Ejerskifteforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerskifteforsikring"

Transkript

1 Betingelser Ejerskifteforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Industrivej 2, DK-4683 Rønnede, Denmark Telefon Cover underwritten 100% by Gable Insurance AG, Pflugstrasse 20, LI 9490-Vaduz

2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1 Sikrede Hvad omfatter forsikringen? Hvad dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen ikke? Erstatningsberegning Følgeudgifter Regres, dobbeltforsikring og anden forsikring Selvrisiko Forsikringstiden Anmeldelse af skade Skadebegrænsning Betaling af præmie Tilbagebetaling af præmie Uenighed og Ankenævnet for Forsikring Love og vedtægter Fortrydelsesret Adgang til personoplysninger Udvidet dækning Afskrivningstabeller for udvalgte bygningsdele... 8 Bilag 1 Eksempler på dækningsberettigende og ikke-dækningsberettigende forhold Betingelser Ejerskifteforsikring, version Side 2

3 1 Sikrede Sikret er alene forsikringstageren i egenskab af køber og ejer af den i policen anførte ejendom. Forsikringstager er den, der har indgået aftalen med Husejernes Forsikring. Aftalen med Husejernes Forsikring er indgået i henhold til Forsikringsaftaleloven (FAL), herunder lovens kapitel 2 om urigtige oplysninger ved indgåelsen af forsikringsaftalen. 2 Hvad omfatter forsikringen? 2.1 Forsikringen omfatter alle bygninger på ejendommen, medmindre: andet fremgår af policen det af tilstandsrapporten fremgår, at bygningen ikke er undersøgt af den bygningssagkyndige det af el-installationsrapporten fremgår, at el-installationerne ikke er undersøgt af den el-installationssagkyndige. Hvidevarer omfattes af forsikringen, såfremt de udgør en del af bygningen. 2.2 Forhold udenfor bygningerne er ikke omfattet af forsikringen. Udendørs svømmebassiner, dertil hørende pumper og installationer, markiser, baldakiner, antenner eller andre forhold som ikke er omfattet af huseftersynet, for eksempel indretninger udenfor selve bygningen, såsom kloak, faskiner, omfangsdræn og stikledninger er ikke omfattet. 3 Hvad dækker forsikringen? 3.1 Forsikringen dækker: Udbedring af skade på bygningerne. Fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skade på de forsikrede bygninger eller bygningsdele. Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af vvs-installationer i eller under de forsikrede bygninger (til yderside af bygningens fundament). Lovliggørelse af vvs-installationer i den/de forsikrede bygninger såfremt disse var ulovlige på udførelses-/opførelsestidspunktet og på tidspunktet for anmeldelsen af forholdet til Husejernes Forsikring. Udbedring af manglende eller nedsat funktion af el-installationer i eller på de forsikrede bygninger. Lovliggørelse af el-installationer i eller på de forsikrede bygninger såfremt disse var ulovlige på udførelses-/opførelsestidspunktet og på tidspunktet for anmeldelsen af forholdet til Husejernes Forsikring. Manglende bygningsdele kan også være en skade. I policens forstand skal begrebet skade forstås som brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelser, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævne værdigt i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. I policens forstand skal begrebet nærliggende risiko forstås som forhold, der erfaringsmæssigt vil udvikle sig til en skade, hvis der ikke foretages særligt omfattende forebyggende foranstaltninger. 3.2 Dækningen er betinget af, at: forholdet er til stede ved henholdsvis tilstandsrapportens og el-installationsrapportens udarbejdelse, eller forholdet er opstået efter disse rapporters udarbejdelse, men inden købers overtagelse af ejendommen, og forholdet konstateres og anmeldes i forsikringstiden. 3.3 Såfremt et forhold er dækningsberettiget omfatter forsikringen tillige: Forøgede byggeudgifter i forbindelse med udbedring, når udbedringen nødvendiggør en væsentlig forandring af bygningen eller bygningsdelen, og sikrede kan dokumentere, at myndighederne har afslået en ansøgning om dispensation fra de relevante krav i henhold til bygningslovgivningen, bygningsreglementet eller stærkstrømsbekendtgørelsen. Erstatningen for forøgede byggeudgifter kan i alt udgøre indtil 25 % af den beskadigede bygnings nyværdi, dog maksimalt 1,8 mio. kr. Rimelige og nødvendige udgifter til teknisk bistand i forbindelse med konstatering og opgørelse af et dækningsberettiget forhold. Disse udgifter dækkes kun efter forudgående aftale med Husejernes Forsikring. Rimelige og nødvendige merudgifter til genhusning i op til 12 måneder, hvis udbedringen af et dækningsberettiget forhold gør huset ubeboeligt. 4 Hvad dækker forsikringen ikke? Forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten, medmindre forholdet er klart forkert beskrevet. Et forhold anses for klart forkert beskrevet, hvis beskrivelsen er misvisende eller klart ufyldestgørende, således at en køber ikke på grundlag af den pågældende rapport har haft mulighed for at tage forholdets reelle karakter, omfang eller betydning i betragtning. Forhold vedrørende bygningsdele eller installationer, hvis det er anført i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten, at den pågældende bygningsdel eller installation skønnes at være gjort utilgængelig for den bygningssagkyn- Betingelser Ejerskifteforsikring, version Side 3

4 dige eller den sagkyndige, der har gennemgået el-installationerne. Forhold, som det godtgøres, at køberen havde kendskab til før forsikringsaftalens indgåelse. Det gælder dog ikke i forhold til skader, der ikke er om talt i tilstandsrapporten, men som afdækkes ved teknisk revision, og som inden forsikringsaftalens indgåelse, kommer til køberens kendskab ved modtagelse af teknisk revisors rapport. Forhold, som køberen enten har fået dækket i henhold til en garanti eller har undladt at kræve dækket i henhold til tredjemands garanti, samt forhold der er dækket af en anden forsikring. Forhold, der alene består i sædvanligt slid eller bygningens manglende vedligeholdelse, medmindre der som følge af det pågældende forhold er sket skade eller nærliggende risiko for skade på det forsikrede, jf. pkt Forhold, der alene består i udløb af bygningsdelens, konstruktionens eller materialets sædvanlige levetid. Fejlagtig angivelse i tilstandsrapporten af den forventede restlevetid for bygningens tag. Følgeskader, der er forårsaget af forhold, som køberen på grundlag af oplysninger i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten burde have udbedret, hvis følgeskaden i så fald ikke var opstået. Forhold, der er opstået efter, at udbedring af et tilsvarende forhold er blevet dækket, hvis forsikringstageren i forbindelse hermed blev gjort opmærksom på, at et tilsvarende forhold kunne opstå igen, hvis årsagen til forholdet ikke blev udbedret eller fjernet. Forsikringstagerens individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller el-installationsrapporten. Forskelle af kosmetisk art, herunder farveforskelle mellem det erstattede og de resterende genstande. Det samlede erstatningsbeløb, som udbetales, kan ikke overstige den kontante købesum for ejendommen med fradrag af den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens ikrafttræden. Dog udgør det samlede erstatningsbeløb, som kan udbetales, mindst den offentligt fastsatte ejendomsværdi ved forsikringens ikrafttræden med fradrag af den offentligt fastsatte grundværdi ved forsikringens ikrafttræden. Dog erstattes udgifter i henhold til pkt. 3.3 udover forsikringssummen. Husejernes Forsikring udbetaler kun erstatning, hvis det pågældende forhold udbedres eller ved genanskaffelse eller udskiftning med noget tilsvarende. Erstatningen forfalder til udbetaling, når der er ført bevis for erstatningens anvendelse. 6 Følgeudgifter Istandsættes eller bygges ikke til samme anvendelse, betales kun erstatning for genhusning jf. pkt. 3.3 for det tidsrum, der ville medgå til at sætte det beskadigede i samme stand som før skaden. Forsikringstageren har pligt til at medvirke til, at skaden udbedres hurtigst muligt. Skyldes en indtruffet forsinkelse, forhold som forsikringstageren har indflydelse på, erstatter forsikringen ikke det derved forøgede tab. 7 Regres, dobbeltforsikring og anden forsikring Husejernes Forsikring indtræder i samtlige forsikringstagerens rettigheder mod sælger/tidligere ejere, bygningssagkyndig, autoriseret el-installatør, håndværkere, bygherre, ansvarlig entreprenør, leverandører samt andre 3. mænd. Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, bortfalder dækningen. Har dette selskab taget forbehold for at dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 8 Selvrisiko Eventuelt værditab af ejendommen. Forhold under den lovgivningsmæssigt fastsatte bagatelgrænse på kr Erstatningsberegning Erstatningen beregnes som nyværdierstatning. Erstatningen fastsættes til det beløb, som det efter priserne på skadestidspunktet vil koste at reparere, genoprette eller genopføre det beskadigede ved brug af samme byggemåde og på samme sted. Der afskrives i erstatningsbeløbet som følge af slid og ælde i overensstemmelse med de afskrivningstabeller, der fremgår af Afskrivningstabeller for udvalgte bygningsdele. Ved ethvert dækningsberettiget forhold gælder der en selvrisiko, som fremgår af policens forside. Den samlede selvrisiko udgør maksimalt kr. i forsikringstiden. 9 Forsikringstiden Forsikringen træder i kraft på den dag, der fremgår af policens forside under forudsætning af, at præmien er betalt og ophører: på den i policen nævnte ophørsdato efter 5 eller 10 år (fremgår af policen), eller ved ejerskifte af ejendommen Er forsikringen tegnet for 5 år, kan forsikringen efter fornyet besigtigelse af ejendommen, forlænges med yderligere 5 år imod tillægspræmie. Betingelser Ejerskifteforsikring, version Side 4

5 10 Anmeldelse af skade Konstateres et forhold, der kan medføre erstatningskrav, skal skaden anmeldes hurtigst muligt. Anmeldelse af en skade skal foretages på vores hjemmeside: Udfyld skadeanmeldelsen så omhyggeligt som muligt og forklar, hvad der er sket. I sagens natur dækker forsikringen ikke skader, som er sket eller konstateret, før forsikringerne er trådt i kraft. Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af policen. Udbedring af skade, nedrivning, fjernelse eller destruktion af det beskadigede må kun ske efter aftale med Husejernes Forsikring. Foretages udbedring, nedrivning eller fjernelse af det beskadigede før Husejernes Forsikring har godkendt dette, kan erstatningen helt eller delvist bortfalde. 11 Skadebegrænsning Forsikringstager har pligt til at begrænse eller afværge enhver akut skade, med henblik på at begrænse et evt. tab. Udskiftede dele skal opbevares, indtil skadesagen er afsluttet. Omkostningerne til forsikringstagers rimelige skadesforebyggende foranstaltninger erstattes af forsikringen, såfremt denne er dækningsberettiget under forsikringen. 12 Betaling af præmie Præmien betales på én gang (1 rate) for den aftalte forsikringsperiode. Præmien vil blive tillagt de afgifter, herunder skadeforsikringsafgift, Husejernes Forsikring er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve. Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen. Husejernes Forsikring er berettiget til at opkræve et rimeligt administrationsgebyr. Betales præmien ikke rettidigt, bortfalder forsikringen. 13 Tilbagebetaling af præmie Forudsat der ikke er foretaget erstatningsudbetalinger under forsikringen, tilbagebetales ved ejerskifte i forsikringstiden, følgende del af præmien: 0-1 år: 50 % af præmien 1-2 år: 40 % af præmien 2-3 år: 25 % af præmien 3-4 år: 10 % af præmien 4-5 år: 5 % af præmien. 14 Uenighed og Ankenævnet for Forsikring Gable Insurance AG s officielle repræsentant i Danmark: Advokat Michael Wiisbye Advokatpartnerselskab Nielsen Nørager Frederiksberggade København K eller Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon Ankenævnet kan kun behandle klagen, hvis: a) forsikringstageren forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Husejernes Forsikring, b) Husejernes Forsikring ikke inden 3 uger har svaret på en skriftlig henvendelse fra forsikringstageren, c) forsikringstageren betaler et gebyr til Ankenævnet for Forsikring. Gebyret er fastsat af Ankenævnet og betales tilbage, hvis forsikringstageren helt eller delvist får medhold i klagen eller hvis forsikringstageren selv tilbagekalder klagen. Klageskema Ankenævnet for Forsikring har udarbejdet et klageskema, som skal anvendes. Dette skema kan fås ved henvendelse til Ankenævnet for Forsikring eller hos: Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Tlf (mellem kl og 16.00) Forbrugerrådet Fiolstræde København K. Telefon: Husejernes Forsikring er naturligvis også behjælpelig hermed. 15 Love og vedtægter For forsikringen dækker i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed. Er der opstået uenighed mellem forsikringstageren og Husejernes Forsikring om erstatningen og fører en fornyet henvendelse til Husejernes Forsikring ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstageren klage til: Betingelser Ejerskifteforsikring, version Side 5

6 16 Fortrydelsesret Ved nytegning af en forsikring kan du fortryde den indgåede aftale i medfør af Forsikringsaftalelovens 34 i. Der henvises til 34 h i Lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986, som ændret ved lov nr. 451 af 9. juni Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten denne dato, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen om fortrydelsesret senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag, Grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette Husejernes Forsikring om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende underretningen pr. anbefalet post og opbevare postkvitteringen. En forudsætning for opsigelse af en lovpligtig forsikring er, at et andet forsikringsselskab bekræfter tegning af en tilsvarende lovpligtig forsikring overfor os. 17 Adgang til personoplysninger Som forsikringstager hos os har man krav på at vide, hvilke personoplysninger vi har registreret, og hvad oplysningerne bruges til. Det betyder følgende: Da du tegnede forsikring hos os, gav du visse personlige oplysninger: navn og adresse (samt telefon- og CPR-nr., hvis de er skrevet på forsikringsbegæringer eller skadeanmeldelser). De oplysninger står nu i vores database og bruges i den løbende sagsbehandling. Du har ret til at få indsigt og at berigtige disse personoplysninger. Hvis du ønsker indsigt, bedes du henvende dig til Husejernes Forsikring. 18 Udvidet dækning Såfremt det fremgår af policens forside er forsikringen udvidet til at dække følgende: Ulovlige bygningsindretninger Forsikringen dækker ulovlige bygningsindretninger i strid med bygningslovgivningen (byggelov og dertil hørende offentlige retlige forskrifter, som for eksempel det til enhver tid gældende bygningsreglement), hvis ulovligheden var til stede på opførelses-/udførelsestidspunktet. Manglende overholdelse af producentanvisninger, vejledninger, SBI-anvisninger, Byg-Erfa blade osv. er ikke en ulovlig bygningsindretning, medmindre overholdelse af sådanne anvisninger er et krav i medfør af den til enhver tid gældende bygningslovgivning. Det er en betingelse for dækning, at dispensation ikke kan opnås hos myndighederne. Undtagelser: a) Ulovlige terrændækskonstruktioner (herunder kapillarbrydende lag) dækkes kun, hvis betingelserne for dækning under pkt. 3. er opfyldt. b) Forhold vedrørende manglende lofthøjde. Betingelsernes øvrige bestemmelser gælder tillige for denne dækning, herunder undtagelserne i pkt. 4. Ubeskadiget sanitet/kosmetiske forskelle Hvis der er et dækningsberettiget forhold omfattet af betingelsernes pkt. 3. eller 18. på sanitet og fliser/klinker i bad/ toiletrum samt køkken og bryggers, kan sikrede i samarbejde med Husejernes Forsikring vælge at få udskiftet ubeskadiget sanitet/fliser- /klinker i pågældende bad/toiletrum, hvor skaden forefindes, mod en egenbetaling på 25 % af udgifterne hertil. Findes der ikke en naturlig afgrænsning, fx ved dørtrin o. lign., er det tilstødende rums belægning ligeledes omfattet af dækningen. Det er en forudsætning for dækningen, at det ikke er muligt at anskaffe sanitet/fliser/klinker, der er identisk med det/de beskadigede. Forurening af grunden Forsikringen dækker forurening af grunden, opstået før overtagelsesdagen, hvis miljømyndighederne eller andre myndigheder har meddelt sikrede påbud om oprensning eller afværgeforanstaltninger med op til kr. i hele forsikringstiden, når erstatning for disse følger ikke opnås fra anden forsikring f.eks. miljøforsikring. Hvis erstatning fra anden side ikke når op på kravet, erstattes differencen, dog max kr. i forsikringstiden. Betingelsernes øvrige bestemmelser gælder dækning, herunder undtagelserne i pkt. 4. tillige for denne Betingelser Ejerskifteforsikring, version Side 6

7 Lovliggørelse af kloak- og stikledninger Udslip af vand, olie og naturgas m.m. Såfremt der i forbindelse med en dækningsberettiget skade konstateres ulovlige kloak- og stikledninger udenfor bygninger omfattet af Huseftersynet, dækker forsikringen tillige lovliggørelse heraf i det omfang, kloak- og stikledningerne har forbindelse til den dækningsberettigede skade. Kloak- og stikledninger er ulovlige, hvis de ikke opfylder lovkravene på udførelses-/opførelsestidspunktet. Betingelsernes øvrige bestemmelser gælder tillige for denne dækning, herunder undtagelserne i pkt. 4. I ændring af betingelsernes pkt. 5. vedrørende afskrivning i erstatningen som følge af slid og ælde, gælder følgende afskrivningstabel for lovliggørelse af kloak- og stikledninger, og disse erstattes med følgende procenter af nyværdien: Alder (antal år) Erstatning (%) Rottespærre Ved en dækningsberettiget skade på kloaksystemets rense- og inspektionsbrønde samt andre relevante bygningsdele og hvor der med fordel kan sikres mod rotter i fremtiden, dækker forsikringen etablering af godkendt rottespærre. Ved en dækningsberettiget skade på ejendommen, der beviseligt afstedkommer udslip af vand, olie eller naturgas, dækker forsikringen fuld kompensation herfor. Ombygning Tyveri af byggematerialer, indkøbt før en dækningsberettiget skade under forsikringen indtræffer og hvis færdigmontering forsinkes som følge heraf, er omfattet af forsikringen. Det er en betingelse, at de stjålne byggematerialer er til stede på tidspunktet for selskabets besigtigelse af skaden under ejerskifteforsikringen og at selskabets taksator konstaterer byggematerialernes tilstedeværelse. Hjælp til at rejse krav Ved anmeldelse af en skade, der er dækket under anden forsikring i andet selskab eller i form af garantiordning, tredjemands-garanti eller anden forsikring, assisterer Husejernes Forsikring i processen med at få rejst anmeldt skade/krav over for forsikringsselskab eller garantistiller. Selvrisiko For den udvidede dækning gælder den selvrisiko, som fremgår af policens forside. Maksimal erstatning For den udvidede dækning gælder en maksimalerstatning i hele forsikringstiden på i alt kr. Erstatningen kan højst udgøre kr. Vandsikring Ved en dækningsberettiget skade på stikledninger eller kloak samt andre relevante bygningsdele og hvor der med fordel kan sikres mod tilbageløb af kloakvand fra det offentlige kloaksystem, dækker forsikringen etablering af godkendt vandsikring. Erstatningen kan højst udgøre kr. Forhold på grunden, der skader boligen Forsikringen dækker tillige udbedring af forhold på grunden, der skader boligen. Erstatningen kan højst udgøre kr. i forsikringens løbetid. Alle former for kystsikring er dog undtaget denne dækning. Desuden omfatter forsikringen ikke, at installationer (f.eks. omfangsdræn, brønde, samletanke, nedsivningsanlæg og mekaniske renseanlæg) i eller på grunden ikke fungerer eller helt mangler. Skimmelafrensning Afrensning, herunder eventuel flytning af indbo som følge af anden dækningsberettiget skade dækkes med op til kr. i hele forsikringens løbetid. Betingelser Ejerskifteforsikring, version Side 7

8 19 Afskrivningstabeller for udvalgte bygningsdele En erstatning i henhold til ejerskifteforsikringen skal som udgangspunkt beregnes som en nyværdierstatning, medmindre der er tale om en bygningsdel omfattet af dette bilag. For de bygningsdele, der er omfattet af dette bilag (det drejer sig om tagdækning og inddækning, undertagkonstruktion, vinduer og yderdøre), finder nedenstående tabeller alene anvendelse ved beregning af erstatning, når der foreligger et dækningsberettiget forhold. Består en tagdækning f.eks. af naturskifer, skal afskrivningstabel A anvendes, mens afskrivningstabel E skal anvendes, hvis et vindue består af plast. Det er den samlede udgift til udbedring af den beskadigede bygningsdel, herunder udgifter til arbejdsløn og materialer mv., som afskrivningen foretages på. Består en bygningsdel af et byggemateriale, der ikke er indeholdt i tabel 1, skal erstatningen for skade på den pågældende bygningsdel beregnes som en nyværdierstatning. Nedenstående tabeller finder alene anvendelse ved beregning af erstatning, når der foreligger et dækningsberettiget forhold. Vægkonstruktion, gulvkonstruktion og vandsystem er i tabel 1 angivet med en række forskellige byggematerialer (venstre kolonne) samt afskrivningstabel A-M (højre kolonne). Betingelser Ejerskifteforsikring, version Side 8

9 Tabel 1 Bygningsdel: Tagdækning og inddækning Aftrækshætter, inddækninger samt skot- og tagrender (stål) Aftrækshætter, inddækninger samt tagrender (plast) Betontagsten Betontagsten med fugesystem Eternitbølgeplader med asbest Eternitbølgeplader uden asbest Eternitskifer med asbest (ved taghældning under 35 grader) Eternitskifer med asbest (ved taghældning på mere end 35 grader) Eternitskifer uden asbest Kobbertag Naturskifer Plastplader, 1 lag (UV-stabiliseret) Plastplader, flere lag (UV-stabiliseret) Stråtag Stål- og aluminiumtag, belagt (ved taghældning under 10 grader) Stål- og aluminiumtag, belagt (ved taghældning på mere end 10 grader) Tagdækning med stenlag Tagpap (ved taghældning under 10 grader) Tagpap (ved taghældning over 10 grader) Tegl, glaserede teglsten Tegl, falstagsten Tegl, vingetagsten, gule og brune Tegl, vingetagsten, røde Tegltagsten med fugesystem Træspån (ubehandlet) Zinktag Afskrivningstabel Tabel G Tabel C Tabel A Tabel L Tabel G Tabel B Tabel B Tabel B Tabel G Undertagkonstruktion Fast undertag af brædder/krydsfinér med belægning (lukket tagdækning) Fast undertag af brædder/krydsfinér med belægning (åben tagdækning) Frithængende banevarer af bitumen og oliebehandlede træfiberplader (lukket tagdækning) Frithængende banevarer af bitumen og oliebehandlede træfiberplader (åben tagdækning) Frithængende lette banevarer af filt eller film (lukket tagdækning) Frithængende lette banevarer af filt eller film (åben tagdækning) Afskrivningstabel Tabel K Betingelser Ejerskifteforsikring, version Side 9

10 Vinduer og yderdøre Blødt træ og metal Blødt træ, ikke vakuum-imprægneret Blødt træ, vakuum-imprægneret Hårdt træ (løvtræ, tropiske træarter og kernetræ af fyr) Metal Plast Tagvinduer, blødt træ, metalinddækninger Afskrivningstabel Tabel A Tabel A Tabel E Vægkonstruktion Beton Bindingsværk inklusiv tavl Brædder og konstruktionstræ (høvlet, behandlet) Eternit med asbest Eternit uden asbest Facadeglas Konstruktionstræ, savskåret (ubehandlet) Metal Murkroner og læmure (metal- og steninddækning) Murkroner og læmure (rulleskifte) Murværk (tegl) Naturstensfacader (marmor, sandsten) Naturstensfacader (granit) Porebeton (med overfladebehandling) Porebeton (uden overfladebehandling) Puds på mineraluld Puds på tegl Puds på træ Træpladebeklædning (behandlet) Vindskeder og sternbrædder (behandlede) Vindskeder og sternbrædder (med metalinddækning) Vindskeder og sternbrædder (trykimprægneret) Vindskeder og sternbrædder (ubehandlet) Afskrivningstabel Tabel C Tabel A Tabel A Tabel G Tabel A Tabel A Tabel B Tabel G Tabel E Tabel E Gulvkonstruktion Gulvmaling og lakering Lameltrægulve Linoleum Massive trægulve Tæpper og nålefilt Vinyl, laminat og kork Afskrivningstabel Tabel M Tabel E Tabel G Tabel B Betingelser Ejerskifteforsikring, version Side 10

11 Vandsystem Afløbsinstallationer (støbejern og plast) Kedler, kondenserende (olie) Kedler, pladejern (olie/brænde) Kedler, støbejern (olie/brænde) Kedler, væghængte (gas) Radiatorer, pladejern Radiatorer, støbejern Rørinstallationer, brugsvand (varmforzinket stål) Rørinstallationer, brugsvand (kobber, rustfrit stål og plast) Rørinstallationer, varme (stål og plast) Solfangere, plade Solfangere (vakuum) Vandvarmere (el) Varmepumper Varmevekslere (opvarmning) Varmtvandsbeholdere (gennemstrømning) Varmtvandsbeholdere (forråd) BEK nr. 13 af 12/01/2012 Afskrivningstabel Tabel G Tabel E Tabel G Tabel E Betingelser Ejerskifteforsikring, version Side 11

12 Tabel A M: Tabel A Tabel B Alder indtil Erstatning Alder indtil Erstatning 30 år 100 pct. 30 år 100 pct. 60 år 93 pct. 45 år 94 pct. 90 år 78 pct. 60 år 82 pct. 120 år 63 pct. 75 år 70 pct. 150 år 48 pct. 90 år 58 pct. 180 år 38 pct. 105 år 46 pct. 210 år 34 pct. 120 år 37 pct. 240 år 30 pct. 135 år 30 pct. 270 år 26 pct. 150 år 23 pct. 300 år 22 pct. Mere end 150 år 20 pct. Mere end 300 år 20 pct. Tabel C Alder indtil Erstatning Alder indtil Erstatning 30 år 100 pct. 24 år 100 pct. 40 år 93 pct. 32 år 93 pct. 50 år 78 pct. 40 år 78 pct. 60 år 63 pct. 48 år 63 pct. 70 år 48 pct. 56 år 48 pct. 80 år 37 pct. 64 år 37 pct. 90 år 30 pct. 72 år 30 pct. 100 år 23 pct. 80 år 23 pct. Mere end 100 år 20 pct. Mere end 80 år 20 pct. Tabel E Alder indtil Erstatning Alder indtil Erstatning 21 år 100 pct. 18 år 100 pct. 28 år 93 pct. 24 år 93 pct. 35 år 78 pct. 30 år 78 pct. 42 år 63 pct. 36 år 63 pct. 49 år 48 pct. 42 år 48 pct. 56 år 37 pct. 48 år 37 pct. 63 år 30 pct. 54 år 30 pct. 70 år 23 pct. 60 år 23 pct. Mere end 60 år 20 pct. Aftrækshætter, inddækninger samt tagrender (plast) dog 0 pct. Betingelser Ejerskifteforsikring, version Side 12

13 Tabel G Alder indtil Erstatning Alder indtil Erstatning 15 år 100 pct. 12 år 100 pct. 20 år 93 pct. 16 år 93 pct. 25 år 78 pct. 20 år 78 pct. 30 år 63 pct. 24 år 63 pct. 35 år 48 pct. 28 år 48 pct. 40 år 37 pct. 32 år 37 pct. 45 år 30 pct. 36 år 30 pct. 50 år 23 pct. 40 år 23 pct. Mere end 50 år 20 pct. Mere end 40 år 20 pct Linoleum dog 0 pct. Alder indtil Erstatning Alder indtil Erstatning 9 år 100 pct. 7,5 år 100 pct. 12 år 93 pct. 10 år 93 pct. 15 år 78 pct. 12,5 år 78 pct. 18 år 63 pct. 15 år 63 pct. 21 år 48 pct. 17,5 år 48 pct. 24 år 37 pct. 20 år 37 pct. 27 år 30 pct. 22,5 år 30 pct. 30 år 23 pct. 25 år 23 pct. Mere end 30 år 20 pct. Mere end 25 år 20 pct. Vinyl, laminat og kork dog 0 pct. Tabel K Tabel L Alder indtil Erstatning Alder indtil Erstatning 6 år 100 pct. 4,5 år 100 pct. 8 år 93 pct. 6 år 93 pct. 10 år 78 pct. 7.5 år 78 pct. 12 år 63 pct. 9 år 63 pct. 14 år 48 pct. 10,5 år 48 pct. 16 år 37 pct. 12 år 37 pct. 18 år 30 pct. 13,5 år 30 pct. 20 år 23 pct. 15 år 23 pct. Mere end 20 år 20 pct. Mere end 15 år 0 pct. Tæpper og nålefilt dog 0 pct. Tabel M Alder indtil Erstatning 3 år 100 pct. 4 år 93 pct. 5 år 78 pct. 6 år 63 pct. 7 år 48 pct. 8 år 37 pct. 9 år 30 pct. 10 år 23 pct. BEK nr. 13 af 12/01/2012 Betingelser Ejerskifteforsikring, version Side 13

14 Bilag til ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring, version Side 14

15 Bilag 1 Eksempler på dækningsberettigende og ikke-dækningsberettigende forhold Ejerskifteforsikringens dækningsomfang er fastlagt i forsikringsbetingelserne. Vurderingen af, om et forhold er dækningsberettigende eller ikke-dækningsberettigende i henhold til forsikringsbetingelserne, beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Dette bilag indeholder en række eksempler på forhold, som i almindelighed vil være dækningsberettigende, henholdsvis ikke-berettigende, i henhold til forsikringsbetingelserne. Herudover indeholder dette bilag en række eksempler på dækning af forøgede byggeudgifter. Det er væsentligt at være opmærksom på, at opregningen af eksempler ikke er udtømmende og at opregningen ikke medfører nogen udvidelse eller indskrænkning i den forsikringsdækning, der følger af betingelserne. Eksemplerne har alene til formål at give forsikringstager en generel forståelse af ejerskifteforsikringens dækningsomfang, og formålet med dette bilag er således ikke, at de i bilaget indeholdte eksempler skal kunne tillægges retlig betydning i den enkelte sag. Eksemplerne er anført under de enkelte bygningsdele/installationer. De enkelte bygningsdele/installationer er angivet i overensstemmelse med tilstandsrapportens opdeling. Bygningsdel / installation Fundamenter/sokler Kældre/krybekældre/ terrændæk Yder- og indervægge Vinduer og døre Lofter/etageadskillelser Eksempler på forhold, som i almindelighed vil være dækningsberettigende - fundament opført på tørv eller muld, der har medført revner og skævheder af aktuel betydning for bygningens konstruktion - skade på fundament og/eller sokkel som følge af opfugtning af kapillarbrydende lag gjort af slagger - større revner i terrændæk (f.eks. betondæk), der skyldes sætning af bygningskonstruktionen som følge af manglende eller utilstrækkelig fundering - manglende ventilation i hulrum under gulve, der har medført (eller medfører nærliggende risiko for) trænedbrydende råd eller svamp - større revner og sætningsskader, der skyldes forkert fundering af bygningskonstruktionen - større revner og sætningsskader, der indebærer nærliggende risiko for skade på facade eller indvendige overflader - større områder med porøse, afskallede og udfaldne fuger, som skyldes forkert brug af fugematerialer eller forkert udførelse - manglende forankring af gavltrekant med nærliggende risiko for nedstyrtning - vandskade på væg mod vådrum, der skyldes utætte fuger i vådrumszone - rådskader i trærammer eller glaslister, som ikke alene skyldes aldersnedslidning - fejlmonterede døre og vinduer - større revner i sålbænke, som har medført (eller medfører nærliggende risiko for) fugt i underliggende vægkonstruktion - underdimensioneret etageadskillelse, som giver sig udslag i kraftig nedbøjning og/eller risiko for svigt - store skævheder ved nedhængte eller forsænkede lofter (f.eks. profilbræddelofter) som følge af mangelfuld opsætning og/eller stabilitet Eksempler på forhold, som i almindelighed ikke vil være dækningsberettigende - revner uden betydning for bygningens konstruktion (f.eks. svind- eller udtørringsrevner) - revnedannelse i eller afskalning af pudsede facader, når der har været anvendt gængse materialer og/eller udførelsesmetode - løs eller afskallet puds og/eller maling, der skyldes almindelig aldersbetinget slid - revnedannelser, der skyldes naturlige bevægelser i bygningen eller almindelig aldersbetinget slid - revner i støbeskel mellem to materialetyper eller konstruktioner - udfaldne murværksfuger som følge af murbiangreb - stedvis skrukke/hule fliser - punkterede termoruder - ridser i vinduesglas - slidte låsemekanismer - vinduer, som på grund af skævhed eller almindelig aldersbetinget slid ikke kan åbnes - revner, huller, løs puds mv. i et loft, der er skjult under et forsænket loft, når forholdet er uden betydning for anvendelsen af det forsænkede loft - manglende planhed af profilbrædder som følge af sjusk ved montering eller efterfølgende materialekrybning Betingelser Ejerskifteforsikring, version Side 15

16 Gulvkonstruktion og gulve - opfugtning af kapillarbrydende lag udført med slagger, der har medført, at gulvbelægningen rejser sig Indvendige trapper - mangelfuld forankring - knirkende trappetrin Tagkonstruktion - kraftig nedbøjning af tagbelægning som følge af underdimensionerede spær - utæt tag, der skyldes et for lille overlæg mellem tagsten/tagplader - mangelfuld eller manglende ventilation, der har medført (eller medfører nærliggende risiko for) trænedbrydende råd og svamp - fejl ved inddækninger eller skotrender, der har medført (eller medfører nærliggende risiko for) vandindtrængning i den underliggende konstruktion - utætheder i indbygget tagrende, som har medført (eller medfører nærliggende risiko for) rådskade i udhængsbrædder eller spærender - revner i gulv under fast tæppe, når revnerne ikke har betydning for gulvets anvendelse som undergulv - pladegulv eller rester fra betonfundament, der viser sig ved fjernelse af fast tæppe - lokale lunker og mindre skævheder på gulve - stedvis skrukke/hule fliser eller klinker - knirkende gulve - tegltag med manglende eller forkerte afstandslister, når dette ikke har betydning for tagets funktion - fejl ved taglægning, der ikke har betydning for tagets funktion - bagfald og/eller lunker på tagrender, hvor vand samler sig lokalt i renden - tagsten eller -plader med mindre lokale afskalninger på grund af aldersbetinget slid Bad/toilet og bryggers Vvs-installationer Elinstallationer Forøgede byggeudgifter BEK nr. 13 af 12/01/ utæt gulv- eller vægbeklædning som følge af konstruktionsfejl - revnede eller udfaldne fuger som følge af konstruktionsfejl - ikke-godkendte trykledninger - forkerte rør og indbygningsskåle i gulvafløb og vægge - underdimensionerede kedler - manglende vandtryk - manglende eller væsentlig nedsat funktion af samt ulovlige forhold ved gulvvarmeanlæg, fjernvarmeanlæg, gasfyr, oliefyr, træpillefyr, solfangeranlæg, jordvarmeanlæg, luft-tilluftvarmeanlæg eller airconditionanlæg - brugsvandsinstallation oprindelig opført efter 1972 med samlinger i skjulte konstruktioner - anvendelse af galvaniserede rør i brugsvandsinstallation opført efter indbygningsspots opsat direkte i isolering - skjult transformer (til f.eks. halogenbelysning) - tynde, bløde ledninger brugt som fast installation - forkerte dåser bag stikkontakter - samlemuffer skjult i bygningsdele - overskydende ledningslængder, såkaldte»fuglereder«skjult bag stikkontakter eller over nedsænkede lofter - merudgift ved udskiftning til termoruder i forbindelse med dækningsberettigende skade på gamle (enkeltglas) vinduer - merudgift ved øget isolering, herunder kraftigere spær og lægter, ved udbedring af dækningsberettigende skade på tagkonstruktion - myndighedskrav vedrørende redningsåbninger - manglende vådrumsmembran i vådzoner - manglende fald mod gulvafløb i vådrum, der medfører vandansamlinger på gulv - brugsvandsinstallation oprindelig opført før 1972 med samlinger i skjulte konstruktioner - anvendelse af ledninger i forkerte farver - forhold vedrørende installationer uden for bygningerne (f.eks. havelamper) Betingelser Ejerskifteforsikring, version Side 16

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Industrivej 2, DK-4683 Rønnede, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 5-årig Forsikringsbetingelser nr. E11 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager (køber). 2. Hvad er

Læs mere

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen?

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for private ejendomme. I henhold til bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.1.1.13 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning 5. Erstatningsberegning

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Ejerskifteforsikring. Nr. ES 1501. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 3 Alm. Brand Ejerskifteforsikring Betingelser Nr. ES 1501 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen?

Ejerskifteforsikring. 4 Dækningen er betinget af. Ejerskifteforsikring. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? 5 Hvad dækker forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for private ejendomme. I henhold til bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ejerskifteforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Ejerskifteforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Ejerskifteforsikring 2 25.04.2011 Indholdsfortegnelse for Ejerskifteforsikring 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket? 4. Undtagelser fra dækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012

Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 Forsikringsbetingelser Ejerskifteforsikring 10-årig Forsikringsbetingelser nr. E31 med udvidet dækning 1. maj 2012 1. Hvem er sikret på policen Sikret på policen er den i policen oplyste forsikringstager

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1205

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1205 Ejerskifteforsikring orsikringsbetingelser nr. 1205 ftalegrundlag orsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne. or forsikringen

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Forsikringsbetingelser 2535001

Ejerskifteforsikring. Forsikringsbetingelser 2535001 Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser 2535001 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifte - forsikringen afsnit 14-25 Side 6 3.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.ejerskifteforsikringdanmark.dk Fortrydelsesret I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. BEK nr 13 af 12/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7005-0004 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1091 af 07/10/2014

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

6620-2 Januar 2015. vilkår for ejerskifteforsikring ejerlejlighed

6620-2 Januar 2015. vilkår for ejerskifteforsikring ejerlejlighed 6620-2 Januar 2015 vilkår for ejerskifteforsikring ejerlejlighed Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Ejerskifteforsikring ejerlejlighed 6620-2 Januar 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

DF20160-1 December 2013. Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring

DF20160-1 December 2013. Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring DF20160-1 December 2013 Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

EJERSKIFTE 10 ÅRIG

EJERSKIFTE 10 ÅRIG EJERSKIFTE 10 ÅRIG 01-01-2016 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG

EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG EJERSKIFTEFORSIKRING 10 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5047. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 5047 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Hvem er dækket? 3 2 Ved skade 3 3 Anden forsikring 3 4 Opkrævning af præmie og afgifter 3

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 05-03-2013 Svalehaven 20, 7430 Ikast Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Houvej 54, 5953 Tranekær Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 04-05-2015 P A Wedels Vej 2, 5881 Skårup Fyn Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

Produkttype Basis Udvidet type 1 Udvidet type 2

Produkttype Basis Udvidet type 1 Udvidet type 2 Findforsikring.dk Vesterbrogade 39, 1 sal 1620 København V Holbæk, den 27. oktober 2017 Sagsbehandler: DBF\SHJ Tilbud på ejerskifteforsikring Tilbuddet er udarbejdet på grundlag af: Tilstandsrapport nr.:

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING VERSION

EJERSKIFTEFORSIKRING VERSION EJERSKIFTEFORSIKRING VERSION 2535004 Forsikringsvilkår af januar 2016 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 5 Dækningsomfang for ejerskifteforsikringen Afsnit 14-25 Side 12 Fortrydelsesret

Læs mere

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08

Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 Sælgerforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.3.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra dækning

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15

Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 Sælgeransvarsforsikring Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.5.1.15 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4. Undtagelser fra

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

KOMBI KØBERFORSIKRING

KOMBI KØBERFORSIKRING KOMBI KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF.4.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket

Læs mere

På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på dine forsikringer, du har efterspurgt:

På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på dine forsikringer, du har efterspurgt: danbolig v/andersen og Pedersen ApS Vildbjerg Østvænget 18 A 7480 Vildbjerg 18.12.2012 Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på dine forsikringer, du har efterspurgt: Tilbud

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1601

Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1601 Ejerskifteforsikring orsikringsbetingelser nr. 1601 ftalegrundlag orsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne. or forsikringen

Læs mere

11-12-2015. Stubbevangen 11, 5700 Svendborg. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-12-2015. Stubbevangen 11, 5700 Svendborg. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 11-12-2015 Stubbevangen

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

Vilkår for Ejerskifteforsikring

Vilkår for Ejerskifteforsikring DF20478-1 Januar 2017 Vilkår for Ejerskifteforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Ejerskifteforsikring DF20478-1 Januar 2017 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

11-03-2015. Ulsevej 28, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

Januar vilkår for udvidet ejerskifteforsikring

Januar vilkår for udvidet ejerskifteforsikring 6618-2 Januar 2015 vilkår for udvidet ejerskifteforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Udvidet Ejerskifteforsikring 6618-2 Januar 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

16-06-2015. Themstrupvej 49, 4690 Haslev. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, Knud Pedersen, DanBolig

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 14-08-2014 Lundevej 2, 5935 Bagenkop Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 13-10-2014 Ullerup Skovvej 31, 3390 Hundested Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 22-11-2016 Skolevej 17, 8654 Bryrup Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser Lejlighedsforsikring Forsikringsbetingelser 2540003 Gælder fra januar 2018 Indholdsfortegnelse Generelle betingelser 3 1. Hvem er sikret 3 2. Ikrafttrædelse og udløb 3 3. Anmeldelse af skade 3 4. Betaling

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis i samarbejde med Statsaut. ejendomsmægler MDE, Daniel Hammer 02-11-2006 Helsebakken 11 A, 2900, Hellerup Ejendomsmægleren

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 12-09-2017 Trørødvej 37, 2950 Vedbæk Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi du/i har valgt at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger, man kan træffe som

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice 15-09-2012 Treldevej 136, 7000 Fredericia Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Siesbye Kapsch 04-10-2016 Kærskiftevej 41,

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Siesbye Kapsch 21-04-2016 Fredericiagade 38,

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 28-09-2017 Naurstræde 11, 7100 Vejle Ejendomsmægleren har jf.

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 09-08-2017 Tømmerbyvej 9, 8653 Them Ejendomsmægleren har jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013

Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 FORSIKRINGSBETINGELSER BYGGESKADEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 0807 Februar 2013 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Peder Godskes Vej 13, 2830 Virum. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

Peder Godskes Vej 13, 2830 Virum. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Ejendomsmæglerfirmaet, DanBolig Virum 03-01-2017

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med DanBolig Lyngby 07-12-2016 Møllevænget 4,

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med DanBolig Lyngby 10-11-2016 Rævehøjvej 32B,

Læs mere

Vigerslev Allé 274, 2500 Valby. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

Vigerslev Allé 274, 2500 Valby. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Siesbye Kapsch 10-10-2016 Vigerslev Allé 274,

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 31-01-2017 Håbets Allé 62, 2700 Brønshøj Ejendomsmægleren har

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 01-11-2017 Stasevangsvej 10, 2970 Hørsholm Ejendomsmægleren

Læs mere

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser

Lejlighedsforsikring. Forsikringsbetingelser Lejlighedsforsikring Forsikringsbetingelser 2540002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse Generelle betingelser 3 1. Hvem er sikret 3 2. Ikrafttrædelse og udløb 3 3. Anmeldelse af skade 3 4. Betaling

Læs mere

Skærgårdvej 2, 7400 Herning. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

Skærgårdvej 2, 7400 Herning. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Realmæglerne Herning 18-05-2017 Skærgårdvej

Læs mere

Holger Drachmanns V. 15B, 2800 Kongens Lyngby. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

Holger Drachmanns V. 15B, 2800 Kongens Lyngby. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Danbolig Lyngby 02-02-2017 Holger Drachmanns

Læs mere

Borgm.Schneiders Vej 107, 2840 Holte. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

Borgm.Schneiders Vej 107, 2840 Holte. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Rudersdal Mæglerne 12-04-2017 Borgm.Schneiders

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi du/i har valgt at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger, man kan træffe som

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks Ejerskifte 5 år pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks Ejerskifte 5 år pris kr Indeks danbolig 3. februar 2017 Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på de forsikringer, du har efterspurgt: Husforsikring

Læs mere

danbolig V/Engelborg,Haraldsted og Mikkelsen 25. januar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig V/Engelborg,Haraldsted og Mikkelsen 25. januar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig V/Engelborg,Haraldsted og Mikkelsen 25. januar 2017 Kgs. Lyngby Lyngby Torv 2 A 2800 Kgs. Lyngby Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på de forsikringer, du har

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Velkommen til Husejernes forsikring

Velkommen til Husejernes forsikring Velkommen til Husejernes forsikring Tak fordi I har valg at modtage tilbud på ejerskifteforsikring fra Husejernes Forsikring. Det at købe nyt hus er en af de største beslutninger man kan træffe som enkeltperson

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541001 Gælder fra november 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere