Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny bundrekord truer. Praktikpladser. Indhold"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 14 / 2000 Indhold Ny bundrekord truer Efter svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. Halv succes Mere end elever optaget på erhvervsskolernes nye akademi-uddannelser. Forkerte tal i fleksjobdebat Hvis en kommende reform af førtidspensionssystemet skal fungere efter hensigten vil det kræve, at der bliver oprettet omkring fleksjob, viser analyse fra LO. Brug for forpligtende samarbejde Af LO-formand Hans Jensen. LO støtter varmt visionen om et arbejdsmarked, hvor der også er plads til at de knap så effektive kan gøre en indsats Praktikpladser Ny bundrekord truer Efter en svag stigning i antallet af praktikpladser tidligere på året går udviklingen nu igen den forkerte vej. I alt blev der i årets første seks måneder indgået 2,7 procent færre uddannelsesaftaler end i samme periode i 1999, hvor antallet af nye uddannelsesaftaler i forvejen var historisk lavt. For andet Œr i tr¾k er der udsigt til, at de offentlige og private arbejdsgivere vil s¾tte en ny ubehagelig bundrekord, nœr det drejer sig om at skaffe praktikpladser til eleverne pœ erhvervsuddannelserne. If lge den seneste opg relse fra Undervisningsministeriet blev der i Œrets f rste seks mœneder indgœet uddannelsesaftaler, hvilket svarer til et fald pœ 2,7 procent i forhold til samme periode i 1999, hvor antallet af nye uddannelsesaftaler i forvejen var nœet til et historisk lavpunkt med godt aftaler pœ Œrsplan. I de f rste fem mœneder i Œr var der ellers udsigt til, at udviklingen pœ praktikomrœdet havde nœet et vendepunkt med en gennemsnitlig stigning pœ fem procent, men et voldsomt fald i juni har nu lagt en d¾mper pœ optimismen. Undervisningsministeriet oplyser, at nedgangen kan skyldes, at de praktik-ansvarlige pœ erhvervsskolerne pœ grund af sommerferien er bagud med indberetningerne af de seneste praktikaftaler. Men det er dog tvivlsomt, om det vil forrykke det samlede billede. Normalt har skolerne et vist eftersl¾b i deres indberetninger af Indgåede uddannelsesaftaler samt prognose for Udspil 24. august 2000 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Henrik Rasch, Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Erik Harr og Michael Bræmer. Layout og illustration: LO. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: Kilde: Undervisningsministeriet og LO

2 LO s nyhedsbrev side 2 uddannelsesaftaler, nœr de starter op efter sommerferien, men netop i Œr er det tilsyneladende ikke tilf¾ldet. Derfor frygter LO, at de dœrlige juni-tal er udtryk for, at udviklingen igen gœr i den gale retning. Lang vej igen F rst pœ Œret indgik LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) en trepartsaftale med undervisningsministeren om at h¾ve det Œrlige antal praktikaftaler fra de nuv¾rende Œrligt til inden Œr Og selv om der er nogen usikkerhed om indberetningerne fra skolerne om uddannelsesaftaler for i Œr, mœ det konstateres, at der er lang vej igen, f r mœlet med trepartsaftalen nœs, og der er derfor al mulig grund til at prioritere indsatsen for at skaffe flere praktikpladser h jt. LO vil sammen med de faglige udvalg intensivere sin informationsindsats over for tillidsrepr¾sentanter og virksomheder om det presserende behov for, at virksomhederne opretter flere praktikpladser. LO-sekret¾r Harald B rsting peger pœ, at erhvervsskolernes kontakter til virksomheder koncentrerer sig om de virksomheder, der pœ forhœnd er godkendt som praktikvirksomhed, og det giver problemer med at fœ nye virksomheder til at oprette praktikpladser. Han mener derfor, at der er brug for et t¾ttere samarbejde mellem erhvervsskolernes praktikpladsfunktion og de regionale AF-kontorer, som l bende har kontakt til mange virksomheder i skolernes lokalomrœde. Ð AF-konsulenterne kunne med fordel opfordre ikke-godkendte virksomheder til at s ge om at blive godkendt til praktikelever. Selv meget smœ eller specialiserede virksomheder kan fœ praktikelever, da kombinationsaftaler Œbner mulighed for praktikforl b af bœde kort og lang varighed, siger Harald B rsting. LO l¾gger sammen med DA op til, at man i den kommende tid skal opstille en fors gsmodel, hvor skolerne og AF-kontorerne kan s ge om midler fra en f¾lles pulje fra Undervisningsministeriet og Arbejdsministeriet til en ekstraordin¾r indsats. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Astrid Dahl på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting på telefon

3 LO s nyhedsbrev side 3 Uddannelse Halv succes for Vestager Antal optagede studerende på 13 nye kortere videregående uddannelser (KVU). Markedsføringsøkonom Transportlogistiker 58 Finansøkonom 303 Detailhandelsøkonom 18 Serviceøkonom 478 Installationsteknolog 198 Designteknolog 270 Konstruktør 683 Jordbrugsteknolog 266 Produktionsteknolog 290 Laborant 326 Procesteknolog 158 Datamatiker Multimediedesigner It- og elektronikteknolog 169 Note: Herudover fik ansøgere afslag på deres ansøgning om at blive optaget på en KVU-uddannelse. Kilde: Undervisningsministeriet. Med mere end elever optaget på erhvervsskolernes nye akademiuddannelser kan undervisningsminister Margrethe Vestager notere sig for en halv succes i forsøget på at sikre, at langt flere unge får en kompetencegivende uddannelse. De nye landsd¾kkende KVU-uddannelser (kortere, videregœende uddannelser) tegner fra starten til at blive en succes. Mere end studerende er blevet optaget pœ de 13 nye uddannelser, som afl ser de godt 75 uddannelser, der tidligere for en lang r¾kkes vedkommende kun blev udbudt pœ en enkelt skole. Det betyder, at det samlede optag pœ KVU-uddannelserne vil ende pœ et h jere niveau end de foregœende Œr, hvilket er bem¾rkelsesv¾rdigt i betragtning af, at de bekendtg relser, som ligger til grund for de nye KVU-uddannelser, ikke lœ klar pœ det tidspunkt, hvor de nye studerende s gte ind. St rst s gning havde de nye uddannelser som datamatiker (1.928 optaget), markedsf rings konom (1.667) og multimediedesigner (1.233). Hertil kommer, at godt ans gere ikke blev optaget, og heraf har omkring s gt optagelse pœ datamatiker- og multimediedesigneruddannelserne. Omvendt kunne uddannelserne som transportlogistiker og detailhandels konom kun tiltr¾kke tilsammen 86 studerende. LO er tilfreds med den store interesse, som de nye uddannelser har fœet fra ans gere, men peger samtidig pœ, at rekrutteringen til de nye uddannelser ikke helt lever op til ambitionen om, at de nye uddannelser ogsœ skulle give fagl¾rte l nmodtagere en mulighed for at videreuddanne sig. Ud af de i alt studerende har kun omkring 30 procent en erhvervsfaglig uddannelse bag sig, mens 66 procent starter med en almengymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse i rygs¾kken. Ð Det er meget vigtigt for erhvervsuddannelsernes samlede fremtid, at der er en mulighed for videreuddannelse med klart erhvervsrettet perspektiv i erhvervsskolernes regi. Derfor er det positivt, at sœ mange unge har s gt om optagelse pœ de nye KVU-uddannelser, siger LOsekret¾r Harald B rsting. Han peger samtidig pœ det problematiske i, at det ikke i tilstr¾kkelig grad er lykkedes at fœ studerende til at interessere sig for de teknisk rettede KVU-uddannelser, mens hovedinteressen samler sig om nogle fœ uddannelser inden for IT og det konomiske omrœde. Harald B rsting opfordrer Undervisningsministeriet til at styrke samarbejdet med arbejdsmarkedets parter om en videreudvikling og tilretning af KVU-uddannelserne, sœ de studerende ikke risikerer at ende i en besk¾ftigelsesm¾ssig blindgyde. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Anders Vind på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Harald Børsting på telefon

4 LO s nyhedsbrev side 4 Det rummelige arbejdsmarked Forkerte tal i fleksjobdebat Hvis en kommende reform af førtidspensionssystemet skal fungere efter hensigten vil det kræve, at der bliver oprettet omkring fleksjob. LO mener, at de tal for det nødvendige antal fleksjob, som blandt andet kommunerne tidligere har fremført, er så overdrevne, at man kan mistænke afsenderen for at være ude på at skyde ansvaret for de svageste grupper fra sig. If lge en LO-analyse kr¾ver den kommende reform af f rtidspensionssystemet, at der oprettes omkring fleksjob for at reformen kan bringes til at fungere efter hensigten. Analysen peger dog samtidig pœ, at en r¾kke forskellige faktorer spiller ind, nœr man skal vurdere det fremtidige behov for fleksjob. F rst og fremmest skal den forebyggende indsats pœ virksomheder og i det sociale system styrkes, sœ antallet af personer med varigt nedsat erhvervsevne kan holdes nede pœ personer Œrligt. Socialministeriet sk nner, at antallet af tilkendelser efter de nuv¾rende f rtidspensionsregler fremover vil ligge pœ personer Œrligt. Sagt pœ en anden mœde skal den styrkede forebyggelse s rge for at mellem personer undgœr tab af erhvervsevne. Af de n¾vnte personer regner LO med, at personer vil have mistet sœ stor en andel af deres arbejdsevne, at de umiddelbart kan fœ tilkendt f rtidspension efter de nye regler. Ud af de resterende vil omkring halvdelen kunne visiteres direkte til fleksjob via det kommunale system. Desuden vil cirka personer kunne henvises til den bebudede flekspensionsordning, seniorydelse, kontanthj¾lp eller anden form for offentlig fors rgelse. Desuden skal restgruppen pœ personer tilbydes s¾rlige afklarings- og revalideringsforl b, hvorefter de kan visiteres til fleksjob eller Det sociale system pers. Personer med pers. varigt nedsat arbejdsevne Førtidspension Ordinært arbejdsmarked pers. Seniorydelse, flekspension, kontanthjælp og anden forsørgelse pers. Afklaring og revalideringsforløb pers pers. Visiteret til fleksjob (max pers. per år) Kilde: LO

5 LO s nyhedsbrev side 5 tilkendes f rtidspension, hvis da ikke indsatsen ligefrem f rer til, at de pœg¾ldende kan vende tilbage til det ordin¾re arbejdsmarked fleksjob årligt LO regner i sin analyse med, at hele denne restgruppe vil eftersp rge fleksjob, og der derfor i alt vil v¾re behov for fleksjob Œrligt, nœr f rtidspensionsreformen er fuldt indfaset. Samtidig forventer LO, at gennemsnitsalderen for overgang til fleksjob eller f rtidspension vil stige fra de nuv¾rende 47 Œr til 50 Œr. Opgaven bliver dermed at skaffe fleksjob til ti Œrgange af fleksjobbere personer, hvis man foruds¾tter, at stort set alle fleksjobbere vil forlade arbejdsmarkedet som 60-Œrige. LO peger i sin analyse pœ, at meget afh¾nger af, i hvor h j grad det vil lykkes at opruste den forebyggende indsats pœ virksomhederne og i kommunalt regi. Alt efter hvor st¾rkt denne indsats slœr igennem vil det pœvirke hele systemet, bœde hvad angœr antallet af nye f rtidspensionister, sœvel som eftersp rgslen efter fleksjob. Analysen peger samtidig pœ, at det i v¾rste fald kan blive n dvendigt med helt op til fleksjob, hvis det ikke lykkes at opnœ bedre resultater med at forebygge udst dning fra det ordin¾re arbejdsmarked. Men under alle omst¾ndigheder er tallet stadig langt fra forudsigelserne fra Kommunernes Landsforening (KL) om, at der bliver behov for sœ mange som fleksjob inden for en overskuelig Œrr¾kke. LO-formand Hans Jensen siger, at han er tilfreds med regeringens udspil til ny f rtidspensionssystem, som de seneste uger har v¾ret omtalt i pressen, og han deler ikke KLÕs frygt for en eksplosiv udvikling i behovet for nye fleksjob. - Fleksjob er en fornuftigt ordning for de personer, som mister en del af deres arbejdsevne, men det skal kun tages i brug, nœr alt andet er pr - vet af. Derfor er det ¾rgerligt, at KL tilsyneladende fors ger at spille sorteper med dem, som har allermest brug for en f¾lles hj¾lpende hœnd ved at tegne et skr¾kscenarie om, at en f rtidspensionsreform vil medf re et behov for flere fleksjob. Man kunne godt fœ den tanke, at kommunerne med den udmelding er pœ vej til at l be fra deres ansvar. Men det er nu min opfattelse, at der i KLÕs ledelse er forstœelse for, hvor vigtigt det er, at vi nu for alvor fœr taget fat pœ den meget vigtige opgave med at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, siger Hans Jensen. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Michael Jacobsen på telefon Yderligere kommentarer: LO-formand Hans Jensen på telefon

6 LO s nyhedsbrev side 6 Holdningen Brug for forpligtende samarbejde Af LO-formand Hans Jensen LO st tter varmt visionen om et arbejdsmarked, hvor der ogsœ er plads til, at de knap sœ effektive kan g re en indsats. Derfor er der god grund til at kvittere for regeringens udspil til reform af f rtidspensionssystemet, som efterhœnden har v¾ret omtalt i store dele af pressen. I den forbindelse mener vi i LO, at fleksjobordningen er en god og n dvendig ordning. Men vi mener ogsœ, at der er brug for forbedringer undervejs i den videre politiske proces. Her vil LOÕs udgangspunkt v¾re, at fleksjobbere skal tilbydes vilkœr, der i sœ vid udstr¾kning som muligt ligner det, vi kender fra ans¾ttelser pœ almindelige vilkœr. Blandt andet skal fleksjobberne kunne opnœ ret til efterl n og en dagpengelignende ydelse, hvis de rammes af ledighed. NŒr det er sagt, mœ vi fra LOÕs side sige, at den kommende reform af f rtidspensionen grundl¾ggende handler om at styrke den aktive erhvervsrettede indsats inden f rtidspension og ogsœ helst inden fleksjob. For at det skal lykkes, er der behov for, at vi centralt indgœr i et mere ansvarligt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, regering og kommunerne, som netop skal sikre, at indsatsen fra kommunernes og parternes side tr¾kker i samme retning. LO vil derfor som tema for de kommende fire-partsdr ftelser foreslœ, at regeringen, kommunerne og arbejdsmarkedets parter Žn gang Œrligt udformer en aftale om mœls¾tninger og rollefordeling mellem stat, amter, kommuner og arbejdsmarkedets parter i indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked. NŒr det er sagt, er det v¾rd at holde fast i, at et fleksjob altid skal v¾re den sidste mulighed som tages i anvendelse, for at fastholde en person pœ arbejdsmarkedet,. Her er det vigtigt, at vi nedbryder de nuv¾rende barrierer for anvendelse af fleksjob ved at give folk et s¾t rettigheder, der ligger sœ t¾t pœ det normale som overhovedet muligt. Udover retten til en ledighedshedsydelse og efterl n drejer det sig om ret til medlemskab af en ordin¾r a-kasse.

Plads til alle betaler sig

Plads til alle betaler sig LO s nyhedsbrev nr. 23/2001 Indhold Plads til alle betaler sig...... 1 Hvis flygtninge og indvandrere integreres på det danske arbejdsmarked, vil det kunne hæve arbejdsstyrken med ca. 26.000 personer i

Læs mere

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark

Køn og fagbevægelse i 100 år. Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorganisationen i Danmark Juni 2002 Køn og fagbevægelse i 100 år Fagbevægelsens Interne Uddannelser Landsorgansationen i Danmark Juni

Læs mere

Euroen er en stærk valuta

Euroen er en stærk valuta LO s nyhedsbrev nr. 9 / 2000 Medlemshvervning.......... 3 Mere end halvdelen af de uorganiserede lønmodtagere har aldrig fået tilbud om medlemskab af en faglig organisation, viser ny Gallup-undersøgelse

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Fagforeninger får flere på førtidspension

Fagforeninger får flere på førtidspension 5. DECEMBER 2002 20 FØRTIDSPENSION Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, når de undervejs samarbejder med fagforeninger eller frivillige organisationer, viser en ny SFI-rapport, der offentliggøres

Læs mere

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser:

Øje på uddannelse. Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Øje på uddannelse Hvorfor oprettes der ikke praktikpladser? En undersøgelse indenfor fire uddannelser: Murer, automatikfagtekniker, kontor og social- og sundhedsassistent Øje på uddannelse, 2006/02 Institut

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager!

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! 06/14 SOCIALRÅDGIVEREN Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! tema om misbrug det starter med en joint Borgeren skal fortjene sin ydelse Den aktive arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere