Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten"

Transkript

1 Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der godt personer, der mistede dagpengene i januar og februar i Blandt de ledige, der opbrugte deres dagpengeret i de første to måneder af 2013 er indvandrere fra ikke-vestlige lande kraftigt overrepræsenteret. Ses der på a-kasser er 3F, Teknikerne og Fødevareforbundet hårdest ramt. af Stud. Polit. Mikkel Høst Gandil og Senioranalytiker Jes Vilhelmsen 7. maj 2013 Analysens hovedkonklusioner Blandt de ledige, der opbrugte dagpengeretten i årets første to måneder er ikke-vestlige indvandrere hårdt ramt. Set i forhold til antallet af forsikringsaktive er ikke-vestlige indvandrere ramt mere end tre gange så hårdt, som personer med dansk oprindelse. De årige er ramt forholdsmæssigt hårdt. Over 0,8 procent af de forsikringsaktive i denne aldersgruppe har opbrugt dagpengeretten, hvilket ligger væsentligt over landsgennemsnittet på godt 0,4 procent. Mange af de årige har dog ret til et seniorjob, hvis de er tilmeldt efterlønsordningen. Medlemmer af 3F s a-kasse, Teknikernes a-kasse samt Fødevareforbundet er hårdt ramt, mens a-kasser, hvor medlemmerne primært er ansat i det offentlige, i mindre grad er ramt. Kontakt Senioranalytiker Jes Vilhelmsen Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Mange indvandrere har opbrugt dagpengeperioden I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af I analysen bruger vi data fra Jobindsats.dk, hvor det er muligt at opdele ledige med opbrugt dagpengeret på en lang række karakteristika, som fx alder, køn, etnicitet mv. I følge tal fra Jobindsats.dk, var der godt personer, der mistede dagpengene i januar og februar i I Jobindsats.dk er det også muligt at se de lediges efterfølgende arbejdsmarkedsstatus 2. Indvandrere fra ikke-vestlige lande er kraftigt overrepræsenteret blandt de ledige, der indtil videre har opbrugt deres dagpengeret. Mere end 1,4 procent af de forsikringsaktive ikke-vestlige indvandrere har opbrugt deres dagpengeret i året første to måneder, mens det blandt forsikringsaktive med dansk oprindelse kun er knap 0,4 procent. Set i forhold til antallet af forsikringsaktive er indvandrere fra ikkevestlige lande ramt mere end tre gange så hårdt, som personer med dansk oprindelse. Med forsikringsaktive menes personer, der er medlem af en a-kasse, dog undtaget personer på efterløn. Tabel 1. Personer med opbrugt dagpengeret i januar og februar 2013 fordelt på etnicitet Personer med dansk oprindelse Antal med opbrugt dagpengeret Andel med opbrugt dagpengeret i procent Opbrugt dagpengeret, som andel af forsikringsaktive i procent ,1 0,38 Indvandrere fra vestlige lande 409 4,4 0,57 Efterkommere fra vestlige lande 34 0,4 0,48 Indvandrere fra ikke-vestlige lande ,0 1,45 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 105 1,1 0,64 I alt ,0 0,44 Anm: Antal af indvandrere og efterkommere blandt forsikringsaktive er baseret på bestandsopgørelsen i 2012, uge 52 i DREAM samt Statistikbanken. Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk og Beskæftigelsesministeriets DREAM. Som det fremgår af tabel 2 tegner de ikke-vestlige indvandrere sig for 16 procent af de godt 9.300, der i januar og februar opbrugte dagpengeretten. Deres andel af de forsikringsaktive ligger dog kun på knap 5 procent. Det er en anden måde, at vise den kraftige overrepræsentation på 3. Tabel 2. Andel med opbrugt dagpengeret og forsikringsaktive fordelt på herkomst Andel med opbrugt dagpengeret i procent Andel af forsikringsaktive i procent Personer med dansk oprindelse 78,1 90,7 Indvandrere fra vestlige lande 4,4 3,4 Efterkommere fra vestlige lande 0,4 0,3 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 16,0 4,8 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 1,1 0,8 I alt 100,0 100,0 Anm: Alle personer, der er faldet ud i januar og februar 2013 er medtaget. Andel af forsikringsaktive er målt i DREAM i uge 52, Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk og Beskæftigelsesministeriets DREAM. 1 Forsikrede ledige opgøres i dagpengemåneder, der ligger forskudt i forhold til kalendermåneder. 2 AK Samvirke offentliggør også tal for, hvor mange ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. AK Samvirkes tal offentliggøres ikke på samme detaljeringsgrad, som tallene i Jobindsats.dk, derfor har vi valgt at bruge tallene fra Jobindsats.dk i denne analyse. 3 Det er ikke undersøgt om stærke indvandrere i større grad fravælger a-kassen sammenlignet med personer med dansk oprindelse, således at de forsikringsaktive indvandrere, alt andet lige, er en svagere gruppe end personer med dansk oprindelse. 2

3 Indvandrere fra vestlige lande samt efterkommere generelt er forholdsmæssigt hårdere ramt end personer med dansk oprindelse, men ikke i samme grad som ikke-vestlige indvandrere. Samlet set udgør indvandrere og efterkommere 21,9 procent af de ledige, der opbrugte dagpengeretten i januar og februar 2013, mens deres andel af de forsikringsaktive kun udgør lige over ni procent. Mange ikke-vestlige indvandrere modtager særlig uddannelsesydelse Blandt de personer, der opbrugte deres dagpengeret i januar 2013, er det muligt at se den efterfølgende arbejdsmarkedsstatus én måned efter, at de mistede dagpengeretten. Der er en vis usikkerhed knyttet til tallene, da tallene løbende vil blive opdateret som følge af blandt andet registreringsefterslæb. Der er f.eks. en forholdsmæssig stor gruppe, der hverken er registreret med lønindkomst eller ydelse. Denne gruppe kan dog dække over en lang række forhold, som f.eks. at personen venter på et seniorjob, er i beskæftigelse, er selvstændig, er overgået til sygedagpenge eller efterløn, eller bliver forsørget af familien. I tabel 3 har vi sammenlignet den efterfølgende arbejdsmarkedsstatus for personer med dansk oprindelse og ikke-vestlige indvandrere. Som det fremgår af tabellen er der flere indvandrere, der er på særlig uddannelsesydelse. Over halvdelen af de ikke-vestlige indvandrere, der opbrugte dagpengeretten i januar 2013, var på den særlige uddannelsesydelse én måned senere, mens det er 40 procent af de ledige med dansk oprindelse. Tabel 3. Efterfølgende arbejdsmarkedsstatus én måned efter, opbrugt dagpengeret i januar 2013 Indvandrere fra ikke-vestlige lande Antal Personer med dansk oprindelse Indvandrere fra ikke-vestlige lande Andel i procent Personer med dansk oprindelse Forskel i procentpoint Lønmodtager ,5 8,4-1,9 Særlig uddannelsesydelse ,4 40,0 10,4 Kontanthjælp ,7 14,4 2,3 Sygedagpenge ,8 1,8 0 Seniorjob ,3-8,5 SU ,2 5,8-0,6 Jobrotation ,2 - Efterløn mm ,9-3,3 Dagpenge/genoptjent dagpengeret Hverken ydelse eller lønindkomst , ,3 15,6 1,7 I alt Anm.: Af diskretionshensyn har vi udeladt grupper, hvor der er under 10 personer. Personer i denne opgørelse har opbrugt deres dagpengeret i januar Deres arbejdsmarkedsstatus er målt i februar I kolonnen med dansk oprindelse og med forskellene summer andelene ikke til 100 pga. afrunding. Kilde: AE på baggrund af Jobindsats. 3

4 Omvendt er der langt flere ledige med dansk oprindelse, der er overgået til seniorjob og efterløn. Det kan hænge sammen med, at indvandrere fra ikke-vestlige lande i mindre grad er tilmeldt efterlønsordningen. Godt otte procent af de ledige med dansk oprindelse var i lønmodtagerbeskæftigelse én måned efter at de havde opbrugt dagpengeretten, mens det blandt de ikke-vestlige indvandrere er godt seks procent. Inklusive seniorjob var knap 18 procent af personerne med dansk oprindelse i lønmodtagerbeskæftigelse, mens den tilsvarende andel for de ikke-vestlige indvandrere lå på godt syv procent. De årige ledige er hårdest ramt Aldersmæssigt er der store variationer i hvem, der har opbrugt dagpengeretten. Set i forhold til antallet forsikringsaktive er de årige hårdest ramt. Over 0,8 procent af de forsikringsaktive i denne aldersgruppe har opbrugt dagpengeretten, hvilket ligger væsentligt over landsgennemsnittet på godt 0,4 procent. De årige tegner sig for over 22 procent, eller mere end hver femte, af de personer, der indtil videre har opbrugt dagpengeretten i Det fremgår af tabel 4. De årige er berettiget til et seniorjob ved dagpengeudløb, hvis de er tilmeldt efterlønsordningen. Som det også ses af tabel 4, tegner de over 50-årige sig samlet set for mere end 45 procent af de personer, der har opbrugt dagpengeretten. Set i forhold til antallet af forsikringsaktive har aldersgrupperne over 50 år forholdsmæssigt mange, der har opbrugt dagpengeretten. Tabel 4. Personer med opbrugt dagpengeret i januar og februar 2013 fordelt på alder Opbrugt dagpengeret Andel af alle, der har mistet dagpengeret Andel af forsikringsaktive Antal Procent Procent år 115 1,2 0, år 498 5,4 0, år ,2 0, år ,7 0, år ,9 0, år ,4 0,83 60 år og derover 853 9,2 0,67 Alder i alt ,0 0,44 Anm.: Det bør bemærkes, at de enkelte aldersgrupper omfatter et forskelligt antal årgange. Aldersgrupperne årige og årige findes ikke i Statistikbanken. Opdelingen af de forsikringsaktive i de pågældende grupper, er derfor sket på baggrund af aldersfordelingen af forsikringsaktive ultimo december i DREAM, der er ganget på antallet af forsikringsaktive årige i Statistikbanken. Kilde: AE på baggrund af dat a fra Jobindsats.dk, Danmarks Statistik samt Beskæftigelsesministeriets DREAM. Set i forhold til antallet af forsikringsaktive ligger de unge under 25 år væsentligt under gennemsnittet for alle aldersgrupper. Dette skyldes dels, at de unge tidligst som 20-årige kan falde ud af dagpengesystemet, og derudover er det muligt for studerende under uddannelse, at være tilmeldt en a-kasse. Blandt de forsikringsaktive unge, er der derfor et antal studerende, der indgår i beregningerne, men som på kort sigt ikke har reel mulighed for at modtage dagpenge, hvilket alt andet lige vil trække andelen ned. 4

5 3F ere er hårdest ramt Knap en tredjedel af de ledige, der har mistet retten til dagpenge er medlem af 3F. 3F er dog Danmarks største a-kasse, hvorfor det er naturligt, at der vil være flere medlemmer af denne a-kasse, der har opbrugt dagpengeretten. Man kan i stedet få et mere retvisende billede ved at se på antallet af udfald i forhold til hvor mange forsikringsaktive, der er i de enkelte a-kasser. Tabel 5. Personer med opbrugt dagpengeret i januar og februar 2013 fordelt på a-kasser Opbrugt dagpengeret Andel af alle der har mistet dagpengeret Andel af forsikringsaktive Antal Procent Procent Faglig Fælles (3F) A-kasse ,7 1,04 Teknikernes A-Kasse 217 2,3 0,84 Fødevareforbundet NNF s A-kasse 146 1,6 0,74 Metalarbejdernes A-Kasse 448 4,8 0,57 Kristelig A-Kasse ,9 0,55 A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog 109 1,2 0,51 Det Faglige Hus - A-kasse 411 4,4 0,51 HK /Danmarks A-kasse ,7 0,51 Frie Funktionærers A-kasse 116 1,2 0,44 Funkt. og Servicefagenes A-kasse 86 0,9 0,43 Dana, A-Kasse For Selvstændige 118 1,3 0,37 Byggefagenes A-Kasse 65 0,7 0,37 CA, A-kasse 155 1,7 0,35 ASE 485 5,2 0,34 Min A-kasse 142 1,5 0,33 Business Danmarks A-Kasse 78 0,8 0,32 Magistrenes A-Kasse 178 1,9 0,31 Akademikernes A-Kasse 288 3,1 0,30 FTF- A-kasse 325 3,5 0,26 El-Fagets A-Kasse 54 0,6 0,26 Ingeniørernes A-Kasse 185 2,0 0,24 FOA - Fag og Arbejdes A-kasse 355 3,8 0,23 Socialpædagogernes A-kasse 65 0,7 0,19 Ledernes A-kasse 178 1,9 0,19 BUPL, A-kasse 98 1,1 0,17 Lærernes A-kasse 107 1,1 0,15 Danske Sundhedsorg. A-kasse 25 0,3 0,03 A-kasse i alt ,0 0,44 Kilde: AE på baggrund af dat a fra Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. 5

6 Set i forhold til antallet af forsikringsaktive, er der også flest 3F ere, der har opbrugt dagpengeretten. Mere end én procent af de forsikringsaktive 3F ere har mistet retten til dagpenge i januar og februar Teknikernes A-kasse og Fødevareforbundet ligger blandt de a-kasser, der har forholdsmæssigt mange, der har opbrugt dagpengeretten. Disse faggrupper er typisk ansatte i det private erhvervsliv. Set i forhold til antallet af forsikringsaktive er der færrest personer, der har opbrugt dagpengeretten i Danske Sundhedsorganisationers A-kasse, Lærernes A-kasse samt i BUPL. Generelt har a-kasser, hvor medlemmerne primært er ansat i den offentlige sektor forholdsmæssigt få ledige medlemmer, der har opbrugt dagpengeretten. Forskellen blandt a-kasser skal ses i sammenhæng med, hvilke brancher, der blev ramt, da krisen startede. Industrien blev f.eks. hårdt ramt i starten af krisen. Derfor er a-kasser, hvor medlemmerne er ansat i industrien overrepræsenteret i statistikken for udfaldspersoner i de første måneder af Fyringer i det offentlige er primært sket indenfor de seneste to år, hvorfor de ledige medlemmer fra disse a- kasser i mindre grad har opbrugt deres dagpengeret. Flere mænd end kvinder har mistet retten til dagpenge Af tabel 6 ses det, at en større andel af de forsikringsaktive mænd har mistet retten til dagpenge end forsikringsaktive kvinder. I alt mænd har forladt dagpengesystemet mens det tilsvarende tal for kvinder er Dette svarer til at knap 59 procent af de udfaldsramte er mænd. Dette hænger igen sammen med, at industrien (og byggeriet), der overvejende beskæftiger mænd, blev tidligere ramt af den økonomiske krise end andre brancher, herunder det offentlige. Tabel 6. Personer med opbrugt dagpengeret i januar og februar 2013 fordelt på køn Opbrugt dagpengeret Andel af alle der har mistet dagpengeretten Andel af forsikringsaktive Antal Procent Procent Kvinder ,3 0,36 Mænd ,7 0,52 Køn i alt ,0 0,44 Kilde: AE på baggrund af data fra Jobindsats.dk og Danmarks Statistik. Flest udfald på Fyn, Lolland og Københavns Vestegn Af tabel 7 ses der, at flere kommuner på Københavns vestegn er i toppen af listen over andelen af forsikringsaktive, der har opbrugt dagpengeretten. I Ishøj har knap én procent af de forsikringsaktive opbrugt retten til dagpenge. Det kan hænge sammen med, at indvandrere fra ikke-vestlige lande er kraftigt overrepræsenteret blandt de udfaldsramte. Som det også fremgår af tabellen er der mange fynske kommuner, blandt kommuner med de højeste udfaldsprocenter. 6

7 Tabel 7. Højeste og laveste udfaldsprocenter fordelt på kommuner, januar og februar 2013 Kommune Højeste udfaldsprocenter Opbrugt dagpengeret Andel af forsikringsaktive Kommune Laveste udfaldsprocenter Opbrugt dagpengeret Andel af forsikringsaktive Ishøj 76 0,95 Skanderborg 50 0,21 Lolland 100 0,71 Hedensted 39 0,21 Brøndby 87 0,71 Odder 18 0,21 Kerteminde 61 0,69 Billund 22 0,21 Assens 107 0,68 Lejre 23 0,22 Høje-Taastrup 122 0,65 Allerød 20 0,23 Langeland 27 0,64 Thisted 38 0,23 Odense 457 0,64 Lyngby-Taarbæk 43 0,23 Svendborg 131 0,61 Favrskov 45 0,24 Frederikshavn 140 0,60 Varde 49 0,26 Struer 49 0,60 Rebild 31 0,26 København ,59 Middelfart 38 0,26 Albertslund 57 0,59 Skive 48 0,27 Herlev 59 0,58 Egedal 46 0,27 Fredericia 112 0,58 Lemvig 22 0,28 Kilde: AE på baggrund af Jobindsats og Danmarks Statistik. Af figur 1 ses det, at København samt Københavns Vestegn befinder sig i den hårdest ramte fjerdel sammen med Fyn. I Vestjylland er andelen der mister dagpengeretten relativt mindre end i resten af landet. Det skal dog bemærkes, at fordelingen er rimeligt kompakt, og at der således er mange kommuner på nogenlunde samme niveau. Således har halvdelen af kommunerne en andel på mellem 0,3 og 0,5 procent. 7

8 Figur 1. Udfald som procent af forsikringsaktive i januar og februar 2013 fordelt på kommuner Kilde: Jobindsats og Danmarks Statistik samt egne beregninger. 8

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet

Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling og Levevilkår 212 Uddannelse skal styrkes gennem hele livet Fordeling & Levevilkår 212 Fordeling & Levevilkår 212 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere