STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/1-2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/1-2004"

Transkript

1 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/ Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) samt ét besvarelsessæt og et evalueringsskema (trykt på hvidt papir, som skal afleveres ved eksamens afslutning). OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer på hver side, og OBS! Det skal angives, hvorvidt eksaminanden tidligere har bestået eksamen i almen patologi efter gamle studieordnings 2. del A. Opgavesættet består af 25 multiple choice opgaver og 6 kortsvarsopgaver, hhv. 3 case stories og 3 emnecentrerede. Har eksaminanden allerede bestået eksamen i patologi på 2. del A efter gamle studieordning, skal kun de 6 kortsvarsopgaver besvares (eksamensvarighed 3 timer), - alle øvrige eksaminander skal besvare hele eksamenssættet (eksamensvarighed 4 timer). Eksaminanden påbegynder besvarelsen med at anføre lodtrækningsnummer på hvert ark i besvarelsessættet og herefter foretages afkrydsning med angivelse af, om eksamen i almen patologi på 2. del A efter gamle studieordning tidligere er bestået. Såfremt der kan svares ja til dette spørgsmål, skal eksaminanden springe opgave 1-25 over, og kun besvare efterfølgende kortsvarsopgaver nr (i løbet af 3 timer). Hvis eksaminanden svarer nej til dette spørgsmål skal alle opgavesættets 31 opgaver besvares (i løbet af 4 timer). Svar på multiple choice opgaverne indføres i besvarelsessættets skema med kuglepen (husk at anføre lodtrækningsnummer på hver side). Foretages fejlagtige markeringer må rettelser/berigtigelser fremgår af kommentarer på besvarelsesarkets bagside. Besvarelsen af kortsvarsopgaverne skal også (med kuglepen) overføres til besvarelsessættet (husk at anføre lodtrækningsnummer). Bemærk, at der for kortsvarsopgaverne er afsat et antal linier til besvarelsen af hvert delspørgsmål, og eksaminandens svar skal begrænses til dette antal linier. Der kan anføres kommentarer til eksamensopgaverne på bagsiden af besvarelsessættet, men disse vil ikke have indflydelse på evalueringen af eksaminandens besvarelse af kortsvarsopgaverne nr Skriv tydeligt, - ulæselige besvarelser bliver ikke evalueret! 1

2 Multiple choice opgaver (Besvares af eksaminander, som ikke tidligere har bestået 2. del A s patologieksamen efter den gamle studieordning) Der er 25 multiple choice spørgsmål, repræsenteret ved 3 forskellige spørgsmål/svar typer. Teknikken ved besvarelsen af disse fremgår nedenfor. Ved besvarelsen af multiple choice spørgsmålene tilrådes det at læse hvert enkelt spørgsmål grundigt igennem og derefter skrive bogstavet for det rigtige svar ud for det pågældende spørgsmål i opgavesættet (kladden). Først til slut i eksamen overføres svarene til skemaet i besvarelsessættet ved at sætte kryds i det bogstaverede felt ud for opgavenummeret med kuglepen. Markeringerne må være omhyggeligt udført og éntydige. Foretages fejlagtige markeringer må rettelser/berigtigelser fremgå af kommentar på besvarelsesarkets bagside. Der skal kun udfyldes ét felt pr. opgavenummer. Er der mere end én markering, giver svaret 0 point. TYPE 1: For hvert spørgsmål udvælges ét korrekt (evt. det mest korrekte) svar. TYPE 2: Ved spørgsmålene er anført fire mulige svar. Besvares med: A. hvis 1, 2 og 3 er korrekte og 4 er ukorrekt B. hvis 1 og 3 er korrekte og 2 og 4 er ukorrekte C. hvis 2 og 4 er korrekte og 1 og 3 er ukorrekte D. hvis kun 4 er korrekt E. hvis alle 4 er korrekte. TYPE 3: Her præsenteres en samling/gruppe af emner i venstre kolonne. Til gruppen hører 5 emner med hvert sit bogstav i højre kolonne. Besvarelsen foretages ved for hvert nummereret emne i venstre kolonne at anføre bogstavet svarende til det mest sammenhørende bogstaverede emne i højre kolonne (et bogstav kan bruges som svar til ét eller flere emner i venstre kolonne). 2

3 Multiple choice Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi, fredag d. 23/ Eksaminandens lodtrækningsnummer: Har eksaminanden tidligere bestået eksamen i patologi efter den gamle studieordnings 2. del A? JA NEJ Kommentarer vedrørende multiple choice besvarelsen er anført på bagsiden?.. Multiple choice besvarelse: opgave nr. A B C D E 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 3 JA NEJ

4 Multiple choice opgave Type 1 T1: 1. udgave; II: ; C 1. Ved HNPCC (hereditær non-polyposis coloncancer) hvilket udsagn er forkert A. Udgør ca. 3-6% af kolorektale cancere B. Er defineret ved Amsterdam-kriterierne C. Er karakteriseret ved øget antal adenomer D. Er associeret med øget risiko for udvikling af endometriekarcinom E. Diagnosen kan understøttes af abnorm immunhistokemisk profil T1: 1. udgave; I: 150; E 2. Ved hyperplasi forstås A. Reversibel neoplastisk celleproliferation B. Hormonalt betinget præmalign tilstand i et epitel C. Tumorlignende malformation D. Transformation fra en differentieret celletype til en anden E. Forstørrelse af et organ pga. øget antal celler T1: 1. udgave; I: 206; A 3. Ved empyem forstås A. Pusansamling i præformeret kavitet B. Pusansamling i ikke-præformeret hulrum C. Pusansamling i vævsspalterum D. Pusansamling i en cyste E. Pusansamling associeret med absces T1: 1. udgave; I: 97; ; C 4. Den maligne celle er karakteriseret ved nedenstående undtagen A. Polymorfi B. Kernehyperkromasi C. Øget metylering af oncogener D. Øget cellulær motilitet E. Nedsat cellulær adhæsion T1: 1. udgave; I: 164; D 5. Apoptosis er defineret som / karakteriseret af: A. Celledød, som skyldes manglende blodforsyning B. Konsekvens af inflammatorisk respons C. Identisk med hydrop degeneration D. Aktivering af caspasekaskaden E. Intet af ovennævnte 4

5 T1: 1. udgave; II: ; B 6. Vdr. endometriekarcinom. Hvilket udsagn er forkert A. Tidlig menarche og fedme disponerer til endometriekarcinom B. Der er ca nye tilfælde årligt i Danmark C. Øget østrogenpåvirkning er en vigtig patogenetisk faktor D. Prognosen er som helhed god. E. Kun få endometrietumorer er sarkomer T1: 1. udgave; II: 556; A 7. Massiv splenomegali ses ofte sammen med: A. Kronisk myeloid leukæmi B. Cøliaki C. Multiple systemiske arterielle emboli D. Alkoholisk steatose E. Kolorektalt karcinom T1: 1. udgave; II: ; E 8. Følgende sygdomme/tilstand prædisponere til aortadissektion (dissekerende aortaaneurisme) undtagen A. Marfans syndrom B. Aterosklerose C. Ehlers-Danlos syndrom D. Hypertension E. Cystisk fibrose T1: 1. udgave; II: ; B 9. Hvilket af følgende udsagn om lungekarcinom er forkert A. Associeret med eksposition for asbest B. Småcellede karcinomer mindre end 2 cm behandles kirurgisk C. Metastaser primært lymfogen D. Viser ofte neuroendokrine (paraneoplastiske) fænomener E. Metastasere ofte til binyrer T1: 1. udgave; II: 461; A 10. Hvilken af følgende forandringer ved fibroadematose er forbundet med øget risiko for udvikling af mammakarcinom A. Epitelhyperplasi B. Fibrose C. Skleroserende adenose D. Cystedannelse E. Intet af ovennævnte 5

6 Multiple choice opgave Type 2 T2: 1. udgave; II: ; E 11. Lungecancer - 1. Er associeret til rygning. 2. Forekommer hyppigere hos mænd end hos kvinder års overlevelsen er mindre end 15% 4. Ikke småcellede carcinomer er hyppigere end småcellede karcinomer T2: 1. udgave; II: 70-80;102; C 12. Koronar atherosklerose - 1. Er sædvanligvis forbundet med øget koncentration af HDL. 2. Er ofte associeret til øget koncentration af LDL. 3. Er synonym med kalcificeret mediasclerose (Mönckeberg). 4. Kan være en arveligt betinget sygdom. T2: 1. udgave; II: ; B 13. Divertikulose-sygdomme 1. Kompliceres af abscesser. 2. Sidder altid i tyndtarm. 3. Disponerer ikke til cancer. 4. Er ikke kostrelaterede. T2: 1. udgave; II: 641, 224, 536, 416; C 14. Følgende maligne sygdomme viser faldende incidens i Danmark 1. Malignt melanom 2. Invasivt cervixkarcinom 3. Non-Hodgkins lymfom. 4. Karcinom i corpus ventriculi T2: 1. udgave; II: ; A 15. Prognostiske faktorer ved blæretumorer 1. Gradering 2. Invasion i suburothelialt bindevæv 3. Stadieindeling. 4. Østrogenreceptor status T2: 1. udgave; II: 87; 88; 64-66; B 16. Hyppige komplikationer til myokardieinfarkt 1. Pericarditis 2. Aschoffs legemer 3. Hjerteruptur. 4. Aortastenose 6

7 T2: 1. udgave; II: ; D 17. Colitis ulcerosa er karakteriseret ved 1. Øget incidens af adenokarcinom i tyndtarm 2. Cigaretrygning som risikofaktor 3. Malabsorption 4. Analforandringer er sjældne. T2: 1. udgave; II: 636; 599; 635; D 18. Malignt melanom 1. Er den hyppigste maligne tumor i huden 2. Opstår kun i forbindelse med eksposition for sollys 3. Indeholder altid melanin 4. Kan forveksles makroskopisk med seboroisk keratose T2: 1. udgave; II: 110; 99; 192; 93-94; E 19. Følgende medfører ofte pludselig død 1. Dissekerende aortaaneurysme 2. Haemopericardium 3. Aortastenose 4. Arytmogen højresidig ventrikeldysplasi T2: 1. udgave; I: 273; II: 533; C 20. Nedennævnte tumorer er benigne 1. Seminom 2. Rhabdomyom 3. Lymfom 4. Osteom Multiple choice opgave Type 3 T3: 1. udgave;ii: 300/297/303/693/303; C/A/B/B/E 21. Diabetes mellitus A. Mallory-legemer 22. Alkohol-betinget steatohepatitis B. Colitis ulcerosa 23. Primær skleroserende cholangitis C. Primær hæmokromatose 24. Uveitis D. Hepatitis A virus 25. Primær biliær cirrose E. Anti-mitokondrie antistoffer 7

8 Kortsvarsopgaver (besvares af alle eksaminader) Opgave 26: Case story 50 årig mand henvender sig til sin læge, fordi han har opdaget en lille tumor et stykke under huden lige over venstre nøgleben (supraklavikulært). Patientens læge beslutter at materiale skal sendes til pato-anatomisk undersøgelse. Valget står mellem en histologisk og cytologisk prøve. 26a) Nævn fordele og ulemper ved de to prøvetyper. (2 + 2 point) Cytologisk (finnålsaspirat): Fordele: Lille, hurtig indgreb som kan foretages uden eller i lokalbedøvelse. Kan ofte afklare om det er en benign eller malign proces. Bagdele: Begrænset information. For eksempel er arkitekturen ikke repræsenteret. Histologisk prøve: Fordele: Arkitekturen repræsenteret giver bedre muligheder for bestemmelse af histologisk type og gradering og eventuelt stadieinddeling. Arkiv materiale (til special undersøgelser) Bagdele: Større kirurgisk indgreb end et finnålsaspirat. Patientens læge vælger at sende patienten på hospitalet med henblik på kirurgisk fjernelse af tumor til histologisk undersøgelse. Mikroskopisk er tumor malign. 26b) Nævn 4 overordnede histologiske typer der være tale om? (4 point) 1. Karcinom / Sarkom / Lymfom / Kimcelle deriveret tumor / Melanom / Leukæmia

9 Patologen vælger at bestille en farvning for cytokeratin, vimentin, S-100 og CD45 (panlymfocyt makør). Tumor er positiv for cytokeratin men negativ for de øvrige. 26c) Hvad kaldes den type undersøgelse (metode)? (1 point) Immunhistokemi / immunhistologi / immuncytokemi 26d) Hvilke principper hviler denne metode på? (2 point) Ved hjælp af immunhistokemiske metoder (med specifikke antistoffer) kan strukturelle molekyler i de forskellige celler påvises og tumorcellens type bestemmes. 26e) Hvilken histologisk type synes tumor ud fra reaktionsmønstret at repræsentere? (1 point) Karcinom Mikroskopisk ses omkring tumor en bræmme af små lymfocytter. Dette tolker patologen som rest af lymfeknude. 26f) Hvordan kan maligne tumorer sprede sig? og hvad synes den aktuelle maligne tumor at repræsentere? (4 point) 1. Direkte spredning / Hæmatogen / Lymfogen / Kanalikulær spredning (serøse kaviteter; implantationsmetastaserefter biopsi) / Iatrogen Hvad synes den aktuelle maligne tumor at repræsentere? (1 point) 1. Lymfeknudemetastase / lymfogen. Patologen vælger nu at bestille en supplerende specialfarvning i form af en kombineret PAS- og Alcianblåt-farvning. 26g) Hvad påvises ved denne kombinationsfarvning? (1 point) 1. Slim / mucin 9

10 Tumorcellerne indeholder intracytoplasmatisk PAS-Alcianblåt positivt materiale, som presser tumor-cellernes kerner helt flade mod cellemembranen. Patologen får patientens journal til gennemsyn og kan her læse, at patienten i de sidste måneder har haft mavesmerter, appetitløshed, træthed, kvalme, og blodig opkastning. 26h) Hvordan kan disse symptomer forklares i relation til de pato-anatomiske fund? (1 point) 1. Lymfogen metastasering fra et ventrikelcarcinom. Venstresidige supraklavikulære glandler (Virchows glandel) 26i) Hvad er patologens endelige diagnose på den tilsendte tumor (herunder histologisk type og undertype)? (1 point) 1. Lymfeknudemetastase fra ventrikel-adenokarcinom af diffus type (signetringscellekarcinom). Opgave 27: Emnecentreret essay Emne: Granulomatøs inflammation. 27a) Der beskrives 2, morfologisk forskellige typer af kæmpeceller ved granulomatøs inflammation. Nævn navnene på disse to, og beskriv kort deres cytologiske udseende. (4 point) Kæmpecelle type 1: Cytologiske udseende: Langhans kæmpecelle Stort cellelegeme, med kernerne lokaliseret perifert i cytoplasmaet Kæmpecelle type 2: Cytologisk udseende: Fremmedlegeme kæmpecelle Stort cellelegeme, hvor de mange kerner fordeler sig spredt i cytoplasmaet 27b) Nævn de forskellige celler, udover kæmpeceller, som kan indgå i et granulom og granulomets umiddelbare omgivelse, uanset typen af granulomatøs inflammation. (4 point) Celletype 1: Epitheloide makrofager: Makrofager / Histiocytter Celletype 2: Lymfocytter (T-celler) Celletype 3: Plasmaceller Celletype 4: Fibroblaster / granulocytter 10

11 27c) En hudbiopsi fra en subkutan knudedannelse på underbenet hos en midaldrende mand viser granulomatøs inflammation. Patologen mistænker tertiær syfilis og anmoder den henvisende dermatolog om at få patienten testet for syfilis. Hvilke forandringer i biopsien kan have motiveret patologen til denne ordination? - Beskriv granulomets udseende, og eventuelle andre mikroskopiske, morfologiske karakteristika associeret med syfilis (2 point) Granulomets udseende: Epitheloidcelle granulom Andre morfologiske forandringer: Plasmacelle- og lymfocytinfiltration, histiocytær-/makrofag infiltration, endothelcellehyperplasi 27d) Hos en yngre mand med en kronisk inflammatorisk tarmsygdom, foretages en koloskopisk biopsitagning, og i disse biopsier påvises et enkelt granulom. Man stiller herefter diagnosen Morbus Crohn. Hvilken morfologisk type granulom associeres med Morbus Crohn, og hvor ofte (ca. i procent) kan granulomerne påvises i operationspræparater fra disse patienter? (2 point) Granulomets udseende: Epitheloidcelle granulom Hyppighed af granulomer i Mb. Crohn operationspræparater: 50% 27e) Nedenstående mikroskopiske billede viser forandringerne i en biopsi fra et operationsår, som patienten har haft siden hun blev opereret for akut appendicitis for 3 måneder siden. Der er nu knudedannelse i arret, og der foretages fjernelse af knuden. Hvad er den pato-anatomiske diagnose. (2 point) Diagnose: Fremmedlegeme/suturgranulom Obs! Billede kan også ses på hvid baggrund på besvarelssættet 11

12 27f) En patient henvises af praktiserende læge med en hurtigvoksende, polypøs tumoragtig dannelse med superficiel ulceration, lokaliseret til neglelejet på 2. højre finger. Den kvikke studentervikar stiller diagnosen: pyogent granulom. Definér den patoanatomiske opbygning af et pyogent granulom. (2 point) Definition: Et pyogent granulom er består af talrige kapillærer (lobulært kapillær hæmangiom) samt et stroma, der ofte er infiltreret med neutrofile granulocytter, i tilfælde af ulceration. Der er ikke tale om en granulomatøs inflammation 27g) Rheumatiske noduli (noduli rheumatici) ses i forbindelse med den systemiske sygdom rheumatoid arthritis. Beskriv kort det makro- og mikroskopiske udseende af en nodulus rheumaticus (2 point) Velafgrænset, fast knudedannelse. Det histologiske fund udgøres af central nekrose omgivet af palisaderende makrofager og kronisk inflammation (lymfocytter og plasmaceller 27h) En yngre kvinde henvises med følgende symptomer og parakliniske fund: Hoste, erythema nodosum, forhøjet se-calcium. En biopsi fra lungevæv viser ikke-nekrotiserende, granulomatøs inflammation. Hvilken primær arbejdsdiagnose vil du foreslå? (2 point) Arbejdsdiagnose: Sarcoidose 27i) På mistanke om infektiøs årsag til granulomatøs inflammation kan der med specialfarvning på histologiske vævssnit opnås ætiologisk, diagnostisk viden. Hvilke farvninger vil du foreslå udført på vævssnit mistænkt for granulomatøs inflammation forårsaget af følgende mikrober? (2 point) Mykobakterier (fx tuberculose): Ziehl Neelsen farvning Svampe (fx Candida): Grocott-Gomoris methenamin sølvfarvning / PAS Opgave 28: Case story En 60-årig kvinde henvender sig efter, at hun har haft kolikagtige smerter med ændret afføringsmønster og frisk blod på afføringen. 28a) Angiv 4 vigtige årsag til frisk (rød) blødning per rectum (hæmatokesi). (4 point) 1. Hæmoroider / analfissurer / divertikler / angiodysplasier / colitis / neoplasmer 2. / kraftig blødning fra øvre mave-tarmkanal

13 Lægen finder ved digital rektal eksploration, en palpabel tumor 12 cm over ydre analåbning. Ved endoskopi observeres i rectum en 5 cm stor ulcereret tumor og flere få millimeter stor polypper; der biopteres. 28b) Definer polyp: (1 point) Definition: En afgrænset prominens på slimhinden el. anden epitelbeklædt overflade. Der findes både non-neoplastiske, og neoplastiske polypper. Histologisk undersølgelse af de små polypper viser at der er tale om den hyppigste form af non-neoplastiske kolorektal polyp. 28c) Hvad er diagnosen? (1 point) Diagnosen: Hyperplastiske/metaplastiske polypper Biopsier fra den store tumor i rectum viser et karcinom. Patienten indlægges og der udføres lav anterior rectumresektion. 28d) Beskriv forskellen på et kolorektalt adenom og et kolorektalt karcinom. (2 point) Kolorektalt adenom er en dysplastiske (neoplastiske) epitelforandring begrænset til slimhinden inklusive lamina muscularis mucosae (sv.t. kolon el. rectum). Når den neoplastiske proces har gennemvokset lamina muscularis mucosae (invasion i submucosa) benævnes den kolorektalt karcinom. (Det afgørende kriterium er således ikke gennemvækst af basalmembranen). 28e) Nævn i tilfældig rækkefølge, mindst 4 parametre, der pato-anatomisk vurderes på patientens operationspræparatet og som danner baggrund for prognosen (4 point) 1. Tumortype 2. Tumordifferentiering (gradering) 3. Invasionsdybde / lymfeknudestatus / metastaser / stadieindeling 4. Resektionslinier (inkl. laterale/profunde/radiale/cirkumferentielle resektionsflade) / bestemmelse af mikrosatellitstatus 13

14 28f) Nedenstående makroskopiske billede viser udsnit af colon sigmoideum fra en anden patient. Denne 34 årige mand havde også et invasivt karcinom i rectum. Flere slægtninge var død af kolorektalt karcinom. Hvad er den patoanatomiske diagnose. (2 point) Obs! Billede kan også ses på hvid baggrund på besvarelssættet Diagnose: Familiær adenomatøs polypose 28g) Hvilket gen er muteret ved denne sygdom? (1 point) Gen: APC / adenomatøs polyposis coli gen 28h) Nævn 2 andre tumorer eller tumor-lignende læsioner der er hyppigere i patienter med denne sygdom. (2 point) 1. Adenom/karcinom i tyndtarm (duodenum); benigne polypper i ventrikel 2. Fibromatose (desmoider) i bugvæg/retroperitoneum; eksostoser; epitelcyster i hud 28i) Nævn 3 andre tarmsygdomme eller tilstande med øget risiko for udvikling af kolorektalt karcinom. (3 point) 1. Kolorektale adenomer 2. Hereditær non-polyposis kolorektal cancer / familiær adenomatøs polypose / (Peutz-Jeghers syndrom; juvenil polypose) 3. Colitis ulcerosa / (M. Crohn) / 14

15 Opgave 29: Emnecentreret essay Emne: Hypertension 29a) Hvad er hyppigst: Primær/essentiel/idiopatisk hypertension eller Sekundær/årsagsrelateret hypertension? (1 point) Hyppigst: Primær/essentiel/idiopatisk hypertension 29b) Nævn mindst 4 årsager til sekundær hypertension (4 point) 1. Nyresygdom / (flere muligheder, bl.a. aldosteron el. renin producerende tumor) 2. Binyretumorer (flere muligheder) 3. Hyperparathyreodisme 4. Cushings syndrom / Lægemidler (flere muligheder) / Præeklamsi 29c) Hvad menes/forståes ved: Benign hypertension og malign hypertension? (2 point) Benign hypertension: langsom progredierende blodtryksstigning, i starten ofte asymptomatisk Malign hypertension: hurtigt indsættendekraftig blodtryksstigning, som ubehandlet hurtigt fører til organskader og død. 29d) Hypertension (benign) er på længere sigt, og såfremt der ikke iværksættes behandling, forbundet med overdødelighed pga. (mindst 2 grunde bør nævnes): (2 point) 1. Nyreinsufficiens / cerebrovaskulær blødning 2. AMI / iskæmisk hjertesygdomygdom / hjerteinsufficiens 29e) Pulmonal hypertension kan defineres som: (1 point) Definition: Øget tryk i aa. pulmonales (evt. > 30/15 mmhg) 29f) Hvad ligger hyppigst til grund for pulmonal hyperetension? (mindst 2 bør nævnes): (2 point) 1. Hjertesygdom (mange muligheder) 2. Lungesygdom (mange muligheder) 15

16 29g) Dette billede viser en almindelig lidelse, som kan medføre pulmonal hypertension. Hvad er dens pato-anatomiske navn/benævnelse? (2 point) Diagnose: Emfysem (centriacinært) Obs! Billede kan også ses på hvid baggrund på besvarelssættet 29h) Denne tilstand klassificeres i 3 strukturelt forskellige typer. Nævn 2 af disse typer. Angiv den vigtigst ætiologisk faktor til disse type (2 + 2 point) 1. Type 1: Centriacinært (centrilobulært) emfysem Ætiologisk faktor 1: Cigaretrygning medførende bronchial hypersekretion 2. Type 2: Panacinært emfysem Ætiologisk faktor 2: alfa-1-antitrypsin mangel (Evt: Paraseptalt emfysem/ træk på septae, måske efter inflammation) 29i) Hvad er portal hypertension oftest betinget af? (1 point) Svar: Kompromitteret afløb af det sinusoidale blod til centralvenerne i lever, især ved cirrose. 29j) Hvad er den alvorligste komplikation til portal hypertension? (1 point) Svar: Oesophagusvaricer, evt. variceruptur. 16

17 29k) Hvad er backward failure? (1 point) ) Svar: Svigt af hø. ventrikel (hø. sidig hjerteinsufficiens) 29l) Øget tryk hypertension som et forhøjet vaskulært hydrostatisk tryk, bevirker ødem. Nævn mindst 3 andre overordnede grunde, til at ødem kan udvikles. (3 point) 1. Nedsat vaskulært kolloidosmotisk tryk 2. Øget Na + -retention 3. Obstruktion af lymfebaner el. evt. 4. Øget karpermeabilitet Opgave 30: Emnecentreret essay Emne: Flere. 30a) Definer følgende (kort): (4 x 2 point) 1. Embolus: Et objekt, der føres med blodstrømmen fra et sted i kredsløbet, hvor den er dannet eller introduceret, til et andet hvor den sætter sig fast og i reglen okkluderer karret. 2. Cirrose: En diffus leveraffektion med dannelse af fibrøse septa der afsnøre parenkymale regenerationsnoduli med irreversibel destruktion af leverens oprindelige morfologi. 3. Barretts oesophagus: Metaplasi af pladeepitelet i den nederste del af oesophagus til specialiseret intestinalt cylinderepitel med bægerceller; reaktion på langvarig refluks. 4. Philadelphia kromosom: Abnormt kromosom, fundet i mere end 95% af alle patienter med kronisk myeloid leukæmia. Skyldes translocation t(9;22). Protoonkogenet ABL fra kromosom 9 overføres til BCR region på kromosom 22. Fusionen fører til dannelsen af en hyperaktiv tyrosin kinase. 17

18 30b) Nævn de 4 vigtigste anatomiske lokalisationer for intrakraniel blødning (4 point) 1. Epidural / extradural rummet 2. Subdural rummet 3. Subarachnoidal rummet 4. Intracerebral / pons 30c) Nævn 4 sygdomsdisponerende faktorer (fraset køn) for udviklingen af brystkræft. (4 point) 1) Langt interval mellem menarche og menopause / tidligt indsættende menarche 2) /Sen menopause / Sen alder ved første fødsel 3) Fedme; arvelige faktorer / familiær ophobning af brystkræfttilfælde 4) Geografiske faktorer / Atypisk hyperplasi i tidligere biopsi fra brystvæv 30d) Hvor mange nye tilfælde mammacancer diagnosticeres årligt i Danmark? (1 point) Antal nye tilfælde: e) Nævn 3 sygdomsdisponerende faktorer for udviklingen af blæretumorer. (3 point) 1) Anilinfarvestoffer / beta-naphthylamine / arylaminer / nitrosaminer 2) Tobaksrøg / behandling med cyklofosfamid og busulphan 3) Infektion med schistosomiasis; blærekstrofi Opgave 31: Case story En herboende 27 årig kenyansk kvinde henvender sig for anden gang indenfor ½ år til sin praktiserende læge med træthed og madlede. I de sidste uger har hun også bemærket lidt vægttab, feber og nattesved. Lægen finder uømme forstørrede lymfeknuder på hals. Han mistænker Hodgkins lymfom og patienten henvises til hæmatologisk afdeling. 31a) Angiv 2 mulige non-neoplastiske, non-infektiøse årsager til forstørrede lymfeknuder hos denne patient. (2 point) 1. Bindevævssygdomme (flere, f.eks. reumatoid arthritis / SLE) 2. Sarcoidose / amyloidose / dermatopatisk lymfadenopati 18

19 31b) Angiv navn på de maligne celler i Hodgkins lymfom (1 point) Navn: Reed-Sternberg celler og/el. Hodgkin celler 31c) Hodgkins lymfom opdeles i dag i to hovedgrupper; den ene hovedgruppe inddeles videre i flere histologiske varianter. Beskriv kort denne klassifikation. (2 + 2 point) To hovedgrupper: 1) Lymphocyte predominance Hodgkins lymfom 2) Klassisk Hodgkins lymfom Histologisk varianter: Lymfocyt-rig klassisk; nodulær sklerose; mixed cellularity; lymfocyte depletion Patienten udredes på hæmatologisk afdeling, hvor man konstaterer at der er yderligere forstørrede lymfeknuder i inguen, i axillen og i flere andre lymfeknudegebeter. Desuden findes tegn på oral candidiasis (hvidligt belagt tunge). Blodprøver taget af egen læge er normale. Efter detaljeret gennemgang af anamnese, foretages ny blodprøver, der viser at patienten er HIV positiv. Diagnosen HIV-associeret generaliseret lymfadenopati stilles. 31d) Hvordan bliver man smittet med HIV (human immundefekt virus)? (Beskriv kort de vigtigste smittekilde og smitteveje) (4 point) Svar: Smittekilde: Kropsvæsker - blod, sæd, vaginalsekret, modermælk, fostervand, cerebrospinalvæske, m.m. (men ikke spyt, sved, tårer), Smitteveje: 1) Seksuelt, dvs. ved ubeskyttet sex. 2) Gennem blod og blodprodukter, samt ved at dele sprøjter og kanyler, i forbindelse med piercing /tatovering. 3). Fra HIV-smittet mor under graviditet, fødsel og ved amning. 4). Ved organ- transplantation. Patienten overføres til infektionsmedicinsk afdeling for behandling, men møder ikke op til kontrol. To år senere, indlægges patient med tiltagende åndenød og tør hoste. Hun har feber (Tp 38,5), resp. frekvens, po 2. Rtg. thorax viser diffuse interstitielle infiltrater med konsoliderede områder. Materiale fra bronkoalveolar lavage (BAL) sendes til patologen, der bekræfter at patienten har udviklet den i Danmark hyppigste alvorlige AIDS definerende sygdom. 31e) Hvad er diagnosen? (2 point) Svar: Pneumocystis carinii pneumoni 19

20 31f) Nævn 2 andre hyppige AIDS definerende opportuniske infektioner (2 point) 1. Candida (oesophagus, m.m.); CMV (invasiv); kr. HSV; kryptokokkose; 2. kryptosporidiose diaré; atypisk mykobakteriose; TB; toxoplasmose, etc. 31g) 3 maligne sygdomme forekommer hyppigere hos HIV-smittede patienter end i baggrundsbefolkningen, og er AIDS-definerende. Nævn 2 af disse maligne sygdomme og for hver, nævn den onkogene virus som er ofte associeret med den pågældende malignitet hos AIDS patienter. (2 + 2 point) Malign sygdom 1: Kaposis sarkom Planocellulær cervix uteri cancer eller Virus 1: HHV8 (el. KSherpesvirus) Humant papillom virus Malign sygdom 2: Non-Hodgkins lymfom (Burkitt s; diffust storcellet B-celle) Virus 2: Epstein-Barr virus 20

EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004

EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004 EKSAMENSOPGAVESÆT (kan beholdes) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 23/1-2004 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) samt ét besvarelsessæt

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003

EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 EKSAMENSOPGAVESÆT Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer,

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.01.2011

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.01.2011 Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 20.02011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE

Eksamensopgavesæt KLADDE Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10. EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag d. 15.10.2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital

Appendix. TS-kursus i gastropatologi Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix TS-kursus i gastropatologi 2016 Lene Riis Patologiafdelingen, Herlev Hospital Appendix Dimensioner Længde normalt 5-12 cm (op til 20 cm) Diameter ca. 7 mm Lumen 1-2 mm Placering Ofte hvor de tre

Læs mere

Standardbesvarelse. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011

Standardbesvarelse. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk

Læs mere

OPGAVESÆT - KLADDE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008

OPGAVESÆT - KLADDE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008 OPGAVESÆT - KLADDE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Fredag den 18. december 2015

Eksamensopgavesæt KLADDE. Fredag den 18. december 2015 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 18. december 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Onsdag den 8. januar 2014 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 26/6-2009 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Sygdomme i galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdeblære og ekstrahepatiske galdeveje Medfødte anomalier

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Pensumafgræsning (August 2015) 1 Introduktion til patologi Forelæsningsnoter (Underwood, 6. udgave, kapitel 1, 2 og 3) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 26/1-2006 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1, 2 og 3) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1 og 2) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning. Eksaminator

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 28/1-2005

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 28/1-2005 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 28/1-2005 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Fredag den 18. december 2015

Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR. Fredag den 18. december 2015 Eksamensopgavesæt STANDARDSVAR Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 18. december 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 Interim Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og

Læs mere

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017

Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017 Eksamensopgavesæt Opgavesæt Skriftlig re-eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende 15. august 2017 Eksamenssættet: Består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med 25 multiple choice

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den Eksamensopgavesæt Kladde Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2016. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 29. maj 2015 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 29. maj 2015 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi fredag d. 24/1-2003 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer,

Læs mere

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende

Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag den 13.12.2012 Medicinstuderende Opgavesættet består af 80 multiple choice opgaver. Eksaminanden har 4 timer til besvarelse af eksamensopgaverne.

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 3. juni 2016

Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Fredag den 3. juni 2016 Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Fredag den 3. juni 2016 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi fredag d. 15.10.2010

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi fredag d. 15.10.2010 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi fredag d. 15.10.2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 17.06.2013

Eksamensopgavesæt Kladde. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 17.06.2013 Eksamensopgavesæt Kladde Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende Mandag den 17.06.2013 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 19/6-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/1-2002

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/1-2002 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/1-2002 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer,

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR

Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR Eksamensopgavesæt STANDARD SVAR Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 09.10.2015. Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Tandlægestuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

Studiespørgsmål til blod og lymfe

Studiespørgsmål til blod og lymfe Studiespørgsmål til blod og lymfe 1. Hvor meget blod har du i kroppen (ca.)? 2. Hvad forstås ved plasma og hvad består plasma af? 3. Giv eksempler på vigtige plasmaproteiner og redegør for deres funktioner

Læs mere

Sygdomslære Hånden på hjertet

Sygdomslære Hånden på hjertet Sygdomslære Hånden på hjertet Kapitel 1 Side 33 Side 33 Side 38 Side 38 Basal sygdomslære Quiz om vækstændringer, celledegeneration og nekrose Arbejdsspørgsmål om vækstændringer, celledegeneration og nekrose

Læs mere

Opgavesæt/kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011

Opgavesæt/kladde. Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i. molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Opgavesæt/kladde Skriftlig eksamen i kandidatuddannelse i molekylær medicin i faget patologisk anatomi, fredag den 14.10.2011 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet

Læs mere

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Finnålsdiagnostik i hoved-hals Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Dansk Cytologiforening, temadag og årsmøde 2015 Hoved-hals Cytologi på Rigshospitalet = fra

Læs mere

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011

Hoveduddannelsen Mål for læger i hoveduddannelse. Marts 2011 Cytodiagnostik for yngre læger Programmet og tjeklisten er udarbejdet med udgangspunkt i målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i patologisk anatomi og den beskriver minimumskravene. Introduktionsuddannelsen

Læs mere

Eksamensopgaver i Anatomisk patologi Juni 2005 jan 2006

Eksamensopgaver i Anatomisk patologi Juni 2005 jan 2006 Eksamensopgaver i Anatomisk patologi Juni 2005 jan 2006 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk URL:

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Pensumafgræsning (2016) 1 Introduktion til patologi Forelæsningsnoter Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en

Læs mere

Re-eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 23. januar 2017

Re-eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 23. januar 2017 Re-eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Mandag den 23. januar 2017 Eksamenssættet består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med 25 multiple choice

Læs mere

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen

A-kursus: Lever Tumorer. Alastair Hansen A-kursus: Lever Tumorer Alastair Hansen Klassifikation Benigne: Fokal Nodulær Hyperplasi (FNH) Von Meyenburg komplex Galdegangs adenom Hepatocellulær adenom Præmaligne : Dysplastiske levercelle noduli

Læs mere

Sygdomme i vulva. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Sygdomme i vulva. Lærebog 4. udgave. Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Sygdomme i vulva Lærebog 4. udgave Jan Blaakær Overlæge, dr. med. Gynækologisk-obstetrisk afdeling Lærebog - kapiteloversigt Kapitel 1: Embryologi og anatomi Kapitel 17: Gynækologiske tumorer Kapitel 19:

Læs mere

Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi

Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi Maligne lymfoproliferative sygdomme, malignt lymfom og lymfocytær leukæmi Generelle forhold Definition: maligne sygdomme, ofte klonale, udgået fra lymfocytter eller lymfoide stamceller. : ca. 1600 pr.

Læs mere

REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Torsdag den 21. januar 2016

REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Torsdag den 21. januar 2016 REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Medicinstuderende Torsdag den 21. januar 2016 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og

Læs mere

Eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 19. december 2016

Eksamensopgavesæt. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Mandag den 19. december 2016 Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Mandag den 19. december 2016 Eksamenssættet: Eksamenssættet består af et opgavesæt (PDF fil) og et besvarelsessæt (Word fil) med

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Cytologisk årsmøde 2010 Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Pleura Peritoneum Perikardium Pleura Peritoneum Perikardium Pleura: tynd hinde

Læs mere

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura

Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Diagnostik og behandling af væskeansamling i pleura Niels-Chr. G. Hansen Lungemedicinsk afdeling J Odense Universitetshospital René Laennec 1781-1826 Opfandt stetoskopet i 1816 Røntgen af thorax - i to

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN

KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN KOMPETENCELISTE I HOVEDUDDANNELSEN De overordnede kompetencer i målbeskrivelsen danner basis for kompetencelisten, hvor der findes en detaljeret beskrivelse af den viden, de færdigheder og holdninger,

Læs mere

Cases A-kursus 2014. Cases mærket med *: Hele billedserien tilgængelig i Dropbox

Cases A-kursus 2014. Cases mærket med *: Hele billedserien tilgængelig i Dropbox Cases A-kursus 2014 Cases mærket med *: Hele billedserien tilgængelig i Dropbox Case 1 67-årig mand Sigmoideum-opereret for 1½ måned siden Oplæg til CT: Kvalme, opkastninger og stomistop gennem 2 døgn

Læs mere

OPGAVESÆT (KLADDE) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/6-2006

OPGAVESÆT (KLADDE) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/6-2006 OPGAVESÆT (KLADDE) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 23/6-2006 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi mandag d. 25/6-2001

Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi mandag d. 25/6-2001 Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi mandag d. 25/6-2001 Til hver eksaminand er udleveret ét eksamensopgavesæt samt ét besvarelsessæt. OBS! Besvarelsessættet skal mærkes med lodtrækningsnummer, og OBS!

Læs mere

Leucocyt-forstyrrelser

Leucocyt-forstyrrelser Leucocyt-forstyrrelser Udarbejdet af KLM med inspiration fra Kako S4 pensum fra bogen Hæmatologi af H. Karle Granulocytsygdomme Lymfocytsygdomme Leukæmier M-proteinæmi Analyser Referenceområde [LKC]: 3.0

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014

Eksamensopgavesæt Standardsvar. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Onsdag den 8. januar 2014 Eksamensopgavesæt Standardsvar Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Onsdag den 8. januar 2014 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt,

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim

Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 Interim Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 21/1-2009

EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 21/1-2009 EKSAMENSOPGAVESÆT (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 21/1-2009 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere

ALMEN KIRURGI - 4. Sygdomme i arterier. Arteriosclerose 06-05-2013. Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem

ALMEN KIRURGI - 4. Sygdomme i arterier. Arteriosclerose 06-05-2013. Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem ALMEN KIRURGI - 4 Sygdomme i arterier, vener og lymfesystem Sygdomme i arterier Arteriosclerose Angina pectoris Sygdomme i arterier Arteriosclerose Arteriosclerose (åreforkalkning eller mere korrekt: åreforfedtning)

Læs mere

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR

MALIGN KNOGLETUMOR MALIGN KNOGLETUMOR KNOGLETUMORER Benignitetskriterier Malignitetskriterier Ø Velafgrænset Ø Uskarp afgrænsning Ø Ekspansiv vækst Ø Corticalisbrud Ofte asymptomatiske Ø Periostal knoglenydannelse Fortrinsvis børn Ø Bløddelskomponent

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi

Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Forandringer i cylinderepitelet Endocervikalt cylinderepitel Endometriet Klinisk cytologi Endocervix Endometriet WHO-klassifikation endocervikalt cylinderepitel Histologiske prøver Dysplastisk endocervikalt

Læs mere

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Mandag d. 22/1-2007 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv!

Patientvejledning. Screening for tarmkræft. redder liv! Patientvejledning Screening for tarmkræft redder liv! Tarmkræft er blandt de hyppigste kræftsygdomme i Danmark. I år 2000 fik i alt 3.450 personer påvist tarmkræft. Hvis man ikke tilhører en risikogruppe,

Læs mere

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2

PATOLOGI. Materiale... 1. Cytologi:... 1. Exfoliativ:... 1. Nåleaspiration:... 1. Svartiden... 3. Histologi:... 2 PATOLOGI Materiale... 1 Cytologi:... 1 Exfoliativ:... 1 Nåleaspiration:... 1 Svartiden... 1 Histologi:... 2 Materiale ved operativ behandling af lungetumor... 2 Svartiden... 2 Diagnostik... 2 Metoderne...

Læs mere

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008

STANDARDBESVARELSE. Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Onsdag d. 23/1-2008 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Alle kolorektalcancer resektater bør fotograferes Alle makroskopiske fund skal beskrives standardiseret Kvaliteten af resektionsplanerne skal vurderes i alle rectum- og colon cancerresektater

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Eksamensopgaver i Anatomisk patologi juni 2006

Eksamensopgaver i Anatomisk patologi juni 2006 Eksamensopgaver i Anatomisk patologi juni 2006 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk URL: http://www.studmed.au.dk/mr

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Studieplan Sygdomsdomslære

Studieplan Sygdomsdomslære Studieplan Sygdomsdomslære 2. semester Tema Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og Behandlingsforløb Genstandsområde Semesterets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdevejsobstruktion Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdegangsstenose kolestase Kolestase Obstruktiv Non-obstruktiv Kolestase - definition

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Kræftpakken til din patient som ikke passer ind andre steder Diagnostisk Enhed Bjarne Myrup 1 Dagens emner Historie Opgaver

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Endometrie adenokarcinom og Extrauterine metastaser Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Endometrie adenokarcinom

Læs mere

Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj semester, odontologi

Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj semester, odontologi Standardbesvarelse Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes)

Læs mere

REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Tirsdag den 16. august 2016

REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE. Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende. Tirsdag den 16. august 2016 REEKSAMEN: Eksamensopgavesæt KLADDE Skriftlig eksamen Patologisk Anatomi Medicinstuderende Tirsdag den 16. august 2016 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, som kan beholdes) og ét

Læs mere

Kodevejledning for vulvacancer

Kodevejledning for vulvacancer Kodevejledning for vulvacancer Version: 1 Dato: 01-03-2017 Af: Anni Grove Else Mejlgaard Iben Johnsen Lotte Nedergaard Thomsen Vibeke Ravn Skovlund Doris Schledermann 1 Indledning Alle patoanatomiske diagnoser

Læs mere

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt

Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA) / børneleddegigt Version af 2016 2. FORSKELLIGE TYPER AF BØRNELEDDEGIGT (JIA) 2.1 Er der forskellige typer af børneleddegigt?

Læs mere

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE:

DASPYTCA 2002. En registreringsdatabase 18.04.02 ONKOLOGISKE CENTRE: En registreringsdatabase 18.04.02 DASPYTCA 2002 ONKOLOGISKE CENTRE: Rigshospitalet KAS Herlev/Gentofte Odense Universitetshospital Århus Universitetshospital Ålborg Sygehus Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

KLINISKE UNDERSØGELSER

KLINISKE UNDERSØGELSER CASE 2 Side 1 af 9 En 5-årig pige indlægges pga. tiltagende bleghed, appetitløshed og usædvanlig mange blå mærker. SYGEHISTORIE Barnet udviklede sig normalt og var sund og rask indtil for 3 uger siden,

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015

Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Udredning ved mistanke om kræ1 Lægedage 2015 Claus Larsen Felto. Diagnos2sk Enhed, Medicinsk Afd O Herlev Hospital Organisering af kræ.udredning Kræ.plan I (2000) Kræ.plan II (2005) Kræ.plan III (2011):

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Torsdag d. 21/1-2010 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt

Læs mere