DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET"

Transkript

1 DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF s forslag til hvordan forholdene forbedres for studerende med børn. Generelt set er studerende med børn væsentligt ringere stillede end nogle andre forsørgergrupper i landet og med fremdriftsreformen fra 2013 forværres vilkårene yderligere. Både økonomisk set er studerende med børn ringere stillede and andre forsørgergrupper, men også hvad angår muligheden for at være sammen med sit barn og eksempelvis holde barselsorlov. DSF mener ikke, at børn skal være en hindring for at gennemføre en videregående uddannelse og foruden at beskrive den nuværende situation for studerende med børn, så præsenterer DSF i dette notat konkrete forslag til, hvordan SU-systemet og uddannelsessystemet kan indrettes på en måde, så det bedre understøtter de behov, studerende med børn oplever. Medmindre andet er angivet, anvendes 2011 tal i notatet. STUDERENDE MED BØRN I ET SAMFUNDSPERSPEKTIV I disse år forventes en stigning i antallet af studerende der får børn enten før de kommer uddannelse eller undervejs i deres uddannelsesforløb på grund af især politiske hensigtserklæringer og reformer. Der er i sig selv ikke noget negativti, at flere studerende har børn, da der for den enkelte studerende kan være mange fordele ved at få børn i en tidlig alder. Men det øger behovet for, at der sættes ind for at forbedre SU-systemet, så det bedre understøtter de behov, studerende med børn oplever. Ambitiøse uddannelsesmålsætninger medfører, at flere forsørgere kommer ind i SUsystemet I takt med at skiftende regeringer i stigende grad har sat ambitiøse uddannelsesmålsætninger, således at det i dag er 60 pct. af en ungdomsårgang der skal gennemføre en videregående uddannelse og 25 pct. en lang videregående, vil der unægteligt være flere unge, der bliver forældre imens de er under uddannelse. Arbejdsmarkedsreformer sigter mod at få flere i uddannelse Flere reformer, blandt andet kontanthjælpsreformen, har i de senere år sigtet mod at få unge arbejdsløse i arbejde eller uddannelse, hvorfor relativt mange af de unge, der kommer ind i uddannelsessystemet som konsekvens af disse reformer, må forventes at have børn. Derfor er det et problem, at de nuværende regler langt fra afspejler de behov, studerende med børn oplever.

2 Politisk ønske om at der skal fødes flere børn Antallet af nyfødte var i 2012 det laveste i mange år og for at der skal fødes flere børn i Danmark, er der bred politisk enighed om at forbedre rammerne, så flere unge vælger at få børn. Dimittender med børn er mere attraktive for arbejdsmarkedet og statskassen da de har haft barsel I en tid med hård konkurrence på arbejdsmarkedet for dimittender, er det en fordel for dimittender at have fået børn imens de var under uddannelse, da de derfor ikke skal have børn igen lige med det samme. Desuden er det billigere for det offentlige at studerende får børn under uddannelsen, da det er mindre omkostningstungt end at det offentlige skal udbetale barselsdagpenge, hvis den studerende er medlem af en A-kasse. SITUATIONEN I DAG Nedenstående skema skitserer reglerne for det eksisterende støttesystem for studerende med børn. SU-klip Et klip pr. måned mens man studerer indtil 5753 kr. (2013-tal) man er mere end seks måneder bagud, dog højst et halvt år mere på bacheloren og et halvt år mere på kandidaten. Fødselsklip En form for barselsordning for studerende, da 5753 kr. (2013-tal) man ikke behøver være studieaktiv for at modtage fødselsklip. Når to SU-berettigede studerende venter sig, får kvinden 12 fødselsklip og manden 6. Kvinden kan give op til 6 af sine klip til manden. Modtager man fødselsklip kan man ikke samtidig modtage forsørgertillæg eller supplerende SU-lån. Miksklip Et fødselsklip kan tages samtidig med et 2 x 5753 kr. (2013-tal) almindeligt SU-klip, såfremt den studerende er studieaktiv og ikke læser deltid Forsørgertillæg til enlige Når en enlig studerende modtager SU-klip kr (2013-tal) kan vedkommende samtidig modtage forsørgertillæg, dvs. først når alle fødselsklip er brugt og hvis den studerende deler folkeregisteradresse med barnet. Forsørgertillæg til par Begge forældre skal være studerende og SUberettigede, kr. (2013-tal) dvs. først når alle fødselsklip er brugt. Supplerende SU-lån til Hvis man er forsørger og deler 1473 kr. (2013-tal)

3 forsørgere folkeregisteradresse med sit barn kan man modtage supplerende SU-lån, dvs. først når alle fødselsklip er brugt. I 2011 var der samlet set forsørgere i SU-systemet. Det er kun forsørgere i SU-systemet der registreres, hvorfor det samlede antal forsøgere i det videregående uddannelsessystem kan være noget højere, da studerende ikke registreres, hvis de eksempelvis har mistet retten til SU. Af de forsørgere i SU-systemet var 71 pct. samboende med en ikke SU-berettiget partner, hvorfor de ikke kan få forsørgertillæg, men alene fødselsklip og efterfølgende mulighed for supplerende SU-lån. 9 pct. af de studerende med børn var samboende med en SU-berettiget partner, hvorfor de kunne modtage forsørgertillæg til par og efter at have brugt de tildelte fødselsklip kunne de søge om supplerende SU-lån. 20 pct. af de studerende med børn var enlige forsørgere og kunne derfor modtage forsørgertillæg til enlige og efterfølgende supplerende SU-lån, når fødselsklippene er brugt op. Antallet af enlige forsørgere er steget med 12 pct. fra 2008 til 2011 og udgør en stadigt andel af de studerende med børn. Det ordinære SU-lån, som kan tages af alle SU-berettigede studerende, blev taget af 54,7 pct. af de studerende med børn imod 36,9 pct. af de studerende samlet set. Derudover tog 56 pct. af de studerende med børn supplerende SU-lån i 2011 og hele 71 pct. af de enlige forsørgere og 68 pct. af de studerende, der er samboende med en anden SU-modtager, tog det supplerende SUlån. For at være blive registreret som forsørger skal man være biologisk forælder eller adoptivforælder til sit barn, ligesom man skal dele folkeregisteradresse med barnet. Ser man på det SU-modtagerne i det samlede videregående uddannelsessystem, så var 41 pct. af SUmodtagerne mænd, men kun 8 pct. af disse forsørgere til et barn, imod 16 pct. af de kvindelige SU-modtagere. Det skyldes især, at det i tilfælde af delt forældremyndighed oftest vil være kvinden der deler folkeregisteradreses med barnet, hvilket understøttes af, at kun 6 pct. af de enlige forsørgere i SU-systemet er mænd og 94 pct. er kvinder. UDFORDRINGER FOR STUDERENDE MED BØRN RELATIVT ØVRIGE FORSØRGERGRUPPER OG DSF S LØSNINGSFORSLAG Ovenstående skema skitserer de tilgængelige støttemuligheder for studerende med børn samt hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at studerende har ret til støttemulighederne. I dette afsnit gennemgås flere at de udfordringer, det nuværende system medfører, samt DSF s forslag til hvordan systemet forbedres.

4 Udfordringer i forhold til barsel og fødselsklip Selvom tanken er, at fødselsklip skal hjælpe studerende til at kunne være sammen med deres børn, er det i realiteten umuligt for de fleste studerende at holde barsel. For studerende med delt forældremyndighed er det oftest kun moderen der kan få tilskud udover fødselsklip, selvom faderen alligevel skal betale forældrebidrag. Det gør det svært for faderen at finde tid til at være sammen med sit barn, da der er mange udgifter forbundet ved at være forælder og det eksempelvis er sværere at bo på et kollegieværelse. For enlige studerende er det tæt på umuligt at holde barselsorlov i mere end 6 måneder, selvom de modtager 12 fødselsklip (mødre), da de ikke kan modtage andre ydelser såsom forsørgertillæg samtidig og i realiteten ikke har mulighed for at have erhvervsarbejde når barnet er nyfødt. Mange enlige tager derfor fødselsklippenne som dobbeltklip i 6 måneder og påbegynder studiet derefter. Flere har dog heller ikke denne mulighed, da det i de større studiebyer ofte er umuligt at finde en institutionsplads til børn under 1 år. Disse studerende må tage et års barselsorlov til almindelig SU-sats, før de kan opnå forsørgertillæg. DSF s forslag til bedre barselsmuligheder for studerende Ø Satsen for fødselsklip bør forhøjes eller antallet af fødselsklip øges, således at studerende med børn kan holde sammenlagt et års barsel, svarende til gennemsnitsventetiden på en institutionsplads i de større byer. 6 klip bør bindes til moderen, 6 til faderen og de resterende klip deles frit mellem forældrene Ø Det skal være muligt, at tage SU-lån, supplerende SU-lån og modtage forsørgertillæg når studerende modtager fødselsklip, såfremt satsen for fødselsklip ikke forhøjes Ø Miksklip skal kunne anvendes, selvom den studerende følger et studieforløb på nedsat tid Udfordringer i forhold til forsørgertillæg Hele 71 pct. af de studerende er ikke berettiget til forsørgertillæg, da deres samboende partner ikke er SU-berettiget. Det er problematisk, at den studerendes økonomi skal være afhængig af den samboende partner, som kan være alt fra arbejdsløs til direktør. Derudover er det et problem for et uvist antal forældre, at de ikke har ret til forsørgertillæg, da de ikke deler folkeregisteradresse med deres barn. Det er problematisk, da disse forældre heller ikke kan tage supplerende SU-lån og dermed ikke har et økonomisk grundlag, der reelt giver mulighed for at at kunne være sammen med sit barn, da man selvsagt er nødt til at tage mere erhvervsarbejde pga. de øgede udgifter og desuden ikke kan bo på kollegieværelse med barnet.

5 Dette problem er blevet anerkendt ved, at studerende med børn får forhøjet fribeløbet, men dette er ikke en reel løsning, da de ikke har tid til at arbejde mere. Endeligt er det et problem, at forsørgertillægget er det samme, uanset hvor mange børn den studerende har. Det mindsker muligheden for, at studerende har råd til at få flere børn, hvis de allerede har et. DSF s forslag til bedre regler for forsørgertillæg Ø Studerendes ret til forsørgertillæg skal ikke afhænge af, om deres partner er SU-berettiget Ø Studerendes ret til forsørgertillæg skal ikke afhænge af, om de deler folkeregisteradresse med deres barn, derfor skal andre kriterier end folkeregisteradresse kunne berettige tildeling af forsørgertillæg Ø Der tildeles et mindre forsørgertillæg for børn ud over det førstfødte, således at ældre og mere etablerede ikke fravælger en uddannelse eller videreuddannelse Udfordringer i forhold til studerende med børns økonomisk sårbare situation Alle studerende med børn får højere fribeløb, også dem, der er samboende med en partner, der ikke er SU-berettiget. Man anerkender altså, at forældre har større udgifter end de fleste andre studentergrupper, men mange får ikke øget støtte. Det øgede fribeløb anvendes stort set kun af fædrene, da mødrene ikke har tid til at arbejde mere ved siden af barn og studier. Systemet giver altså et incitament til at fædre må bruge al deres tid på arbejde og studier imens moderen bruger tiden på barn og studier. Derudover optager studerende med børn lån i langt højere grad end andre studerende, hvilket indikerer, at det er svært at få det til at fungere økonomisk, når studerende får børn. Det har store konsekvenser, at studerende med børns økonomi er meget uholdbar og medfører blandt andet, at studerende må fravælge at få børn eller måske fravælge at påbegynde eller gennemføre en videregående uddannelse. DSF s forslag til at forbedre studerende med børns økonomiske situation Ø Det er problematisk, at studerende med børn både er den studentergruppe med størst behov for at optage gæld under uddannelsen samtidig med at de også er en gruppe, der kan formodes at have en stor frafaldsrisiko. Derfor bør studerende med børn få eftergivet deres SU-gæld, såfremt de ikke gennemfører deres uddannelse

6 Ø Se DSF s løsningsforslag til bedre barselsmuligheder og bedre regler for forsørgertillæg Udfordringer i forhold til lønnede praktikophold På studier med indlagte lønnede praktikforløb mistes retten til alle støtteformer i SU-systemet i praktikperioden. Det betyder, at mange forældre får det meget svært økonomisk når praktiklønnen er lavere end det samlede støttebeløb, forælderen normalt har til rådighed DSF s forslag til at forbedre reglerne for støtte under lønnede praktikophold Ø Studerende med børn bevarer retten til forsørgertillæg, SU-lån og supplerende SU-lån under lønnede praktikophold Udfordringer i forhold til uigennemsigtige regler Når en studerende foretager et uddannelsesskift bortfalder de tildelte fødselsklip, som den studerende kan søge om at modtage fra den nye uddannelse er påbegyndt, dog er det ikke muligt, at modtage fødselsklip i perioden mellem de to uddannelser og perioden mellem uddannelserne trækkes fra antallet af tildelte klip. Hvis en studerende eksempelvis har to måneders ferie mellem bacheloruddannelse og kandidat, kan den studerende genansøge om fødselsklip fra den måde kandidatuddannelsen påbegyndes, men mister retten til fødselsklip i ferieperioden. Det er uklart for mange studerende, hvorfor flere oplever det som en større økonomisk omvæltning, pludseligt at miste to måneders fødselsklip. Efter mere end 12 måneders forsinkelse afbrydes SU-udbetalingerne og grænsen bliver fra juli 2016 nedsat til mere end 6 måneder. Mange studerende er ikke opmærksomme på denne regel og bliver først bekendte med den, når udbetalingerne ophører. Ofte er det på grund af årsager relateret til forældreskabet at de studerende med børn forsinkes, hvorfor det er ekstra problematisk, at forsinkelsen skal indhentes, før SU-udbetalingerne kan påbegyndes igen. DSF s forslag til at skabe mere gennemsigtige regler Ø Fødselsklip kan medtages til anden uddannelse Ø Inden SU-udbetalingerne ophører, modtager den studerende et advarselsbrev samt information over hvordan der kan dispenseres fra reglen om ophør af SU-udbetaling Ø Dispensationsmulighederne skal styrkes, så studerende med børn ikke mister deres støtte pga. forsinkelse Ø Hverken retten til SU-lån eller støtteordninger bør afhænge af, hvorvidt den studerende er SU-berettiget, men derimod af, hvorvidt den studerende går på en SU-berettiget uddannelse.

7 BAGGRUNDSMATERIALE Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (2013)SU-støtte & SU-gæld 2011 og hjemmesiden danner baggrund for dette notat. Ved spørgsmål eller kommentarer til notatet kontakt næstformand og levevilkårsordfører Mads Melin på tlf eller

Studerende og erhvervsarbejde

Studerende og erhvervsarbejde 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 2 3 EN SU TIL AT LEVE AF SU en er grundlaget for den lige adgang til uddannelse for alle, uanset opvækst og

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Hurtigt gennem uddannelsessystemet

Hurtigt gennem uddannelsessystemet december 2010 Hurtigt gennem uddannelsessystemet Resume IDA har gennemført en analyse blandt de studerende medlemmer for at nuancere og perspektivere debatten om SU-reformer og incitamenter for hurtig

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Studerende i SU-uddannelser

Studerende i SU-uddannelser A N A L Y S E Studerende i SU-uddannelser støtte- og studiemæssig adfærd 1989 1997 Oktober 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-21-7 Forord I denne rapport redegøres

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer

Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer Hurtigere studiegennemførelse med SU-reformer AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ERHVERVSPOLITISK KONSULENT EMILIE WEDELL-WEDELLSBORG, CAND. SCIENT. POL. RESUME Med udsigt til

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

HVORDANPÅVI AFSUREFORMER?

HVORDANPÅVI AFSUREFORMER? HVORDANPÅVI RKES STUDERENDESI NCI TAMENTER AFSUREFORMER? -ENI NTERNATI ONALSAMMENLI GNI NG Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, resumé og konklusioner 2 2. Empiriske erfaringer 2 2.1 Øget SU 2 Optag 4 Frafald

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere