Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005"

Transkript

1 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi Del I: Registerbaseret statistik MARTS

2 Baggrund De seneste år har uddannelsestiltag været højt prioriterede i bestræbelserne på at styrke den regionale udvikling på Bornholm. Særligt har der været et ønske om at udbyde flere videregående uddannelser på Bornholm. Flere mellemlange og korte videregående uddannelser er blevet etableret på Bornholm i denne periode, og de seneste 5 år har koordineringen af indsatsen været organiseret i Bornholms Akademi. Denne regionaløkonomiske evaluering skal se på den samfundsøkonomiske betydning af de videregående uddannelser koordineret af Bornholms Akademi. Kriterierne for undersøgelsen, er de målsætninger, der er oplistet i planen Perspektiver for Bornholms Udvikling, , der i 2001 blev tiltrådt af det Bornholmske Erhvervsknudepunkt og inkluderet i regeringserklæringen vedrørende Bornholm fra den 29. maj Målsætningerne er følgende: 1. Gennem kvalitetsuddannelser at tiltrække unge og veluddannede. 2. At imødekomme uddannelsesbehov i erhvervslivet. 3. At imødekomme bornholmernes ønsker om videregående uddannelsesmuligheder. 4. At uddannelse bliver et større erhvervsområde. Disse målsætninger vil være omdrejningspunktet for det overordnede spørgsmål: Hvilken samfundsøkonomisk betydning har de videregående uddannelser på Bornholm? Der skal ses særligt på uddannelserne koordineret af Bornholms Akademi, men også uddannelsen til sygeplejerske og kunsthåndværker inddrages, så der tegnes et dækkende billede af de videregående uddannelser på Bornholm. Tidsperioden for undersøgelsen bliver primært fra 2000 til 2005, hvor registerdata er tilgængelige, og hvor alle uddannelserne har haft optag af studerende. Fremgangsmåde Ved den samfundsøkonomiske betydning forstås i denne sammenhæng følgende områder: Regionaløkonomisk betydning i form af højere aktivitet på grund af midler tilført uddannelserne og de studerende, samt de uddannedes øgede værdi i den regionale økonomi. Denne effekt vurderes ved hjælp en regionaløkonomisk model. Betydning for arbejdsmarkedet i form af øget udbud af kvalificeret arbejdskraft. Dette spørgsmål hænger tæt sammen med den overordnede regionale effekt, og den regionaløkonomiske model bruges også til at se særligt på arbejdskraftbalancer inden for de fag, som uddannelserne retter sig imod. Tiltrækning af uddannelsessøgende fra det øvrige land og udlandet. Her skal vurderes, i hvilken grad uddannelserne tiltrækker studerende uden for Bornholm. Fordeling af studerende mellem bornholmske institutioner og uddannelser udlagt fra institutioner i det øvrige land. Dette er for at vurdere, i hvilken grad bornholmske institutioner selv påvirker uddannelsesudbuddet, og hvilke uddannelsesinstitution fra det øvrige land der har engageret sig i uddannelser på Bornholm. Undersøgelsen er afgrænset til Danmarks Statistiks registerbaserede data, da det er højt prioriteret, at metode og datagrundlag har en høj validitet og kan opdateres kontinuerligt, så der 2

3 fx kan sammenlignes med andre geografiske områder i Danmark, samt at sammenligninger over tid er mulige. Desuden bruges de fremskrivningsmodeller, der er baseret på Danmarks Statistiks registerdata, og som tidligere er udviklet af AKF, men nu udvikles i CRT. Et selvstændigt formål med evalueringen er at give et bredere statistisk billede af uddannelserne på Bornholms Akademi. Derfor vil denne første del af rapporten indeholde en del tabeller, der ikke er strengt nødvendige for at besvare evalueringens hovedspørgsmål, men som måske kan være af interesse for Bornholms Akademi. Bornholms Akademi som organisation Inden tabellerne bliver præsenteret, skal der gøres opmærksom på, at Bornholms Akademi som organisation er en kompliceret organisation, hvor mange interessenter indgår: Uddannelsesinstitutioner, studerende, Bornholms Regionskommune for at nævne de vigtigste. I undersøgelsen forenkles dette, så Bornholms Akademi tilskrives de resultater, som kommer af samspillet mellem de forskellige interessenter. Det ligger derfor uden for undersøgelsen at se på fx organisatoriske og faglige spørgsmål. Oversigt over rapporten I det følgende afsnit præsenteres tabeller udarbejdet på grundlag af de historiske registerdata. Derefter følger en model analyse af uddannelsernes regionaløkonomiske betydning og endelig opstilles en arbejdskraftbalance for de relevante uddannelser. Afslutningsvis opsummeres resultaterne i forhold til de overordnede målsætninger for Bornholms Akademi. 3

4 Udviklingen i antal studerende I tabel 1 ses, at antallet af studerende siden 2000 er steget med ca. 25% fra godt 300 studerende til knap 400 studerende. Af de uddannelser, der eksisterede før etableringen af Bornholms Akademi, har uddannelserne til sygeplejerske og kunsthåndværker stort set bevaret samme antal studerende. Tabel 1: Udviklingen i antal studerende på videregående uddannelser på Bornholm, Lærer Pædagog Socialrådgiver BAK-uddannelser i alt Sygeplejerske Kunsthåndværker (Glas og keramik) I alt Kilde: CRT, udtræk fra Danmarks Statistiks grunddata Pædagoguddannelsen, der nu indgår i Bornholms Akademi, har nu ca. 20% færre studerende end før uddannelserne til lærer og socialrådgiver blev etableret. Det kan dels ses som et udtryk for, at uddannelserne konkurrerer om de samme studerende, men da det samlede antal studerende er steget væsentligt, og pædagoguddannelsen ligger på niveau med læreruddannelsen, når det gælder antallet af studerende, må det ses som en bekræftelse af, at uddannelserne opfylder et ønske hos borgerne om muligheder for videregående uddannelse på Bornholm. Tabel 2: Udviklingen i antal studerende på udvalgte videregående uddannelser, øvrige land, Udvikling Lærer % Pædagog % Socialrådgiver % BAK-uddannelser % Sygeplejersker % Kunsthåndværker % I alt % Antal årige % af årige 7% 7% 7% 7% 8% 7% Af tabel 2 fremgår antallet af studerende i det øvrige land. Bortset fra socialrådgiveruddannelsen har de øvrige uddannelser haft faldende eller stagnerende antal studerende, men antallet er dog stabilt set i forhold til ungdomsårgangenes størrelse. 4

5 Figur 1: Antal af studerende på de videregående uddannelser på Bornholm Socialrådgiver Lærer Kunsthåndværker (Glas og keramik) Sygeplejerske Pædagog Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er uddannelser, hvor der er forholdsvis fri adgang i det øvrige land, derfor vil det kun være ganske få, der vælger uddannelserne på Bornholm, fordi de ikke kan komme ind på deres fortrukne uddannelsesinstitution andre steder i landet. For Glas- og Keramikskolen forholder det sig anderledes, da hovedparten af de studerende kommer uden for Bornholm. Tabel 3: Optag på de videregående uddannelser på Bornholm, Lærer (12) Pædagog Sygeplejerske Socialrådgiver Kunsthåndværker Multimediedesigner Serviceøkonom E-designer Kilde: Bornholms Akademis sekretariat Det afgørende for den fremtidige udvikling af de videregående uddannelser er, om der fortsat kan optages tilstrækkeligt store hold på uddannelserne, eller om den efterspørgsel, som optagene er udtryk for, skyldes et opsparet behov, på grund af de hidtil manglende muligheder for videregående uddannelser. Optagstallene viser, at lærer- og sygeplejerskeuddannelserne har et vigende optag, mens pædagoguddannelsen har en stabil søgning. Som det ses har der i perioden været tre kortere videregående uddannelser (mulitimediedesigner, serviceøkonom og e-designer), der ikke er medtaget i denne undersøgelse. Det skyl- 5

6 des, at de ikke er blevet udbudt de seneste år. Det er altså uddannelser, der primært retter sig mod den offentlige sektor, der fortsat kan tiltrække studerende. Stigningen i antallet af studerende på de eksisterende uddannelser har styrket uddannelse som erhvervsområde, men samtidig har lukningen af de kortere uddannelser reduceret aktiviteten på uddannelsesområdet. Desuden ligger det uden for undersøgelsen at vurdere udviklingen på de kortere erhvervsuddannelser. De studerende på uddannelserne Af tabel 4 ses det tydeligt, at de studerende på Bornholm er væsentlig ældre end de studerende på tilsvarende uddannelser i det øvrige land. For alle uddannelserne gælder, at der er væsentlig flere studerende over 30 år på Bornholm end i det øvrige land. For kunsthåndværkerne og pædagogerne er tendensen mindre udtalt, men for de øvrige uddannelser er der 2-3 gange flere studerende over 30 end i det øvrige land. Det skal noteres, at der på sygeplejerskeuddannelsen i perioden er kommet væsentlig flere studerende over 30 år på uddannelsen. Uddannelsen på Glas- og Keramikskolen skiller sig ud ved primært at optage unge, der ikke bor på Bornholm i forvejen. Tabel 4: Alderssammensætning i % af studerende over 30 år Hele landet Bornholm Hele landet Bornholm Lærer 29% 69% 21% 65% Pædagog 37% 46% 39% 52% Socialrådgiver 33% 61% 40% BAK-uddannelser i alt 33% 58% 32% 55% Sygeplejerske 22% 58% 16% 27% Kunsthåndværker (Glas og keramik) 12% 20% 11% 23% I alt 31% 51% 29% 42% Kilde: CRT, udtræk fra Danmarks Statistiks grunddata Da Bornholms Akademis uddannelser samt sygeplejerskeuddannelsen tilsyneladende appellerer til modne studerende, der er bosat på Bornholm, er det begrundet at sige, at uddannelserne giver tilbud til en målgruppe, der ellers kun i mindre omfang ville tage en videregående uddannelse. Det er en nærmere undersøgelse værd, men det virker også som en rimelig antagelse, at disse uddannelser til det offentlige arbejdsmarked kun i begrænset omfang konkurrerer med erhvervsuddannelserne på Bornholm. Tabel 5: Antal studerende på to årgange, der boede på Bornholm i 2000 Kunsthåndv. Lærer Pædagog Socialrådg. Sygeplejerske Ikke optag 16 Som det fremgik af tabel 3 ovenfor var årgangene for uddannelserne i 2004 på ca. 30 pr. hold og det samme i 2005, dog med 25 pr. hold på uddannelsen til sygeplejerske og kunsthånd- 6

7 værker. Tabel 5 viser, at mellem halvdelen og hele holdet boede på Bornholm i Sammen med aldersfordelingen underbygger det, at uddannelserne søges af studerende med tilknytning til øen. Igen falder uddannelsen på Glas- og Keramikskolen uden for mønstret. Tabel 6 vise, at uddannelserne både på Bornholm og i det øvrige land er domineret af kvinder, kun læreruddannelsen søges også i et vist omfang af mænd. Tabel 6: Andel af kvinder på de videregående uddannelser, 2005 Bornholm Øvrige land Kunsthåndværker 83% 71% Lærer 66% 66% Pædagog 83% 82% Socialrådgiver 84% 85% Sygeplejerske 92% 96% I alt 80% 79% Antal studerende i alt Med den alders- og kønsfordeling er det ikke overraskende, at ca. halvdelen af de studerende på Bornholm har børn. I det øvrige land er det ca. en tredjedel, der har børn. Tabel 7: Andel af studerende med børn på de videregående uddannelser, 2005 Bornholm Øvrige land Kunsthåndværker 15% 9% Lærer 57% 29% Pædagog 45% 36% Socialrådgiver 55% 31% Sygeplejerske 61% 27% I alt 47% 31% Antal i alt Kilde: CRT, baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks grunddata De studerendes erhvervsarbejde kan belyses ved at se på deres lønindkomst. I tabel 8 er deres gennemsnitlige lønindkomst i 2005 vist. Tabel 8: Gennemsnitlig årlig lønindkomst for studerende i 2005 Bornholm Øvrige land Kunsthåndværkere Lærere Pædagoger Antal stud. Gennemsnitsløn Antal stud. Gennemsnitsløn kr kr kr kr kr kr Socialrådgivere kr kr

8 Sygeplejersker kr Kilde: CRT, baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks grunddata kr Bortset fra de lærerstuderende ligger de bornholmske studerende lavere i lønindkomst i forhold til de studerende i det øvrige land. Man skal desuden være opmærksom på, at gennemsnittet gemmer på store variationer i lønindkomsten. Det er dog tydeligt, at særligt lærer- og pædagogstuderende har en del arbejde ved siden af studierne. Det stemmer også overens med, at flere studerende har været ansatte i faget inden de begyndte uddannelsen. Arbejdsmarkedet for de uddannede Det aktuelle arbejdsmarked på Bornholm for uddannelserne er gunstigt, når der ses bort fra pædagogerne, der, som det fremgår af tabel 9, pt. har en ledighedsprocent på 7,0. Der er ikke tal for socialrådgiverne, men de ligger også på et lavt niveau. Tabel 9: Ledighedsprocent på Bornholm for udvalgt A-kasser, K1 2007K2 2007K3 2007K4 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 8,3 8,2 6,9 7,0 Sygeplejersker (DSA) 1,3 1,4 0,9 0,8 Lærere (DLF-A) 2,9 2,8 4,4 2,6 Kilde: Danmarks Statistik, tabel AB122A07 Inden for de kommende 5-10 år, må man alene ud fra aldersstrukturen hos de beskæftigede forvente at efterspørgslen efter lærere og socialrådgivere fortsat vil være høj, da over 50% af de beskæftigede er over 50 år. Der kan derfor fortsat forventes udskiftning på disse fagområder. Spørgsmålet er nok snarere, om der vil blive mangel på arbejdskraft på længere sigt. Det er et af de spørgsmål, som de efterfølgende modelberegninger skal medvirke til at belyse. Tabel 10: Antal beskæftigede og deres aldersfordeling Antal beskæftigede Bornholm % over 50 år Hele landet Antal beskæftigede % over 50 år Lærere % % Pædagoger % % Socialrådgivere 76 51% % Sygeplejersker % % For pædagoger og sygeplejersker betyder aldersfordelingen i sig selv ikke store krav om ny arbejdskraft på fagområderne, men fx den stigende antal ældre betyder at efterspørgslen efter sygeplejerske kan stige. 8

9 Da registerdata kun er til rådighed frem til 2005 er der kun relativt få færdiguddannede, som man kan se, hvordan det er gået efter uddannelsen. I tabel 11 ses antal studerende fra 2002 fordelt efter deres uddannelsesstatus og lønindkomst i

10 Tabel 11: Fordeling på lønindkomstgrupper (2005) for studerende fra 2002 Fortsat studerende i 2005 Færdiguddannet i 2005 < kr kr. < kr kr. Kunsthåndværker 15 Lærer Pædagog Socialrådgiver * * 4 14 Sygeplejerske Generelt kan det siges, at såvel mange studerende som færdiguddannede, der har arbejde, som giver en lønindkomst på over kr., men også her slår pædagogernes højere ledighedsprocent igennem i en lavere indkomst. Ser man på gennemsnitsindkomsten for de færdiguddannede ligger den omkring kr. for de nyuddannede. Tabel 12: Gennemsnitslønindkomst i 2005 for færdiguddannede på Bornholm, der i 2002 var studerende på Bornholm Antal Gennemsnitslønindkomst Lærere 37 kr Pædagoger 50 kr Socialrådgivere 17 kr Sygeplejersker 38 kr Selvforsyning med nyuddannet arbejdskraft I tabel 13 er der opstillet et regnskab over, hvorfra de nyuddannede kommer, der i 2005 boede på Bornholm. Det ses, at uddannelserne på Bornholm har betydet, at selvforsyningsgraden er blevet øget markant, når det gælder lærerne og socialrådgiverne. For pædagogerne og sygeplejerskerne er forholdet uændret. For eksempel ses, at af de 72, der var studerende i 2002 og nu er færdiguddannede og bor på Bornholm, var de 22 fra de bornholmske uddannelser. Med årgangen fra 2002, hvor der kan være gengangere fra 2000, er antallet 37 ud af de i alt 60 uddannede. 10

11 Tabel 13: Uddannede med bopæl på Bornholm i 2005, der var studerende i 2000 og 2002 Studerende 2000 Studerende 2002 Selvforsyning Selvforsyning I alt Bornholm i % I alt Bornholm i % Lærer % % Pædagog % % Socialrådgiver 5-0% % Sygeplejerske % % Ved læsning af tabel 13 skal man være opmærksom på, at der også flyttede andre uddannede til Bornholm end de nyuddannede. Sammenlignes tabel 13 og 14 ses at tilflytningen af uddannede med en vis erfaring hidtil har haft en større betydning for forsyningen af arbejdskraft end tilflytningen af nyuddannede. Fx var der i 2005 flyttet 89 lærere til øen, der var færdiguddannede i 2000, men boede i det øvrige land, hvor der kom 50 nyuddannede (studerende i 2000) til øen. Tabel 14: Antal færdiguddannede, der i 2000 boede i det øvrige land, og i 2005 boede på Bornholm Lærere 89 Pædagoger 129 Socialrådgivere 11 Sygeplejersker 49 Opsamling Del I af undersøgelsen har givet et statistisk overblik over de tre uddannelser tilknyttet Bornholms Akademi samt uddannelserne til sygeplejerske og kunsthåndværker. I forhold til målsætningerne for Bornholms Akademi kan der nu konkluderes følgende: Kun Glas- og Keramikskolen ser ud til direkte at kunne tiltrække studerende, der ikke i forvejen bor på Bornholm. Det kan derimod ikke afvises, at de øvrige uddannelser indirekte gør det mere attraktivt at flytte til Bornholm, da de tilbyder muligheder, som man måske på længere sigt vil benytte. Uddannelserne imødekommer i høj grad et behov for uddannet arbejdskraft i den offentlige sektor. Det øvrige erhvervsliv påvirkes kun indirekte af disse uddannelsesaktiviteter. Uddannelserne imødekommer også bornholmernes ønsker om videregående uddannelsesmuligheder. Det øgede samlede optag på uddannelserne vidner om en efterspørgsel. Udbuddet af uddannelserne har styrket uddannelse, som erhvervsområde, men man må være opmærksom på modsatrettede tendenser på særligt Bornholms Erhvervsskole, hvor de videregående uddannelser er blevet nedlagt. 11

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Forslag om etablering af et uddannelsesforum

Forslag om etablering af et uddannelsesforum 17.2.2010 Forslag om etablering af et uddannelsesforum 1. Behov for en sammenhængende uddannelsespolitik Uddannelsesniveauet udgør en nøglefaktor for Danmarks internationale konkurrenceevne og er dermed

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 211 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 211 Forord Beskæftigelsesrapport 211 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN

MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 1. september 2008 Resumé: MANGEL PÅ UDDANNET ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN Med en fortsættelse af de historiske tendenser i virksomhedernes efterspørgsel efter

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark

Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Belysning af grønlændere bosiddende i Danmark Teknisk baggrundsnotat 2013-02 En statistisk belysning af grønlandskfødte personer bosiddende i Danmark

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen Epinion for Undervisningsministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...5 1.1 Projektets opdrag og grundlag...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST Organisation for erhvervslivet Juni 2010 FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST AF KONSULENT SARAH GADE HANSEN, DI, SGA@DI.DK Flere unge med en videregående uddannelse vil bidrage til at øge produktiviteten

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere