Nøgletalskatalog til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet. December 2004, revideret februar 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nøgletalskatalog til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet. December 2004, revideret februar 2006"

Transkript

1 Nøgletalskatalog til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet December 2004, revideret februar 2006

2 Titel: Nøgletalskatalog til brug for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet 4. udgave, februar 2006 Udgivet af: Oplag: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal København K kun elektronisk tilgængelig ISBN:

3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletalskataloget Generelle nøgletal Udvikling i samfundsøkonomiske nøgletal Befolkningsfremskrivning Skatter og afgifter Brændstofpriser Brotakster for personbiler Brotakster for tog Værdisætning af tid Generelle tidsværdier Tidsværdier for vejsektoren Tidsværdier for personbiler Tidsomkostninger for varebiler Tidsomkostninger for lastbiler Eksterne omkostninger Oversigt over de eksterne omkostninger Luftforureningsomkostninger Klimaforandringer Støj Barriereomkostninger Uheld Trængsel Infrastruktur Kørselsomkostninger Kørselsomkostninger til brug for den detaljerede samfundsøkonomiske analyse i vejsektoren Kørselsomkostninger for personbiler Kørselsomkostninger for varebiler Kørselsomkostninger for lastbiler Specifikke nøgletal for banesektoren Nøgletal til brug for den detaljerede samfundsøkonomiske analyse i banesektoren Billetindtægter Levetider for anlægselementer... 29

4 4 1. Introduktion til nøgletalskataloget Nøgletalskataloget dækker relevante nøgletal til brug for udførelsen af samfundsøkonomiske analyser i transportsektoren. Kataloget udgives af Transport- og Energiministeriets departement i samarbejde med Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Banedanmark. Kataloget indeholder bl.a. en række samfundsøkonomiske nøgletal og forudsætninger for den samfundsøkonomiske analyse, værdisætning af tid og eksterne omkostninger samt kørselsomkostninger, mv., for henholdsvis vej- og baneområdet. Alle værdier er i denne version af nøgletalskataloget opgjort i 2003-priser. Opgørelsesmetoden for værdisætninger følger i al væsentlighed markedsprismetoden medmindre andet er angivet. Udarbejdelse af de samfundsøkonomiske analyser i øvrigt gennemgås i publikationen Manual for samfundsøkonomisk analyse, Trafikministeriet, Dette katalog blev udgivet i december Nærværende udgave korrigerer diverse fejl i den oprindelige udgave. Der er således foretaget korrektion af tabellerne 11, 17, 18, 21, 22, 25 og 31. Nedenfor beskrives kort hvilke rettelser der er foretaget i de enkelte tabeller. Tabel 2 er ændret til at omfatte nettoprisindekset i perioden frem for Brotaksterne for tog i tabel 8 er rettet i henhold til de gældende priser på Banedanmarks hjemmeside (se tabel 8). Priserne er tilbageskrevet fra 2006-priser til 2003-priser. I tabel 11 er der foretaget rettelse af de vægtede gennemsnit, fordi NAF ikke var tillagt erhvervssegmentet. De er rettet fra hhv. 59 og 76 til 63 og 80. I tabel 17 er teksten under kapacitet, passagertog, elektricitet rettet fra 475 ton til 475 pers. I tabel 18 er værdien for luftforurening af diesel varebil, grundet tastefejl rettet fra 0,01 til 0,11. I tidligere og nærværende udgave af Nøgletalskataloget er prisen på CO 2 et udtryk for Avoidance costs. I fremtidige versioner vil denne værdi blive erstattet. CO 2 -kvoteordningen betyder, at der nu dannes en pris på CO 2 - reduktioner i Europa. Den forventede fremtidige kvotepris udgør grundlaget for fastsættelse af den samfundsøkonomiske pris på CO 2 fremover. I tabel 22 er middelværdien for godstog rettet fra hhv. 0,01 og 0,08 til 1,13 og 1,16 pga. en tastefejl I overskriften til tabel 25 er kr. pr. SBT. rettet til kr. pr. km.

5 5 Tabel 29 i forrige katalog er udgået, da metoderne i tabellen ikke stemte overens med metoderne, der er anvendt i tabel 28. Tabel 30 er der foretaget rettelser af flere værdier, idet tabellen har vist sig at have været baseret på en tidligere udgave af External Cost of Transport, 2. nd Report Marginal external cost matrices for Denmark, juli 2004.

6 6 2. Generelle nøgletal 2.1. Udvikling i samfundsøkonomiske nøgletal Tabel 1 Udviklingen i bruttonationalproduktet BNP, realt 2,7 1,0 1,0 0,5 2,2 2,5 1,8 Kilde: Finansredegørelse 2002, Finansministeriet, 2002, Finansredegørelse 2004, Finansministeriet, 2004 og Økonomisk Redegørelse, august 2004, Finansministeriet, Udviklingen i BNP anvendes til fremskrivning af tidsværdierne, da hidtidige analyser viser, at folks betalingsvilje for tid stiger i nogenlunde samme takt som samfundets indkomstudvikling. Det svarer til, at jo højere velstand man har, desto mere bliver ens tid også værd. Tabel 2 Udviklingen i nettoprisindekset Nettoprisindeks 2,1 3,2 2,4 2,5 2,3 1,7 2,0 2,1 Kilde: Økonomisk Redegørelse, aug. 2002, Finansministeriet, 2002, Økonomisk Redegørelse, august 2004, Finansministeriet, 2004 og Økonomisk Redegørelse, december 2005, Finansministeriet, Nettoprisindekset anvendes ved generelle frem- eller tilbageskrivninger af forskellige elementer i forhold til det valgte basisår. Tabel 3 Kalkulationsrente og forvridningstab Element Forudsætning Samfundsøkonomisk kalkulationsrente 6 pct. Forvridningstab 20 pct. Kalkulationsperiode 50 år 1) Note 1: Gælder for større infrastrukturprojekter. For projekter, der vurderes at have en kortere levetid eksempelvis driftsforbedringer på banenettet baseret på rene materielinvesteringer benyttes den forventede levetid for investeringerne som kalkulationsperiode. Kilde: Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger, Finansministeriet, Tabel 4 Nettoafgiftsfaktoren BNP BFI Nettoafgiftsfaktoren ,17 Kilde: Nationalregnskabet Juniversion, Statistiske efterretninger, Danmarks Statistik, 2004 og egne beregninger. Nettoafgiftsfaktoren, der er et tilnærmet udtryk, er beregnet som forholdet mellem bruttonationalproduktet og værditilvæksten opgjort i faktorpriser (bruttofaktorindkomsten). Nettoafgiftsfaktoren beskriver således det gennemsnitlige afgiftstryk i samfundet og anvendes til at omregne faktorpriser uden afgifter til markedspriser inkl. afgifter. Under hensynet til blandt andet sammenlignelighed på tværs af projekter anbefales at anvende værdien 1,17 for nettoafgiftsfaktoren.

7 7 Medmindre andet er angivet, er nettoafgiftsfaktoren ikke indregnet i de angivne værdier i kataloget Befolkningsfremskrivning I Danmarks Statistiks statistikbank under emneområdet Befolkning og valg befolkningsfremskrivninger kommunal befolkningsfremskrivning findes en befolkningsfremskrivning fordelt på landets kommuner. Statistikbanken kan findes via følgende link: Skatter og afgifter Brændstofpriser Tabel 5 Listepriser for benzinprodukter opgjort i øre pr. liter (2003-markedspriser pr. 30. december). Forbrugerpris inkl. moms og afgift Moms Energiafgift Forbrugerpris ekskl. moms og afgift Superbenzin Blyfri benzin 98 1) Blyfri benzin 95 1) Blyfri benzin 92 1) Autodiesel (svovlfattig diesel) 2) Note 1: Blyfri benzin er fra den 1. april 1986 defineret, som benzin med blyindhold på højest 0,013 gram pr. liter. Note 2: Energiafgiften for autodiesel på 271 øre pr. liter er inkl. CO 2 -afgift på 27 øre pr. liter. Kilde: Oliebranchens FællesRepræsentation. Brændstofpriserne svinger meget over året. På Oliebranchens FællesRepræsentations hjemmeside (www.oil-forum.dk) bliver priserne løbende opdateret. Når tabel 5 skal fremskrives til andre prisniveauer, skal nettoprisindekset (tabel 2) anvendes.

8 8 Tabel 6 Gennemsnitlige priser for brændstof til tog 1) (2003-faktorpriser) Kørestrøm (kr.pr.kwh) 2) Fjernbanen S-tog CO 2 -afgift 4) Miljødiesel (kr.pr.m3) 2) Leveret i tankbil Leveret i tankskib CO 2 -afgift (kr. pr.liter) 3)4) 0,43 0,46 0, ,28 Note 1: Afhængigt af vejrforhold m.v. vil priserne variere henover året. Note 2: Priserne er ekskl. afgifter moms samt finansiel afdækning (prissikring). Note 3: Der findes ikke en særskilt CO 2 -afgift for miljødiesel, og den angivne afgift er derfor for gas og dieselolie Note 4: CO 2 -afgiften er en markedspris. Note 5: For olieprodukter anvendt i toge gælder, at energiafgiften godtgøres 100 pct. og CO 2 -afgiften med 10 pct. For kørestrøm godtgøres 100 pct. for energiafgiften for el, mens der ydes en 10 pct. rabat på CO 2 -afgiften (Skatteministeriet, 2003). Det er således kun den del af CO 2 -afgiften, der ikke refunderes, der er relevant for den samfundsøkonomiske opgørelse af ændringer i skatte- og afgiftsprovenu. Bemærk: Værdierne er fremskrevet til 2003-niveau. Kilde: DSB, Koncernsekretariatet og Skatteministeriet. Når tabel 6 skal omregnes til andre prisniveauer, skal nettoprisindekset (tabel 2) anvendes. Tabel 7 Brændstofforbrug 1) ved kørsel med forskelligt DSB-materiel ved jernbanen. Type Beskrivelse Anvendelse Brændselsforbrug pr. togsæt Antal pladser pr. togsæt MR Ældre diesel togsæt regionalt og lokalt 0,89 liter/km 132 IC3 Nyere diesel togsæt regionalt 0,92 liter/km 144 ER Nyere elektrisk togsæt regionalt 5,6 kwh/km 229 ME Diesel lokomotiv m. vogne regionalt 2,9 2) liter/km 360 2) EA Elektrisk lokomotiv m. vogne regionalt 11,8 kwh/km 600 ØR Nyeste elektriske togsæt regionalt 6,4 kwh/km 231 IC3 Nyere diesel togsæt Intercity 0,77 liter/km 144 ER Nyere elektrisk togsæt Intercity 4,5 kwh/km 221 IC3 Nyere diesel togsæt lyn tog 0,92 liter/km 144 Desiro Nyeste diesel togsæt regionalt og lokalt 0,84 liter/km 114 Nye S-togsæt nye målinger 3) 5 kwh/km 336 Ældre S-togsæt S-tog 7 kwh/km 256 Note 1: Brændstofforbrug er generelt beregnet udfra TEMA2000 oplysninger. Note 2: Brændselsforbrug og antal pladser er her pr. tog. Note 3: Nye S-togsæt er beregnet ud fra målinger udført i årene , det har vist sig, at når køretiden reduceres betydeligt, stiger energiforbruget mere end forventet i TEMA2000. Værdien i tabellen er et gennemsnit af gammel og ny køretid, da det ikke er på alle strækninger dette sker Brotakster for personbiler Brotaksterne for motorkøretøjer kan findes på Storebæltsbroens hjemmeside og Øresundsbroens hjemmeside hvor også trafikstatistik er opgjort.

9 Brotakster for tog Tabel 8 Brotakster for Storebælt og Øresund for tog opgjort i kr. pr. tog (2003- faktorpriser) Storebælt 1) : Passagertog Godstog Øresund 1) 2) : Passagertog Godstog Note 1: Priserne er eksklusiv moms Note 2: Taksterne i tabellen dækker kun for transporten på den danske side af broen. Da analysen er afgrænset til kun at omfatte danske transporter eller passagerer ville det have været mere korrekt at angive andelen af danske passagerer i togene over Øresunds broen. Sådanne data har det ikke været muligt at fremskaffe, og taksterne er derfor vurderet at være det bedste estimat. Bemærk: Værdierne er tilbageskrevet fra 2006 til 2003-niveau. Kilde: Banedanmark. Brotaksterne for tog kan også findes på Banedanmarks hjemmeside på følgende link: Når tabel 8 skal omregnes til andre prisniveauer, skal nettoprisindekset (tabel 2) anvendes.

10 10 3. Værdisætning af tid Når tabeller, der indeholder tidsværdier skal frem- eller tilbageskrives skal både udviklingen i BNP (tabel 1) og nettoprisindekset (tabel 2) benyttes Generelle tidsværdier Tabel 9 Anbefalede tidsværdier fordelt på turformål opgjort i kr. per time pr. person (2003-markedspriser) Bolig-arbejde Erhverv (beregnet med nettoafgiftsfaktoren) Andet Kollektive rejsende Rejsetid Ventetid Skiftetid Frekvens (skjult ventetid) Forsinkelsestid Bilister Køretid Forsinkelsestid Bemærkninger: 1) Tidsværdierne opskrives over tid med den generelle økonomiske udvikling i BNP, jf. tabel 1 og nettoprisindekset jf. tabel 2. 2) I Banedanmarks analyser af tidsværdier fra 1999 fås en tidsværdi for skiftetid og forsinkelsestid, der er meget tæt på hinanden. Derfor vægtes forsinkelsestid her med samme vægt som skiftetid. 3) Uddannelsessegmentet er ikke medtaget pt. 4) Værdierne er fremskrevet til 2003-niveau. Kilde: Trafikministeriet. Tidsværdierne baserer sig på en vægtning af enkelte tidssegmenter. Fortolkning af de enkelte segmenter fremgår af den samfundsøkonomiske manual, afsnit Tabel 10 Tidssegmenter for den kollektive trafik Element Vægt Rejsetid 1 Ventetid 1) 2 Skiftetid 2 Skjult ventetid 0,5 Forsinkelsestid 2 Note 1: Ventetid er tiden x minutter før afgang. x kan variere alt efter om der er tale om en højfrekvent S-togslinie eller et lavfrekvent togsystem. På S-banen har vi f.eks. forudsat, at x = 6 minutter. Der mangler en afklaring af, hvilke principper, der præcis lægges til grund for x-værdien. Kilde: Trafikministeriet. Der anvendes en vægtning af forsinkelsestid for bilister på 1,5. På kort sigt skelnes der i tidsværdierne således ikke mellem forskellige transportmidler (bus, tog og bil). En eventuel differentiering heraf vil ske i forbindelse med et egentligt dansk tidsværdistudie, der forventes afsluttet primo 2005.

11 11 Fordelen ved at udvide de aktuelt anvendte vægte på jernbaneområdet til også at gælde for alle andre kollektive trafikanter er, at det for det første er en simpel metode samtidig med, at vægtene har været anvendt konsekvent i alle samfundsøkonomiske analyser af baneprojekter i de seneste år. Det skal dog tilføjes, at der har været en vis variation i afgrænsningen af den første ventetid i forhold til skjult ventetid projekterne i mellem Tidsværdier for vejsektoren Tidsværdier for personbiler. Tabel 11 Tidsomkostninger for personbiler opgjort i kr. pr. time(2003- markedspriser) Turformål Pr./person kr./time Pr./personbil kr./time Bolig - arbejde Erhverv (beregnet med nettoafgiftsfaktoren) Andet Vægtet gennemsnit 1) Note 1: Vægtet med kørselsarbejdets fordeling på turformål (se nedenstående afsnit). Note 2: Værdierne er fremskrevet til 2003-niveau. Kilde: Vejdirektoratet og Transportvaneundersøgelsen Der kan være store udsving i personbiltrafikkens konkrete formålsfordeling, f.eks. afhængigt af hvilket område projektet ligger i (boligområde, industriområde, osv.) vejtype (regionalvej, motorvej, villavej) og om man kun analyserer trafikken f.eks. i myldretiden. Ovenfor anførte formålsgennemsnit er taget fra Transportvaneundersøgelsen , og er persontransportsarbejdets fordeling for alle veje. Med den nuværende metode er formålsfordelingen pr. person og pr. bil beregnet på baggrund af personer mellem 16 og 74 år. Tabel 12 Omregningsfaktorer for tidsværdier for antal biler til antal personer opgjort i person pr. bil Forventet Belægningsgrad bolig-arbejdsstedsrejser 1,09 Belægningsgrad erhvervskørsel 1,06 Belægningsgrad anden kørsel 1,43 Belægningsgrad vægtet gennemsnit 1,28 Kilde: Vejdirektoratet og Transportvaneundersøgelsen Omregningsfaktorerne er beregnet på baggrund af Transportvaneundersøgelsen , og dækker kun personer i alderen år. De bruges kun til at omregne tidsværdier fra antal biler til antal personer eller omvendt. Den totale belægningsgrad i personbiler, inkl. børn og ældre, skønnes at være 1,54 personer pr. bil.

12 Tidsomkostninger for varebiler. Tabel 13 Tidsomkostninger for varebiler opgjort i kr. pr. time (2003-markedspriser) Omkostningstype Afskrivning 10 Løn 163 Reparation 2 Kapacitetsomkostninger 32 Totale omkostninger eksklusive afgifter 207 Vægtafgift 2 Registreringsafgift 4 Totale omkostninger inklusive afgifter 213 Markedspris 1) 250 Note 1: Markedsprisen er fremkommet ved at tillægge Totale omkostninger inklusive afgifter nettoafgiftsfaktoren (tabel 4) ud fra antagelsen om, at varebiler primært bliver anvendt til erhvervsformål. Note 2: Værdierne er fremskrevet til 2003-niveau. Kilde: Vejdirektoratet. Tabel 14 Beregningsforudsætninger for tidsomkostninger for varebiler opgjort i kr. pr. time (2003-markedspriser) Varebilstørrelse 2-3 ton 3-3,5 ton Trafikandel 55% 45% Omkostningstype: Afskrivning 8 13 Løn Reparation og vedl. 1 2 Kapacitetsomkostninger I alt ekskl. afgift Afgifter 4 7 I alt inkl. afgifter Markedspris 1) Note 1: Markedsprisen er fremkommet ved at tillægge i alt inklusive afgifter nettoafgiftsfaktoren (tabel 4) ud fra antagelsen om, at varebiler primært bliver anvendt til erhvervsformål. Note 2: Værdierne er fremskrevet til 2003-niveau. Kilde: Vejdirektoratet.

13 Tidsomkostninger for lastbiler. Tabel 15 Tidsomkostninger for lastbiler opgjort i kr. pr. time (2003-markedspriser) Omkostningstype Afskrivning 78 Løn 163 Reparation 8 Kapacitetsomkostninger 44 Totale omkostninger eksklusive afgifter 292 Vægtafgift 6 Registreringsafgift 0 Totale omkostninger inklusive afgifter 297 Markedspris 1) 348 Note 1: Markedsprisen er fremkommet ved at tillægge Totale omkostninger inklusive afgifter nettoafgiftsfaktoren (tabel 4) ud fra antagelsen om, at lastbiler primært bliver anvendt til erhvervsformål. Note 2:Værdierne er fremskrevet til 2003-niveau. Kilde: Vejdirektoratet. Tabel 16 Beregningsforudsætninger for tidsomkostninger for lastbiler opgjort i kr. pr. kilometer (2003-markedspriser) Lastbilstørrelse 3,5-12 ton 12-18,0 18 ton 18 ton 18 ton ton solo hænger sættevogn Trafikandel 13% 20% 20% 21% 26% Omkostningstype Afskrivning Løn Reparation Kapacitetsomkostninger I alt ekskl. afgift Afgifter I alt inkl. afgifter Markedspris1) Note 1: Markedsprisen er fremkommet ved at tillægge i alt inklusive afgifter nettoafgiftsfaktoren (tabel 4) ud fra antagelsen om, at lastbiler primært bliver anvendt til erhvervsformål. Note 2: Værdierne er fremskrevet til Kilde: Vejdirektoratet. Begrebet Kapacitetsomkostninger dækker over en række administrative udgifter ved at have en vare- eller lastbil. Løn i tabellen dækker således kun chaufførens løn.

14 14 4. Eksterne omkostninger 4.1. Oversigt over de eksterne omkostninger Tabel 17 og tabel 18 er begge oversigtstabeller, der viser henholdsvis de kortsigtede gennemsnitlige marginale eksterne omkostninger fordelt på transportmidler og omkostningstype. Værdierne, som er angivet i de to tabeller, beskrives mere detaljeret i de relaterede afsnit for de enkelte marginale omkostninger. De marginale omkostninger kan variere meget med geografi, tidspunkt på dagen, køretøjets miljøstandard, mv. Der er således tale om nogle meget gennemsnitlige betragtninger, der kan anvendes, når man på et helt overordnet plan sammenligner transportformer eller vurderer generelle tiltag, hvor der ikke er meget viden om de konkrete forhold. I tilfælde, hvor man har bedre viden om foreslåede projekter bør der udarbejdes et mere præcist bud end nedenstående. Et vejprojekt, der sigter mod at reducere trængsel kan for eksempel godt medføre mere kørsel på en udbygget vej, men med færre trængselsomkostninger. Foretager man forbedringer for jernbanen vil man også typisk vide mere om, hvad det præcis er for nogen egenskaber og dermed eksterne omkostninger planlagte tog har. I sådan et tilfælde er det nødvendigt at justere de eksterne omkostninger ift. den konkrete situation. Endelig kan der være tilfælde, hvor de eksterne omkostninger defineret nedenfor ikke opfanger alle de samfundsøkonomiske omkostninger til eksempelvis materielskade en del af denne er der taget højde for via forsikringer, men eksempelvis indgår Vejdirektoratets udgifter til ødelagte skilte og autoværn ikke i opgørelserne. De værdier, som er angivet i tabellerne i afsnit 4, er vurderet at være de bedste estimater for de eksterne omkostninger. Estimationen har taget udgangspunkt i viden fra europæiske state of the art studier. Værdierne dækker dog over en vis usikkerhed. Derfor er der i tabellerne angivet et lavt, middel og højt skøn for estimaterne. Vurderes det i forbindelse med den enkelte samfundsøkonomiske analyse, at de eksterne omkostninger kan have stor indflydelse på analysens resultat anbefales det at foretage en følsomhedsanalyse, der inkluderer det laveste og højeste estimat. I analyser hvor det vurderes, at de eksterne omkostninger ikke vil have afgørende effekt på resultatet kan det overvejes kun at anvende den angivne middelværdi. Når tabel 17 og tabel 18 skal omregnes til andre prisniveauer, skal nettoprisindekset (tabel 2) anvendes.

15 15 Tabel 17 Kortsigtede gennemsnitlige marginale eksterne omkostninger opgjort i kr. pr. køretøjskilometer (2003-markedspriser) Kapacitet 1) Lav Middel Høj Vejtransport Lastbil Diesel 16 ton 0,71 2,58 5,74 Varebil Diesel 1,5 ton 0,28 0,79 2,52 Benzin 1,5 ton 0,26 0,71 2,13 Personbil Benzin 4 pers. 0,24 0,55 1,49 Diesel 4 pers. 0,24 0,57 1,61 Bus Diesel 40 pers. 1,01 2,59 8,38 Banetransport Godstog Elektricitet 447 ton 4,61 37,43 89,63 Diesel 211 ton 6,29 41,30 107,18 Persontog Elektricitet 475 pers. 2,77 11,79 39,11 Diesel 225 pers. 3,20 12,69 41,04 Luftfart Passagerfly Jet 142 pers. 2,01 5,31 39,95 Turbo 225 pers. 0,35 1,14 8,17 Søtransport Kystfartøj 2000 ton 20,74 50,76 247,51 Containerfragt 3500 ton 53,53 131,01 638,86 Note 1: Kapaciteten er opgjort som antal passagerer/ton pr. køretøj. Note 2: Værdierne er fremskrevet til 2003-niveau. Kilde: Trafikministeriet External Costs of Transport, 2. nd Report Marginal external cost matrices for Denmark. Juli 2004

16 16 Tabel 18 Kortsigtede gennemsnitlige marginale omkostninger opgjort i kr. pr. køretøjskilometer (2003-markedspriser). Middelskøn. Kapacitet 1) Luftforurening Klimaforandringer Støj Uheld Trængsel Infrastruktur Vejtransport Lastbil Diesel 16 ton 0,22 0,08 0,25 0,77 0,41 0,84 Varebil Diesel 1,5 ton 0,11 0,04 0,17 0,10 0,35 0,01 Benzin 1,5 ton 0,03 0,05 0,17 0,10 0,35 0,01 Personbil Benzin 4 pers. 0,02 0,03 0,13 0,13 0,24 0,01 Diesel 4 pers. 0,04 0,02 0,13 0,13 0,24 0,01 Bus Diesel 40 pers. 0,70 0,14 0,55 0,28 0,45 0,47 Banetransport Godstog Elektricitet 447 ton 0,97 1,13 4,68 1,41 0,00 29,25 Diesel 211 ton 4,82 1,16 4,68 1,41 0,00 29,25 Passagertog Elektricitet 475 pers. 0,82 0,93 0,81 1,62 0,00 7,58 Diesel 225 pers. 2,17 0,51 0,81 1,62 0,00 7,58 Luftfart Passagerfly Jet 142 pers. 1,91 3,18 0,00 0,23 0,00 0,00 Turboprop. 50 pers. 0,24 0,67 0,00 0,23 0,00 0,00 Søtransport Kystfarttøj 2000 ton 47,65 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Container 3500 ton 122,97 8,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Note 1: Kapaciteten er opgjort som antal passagerer/ton pr. køretøj. Note 2: Værdierne er fremskrevet til 2003-niveau. Kilde: Trafikministeriet External Costs of Transport, 2. nd Report Marginal external cost matrices for Denmark. Juli Luftforureningsomkostninger De marginale luftforureningsomkostninger er fremkommet på baggrund af de resultater, der er udledt i forbindelse med TRIP 1 -projektet. Til opgørelsen af danske estimater for de marginale luftforureningsomkostninger er en simplificeret og operationaliseret version af Impact Pathway - metoden, også kaldt Bottom up - metoden, anvendt. TRIP-projektet har haft til formål at opdatere eksisterende danske enhedsomkostninger på baggrund af den seneste viden om dose-response functions og den økonomiske værdisætning. For en nærmere beskrivelse af metoden henvises til publikationen External Costs of Transport, 1 st Report - Review of European Studies. 1 TRIP står for Centre for Transport Research on environmental and health Impacts and Policy. Se

17 17 Tabel 19 Anbefalede danske estimater for de marginale luftforureningsomkostninger opgjort i kr. pr. kg (2003- markedspriser) Forureningskilde By Land Lav Middel Høj Lav Middel Høj PM NO x SO CO 0 0,014 0,028 0,000 0,002 0 HC Note 1: Værdierne er fremskrevet til 2003-niveau. Kilde: Trafikministeriet External Costs of Transport, 2. nd Report Marginal external cost matrices for Denmark. Juli Tabel 20 Anbefalede danske estimater for de gennemsnitlige marginale luftforureningsomkostninger opgjort i kr. pr. køretøjskilometer (2003-markedspriser) Lav Middel Høj Vejtransport Lastbil Diesel 0,12 0,24 1,05 Varebil Diesel 0,04 0,07 0,70 Benzin 0,02 0,03 0,15 Personbil Benzin 0,01 0,02 0,11 Diesel 0,02 0,03 0,30 Bus Diesel 0,38 0,65 4,54 Banetransport Godstog Elektricitet 0,54 0,94 4,11 Diesel 2,44 4,49 22,21 Passagertog Elektricitet 0,46 0,79 3,46 Diesel 1,10 2,00 10,72 Luftfart Passagerfly Jet 1,22 2,43 6,30 Turboprop 0,15 0,31 0,80 Søtransport Kystfartøj 22,92 38,92 221,98 Container 59,15 100,46 572,95 Note 1: Værdierne er fremskrevet til 2003-niveau. Kilde: Trafikministeriet External Costs of Transport, 2. nd Report Marginal external cost matrices for Denmark. Juli Når tabel 19 og tabel 20 skal omregnes til andre prisniveauer, skal nettoprisindekset (tabel 2) anvendes Klimaforandringer Til opgørelsen af klimaforandringerne er anvendt Avoidance costs -antagelsen, der er baseret på specifikke emissions reduktionsmålsætninger. Metoden estimerer de marginale omkostninger ud fra en omkostningseffektiv tilgang, der baserer sig på en vurdering af, hvordan man billigst muligt kan nå den fastsatte målsætning for CO 2 -udslip. For en nærmere beskrivelse af metoden henvises til publikationen External Costs of Transport, 1 st Report- Review of European Studies. I beregningen af værdien af ændrede emissioner vil det naturligvis altid være bedst at tage udgangspunkt i en konkret beregning i det enkelte tilfælde af, hvorledes

18 18 emissionerne ændrer sig som følge af et specifikt projekt. Det er imidlertid ikke altid muligt, og den mere gennemsnitlige vurdering af de marginale omkostninger pr. kørt kilometer kan derfor anvendes, når der ikke er mulighed for at foretage en egentlig emissionsberegning. Tabel 21 Anbefalet interval for de marginale klimaforandringsomkostninger opgjort i kr. per ton CO 2 (2003-markedspriser) Lav Middel Høj Omkostning pr. ton CO Note 1: Værdierne er fremskrevet til 2003-niveau. Kilde: Trafikministeriet External Costs of Transport, 2. nd Report Marginal external cost matrices for Denmark. juli Tabel 22 Anbefalede danske estimater for de gennemsnitlige marginale klimaforandringers omkostninger opgjort i kr. pr. køretøjskilometer (2003-markedspriser) Lav Middel Høj Vejtransport Lastbil Diesel 0,02 0,08 0,77 Varebil Diesel 0,01 0,04 0,45 Benzin 0,02 0,05 0,50 Personbil Benzin 0,01 0,03 0,28 Diesel 0,01 0,02 0,24 Bus Diesel 0,04 0,14 1,43 Banetransport Godstog Elektricitet 0,38 1,13 11,25 Diesel 0,39 1,16 11,55 Passagertog Elektricitet 0,31 0,93 9,35 Diesel 0,17 0,51 5,05 Luftfart Passagerfly Jet 1,06 3,18 31,81 Turboprop 0,23 0,67 6,73 Søtransport Kystfartøj 1,04 3,11 31,12 Container 2,68 8,04 80,33 Note 1: Værdierne er fremskrevet til 2003-niveau. Kilde: Trafikministeriet External Costs of Transport, 2. nd Report Marginal external cost matrices for Denmark. juli Når tabel 22 skal omregnes til andre prisniveauer, skal nettoprisindekset (tabel 2) anvendes. I næste version af kataloget vil omkostninger pr. ton CO 2 afspejle den politisk fastsatte reduktionsomkostning på kr. 120 pr. ton, frem for udtrykket for skadesomkostninger Støj Til opgørelsen af støj er der i forbindelse med vejstøjstrategien udviklet et nyt dansk estimat. Værdisætningen bygger på den såkaldte hedoniske metode, der bygger på antagelsen om, at de enkelte individer i befolkningen er villige til at betale

19 19 for at undgå støjgener, og at denne betalingsvillighed kommer til udtryk i ejendomspriserne. Ejendomme i mindre støjbelastede områder vil derfor, alt andet lige, være dyrere end tilsvarende ejendomme i mere støjbelastede områder. Forskellen anvendes efterfølgende som et estimat for støjomkostningen. Efterfølgende beregnes et tillæg for de indirekte samfundsøkonomiske tab i form af sygdom, tabt arbejdsfortjeneste m.v. For en nærmere beskrivelse af metoden henvises til publikationen External Costs of Transport, 1 st Report- Review of European Studies. Til opgørelsen af støjgener fra bane er anvendt samme tilgang, men baseret på simplere casestudie-beregninger. På trods af vedvarende forskning er enhedsomkostninger for støj stadig behæftet med en betydelig usikkerhed. COWI har på baggrund af den seneste viden lavet en supplerende analyse i forbindelse med Trafikministeriets eksterne omkostningsstudie (jf. appendix C i External Costs of Transport, 2. nd Report). COWIs analyse er kommet frem til et noget lavere estimat, som dog også er meget usikkert. Det således vurderingen, at det ikke på det foreliggende data- og vidensgrundlag er muligt at udarbejde et revideret estimat, der med sikkerhed er bedre end det i dag anvendte. Det høje skøn, som er angivet i tabel 24, er det estimat der p.t. anvendes bredt i staten, og som nævnt tidligere også er anvendt i Vejstøjsstrategien. I tabellen er både COWIs og Vejstøjstrategiens estimater præsenteret. Tabel 23 Enhedsomkostninger for støj opgjort i kr. pr. SBT 1) (2003-markedspriser) Støjgeneomkostning Helbredsomkostninger Omkostninger i alt Note 1: Støjbelastningstallet er et udtryk for ændringen i støjbelastningen ved et givent projekt. Note 2: Værdierne er fremskrevet til 2003-niveau. Kilde: Trafikministeriet External Costs of Transport, 2. nd Report Marginal external cost matrices for Denmark. juli Tabel 24 Interval for skøn over totale omkostninger for støj opgjort i kr. per. SBT (2003-markedspriser) Lav Middel Høj Totale omkostninger Note 1: Værdierne er fremskrevet til 2003-niveau. Kilde: Trafikministeriet External Costs of Transport, 2. nd Report Marginal external cost matrices for Denmark. Juli Det anbefales af hensyn til sammenlignelighed på tværs af statslige projekter, at det aktuelle høje skøn på kr. pr. SBT fastholdes som udgangspunktet. I situationer, hvor støj-delen i den samfundsøkonomiske analyse har væsentlig betydning for de samlede konklusioner foretages følsomhedsberegninger baseret på de lavere skøn i tabel 24.

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Trængselsafgifter - samfundsøkonomisk analyse af en betalingsring Tillægsnotat - udkast COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Omlægning af bilafgifterne

Omlægning af bilafgifterne Fremtidens transport II Session 3: Road pricing Ingeniørhuset 18. januar 2010 Omlægning af bilafgifterne hvorfor og hvordan? En grøn transportpolitik 2 side 7 Transportsektorens afgifter 3 Kilde: Nøgletal

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) 2015 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler

Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler CVR-nr. DK 30 06 09 46 NOTAT 27. juni 2013 /TCJ Klimaplan 2013 Kørselsafgift - kilometerbaseret vejbenyttelsesafgift for person- og varebiler og motorcykler 1. Beskrivelse af virkemidlet Tiltaget omfatter

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats Transport- og Energiministeriet Skatteministeriet Finansministeriet 8. februar 2007 Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats I dette

Læs mere

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet

Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet ISBN 978-87-93292-05-5 Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Transportiministeriet Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Opdateret version af TERESA

Opdateret version af TERESA Samfundsøkonomi på transportområdet Opdateret version af TERESA Lavet af DTU Transport og Incentive Partners Thomas Odgaard, Incentive Partners Hvad handler det hele om? Nu har vi et opdateret værktøj,

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2

SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode 2 DANSKE HAVNE SCREENING AF SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER VED HAVNEPAKKE 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Metode

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

JUNI 2013 VEJDIREKTORATET VÆRDISÆTNING AF TRAFIKINFORMATION

JUNI 2013 VEJDIREKTORATET VÆRDISÆTNING AF TRAFIKINFORMATION JUNI 2013 VEJDIREKTORATET VÆRDISÆTNING AF TRAFIKINFORMATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2013 VEJDIREKTORATET VÆRDISÆTNING

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord

Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport Marts 2004 Frederiksborg Amt Samfundsøkonomisk vurdering af ny vejforbindelse over Roskilde Fjord Rapport

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten

Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten Scenarier for transportsektorens energiforbrug i Norge med fokus på vejtransporten NP årskonference 8. november 2011 János Hethey Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Transportenergiforbrug Kun indenrigs transport

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Nye danske tidsværdier

Nye danske tidsværdier Nye danske Katrine Hjorth Danmarks TransportForskning, DTU Trafikdage 2007 Outline 1 2 3 4 Det danske tidsværdistudie har bestået af tre faser: Fase 0 Forstudie til at fastlægge metode vedr. dataindsamling

Læs mere

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet.

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet. N O T AT 17. september 2012, rev 17. oktober 2012, rev 17 jan 2013, rev 6 feb 2013, rev 1 marts 2013 J.nr. Ref. Mra, Hdu Klimaplan Skærpede energikrav til nye vinduer 1. Beskrivelse af virkemidlet I bygningsreglementet

Læs mere

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne - Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Maj 2012 Forord Dette fagnotat omhandler den samfundsøkonomiske sammenligning af grundløsningerne

Læs mere

Dokumentation for internationale prissammenligninger

Dokumentation for internationale prissammenligninger 1 af 5 21-08-2013 16:00 Dokumentation for internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i Purchasing power

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport

Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport Baggrundsnotat E: Energiforbrug ved transport Indhold Indledning... 2 Kort beskrivelse af Transportmodellen... 2 Frozen Policy metode... 2 Sammenligning med BF2012... 2 Vejtransport... 3 Trafikarbejde...

Læs mere

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6.

AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.2 Resultater 4 1.3 Følsomhed 6. AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE: SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomisk resume 2 1.1 Metode

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

modeludvikling for energiprojekter

modeludvikling for energiprojekter Teknisk-økonomisk modeludvikling for energiprojekter Morten Boje Blarke Civilingeniør M.Sc. Eng. International Energy Planning Ph.D. Bæredygtig Energiplanlægning Adjunkt v/ Inst. for Samfundsudvikling

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv

En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv En trængselsafgift g set fra et forskerperspektiv Mogens Fosgerau DTU Transport 5. December 2011 Punkter Virker det? Er det godt? Hvor skal ringen ligge? Hvor stor skal taksten være? Hvordan skal den variere

Læs mere

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24.

Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret. Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. Køretøjsteknologi og Luftforurening Center for Grøn Transport Et center i centret Niels Anders Nielsen Trængselskommissionen den 24. september 2012 Køretøjsteknologi og luftforurening Lette køretøjer:

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Transporten, klimaet og miljøet

Transporten, klimaet og miljøet Transporten, klimaet og miljøet Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljøagentur EEA understøtter en bæredygtig udvikling og sigter mod at opnå afgørende og målbare forbedringer i miljøets tilstand

Læs mere

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem

Scenarier for et fossil-frit dansk transportsystem Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Internationale prissammenligninger

Internationale prissammenligninger Side 1 af 7 Internationale prissammenligninger Datagrundlag Kilde/årstal: Prissammenligningerne er baseret på Eurostats købekraftspariteter offentliggjort i "Purchasing power parities and related economic

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Jernbane til take-off - en benefit? Appendiks- og bilagsrapport

Jernbane til take-off - en benefit? Appendiks- og bilagsrapport Jernbane til take-off - en benefit? Appendiks- og bilagsrapport 1 Aalborg Universitet Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst 2 Indholdsfortegnelse Appendiks A. Køreplaner 5 B. Passagergrundlag 6 Flytrafikken

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.

Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum. Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu. Potentiale for integreret planlægning og optimering af den kollektive trafik med passageren i centrum Otto Anker Nielsen, oan@transport.dtu.dk Måling af passagerpræferencer - hvad betyder noget? Rejsetid

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN

SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN SEPTEMBER 2012 TRANSPORTMINISTERIET TRÆNGSELSINDIKATORER FOR HOVEDSTADSREGIONEN TRÆNGSELSINDIKATORER er udgivet af COWI A/S GPS-data er stillet til rådighed af 3x34 Transport www.3x34.dk Design: COWI A/S

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Manual for samfundsøkonomisk. - anvendt metode og praksis på transportområdet

Manual for samfundsøkonomisk. - anvendt metode og praksis på transportområdet Manual for samfundsøkonomisk analyse - anvendt metode og praksis på transportområdet Samfundsøkonomisk manual anvendt metode og praksis på transportområdet Juni 2003 Udgivet af: Trafikministeriet Frederiksholms

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Nedenfor foretaget derfor beregninger for en yderligere stramning af energiforbrug i statslige bygninger på 5 procent.

Nedenfor foretaget derfor beregninger for en yderligere stramning af energiforbrug i statslige bygninger på 5 procent. N O T AT 25. januar 2013_rev juni 2013 J.nr. Ref. mra, hdu Klimaplan Krav om energibesparelser i statslige bygninger 1. Beskrivelse af virkemidlet I den energipolitiske aftale fra 2008 blev det vedtaget,

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics

Den alternative trængselskommission. .. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne. Vibeke Forsting, COWI Economics Den alternative trængselskommission.. eller et bud på hvordan vi også kan løse trængselsproblemerne Vibeke Forsting, COWI Economics 1 Disposition Agenda 1. Definitioner og fakta om trængsel 2. Et tanke-eksperiment

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Bilpendlere på statsstøtte

Bilpendlere på statsstøtte Bilpendlere på statsstøtte Februar 2012 Karl Vogt-Nielsen og Ivan Lund Pedersen CASA Bilpendlere på statsstøtte Februar 2012 Karl Vogt-Nielsen og Ivan Lund Pedersen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? - projekter i Hovedstadsområdet Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? 5. oktober 2005 Baggrund udenlandske succeser Letbaner er

Læs mere

Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej

Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej 20. januar 2009 Klimakonsekvenser af en ny Frederikssundsmotorvej Per Homann Jespersen og Martin Lidegaard Baggrund Igennem 40 år har det været diskuteret at anlægge en ny motorvej mellem København og

Læs mere

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Hvem gavner cykelsuperstierne?

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsanlæg. Delrapport Betalingsanlæg Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING... 4 2. ORGANISERING... 5 3. SYSTEMBESKRIVELSE... 7 4. ØKONOMI... 9 Side 3/10 1. Indledning og sammenfatning Denne rapport

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere