Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november november 2009 Journalnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november november 2009 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson Bent B. Mikkelsen The Animation Workshop Kasernevej Viborg Morten Thorning CVR. Nr.: Bank: Danske Bank, Viborg Resumé Vækstforum har i erhvervsudviklingsstrategien sat som mål, at den regionale etableringsrate skal øges inden For at nå dette mål skal den regionale iværksætterkultur styrkes, bl.a. ved at fremme iværksætteri og ideudvikling i uddannelserne. For at nå dette mål etableres der studentervæksthuse i tilknytning til de videregående uddannelsesinstitutioner. Studentervæksthuset ved The Animation Workshop (TAW) skal danne ramme om ideudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer for studerende ved TAW samt styrke synliggørelsen af muligheden for at etablere sig som selvstændig erhvervsdrivende med animation som fag. Studentervæksthuset vil tilbyde fysiske faciliteter, rådgivning og netværk. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav 1. Redegørelse Oprindeligt var projektet berammet til den 31. oktober 2009, men på baggrund af budgetændringer undervejs fik TAW både fra Region Midt og Erhvervs- og Byggestyrelsens side lov til at forlænge projektperioden frem til og med 28. februar 2010 for de ubrugte midler. Der var derfor ikke oprindeligt opstillet nogle formelle milepæle for indeværende periode. Ikke desto mindre har MiJAV fortsat oplevet stor fremgang i perioden. Siden den 1. november 2009 har 16 virksomheder etableret sig. The Animation Workshop har sendt endnu et afgangshold ud som professionelle animatorer, og det har afspejlet i MiJAV s aktiviteter. Flere har efterspurgt rådgivning, flere er blevet interesserede i, hvad der foregår i MiJAV-regi og flere har givet udtryk for at ville etablere sig med virksomhed i Viborg, det vil sige i forbindelse med det kreative vækstmiljø på Viborg Kaserne. Nogle af de ny-etablerede virksomheder har konkret givet udtryk for, at de har valgt Viborg frem for f.eks. København som hjemsted for deres professionelle ambitioner på grund af det vækstmiljø, som MiJAV er vokset ud af. Desuden er der i studentervæksthusmiljøet på landsplan ved at ske en del. Et nationalt netværk er etableret, og der er mange samarbejdsmuligheder og gode aktiviteter i gang såvel som på vej. MiJAV har allerede manifesteret sig i den sammenhæng som en af de største succes er på landsplan. Mange studentervæksthuse vil gerne besøge stedet her for at få inspiration til deres daglige arbejde. Overordnet set kan man konstatere, at MiJAV stort set hele vejen rundt har levet op til de forventninger, der har været til projektet fra starten. Og lidt mere til. F.eks. skulle der ifølge de opstillede milepæle være registreret virksomheder med cvr-nummer i hele projektperioden og aftaler med potentielle iværksættere, de såkaldte boblere. Resultatet er 23 virksomheder med cvr-numre og 32 boblere. Så interessen er på ingen måde aftagende. Den er også øget i takt med, at flere hold har taget afgang fra skolen. Det har medført, at skolens studerende har fået nogle forbilleder til stor inspiration. De kan nu se, at tingene kan ske herfra. Vi har erfaret, at det tager tid at integrere iværksætteriet ordentligt i undervisningen. Dels er uddannelsens indhold jo foreskrevet i eksisterende bekendtgørelse samt studieordning, dels lægges der ganske langsigtede studieplaner, således at de meritgivende aktiviteter har været fastlagt i lang tid, hvorfor der først efterhånden har kunnet skabes rum for den ønskede integration. Denne er yderligere vigtig, da det er vores erfaring, at deltagelsen i MiJAVaktiviteter øges betydeligt, når de bliver lagt i undervisningen og ikke som et tilbud uden for skoletid. Dem er der i forvejen en del af på en uddannelsesinstitution, hvor undervisningen er meget intensiv. Vi har ikke desto mindre haft fokus rettet mod udvikling af uddannelsen inden for de givne rammer ved at lægge aktiviteter ind, der styrker de studerendes kendskab til de mere business-relaterede emner så som produktionsflow. Tod Polson har i den sammenhæng udabejdet en production manual og Anja Perl og Sunit Parekh-Gaihede har også på konsulentbasis bibragt de studerende en øget viden om de mekanismer, der er en del af produktionsprocessen, og som f.eks. er afgørende for at kunne lægge det rigtige budget.

3 Der har været afholdt en række workshops og foredrag, der alle har taget udgangspunkt i iværksætteri og selve forretningsdelen af virksomheden. Desuden har der været flere kreative kræfter på banen som kursusledere, der har bidraget til at øge forståelsen for det gode produkt blandt de unge virksomheder. Endelig deltog ikke færre end 17 MiJAV-virksomheder i Iværksættermesse 2010 (12. januar i Tinghallen), som ViborgEgnens Erhvervsråd stod som arrangør af. På baggrund af den store interesse for etablering af virksomhed er MiJAV repræsenteret i en projektgruppe i Viborg Kommunes regi, der har til formål at bane vejen for et professionelt baseret væksthus i Viborg. Det er ifølge kommunens udviklingschef, Kristian Brøns, et stykke arbejde, der skal gennemføres med animation og MiJAV som omdrejningspunkt. Udgangspunktet for vækstmiljøet er animationen, men det er vigtigt at vi har fokus på sammenhængen til de andre kreative brancher her blev brugt en blomster-metafor, hvor animation er placeret midt i blomsten og øvrige brancher er som blade. (Referat fra projektgruppens møde den ) 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav v Mål 1 Der skal etableres fysiske faciliteter Resultatkrav 1.1 Der er nu 8 arbejdspladser med Studentervæksthuset stiller min. tilhørende it-faciliteter til rådighed, 5 arbejdspladser og IT faciliteter til rådighed for studerende fra TAW og andre animationsrelate- de benyttes af vekslende brugere. rede fag. TAW opstiller kriterier for den periode, en studerende kan være i Væksthuset samt en evt. gradueret husleje. TAW er ansvarlig for at aktiviteten ikke er konkurrenceforvridende. Der er opstillet kriterier for gradueret husleje, samt registreret relevant de minimis støtte. Deltagerne er registreret. Resultatkrav 1.2 Studentervæksthuset sikrer de studerende adgang til værksted, lydstudie m.v. Resultatkrav 1.3 Min 20 studerende har i projektperioden benyttet sig af tilbuddet om at få stillet en arbejdsplads til rådighed. Heraf har 5 etableret virksomhed og yderli- De studerende har adgang til værksteds- og lydstudiefaciliteter inkl. teknisk support hertil. Der er nu 55 virksomheder registreret i MiJAV. Som tidligere beskrevet bruger de studerende, der er i væksthuset, helst deres egen arbejdsstation som platform Side 3

4 gere min. 5 er under etablering. Min 7 studerende skal have benyttet sig af tilbuddet indenfor det første år. for deres arbejde, så længe de er studerende. Det giver et godt flow mellem studier og virksomhed. Når de er færdige med studiet, kan de flytte op i virksomhedslokalerne. Der er i perioden november februar 2010 registreret 16 nye virksomheder, heraf 2 med cvrnumre. Der er oprettet registrant med navn og cvr-nummer, hhv. cpr-nummer på boblerne. Mål 2 De studerende skal tilbydes vejledning og rådgivning Resultatkrav 2.1 De studerende på TAW tilbydes som en del af studiet et kursusforløb i virksomhedsetablering og iværksætteri Alle studerende har været igennem mindst ét intro-møde med MiJAV, og de har derigennem fået tilbud om videre rådgivning og forskellige kurser. Kursusforløbene er foregået i form af workshops, seminarer, foredrag m.v. suppleret med individuel sparring. Resultatkrav 2.2 Studentervæksthuset skal tilbyde de studerende løbende sparring på udvikling af forretningsideen ved en gennemgående tovholder i studentervæksthuset. Deltagerne er registrerede med navn og cpr-nummer. Deltagerne tilbydes løbende sparring på udvikling af forretningsidé ved væksthuskoordinator samt væksthusets ressourcepersoner (TAW personale, eksterne konsulenter m.m.). I indeværende periode har 16 modtaget vejledning fra Mi- JAV/TAW og heraf har 8 modtaget yderligere vejledning fra ViborgEgnens Erhvervsråd. Dette sker hvis brugerne ønsker det med Side 4

5 Resultatkrav 2.3 Studentervæksthuset skal stille faglig rådgivning og sparring til rådighed for de studerende, bl.a. i form af kurser og individuel rådgivning fra undervisere. Resultatkrav 2.4 Studentervæksthuset skal i samarbejde med eksterne aktører stille vejledning og rådgivning om forretningsudvikling og virksomhedsstart til rådighed. TAW er ansvarlig for at den fornødne dokumentation vedr. registrering af deltagere m.v. indhentes i henhold til reglerne for strukturfonde. Der skal bl.a. samarbejdes med lokale erhvervsservice og Væksthus Midtjylland. deltagelse af MiJAV s koordinator med henblik på senere opfølgning og skræddersyning af tilbud. Mi- JAV s koordinator arrangerer disse vejledningsmøder, og de foregår på MiJAV-kontoret. Erfaringen har vist, at der er størst succes med de forløb og arrangementer, der bliver integreret i undervisningen. Derfor har MiJAV i indeværende periode faciliteret et animationsrelateret kursusforløb for hver årgang. Derudover har MiJAV stået for 2 brancherelaterede workshops, hvoraf det ene forløb over tre gange. Professionelle iværksættere, erhvervskonsulenter, konsulenter fra a-kasse, advokater og markedsføringseksperter har været repræsenteret. 16 virksomheder er som tidligere nævnt blevet henvist til rådgivning/vejledning hos VER og til VER s Iværksætterrådgivning, inkl. klippekortsordningen. 8 har benyttet sig af den, og der er en fremgang i forhold til tidligere. Dette kan skyldes, at et nyt vejledningsforløb, som MiJAV har udarbejdet sammen med VER, jf. beskrivelse i forrige rapport. Det bør bemærkes, at der er 9 ud af 26 fra afgangsholdet i januar 2010, der er registreret i MiJAV. Resultatkrav 2.5 Studentervæksthuset tilbyder de studerende en mentorordning. Studentervæksthuse opbygger et Deltagerne er registreret med navn og cpr-nummer. Ordningen har måttet gentænkes, jf. forrige rapport. Side 5

6 mentorkorps bestående at brugere/virksomheder i MiJAV og etablerede virksomheder indenfor branchen Resultatkrav 2.6 Studentervæksthuset skal tilbyde kompetenceudvikling indenfor iværksætteri og virksomhedsdrift. En del af kompetenceudviklingen gennemføres i samarbejde med de øvrige studentervæksthuse Der er afholdt en række kompetenceudviklende kurser og workshops, jf. vedlagte aktivitetsoversigt for perioden. MiJAV arbejder fortsat tæt sammen med de øvrige studentervæksthuse, dels i Region Midt, hvor MiJAV er repræsenteret i en styregruppe, der blev nedsat i IDEA-regi. Styregruppen arbejder med kompetenceudvikling af studentervæksthuskoordinatorerne. Projektleder: Chef for Aarhus Entrepreneurship Centre Susan Dalum i samarbejde med ledelseskonsulent Jan Bendtsen. Derudover er netværkssamarbejdet mellem studentervæksthusene på landsplan blevet intensiveret, i takt med at fokus på disse huse vokser som følge af deres succes. MiJAV har deltaget i netværksmøder, der har til formål at skabe en fælles platform både på det formelle og det uformelle plan væksthusene imellem. Dette netværksarbejde har været til stor inspiration for koordinatoren og kommer MiJAV s virksomheder til gode i form af nye netværk og kontakter. MiJAV deltager i en styregruppe for iværksætteri i uddannelsernei VERregi med deltagelse af andre lokale uddannelsesinstitutioner. Resultatkrav 2.7 Min. 75 studerende deltager i et Alle hold har en session med MiJAV mindst én gang pr semester. Der- Side 6

7 af studentervæksthusets tilbud. med er tilbuddene blevet eksponeret for i alt 200 studerende i løbet af projektperioden. Derudover deltager en række studerende i Mi- JAV-aktiviteter på skolen, på kurser og konferencer rundt omkring i landet såvel som i udlandet, jf. Vedlagte aktivitetsliste. Deltagerne er registreret med navn og CPR-nummer. Resultatkrav 2.8 I forbindelse med projektets oprindelige udløbsdato den Studentervæksthuset gennemfører tilfredshedsundersøgelser 2009 blev der udarbejdet en ekstern slutevaluering af Evaluator blandt de studerende, der har benyttet sig af husets ydelser. v. Peter Frederiksen. Resultatet heraf blev en rapport på 94 sider, der skitserede, hvorvidt MiJAV var nået i mål i forhold til resultatkontrakten herunder blev også brugernes tilfredshed undersøgt. 88% vurderer her, at projektet er godt eller meget godt. Øvrige stikord fra konklusionen: imponerende tilfredshed blandt MiJAV-brugerne antallet af virksomheder inden for animation er øget intet mindre end en guldgrube har en stærk udviklende effekt og opfylder et decideret behov åbnet mange studerendes øjne for mulighederne i at starte egen virksomhed - behov for mere tid til forankring. Rapporten er vedlagt i kopi. Mål 3 Der skal etableres samarbejde med eksisterende virksomheder Resultatkrav 3.1 Der er etableret omkring 100 Studentervæksthuset etablerer samarbejdsaftaler i projektperioden. Heraf har MiJAV investeret i samarbejde med eksisterende virksomheder med henblik på at Side 7

8 studentervæksthuset kan bruges udviklingen af tre samarbejdsaftaler. til udvikling og gennemførelse af nye ideer. Der skal etableres min. 15 samarbejdsaftaler i projektperioden, heraf min 5 samarbejder indenfor det første år. Mål 4 Der skal udvikles nye forretningsområder Resultatkrav 4.1 TAW udvikler nye animationsrelaterede forretningsområder indenfor bl.a. sundheds- og naturvidenskabelige emner. De nye forretningsområder kan danne grundlag for start af nye virksomheder. Der har pågået intenst netværksarbejde med en lang række partnere vedr. udvikling af nye forretningsområder, senest formaliseret i innovationsnetværket The Animation Hub. Dette netværk er etableret som et fireårigt projekt, der har til formål at arbejde målrettet med netværks- og matchmaking-aktiviteter, der udvikler og understøtter de nye forretningsområder. Det forventes, at en del af de nyetablerede virksomheder vil specialisere sig i forhold til de særlige krav, de nye områder stiller. Denne specialisering er endnu i sin vorden, da man som nyuddannet her fra skolen naturligt er fokuseret på det, man har lært: karakteranimation og cga/concept design. Efter et par år på arbejdsmarkedet, og måske endda i udlandet, vil de finde deres niche og søge steder hen, hvor de nye job er. Flere af MiJAV-virksomhederne har dog allerede vist interesse for de nye områder, og en dialog om et tættere samarbejde mellem dem og The Animation Hub er i gang. De konkrete resultater af Side 8

9 dette indledende arbejde vil derfor først vise sig om nogle år. Mål 5 Studentervæksthuset skal markedsføres Resultatkrav 5.1 Der er tidligere udarbejdet bro- Studentervæksthuset skal markedsføres overfor studerende og chure-materiale. Dette er blevet opdateret. Og domænet eksisterende virksomheder. er taget i brug i Det skal fremgå af markedsføringsmaterialet, at Vækstforum lighed med et nyt website for hele TAW og dermed MiJAV. og Region Midtjylland er bidragyder. Mål 6 Studentervæksthuset skal evalueres Resultatkrav 6.1 Der blev i november 2009 udarbejdet en slutevaluering, jf. ved- Studentervæksthuset skal evalueres efter ét år med henblik på lagte dokument. evt. korrektion af strategien og endvidere ved projektafslutning vedrørende resultater og effekter. Side 9

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0

SLUTRAPPORT. KOMPETENCEmidt 2.0. SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 SLUTRAPPORT KOMPETENCEmidt 2.0 1 30 INDHOLD 25 32 RAPPORT 23 06 Om KOMPETENCEmidt 1.0 & 2.0 11 Projekternes resultater & erfaringer 15 Erhvervsstyrelsens effektvurderinger 20 Projekternes forløb: value

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund

Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund Kvindelige iværksættere med anden etnisk baggrund April 2006 1 Projektets undersøgelse er gennemført og rapporten udarbejdet af: V/ Tina Wilchen Christensen Cand. polit. i Social antropologi V/ Kirsten

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere