ væ rketharfokuspå sundhed og trivsel.detbetydernogetforos,at du hardetgodtog ertryg underudførelse afarbejdet. Daarbejdetskarakterkangiveproblemermedryggen,har medarbejdernemulighedforatforebyggeskaderognedslidningvia motionogrygtræning. Seafsnit7.7 vedr.behandlingsordning. ITræ væ rketa/s vilvigerne have,atdererplads tila le uansetkøn, etnisk baggrund og alder.viharafog tiltysktalende m edarbejdere ansat,og enhverharpligttilatfå sam arbejdettilatkøre m ed gensidig hensyntagen og forståelse.erdersprogproblem er,så kontaktdin arbejdslederforatfinde en løsning,elerm edtag problem ettil næ stkom m ende m edarbejderm øde. Viønsker,atæ ldrem edarbejderebliverså længe,deharlystog mulighedfordet.derforerdetmuligtatgåpånedsattid.kontakten arbejdsleder,hvisdugernevillaveenaftaleom nedsattid. 19

20 13.Kvalitetskontrol 13.1.Kvalitetskontrol Vilæggervægtpå,atdetarbejde,vileverer,stem meroverensm ed de aftaler,som viindgårmedvorekunder. Dererkravom,atvidokumenterervoreskvalitetssikringoverfor bygherren,og tildetbrug udarbejdertræ væ rketa/s kvalitetssikringsplan tildetaktuele arbejde.duharpligttilatsæ tedig ind i,hvilke opgaver,du skaludføre f.eks.iforbindelse m ed de forske lige sager,og atdu førerde nødvendige skem aerm m.kom m erdu itvivlom, hvordan du skalhåndtere kvalitetssikringsplanen,så spørg en arbejdsleder.seogsåtræværketskvalitetssikringssystem påkontoret, som ervirksomhedensoverordnedeoggenerelekvalitetssikring. 14.Forsikringsforhold 14.1.Forsikringsforhold Arbejdsskader: Ved tilskadekom stunderarbejdetskaldu straksorienteredin nærm este overordnede,så vikan anm elde din tilskadekom sttilforsikringsselskabet. Øvrigeskaderpåting/personer: Hvisdu kommertilatpåførevirksomhedenskøretøjer,løsøreeler personeren skade underudførelsen afarbejdet,skaldu straksorientere din næ rm este overordnede. Træ væ rketharfølgende forsikringer: 1)Erhvervsforsikring,Tryg 2)Arbejdsskadeforsikring,Tryg 3)Motorkøretøjsforsikring,Tryg 4)Sundhedsforsikring forde m edarbejdere,derønskerdet. Tilbydesefter6 m ånedersanciennitet. 20

21 15.Elever 15.1.Elever Træ væ rketa/s deltagerløbende iatuddanne eleverforatsikre den fagligearbejdskraft.vierderforgodkendtsom praktikuddannelsessted. Ansættelseafeleverskerihenhold tilerhvervsuddannelsesloven. Eteksem pelpåen uddannelseskontraktervedlagtm edarbejderhåndbog. Som elevmodtagerduløniheledenperiode,som uddannelsesaftalen dæ kker,inklusiv perioderm ed skoleundervisning,underferie (+ 1% ferietilæ g),isygdom sperioderosv.lønnen erfastsatidansk Byggeris overenskom ster. Inden udgangen afprøvetiden skaleleven selv have frem stiletsin egen væ rktøjskasse itræ.væ rktøjskassensudførelse vilindgå iden sam lede bedøm m else afelevenskvalifikationerved udgangen afprøvetiden. Ved afslutningen afuddannelsen modtagerdu etferiekortfordetnetop afslu tede optjeningsår. 16.Ansæ ttelsesforholdetsophør 16.1.Ansæ ttelsesforholdetsophør Duvilaltidmodtageeneventuelopsigelsepåskrift,ogduskalkvitere form odtagelsen afopsigelsen. Vitilstræberatholdem edarbejderneløbendeorienteretom beskæftigelsessituationen,samtatinformereom opsigelserisågodtid, som determuligt Fratræ den Vedfratrædenfravirksomheden,uansetom dusigerop,eler virksom heden opsigerdig,skaldu m øde på væ rkstedetden sidste arbejdsdag forataflevere virksom hedensvæ rktøj,firm abil,nøgler, alarm brik,m obiltlf.m.m. Virksom heden vilsam m en med diggennem gådettilbageleveredeudfra udleveringslisten. 21

22 16.3.Bortvisningsårsager,krim inalitet,beruselse Duvilbliveøjeblikkeligtbortvistfravirksomhedenitilfældeaf: Tyveri Beruselseiarbejdstiden,eleranden grovovertrædelseaf virksom hedens alkoholpolitik Udeblivelse Brugafeuforiserendestofer Vold elertruslerom vold KlareovertrædelserafArbejdsmiljøloven Gentagenmanglendeoverholdelseafbrugafrelevantsikkerhedsudstyr. Handlingeriarbejdstiden,som eromfatetafstrafeloven 16.4.Advarsler Såfrem tdu m isligholderdin ansættelseskontraktelerbestem melseri personalehåndbogen kan du få en m undtlig elerskriftlig advarsel. Advarslen villydesåledes: Vikan konstatere,atdu, Hvilketeristridmedreglernebeskrevetivirksomhedensmedarbejderhåndbog. Itilfæ lde afgentagelse vildu blive bortvistfra virksom heden m ed øjeblikkelig varsel. Enadvarselsformåleratundgåtvivlom enuønsketadfærdfradinside. Denbedesbetragtetsom enekstrachancefordig,tilatforblivei ansættelsesforholdetoghonoreredekrav,som vistilertildig. 17.Byggesager 17.1 Kvalitetssikringssystem Tilhverkræ vende byggesag skalderoprettesen kvalitetssikringsplan, som skalfølges.ved krævende forståsgradenafkompleksiteti konstruktionenelerudførelsenafarbejdetsom f.eks.sværhedsgrad, omfangafbyggesagelerlignende.derstileskravom kontrolafbestemte elem enterog en arbejdsledervilkom m e ud på de forskelige pladserforat sikre,atkontro len bliveroverholdtihenhold tildetaftalte. Træværketharsitegetkvalitetssikringssystem,som sammenmedden enkelte kvalitetssikringsplan udgørden sam lede kvalitetskontrolpå arbejdsopgaverne.forhørdig på kontoret,såfrem tdu ønskeratvide m ere herom. 22

23 17.2 Varekøb Hvergangdukøbernogettilensag,skalsagsnummeretoplyses.Deter vigtigt,atm aterialerkom m erpå den rigtige sag,foratvikan dokum entere,hvad dererbrugt.dette frem gårogså afvores kvalitetssikringssystem itræværketskvalitetssikringshåndbogikantinen. Hvisduenenkeltgangikkeharetsagsnummer,elerhvisduharglemt det,så bedesdu få Bygm a tilatnotere de te.huskatfå følgesedlen m ed hjem,så bogholderietharen m ulighed foratsæ tte sagsnum m eretpå. 23

24 BILAG A.Organisationsplan og m edarbejdere: Dererflg.medarbejdereansatpr : RenéIvanhoeKarstensen,mobilnr ,tøm rer,arbejdsleder, medaktionær,isikkerhedsgruppen,ansvarligforplanlægningafugens opgaver,kalkulationerog tilbudsgivning Karen M.Brun,ansvarligforbogholderiet,lønninger,sam tforefaldende kontorarbejde. HenrikLindskou,tømrersvend DennisKvistChristensen,tømrersvend HansChristianHenning-Reiche,tømrersvend Foroplysningervedr.faglige kurserog efteruddannelse henvisestilstam datam appen påvirksom hedenskontor. 24

25 B.Æ ndringerafm edarbejderhåndbogen a.tilblivelse Medarbejderhåndbogenerpræsenteretpåfæ lesmøde(hvortilale medarbejderevarindkaldtenugefør)fredag den 10.novem ber2006,kl ,hvorden blev drøftetito grupperm ed fæ lesopsam ling i plenum. b.ændringer: Medarbejderhåndbogenerændret: Dato: afsnit: beskrivelse: bekendtgjort og 5.5. P.g.a.ny overenskom st Nytafsnitom rygepolitik Personalemøde Kiropraktorordn./healthcare Sundhedsforsikring Personalem øde Redaktioneleændringer (satserm.v.) flere Redaktioneleændringer flere Redaktioneleændringer Flere Resaktioneleændringer 25

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015

Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Sådan gør vi i fsb Personalehåndbog fsb 2015 Logo 1 Kære medarbejder i fsb! Dette er fsb s personalehåndbog. I den kan du finde nyttig viden i forhold til at være ansat i fsb. Så læs den igennem og brug

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps

Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps Medarbejderhåndbog for ansatte i Fubutec Aps 1 Indledning. Denne personalehåndbog tjener det formål, at informere medarbejderen om de personale fordele der er som ansat i Fubutec ApS. Der udover informerer

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI 08-01- 2 0 1 4 T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v 1 0

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat)

mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 2008-2011 HK Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK/Privat) 1. marts 2008 EFTERTRYK FORBUDT Gartneri-, Land-

Læs mere

Personale- pjece Juni 2014

Personale- pjece Juni 2014 Personale- pjece Juni 2014 Kære... Velkommen til Solgaven. Vi håber, du vil befinde dig godt, med nye udfordringer og muligheder. Vi er en meget aktiv arbejdsplads med engagerede medarbejdere, beboere

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere