1.Indledning. 2.Løn og ansæ ttelsesvilkår. 3.Akkord. 1.1.Forord. 1.2.Velkom st. 1.3.Virksom hedenshistorie. 1.4.Ejerforhold. 1.5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.Indledning. 2.Løn og ansæ ttelsesvilkår. 3.Akkord. 1.1.Forord. 1.2.Velkom st. 1.3.Virksom hedenshistorie. 1.4.Ejerforhold. 1.5."

Transkript

1 1.Indledning 1.1.Forord 1.2.Velkom st 1.3.Virksom hedenshistorie 1.4.Ejerforhold 1.5.Målog strategier 1.6.Kundekreds/kernekunder 1.7.Kundepleje 1.8.Opgavetyper 1.9.Funktionæ rer 1.10.Stam oplysninger 2.Løn og ansæ ttelsesvilkår 2.1.Organisationsforhold 2.2.Ansæ ttelsesbevis 2.3.Ugesedler 2.4.Skattekort 2.5.Pension 2.6.Kørepenge 2.7.Militæ rtjeneste 3.Akkord 3.1.Akkord 3.2.Opm åling 3.3.Standardpriser 3.4.Akkorderingssedler 3.5.Tegninger

2 4.Arbejdstid 4.1.Daglig,ugentlig,kontortid,overarbejde 4.2.Pauser 4.3.Holddrift/forskudttid 4.4.Vejrlig 5.Sygdom 5.1.Sygdom,anm eldelse,løn undersygdom 5.2.Dokum entation (tro og love,læ geerkl.varighedsa test) 5.3.Syg iløbetafdagen 5.4.Barns1.sygedag 5.5.Graviditetog barsel 5.6.Orlov 5.7.Falck abonnem ent 6.Ferie 6.1.Optjening og afholdelse 6.2.Feriefridage 6.3.Indeklem tfredag e.kr.him m elfart 6.4.Overførselafferie m aj 6.6.Grundlovsdag 2

3 7.Personalegoder 7.1.Køb afm aterialertilprivatbrug 7.2.Lån afvæ rksted og m ateriel 7.3.Som m er-og juleudflugt/julegaver 7.4.Mæ rkedage 7.5.Bonus 7.6.Firm abiler 7.7.Healthcareordning 8.Alkoholpolitik/rygepolitik 8.1.Alkoholpolitik 8.2.Rygepolitik 9.IT-politik 9.1.IT-politik 10.Efter-og videreuddannelse 10.1.Medarbejderudviklingssam taler 10.2.Intern inform ation 11.Arbejdsredskaber 11.1.Arbejdstøj 11.2.Nøglerog alarm brik 11.3.Mobiltelefoner 11.4.Væ rktøj 11.5.Lager 3

4 12.Arbejdsm iljø 12.1.Arbejdspolitik 12.2.Sikkerhedsorganisation 12.3.APV-risikovurdering 12.4.Personlige væ rnem idlerog sikkerhedshåndbog 12.5.Skurforhold 12.6.Sto ferog m aterialer 12.7.Sundhedsfrem m e,rum m eligtarbejdsm arked og seniorpolitik 13.Kvalitetskontrol 13.1.Kvalitetskontrol 14.Forsikringsforhold 14.1.Forsikringsforhold 15.Elever 15.1.Elever 16.Ansæ ttelsesforholdetsophør 16.1.Ansæ ttelsesforholdetsophør 16.2.Fratræ den 16.3.Bortvisningsårsager,krim inalitet,beruselse 16.4.Advarsler 17.Byggesager 17.1 Kvalitetssikringshåndbog 17.2 Varekøb 4

5 BILAG: A.Organisationsplan og m edarbejdere B.Rettelsesark sam tændringertilm edarbejderhåndbogen. a.tilblivelse b.ændringer 5

6 1.Indledning 1.1.Forord Viønskermeddennemedarbejderhåndbogatfortæ le,hvilkereglerog forpligtelser,dergæ lderivirksom heden Træ væ rketa/s.vivilnaturligvis ogsågernefortæ le,hvilkegodervitilbyder,oghvilkeretighederduhar som ansathosos.viforventer,atdulæsermedarbejderhåndbogen grundigtigennem veddinansættelse,samtholderdigløbendeajourført medændringer. Hvermedarbejderfåreteksemplarafmedarbejderhåndbogenudleveret. Viopdatererhåndbogen efterbehov,og nårdetsker,vildu fået rettelsesblad ud sam m en m ed din lønseddel. 1.2.Velkom st Velkom men tiltræværketa/s.vihåber,atdu vilfindedig rigtig godttil rette ivirksom heden,både sam m en m ed ledere,ko leger,kunderog andre sam arbejdspartnere.med denne m edarbejderhåndbog beskrivervi voresformelevirksomhedskulturoghåndbogenertænktsom et opslagsværk,hvormankansøgediverseoplysningerom virksomhedens organisation,arbejdsforhold,personaleforhold,sikkerhed,m iljø og m eget andet. Medvenlighilsen RenéIvanhoeKarstensen Tøm rerm esterog direktør 1.3.Virksom hedensdata og historie Træ væ rketa/s Lundsbjerg Industrivej Aabenraa Telefon E-m ailadresse.m traevaerket.dk Web..www.traevaerket.dk CVR-nr Vieren tøm rer-og snedkervirksom hed,som holdertilpåen 1737 m 2 storejendom pålundsbjergindustrivej14,aabenraa,hvor adm inistration,lagerog snedkervæ rksted erplaceret.vieren melemstortømrervirksomhedoghargernelærlingeogjævnligt praktikanter. Virksom heden ejesafclausdahlog RenéI.Karstensen.Sidstnævnteer den tekniskansvarlige forvirksom heden. Telefonbetjening,fakturering,bogføring m.m.varetagesafen adm inistrativ m edarbejder. 6

7 Virksom heden blevoprindeligtstifteti1947,og fikførstnavnet TræværketA/S som følgeafenændringiejerforholdeti Tøm rerm estrene Ca lesen og DahlA/S,da Claus Dahlblev eneejeri 2005 og EjnarCalesen udtrådte og ophørte m ed tøm rervirksom hed. EfterfølgendeerRenéIvanhoeKarstensengåetindsom medejeroghar pr.januar2015 overtagetden daglige ledelse. 1.4.Ejerforhold Virksom heden ejesaftøm rerm esterog byggeteknikerclausdahl (hovedaktionæ r)og tøm rerm esterrené Ivanhoe Karstensen. 1.5.Målog strategier Virksomhedenharsom målatleverearbejdeafgodhåndværksmæssig standardogienkvalitet,som bygherrenogslutbrugerenertilfredsemed im ange år frem over.vivilbestræ be os på overholdelse aflove og andre reglerelernormersamtværekendtsom enseriøssamarbejdspartner, derlevererentømrer/snedkerydelseitop.vivilgåforansom detgode eksem pelog væ re m ed tilattræ kke branchen frem ad og tilstadighed op på ethøjere kvalitetsniveau,sam tsam le og styrke håndvæ rkerbranchen genereltset. 1.6.Kundekreds/kernekunder Virksom hedenskundekredserbred:boligejere,storevirksom heder, institutioner,sam tforsikringsselskaber; sidstnæ vnte ydes der reparations og udbedringsservice tilihenhold tilserviceaftale. 1.7.Kundepleje En god kundepleje fra osale sam m en erm ed tilatsikre,atvifår arbejdeenandengang.entenfrasammekundeelerfraen,som kunden anbefaler.derforvildetgavne virksom heden,hvergang viopføreros ordentligtogsom etforegangseksempelforandre.vivilderforbededig om at: Mødetiltiden Medbringedet,duskalbruge Holdeordenogryddeop/gørerentefterdig. Fortæ le kunden hvisderskernogetuforudset,elerhvisdervil væ re generpå grund afen container,lift,afspæ rring osv. 7

8 1.8.Opgavetyper Voresopgavererm angeartede,ligefraen dørderklem mertiludskiftning aftage.sæ rligtholderviafudfordringerm ed kom pleksitetog en vis sværhedsgrad.hososkandulæreom godttømrer/snedkerarbejde udførtihøjkvalitet. Nogleafprojekterneerrenoveringafden gamleladeisøgaardlejren,den nye toilettræ bygning på Sønderstrand og klokketårnetpå Høje Kolstrup kirke.du kan se udvalgte projekterpå voreshjem m eside 1.9.Funktionæ rer Viudlevererdennem edarbejderhåndbog tilale virksom hedens medarbejdere.derkanderforforekommeafsnit,derikkeomfaterale medarbejderef.eks.kontoransate,dereromfatetafandenlovgivning. Funktionæ ransattesvilkårtagerudgangspunktideresindividuele kontraktsam tde regler,derom handlerfunktionæ rforhold herunder funktionæ rloven Stam oplysninger Ved ansættelseskaldu udfyldeetoplysningsskem am ed telefonnumm er, adresse m.v. Deterlønningsbogholderiet,derharbrugforatkendedinekontaktdata. Hvisdu flytterelerændrertlf.nr.eler adresseelerharandre ændringer,måduhuskeatorienterekontoret. Oplysningervilbliveopbevaretibogholderietunderstamdata. 2.Løn og ansæ ttelsesvilkår 2.1.Organisationsforhold Firm aeterorganiseretidansk Byggeri 2.2.Ansæ ttelsesbevis Senestenmånedefteransæ telsenvildumodtageetansættelsesbevis, som vivilbededigunderskrive.éteksemplarudleverestildig,etandet eksem plarbliveropbevaretibogholderiet,im appen "stam data" 8

9 2.3.Ugesedler Duskaludfyldeogaflevereugeseddelhverfredagefterfyrafteneler senestm andag m orgen den følgende uge.ugesedlen skalindeholde: navn ugenum m er,datoer,sagsnum m er,tim eantalpå hversag,sam t hvad du harudførtdetpågæ ldendested. Hvisdu harhaftværkstedstimer,skalduskrive,hvadduharudført,om deteroprydninggenereltpåværkstedet,om deteroprydningafbilerne elerdeternogetiforbindelse m ed en sag/projekt,m øde etc. 2.4.Skattekort Straksved ansættelseskaldu oplyseadresse,cpr numm er, bankforbindelse.skattekortoverføreselektroniskog skalikke afleveres, medmindreduharændringerelervibederom det. 2.5.Pension Som medarbejderhostræværketerduomfattetafen arbejdsm arkedspensions-ordning ib & A-pension.Ordningen om fa ter medarbejdere,dererfyldt20år,ogimindst6månederhararbejdet underenoverenskomstmelem forbundeneibat-karteletogdansk byggerielerharvæ retom fattetafen tilsvarende arbejdsm arkedspensionsordning fra ettidligere ansæ ttelsesforhold. Pensionsbidragetbetalesm ed 2/3 afarbejdsgiverog 1/3 af medarbejderenogerfastsatudfragældendeoverenskomst. 2.6.Kørepenge Medhensyntilkørepenge/køretidudbetalesihenholdtil overenskom stensbestem m elser.spørg på kontoret. 2.7.Militæ rtjeneste Militærtjenesteskalmeddelesfirmaetsåtidligtsom muligt. 3.Akkord 3.1.Akkord Ikke m egetarbejde udføres iakkord. M en itilfæ lde af,atarbejdetskal udføresiakkord,vilderforud forindgåelse afakkordtildeling,blive udleveretetsæ tkom plettetegningerog beskrivelseroverprojektettilde medarbejdere,derskalarbejdepådetpågældendeprojekt. 9

10 3.2.Opm åling Altnytarbejdeidennevirksomhedsom henhørerunderakkord,udføres efterdetilenhvertidgældendeprislistermelem organisationerne. 3.3.Standardpriser Aleakkordersom fang fastlæggesskriftligt,førarbejdetpåbegyndes. Duvilhurtigstmuligt,ogsenestnårhalvdelenafarbejdeterudført, modtagevirksomhedensforslagtilakkordprisen. 3.4.Akkorderingssedler Duaflevererakkorderingssedlertilarbejdslederenunderarbejdetsgang. Arbejdslederen godkendertim elønstim erunderarbejdetsgang. 3.5.Tegninger Dukanrettespørgsmåliforbindelsemedtegningerogbeskrivelsetil arbejdslederen. 4.Arbejdstid 4.1.Daglig,ugentlig,kontortid og overarbejde Dennormaleugentligearbejdstider37timer. Dennormalearbejdstidfortømrere/snedkereogeleverermandagtorsdag fra og fredag fra Kontoreternormaltåbentm andag tiltorsdagfra og fredag fra Pauser Dererfortømrere/snedkereogeleverindregnettopauseriløbetaf dagen.klokken og klokken Pauserne erselvbetalte,hvorfor detertiladtatforlade arbejdspladsen idettidsrum. Vedr.funktionærerhenvisesdertillokalaftale(ansættelseskontrakten). 4.3.Holddrift/forskudttid NårdubliveransathosTræværket,måduværeindstiletpåatarbejde på forskudtarbejdstid elerholddriftihenhold tiloverenskom stens bestem m elser. 10

11 4.4.Vejrlig Vivilbestræbeospåikkeatsendedigud påsager,hvordu skalvære udendørs,hvisviskønneratvejretertilhinderforarbejdetsudførelse. Hvisdu selviløbetafdagenskønner,atduikkekanarbejdeviderepå grund afvejrliget,skaldu kontakte firm aet,og du vilfå atvide,hvilke opgaver,du så skalovertage. Dererudleveretregntøj,som duharpligttilatmedbringepå arbejdspladen.detskalbrugesved m oderatregn.du erselv ansvarlig foratholde din påklæ dning tør,m edbring evt.skiftetøj. 5.Sygdom 5.1.Sygdom,anm eldelse,løn undersygdom Duskalmeldesygdom telefoniskindenklokken07.00.dukanserenés mobiltelefonnummerunderpunktet organisationsplanogmedarbejdere vedlagtsom bilagatildennemedarbejderhåndbog.duskalpå1.dagen forsygdommenmeddele,om duregnermedatvendetilbagepå2. dagen.venderdu ikke tilbage på 2.dagen,m å du m eddele de te,sam t tidspunktetforforventetopstarteftersygdom igen. Virksomhedenudbetalerlønundersygdom ioptil4ugerfra1. fraværsdagtilmedarbejdere,som harværetansatimindst6måneder. Herefterovergårpligtentildinkommune. Betalingentillønundersygdom ogtilskadekomstfastsættesudfra gæ ldende overenskom st. Bliverdusygindenfordeførste8ugerafdinansæ telse,skaldufra bogholderiethaveenblanket,som duskalafleveretildinhjemkommune. Detersåhjemkommunen,som betalerdinlønundersygdom. Harduværetansatmereend8uger;menmindreend6måneder, udbetalesden gæ ldende sygedagpengesatspr.tim e i21 kalenderdage, hvorefterkom m unen overtagerbetalingen. Ovennævntegælderikke,hvisdukommertilskadeunderarbejdet.I disse tilfæ lde udbetalesuansetanciennitetfuld løn,dog m ax.det overenskom stfastsatte beløb iop til8 uger,hvorefterpligten overgårtil din kom m une. 56-aftale:Ovennæ vnte bestem m elsergæ lderikke,hvisdererindgået enaftalemelem dig,dinhjemkommuneogfirmaet,ihenholdtil bestemmelseom kronisksygdom. 11

12 5.2.Dokum entation (tro og love,læ geerklæ ring, varighedsattest) Træ væ rketkan efter3 dagessygefravæ rforlange en læ geerklæ ring,som vilblive betaltaftræ væ rketa/s. 5.3.Syg iløbetafdagen Hvisdubliveruarbejdsdygtigpågrundafsygdom elerulykkestilfældei løbetafdagen,betaler Træ væ rketdin løn for resten afdagen,dog m ax. detoverenskom stfastsatte beløb. 5.4.Barns1.sygedag Efteroverenskom sten hardu rettilfrihed påetbarns1.sygedag,hvis barneterunder14 år Betalingen udgørfuld løn,dog maxdetoverenskom stfastsa tebeløb. Duskalmeldebarnetssygdom,ligesom vedegensygdom Barnsindlæggelsepåsygehus. Duharrettilfrihed,hvisetbarnunder14år,ogsom duhar foræ ldrem yndighed over,skalindlæ gges på etsygehus.derydes sam m enlagt1 ugesfrihed pr.barn overen 12 m ånedersperiode. Hvisvirksomhedenikkekanfårefusionfrakommunenydesrefusionfra BYG. 5.5.Graviditetog barsel Graviditets/barselsorlov Tilm edarbejdere derpå detforventede fødselstidspunkthar6 m åneders beskæ ftigelse inden forde seneste 18 m åneder,betalervirksom heden løn under fravæ r på grund afbarselfra 4 uger før detforventede fødselstidspunktog indtil14 ugerefterfødslen (graviditetsorlov / barselsorlov). Tiladoptanterbetalesløn underbarseli14 ugerfra barnetsm odtagelse. Fæ dreorlov Undersammebetingelserbetalesderiindtil2ugerløn underfædreorlov. Foræ ldreorlov Ium iddelbarforlæ ngelse afde 14 ugers barselsorlov ydervirksom heden løn under fravæ r iindtil9 uger. Afdisse9 ugerharhverafforældrenerettilbetaling i3 uger. Betalingen bortfalder,hvisorloven,dererreserverettilden enkelte foræ lder,ikke holdes. Betaling ideresterende3 ugerydestilenten faderen elermoderen. Betalingen ide9 ugersvarertilden løn,den pågældendevile have oppebåretiperioden,dog m ax.detoverenskom stfastsa te beløb.der betalesferie-,feriefridags-,og SH godtgørelse sam tpension afbeløbet. Beløbetindeholderden ved lovgivning fastsa temaksim aledagpengesats. Deterenforudsætningforbetalingen,atvirksomhedenerberettigettil refusion svarende tilm aksim ale dagpengesats.såfrem trefusionen m åtte væ re m indre nedsæ ttesbetalingen tilm edarbejderen tilsvarende. 12

13 6.Ferie Pligttilvarsling: Afhensyn tilplanlægningen ivirksom heden skaldu overholdefølgende reglerom varsling affravæ riforbindelse m ed fødsel: Virksom hedenskvindeligemedarbejdereskalsenesttrem ånederfør forventetfødselgive besked tilvirksom heden om,hvornårhun forventer atbarselsorlovenskalbegyndeogom hunønskeratbenytesinrettil graviditetsorlov fire ugerførforventetfødsel. Senestfireugerførforventetfødselskalvirksom hedensmandlige medarbejdereoplysevirksomhedenom,hvornårhanforventeratholde sine to ugersfæ dreorlov. Senestotteugerefterfødslen skalvirksom hedenskvindelige medarbejderegivemeddelelseom,hvornårhunforventeratgenoptage arbejdet. Senesto teugerefterfødslen skalvirksom hedensmandlige medarbejderegivemeddelelseom,hvorvidthanvilgørebrugafsinrettil op til32 ugersforæ ldreorlov Senestotteugerefterfødslen skalbådevirksom hedenskvindeligeog mandligemedarbejderegivemeddelelseom,hvorvidtdeønskeratdele forældreorloven,herunderom devilbenyterettentilatudskydeeler forlæ nge orloven. 5.6.Orlov Alem edarbejdereharrettilfrihed tilpasning afalvorligtsyge,nære slæ gtninge. 5.7.Falck abonnem ent Træværketermedlem affalck.manglerduhjælpmedbilen,såringtil René,inden hjælp tilkaldes. 6.1.Optjening og afholdelse Duharefterferielovenrettil25feriedageindenforferieåret. Vivilbestræbeospåatholdesam letferielukketi3 ugerijuli/august måned.duvilfåbeskedom ferielukningen,såsnartdenerplanlagt,dog senest3 m ånederfør. Forrestferie aftalesderm ed ledelsen,hvornårrestferien kan afholdes. Duskalhenvendedigherom igodtidogsenest4ugerførønsket afholdelse. Viholdernormaltlukketmelem julognytår,hvilketvivarslersenesten månedindenferielukningen. Harduandreferieønsker,vilvibestræbeospåatopfyldedem,dog underhensyntagentilvirksomhedenstarv.kom altidigodtidmeddine ferieønskerafhensyn tilplanlæ gningen itræ væ rket. 6.2.Feriefridage Duharrettil5feriefridageietkalenderår.Dogmedfradragforevt. tidligere afholdte feriefridage iandre virksom heder. 13

14 6.3.Indeklem tfredag e.kr.him m elfart Dukandisponereover4feriefridage,dafredagefterKristi Himmelfartsdagoverenskomstmæssigterenfastferiefridag. 6.4.Overførselafferie Dukanoverføreikkeafvikledeferiedageudover20dagetildetfølgende ferieår.hvis du ønskerdette,skaldu lave en skriftlig aftale m ed din næ rm este overordnede m aj 1.m ajerhelfridag,hvorderudbetalessøgneheligdagsforskud. 6.6.Grundlovsdag Grundlovsdagerhelfridaghvorderudbetalessøgneheligdagsforskud. 7.Personalegoder(-se også underpkt.14.forsikringsforhold) 7.1.Køb afm aterialertilprivatbrug Alem edarbejdereved TræværketA/S kankøbem aterialerm m.hosvore leverandører.d u skalblotsørge for,atdit lønnum m er bliver påført fakturaen.købetvilblive fratrukketilønnen m ånedsvis. Dobbeltbeskæftigelse/sortarbejde Duskalværeopmærksom på,atansættelsehostræværketa/seret fuldtidsarbejde,ogatviderforforudsæ ter,atduikkesamtidigkanhave væ sentlig lønnetbeskæ ftigelse hosen anden arbejdsgiver. 7.2.Lån afvæ rksted og m ateriel Dumågernelåneværkstedetidinfritid,mendetskalværeaftaltmed en arbejdsleder(og arbejdetskalvæ re tilegetbrug). 7.3.Som m er-og juleudflugt/julegaver Aftalesfraårtilårogmelem depågældendeinteresserede.viharikke en fastpraksisherom. 14

15 7.4.Mæ rkedage Fra kontoretkom m erderetforslag til,hvordan viskalbetale tilog evt. fejremærkedagesom f.eks.rundefødselsdage,brylup,jubilæum etc. 7.5.Bonus Træ væ rketharikke nogen bonusordning iøjeblikket. 7.6.Firm abil-ordning Ingen pt.spørg på kontoret. 7.7.Healthcareordning Hardubehovforkiropraktorbehandling,massageelerzoneterapikandu få gratis behandling via den overenskom sbestem te Healthcareordning (Pension Danm ark).du kan få udleveretsæ rskiltbrochure vedr.dette. 8.Alkoholpolitik/rygepolitik 8.1.Alkoholpolitik Dereralkoholforbudifirmaet.Detgælderalemedarbejderei arbejdstiden. Vedheltspecielelejligheder,som f.eks.receptioner,jubilæerog lignende,kan der blive serveretalkohol.detbesluttes afledelsen fra gang tilgang. 8.2.Rygepolitik Dererrygeforbudindendørsifirmaetsåvelsom ifirmaetsbiler. Vedarbejdeiprivatehjem måderhelerikkerygesindendørs. Medhenvisningtil Lovom røgfrimiljøer,pr.15.august2007vilen overtræ delse afrygeforbudetkunne m edføre en advarsel,evt.efterfulgt afen ophæ velse afarbejdsforholdet. Virksom heden kan risikerebødefraarbejdstilsynet,hvism edarbejderne ikke overholder rygeforbudet. 15

16 9.IT-politik 9.1.IT-politik Visergerne,atalem edarbejderebeny tersig af m edarbejderbredbånd ihenhold tilde gæ ldende regler herom.kontaktkontoretherom. 10.Efterog videreuddannelse 10.1.Medarbejderudviklingssam taler Alem edarbejderedeltagerien udviklingssamtalemed ledelsen m indst en gang årligtsam tløbende opfølgning efterbehov. Deemner,som vidrøfter,erefter/videreuddannelsesbehov,trivselog arbejdssituationen Intern inform ation Træ væ rketlæ ggervæ gtpå,atale m edarbejdere fårtilstræ kkelig informationom debegivenheder,som ervigtigeforvirksomheden. Aleinform ationervilblivesatop påtavlen ifrokostrum met,og du har pligttilatholde dig orienteret.såfrem tdererm edarbejdere på eksternt kursus,læ ngere sygefravæ relerskoleophold elerlign.orienterer kontoretdisseom ovennævntebegivenheder,møderm.m. 11.Arbejdsredskaber 11.1.Arbejdstøj Dereretbestemtbeløbtilrådighedhvertår,ogdukanselvvælgeom du vilhavef.eks.overaleleralm.bukser,elerom duom sommerenønsker shorts,dog skaldetvæ re praktisk tøjafpassettilarbejdssituationen.ved tvivlstilfæ lde spørg ledelsen Nøglerog alarm brik Ved ansættelsen fårdu udlevereten nøgleog en alarm briktil væ rkstedet.du skalaflevere nøgle og alarm brik,nårdin ansæ ttelse ophører.hvisikke du gørdet,risikererdu atblive dragettilansvarved evt.indbrud elerandettab ilagerhalerog væ rksted. 16

17 11.3.Mobiltelefoner Enkelte m edarbejdere vilkunne få udlevereten m obiltelefon tilbrug i forbindelse m ed arbejdet.deraftales individueltog vilafhæ nge afdit arbejdsm æ ssige behov herfor Væ rktøj Viudlevererredskaberogværktøjigod og brugbarstand.du skal anvende og vedligeholde væ rktøjetefterforskrifterne forde enkelte væ rktøjer. Væropmærksom på,athvisdubehandlerværktøjetskødesløst,kandu gøresansvarlig foreventuele skaderelerbortkom m else.tyveriafog hæ rvæ rk på væ rktøjetskalstraksindberettestilvirksom heden. Værktøj,derudleverestilm edarbejderen,skalm ærkesm ed gravørpen elerlignende Lager Derholdesstyrpålageretafenafdeansatte.Vedkommendesørgerfor, atdereropfyldning afalm indeligtbrugte lagervarerefteraftale m ed ledelsen. 12.Arbejdsm iljø 12.1.Arbejdspolitik Træ væ rketønskeren sikkerarbejdspladsforale m edarbejdere. Arbejdsm iljøetharstorbetydningforglæden ved atgåpåarbejde.ale skalkunne føle sig godttilpasbåde psykisk og fysisk.derfortolererervi ikke overtræ delse afsikkerhedsregler.o vertræ delse kan m edføre afskedigelse. Viharprioriteretatarbejdem ed følgendeom råder: Viskalsåvidtm uligtundgåtungeløft AleskallæreatbrugeAPV en aktivt Vivilgernehaveen godom gangstoneoverforhinanden Aleskalvide,hvordefinderrelevantsikkerhedsudstyr Alenærved ulykkerskalmeldestilsikkerhedsorganisationen Aleskalkendemedarbejderhåndbogen 17

18 12.2.Sikkerhedsorganisation Forøjeblikketbestårsikkerhedsgruppen afrené Ivanhoe Karstensen. Holddiggerneajourførtmedændringerisikkerhedsorganisationeni virksom hedensarbejdsm iljøm appe,under Sikkerhedsorganisationen elerspørg din sikkerhedsrepræ sentant. Dukanaltidkontaktesikkerhedsgruppenom sikkerheds-og arbejdsm iljøproblem er.helere en gang form egetend en gang forlidt! DerhenvisestilArbejdsmiljømappenpåkontoret APV-risikovurdering DerskalaltidlavesenAPV enarbejdspladsvurdering-indenetarbejde bliverstartetivirksom heden.detbetyderipraksis,atdu skalvurdere risikoen ved arbejdet.snak m ed din arbejdslederom,hvordan Igør. Vihargodeerfaringerm ed atlaveapv.apv en betyder,atvifårplanlagt arbejdetbedre og undgårskader.derforservigerne,atdu deltager aktivtiarbejdetm ed APV.Læ svoresapv og handlingsplan itræ væ rkets arbejdsm iljøm appe ikantinen,på kontoret,sam tim aterialekassen på byggepladser. Dufårensikkerhedshåndbog(Håndbogforsikkerhedsgruppen,Byggeog Anlæg).Nyem edarbejderevilfågennem gåetapv og handlingsplanen af en arbejdslederirelation tilderesarbejde ivirksom heden Personlige væ rnem idlerog sikkerhedshåndbog Viudlevereren kasse(låsm edfølger)med personligeværnem idlersom hørevæ rn,besky telsesbriler,hjelm,m asker,handskerm.m.tilale medarbejderevedansættelseelervedarbejdetsbegyndelse.hver medarbejderskalkvitereformodtagelsen.lamineretoversigtover indhold udleveres tilige m ed oversigtoverarbejdspladsbrugsanvisninger forhenholdsvis: 1) kem ikalier2) m askiner3) personlige væ rnem idlerog skalaltid ligge idin personlige væ rnem iddelkasse. Detpåhvilermedarbejderenatsørgeforhosarbejdslederenatfå suppleretopafmanglendeeleropbrugteværnemidlersom f.eks. masker,handsker,øjenskylelerlignende.dettegældersåvelvedslitage som vedbortkommelse.nårøjenskylemidleterbrugtenenkeltgangskal resten kasseres og en ny anska fes. Såfremthøreværn,beskytelsesbrileroghjelm misteselerødelæggespå en skødesløsm åde,skalm edarbejderen selv erstatte detpågæ ldende. Sidstnævnteværnem idlerpåføresden pågældendemedarbejdersnavn. Forhørdig hosdin sikkerhedsrepræ sentant,hvorledesdu skal vedligeholdeværnemidlerne.væropmærksom påslitageogsnavs. 18

19 Duharpligttilatbrugedeværnemidler,derbliveranvistogtilat overholde arbejdsm iljøloven f.eks.ved APV/handlingsplan,eleri brugsanvisninger. OBS!Manglendebrugafværnemidlerogandenovertrædelseaf Arbejdsm iljøloven kan m edførebortvisning Skurforhold Hvisarbejdetikkeerkortvarigt(overstigertredage),elerdeansa tes sam lede beskæ ftigelse erpå m ere end seksm andedage,opstilerviet skur.vilæ ggervæ gtpå athave gode skurforhold og forventer,atale følersig ansvarlige foratholde orden iskuret Stofferog m aterialer Vibrugerdem indstfarligestofer,vikan finde,men hvisdererrisiko forbundetm ed atarbejde m ed etstofe leretm ateriale,skaldu læ se arbejdspladsbrugsanvisningen og følge de anvisninger,derstår. Oversigtoveralearbejdspladsbrugsanvisningerstårsammenmed Arbejdsm iljøm appen påkontoret. Vivilgernehavestyrpådestoferog m aterialer,derbrugesi virksom heden,så vim estm uligtundgårfarlige sto fer.derforskaldu forhøre dig hos din arbejdsleder,inden du indkøbernye sto ferog materialer Sundhedsfrem m e,rum m eligtarbejdsm arked og seniorpolitik Træ væ rketharfokuspå sundhed og trivsel.detbetydernogetforos,at du hardetgodtog ertryg underudførelse afarbejdet. Daarbejdetskarakterkangiveproblemermedryggen,har medarbejdernemulighedforatforebyggeskaderognedslidningvia motionogrygtræning. Seafsnit7.7 vedr.behandlingsordning. ITræ væ rketa/s vilvigerne have,atdererplads tila le uansetkøn, etnisk baggrund og alder.viharafog tiltysktalende m edarbejdere ansat,og enhverharpligttilatfå sam arbejdettilatkøre m ed gensidig hensyntagen og forståelse.erdersprogproblem er,så kontaktdin arbejdslederforatfinde en løsning,elerm edtag problem ettil næ stkom m ende m edarbejderm øde. Viønsker,atæ ldrem edarbejderebliverså længe,deharlystog mulighedfordet.derforerdetmuligtatgåpånedsattid.kontakten arbejdsleder,hvisdugernevillaveenaftaleom nedsattid. 19

20 13.Kvalitetskontrol 13.1.Kvalitetskontrol Vilæggervægtpå,atdetarbejde,vileverer,stem meroverensm ed de aftaler,som viindgårmedvorekunder. Dererkravom,atvidokumenterervoreskvalitetssikringoverfor bygherren,og tildetbrug udarbejdertræ væ rketa/s kvalitetssikringsplan tildetaktuele arbejde.duharpligttilatsæ tedig ind i,hvilke opgaver,du skaludføre f.eks.iforbindelse m ed de forske lige sager,og atdu førerde nødvendige skem aerm m.kom m erdu itvivlom, hvordan du skalhåndtere kvalitetssikringsplanen,så spørg en arbejdsleder.seogsåtræværketskvalitetssikringssystem påkontoret, som ervirksomhedensoverordnedeoggenerelekvalitetssikring. 14.Forsikringsforhold 14.1.Forsikringsforhold Arbejdsskader: Ved tilskadekom stunderarbejdetskaldu straksorienteredin nærm este overordnede,så vikan anm elde din tilskadekom sttilforsikringsselskabet. Øvrigeskaderpåting/personer: Hvisdu kommertilatpåførevirksomhedenskøretøjer,løsøreeler personeren skade underudførelsen afarbejdet,skaldu straksorientere din næ rm este overordnede. Træ væ rketharfølgende forsikringer: 1)Erhvervsforsikring,Tryg 2)Arbejdsskadeforsikring,Tryg 3)Motorkøretøjsforsikring,Tryg 4)Sundhedsforsikring forde m edarbejdere,derønskerdet. Tilbydesefter6 m ånedersanciennitet. 20

21 15.Elever 15.1.Elever Træ væ rketa/s deltagerløbende iatuddanne eleverforatsikre den fagligearbejdskraft.vierderforgodkendtsom praktikuddannelsessted. Ansættelseafeleverskerihenhold tilerhvervsuddannelsesloven. Eteksem pelpåen uddannelseskontraktervedlagtm edarbejderhåndbog. Som elevmodtagerduløniheledenperiode,som uddannelsesaftalen dæ kker,inklusiv perioderm ed skoleundervisning,underferie (+ 1% ferietilæ g),isygdom sperioderosv.lønnen erfastsatidansk Byggeris overenskom ster. Inden udgangen afprøvetiden skaleleven selv have frem stiletsin egen væ rktøjskasse itræ.væ rktøjskassensudførelse vilindgå iden sam lede bedøm m else afelevenskvalifikationerved udgangen afprøvetiden. Ved afslutningen afuddannelsen modtagerdu etferiekortfordetnetop afslu tede optjeningsår. 16.Ansæ ttelsesforholdetsophør 16.1.Ansæ ttelsesforholdetsophør Duvilaltidmodtageeneventuelopsigelsepåskrift,ogduskalkvitere form odtagelsen afopsigelsen. Vitilstræberatholdem edarbejderneløbendeorienteretom beskæftigelsessituationen,samtatinformereom opsigelserisågodtid, som determuligt Fratræ den Vedfratrædenfravirksomheden,uansetom dusigerop,eler virksom heden opsigerdig,skaldu m øde på væ rkstedetden sidste arbejdsdag forataflevere virksom hedensvæ rktøj,firm abil,nøgler, alarm brik,m obiltlf.m.m. Virksom heden vilsam m en med diggennem gådettilbageleveredeudfra udleveringslisten. 21

22 16.3.Bortvisningsårsager,krim inalitet,beruselse Duvilbliveøjeblikkeligtbortvistfravirksomhedenitilfældeaf: Tyveri Beruselseiarbejdstiden,eleranden grovovertrædelseaf virksom hedens alkoholpolitik Udeblivelse Brugafeuforiserendestofer Vold elertruslerom vold KlareovertrædelserafArbejdsmiljøloven Gentagenmanglendeoverholdelseafbrugafrelevantsikkerhedsudstyr. Handlingeriarbejdstiden,som eromfatetafstrafeloven 16.4.Advarsler Såfrem tdu m isligholderdin ansættelseskontraktelerbestem melseri personalehåndbogen kan du få en m undtlig elerskriftlig advarsel. Advarslen villydesåledes: Vikan konstatere,atdu, Hvilketeristridmedreglernebeskrevetivirksomhedensmedarbejderhåndbog. Itilfæ lde afgentagelse vildu blive bortvistfra virksom heden m ed øjeblikkelig varsel. Enadvarselsformåleratundgåtvivlom enuønsketadfærdfradinside. Denbedesbetragtetsom enekstrachancefordig,tilatforblivei ansættelsesforholdetoghonoreredekrav,som vistilertildig. 17.Byggesager 17.1 Kvalitetssikringssystem Tilhverkræ vende byggesag skalderoprettesen kvalitetssikringsplan, som skalfølges.ved krævende forståsgradenafkompleksiteti konstruktionenelerudførelsenafarbejdetsom f.eks.sværhedsgrad, omfangafbyggesagelerlignende.derstileskravom kontrolafbestemte elem enterog en arbejdsledervilkom m e ud på de forskelige pladserforat sikre,atkontro len bliveroverholdtihenhold tildetaftalte. Træværketharsitegetkvalitetssikringssystem,som sammenmedden enkelte kvalitetssikringsplan udgørden sam lede kvalitetskontrolpå arbejdsopgaverne.forhørdig på kontoret,såfrem tdu ønskeratvide m ere herom. 22

23 17.2 Varekøb Hvergangdukøbernogettilensag,skalsagsnummeretoplyses.Deter vigtigt,atm aterialerkom m erpå den rigtige sag,foratvikan dokum entere,hvad dererbrugt.dette frem gårogså afvores kvalitetssikringssystem itræværketskvalitetssikringshåndbogikantinen. Hvisduenenkeltgangikkeharetsagsnummer,elerhvisduharglemt det,så bedesdu få Bygm a tilatnotere de te.huskatfå følgesedlen m ed hjem,så bogholderietharen m ulighed foratsæ tte sagsnum m eretpå. 23

24 BILAG A.Organisationsplan og m edarbejdere: Dererflg.medarbejdereansatpr : RenéIvanhoeKarstensen,mobilnr ,tøm rer,arbejdsleder, medaktionær,isikkerhedsgruppen,ansvarligforplanlægningafugens opgaver,kalkulationerog tilbudsgivning Karen M.Brun,ansvarligforbogholderiet,lønninger,sam tforefaldende kontorarbejde. HenrikLindskou,tømrersvend DennisKvistChristensen,tømrersvend HansChristianHenning-Reiche,tømrersvend Foroplysningervedr.faglige kurserog efteruddannelse henvisestilstam datam appen påvirksom hedenskontor. 24

25 B.Æ ndringerafm edarbejderhåndbogen a.tilblivelse Medarbejderhåndbogenerpræsenteretpåfæ lesmøde(hvortilale medarbejderevarindkaldtenugefør)fredag den 10.novem ber2006,kl ,hvorden blev drøftetito grupperm ed fæ lesopsam ling i plenum. b.ændringer: Medarbejderhåndbogenerændret: Dato: afsnit: beskrivelse: bekendtgjort og 5.5. P.g.a.ny overenskom st Nytafsnitom rygepolitik Personalemøde Kiropraktorordn./healthcare Sundhedsforsikring Personalem øde Redaktioneleændringer (satserm.v.) flere Redaktioneleændringer flere Redaktioneleændringer Flere Resaktioneleændringer 25

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS

Personalehåndbog. For LN Tømrer & Snedkermester ApS Personalehåndbog For LN Tømrer & Snedkermester ApS Udarbejdet af: Lars Nielsen og Bo Schrøder Personalehåndbog for LN Tømrer & Snedkermester ApS Skovrevlgyden 18 C 5792 Årslev Tlf. 65901777 fax 65901657

Læs mere

Medarbejder. håndbog. Casa Concept ApS Parkvænget 19 2670 Greve Tlf: 71 99 96 96 CVR: 30567420 Casaconcept.dk

Medarbejder. håndbog. Casa Concept ApS Parkvænget 19 2670 Greve Tlf: 71 99 96 96 CVR: 30567420 Casaconcept.dk Medarbejder håndbog Casa Concept ApS Parkvænget 19 2670 Greve Tlf: 71 99 96 96 CVR: 30567420 Casaconcept.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Velkomst... 4 1.3. Virksomhedens

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder

Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Sikkerhedsorganisation og arbejdsmiljø på små virksomheder Øje på arbejdsmiljøet, maj 2002 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allè 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk Tlf.: 3524 6000 Fax:

Læs mere

Spørgeskema til lærere

Spørgeskema til lærere Spørgeskema til lærere Vejledning i udfyldning af skemaet Dette spørgeskema skal udfyldes af lærere, der har haft normal på 1. til 9. klassetrin i skoleåret 2005/06 og også har det i 2006/07. Svarfrist

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Slutrapport Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnum m er:1-30-76-6-09 R egion: R egion Midtjylland(R M) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

GE N N E MGAN G AF ADMIN I- STRATIVE F ORH OLD VE D-

GE N N E MGAN G AF ADMIN I- STRATIVE F ORH OLD VE D- GE N N E MGAN G AF ADMIN I- STRATIVE F ORH OLD VE D- RØRE N DE TROMME N PwC 10. januar 2011 GENNEMGANG AF ADMINISTRATIVE FOR- HOLD VEDRØRENDE TROMMEN IN D LED N IN G/KOMMIS S ORIU M Hørsholm Kommune har

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Nutidens sam fundsm æ ssige udfordringer er m orgendagens forretningsom råder

Nutidens sam fundsm æ ssige udfordringer er m orgendagens forretningsom råder Vision Nutidens sam fundsm æ ssige udfordringer er m orgendagens forretningsom råder G lobale udfordringer, som klim aforandringer, fødevarekrise og brugen af fossile bræ ndstoffer, råber på innovation.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH

/LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH /LQH UHIWHUVS UJVHOVIXQNWLRQRJ0DUJLQDOUHYHQXH Efterspørgselsfunktionen beskriver sammenhængen mellem den pris man tager for sit produkt, og den mængde man kan forvente at afsætte. Det gælder typisk, at

Læs mere

! " # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! 0+ +. ) '(( " $ '((3- ) 4!

!  # $ %%$ $ ) ) ! ) '(% + /''(! + ) '(( %% '(( 01 * + + ) + %% '(' '(/ +! % / '(' %% ! %.2!! '((! &!! 0+ +. ) '((  $ '((3- ) 4! Resultatkontrakt Vedrørende Etnisk Erhvervsfremme 1. april 2010-31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region M idtjylland(rm ) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5 798

Læs mere

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012

MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 MEDARBEJDERHÅNDBOG 2012 Brdr. Nørulf A/S, Stolbro Gade 23, 6430 Nordborg Tlf.: 7445 9988 Fax: 7445 8139 www.norulf.dk Forord. Vi ønsker med denne medarbejderhåndbog at fortælle, hvilke regler og forpligtelser,

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes.

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes. "! # $%& ' ()!*+ -,. /(10. 2 (43 (1#! #657.28 (9!*2*/ /# :! # Da det er ønskeligt, at spørgsm ål om løn og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskom ster, eventuelt under hovedorganisationernes

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ

(UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (UKYHUYV NRQRPL)RUnU &KU+MRUWK$QGHUVHQ (QQRWHRPOLQH USURJUDPPHULQJ Lineær programmering, eller LP-modeller, som de ofte kaldes, var en metode, der blev udviklet i 50'erne og 60'erne. I Danmark var især

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

sprede god praksis Ekstern vurdering Selvevaluering Videndeling Sundhedsstyrelsens tematiske erfaringsopsamling

sprede god praksis Ekstern vurdering Selvevaluering Videndeling Sundhedsstyrelsens tematiske erfaringsopsamling P rojektbeskrivelse:evaluering af program m ed 28 projekter til forstæ rket indsats overfor kronisk sygdom i R egion M idtjylland 2010-2012 (kronikerprojektprogram m et) Sundhedsstyrelsens tematiske erfaringsopsamling

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet

LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet September 2000 LO«s notat om anvendelse af arbejdsevnekriteriet Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 LO«s forslag til konkrete initiativer... 5 Model til anvendelse af arbejdsevnekriteriet...

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI 08-01- 2 0 1 4 T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v 1 0

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Personalehåndbog ivarsson a/s

Personalehåndbog ivarsson a/s Personalehåndbog ivarsson a/s - 1 - Personaleudvikling...3 Medarbejdersamtaler...3 Intern uddannelse/personaledage og møder...3 Ekstern uddannelse...3 Personaleændringer...4 Ansættelser...4 Jobstart...4

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer?

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere DAB 2UGHQVUHJOHPHQW ) OOHVOHYHUHJOHU En boligafdeling udgør et lille samfund

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Mtale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov

Mtale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov Side l Mtale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov KL Kom m u n a le Tj e n es tern æn d og O v crcnskomsta n s a t te Indholdsfortegnelse Side 1. 1\ftalens anvendelsesområde... 3 2.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus

PERSONALEHÅNDBOGEN. for ansatte i Boligselskabernes Hus PERSONALEHÅNDBOGEN for ansatte i Boligselskabernes Hus 1 Velkommen! Kære medarbejder Velkommen til Boligselskabernes Hus. Dette er Boligselskabernes Hus personalehåndbog fra A - Å. I den kan du finde

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret

Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Personalehåndbog Arbejdsmiljøcertificeret Side 1 af 16 Velkommen til Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S Vi vil gerne byde dig velkommen som medarbejder i Malerfirma Helge & Michael Jørgensen A/S.

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV *HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV UHWWHWLQWHJUDWLRQ Et af form ålene m ed "Proj ekt virksom hedsrettet integration" er at indsam le de tidlige erfaringer m ed arbej det

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

PROGRAM for kursus: Landscentret. Hanne Pølund, revisorassistent, LandboNord. Tid og sted 11. - 13. september 2007 på Aarslev Kro, Brabrand

PROGRAM for kursus: Landscentret. Hanne Pølund, revisorassistent, LandboNord. Tid og sted 11. - 13. september 2007 på Aarslev Kro, Brabrand PROGRAM for kursus: Løn og personale - om ansættelse i landbruget og regler, som du skal være opmærksom på En tre dages guide hele vejen gennem ansættelsesforhold i landbruget (K2686, K2687 og K2688) Landscentret

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU

/DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU /DQGVVNDWWHUHWWHQV %UXJHUWLOIUHGVKHGVXQGHUV JHOVH 1RYHPEHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Baggrunden for undersøgelsen 2. Hovedindtrykket af undersøgelsen 3. Tidligere undersøgelser 4. Deltagerne i undersøgelsen

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Unge uden ungdom suddannelse lever på offentlig forsørgelse 25-årige uden ungdomsuddannelse lever i langt højere grad af offentlige overførsler i voksenlivet, end de unge der som 25-årige har gennemført

Læs mere

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune

Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ledsageordningen i Høje-Taastrup Kommune Ansættelsesforhold for kommunens ledsagere Indledning Ledsageordningen varetager praktiske ledsageopgaver i henhold til Lov om Social Service 97 og 45. Målgruppen

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Manglende indfrielse af 1-m ål koster m illiarder i tabt produktivitet U ddannelsesniveauet for danske unge bliver ved med at falde. Fæ rre og fæ rre får en ungdomsuddannelse, og den manglende indfrielse

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog SIKA RENGØRING A/S. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog SIKA Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S 1 Det bedst mulige ansættelsesforløb SIKA Rengøring A/S blev grundlagt i 2001 af Richard, Elisabeth og Bent Hansen, som har mere end

Læs mere

SportHouse. Maj, 2007

SportHouse. Maj, 2007 SportHouse Maj, 2007 Økonomisk Strategi Fundraising Vi kigger frem mod den Store finale SportHouse input til, hvad en økonomisk strategi kan indeholde herunder hvad er det for et ansvar bestyrelsen har

Læs mere

,QIRIROGHUHQ $GUHVVH. Hollandsvej 9-23 Christian X s Alle 56 60 2800 Lyngby. Rosenhaverne 2

,QIRIROGHUHQ $GUHVVH. Hollandsvej 9-23 Christian X s Alle 56 60 2800 Lyngby. Rosenhaverne 2 Infofolder ,QIRIROGHUHQ Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom. $GUHVVH

Læs mere

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding

Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG. Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding Tillæg til ansættelseskontrakten PERSONALEHÅNDBOG Apostolsk Kirke i Danmark Servicecenteret Holbergsvej 45 6000 Kolding 1 Indholdsfortegnelse Personalehåndbog Indledning... side 1 Tavshedspligt... side

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere