R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg"

Transkript

1 Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen Pernille Græsdal Beck Lis Korsbjerg Bjarne Vagn Larsen Hanne Lindberg Greisen (referent) Afbud: Vagn Henriksen, 3F 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra den 22. marts 2012 Der var ikke kommet bemærkninger til referatet, hvorfor dette var godkendt. 3. Mejeriteknolog Status på uddannelsen Der var optaget 25 studerende på procesteknologuddannelsen. Heraf havde 3 studerende en baggrund som mejerist. I Efteråret 2012 vælger de studerende, hvilken gren af teknologiuddannelsen de vil specialisere sig inden for. Da der alene er tre med en baggrund som mejerist, ser det sløjt ud med hensyn til at få oprettet et hold på mejeriteknologuddannelsen. Hvis der heller ikke oprettes et hold i 2012, ser det sort ud for uddannelsen fremadrettet. Det er også tvivlsomt, om Erhvervsakademiet Lillebælt vil blive ved med at bruge penge på at markedsføre uddannelsen, når det ikke medfører tilstrækkeligt med studerende til at kunne oprette et hold. Arbejdsgiversiden tilkendegav, at hvis der ikke var tilstrækkeligt med studerende, der ønskede at vælge uddannelsen til mejeriteknolog, så måtte uddannelsen nedlægges. Arbejdsgiversiden ønskede ikke at iværksætte yderligere tiltag, for at holde liv i uddannelsen. Mejerifagets FællesUdvalg tog orienteringen til efterretning. 1

2 4. Mejerist a. Meddelelser Henrik Kæmpe, der havde været censor under svendeprøven til mejerist i en årrække, havde ønsket at stoppe som censor. Arbejdsgiversiden i Mejerifagets FælleUdvalg har udpeget Troels Møller Overby, der er mejerichef på Korsvej Mejeri, som ny censor. b. Frafald i mejeristuddannelsen Det udsendte bilag indeholdt en opgørelse over frafald i mejeristuddannelsen samt indgåelse af nye uddannelsesaftaler siden sidste møde. 7 uddannelsesaftaler var ophævet fire uddannelsesaftaler var ophævet i prøvetiden, en var ophævet efter gensidig aftale efter prøvetidens udløb og to var ophævet ensidigt af virksomheden. Sekretariatet og formandskabet for Mejerifagets FællesUdvalg havde været inddraget i en af de af virksomheden ensidigt ophævede uddannelsesaftaler, uden at det havde været muligt at finde en forligsmæssig løsning. Serviceforbundet havde derfor indbragt ophævelsens saglighed for Tvistighedsnævnet. Tvistighedsnævnets afgørelse kunne forventes inden for 12 måneder. Der var indgået 37 nye uddannelsesaftaler siden sidste MFU-møde. c. Udviklingsredegørelse 2013 De faglige udvalg skal hvert år i september måned udarbejde en udviklingsredegørelse, der skal sendes til Ministeriet for Børn og Undervisning. I udviklingsredegørelsen beskrives bl.a. udviklingen i branchen og inden for uddannelsens område det seneste år samt udviklingsmuligheder, overvejelser om nye tiltag inden for uddannelsen, ændringer o.l. Endelig skal Det faglige udvalg udarbejde en handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser. I Udviklingsredegørelsen for 2012 oplyste Mejerifagets FællesUdvalg, at der årligt udarbejdes en behovsanalyse, der viser behovet for antal mejerister fremadrettet, samt at problemet i mejeribranchen ikke er at skaffe praktikpladser, men tværtimod at finde elever med interesse for uddannelsen, motivation og omstillingsparathed samt de nødvendige faglige kvalifikationer. Ministeriet for Børn og Unge har i den forbindelse svaret tilbage, at ministeriet forventer, at udvalget ikke undlader at arbejde for skabelse af flere praktikpladser sideløbende med udvalgets arbejde for at tiltrække flere elever. Mejerifagets FællesUdvalg havde ikke bemærkninger til udkast til udviklingsredegørelse, der herefter indsendes til Ministeriet for Børn og Uddannelse. d. Evaluering af hovedforløb 4 og afholdelse af svendeprøve juni 2012 På det seneste møde i MFU blev det besluttet, at eleverne selv skulle kunne vælge, om de ville skrive projektopgaven i gruppe eller individuelt. Tidligere var alle projektopgaver skrevet i grupper, men sådan som bekendtgørelsen nu er udformet, kan eleven vælge at skrive i gruppe eller individuelt. Bjarne Vagn Larsen fra Kold College var derfor inviteret til mødet for at fortælle, hvordan det første hovedforløb, hvor eleverne kunne vælge at skrive alene eller i gruppe, var forløbet. Bjarne Vagn Larsen fortalte indledningsvis, at tilsyn med svendeprøver i ministeriet er flyttet fra den sædvanlige afdeling og over i Styrelsen for kvalitet og tilsyn. 2

3 Hovedforløb 4 i juni 2012 var forløbet rigtig godt og det gjorde hovedforløb 4 i august/september også. Ca. 40 pct. valgte at skrive i grupper, og 60 pct. ønskede at skrive individuelt. Det var forventningen, at flere elever med tiden ville vælge at skrive i grupper. Så længe der ikke var flere projekter i forsøgsmejeriet end at det kunne håndteres, anbefalede Kold College, at man fortsatte med de nuværende regler, så der var valgfrihed mellem gruppeopgave og individuel opgave. De kommende års optag af mejerielever vurderes som lavt, hvorfor der ikke vurderes at komme kapacitetsproblemer i forsøgsmejeriet. e. Etablering af studenterklasse på mejeristuddannelsen i august 2012 I august 2012 startede det første mejerielevhold bestående udelukkende af elever med en studentermæssig baggrund. Holdet kører efter cooperativ learning principperne. Der er to lærere i de faglige fag. Der havde indledningsvis været afholdt en ryste sammen dag. Det havde været svært at skaffe tilstrækkeligt med elever til klassen, men man var ved en ekstraordinær indsats nået op på 18 elever. Formålet med at etablere en studenterklasse havde oprindeligt været, at eleverne fagligt skulle løftes, så de kunne fortsætte direkte på Københavns Universitet - fødevareuddannelserne, hvis de ønskede det. Eleverne kom dog med så forskellige fag som baggrund og karaktermæssigt lå mange langt nede af skalaen, så det var opgivet at løfte dem til KU-niveau. Det måtte ikke forventes, at mere end et par stykker kunne fortsætte på KU-fødevareuddannelserne. Da eleverne allerede i gymnasiet havde haft en række af de fag, som der undervises i på grundforløbet, var der indført en række nye fag som arbejdsmiljø, ydre miljø, lean og udvidet engelsk. Komplet oversigt er vedlagt referatet. Mejerifagets FællesUdvalg fandt det positivt, at studenterklassen var kommet godt i gang på trods af en lidt svær opstart med at skaffe det nødvendige antal elever. Men man havde formentlig høstet nogle erfaringer i rekrutteringsprocessen, der kunne anvendes fremadrettet. Det var vigtigt, at svendeprøven i sidste ende blev den samme for alle mejerielever overliggeren skulle være den samme, at nogle mejerielever så havde fået fyldt noget ekstra på, var kun positivt, og kunne også fremadrettet styrke uddannelsen til mejerist for dem, som ikke havde en studentereksamen. f. Godkendelse af retningslinjer for forlængelse af uddannelsesaftaler i.f.m. praktikophold i udlandet. Fællessekretariatet modtager jævnligt henvendelse fra studerende, der ønsker at få deres uddannelsesaftale forlænget, enten for at kunne gennemføre en længere praktikperiode i udlandet, eller fordi man ønsker at tage orlov fra uddannelsen, for at kunne foretage en rejse i udlandet. Fællessekretariatet ville gerne have fastlagt nogle retningslinjer for, hvornår uddannelsesaftaler kunne forlænges. Mejerifagets FællesUdvalg besluttede, at sekretariatet kan forlænge uddannelsesaftaler i op til tre måneder, forudsat at det er et ønske fra eleven og anmodning om forlængelse tiltrædes af praktikvirksomheden. Hvis uddannelsesaftaler ønskes forlænget ud over tre måneder, inddrages formandskabet i afgørelsen af, om forlængelse skal gives. Der er udarbejdet et skema, som ligger på mejeriuddannelse.dk, der skal anvendes ved ansøgning om forlængelse af uddannelsesaftaler. 3

4 Lars Gram rejste spørgsmålet vedr. forlængelse af uddannelsesaftaler i forbindelse med, at en elev dumper til svendeprøven. Det vil være en stor fordel for eleven, hvis uddannelsesaftalen forlænges, indtil eleven kan gå op til reeksamen. Det er en motivationsfaktor med hensyn til at gå til reeksamen, og eleven har mulighed for at hente hjælp og støtte fra praktikvirksomheden, hvilket i mange tilfælde vil medvirke til, at eleven er bedre rustet til reeksamen. Hvis eleven ikke har en praktikplads i perioden mellem svendeprøve og reeksamen, kan det give problemer i forhold til at opnå dagpenge fra A-kassen. Mejerifagets FællesUdvalg var enige om at anbefale, at i tilfælde af, at en elev dumper til svendeprøve, så forlænges uddannelsesaftalen indtil eleven kan komme til reeksamen. Eleven betales i perioden samme løn, som før eleven dumpede ved svendeprøven (3. og 4. års elevløn / voksenlærlingeløn). Hvis eleven dumper for anden gang, foreligger der en ny situation, og det står praktikvirksomheden frit, om man ønsker at forlænge uddannelsesaftalen yderligere. Mejerifagets FællesUdvalg kan ikke pålægge virksomhederne at forlænge en uddannelsesaftale i ovennævnte situation, hvorfor der alene er tale om en anbefaling. Arla Foods tilkendegav, at de fremadrettet vil følge Mejerifagets FællesUdvalgs anbefaling. g. Ansøgning om dispensation i forhold til to praktiksteder Sekretariatet havde modtaget en henvendelse fra en voksenelev vedr. dispensation i forhold til reglen om, at en mejerielev minimum skal være i praktik på to virksomheder. Eleven havde mindre børn og en kone, der p.t. var under uddannelse. Det havde ikke været muligt at finde et praktiksted nr. 2, der lå inden for en rimelig afstand af hans hjem. Mejerifagets FællesUdvalg fandt, at uddannelsen ikke ville være bred nok, hvis der i det konkrete tilfælde blev givet dispensation, hvorfor man ikke imødekom anmodningen. Samtidig blev det tilkendegivet, at man ville forsøge at være eleven behjælpelig med at finde et praktiksted inden for rimelig kørselsafstand. 5. Budget Budget for 2013 blev gennemgået og vedtaget. Med hensyn til honorering af censorer ved svendeprøver blev det besluttet, at honoraret hæves fra kr kr., og fremadrettet årligt vil blive reguleret med samme procent som sekretariatsbidraget. Endvidere blev det besluttet at indføre et honorar på kr. for vurdering af opgaver i forbindelse med mejerioperatøreksamen. Honoraret udbetales pr. gang, hvor pågældende er censor, uanset hvor mange opgaver der skal rettes. Også dette gebyr reguleres i forhold til reguleringen af sekretariatsbidraget. Endvidere blev det besluttet at svendeprøvebeviser, AEDIL-pas og lignende fremadrettet alene fremsendes med almindelig post og ikke som anbefalet post. 6. Næste møde Næste møde afholdes den 21. marts 2013 på Kold College. September-mødet afholdes den 11. september 2013 i Dansk Industri på Rådhuspladsen. 7. Eventuelt Mejerifagets FællesUdvalg fortsatte drøftelsen fra MUU-mødet vedr. evt. deltagelse på Skills. Det blev tilkendegivet, at der måtte tages stilling til, om man ville være med på Skills. Hvis man ville være med, var opgaven at finde de nødvendige ressourcer. Del- 4

5 tagelsen ville formentlig ikke medføre større søgning på mejeristuddannelsen, men omvendt ville det måske tiltrække mere kvalificerede elever. Endvidere kunne deltagelse give en branding af de enkelte virksomheder og mejeribranchen. Hvis mejerifaget skal deltage, må nogen stille udstyr til rådighed. Kold College har ikke flytbart moderne udstyr. Det blev besluttet, at Kold College og sekretariatet for Mejerifagets FællesUdvalg arbejder videre med at undersøge, hvad en konkurrence- eller demonstrationsstand i givet fald ville kunne indeholde. Mejerieleverne på hovedforløb 3 inddrages med hensyn til at komme med gode ideer o.l. Spørgsmålet om deltagelse og forslag til hvordan det kan ske, tages op på næste møde i MFU. Såfremt det besluttes at deltage på Skills, vil det tidligst være i

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere