1.Indledning. 2.Løn og ansæ ttelsesvilkår. 3.Akkord. 1.1.Forord. 1.2.Velkom st. 1.3.Virksom hedenshistorie. 1.4.Ejerforhold. 1.5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.Indledning. 2.Løn og ansæ ttelsesvilkår. 3.Akkord. 1.1.Forord. 1.2.Velkom st. 1.3.Virksom hedenshistorie. 1.4.Ejerforhold. 1.5."

Transkript

1 1.Indledning 1.1.Forord 1.2.Velkom st 1.3.Virksom hedenshistorie 1.4.Ejerforhold 1.5.Målog strategier 1.6.Kundekreds/kernekunder 1.7.Kundepleje 1.8.Opgavetyper 1.9.Funktionæ rer 1.10.Stam oplysninger 2.Løn og ansæ ttelsesvilkår 2.1.Organisationsforhold 2.2.Ansæ ttelsesbevis 2.3.Ugesedler 2.4.Skattekort 2.5.Pension 2.6.Kørepenge 2.7.Militæ rtjeneste 3.Akkord 3.1.Akkord 3.2.Opm åling 3.3.Standardpriser 3.4.Akkorderingssedler 3.5.Tegninger

2 4.Arbejdstid 4.1.Daglig,ugentlig,kontortid,overarbejde 4.2.Pauser 4.3.Holddrift/forskudttid 4.4.Vejrlig 5.Sygdom 5.1.Sygdom,anm eldelse,løn undersygdom 5.2.Dokum entation (tro og love,læ geerkl.varighedsa test) 5.3.Syg iløbetafdagen 5.4.Barns1.sygedag 5.5.Graviditetog barsel 5.6.Orlov 5.7.Falck abonnem ent 6.Ferie 6.1.Optjening og afholdelse 6.2.Feriefridage 6.3.Indeklem tfredag e.kr.him m elfart 6.4.Overførselafferie m aj 6.6.Grundlovsdag 2

3 7.Personalegoder 7.1.Køb afm aterialertilprivatbrug 7.2.Lån afvæ rksted og m ateriel 7.3.Som m er-og juleudflugt/julegaver 7.4.Mæ rkedage 7.5.Bonus 7.6.Firm abiler 7.7.Healthcareordning 8.Alkoholpolitik/rygepolitik 8.1.Alkoholpolitik 8.2.Rygepolitik 9.IT-politik 9.1.IT-politik 10.Efter-og videreuddannelse 10.1.Medarbejderudviklingssam taler 10.2.Intern inform ation 11.Arbejdsredskaber 11.1.Arbejdstøj 11.2.Nøglerog alarm brik 11.3.Mobiltelefoner 11.4.Væ rktøj 11.5.Lager 3

4 12.Arbejdsm iljø 12.1.Arbejdspolitik 12.2.Sikkerhedsorganisation 12.3.APV-risikovurdering 12.4.Personlige væ rnem idlerog sikkerhedshåndbog 12.5.Skurforhold 12.6.Sto ferog m aterialer 12.7.Sundhedsfrem m e,rum m eligtarbejdsm arked og seniorpolitik 13.Kvalitetskontrol 13.1.Kvalitetskontrol 14.Forsikringsforhold 14.1.Forsikringsforhold 15.Elever 15.1.Elever 16.Ansæ ttelsesforholdetsophør 16.1.Ansæ ttelsesforholdetsophør 16.2.Fratræ den 16.3.Bortvisningsårsager,krim inalitet,beruselse 16.4.Advarsler 17.Byggesager 17.1 Kvalitetssikringshåndbog 17.2 Varekøb 4

5 BILAG: A.Organisationsplan og m edarbejdere B.Rettelsesark sam tændringertilm edarbejderhåndbogen. a.tilblivelse b.ændringer 5

6 1.Indledning 1.1.Forord Viønskermeddennemedarbejderhåndbogatfortæ le,hvilkereglerog forpligtelser,dergæ lderivirksom heden Træ væ rketa/s.vivilnaturligvis ogsågernefortæ le,hvilkegodervitilbyder,oghvilkeretighederduhar som ansathosos.viforventer,atdulæsermedarbejderhåndbogen grundigtigennem veddinansættelse,samtholderdigløbendeajourført medændringer. Hvermedarbejderfåreteksemplarafmedarbejderhåndbogenudleveret. Viopdatererhåndbogen efterbehov,og nårdetsker,vildu fået rettelsesblad ud sam m en m ed din lønseddel. 1.2.Velkom st Velkom men tiltræværketa/s.vihåber,atdu vilfindedig rigtig godttil rette ivirksom heden,både sam m en m ed ledere,ko leger,kunderog andre sam arbejdspartnere.med denne m edarbejderhåndbog beskrivervi voresformelevirksomhedskulturoghåndbogenertænktsom et opslagsværk,hvormankansøgediverseoplysningerom virksomhedens organisation,arbejdsforhold,personaleforhold,sikkerhed,m iljø og m eget andet. Medvenlighilsen RenéIvanhoeKarstensen Tøm rerm esterog direktør 1.3.Virksom hedensdata og historie Træ væ rketa/s Lundsbjerg Industrivej Aabenraa Telefon E-m ailadresse.m traevaerket.dk Web..www.traevaerket.dk CVR-nr Vieren tøm rer-og snedkervirksom hed,som holdertilpåen 1737 m 2 storejendom pålundsbjergindustrivej14,aabenraa,hvor adm inistration,lagerog snedkervæ rksted erplaceret.vieren melemstortømrervirksomhedoghargernelærlingeogjævnligt praktikanter. Virksom heden ejesafclausdahlog RenéI.Karstensen.Sidstnævnteer den tekniskansvarlige forvirksom heden. Telefonbetjening,fakturering,bogføring m.m.varetagesafen adm inistrativ m edarbejder. 6

7 Virksom heden blevoprindeligtstifteti1947,og fikførstnavnet TræværketA/S som følgeafenændringiejerforholdeti Tøm rerm estrene Ca lesen og DahlA/S,da Claus Dahlblev eneejeri 2005 og EjnarCalesen udtrådte og ophørte m ed tøm rervirksom hed. EfterfølgendeerRenéIvanhoeKarstensengåetindsom medejeroghar pr.januar2015 overtagetden daglige ledelse. 1.4.Ejerforhold Virksom heden ejesaftøm rerm esterog byggeteknikerclausdahl (hovedaktionæ r)og tøm rerm esterrené Ivanhoe Karstensen. 1.5.Målog strategier Virksomhedenharsom målatleverearbejdeafgodhåndværksmæssig standardogienkvalitet,som bygherrenogslutbrugerenertilfredsemed im ange år frem over.vivilbestræ be os på overholdelse aflove og andre reglerelernormersamtværekendtsom enseriøssamarbejdspartner, derlevererentømrer/snedkerydelseitop.vivilgåforansom detgode eksem pelog væ re m ed tilattræ kke branchen frem ad og tilstadighed op på ethøjere kvalitetsniveau,sam tsam le og styrke håndvæ rkerbranchen genereltset. 1.6.Kundekreds/kernekunder Virksom hedenskundekredserbred:boligejere,storevirksom heder, institutioner,sam tforsikringsselskaber; sidstnæ vnte ydes der reparations og udbedringsservice tilihenhold tilserviceaftale. 1.7.Kundepleje En god kundepleje fra osale sam m en erm ed tilatsikre,atvifår arbejdeenandengang.entenfrasammekundeelerfraen,som kunden anbefaler.derforvildetgavne virksom heden,hvergang viopføreros ordentligtogsom etforegangseksempelforandre.vivilderforbededig om at: Mødetiltiden Medbringedet,duskalbruge Holdeordenogryddeop/gørerentefterdig. Fortæ le kunden hvisderskernogetuforudset,elerhvisdervil væ re generpå grund afen container,lift,afspæ rring osv. 7

8 1.8.Opgavetyper Voresopgavererm angeartede,ligefraen dørderklem mertiludskiftning aftage.sæ rligtholderviafudfordringerm ed kom pleksitetog en vis sværhedsgrad.hososkandulæreom godttømrer/snedkerarbejde udførtihøjkvalitet. Nogleafprojekterneerrenoveringafden gamleladeisøgaardlejren,den nye toilettræ bygning på Sønderstrand og klokketårnetpå Høje Kolstrup kirke.du kan se udvalgte projekterpå voreshjem m eside 1.9.Funktionæ rer Viudlevererdennem edarbejderhåndbog tilale virksom hedens medarbejdere.derkanderforforekommeafsnit,derikkeomfaterale medarbejderef.eks.kontoransate,dereromfatetafandenlovgivning. Funktionæ ransattesvilkårtagerudgangspunktideresindividuele kontraktsam tde regler,derom handlerfunktionæ rforhold herunder funktionæ rloven Stam oplysninger Ved ansættelseskaldu udfyldeetoplysningsskem am ed telefonnumm er, adresse m.v. Deterlønningsbogholderiet,derharbrugforatkendedinekontaktdata. Hvisdu flytterelerændrertlf.nr.eler adresseelerharandre ændringer,måduhuskeatorienterekontoret. Oplysningervilbliveopbevaretibogholderietunderstamdata. 2.Løn og ansæ ttelsesvilkår 2.1.Organisationsforhold Firm aeterorganiseretidansk Byggeri 2.2.Ansæ ttelsesbevis Senestenmånedefteransæ telsenvildumodtageetansættelsesbevis, som vivilbededigunderskrive.éteksemplarudleverestildig,etandet eksem plarbliveropbevaretibogholderiet,im appen "stam data" 8

9 2.3.Ugesedler Duskaludfyldeogaflevereugeseddelhverfredagefterfyrafteneler senestm andag m orgen den følgende uge.ugesedlen skalindeholde: navn ugenum m er,datoer,sagsnum m er,tim eantalpå hversag,sam t hvad du harudførtdetpågæ ldendested. Hvisdu harhaftværkstedstimer,skalduskrive,hvadduharudført,om deteroprydninggenereltpåværkstedet,om deteroprydningafbilerne elerdeternogetiforbindelse m ed en sag/projekt,m øde etc. 2.4.Skattekort Straksved ansættelseskaldu oplyseadresse,cpr numm er, bankforbindelse.skattekortoverføreselektroniskog skalikke afleveres, medmindreduharændringerelervibederom det. 2.5.Pension Som medarbejderhostræværketerduomfattetafen arbejdsm arkedspensions-ordning ib & A-pension.Ordningen om fa ter medarbejdere,dererfyldt20år,ogimindst6månederhararbejdet underenoverenskomstmelem forbundeneibat-karteletogdansk byggerielerharvæ retom fattetafen tilsvarende arbejdsm arkedspensionsordning fra ettidligere ansæ ttelsesforhold. Pensionsbidragetbetalesm ed 2/3 afarbejdsgiverog 1/3 af medarbejderenogerfastsatudfragældendeoverenskomst. 2.6.Kørepenge Medhensyntilkørepenge/køretidudbetalesihenholdtil overenskom stensbestem m elser.spørg på kontoret. 2.7.Militæ rtjeneste Militærtjenesteskalmeddelesfirmaetsåtidligtsom muligt. 3.Akkord 3.1.Akkord Ikke m egetarbejde udføres iakkord. M en itilfæ lde af,atarbejdetskal udføresiakkord,vilderforud forindgåelse afakkordtildeling,blive udleveretetsæ tkom plettetegningerog beskrivelseroverprojektettilde medarbejdere,derskalarbejdepådetpågældendeprojekt. 9

10 3.2.Opm åling Altnytarbejdeidennevirksomhedsom henhørerunderakkord,udføres efterdetilenhvertidgældendeprislistermelem organisationerne. 3.3.Standardpriser Aleakkordersom fang fastlæggesskriftligt,førarbejdetpåbegyndes. Duvilhurtigstmuligt,ogsenestnårhalvdelenafarbejdeterudført, modtagevirksomhedensforslagtilakkordprisen. 3.4.Akkorderingssedler Duaflevererakkorderingssedlertilarbejdslederenunderarbejdetsgang. Arbejdslederen godkendertim elønstim erunderarbejdetsgang. 3.5.Tegninger Dukanrettespørgsmåliforbindelsemedtegningerogbeskrivelsetil arbejdslederen. 4.Arbejdstid 4.1.Daglig,ugentlig,kontortid og overarbejde Dennormaleugentligearbejdstider37timer. Dennormalearbejdstidfortømrere/snedkereogeleverermandagtorsdag fra og fredag fra Kontoreternormaltåbentm andag tiltorsdagfra og fredag fra Pauser Dererfortømrere/snedkereogeleverindregnettopauseriløbetaf dagen.klokken og klokken Pauserne erselvbetalte,hvorfor detertiladtatforlade arbejdspladsen idettidsrum. Vedr.funktionærerhenvisesdertillokalaftale(ansættelseskontrakten). 4.3.Holddrift/forskudttid NårdubliveransathosTræværket,måduværeindstiletpåatarbejde på forskudtarbejdstid elerholddriftihenhold tiloverenskom stens bestem m elser. 10

11 4.4.Vejrlig Vivilbestræbeospåikkeatsendedigud påsager,hvordu skalvære udendørs,hvisviskønneratvejretertilhinderforarbejdetsudførelse. Hvisdu selviløbetafdagenskønner,atduikkekanarbejdeviderepå grund afvejrliget,skaldu kontakte firm aet,og du vilfå atvide,hvilke opgaver,du så skalovertage. Dererudleveretregntøj,som duharpligttilatmedbringepå arbejdspladen.detskalbrugesved m oderatregn.du erselv ansvarlig foratholde din påklæ dning tør,m edbring evt.skiftetøj. 5.Sygdom 5.1.Sygdom,anm eldelse,løn undersygdom Duskalmeldesygdom telefoniskindenklokken07.00.dukanserenés mobiltelefonnummerunderpunktet organisationsplanogmedarbejdere vedlagtsom bilagatildennemedarbejderhåndbog.duskalpå1.dagen forsygdommenmeddele,om duregnermedatvendetilbagepå2. dagen.venderdu ikke tilbage på 2.dagen,m å du m eddele de te,sam t tidspunktetforforventetopstarteftersygdom igen. Virksomhedenudbetalerlønundersygdom ioptil4ugerfra1. fraværsdagtilmedarbejdere,som harværetansatimindst6måneder. Herefterovergårpligtentildinkommune. Betalingentillønundersygdom ogtilskadekomstfastsættesudfra gæ ldende overenskom st. Bliverdusygindenfordeførste8ugerafdinansæ telse,skaldufra bogholderiethaveenblanket,som duskalafleveretildinhjemkommune. Detersåhjemkommunen,som betalerdinlønundersygdom. Harduværetansatmereend8uger;menmindreend6måneder, udbetalesden gæ ldende sygedagpengesatspr.tim e i21 kalenderdage, hvorefterkom m unen overtagerbetalingen. Ovennævntegælderikke,hvisdukommertilskadeunderarbejdet.I disse tilfæ lde udbetalesuansetanciennitetfuld løn,dog m ax.det overenskom stfastsatte beløb iop til8 uger,hvorefterpligten overgårtil din kom m une. 56-aftale:Ovennæ vnte bestem m elsergæ lderikke,hvisdererindgået enaftalemelem dig,dinhjemkommuneogfirmaet,ihenholdtil bestemmelseom kronisksygdom. 11

12 5.2.Dokum entation (tro og love,læ geerklæ ring, varighedsattest) Træ væ rketkan efter3 dagessygefravæ rforlange en læ geerklæ ring,som vilblive betaltaftræ væ rketa/s. 5.3.Syg iløbetafdagen Hvisdubliveruarbejdsdygtigpågrundafsygdom elerulykkestilfældei løbetafdagen,betaler Træ væ rketdin løn for resten afdagen,dog m ax. detoverenskom stfastsatte beløb. 5.4.Barns1.sygedag Efteroverenskom sten hardu rettilfrihed påetbarns1.sygedag,hvis barneterunder14 år Betalingen udgørfuld løn,dog maxdetoverenskom stfastsa tebeløb. Duskalmeldebarnetssygdom,ligesom vedegensygdom Barnsindlæggelsepåsygehus. Duharrettilfrihed,hvisetbarnunder14år,ogsom duhar foræ ldrem yndighed over,skalindlæ gges på etsygehus.derydes sam m enlagt1 ugesfrihed pr.barn overen 12 m ånedersperiode. Hvisvirksomhedenikkekanfårefusionfrakommunenydesrefusionfra BYG. 5.5.Graviditetog barsel Graviditets/barselsorlov Tilm edarbejdere derpå detforventede fødselstidspunkthar6 m åneders beskæ ftigelse inden forde seneste 18 m åneder,betalervirksom heden løn under fravæ r på grund afbarselfra 4 uger før detforventede fødselstidspunktog indtil14 ugerefterfødslen (graviditetsorlov / barselsorlov). Tiladoptanterbetalesløn underbarseli14 ugerfra barnetsm odtagelse. Fæ dreorlov Undersammebetingelserbetalesderiindtil2ugerløn underfædreorlov. Foræ ldreorlov Ium iddelbarforlæ ngelse afde 14 ugers barselsorlov ydervirksom heden løn under fravæ r iindtil9 uger. Afdisse9 ugerharhverafforældrenerettilbetaling i3 uger. Betalingen bortfalder,hvisorloven,dererreserverettilden enkelte foræ lder,ikke holdes. Betaling ideresterende3 ugerydestilenten faderen elermoderen. Betalingen ide9 ugersvarertilden løn,den pågældendevile have oppebåretiperioden,dog m ax.detoverenskom stfastsa te beløb.der betalesferie-,feriefridags-,og SH godtgørelse sam tpension afbeløbet. Beløbetindeholderden ved lovgivning fastsa temaksim aledagpengesats. Deterenforudsætningforbetalingen,atvirksomhedenerberettigettil refusion svarende tilm aksim ale dagpengesats.såfrem trefusionen m åtte væ re m indre nedsæ ttesbetalingen tilm edarbejderen tilsvarende. 12

13 6.Ferie Pligttilvarsling: Afhensyn tilplanlægningen ivirksom heden skaldu overholdefølgende reglerom varsling affravæ riforbindelse m ed fødsel: Virksom hedenskvindeligemedarbejdereskalsenesttrem ånederfør forventetfødselgive besked tilvirksom heden om,hvornårhun forventer atbarselsorlovenskalbegyndeogom hunønskeratbenytesinrettil graviditetsorlov fire ugerførforventetfødsel. Senestfireugerførforventetfødselskalvirksom hedensmandlige medarbejdereoplysevirksomhedenom,hvornårhanforventeratholde sine to ugersfæ dreorlov. Senestotteugerefterfødslen skalvirksom hedenskvindelige medarbejderegivemeddelelseom,hvornårhunforventeratgenoptage arbejdet. Senesto teugerefterfødslen skalvirksom hedensmandlige medarbejderegivemeddelelseom,hvorvidthanvilgørebrugafsinrettil op til32 ugersforæ ldreorlov Senestotteugerefterfødslen skalbådevirksom hedenskvindeligeog mandligemedarbejderegivemeddelelseom,hvorvidtdeønskeratdele forældreorloven,herunderom devilbenyterettentilatudskydeeler forlæ nge orloven. 5.6.Orlov Alem edarbejdereharrettilfrihed tilpasning afalvorligtsyge,nære slæ gtninge. 5.7.Falck abonnem ent Træværketermedlem affalck.manglerduhjælpmedbilen,såringtil René,inden hjælp tilkaldes. 6.1.Optjening og afholdelse Duharefterferielovenrettil25feriedageindenforferieåret. Vivilbestræbeospåatholdesam letferielukketi3 ugerijuli/august måned.duvilfåbeskedom ferielukningen,såsnartdenerplanlagt,dog senest3 m ånederfør. Forrestferie aftalesderm ed ledelsen,hvornårrestferien kan afholdes. Duskalhenvendedigherom igodtidogsenest4ugerførønsket afholdelse. Viholdernormaltlukketmelem julognytår,hvilketvivarslersenesten månedindenferielukningen. Harduandreferieønsker,vilvibestræbeospåatopfyldedem,dog underhensyntagentilvirksomhedenstarv.kom altidigodtidmeddine ferieønskerafhensyn tilplanlæ gningen itræ væ rket. 6.2.Feriefridage Duharrettil5feriefridageietkalenderår.Dogmedfradragforevt. tidligere afholdte feriefridage iandre virksom heder. 13

14 6.3.Indeklem tfredag e.kr.him m elfart Dukandisponereover4feriefridage,dafredagefterKristi Himmelfartsdagoverenskomstmæssigterenfastferiefridag. 6.4.Overførselafferie Dukanoverføreikkeafvikledeferiedageudover20dagetildetfølgende ferieår.hvis du ønskerdette,skaldu lave en skriftlig aftale m ed din næ rm este overordnede m aj 1.m ajerhelfridag,hvorderudbetalessøgneheligdagsforskud. 6.6.Grundlovsdag Grundlovsdagerhelfridaghvorderudbetalessøgneheligdagsforskud. 7.Personalegoder(-se også underpkt.14.forsikringsforhold) 7.1.Køb afm aterialertilprivatbrug Alem edarbejdereved TræværketA/S kankøbem aterialerm m.hosvore leverandører.d u skalblotsørge for,atdit lønnum m er bliver påført fakturaen.købetvilblive fratrukketilønnen m ånedsvis. Dobbeltbeskæftigelse/sortarbejde Duskalværeopmærksom på,atansættelsehostræværketa/seret fuldtidsarbejde,ogatviderforforudsæ ter,atduikkesamtidigkanhave væ sentlig lønnetbeskæ ftigelse hosen anden arbejdsgiver. 7.2.Lån afvæ rksted og m ateriel Dumågernelåneværkstedetidinfritid,mendetskalværeaftaltmed en arbejdsleder(og arbejdetskalvæ re tilegetbrug). 7.3.Som m er-og juleudflugt/julegaver Aftalesfraårtilårogmelem depågældendeinteresserede.viharikke en fastpraksisherom. 14

15 7.4.Mæ rkedage Fra kontoretkom m erderetforslag til,hvordan viskalbetale tilog evt. fejremærkedagesom f.eks.rundefødselsdage,brylup,jubilæum etc. 7.5.Bonus Træ væ rketharikke nogen bonusordning iøjeblikket. 7.6.Firm abil-ordning Ingen pt.spørg på kontoret. 7.7.Healthcareordning Hardubehovforkiropraktorbehandling,massageelerzoneterapikandu få gratis behandling via den overenskom sbestem te Healthcareordning (Pension Danm ark).du kan få udleveretsæ rskiltbrochure vedr.dette. 8.Alkoholpolitik/rygepolitik 8.1.Alkoholpolitik Dereralkoholforbudifirmaet.Detgælderalemedarbejderei arbejdstiden. Vedheltspecielelejligheder,som f.eks.receptioner,jubilæerog lignende,kan der blive serveretalkohol.detbesluttes afledelsen fra gang tilgang. 8.2.Rygepolitik Dererrygeforbudindendørsifirmaetsåvelsom ifirmaetsbiler. Vedarbejdeiprivatehjem måderhelerikkerygesindendørs. Medhenvisningtil Lovom røgfrimiljøer,pr.15.august2007vilen overtræ delse afrygeforbudetkunne m edføre en advarsel,evt.efterfulgt afen ophæ velse afarbejdsforholdet. Virksom heden kan risikerebødefraarbejdstilsynet,hvism edarbejderne ikke overholder rygeforbudet. 15

16 9.IT-politik 9.1.IT-politik Visergerne,atalem edarbejderebeny tersig af m edarbejderbredbånd ihenhold tilde gæ ldende regler herom.kontaktkontoretherom. 10.Efterog videreuddannelse 10.1.Medarbejderudviklingssam taler Alem edarbejderedeltagerien udviklingssamtalemed ledelsen m indst en gang årligtsam tløbende opfølgning efterbehov. Deemner,som vidrøfter,erefter/videreuddannelsesbehov,trivselog arbejdssituationen Intern inform ation Træ væ rketlæ ggervæ gtpå,atale m edarbejdere fårtilstræ kkelig informationom debegivenheder,som ervigtigeforvirksomheden. Aleinform ationervilblivesatop påtavlen ifrokostrum met,og du har pligttilatholde dig orienteret.såfrem tdererm edarbejdere på eksternt kursus,læ ngere sygefravæ relerskoleophold elerlign.orienterer kontoretdisseom ovennævntebegivenheder,møderm.m. 11.Arbejdsredskaber 11.1.Arbejdstøj Dereretbestemtbeløbtilrådighedhvertår,ogdukanselvvælgeom du vilhavef.eks.overaleleralm.bukser,elerom duom sommerenønsker shorts,dog skaldetvæ re praktisk tøjafpassettilarbejdssituationen.ved tvivlstilfæ lde spørg ledelsen Nøglerog alarm brik Ved ansættelsen fårdu udlevereten nøgleog en alarm briktil væ rkstedet.du skalaflevere nøgle og alarm brik,nårdin ansæ ttelse ophører.hvisikke du gørdet,risikererdu atblive dragettilansvarved evt.indbrud elerandettab ilagerhalerog væ rksted. 16

17 11.3.Mobiltelefoner Enkelte m edarbejdere vilkunne få udlevereten m obiltelefon tilbrug i forbindelse m ed arbejdet.deraftales individueltog vilafhæ nge afdit arbejdsm æ ssige behov herfor Væ rktøj Viudlevererredskaberogværktøjigod og brugbarstand.du skal anvende og vedligeholde væ rktøjetefterforskrifterne forde enkelte væ rktøjer. Væropmærksom på,athvisdubehandlerværktøjetskødesløst,kandu gøresansvarlig foreventuele skaderelerbortkom m else.tyveriafog hæ rvæ rk på væ rktøjetskalstraksindberettestilvirksom heden. Værktøj,derudleverestilm edarbejderen,skalm ærkesm ed gravørpen elerlignende Lager Derholdesstyrpålageretafenafdeansatte.Vedkommendesørgerfor, atdereropfyldning afalm indeligtbrugte lagervarerefteraftale m ed ledelsen. 12.Arbejdsm iljø 12.1.Arbejdspolitik Træ væ rketønskeren sikkerarbejdspladsforale m edarbejdere. Arbejdsm iljøetharstorbetydningforglæden ved atgåpåarbejde.ale skalkunne føle sig godttilpasbåde psykisk og fysisk.derfortolererervi ikke overtræ delse afsikkerhedsregler.o vertræ delse kan m edføre afskedigelse. Viharprioriteretatarbejdem ed følgendeom råder: Viskalsåvidtm uligtundgåtungeløft AleskallæreatbrugeAPV en aktivt Vivilgernehaveen godom gangstoneoverforhinanden Aleskalvide,hvordefinderrelevantsikkerhedsudstyr Alenærved ulykkerskalmeldestilsikkerhedsorganisationen Aleskalkendemedarbejderhåndbogen 17

18 12.2.Sikkerhedsorganisation Forøjeblikketbestårsikkerhedsgruppen afrené Ivanhoe Karstensen. Holddiggerneajourførtmedændringerisikkerhedsorganisationeni virksom hedensarbejdsm iljøm appe,under Sikkerhedsorganisationen elerspørg din sikkerhedsrepræ sentant. Dukanaltidkontaktesikkerhedsgruppenom sikkerheds-og arbejdsm iljøproblem er.helere en gang form egetend en gang forlidt! DerhenvisestilArbejdsmiljømappenpåkontoret APV-risikovurdering DerskalaltidlavesenAPV enarbejdspladsvurdering-indenetarbejde bliverstartetivirksom heden.detbetyderipraksis,atdu skalvurdere risikoen ved arbejdet.snak m ed din arbejdslederom,hvordan Igør. Vihargodeerfaringerm ed atlaveapv.apv en betyder,atvifårplanlagt arbejdetbedre og undgårskader.derforservigerne,atdu deltager aktivtiarbejdetm ed APV.Læ svoresapv og handlingsplan itræ væ rkets arbejdsm iljøm appe ikantinen,på kontoret,sam tim aterialekassen på byggepladser. Dufårensikkerhedshåndbog(Håndbogforsikkerhedsgruppen,Byggeog Anlæg).Nyem edarbejderevilfågennem gåetapv og handlingsplanen af en arbejdslederirelation tilderesarbejde ivirksom heden Personlige væ rnem idlerog sikkerhedshåndbog Viudlevereren kasse(låsm edfølger)med personligeværnem idlersom hørevæ rn,besky telsesbriler,hjelm,m asker,handskerm.m.tilale medarbejderevedansættelseelervedarbejdetsbegyndelse.hver medarbejderskalkvitereformodtagelsen.lamineretoversigtover indhold udleveres tilige m ed oversigtoverarbejdspladsbrugsanvisninger forhenholdsvis: 1) kem ikalier2) m askiner3) personlige væ rnem idlerog skalaltid ligge idin personlige væ rnem iddelkasse. Detpåhvilermedarbejderenatsørgeforhosarbejdslederenatfå suppleretopafmanglendeeleropbrugteværnemidlersom f.eks. masker,handsker,øjenskylelerlignende.dettegældersåvelvedslitage som vedbortkommelse.nårøjenskylemidleterbrugtenenkeltgangskal resten kasseres og en ny anska fes. Såfremthøreværn,beskytelsesbrileroghjelm misteselerødelæggespå en skødesløsm åde,skalm edarbejderen selv erstatte detpågæ ldende. Sidstnævnteværnem idlerpåføresden pågældendemedarbejdersnavn. Forhørdig hosdin sikkerhedsrepræ sentant,hvorledesdu skal vedligeholdeværnemidlerne.væropmærksom påslitageogsnavs. 18

19 Duharpligttilatbrugedeværnemidler,derbliveranvistogtilat overholde arbejdsm iljøloven f.eks.ved APV/handlingsplan,eleri brugsanvisninger. OBS!Manglendebrugafværnemidlerogandenovertrædelseaf Arbejdsm iljøloven kan m edførebortvisning Skurforhold Hvisarbejdetikkeerkortvarigt(overstigertredage),elerdeansa tes sam lede beskæ ftigelse erpå m ere end seksm andedage,opstilerviet skur.vilæ ggervæ gtpå athave gode skurforhold og forventer,atale følersig ansvarlige foratholde orden iskuret Stofferog m aterialer Vibrugerdem indstfarligestofer,vikan finde,men hvisdererrisiko forbundetm ed atarbejde m ed etstofe leretm ateriale,skaldu læ se arbejdspladsbrugsanvisningen og følge de anvisninger,derstår. Oversigtoveralearbejdspladsbrugsanvisningerstårsammenmed Arbejdsm iljøm appen påkontoret. Vivilgernehavestyrpådestoferog m aterialer,derbrugesi virksom heden,så vim estm uligtundgårfarlige sto fer.derforskaldu forhøre dig hos din arbejdsleder,inden du indkøbernye sto ferog materialer Sundhedsfrem m e,rum m eligtarbejdsm arked og seniorpolitik Træ væ rketharfokuspå sundhed og trivsel.detbetydernogetforos,at du hardetgodtog ertryg underudførelse afarbejdet. Daarbejdetskarakterkangiveproblemermedryggen,har medarbejdernemulighedforatforebyggeskaderognedslidningvia motionogrygtræning. Seafsnit7.7 vedr.behandlingsordning. ITræ væ rketa/s vilvigerne have,atdererplads tila le uansetkøn, etnisk baggrund og alder.viharafog tiltysktalende m edarbejdere ansat,og enhverharpligttilatfå sam arbejdettilatkøre m ed gensidig hensyntagen og forståelse.erdersprogproblem er,så kontaktdin arbejdslederforatfinde en løsning,elerm edtag problem ettil næ stkom m ende m edarbejderm øde. Viønsker,atæ ldrem edarbejderebliverså længe,deharlystog mulighedfordet.derforerdetmuligtatgåpånedsattid.kontakten arbejdsleder,hvisdugernevillaveenaftaleom nedsattid. 19

20 13.Kvalitetskontrol 13.1.Kvalitetskontrol Vilæggervægtpå,atdetarbejde,vileverer,stem meroverensm ed de aftaler,som viindgårmedvorekunder. Dererkravom,atvidokumenterervoreskvalitetssikringoverfor bygherren,og tildetbrug udarbejdertræ væ rketa/s kvalitetssikringsplan tildetaktuele arbejde.duharpligttilatsæ tedig ind i,hvilke opgaver,du skaludføre f.eks.iforbindelse m ed de forske lige sager,og atdu førerde nødvendige skem aerm m.kom m erdu itvivlom, hvordan du skalhåndtere kvalitetssikringsplanen,så spørg en arbejdsleder.seogsåtræværketskvalitetssikringssystem påkontoret, som ervirksomhedensoverordnedeoggenerelekvalitetssikring. 14.Forsikringsforhold 14.1.Forsikringsforhold Arbejdsskader: Ved tilskadekom stunderarbejdetskaldu straksorienteredin nærm este overordnede,så vikan anm elde din tilskadekom sttilforsikringsselskabet. Øvrigeskaderpåting/personer: Hvisdu kommertilatpåførevirksomhedenskøretøjer,løsøreeler personeren skade underudførelsen afarbejdet,skaldu straksorientere din næ rm este overordnede. Træ væ rketharfølgende forsikringer: 1)Erhvervsforsikring,Tryg 2)Arbejdsskadeforsikring,Tryg 3)Motorkøretøjsforsikring,Tryg 4)Sundhedsforsikring forde m edarbejdere,derønskerdet. Tilbydesefter6 m ånedersanciennitet. 20

21 15.Elever 15.1.Elever Træ væ rketa/s deltagerløbende iatuddanne eleverforatsikre den fagligearbejdskraft.vierderforgodkendtsom praktikuddannelsessted. Ansættelseafeleverskerihenhold tilerhvervsuddannelsesloven. Eteksem pelpåen uddannelseskontraktervedlagtm edarbejderhåndbog. Som elevmodtagerduløniheledenperiode,som uddannelsesaftalen dæ kker,inklusiv perioderm ed skoleundervisning,underferie (+ 1% ferietilæ g),isygdom sperioderosv.lønnen erfastsatidansk Byggeris overenskom ster. Inden udgangen afprøvetiden skaleleven selv have frem stiletsin egen væ rktøjskasse itræ.væ rktøjskassensudførelse vilindgå iden sam lede bedøm m else afelevenskvalifikationerved udgangen afprøvetiden. Ved afslutningen afuddannelsen modtagerdu etferiekortfordetnetop afslu tede optjeningsår. 16.Ansæ ttelsesforholdetsophør 16.1.Ansæ ttelsesforholdetsophør Duvilaltidmodtageeneventuelopsigelsepåskrift,ogduskalkvitere form odtagelsen afopsigelsen. Vitilstræberatholdem edarbejderneløbendeorienteretom beskæftigelsessituationen,samtatinformereom opsigelserisågodtid, som determuligt Fratræ den Vedfratrædenfravirksomheden,uansetom dusigerop,eler virksom heden opsigerdig,skaldu m øde på væ rkstedetden sidste arbejdsdag forataflevere virksom hedensvæ rktøj,firm abil,nøgler, alarm brik,m obiltlf.m.m. Virksom heden vilsam m en med diggennem gådettilbageleveredeudfra udleveringslisten. 21

22 16.3.Bortvisningsårsager,krim inalitet,beruselse Duvilbliveøjeblikkeligtbortvistfravirksomhedenitilfældeaf: Tyveri Beruselseiarbejdstiden,eleranden grovovertrædelseaf virksom hedens alkoholpolitik Udeblivelse Brugafeuforiserendestofer Vold elertruslerom vold KlareovertrædelserafArbejdsmiljøloven Gentagenmanglendeoverholdelseafbrugafrelevantsikkerhedsudstyr. Handlingeriarbejdstiden,som eromfatetafstrafeloven 16.4.Advarsler Såfrem tdu m isligholderdin ansættelseskontraktelerbestem melseri personalehåndbogen kan du få en m undtlig elerskriftlig advarsel. Advarslen villydesåledes: Vikan konstatere,atdu, Hvilketeristridmedreglernebeskrevetivirksomhedensmedarbejderhåndbog. Itilfæ lde afgentagelse vildu blive bortvistfra virksom heden m ed øjeblikkelig varsel. Enadvarselsformåleratundgåtvivlom enuønsketadfærdfradinside. Denbedesbetragtetsom enekstrachancefordig,tilatforblivei ansættelsesforholdetoghonoreredekrav,som vistilertildig. 17.Byggesager 17.1 Kvalitetssikringssystem Tilhverkræ vende byggesag skalderoprettesen kvalitetssikringsplan, som skalfølges.ved krævende forståsgradenafkompleksiteti konstruktionenelerudførelsenafarbejdetsom f.eks.sværhedsgrad, omfangafbyggesagelerlignende.derstileskravom kontrolafbestemte elem enterog en arbejdsledervilkom m e ud på de forskelige pladserforat sikre,atkontro len bliveroverholdtihenhold tildetaftalte. Træværketharsitegetkvalitetssikringssystem,som sammenmedden enkelte kvalitetssikringsplan udgørden sam lede kvalitetskontrolpå arbejdsopgaverne.forhørdig på kontoret,såfrem tdu ønskeratvide m ere herom. 22

23 17.2 Varekøb Hvergangdukøbernogettilensag,skalsagsnummeretoplyses.Deter vigtigt,atm aterialerkom m erpå den rigtige sag,foratvikan dokum entere,hvad dererbrugt.dette frem gårogså afvores kvalitetssikringssystem itræværketskvalitetssikringshåndbogikantinen. Hvisduenenkeltgangikkeharetsagsnummer,elerhvisduharglemt det,så bedesdu få Bygm a tilatnotere de te.huskatfå følgesedlen m ed hjem,så bogholderietharen m ulighed foratsæ tte sagsnum m eretpå. 23

24 BILAG A.Organisationsplan og m edarbejdere: Dererflg.medarbejdereansatpr : RenéIvanhoeKarstensen,mobilnr ,tøm rer,arbejdsleder, medaktionær,isikkerhedsgruppen,ansvarligforplanlægningafugens opgaver,kalkulationerog tilbudsgivning Karen M.Brun,ansvarligforbogholderiet,lønninger,sam tforefaldende kontorarbejde. HenrikLindskou,tømrersvend DennisKvistChristensen,tømrersvend HansChristianHenning-Reiche,tømrersvend Foroplysningervedr.faglige kurserog efteruddannelse henvisestilstam datam appen påvirksom hedenskontor. 24

25 B.Æ ndringerafm edarbejderhåndbogen a.tilblivelse Medarbejderhåndbogenerpræsenteretpåfæ lesmøde(hvortilale medarbejderevarindkaldtenugefør)fredag den 10.novem ber2006,kl ,hvorden blev drøftetito grupperm ed fæ lesopsam ling i plenum. b.ændringer: Medarbejderhåndbogenerændret: Dato: afsnit: beskrivelse: bekendtgjort og 5.5. P.g.a.ny overenskom st Nytafsnitom rygepolitik Personalemøde Kiropraktorordn./healthcare Sundhedsforsikring Personalem øde Redaktioneleændringer (satserm.v.) flere Redaktioneleændringer flere Redaktioneleændringer Flere Resaktioneleændringer 25

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

Medarbejder. håndbog. Casa Concept ApS Parkvænget 19 2670 Greve Tlf: 71 99 96 96 CVR: 30567420 Casaconcept.dk

Medarbejder. håndbog. Casa Concept ApS Parkvænget 19 2670 Greve Tlf: 71 99 96 96 CVR: 30567420 Casaconcept.dk Medarbejder håndbog Casa Concept ApS Parkvænget 19 2670 Greve Tlf: 71 99 96 96 CVR: 30567420 Casaconcept.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Velkomst... 4 1.3. Virksomhedens

Læs mere

" # $% & $'&" ( % () ( * (+ ( * %+ ((* % %, + % - %, %, $'& $ ).. % * +) %

 # $% & $'& ( % () ( * (+ ( * %+ ((* % %, + % - %, %, $'& $ ).. % * +) % Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. m arts 2012 for Vedrørende Projekt U dviklende patientm iljø for hjerneskadede på N eurointensivt afsnit N eurokirurgisk AfdelingÅrhus U niversitetshospitalårhus Sygehus.

Læs mere

19-05-2015 Rev. 28-08-2015

19-05-2015 Rev. 28-08-2015 A/S JULIUS NIELSEN OG SØN Medarbejderhåndbog For A/S Julius Nielsen og søn 19-05-2015 Rev. 28-08-2015 A/S Julius Nielsen og søn Landlystvej 42 2650 Hvidovre tlf. 36 75 28 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Regional Udvikling. Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Regional Udvikling. Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. - Kommissorium for kattegatkomitéen - Medlemmer af kattegatkomitéen - Pjece om Kattegatforbindelsen - Statements for en fast

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg den 14. januar 2002 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IF T Det sociale udvalg den 14. januar 2002, kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Lis Olsen, G rethe Olsen, Kurt M

Læs mere

R egional U dvikling

R egional U dvikling Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JO Bm idt [1. m aj2009 30. juni 2012] Journalnum m er:1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) Regional U

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

Spørgeskema til lærere

Spørgeskema til lærere Spørgeskema til lærere Vejledning i udfyldning af skemaet Dette spørgeskema skal udfyldes af lærere, der har haft normal på 1. til 9. klassetrin i skoleåret 2005/06 og også har det i 2006/07. Svarfrist

Læs mere

Page 1 of 23 1. Indledning 1.1. Forord 1.2. Virksomhedens historie 1.3. Ejerforhold 1.4. Mål og strategier 1.5. Kundekreds / kernekunder 1.6. Kundepleje 1.7. Opgavetyper 1.8. Organisationsplan 1.9. Funktionærer

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

LOKALPLAN NR. 249 FOR EN BIOGRAF PÅ ANLÆGSVEJ

LOKALPLAN NR. 249 FOR EN BIOGRAF PÅ ANLÆGSVEJ LOKALPLAN NR. 249 FOR EN BIOGRAF PÅ ANLÆGSVEJ STRUER KOMMUNE JANUAR 2001 ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtagetaf Folketingetden 6.juni 1991 og trådte ikraftden 1.januar1992. Planloven sam

Læs mere

R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Yderligere inform ation: Konsulent Ande

R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Yderligere inform ation: Konsulent Ande R esultatdokum entation for M øllebæ kken 2012 Center for Børn, Unge og Specialrådgivning, Region M idtjylland Folkesundhed og Kvalitetsudvikling O lof Palm es Allé 15 8200 Århus N 1 R esultatdokum entation

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Galaksen & Teknologien

Galaksen & Teknologien G & T H m? D K mæ S m S æ U m Fæ æ m H? O m m Pm m E m m U hm D mm Æ m H? M m m Kæm F m Km m m mm Næ h L mm H æ m? M m A - R m N R AI T m æ H m? E W? L?! A & I (U m) H m? Tæ Tæ m F hm D æ Fm S m Em- (

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

DetDigitale Byggeri Projektw ebkonsortiet Forstudie Byggeviden

DetDigitale Byggeri Projektw ebkonsortiet Forstudie Byggeviden PW K projektleder A ndreas Foldager CEG DetDigitale Byggeri Projektw ebkonsortiet Forstudie Byggeviden Agenda M etadata idetdigitale Byggeri Projektw ebkonsortiet (D acapo) PW Ks digitale m anual eteksem

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

Nyfødt 68½ år 73½ år. 25-årig 66 år 71 år. 40-årig 64 år 69 år. 52-60-årige 60 år 65 år

Nyfødt 68½ år 73½ år. 25-årig 66 år 71 år. 40-årig 64 år 69 år. 52-60-årige 60 år 65 år D et er de fæ rreste idag, som kender sin pensionsalder m ed de nye regler fra velfæ rdsaftalen fra 20 0 6, der løfter både efterløns- og folkepensionsalderen fra 20 19/20 24. A ftalen er m ere drastisk

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG FOR ANSATTE I NHH A/S

PERSONALEHÅNDBOG FOR ANSATTE I NHH A/S Ændret senest: Februar 2015 PERSONALEHÅNDBOG FOR ANSATTE I NHH A/S 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE: PERSONALEHÅNDBOG: Side Velkommen i NHH 3 Rygepolitik 4 Alkoholpolitik 4 IT-Politik 4-6 Forhold ved fratrædelse

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG

J. Bloch Auto PERSONALEHÅNDBOG Miljødrøftelse Nedenstående gælder for virksomheder med mindre end 10 ansatte. Antal ansatte opgøres som alle fastansatte, hel- eller deltid, men eks-klusiv virksomhedsleder og arbejdsleder som f. eks.

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 Brdr. Nørulf A/S, Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg Tlf.: 7445 9988 Fax: 7445 8139 www.norulf.dk Forord. Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser,

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

KVI NDER I MALERFAGET

KVI NDER I MALERFAGET KVI NDER I MALERFAGET De kønsopdelte uddannelsesvalg, okt ober 2009 $I$QLND/LYHUVDJH Seniorforsker, SFI det Nationale Forskningscent er for Velfærd 1 Dette oplæg: Om undersøgelse af kvinder i m alerfaget

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

LPOWER PERSONALE HÅNDBOG. Life begins at the end of your comfort zone. »You don t have to be great to start, but you have to start to be great...

LPOWER PERSONALE HÅNDBOG. Life begins at the end of your comfort zone. »You don t have to be great to start, but you have to start to be great... LPOWER PERSONALE HÅNDBOG Personalehåndbog 2015»You don t have to be great to start, but you have to start to be great...«- Zig Zagler Life begins at the end of your comfort zone You got the power Vision

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

40.000.000.000 PRO GRA M FO R STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PRO GRA M FO R STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (O versæ ttelse afengelsk version.itvivlsspørgsm åler den engelske version gæ ldende.) BARCLAYS BANK PLC (Registreretsom aktieselskab iengland og W ales) BARCLAYS CAPITAL (CA YM A N ) LIMITED

Læs mere

7DOHSDSLUWLOVDPUnG L)RONHWLQJHWV$UEHMGVPDUNHGVXGYDOJGHQMXQL

7DOHSDSLUWLOVDPUnG L)RONHWLQJHWV$UEHMGVPDUNHGVXGYDOJGHQMXQL 7DOHSDSLUWLOVDPUnG L)RONHWLQJHWV$UEHMGVPDUNHGVXGYDOJGHQMXQL 6DPUnGVVS UJVPnO$% "Ministeren bedes redegøre for, hvilke begrundelser der er for, at sognepræst Peter Fergo er rykket op til højeste lønramme,

Læs mere

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde.

Ledsager kan anvises anden ledsagelse eller andet forefaldende arbejde. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Aflysning af ledsagelse: Hvis en bruger aflyser en ledsagelse mindre end 4 timer før ledsagelsen skulle have fundet sted, er ledsagelsen afmeldt for sent, og man får løn for de

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører adresse: Bredgade 45B 1260 København K indhold: ÅRSMØDE

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog Side 1 af 6 Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog )RUPnO %DJJUXQG +YRUIRUHUXGSHJQLQJHQYLJWLJ.RQVHNYHQVHU 'HWYLGHUHIRUO

Læs mere

!"!!! ( "!! )* )! " + ", -#-.!,! %, "! 0!!! %3 $! # 456 '//. 7 7

!!!! ( !! )* )!  + , -#-.!,! %, ! 0!!! %3 $! # 456 '//. 7 7 Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby P rojekt:knebelfremtidens landsby med fokus på bosæ tning,turisme,erhverv,sundhedsservice mv. Kontraktens start: 9. m arts 2010 Kontraktens slut: 1. juli

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune

Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Værd at vide som kontorelev i Norddjurs Kommune Nøgle Når du starter i en ny afdeling, sørger den elevansvarlige for, at du den første dag får en nøgle udleveret. Tillidsrepræsentant Som kontorelev er

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Slutrapport Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnum m er:1-30-76-6-09 R egion: R egion Midtjylland(R M) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

0 OGUXS.RPPXQH V *U QQH,QGN EVSROLWLN

0 OGUXS.RPPXQH V *U QQH,QGN EVSROLWLN 0 OGUXS.RPPXQH V *U QQH,QGN EVSROLWLN %LODJ$ *U Q+DQGOLQJVSODQ IRUSHULRGHQ MDQXDUWLOGHFHPEHU Møldrup Kommunes første Grønne Handlingsplan har to overordnede mål : $WVLNUHDWGHQ*U QQH,QGN EVSROLWLNEOLYHUNHQGWKHU

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere