Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten"

Transkript

1 Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der godt personer, der mistede dagpengene i januar og februar i Blandt de ledige, der opbrugte deres dagpengeret i de første to måneder af 2013 er indvandrere fra ikke-vestlige lande kraftigt overrepræsenteret. Ses der på a-kasser er 3F, Teknikerne og Fødevareforbundet hårdest ramt. af Stud. Polit. Mikkel Høst Gandil og Senioranalytiker Jes Vilhelmsen 7. maj 2013 Analysens hovedkonklusioner Blandt de ledige, der opbrugte dagpengeretten i årets første to måneder er ikke-vestlige indvandrere hårdt ramt. Set i forhold til antallet af forsikringsaktive er ikke-vestlige indvandrere ramt mere end tre gange så hårdt, som personer med dansk oprindelse. De årige er ramt forholdsmæssigt hårdt. Over 0,8 procent af de forsikringsaktive i denne aldersgruppe har opbrugt dagpengeretten, hvilket ligger væsentligt over landsgennemsnittet på godt 0,4 procent. Mange af de årige har dog ret til et seniorjob, hvis de er tilmeldt efterlønsordningen. Medlemmer af 3F s a-kasse, Teknikernes a-kasse samt Fødevareforbundet er hårdt ramt, mens a-kasser, hvor medlemmerne primært er ansat i det offentlige, i mindre grad er ramt. Kontakt Senioranalytiker Jes Vilhelmsen Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Mange indvandrere har opbrugt dagpengeperioden I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af I analysen bruger vi data fra Jobindsats.dk, hvor det er muligt at opdele ledige med opbrugt dagpengeret på en lang række karakteristika, som fx alder, køn, etnicitet mv. I følge tal fra Jobindsats.dk, var der godt personer, der mistede dagpengene i januar og februar i I Jobindsats.dk er det også muligt at se de lediges efterfølgende arbejdsmarkedsstatus 2. Indvandrere fra ikke-vestlige lande er kraftigt overrepræsenteret blandt de ledige, der indtil videre har opbrugt deres dagpengeret. Mere end 1,4 procent af de forsikringsaktive ikke-vestlige indvandrere har opbrugt deres dagpengeret i året første to måneder, mens det blandt forsikringsaktive med dansk oprindelse kun er knap 0,4 procent. Set i forhold til antallet af forsikringsaktive er indvandrere fra ikkevestlige lande ramt mere end tre gange så hårdt, som personer med dansk oprindelse. Med forsikringsaktive menes personer, der er medlem af en a-kasse, dog undtaget personer på efterløn. Tabel 1. Personer med opbrugt dagpengeret i januar og februar 2013 fordelt på etnicitet Personer med dansk oprindelse Antal med opbrugt dagpengeret Andel med opbrugt dagpengeret i procent Opbrugt dagpengeret, som andel af forsikringsaktive i procent ,1 0,38 Indvandrere fra vestlige lande 409 4,4 0,57 Efterkommere fra vestlige lande 34 0,4 0,48 Indvandrere fra ikke-vestlige lande ,0 1,45 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 105 1,1 0,64 I alt ,0 0,44 Anm: Antal af indvandrere og efterkommere blandt forsikringsaktive er baseret på bestandsopgørelsen i 2012, uge 52 i DREAM samt Statistikbanken. Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk og Beskæftigelsesministeriets DREAM. Som det fremgår af tabel 2 tegner de ikke-vestlige indvandrere sig for 16 procent af de godt 9.300, der i januar og februar opbrugte dagpengeretten. Deres andel af de forsikringsaktive ligger dog kun på knap 5 procent. Det er en anden måde, at vise den kraftige overrepræsentation på 3. Tabel 2. Andel med opbrugt dagpengeret og forsikringsaktive fordelt på herkomst Andel med opbrugt dagpengeret i procent Andel af forsikringsaktive i procent Personer med dansk oprindelse 78,1 90,7 Indvandrere fra vestlige lande 4,4 3,4 Efterkommere fra vestlige lande 0,4 0,3 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 16,0 4,8 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 1,1 0,8 I alt 100,0 100,0 Anm: Alle personer, der er faldet ud i januar og februar 2013 er medtaget. Andel af forsikringsaktive er målt i DREAM i uge 52, Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk og Beskæftigelsesministeriets DREAM. 1 Forsikrede ledige opgøres i dagpengemåneder, der ligger forskudt i forhold til kalendermåneder. 2 AK Samvirke offentliggør også tal for, hvor mange ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. AK Samvirkes tal offentliggøres ikke på samme detaljeringsgrad, som tallene i Jobindsats.dk, derfor har vi valgt at bruge tallene fra Jobindsats.dk i denne analyse. 3 Det er ikke undersøgt om stærke indvandrere i større grad fravælger a-kassen sammenlignet med personer med dansk oprindelse, således at de forsikringsaktive indvandrere, alt andet lige, er en svagere gruppe end personer med dansk oprindelse. 2

3 Indvandrere fra vestlige lande samt efterkommere generelt er forholdsmæssigt hårdere ramt end personer med dansk oprindelse, men ikke i samme grad som ikke-vestlige indvandrere. Samlet set udgør indvandrere og efterkommere 21,9 procent af de ledige, der opbrugte dagpengeretten i januar og februar 2013, mens deres andel af de forsikringsaktive kun udgør lige over ni procent. Mange ikke-vestlige indvandrere modtager særlig uddannelsesydelse Blandt de personer, der opbrugte deres dagpengeret i januar 2013, er det muligt at se den efterfølgende arbejdsmarkedsstatus én måned efter, at de mistede dagpengeretten. Der er en vis usikkerhed knyttet til tallene, da tallene løbende vil blive opdateret som følge af blandt andet registreringsefterslæb. Der er f.eks. en forholdsmæssig stor gruppe, der hverken er registreret med lønindkomst eller ydelse. Denne gruppe kan dog dække over en lang række forhold, som f.eks. at personen venter på et seniorjob, er i beskæftigelse, er selvstændig, er overgået til sygedagpenge eller efterløn, eller bliver forsørget af familien. I tabel 3 har vi sammenlignet den efterfølgende arbejdsmarkedsstatus for personer med dansk oprindelse og ikke-vestlige indvandrere. Som det fremgår af tabellen er der flere indvandrere, der er på særlig uddannelsesydelse. Over halvdelen af de ikke-vestlige indvandrere, der opbrugte dagpengeretten i januar 2013, var på den særlige uddannelsesydelse én måned senere, mens det er 40 procent af de ledige med dansk oprindelse. Tabel 3. Efterfølgende arbejdsmarkedsstatus én måned efter, opbrugt dagpengeret i januar 2013 Indvandrere fra ikke-vestlige lande Antal Personer med dansk oprindelse Indvandrere fra ikke-vestlige lande Andel i procent Personer med dansk oprindelse Forskel i procentpoint Lønmodtager ,5 8,4-1,9 Særlig uddannelsesydelse ,4 40,0 10,4 Kontanthjælp ,7 14,4 2,3 Sygedagpenge ,8 1,8 0 Seniorjob ,3-8,5 SU ,2 5,8-0,6 Jobrotation ,2 - Efterløn mm ,9-3,3 Dagpenge/genoptjent dagpengeret Hverken ydelse eller lønindkomst , ,3 15,6 1,7 I alt Anm.: Af diskretionshensyn har vi udeladt grupper, hvor der er under 10 personer. Personer i denne opgørelse har opbrugt deres dagpengeret i januar Deres arbejdsmarkedsstatus er målt i februar I kolonnen med dansk oprindelse og med forskellene summer andelene ikke til 100 pga. afrunding. Kilde: AE på baggrund af Jobindsats. 3

4 Omvendt er der langt flere ledige med dansk oprindelse, der er overgået til seniorjob og efterløn. Det kan hænge sammen med, at indvandrere fra ikke-vestlige lande i mindre grad er tilmeldt efterlønsordningen. Godt otte procent af de ledige med dansk oprindelse var i lønmodtagerbeskæftigelse én måned efter at de havde opbrugt dagpengeretten, mens det blandt de ikke-vestlige indvandrere er godt seks procent. Inklusive seniorjob var knap 18 procent af personerne med dansk oprindelse i lønmodtagerbeskæftigelse, mens den tilsvarende andel for de ikke-vestlige indvandrere lå på godt syv procent. De årige ledige er hårdest ramt Aldersmæssigt er der store variationer i hvem, der har opbrugt dagpengeretten. Set i forhold til antallet forsikringsaktive er de årige hårdest ramt. Over 0,8 procent af de forsikringsaktive i denne aldersgruppe har opbrugt dagpengeretten, hvilket ligger væsentligt over landsgennemsnittet på godt 0,4 procent. De årige tegner sig for over 22 procent, eller mere end hver femte, af de personer, der indtil videre har opbrugt dagpengeretten i Det fremgår af tabel 4. De årige er berettiget til et seniorjob ved dagpengeudløb, hvis de er tilmeldt efterlønsordningen. Som det også ses af tabel 4, tegner de over 50-årige sig samlet set for mere end 45 procent af de personer, der har opbrugt dagpengeretten. Set i forhold til antallet af forsikringsaktive har aldersgrupperne over 50 år forholdsmæssigt mange, der har opbrugt dagpengeretten. Tabel 4. Personer med opbrugt dagpengeret i januar og februar 2013 fordelt på alder Opbrugt dagpengeret Andel af alle, der har mistet dagpengeret Andel af forsikringsaktive Antal Procent Procent år 115 1,2 0, år 498 5,4 0, år ,2 0, år ,7 0, år ,9 0, år ,4 0,83 60 år og derover 853 9,2 0,67 Alder i alt ,0 0,44 Anm.: Det bør bemærkes, at de enkelte aldersgrupper omfatter et forskelligt antal årgange. Aldersgrupperne årige og årige findes ikke i Statistikbanken. Opdelingen af de forsikringsaktive i de pågældende grupper, er derfor sket på baggrund af aldersfordelingen af forsikringsaktive ultimo december i DREAM, der er ganget på antallet af forsikringsaktive årige i Statistikbanken. Kilde: AE på baggrund af dat a fra Jobindsats.dk, Danmarks Statistik samt Beskæftigelsesministeriets DREAM. Set i forhold til antallet af forsikringsaktive ligger de unge under 25 år væsentligt under gennemsnittet for alle aldersgrupper. Dette skyldes dels, at de unge tidligst som 20-årige kan falde ud af dagpengesystemet, og derudover er det muligt for studerende under uddannelse, at være tilmeldt en a-kasse. Blandt de forsikringsaktive unge, er der derfor et antal studerende, der indgår i beregningerne, men som på kort sigt ikke har reel mulighed for at modtage dagpenge, hvilket alt andet lige vil trække andelen ned. 4

5 3F ere er hårdest ramt Knap en tredjedel af de ledige, der har mistet retten til dagpenge er medlem af 3F. 3F er dog Danmarks største a-kasse, hvorfor det er naturligt, at der vil være flere medlemmer af denne a-kasse, der har opbrugt dagpengeretten. Man kan i stedet få et mere retvisende billede ved at se på antallet af udfald i forhold til hvor mange forsikringsaktive, der er i de enkelte a-kasser. Tabel 5. Personer med opbrugt dagpengeret i januar og februar 2013 fordelt på a-kasser Opbrugt dagpengeret Andel af alle der har mistet dagpengeret Andel af forsikringsaktive Antal Procent Procent Faglig Fælles (3F) A-kasse ,7 1,04 Teknikernes A-Kasse 217 2,3 0,84 Fødevareforbundet NNF s A-kasse 146 1,6 0,74 Metalarbejdernes A-Kasse 448 4,8 0,57 Kristelig A-Kasse ,9 0,55 A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 109 1,2 0,51 Det Faglige Hus - A-kasse 411 4,4 0,51 HK /Danmarks A-kasse ,7 0,51 Frie Funktionærers A-kasse 116 1,2 0,44 Funkt. og Servicefagenes A-kasse 86 0,9 0,43 Dana, A-Kasse For Selvstændige 118 1,3 0,37 Byggefagenes A-Kasse 65 0,7 0,37 CA, A-kasse 155 1,7 0,35 ASE 485 5,2 0,34 Min A-kasse 142 1,5 0,33 Business Danmarks A-Kasse 78 0,8 0,32 Magistrenes A-Kasse 178 1,9 0,31 Akademikernes A-Kasse 288 3,1 0,30 FTF- A-kasse 325 3,5 0,26 El-Fagets A-Kasse 54 0,6 0,26 Ingeniørernes A-Kasse 185 2,0 0,24 FOA - Fag og Arbejdes A-kasse 355 3,8 0,23 Socialpædagogernes A-kasse 65 0,7 0,19 Ledernes A-kasse 178 1,9 0,19 BUPL, A-kasse 98 1,1 0,17 Lærernes A-kasse 107 1,1 0,15 Danske Sundhedsorg. A-kasse 25 0,3 0,03 A-kasse i alt ,0 0,44 Kilde: AE på baggrund af dat a fra Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. 5

6 Set i forhold til antallet af forsikringsaktive, er der også flest 3F ere, der har opbrugt dagpengeretten. Mere end én procent af de forsikringsaktive 3F ere har mistet retten til dagpenge i januar og februar Teknikernes A-kasse og Fødevareforbundet ligger blandt de a-kasser, der har forholdsmæssigt mange, der har opbrugt dagpengeretten. Disse faggrupper er typisk ansatte i det private erhvervsliv. Set i forhold til antallet af forsikringsaktive er der færrest personer, der har opbrugt dagpengeretten i Danske Sundhedsorganisationers A-kasse, Lærernes A-kasse samt i BUPL. Generelt har a-kasser, hvor medlemmerne primært er ansat i den offentlige sektor forholdsmæssigt få ledige medlemmer, der har opbrugt dagpengeretten. Forskellen blandt a-kasser skal ses i sammenhæng med, hvilke brancher, der blev ramt, da krisen startede. Industrien blev f.eks. hårdt ramt i starten af krisen. Derfor er a-kasser, hvor medlemmerne er ansat i industrien overrepræsenteret i statistikken for udfaldspersoner i de første måneder af Fyringer i det offentlige er primært sket indenfor de seneste to år, hvorfor de ledige medlemmer fra disse a- kasser i mindre grad har opbrugt deres dagpengeret. Flere mænd end kvinder har mistet retten til dagpenge Af tabel 6 ses det, at en større andel af de forsikringsaktive mænd har mistet retten til dagpenge end forsikringsaktive kvinder. I alt mænd har forladt dagpengesystemet mens det tilsvarende tal for kvinder er Dette svarer til at knap 59 procent af de udfaldsramte er mænd. Dette hænger igen sammen med, at industrien (og byggeriet), der overvejende beskæftiger mænd, blev tidligere ramt af den økonomiske krise end andre brancher, herunder det offentlige. Tabel 6. Personer med opbrugt dagpengeret i januar og februar 2013 fordelt på køn Opbrugt dagpengeret Andel af alle der har mistet dagpengeretten Andel af forsikringsaktive Antal Procent Procent Kvinder ,3 0,36 Mænd ,7 0,52 Køn i alt ,0 0,44 Kilde: AE på baggrund af data fra Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. Flest udfald på Fyn, Lolland og Københavns Vestegn Af tabel 7 ses der, at flere kommuner på Københavns vestegn er i toppen af listen over andelen af forsikringsaktive, der har opbrugt dagpengeretten. I Ishøj har knap én procent af de forsikringsaktive opbrugt retten til dagpenge. Det kan hænge sammen med, at indvandrere fra ikke-vestlige lande er kraftigt overrepræsenteret blandt de udfaldsramte. Som det også fremgår af tabellen er der mange fynske kommuner, blandt kommuner med de højeste udfaldsprocenter. 6

7 Tabel 7. Højeste og laveste udfaldsprocenter fordelt på kommuner, januar og februar 2013 Kommune Højeste udfaldsprocenter Opbrugt dagpengeret Andel af forsikringsaktive Kommune Laveste udfaldsprocenter Opbrugt dagpengeret Andel af forsikringsaktive Ishøj 76 0,95 Skanderborg 50 0,21 Lolland 100 0,71 Hedensted 39 0,21 Brøndby 87 0,71 Odder 18 0,21 Kerteminde 61 0,69 Billund 22 0,21 Assens 107 0,68 Lejre 23 0,22 Høje-Taastrup 122 0,65 Allerød 20 0,23 Langeland 27 0,64 Thisted 38 0,23 Odense 457 0,64 Lyngby-Taarbæk 43 0,23 Svendborg 131 0,61 Favrskov 45 0,24 Frederikshavn 140 0,60 Varde 49 0,26 Struer 49 0,60 Rebild 31 0,26 København ,59 Middelfart 38 0,26 Albertslund 57 0,59 Skive 48 0,27 Herlev 59 0,58 Egedal 46 0,27 Fredericia 112 0,58 Lemvig 22 0,28 Kilde: AE på baggrund af Jobindsats og Danmarks Statistik. Af figur 1 ses det, at København samt Københavns Vestegn befinder sig i den hårdest ramte fjerdel sammen med Fyn. I Vestjylland er andelen der mister dagpengeretten relativt mindre end i resten af landet. Det skal dog bemærkes, at fordelingen er rimeligt kompakt, og at der således er mange kommuner på nogenlunde samme niveau. Således har halvdelen af kommunerne en andel på mellem 0,3 og 0,5 procent. 7

8 Figur 1. Udfald som procent af forsikringsaktive i januar og februar 2013 fordelt på kommuner Kilde: Jobindsats og Danmarks Statistik samt egne beregninger. 8

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse

Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse 28. november 2012 MK Kun 12 pct. af 44.200 ledige der har fået brev om akutberedskab er kommet i arbejde eller uddannelse Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere,

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 1 faldet med ca.. fuldtidspersoner. Flere af de unge kontanthjælpsmodtagere kommer sammenlignet

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk

Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløshedstal for juni 211 og konjunkturindikatorer Arbejdsløsheden stiger for anden måned i træk Arbejdsløsheden steg med 94 personer i juni viser dagens tal fra Danmarks Statistik. Det er anden måned

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE

LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE November 213 LEDIGHED OG ARBEJDSLØSHEDSDAGPENGE Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag Udgivet: November

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget

Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget Udviklingen i forsørgelsesgrundlaget i ghettoerne I analysen belyses udviklingen i andelen af offentligt forsørgede og lønmodtagerandelen blandt 1-- beboere i ghettoer (boligområder på ghettolisten). Udviklingen

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012

38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 38.500 langtidsledige risikerer at miste dagpengene i juli 2012 Denne analyse belyser en problemstilling, der ikke tidligere har været fremme i debatten om afkortning af dagpengeperioden. Det centrale

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats

Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Kun de 6 procent rigeste danskere vinder på lavere topskattesats Hvis man ønsker at lette topskatten, kan det enten ske ved at hæve grænsen for, hvornår der skal betales topskat eller ved at sænke topskattesatsen.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag

Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag Kan folkeskolen favne drengene godt nok? Drengene klarer sig dårligere end pigerne i 4 ud af 5 fag I fire ud af fem fag ved afgangsprøverne i 9. klasse klarer pigerne sig bedre end drengene. En gennemgang

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere