Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?"

Transkript

1 Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer Samlivsforhold Enlig Gift Samlevende i ægteskabslignende forhold Samliv ophørt Pr.dato Ægtefælle/samlevers navn Bopæls- og beskæftigelsesforhold Har du indenfor de seneste 10 år haft bopæl eller beskæftigelse i Grønland eller Færøerne? Hvis ja, vedlæg venligst dokumentation Er du flygtning med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, 8 og 9b? Oplysninger om barnet (der skal udfyldes én ansøgning pr. barn) Barnets navn Uddannelsesforhold Uddannelsessted og uddannelsesnavn Dato for uddannelsens start og forventet afslutning Er uddannelsen SU-berettiget? Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Hvis ja udfyld hvilken A-kasse Er du berettiget til tillægsstipendium til SU? Årsag fra dato til dato I hvilke tidsrum er du under praktik- eller skoleophold? Hele året I perioden fra dato til dato Husk at vedlægge dokumentation. Det kan for eksempel være kopi af studiekort, uddannelses- eller praktikaftale. Det skal fremgå, hvornår du begynder og afslutter din uddannelse. side 1 af 5

2 Indkomstforhold Ansøger, månedlig bruttoindtægt Ægtefælle/samlever, månedlig bruttoindtægt Indkomst i praktik/skoleperiode Anden personlig indkomst B-indkomst SU Kontanthjælp Dagpenge Pension Anden skattepligtig indkomst Positiv nettokapitalindkomst Aktieindkomst Bemærkninger Husk at vedlægge dokumentation for din og din eventuelle ægtefælles/samlevers forventede indkomst. Det kan for eksempel være SU-opgørelser eller lønsedler. Erklæring og underskrift Jeg erklærer, at ovenstående er i overensstemmelse med sandheden, og at jeg er orienteret om mine pligter og rettigheder med hensyn til oplysningspligt mv., som beskrevet på side 3-5. Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger fra kommunen og andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at behandle min sag, jf. retssikkerhedsloven 11 a, stk. 1. Dato og ansøgers underskrift Husk at vedlægge dokumentation i form af SU-opgørelse, uddannelses- eller praktikaftale, lønsedler og lignende side 2 af 5

3 Særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Du kan få et særligt børnetilskud, hvis du er forælder og går på en uddannelse, der enten berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse eller berettiger til modtagelse af SU. Det særlige børnetilskud ydes dog ikke, hvis du som enlig forsørger er berettiget til forsørgertillæg til SU. Er du ikke berettiget til forsørgertillæg, selv om uddannelsen berettiger til SU, skal du angive årsagen hertil. Det kan f.eks. skyldes, at din SU er opbrugt, at du er på barsel eller i lønnet praktik. Der kan højest udbetales et tilskud pr. forælder under uddannelse. Enlige og par, hvor kun den ene forælder er under uddannelse, kan således højest modtage ét tilskud, mens et par bestående af to forældre under uddannelse kan modtage to tilskud, hvis de har to eller flere børn. Hvis begge forældre under uddannelse er berettiget til forsørgertillæg, er de kun berettiget til at modtage et tilskud. Det er kun den af forældrene, der har barnet boende hos sig, der har ret til det særlige børnetilskud. Tilskuddet er indkomstafhængigt Du kan læse mere om, hvordan tilskuddet beregnes på Under uddannelse en del af året Den aktuelle indtægt skal opgøres for den periode, du er under uddannelse. Hvis du påbegynder eller afslutter uddannelsen i indeværende kalenderår, skal du kun angive den samlede indtægt for den periode, hvor du er under uddannelse. Udbetaling Danmark omregner periodens indkomst til helårsindtægt og beregner tilskuddet på dette grundlag. Aktieindkomst skal altid opgives for hele året. Udbetaling Tilskuddet kan tidligst udbetales fra kvartalet efter det kvartal, i hvilket ansøgningen er modtaget og de øvrige betingelser er opfyldt. Udbetalingstidspunktet er den 20. i kvartalets første måned. Det vil sige på samme måde som børne- og ungeydelse. Tilskuddet udbetales til din NemKonto. Supplerende børnetilskud i visse praktik og skoleperioder Hvis du er forælder og går på en uddannelse, der berettiger til modtagelse af SU, kan du i stedet for det særlige børnetilskud måske få supplerende børnetilskud. Det kan du, hvis du er i en praktik- eller skoleperiode og modtager løn eller skolepraktikydelse, som er lavere end din SU. Derudover er det en betingelse, at du modtager ekstra børnetilskud, hvis du er enlig. Hvis du er samlevende, er det en betingelse, at din samlever enten deltager i en SUberettiget uddannelse eller modtager uddannelseshjælp efter aktivloven. Der kan højst udbetales ét tilskud pr. forælder uanset antallet af børn. Tilskuddet er indkomstafhængigt Tilskuddet beregnes som 55 % af forskellen mellem SU med forsørgertillæg og den aktuelle indkomst. Du kan læse mere om, hvordan tilskuddet beregnes på Når du søger supplerende børnetilskud, vil Udbetaling Danmark også beregne, hvad du vil kunne få i særligt børnetilskud til forældre under uddannelse. Viser beregningen, at det supplerende børnetilskud vil være mindre end særligt børnetilskud på årsbasis, behandles ansøgningen som en ansøgning om særligt børnetilskud til forældre under uddannelse. Udbetaling Tilskuddet udbetales månedsvis og kan tidligst udbetales fra måneden efter ansøgningen er modtaget, og de øvrige betingelser er opfyldt. Udbetalingen sker bagud den sidste hverdag i måneden, og tilskuddet udbetales til din NemKonto. Efterregulering Udbetaling Danmark skal foretage en efterregulering af det supplerende børnetilskud, du har fået udbetalt, når din årsopgørelse er klar. Du vil derefter enten få udbetalt det, du har fået for lidt, eller blive opkrævet det, du har fået for meget, hvis beløbet er større end 100 side 3 af 5

4 Fælles for begge ydelser Uddannelsesforhold Du skal vedlægge dokumentation for, at du er aktivt studerende eller i andet uddannelsesforhold. Dette kan f.eks. være studiekort uddannelseskontrakt erklæring fra uddannelsesstedet. Aktuelle indkomstforhold Det særlige børnetilskud til forældre under uddannelse og det supplerende børnetilskud er indkomstafhængige. Du skal derfor oplyse Udbetaling Danmark om din forventede indkomst i den del af året, du søger tilskud til. Indkomsten opgøres på baggrund af følgende indkomstoplysninger: Praktikløn og skolepraktikydelse Anden personlig indkomst Lønindkomst fratrukket ATP, andet bidrag til pension, og AM-bidrag skal også fratrækkes B-indkomst Fx vederlag, honorar og overskud fra egen virksomhed. Også her skal eventuel ATP, bidrag til pension og AM-bidrag fratrækkes SU, kontanthjælp, pension og dagpenge Anden skattepligtig indkomst Fx. ægtefællebidrag men ikke børnebidrag, virksomhedsresultat og anden indkomst du ikke kan placere andre steder Positiv nettokapitalindkomst Fx renteindtægter fratrukket renteudgifter plus lejeindtægter. Skal kun anføres, hvis beløbet er positivt Aktieindkomst Den årlige aktieindkomst. Skal kun anføres, hvis beløbet er positivt. Den aktuelle indkomst skal opgøres for både dig og din eventuelle ægtefælle/samlever. Erklæring og underskrift Ansøgningen sendes til Udbetaling Danmark. Du bedes besvare spørgsmålene på blanketten. Du skal give de oplysninger, der er nødvendige, for at Udbetaling Danmark kan afgøre, hvilken hjælp du kan få. Hvis du ikke medvirker til at oplyse din sag, vil din sag blive behandlet ud fra de oplysninger, vi har. Det kan betyde, at du måske får mindre end det, du har søgt om. Ændringer, der har betydning for tilskuddet Du skal straks give os besked, hvis der sker ændringer, der har betydning for din ret til at få særligt børnetilskud til forælder under uddannelse. Det betyder, at du fx skal oplyse til Udbetaling Danmark om, hvis du: bliver alene eller flytter sammen med en partner afslutter eller ophører med uddannelsen får ændringer i din indtægt bliver berettiget til forsørgertillæg til SU ophører med praktik- eller skoleperiode før planlagt. Oplysningerne skal bruges til korrekt beregning af tilskuddet. Oplysningspligt Hvis du giver forkerte oplysninger eller glemmer at give os besked om ændringer, kan du risikere, at du skal betale børnetilskuddet tilbage. Hvis du ved grov uagtsomhed eller bevidst afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, kan domstolene give dig bødestraf efter Udbetaling Danmark-loven 14, eller du kan risikere bøde eller fængselsstraf efter straffelovens bestemmelser. Tilbagebetaling Hvis din husstand har haft indtægtsstigninger, så tilskuddet er beregnet på et forkert grundlag, kan Udbetaling Danmark kræve tilbagebetaling. Der skal vedlægges dokumentation i form af SUopgørelse, uddannelses- eller praktikaftale, lønsedler og lignende. side 4 af 5

5 Kontrol For at kontrollere om du har ret til ydelsen, kan Udbetaling Danmark uden dit samtykke indhente og samkøre nødvendige, ikke-følsomme personoplysninger fra andre offentlige myndigheder og arbejdsløshedskasser. Samkøring kan ske med data fra Udbetaling Danmarks egne registre. Hvis der ved samkøringen fremkommer oplysninger, der er nødvendige for kommunens kontrol, skal Udbetaling Danmark videregive oplysningerne til kommunen. Kommunen og Udbetaling Danmark kan uden dit samtykke udveksle oplysninger til brug for efterregulering, omberegning, fradrag, modregning eller anden opfølgning og til brug for kontrol af, om der kan være sket misbrug ved udbetaling af ydelser og tilskud. Hvis det er nødvendigt for behandling af en sag om tilbagebetaling af ydelser og tilskud, kan Udbetaling Danmark uden samtykke indhente oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv. Kommunen har adgang til en virksomheds lokaler for at kontrollere de lønudbetalinger, som danner grundlag for en social eller beskæftigelsesmæssig ydelse. Hvis kommunen i den forbindelse får oplysninger, der har betydning for Udbetaling Danmarks kontrol af, om der kan være sket misbrug ved udbetaling af ydelser og tilskud, skal kommunen videregive oplysningerne til Udbetaling Danmark. Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til Udbetaling Danmark. Du kan også læse mere om særligt børnetilskud på Registrering Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger Udbetaling Danmark har om dig. Du kan kræve at få forkerte oplysninger rettet. Lovgrundlag Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 10 12, persondataloven kapitel 9 og 10, lov om Udbetaling Danmark 4 12, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 10c, 10d, 10e, 10f, 10g og 24. side 5 af 5

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste)

Erklæring om oplysningspligt (tabt arbejdsfortjeneste) Navn og adresse Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Oplyses ved henvendelse Dato 29-08-13 Mandag - onsdag 9.00-14.30 Torsdag 9.00-17.00 Fredag 9.00-13.30 Tlf: 99 88 99 88 Journalnummer Erklæring

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Udfyldes af kommunen. Dato. Ansøgning om boligstøtte. (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte

Udfyldes af kommunen. Dato. Ansøgning om boligstøtte. (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte Sendes/afleveres til kommunen Udfyldes af kommunen Dato Journalnummer. KLE 16.23.00G01 -o Ansøgning om boligstøtte (bol i gsi kri ng/bol i gydelse) efter lov om individuel boligstøtte rc -^ I-s A. Ansøger

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Holbæk kommune, hjælpemiddelsafdelingen Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf: 72363636 Fax: 72360001 E-mail: sikkerpost@holb.dk Web: www.holbaek.dk Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere