Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore"

Transkript

1 Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer /JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2008

3 Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Danmarks Evalueringsinstitut November 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

4 Indhold 1 Indledning 5 2 Præsentation af uddannelsen 7 3 Indstilling 9 4 Vurdering af de enkelte kriterier 10

5 1 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af forslag til en ny uddannelse til professionsbachelor inden for offshore (selvstændig overbygningsuddannelse). Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsen. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på denne baggrund om uddannelsen kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at uddannelsen er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Det siger bekendtgørelsen Det fremgår af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. at: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Den faglige vurdering En akkreditering af en uddannelse er en vurdering af om uddannelsen lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Kriterierne er minimumsstandarder, og akkrediteringen resulterer i et udsagn om hvorvidt uddannelsen lever op til kriterierne eller ej. Denne ak- Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore 5

6 krediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i kriterier for uddannelsers relevans og kvalitet som er fastsat af Undervisningsministeriet, jf. bilag 1 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Erhvervsuddannelsescenter Vests ansøgning med bilag hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere hvordan uddannelsen opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud som uddannelsesinstitutionen har fået tilsendt, findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Vejledningen kan læses på EVA s hjemmeside. Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksterne eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder (se afsnittet nedenfor). Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for evaluering af videregående uddannelse. De metodiske elementer har til formål at tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som panelet kan foretage deres vurdering på baggrund af. Ekspertpanelet har gennemgået og vurderet ansøgningsmaterialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Ekspertpanelet har efterlyst eventuelt materiale som ud fra en formel betragtning blev vurderet at mangle i ansøgningen, og ansøgeren har haft mulighed for at indsende supplerende dokumentation. Ansøgeren har desuden haft mulighed for at kommentere faktuelle fejl i rapporten inden rapportens færdiggørelse. EVA ved evalueringskonsulent Jette Bachmann Henning har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Eksterne eksperter Ekspertpanelets medlemmer er: Claus Leth Bak, civilingeniør, lektor ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet Jesper Krogh Jensen, chefkonsulent i Baltic Sea Solutions og ansat i Rambøll Olie & Gas Jens Ove Riis, ph.d., professor of Industrial Management Systems ved Center for Industrial Production på Aalborg Universitet. Ekspertpanelet er sammensat så eksperterne tilsammen har viden om og erfaring med: Samfundsvidenskabelig metode Kortlægning og analyse af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Fagområdets arbejdsmarkedsbehov Det pågældende uddannelsesområde Pædagogisk/uddannelsesmæssig viden og erfaring. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore 6

7 2 Præsentation af uddannelsen Ansøger(e): Samarbejdspartnere (uddannelsesinstitutioner): Ansøgt titel, dansk: Ansøgt titel, engelsk: Uddannelsestype: Formål og erhvervssigte: Samlet varighed og ECTS-point: Indhold: Erhvervsuddannelsescenter Vest Teknisk manager offshore, professionsbachelor inden for offshore Technical manager offshore, professional bachelors degree in offshore Professionsbacheloruddannelse Formålet med uddannelsen til professionsbachelor inden for offshore er at kvalificere den uddannede til på ledelsesniveau at kunne forestå komplekse opgaver inden for drift, vedligeholdelse og nyinstallation af tekniske anlæg i alle typer af virksomheder inden for offshoreområdet og industrien nationalt og internationalt. Den selvstændige overbygningsuddannelse er normeret til to år svarende til 120 ECTS-point. Beskrivelse af uddannelsens elementer: Uddannelsen består af: Differentieret undervisning a 6 ECTS-point Undervisning i fagområderne a 84 ECTS-point Praktik a 15 ECTS-point Bachelorprojekt a 15 ECTS-point. Beskrivelse af den indledende differentierede undervisning: Titel: Differentieret undervisning Omfang: 6 ECTS-point Formål: Med baggrund i den enkelte studerendes forudsætninger skal undervisningen kvalificere den studerende til at kunne opnå kompetencer der gør den studerende i stand til at gennemføre studiet. Beskrivelse af fagområderne: Titel: Virksomheden Omfang: 13 ECTS-point Indhold: Erhvervsøkonomi (6 ECTS-point), projektledelse (4 ECTSpoint) og grundlæggende ledelse (3 ECTS-point) Formål: Fagområdet skal kvalificere den studerende til at kunne kommunikere i et internationalt miljø og deltage i løsningen af ledelsesmæssige og erhvervsøkonomiske problemstillinger. Titel: Automation og procesanalyse Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore 7

8 Omfang: 3 ECTS-point Indhold: Procesanalyse (3 ECTS-point) Formål: Fagområdet skal kvalificere den studerende til at kunne analysere, vurdere og opstille løsningsforslag til optimering og udvikling af automatiske anlæg og enheder. Titel: Elteknologi Omfang: 45 ECTS-point Indhold: Grundlæggende dimensionering (9 ECTS-point), drift af elanlæg (9 ECTS-point), installationsteknik (9 ECTS-point), projektering af elforsyningsanlæg (9 ECTS-point) og elektriske beregninger projektering (9 ECTS-point) Formål: Fagområdet skal kvalificere den studerende til at kunne analysere og vurdere komplekse elektrotekniske problemstillinger og opstille løsningsforslag hertil. Titel: Maskinteknologi Omfang: 12 ECTS-point Indhold: Gasteknologi (5 ECTS-point), vedligeholdsledelse (4 ECTSpoint) og ventilation (3 ECTS-point). Formål: Fagområdet skal kvalificere den studerende til at kunne planlægge og kombinere sin teoretiske viden inden for maskinområdet med komplekse og udviklingsorienterede opgaver, reflektere over anvendte metoder samt sikre at maskinerne fungerer driftsikkert og optimalt med mindst mulig skadevirkning for miljøet. Titel: Energi og miljø Omfang: 11 ECTS-point Indhold: Miljøledelse 4 (ECTS-point), alternativ energi (4 ECTSpoint) og miljøteknik (3 ECTS-point). Formål: Fagområdet skal kvalificere den studerende til at kunne analysere og vurdere ledelsesmæssige og styringsmæssige problemstillinger i forbindelse med energi og miljø. Beskrivelse af praktikdelen: Titel: Praktik Omfang: 15 ECTS-point Formål: Formålet med praktikken er at den studerende får en erhvervsrettet profil gennem arbejde med en faglig relevant problemstilling svarende til den virkelighed som den studerende vil opleve i sit virke som professionsbachelor. Beskrivelse af bachelorprojektet: Adgangskrav: Titel: Bachelorprojekt Omfang: 15 ECTS-point Formål: Formålet er at den studerende kan dokumentere sin evne til at kunne bearbejde og formidle en kompleks og praksisnær problemstilling på et analytisk og metodisk grundlag i relation til en konkret opgave inden for uddannelsens formål. Adgangsgivende uddannelser er: Erhvervsakademiuddannelse som driftsteknolog offshore Erhvervsakademiuddannelse som produktionsteknolog Erhvervsakademiuddannelse som installatør inden for stærkstrøm. Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore 8

9 3 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har modtaget en ansøgning om akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor inden for offshore med henblik på en akkrediteringsvurdering. Ansøgningen er indsendt af Erhvervsuddannelsescenter Vest (EUC Vest). Den faglige vurdering af ansøgningen er foretaget af et panel af eksterne eksperter med viden om de relevante fag-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområder. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. På baggrund af ekspertpanelets vurdering indstiller EVA ny uddannelse til professionsbachelor inden for offshore til positiv akkreditering. Ekspertpanelet vurderer at uddannelsen opfylder alle kriterierne der ligger til grund for akkreditering af nye uddannelser. Ekspertpanelet baserer sin vurdering på følgende overvejelser: Ansøger har sandsynliggjort at uddannelsen er relevant for direkte anvendelse i erhverv. Ansøger har belyst arbejdsmarkedets behov for uddannelsen dels gennem en analyse af offshorebranchens styrker og udfordringer, som viser at der i offshorebranchen er et udækket behov for at kunne rekruttere højt uddannede medarbejdere med et specielt kendskab til offshore, og dels gennem en behovsundersøgelse blandt offshorevirksomheder. Endvidere har ansøger redegjort for og henvist til relevant beskæftigelsesstatistik som viser en høj beskæftigelsesgrad for dimittender fra beslægtede uddannelser. Ansøgeren har desuden redegjort for hvordan uddannelsen adskiller sig fra allerede eksisterende uddannelser, og hvorfor disse ikke er dækkende i forhold til arbejdsmarkedets behov. Ansøgeren har på tilfredsstillende vis beskrevet og begrundet at målene for læringsudbyttet for uddannelsen er tæt koblet til relevansen af og behovet for uddannelsen, og at målene niveaumæssigt er i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Uddannelsen er delt op i en indledende del der kan differentieres alt efter de studerendes indgangsforudsætninger, en fagområdedel, en praktikdel og et bachelorprojekt. Ekspertpanelet finder de foreslåede fagområder og emner relevante. Ansøger har redegjort for vægtningen af elteknologi samt forskellene på den eksisterende erhvervsakademiuddannelse til teknisk manager offshore og den ansøgte professionsbacheloruddannelse inden for offshore så det er muligt at se på hvilke punkter den nye professionsbacheloruddannelse er løftet. Ansøgeren har på tilfredsstillende vis redegjort for at uddannelsens tilrettelæggelse afspejler målene for læringsudbytte og i øvrigt lever op til kriterietekstens krav om bl.a. hensigtsmæssige adgangskrav. Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore 9

10 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Relevans og efterspørgsel Vurdering Uddannelsen er relevant for direkte anvendelse i erhverv eller profession, og der er behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet og set i forhold til eksisterende uddannelser. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsen har et klart erhvervs- eller professionssigte, herunder skal det fremgå, hvilke aftagergrupper uddannelsen er rettet imod, 2) at der er gennemført en afdækning af det relevante arbejdsmarkeds kompetencebehov, 3) at der i vurderingen af arbejdsmarkedets kompetencebehov er inddraget relevant statistik i det omfang, det forefindes, 4) at der er behov for uddannelsen vurderet i forhold til det eksisterende uddannelsessystem. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vejer særligt positivt i vurderingen, at ansøger har fremlagt grundige analyser af det relevante arbejdsmarkeds udviklingstendenser og aftagernes kompetencebehov som dokumentation for uddannelses relevans og efterspørgsel. Analyserne viser bl.a. at der i offshorebranchen er behov for mange højt uddannede medarbejdere med et specielt kendskab til offshore. Tilgangen til kompetent arbejdskraft er lav inden for områderne produktion, udvikling og ledelse, og branchen efterlyser uddannelser med en bedre tilpasning til offshore. Arbejdet med kompetenceafklaringen har taget udgangspunkt i en analyse af styrker og udfordringer i den danske offshoreklynge omfattende 102 offshorevirksomheder og gennem en behovsanalyse med særligt fokus på uddannelsen til teknisk manager offshore blandt 138 virksomheder. Ekspertpanelet mener dog det trækker ned i vurderingen, at kun 44 af 138 virksomheder har svaret på undersøgelsen, og at kun 16 heraf har svaret på hvilke kompetencebehov de har. Det vejer endvidere positivt i vurderingen at ansøger dokumenterer en høj beskæftigelsesfrekvens for ingeniører og maskinmestre der er angivet som beslægtede uddannelser over erhvervsakademiuddannelsesniveau. Derudover vejer det positivt i vurderingen at 21 ud af 23 af de første dimittender (2008) fra den eksisterende erhvervsakademiuddannelse til teknisk manager offshore (19 personer) og driftsteknolog offshore (4 personer) har fundet beskæftigelse. Ekspertpanelet vurderer at analysernes resultater dokumenterer at der eksisterer et arbejdsmarked med behov for dimittender med kompetencer som professionsbacheloruddannelsen inden for offshore overordnet leder frem til. Uddannelsen er en selvstændig overbygningsuddannelse til erhvervsakademiuddannelserne til driftsteknolog offshore, produktionsteknolog eller installatør-stærkstrøm. Uddannelsen skal på et højere niveau erstatte den nuværende erhvervsakademiuddannelse teknisk manager offshore gennem bl.a. større vægt på fagområderne virksomheden, Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore 10

11 automation, procesanalyse og elteknologi. Vurderingen er at de dokumenterede udviklingstendenser på arbejdsmarkedet peger i retning af at den ansøgte uddannelse er relevant, og at den har et erhvervssigte som ikke allerede dækkes af eksisterende uddannelser på professionsbachelorniveau. Dokumentation: ansøgningens felt 1-6 vedr. kriterium 1 samt følgende bilag: Bilag 1. Offshore Center Danmark. Styrker og udfordringer i den danske offshore klynge Bilag 2. Behovsanalyse gennemført af Erhvervsakademi Vest Bilag 3. Beskrivelse af mål og indhold i elementer til professionsbacheloruddannelsen inden for offshore Bilag 4. Ledighedstal fra Ingeniørernes A-kasse Bilag 5. Nøgletal for maskinmestre juni 2008 Bilag 6. Udtalelser fra virksomheder og organisationer Bilag 7. Notat fra Søfartsstyrelsen. Supplerende dokumentation: Notat med supplerende oplysninger til ansøgning om akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse til Teknisk Manager Offshore (overbygning) Bilag 1 (a). Mailkorrespondance vedr. markedsanalyse. Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore 11

12 Kriterium 2. Mål for læringsudbyttet Vurdering Uddannelsens mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for uddannelsens elementer. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at målene for læringsudbyttet for uddannelsen er fastlagt og tæt koblet til relevansen af og behovet for uddannelsen, 2) at målene for uddannelsens læringsudbytte er beskrevet i kvalifikationsrammetermer, og at målene er hensigtsmæssige i forhold til eventuelt beslægtede uddannelser nationalt og internationalt, 3) at læringsmålene for uddannelsens elementer er fastlagt, og elementerne indbyrdes vægtet og prioriteret, så de samlet set lever op til uddannelsens mål for læringsudbyttet. Elementernes vægtning og prioritering kommer bl.a. til udtryk i ECTSfordelingen. 4) at læringsmålene for praktikelementerne i erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er hensigtsmæssige i forhold til uddannelsens øvrige elementer. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vejer positivt i vurderingen at ansøger sandsynliggør at det samlede læringsudbytte for uddannelsen er i overensstemmelse med de afdækkede kompetencebehov, jf. kriterium 1, og i overensstemmelse med kvalifikationsrammens niveau for en professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen er delt op i en indledende del der kan differentieres alt efter de studerendes indgangsforudsætninger, en fagområdedel, en praktikdel og et bachelorprojekt. Ekspertpanelet finder de foreslåede fagområder og emner relevante. Ekspertpanelet har haft en drøftelse af vægtningen af de enkelte elementer i uddannelsen med ECTS-point og sammenhængen mellem målene for det samlede læringsudbytte og læringsmålene for uddannelsens enkelte elementer. Ekspertpanelet har været særligt optaget af den store vægtning af elteknologi i forhold til offshorefagene (sikkerhed, kvalitetsstyring, miljø, olie og gas) og ledelsesfagene, sidstnævnte pga. at uddannelsens overordnede målsætning er at de færdiguddannede på ledelsesniveau skal kunne forestå komplekse opgaver inden for drift, vedligehold og nyinstallation af tekniske anlæg. Ansøger har redegjort for vægtningen af elteknologi samt forskellene på den eksisterende erhvervsakademiuddannelse til teknisk manager offshore og den ansøgte professionsbacheloruddannelsen inden for offshore så det er muligt at se på hvilke punkter den nye professionsbacheloruddannelse er løftet. Dette har sammen med tilkendegivelser fra en række store offshorevirksomheder om behovet for at dimittenderne får elautorisation som en del af uddannelsen, været tilfredsstillende argumenter for ekspertpanelet i forhold til uddannelseselementernes indbyrdes vægtning. Ekspertpanelet havde gerne set at undervisningselementer vedr. diagnosticering, systematisk problemløsning og sprog i højere grad indgik i uddannelsen, sidstnævnte da meget offshorelitteratur kun findes på engelsk. Ekspertpanelet vurderer at læringsmålene og den praktiske gennemførelse af praktikdelen er Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore 12

13 systematisk beskrevet, herunder relationerne til institutionen under praktikopholdet. Desuden vurderes praktikdelen hensigtsmæssigt placeret i uddannelsen da praktikperioden ligger i den første halvdel af 4. semester så alle obligatoriske elementer fra uddannelsen er gennemført og specialiseringen fra praktikken kan anvendes i det afsluttende bachelorprojekt. Dokumentation: ansøgningens felt 1-4 vedr. kriterium 2 samt følgende bilag: Bilag 1. Offshore Center Danmark. Styrker og udfordringer i den danske offshore klynge Bilag 2. Behovsanalyse gennemført af Erhvervsakademi Vest Bilag 3. Beskrivelse af mål og indhold i elementer til professionsbacheloruddannelsen inden for offshore Bilag 8. Beskrivelse af praktik på uddannelsen Teknisk Manager Offshore. Supplerende dokumentation: Notat med supplerende oplysninger til ansøgning om akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse til Teknisk Manager Offshore (overbygning) Bilag 2(a). Sammenligning mellem nuværende erhvervsakademiuddannelse og fremtidig erhvervsakademiuddannelse og professionsbacheloruddannelse Bilag 3 (a). Sammenligning af nuværende og fremtidig uddannelse fordelt på semestre. Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore 13

14 Kriterium 3. Tilrettelæggelsen af uddannelsens elementer Vurdering Uddannelsens tilrettelæggelse afspejler mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er fastlagt hensigtsmæssige adgangskrav til uddannelsen, 2) at tilrettelæggelsen af overbygningsuddannelser, som bygger på erhvervsakademiuddannelser, er tilpasset de forudsætninger, som de studerende har fra de forskellige adgangsgivende uddannelser, 3) at praktikelementer i erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er hensigtsmæssigt placeret, 4) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vejer positivt i vurderingen at ansøger har beskrevet og argumenteret for hvilke adgangskrav der bør være gældende for professionsbacheloruddannelsen inden for offshore. Af ansøgningen fremgår det at følgende erhvervsakademiuddannelser eller tilsvarende er adgangsgivende: uddannelserne til driftsteknolog offshore, installatør-stærkstrøm og produktionsteknolog. Ansøger anfører dog at det vil være meget svært for en produktionsteknolog at gennemføre denne overbygningsuddannelse på normeret tid da en produktionsteknolog kun kan få merit svarende til 13 ECTS-point, hvorfor ansøger konkluderer at overbygningsuddannelsen primært vil være rettet mod de to andre nævnte erhvervsakademiuddannelser. Ekspertpanelet vurderer at det er sandsynliggjort at tilrettelæggelsen af overbygningsuddannelsen inden for offshore er tilpasset de forudsætninger som de studerende har fra de forskellige adgangsgivende erhvervsakademiuddannelser. Ekspertpanelet vurderer at praktikdelen er placeret hensigtsmæssigt i uddannelsen da praktikperioden ligger i den første halvdel af 4. semester så alle obligatoriske elementer fra uddannelsen er gennemført og specialiseringen fra praktikken kan anvendes i det afsluttende bachelorprojekt. Det vurderes positivt at det fremgår af ansøgningen at den studerende har mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Der vil være mulighed for udlandsophold i alle semestre såfremt den studerende under opholdet kan tilegne sig tilsvarende kompetencer eller gennemføre dele af stoffet som selvstudie. Dokumentation: ansøgningens felt 1-4 vedr. kriterium 3 samt følgende bilag: Bilag 9. Model for adgangsgivende uddannelse sammen med den ansøgte uddannelse Bilag 8. Beskrivelse af praktik på uddannelsen Teknisk Manager Offshore Bilag 10. Differentieret undervisning på Teknisk Manager Offshore Bilag 11. Placering af prøver på uddannelsen Teknisk Manager Offshore. Supplerende dokumentation: Notat med supplerende oplysninger til ansøgning om akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse til Teknisk Manager Offshore (overbygning). Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore 14

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i politivirksomhed

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School

Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Kandidatuddannelse i e-business Copenhagen Business School Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere