Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af egen kraft giver liv på trods af svækkelse"

Transkript

1 Resume af projekt Aarhus d Udarbejdet af Knud Erik Jensen, Konsulent- og formidlingsenheden Udvikling og Dokumentation

2 Formålet med projektet Visionen er at give flere borgere mulighed for at fastholde egen tilværelse i plejeboligerne. Ved en rehabiliterende holdning til borgerne i plejeboligerne styrkes borgernes livskvalitet. Målet er således ikke at gøre borgeren uafhængig af hjælp, som det i et vist omfang er tilfældet i hjemmeplejen Hovedformålet med projektet er at udpege og formidle cases, indikatorer og organiseringer i plejeboligerne, som: er afgørende for, at indsatsen har fokus på ældres egne kræfter, selvom svækkelse er en del af hverdagen. skaber succesfuld hverdagsrehabilitering både menneskeligt og økonomisk, for gruppen af svækkede borgere. Det vil ske gennem et praksisnært lærings- og udviklingsorienteret samarbejde med plejeboligenheder og kommuner. Der kan tilbydes inspirationsmøder til plejeboligenheder og kommuner, som vil igangsætte en indsats i forhold til borgerne i plejeboligerne. Projektet skal medvirke til at fremme en indsats, der skal give borgerne et aktivt liv ved egen kraft uanset om der er tale om rehabilitering eller blot en hverdagsrehabiliterende tankegang, der støtter borgernes muligheder for et aktivt liv ved egen kraft i plejeboligen. Målgruppe: Den primære målgruppe i projektet er ledere og medarbejdere på plejeboligområdet, der arbejder eller overvejer at arbejde med hverdagsrehabilitering eller tilsvarende tankegang. Sekundært er målgruppen politikere. Desuden forventes projektet at understøtte en lokal interesse fra pårørende og borgere. Baggrundsovervejelser: Baggrunden for projektidéen er, at kommunerne aktuelt har fokus på hverdagsrehabilitering i forhold til borgere i hjemmeplejen. Modellerne har været inspireret af Östersund Kommune i Sverige, hvor de i de sidste 10 år har arbejdet med rehabilitering i hjemmet. De danske kommuner er meget inspirerede af bl.a. Fredericia Kommune, som har vist en dokumenteret økonomisk og menneskelig gevinst ved systematisk at arbejde med hverdagsrehabilitering. Fredericia kommune har via Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og analysefirmaet Itrack dokumenteret effekten af en indsats, der sætter fokus på hvordan nye borgere i hjemmeplejen hjælpes til, ved en særlig ekstraordinær indsats, at blive selvhjulpne igen, så borgeren kan klare sig uden hjælp fra hjemmeplejen. Næste trin er at finde frem til, om der er den samme effekt hos borgere, der er hjemmeplejebrugere og måske har været det i længere tid. Her forventes der også at være en økonomisk- og menneskelig effekt. I forhold til beboere i plejeboliger er der en spirende interesse for at sætte fokus på beboerens mulighed for at fastholde egen tilværelse og brugen af egne ressourcer. Der er endnu kun få 2

3 erfaringer med at sætte et særligt fokus på mulighederne for hverdagsrehabilitering for borgere i plejeboligerne. Modellerne for hvordan der sættes fokus på hverdagsrehabilitering er i sin spæde start. Projekt Længst muligt i egen tilværelse eller, der er gennemført med støtte fra Helsefonden, har inspireret en del kommuner og giver et bud på, hvad der er vigtigt at sætte fokus på og giver konkrete værktøjer til dette. Projektet har skabt en spirende interesse for indsatsen i plejeboligerne, men dialog og synliggørelse af udbyttet af indsatsen er afgørende for, om der kan ske den fornødne prioritering af indsatsen. Der kan derfor i særlig grad være brug for at udvikle værktøjer og en indsats, som synliggør både den økonomiske- og menneskelige effekt. Der er brug for konkrete historier/cases om vellykket indsats, for at borgere, personale og politikere støttes i troen på, at det nytter at sætte fokus på borgerens ressourcer til trods for, at svækkelsen er en del af hverdagen. Projekt Merliv, støttet af Helsefonden, udarbejdede et idékatalog, der kombineret med netværksmøder skabte stor interesse for, hvordan der kan skabes mere liv i plejeboligerne. Idékataloget indeholdt enkle beskrivelser af erfaringer og god praksis og henviste til konkrete kontakter i forhold til de ideer, der var beskrevet i idékataloget. Projektet vil i høj grad tage udgangspunkt i samme arbejdsform.. En arbejdsform, som er kendetegnet ved at skabe inspiration, skabe læring/erfaringsopsamling, sprede erfaringer og være netværksskabende på samme tid. Målet i dette projekt er at støtte initiativer, skabe netværk, udarbejde, indsamle og formidle materiale samt dele viden og erfaringer om en hverdagsrehabiliterende tilgang i forhold til borgere i plejeboligerne. Et helt særligt opmærksomhedsområde i dette projekt er, hvad der skal til for at borgere, der normalt ikke betragtes som målgruppen for hverdagsrehablitering, kan drage nytte af indsatsen. Konkret kan det være borgere med demens. Den gruppe borgere betragtes oftest som uden for målgruppen i hverdagsrehabiliteringsindsatsen. Det vil ligeledes være et fokus om indsatsen primært skaber livskvalitet for borgere der i forvejen bor i plejeboliger eller om det primært er nye borgere der har glæde af indsatsen. Projektet vil gennem projektperioden indkredse, hvad der er evidens for. I plejeboligenhederne er der manglende viden om, hvorvidt der er en økonomisk gevinst ved at sætte fokus på beboernes hverdagsrehabilitering. Projektet vil derfor have fokus på, hvordan den enkelte plejeboligenhed i hverdagen forsøger at dokumentere den menneskelige- og økonomiske gevinst. Og undersøge om der er særlige prioriteringer eller omprioriteringer, der synes at være afgørende for at opnå den ønskede effekt. Der vil derfor være opmærksomhed på, om der er særlige modeller/valg, hvor indsats og udbytte synes at være særlig effektiv. Lærings- og udviklingsnetværkene forventes også at bruge deres nye erfaringer til at afprøve, hvad der skal til for at opnå størst mulig succes med indsatsen. 3

4 Idékataloget og lærings- og udviklingsnetværkene i projektet skal medvirke til: at give kommunerne et overblik over de valg, som forskellige kommuner har truffet og erfaringerne med disse valg. at afprøve og udvikle en optimal indsats der skaber nytteværdi af en hverdagsrehabiliterende tilgang. at inspirere til flere initiativer med fokus på plejeboligernes beboere. I fase et det første projektår kontaktes en række plejeboligenheder og kommuner med henblik på, at støtte overvejelser om at igangsætte udviklingsinitiativer med en hverdagsrehabiliterende tænkning samt indsamle inspiration. Inspirationsmateriale indsamles og formidles løbende via hjemmesiden og gennem de kontakter, der skabes i og omkring projektet. Indsats Projektet har en udviklingsorienteret og netværksorienteret tilgang til inspiration og videreudvikling af indsatsen, hvis der skønnes at være opstået nye behov for udvikling af værktøjer. Dette kan ske i samarbejde med kommuner eller plejeboligenheder inden for rammen, hvor der er tale om læring og inspiration. Plejeboligenheder og kommuner kontaktes løbende med henblik på videreformidling af erfaringer og materiale. Der afholdes lokale inspirationsmøder i kommuner / plejeboligenheder. Der vil, afhængig af behovet, blive afholdt lærings- og udviklingsskabende netværksmøder mellem plejeboligenheder eller kommuner samt inspirationsmøder i kommunerne eller på plejeboligenheder. Her vil deltagerne kunne høre og udveksle konkrete erfaringer. Der udarbejdes eller kommunerne støttes i, at udarbejde artikler om hverdagsrehabiliterende tilgang i plejeboligerne. Disse artikler sendes til relevante fagblade for fagpersoner og for politikere. Projektet kan med bevillingen tilbyde at sammenskrive erfaringerne i plejeboligenhederne til det, der efterhånden udvikler sig til et Idékatalog. Dette kan tilbydes uanset om kommunen / plejecentret deltager i netværksmøderne. Det materiale, der løbende udarbejdes kan netværks- kommunerne anvende i deres daglige arbejde med at udvikle indsatsen. Andre kommuner kan få materialet tilsendt eller hente materiale på hjemmesiden. Projektet vil løbende arbejde med at udarbejde artikler mv., der skaber interesse for dette uopdyrkede område. Projektet vil være optaget af hvad, der i projektperioden fremkommer af resultater og erfaringer, der er evidens for. 4

5 Projektets resultat og anvendelighed Projektet kan anvendes til: at inspirere til en indsats, der sætter fokus på de muligheder menneskeligt og økonomisk - der er for hverdagsrehabilitering for borgere i plejeboliger. at der løbende kan ske en synliggørelse af de erfaringer, der peger på, hvad der er evidens for i forhold til et rehabiliterende fokus i plejeboligerne. at kommunerne kan fastholde den positive interesse, der er skabt i forhold til et mere aktivt liv for borgere i plejeboliger. Netværksmøder og lokale inspirationsmøder vil medvirke til at udvikle og fastholde fokus på de økonomiske - og menneskelige ressourcer, der er ved at sætte fokus på hverdagsrehabilitering. Artikler mv. skal sikre, at der skabes et bredt kendskab til kommunernes indsats / projektet. Kontakter, netværk og artikler suppleres af en enkel hjemmeside, som vil have fokus på anvendelighed i forhold til tre målgrupper: Personalet, der kan finde erfaringer med forskellige modeller for den faglige indsats. Politikerne, som kan finde erfaringer med forskellige hverdagseffektmålinger, der kan synliggøre den økonomiske og menneskelige effekt. Borgerne, som kan finde fortællinger om, hvad indsatsen har betydet for borgeren. Projektets nyhedsværdi Projektet her vil kunne sætte fokus på mulighederne i en mere aktiv tilværelse for borgere i plejeboliger det der kan betegnes som en hverdagsrehabiliterende tilgang i forhold til de svækkede ældre. Projektet kan bidrage til, at der kommer et øget fokus på hverdagsrehabilitering eller tilsvarende tilgange til indsatsen i plejeboligerne. Dette er et område, hvor det kan være vanskeligt at dokumentere den økonomiske effekt. Derfor vil der i høj grad være fokus på livskvalitetsmulighederne ved en hverdagsrehabiliterende tilgang og andre indikatorer, der kan pege på, hvad der i projektperioden viser sig at være evidens for. 5

6 Projektets gennemførelse og tidsplan Fase 1 første projektår ( ) - Plejeboligenheder og kommuner kontaktes med henblik på udviklings- og netværksmøder og videreformidling af erfaringer og materiale. - Der etableres netværksmøder, og der afholdes lokale inspirationsmøder. - Der udarbejdes artikler om hverdagsrehabilitering i plejeboligerne, om projekt og om netværkene. Disse artikler sendes til relevante fagblade for fagpersoner og for politikere. - Hjemmesiden tilpasses. Plejeboligenheder og kommuner, projektet er i kontakt med, opfordres til at lade inspirationsmateriale blive præsenteret på hjemmesiden eller videregive relevante links, der kan inspirere andre. Fase 2 andet projektår ( ) - I fase to etableres netværksmøder, og der afholdes lokale inspirationsmøder. Der indsamles fortsat materiale, som præsenteres på hjemmesiden. - Der udarbejdes artikler om hverdagsrehabilitering, hjemmesiden og netværkene. Disse artikler sendes til relevante fagblade for fagpersoner og for politikere. Organisering: Projektet ledes og gennemføres af Knud Erik Jensen, Udvikling og Dokumentation, der har mange års erfaring på plejeboligområdet, personaleområdet og med udviklingsprojekter. Kommunernes bidrag: Kommunerne forventes selv at afholde udgifter til medarbejdere og ledere der deltager, forplejning og eventuel overnatning i forbindelse med netværksmøder, samt udgifter til kørsel. Projektet kan uden udgifter for deltagerne tilbyde at etablere og gennemføre netværksmøderne og opsamling, artikler mv. Med baggrund i projektmidlerne kan der ligeledes tilbydes lokale inspirationsmøder, der inspirerer til at sætte udviklingsarbejde i gang. Formidling og evaluering: Projektets netværksskabende og vidensproducerende arbejdsform vil skabe en løbende formidling i projektet gennem kontakterne, der skabes og formidles i projektet. Materiale til inspiration bliver frit tilgængeligt på hjemmesiden der også indeholder materiale fra hjemmesiden Sidst nævnte hjemmeside indeholder værktøjerne fra projekt Længst muligt i egen tilværelse eller, der har udviklet værktøjer til brug for hverdagsrehabilitering i plejeboligerne. 6

7 Budget Helsefonden søges om følgende beløb til finansiering det første projektår: Projektlederløn (500 timer á 500 kr.) Sekretærbistand (40 timer á 250 kr.) Rejse, kørsel, møder, følgegruppemøder (ved netværksmøder betaler deltagerne selv for forplejning) Kontorhold Bistand til tilpasning og drift af en hjemmeside (City 14 Interactive) Optagelse og redigering af filmklip (City 14 Interactive) Administration og revision Budget for det første projektår kr kr. Helsefonden søges om følgende beløb til finansiering det andet projektår: Projektlederløn (200 timer á 500 kr.) Sekretærbistand (40 timer á 250 kr.) Rejse, kørsel, møder og følgegruppemøder Kontorhold Bistand til tilpasning og drift af en hjemmeside (City 14 Interactive) Administration og revision Budget for det andet projektår kr kr. Ansøger sikrer hjemmesidens drift i minimum et år efter projektets afslutning 7

8 CV Knud Erik Jensen: Konsulent Knud Erik Jensen, Formidlings- og konsulentenheden Udvikling og Dokumentation har bredspektret erfaring fra arbejdet som konsulent ved bl.a.: Projektleder på Socialministeriets tværkommunale projekt Sygemeldt - og i gang, der skulle udvikle grundlaget for den tidlige indsats ( ). Personalechef i Magistratens 1. Afdeling i Århus Kommune ( ). Har deltaget som en central konsulent i Spido-projektet (SocialpædagogiskPraksis i DemensOmsorgen). Et projekt Jydsk Pædagogseminarium gennemførte for Socialministeriet ( ). Knud Erik Jensen er selvstændig konsulent og underviser med primært fokus på plejeboligområdet i de faglige temaer, der er centrale for arbejdet i plejeboligerne (2001-). Er netop ved at afslutte projektet Længst muligt i egen tilværelse eller. støttet af Helsefonden. Har erfaring med at gennemføre evalueringsopgaver. Tidligere medlem af bestyrelsen i det tværvidenskabelige selskab på ældreområdet Dansk Gerontologisk selskab og næstformand i bestyrelsen for Gerontologisk Institut. Er tilknyttet som faglig sagsbehandler for Sygekassernes Helsefonds udviklingsprojekter (1991-). Har gennemført en lang række udviklings-/evalueringsprojekter med støtte fra fonde eller for Socialministeriet. 8

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv 1 Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV Ældreområdet, Svendborg Kommune November 2014 nye veje til aktivt liv 3 Indhold Forord 5 1.0 Indledning 7 Projektet baggrund

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere