StudentSamarbetet Øresund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StudentSamarbetet Øresund"

Transkript

1 StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde Bilaga 4 Informationspunkter 5 Nyt fra SSØ-sekretariatet 6 Nyt fra Øresundsuniversitetet 7 Projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet 8 Tour de promo 9 Statusoplæg fra Kampus.nu 10 Konferenceevaluering Stefan kompletterar med en specifikation över utgifterna Valärenden 11 Studentbrokommittén Ska väljas en svensk med mandat till april/maj 2007, en svensk och en dansk med mandat till november Diskussions- og beslutningspunkter Bilaga 11 Valda för StudentSamarbetet Øresund 12 Studeranderepresentanter till Öresund Science Region hur ska vi utse dem? Diskussion 13 Gränsregionala hinder Den 2 mars deltar Cristina Husmark Pehrsson (svensk minister med ansvar för nordiska samarbetsfrågor) i en hearing i Malmö om vad som behöver göras för att röja kvarstående gränshinder för att Öresundsregionen ska bli en fullt ut integrerad arbetsmarknad.

2 Ørseundsuniversitetet har bett SSØ att komma med sina synpunkter i frågan. Bilag 13 Bruttoliste over grænsehindringer i Øresundsregionen 14 SSØ Vision and Mission Statements Bilag 14a Vision and Mission Statements Bilag 14b Engelsk översättning (av Henrik Skou Nielsen) 15 Vedtagelse af ændringer i forretningsordenen Samarbejdet og forretningsordenen skal evalueres på årets sidste SSØ-møde. På det første SSØ-møde i det kommende år besluttes, hvilke ændringer der skal gennemføres. (SSØ Forretningsorden 6 stk. 1) Bilag 15 Forretningsorden med föreslagna ändringar 16 Verksamhet 2007 Diskussion och eventuellt beslut om verksamheten under Bilaga 16 Verksamhet Godkendelse af regnskab På årets første møde godkendes regnskabet. (SSØ Forretningsorden 6 stk. 3) Studenterrådet vid KU (som skötte räkenskaperna under 2006) har inte presenterat något bokslut än. 18 Avtal om SSØ:s bokföring och pengahantering På förra mötet beslutades att Lunds Universitets Studentkårer ska ta över SSØ:s bokföring. Med anledning av detta ska ett nytt avtal skrivas mellan SSØ och LUS. Föreslås besluta om att ingå bifogat avtal Bilag 18 Administrationsaftale mellem Lunds Universitets Studentkårer og StudentSamarbetet Øresund Formalia 19 Næste møde Föreslås besluta om datum för nästa möte. 20 Eventuelt

3 BILAGA 4 - referat från mötet StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Maria Louise Krog Vibeke Jensen Meddelat förhinder Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Øresundsuniversitetet Sara Stavås Virkelyst Københavns Universitet (KU) Martin Duus Lunds Universitet (LU) Erik Stenberg Elin Junghard Emelie Carlsson Elina Bergh Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Hanna Svensson Jenny Berg Roskilde Universitets Center (RUC) Henrik Skou Nielsen StudentSamarbetet Øresund (SSØ) David Ganrot Øresundsuniversitetet (ØU) Maria Novrup Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde Maria L K hälsar välkomna. 2 Valg af dirigent og referent Maria L K väljs till dirigent och David till referent. 3 Godkendelse af dagsorden Dagordningen godkänns. 4 Referat fra forrige møde Maria N påpekar felaktigheter i det som står om SU-rabatt till transport under 7. En korrigering ska bifogas referatet. Referatet godkänns.

4 Informationspunkter BILAGA 4 - referat från mötet Nyt fra SSØ-sekretariatet David meddelar att han träffat Sara Virkelyst på ØU:s utbildningssekretariat och diskuterat samarbetet mellan organisationerna. att en person har erbjudit sig att gratis skapa en ny logotyp åt SSØ. att Rasums Viemose som ansvarar för projektet Rating.nu meddelat att projektet bytt namn till Kampus.nu. Angående Kampus.nu meddelar Stefan att Kampus.nu möjligtvis kommer få konkurrens från en dansk version av Facebook. 6 Nyt fra Øresundsuniversitetet Maria N meddelar att hon tillsammans med Sara Virkelyst numera utgår ØU:s utbildningssekretariat. att Summer University även nästa sommar kommer erbjuda kurser. att Studentbrokommittén kan komma att avvecklas efter nästa möte. 7 Projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet Maria N korrigerar de missförstånd som rådde om SU-rabatt till transport på föregående möte: Alle studerende, som er optaget ved en videregående uddannelse OG er berettiget til SU (eller er i lønnet praktik), kan opnå transport-rabat. Der er endda visse undtagelser fra reglen, idet man også kan søge om retten til rabatten selv om man har meldt SU fra eller i op til 12 mdr. efter ens SU/slutlån er udløbet - kravet er dog stadig, at man skal være indskrevet ved en videregående uddannelse. Når man opfylder disse kriterier, kan man gennem SU-styrelsen søge om ret til transport-rabatten. En lösning på problemen med höga transportkostnader kan vara inrättandet av en transportfond för de studenter som reser över Sundet. SSØ bör eventuellt tillskriva universiteten om detta. Dansk Industri kan eventuellt vara intresserade av att verka för reserabatter till studenter. Mötet beslutar att Stefan ska kontakta Dansk Industri. Efter valet till Skånes regionfullmäktige är de borgerliga partierna beroende av Miljöpartiet för att få majoritet. Miljöpartiet kan eventuellt vara intresserade av att införa reserabatter till studenter. Mötet beslutar att Manne och Erik ska kontakta Miljöpartiet och den borgerliga alliansen i Skåne. 8 Iværksætterakademiet Stefan meddelar att han skriver ett förslag till vilka frågor SSØ vill att styrelserepresentanterna ska

5 driva. 9 Tour de promo David meddelar att han träffat Studentkåren Malmö. 10 Konferenceevaluering Ärendet bordläggs/sagen henlægges i avvaktan på kompletterande uppgifter. Valärenden Bilaga Rektorskonferensen Väljs Stefan K. Madsen och Manne Gerell. 12 Studentbrokommittén Väljs Martin Duus. Diskussions- og beslutningspunkter BILAGA 4 - referat från mötet Forretningsudvalget får mandat att fyllnadsvälja resterande platser. 13 Studentbrokommitténs möte Frågan om en nedläggning av SBK diskuteras. Uppfattningen verkar vara att så länge studenternas inflytande kan tillvaratas på annat sätt är man inte mot en nedläggning. 14 Rektorsutskottets möte Inga detaljer kring mötets dagordning är kända, punkten utgår därför. 15 Det globale uddannelsesmarked En åsiktsrunda visar att en övervägande del av mötesdeltagarna är mot studieavgifter. Studentkåren Malmö funderar på att skriva ett pressmeddelande i samband med ØU:s seminarium. 16 SSØ Vision and Mission Statements Henrik ska språkgranska dokumentet till nästa möte. 17 Evaluering af forretningsorden Föreslagna förändringar av 1 kvarstår. Föreslagna förändringar av Supplement til forretningsorden, Andet møde i året utgår. Istället föreslås att referensen till rektorforsamlingens andra möte under Fjerde møde i året ska strykas. Andra stycket under 9 föreslås ändras så att man väljer två kontaktpersoner, en svensk och en dansk, som tillsammans tecknar SSØ:s firma och attesterar alla utgifter. 18 Verksamhet 2007 Förslaget om Studieutbyten godkänns. Bilaga 18 Resterande del av verksamhetsdokumentet ska sändes på remiss/til høring till studentkårerna/- rådene. 19 Budget 2007 Den föreslagna budgeten godkänns.

6 BILAGA 4 - referat från mötet Bilaga Motion från Lunds Universitets Studentkårer: StudentSamarbetet Øresunds bokföring och pengahantering Lunds Universitets Studentkårer föreslår att SSØ:s bokföring och pengahantering från och med den 1 januari 2007 ska hanteras av SSØ:s sekretariat. att Lunds Universitets Studentkårer erhåller ersättning för hantering SSØ:s bokföring och pengahantering motsvarande den som Studenterrådet vid Köpenhamns Universitet erhåller idag. Manne föreslår att alla utbetalningar ska attesteras av de två kontaktpersonerna (Stefan K. Madsen och Erik Stenberg). Mötet godkänner LUS förslag. Mötet godkänner Mannes förslag. Formalia 21 Næste møde Nästa möte hålls onsdagen den 7 februari, kl 14 på Malmö Högskola. 22 Eventuelt Stefan vill kontakta Øresund Network för att höra om de kan ta fram en fact sheet om SSØ. Förslaget gillas.

7 BILAGA 4 - referat från mötet Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) BILAGA Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg Från november 2006 till november 2007: DK: Stefan K. Madsen SE: Manne Gerell Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Troels Liebe Bentsen SE: Vakant Från november 2006 till november 2007: DK: Vakant SE: Vakant SE/DK: Martin Duus Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: SE: Rasmus Viemose Elisabet Månsson

8 BILAGA 4 - referat från mötet BILAGA 18 Studieutbyten SSØ vill gärna främja utbytet mellan danska och svenska studenter och ger därför bidrag till studieutbyten över Sundet enligt följande: Studenter från ena sidan Sundet träffar studenter från andra sidan. Resan ska syfta till erfarenhetsutbyte kring utbildning, studentkårsarbete eller dylikt. Bidraget beviljas av SSØ:s forretningsudvalg och utgår med maximalt DKK per grupp. Bidraget betalas ut i efterhand, och först när gruppen lämnat in kvitton samt en kortare redogörelse för resan. Varje termin/semester kan bidrag beviljas till maximalt en grupp från varje högskola. Bidrag ges inom budgetposten Övriga aktiviteter.

9 BILAGA 4 - referat från mötet BILAGA 19 Budget 2007 Alla belopp i DKK. Intäkter Bidrag från ØU Summa intäkter Kostnader Honorar sekretariat Enligt avtal Forretningsførerhonorar Enligt avtal Kontorsmaterial Porto Bankavgifter & kursdifferenser 500 Summa förvaltningskostnader Resor Marknadsföring Förtäring Seminarier, konferenser etc Övriga aktiviteter Summa aktiviteter Summa kostnader Beräknat resultat ± 0

10 BILAGA 11 Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg Från november 2006 till november 2007: DK: Stefan K. Madsen SE: Manne Gerell Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Troels Liebe Bentsen SE: Vakant Från november 2006 till november 2007: DK: Vakant SE: Vakant SE/DK: Martin Duus Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: SE: Rasmus Viemose Elisabet Månsson

11 Öresundskomiteens Sekretariat & Region Skåne Rev 19 jan 2007 EM/ASt BILAG 13 Bruttoliste over grænsehindringer i Øresundsregionen Arbetsmaterial/Utkast Bruttoliste over grænsehindringer i Øresundsregionen Deltidsarbete, timanställning, vikariat och kortare anställningar försvåras av regelverken 1. En arbejdsløs person, der får understøttelse/a-kassa efter fuld tid, mister retten til supplerende dagpenge, hvis vedkommende tager et deltidsjob på den anden side. 2. En deltidssygemeldt person, der tager deltidsarbejde i et andet land, risikerer at miste indkomst ved senere raskmelding, da vedkommendes anciennitet/överförbar tid og indkomstgrundlag i bosætningslandet ikke overføres til det nye land, hvor personens socialforsikringstilhørsforhold overgår til. 3. Vikarbureauer/bemanningsföretag kan ikke operere på tværs af sundet uden at virksomheden der hyrer vikarerne (ikke vikarbureauet) og vikarerne blive ekstrabeskattet (vikarbureauer er undtaget den såkaldte montør-regel). Problematiskt att arbeta för svensk och dansk arbetsgivare samtidigt 4. Det er økonomisk risikofyldt for danske arbejdsgivere at ansætte personer, der bor i Sverige, da arbejdsgiveren afkræves svensk arbejdsgiverafgift, hvis den ansatte tager bijob i Sverige. 5. På grund af klausuler fra danske arbejdsgivere forhindres arbejdstagere bosat i Sverige i mange tilfælde i at tage ekstraarbejde i Sverige. 6. Arbejdstagere der har arbejde i begge lande samtidigt risikerer at miste anciennitet/överförbar tid og medlemskab af a-kasse. Risk att hamna mellan svenska och danska trygghetssystemen 7. Der er risiko for at havne udenfor begge landes indkomstbaserede tryghedssystemer ved opsigelse under sygdom eller barselsorlov/föräldraledighet, når man efterfølgende bliver rask. 8. Deltidssygemeldte grænsependlere, som bliver sagt op, mister indkomst da reglerne i henholdsvis bosætningsland og arbejdsland ikke komplementerer hinanden. 9. Sygemeldte personer mister retten til a-kasse medlemskab ved senere raskmelding, hvis de under deres sygemelding flytter fra et land til et andet. 10. Personer på barselsorlov/föräldraledighet kan ikke bibeholde deres barselsdagpenge/föräldrapenning, hvis de afbryder deres orlov for at tage tidsbegrænset eller deltidsarbejde i et andet land. 11. Danske dimittender/færdiguddannede studenter bosat i Sverige har ikke mulighed for at blive optaget i hverken dansk eller svensk a-kasse, hvorfor de ikke har ret til dagpenge efter endt uddannelse (denna möjlighet försvinner för studenter i Sverige efter beslutad ändring av svenska a- kasseregler). Bristande samspel mellan svenska och danska regler för barnbidrag och pension 12. En forælder, der bor i Sverige og som skal betale børnebidrag til et barn bosiddende i Danmark, rammes økonomisk uhensigtsmæssigt af de to landes forskellige regelsæt på området. 13. Det er ikke muligt at overføre pension fra et land til et andet uden at risikere faldende depoter, dobbeltbeskatning, tab af pension med videre. Status: problemstillingen er taget op i EU 14. Opfyldelseskravene til at opnå dansk efterløn tillader ikke, at man har haft sit sidste job i udlandet inden efterlønnen. Efterløn er en særlig dansk tilbagetrækningsordning, som kan tildeles personer mellem 60 og 65 år, der vil forlade arbejdsmarkedet helt eller delvist og som har været medlem af en a-kasse samt betalt efterlønsbidrag i mindst 25 år. 15. Svenske tilflyttere, der har boet og arbejdet mange år i Danmark, kan ikke få godskrevet anciennitet/överförbar tid fra deres svenske a-kasse i beregningen af opfyldelseskravet for dansk efterløn. Side 1 af 3

12 Öresundskomiteens Sekretariat & Region Skåne Rev 19 jan 2007 EM/ASt BILAG 13 Bruttoliste over grænsehindringer i Øresundsregionen Tredjelandsmedborgarnas resurser kan inte utnyttjas 16. Tredjelandsborgere med permanent opholds- og arbejdstilladelse i Sverige kan ikke få arbejdstilladelse i Danmark, selvom de er kvalificerede og har lovning på job hos en dansk arbejdsgiver. Begränsade praktikmöjligheter och arbetsmarknadsåtgärder över Sundet 17. Arbejdsløse mister retten til dagpenge, hvis de tager praktik på den anden side af Sundet. 18. De nuværende regler indenfor ArbejdsFormidlingen tillader ikke at arbejdsløse i ét land uddannes med henblik på beskæftigelse i det andet land. 19. Personer, der tager praktikplads eller læreplads på den anden side af Sundet, er dårligere forsikret end ved praktik- eller læreplads i hjemlandet. 20. Svenske arbejdstagere, der er ansat i Danmark, kan ikke få dagpenge under uddannelsesorlov fra a- kassen på lige fod med kollegaer bosat i Danmark. Validering av utbildningar är problematisk 21. Manglende validering/anerkendelse af det andet lands uddannelser og autorisationer gør det svært for virksomheder at sammenligne ansøgere. 22. Det er besværligt at få overført kurser, som er taget på en uddannelsesinstitution på den anden side grundet forskelle i studiestrukturer. Beskattningsregler försvårar integrationen 23. Den gældende dansk-svenske skatteaftale er uhensigtsmæssig; i dag betales skat i det land, hvor man arbejder og ikke hvor man bor (og benytter sig af offentlig service). 24. Indenfor visse erhvervsgrupper som fx kunstnere er der risiko for dobbeltbeskatning, når der arbejdes i begge lande. 25. Svenske beskatningsregler ved salg af ejendom gælder ikke ved reinvestering i udlandet. Status: Sverige har ændret sine regler, så samme regler gælder ved køb i udlandet. Tillväxt-, forsknings- och utvecklingsmöjligheterna begränsas av regelverken 26. Statslige investeringsfonde og investeringskapital kan ikke anvendes på den anden side af Sundet. 27. Nationale forskningsmidler kan ikke anvendes på den anden side af Sundet. 28. Da Øresundsregionen ikke betragtes som én region officielt/administrativt står regionen udenfor eksisterende støtteprogrammer i både nationalt og nordisk regi, hvilket gør finansiering af regionale samarbejdsprogrammer i Øresundsregionen problematisk. 29. Danske tilskud til universiteter og højskoler pålægges en svensk afgift på 8 %( Högskolemoms ). Status: Den svenske regering har foreslået at afgiften afskaffes. Dyra bilresor och överfulla tåg 30. De månedlige omkostninger for at pendle med bil er høje 31. Öresundstågen är överfulla i rusningstid/myldretid och ofta försenade 32. Rabatsystemet for pendlere er ikke hensigtsmæssigt for studerende, da de ofte ikke har brug for et månedskort. Bristande Öresundsstatistik ger felaktiga beslutsunderlag 33. Långsiktig finansiering av gemensam Öreundsstatistik är inte avklarad i på svenska sidan. Den bristfälliga statistiken medför bl a att de som bor i Malmö och arbetar i Köpenhamn anges som ickesysselsatt i Malmö. Detta medför att statistiken för sysselsättningsgraden blir allt mer felaktig efterhand som fler arbetar på andra sidan Sundet. Side 2 af 3

13 Öresundskomiteens Sekretariat & Region Skåne Rev 19 jan 2007 EM/ASt BILAG 13 Bruttoliste over grænsehindringer i Øresundsregionen Många hinder för vardagsekonomin 34. Man betaler udenlandstakst for at ringe over Sundet, hvilket gør (mobil)telefoni i regionen urimeligt dyrt. Status: Øresunddirekt i København ser på sagen sammen med Telestyrelsen. EUkommissionen utreder kostnader mellan EU-länderna. 35. Mange danske butikker modtager kun Dankort og danske kontanter som betalingsmiddel, hvilket gør det besværligt (og dyrt) for svenskere at handle i Danmark 36. Det er dyrt at overføre den løn, man modtager i Danmark til en konto i Sverige. Desuden kan det vare op til flere dage før lønnen går ind på kontoen. Status: Flere og flere banker tilbyder pendlerkonto eller grænsegængerkonto. 37. Arbejdsindkomsten for en grænsependler, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, registreres ikke i Sverige, hvilket gør det problematisk for pendleren at bevise sin kreditværdighed i forbindelse med at få kreditkort, banklån og telefonabonnement. 38. ID-kort, som er en forudsætning for at oprette lån, bankkonto mv. i Sverige, er besværligt og tidskrævende at få udstedt for tilflyttere fra Danmark. 39. En afgørelse om gældssanering i bosætningslandet har ikke effekt i arbejdslandet, hvilket kan betyde alvorlige økonomiske konsekvenser for den pågældende. Status: problemet er rejst overfor NMR. Olika/forskellige regler om bilar 40. Danske statsborgere må ikke køre i svensk indregistrerede firmabiler i Danmark. Status: Forenede Danske Motorejere (FDM) anser problemet for løst efter EU-domstolens afgørelse. 41. Reglerne omkring indregistrering af bil i Danmark og Sverige er forskellige og uforenelige, hvilket betyder, at en bil, der er registreret i henhold til det ene lands regler kan risikere at idømmes bøde ved kørsel i det andet land. 42. Det er et problem for bl.a. danske kørelærere bosat i Sverige at bibeholde sin danske autorisation som kørelærer, da man ikke kan gå op til dansk køreprøve, hvis man ikke bor i Danmark. Kørelærere skal forny deres kørelærerbevis hvert 5. år. Problematisk finansiering av skolgång på andra sidan Sundet 43. Lovgivningen tillader ikke danske familier, der flytter til Sverige, at bibeholde deres børn i danske skoler ( kommunen har ikke hjemmel/befogenhet til at påtage sig en udgift, man ikke er forpligtet til ). 44. Egenbetalingen for danske statsborgere med børn i dansk privatskole øges op til 4 gange ved flytning til Sverige. 45. Gymnasier kan ikke opkræve betaling fra hjemkommunen, når de har studerende fra den anden side. Øvrigt 46. Danske statsborgere bosat i Sverige har ikke stemmeret til valg i Danmark. Status: Kræver ændring af den danske grundlov. 47. Der er fortsat transitproblemer mellem Bornholm-Sverige-Sjælland indenfor områderne told, dyretransport, våben etc. 48. Det er uklart om mulighederne for at se nabolandets TV er de samme som i dag efter overgangen fra analog til digital TV (Skåne 2007, Sjælland 2008). Side 3 af 3

14 BILAG 14a - Vision and Mission Statements Kære alle sammen, På SSØ Konferencen på CBS 1. april blev det besluttet på baggrund af en brainstorm at udforme et vision statement og følgende mission statements. Vi har nu følgende bud, som vi godt kunne tænke os at I tog op og diskuterede og fortalte os om I kan tilslutte jer. Venlig hilsen fra projekt gruppen Mads Holmen, CBS Mike Zernichow Jensen, CBS Stefan K. Madsen, CBS Rammen for SSØ SSØ er en tænketank og projektorganisation, der har til formål at styrke de studerende i Øresundsregionen. Mere specifikt arbejder SSØ for at facilitere bedre personlige udviklingsmuligheder for de studerende på eller imellem de respektive uddannelsesinstitutioner. SSØ arbejder derfor på to planer, at skabe synlighed om diskussionen i offentligheden og ved gennemførelse af konkrete projekter. Vision Det er SSØ samarbejdets vision at forbedre det transfaglige og transnationale uddannelsessamarbejde i Øresundsregionen. SSØ samarbejdet skal være regional drivkraft for en positiv udvikling af rammerne for læring. Gennem konkrete projekter skal SSØ arbejde mod større fleksibilitet og tilpasning mod de studerendes behov - en udvikling mod bedre muligheder for både øget tværfaglighed og specialisering. SSØ arbejder mod at synliggøre behovet for at facilitere individualiserede uddannelser i krydsfeltet mellem den enkelte studerendes motivation og de samfundsmæssige behov. Mission Vi vil være en aktiv og synlig deltager i uddannelsesdebatten i Øresundsregionen. Vi vil være paraplyorganisation for projekter der styrker denne position eller bidrager til opnåelsen af vores vision.

15 BILAG 14a - Vision and Mission Statements SSØ har som derudover som løbende mål at aktivere sig selv som netværk. Vi ønsker at gå forrest ved at motivere studerende til at udvikle sig selv og hinanden ved gennemførelse af tværfaglige og tværnationale projekter i SSØ regi. Derfor er en del af SSØs mission også at fordre engagement og personlig udvikling for de involverede gennem interaktion på tværs af uddannelsesinstitutioner og nationaliteter. Konkrete projekter Det er essentielt at få transportudgiften for studerende over Øresundsbroen. Det er en hindring for øget regionalt samarbejde og vidensudvikling. Aktive studerende der tager over Sundet for at få den bedste og mest relevant uddannelse for dem, skal ikke straffes økonomisk for dette valg. Generelt arbejder SSØ derfor for en reduktion af transportudgifterne for alle studerende i regionen. SSØ arbejder for at gøre det lettere for studerende at tage fag på andre universiteter i regionen. Vi mener at den studerende er herre over sin egen dygtiggørelse, og så lang tid et kompetencegivende fag er udbudt på et andet universitet, så skal der ikke forelægge regulative vanskeligheder i at deltage i kurset. Meritoverførsel og andre praktiske vanskeligheder skal holdes på et minimum.

16 BILAG 14b - Engelsk översättning (av Henrik Skou Nielsen) The perimeter for Student Cooperation Oresund (SSØ) SSØ is a thinktank and a project based organization, which general purpose is to strengthen the students of the Oresund region. More specifically SSØ seeks to facilitate better personal development opportunities for the students at or in between the respective institutions of higher education. SSØ therefore works at two levels. First, seeking to highlight the debate in the general public, and secondly at the implementation of concrete projects. Vision It is the vision of SSØ to strengthen the multidisciplinary as well as the transnational educational cooperation within the Oresund region. The SSØ must be a regional driving force for a positive development of the perimeter for education. Through concrete projects the SSØ cooperation will work towards greater flexibility facilitating the needs of the students a development towards enhanced possibilities for both an increased level of multidisciplinarity as well as specialization. SSØ works towards highlighting the need for a facilitation of individualised educations in the crossover between individual student motivation and the needs as far as the general society is concerned. Mission We want to be an active and visible participator in the educational debate in the Oresund region. We want to be an umbrella organization for projects that strengthen this position or contribute to the achievement of our vision. Furthermore SSØ has a goal the activation and creation of it self as a network. We strive to be in the lead by motivating participating students to develop themselves and each other by the achievement of multidisciplinary and crossnational projects within the perimeter of SSØ. That s why a part of the SSØ mission is also to expand the level of participation and personal development for the involved parties through interaction across institution of education and nationalities. Concrete projects It s essential to get a special student discount for commuting across the Oresund Bridge. This represents a barrier for increased regional cooperation and knowledge exchangement. Active students whom commute across the Oresund striving to achieve the best and most relevant education, need not be punished for their active choice. Therefore SSØ works for a general reduction of transport fairs for students in the region. SSØ seeks to make it easier for students to be able to take courses at other universities in the region. We believe that the individual student is hers or his own master of excellence, and that in so far a competence rewarding courses is offered at another university then there need not be regulative difficulties keeping a student from participating in the course. Exchangement of merit and other practical difficulties must be kept at a minimum.

17 Forretningsorden for StudentSamarbetet Øresund BILAG 15 - Forretningsorden med föreslagna ändringar 1 Navn og parter StudentSamarbetet Øresund (SSØ) er et samarbejde mellem studenterorganisationerne ved de uddannelsesinstitutioner, der deltager i Øresundsuniversitetet. Studentergruppen ved hver af de følgende universiteter/højskoler har hver en stemme ved hvert møde: Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp (SLU) Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Roskilde Universitetscenter (RUC) Malmö Högskola (Mah) Danmarks Biblioteksskole (DB) Högskolan Kristianstad (HKr) IT-Universitetet i København (ITU) Kunstakademiets Arkitektskole (KARCH) Borttaget: <nr>den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) Borttaget: <nr>danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Danmarks Design Skole (DDS) har observatør og deltager ret, men ikke stemme ret i henhold til DDS status som associerede medlemmer af Øresundsuniversitet. Stemmen administreres på lige fod af de studenterpolitiske organisationer ved universitetet/højskolen. Dette er op til de enkelte organisationer at gøre dette. Alle studerende ved medlems universiteterne/højskolerne kan deltage og tale til møderne 2 Formål SSØs formål er at fungere som platform for samarbejdet mellem studenterorganisationerne under Øresundsuniversitetet. Herunder at formulere og arbejde for at sikre de interesser, de studerende måtte have, i kraft af at være studerende under Øresundsuniversitetet. SSØs arbejde kan finde sted indenfor studenterpolitiske områder. SSØs arbejde udføres bl.a. ved at inspirere og tage initiativer til konkrete samarbejder mellem studenterorganisationerne. Konkret koncentrerer arbejdet sig om at afholde møder i SSØ jvf. 4, samt at sikre afholdelsen af studenterkonferencer jvf. 3 for at diskutere de fælles spørgsmål. Derudover diskuteres rektorforsamlingens (RF) dagsorden i SSØ forud for møder i denne. De studerendes behov og krav til Øresundsuniversitetet bliver aktualiseret gennem studenterorganisationernes arbejde i SSØ. 3 SSØ-konferencer SSØ-konferencer arrangeres når der findes behov for informationsspredning og/eller øget samarbejde mellem studenterorganisationerne. På konferencen diskuteres aktuelle studenterpolitiske spørgsmål og har til formål at samle regionens studenterpolitisk aktive. Det tilstræbes, at der afholdes en konference om året. Konferencens tema bestemmes og forberedes på et SSØ-møde. En konference skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel og arrangeres som udgangspunkt af en af regionens studenterorganisationer. Det StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Forretningsorden, side 1

18 er tilstræbt at hver konference indeholder følgende tre dimissioner: politik, faglighed og sociale aktiviteter. De skal animere til vidensdeling og styrke netværket mellem de studerende. 4 SSØ-møder Der skal afholdes et SSØ-møde før hvert rektorforsamlingsmøde (ordinære møder). Andre SSØ-møder afholdes efter behov. (se evt. forslag til mødekalender) SSØ-møder skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Det er et krav, at mindst tre studenterorganisationers repræsentanter er enige om at afholde mødet. Mødets dagsorden fastsættes senest 1 uge før mødet. 5 Beslutninger, stemmeprocedure og udtalelser Eftersom SSØ er et samarbejde, kan SSØ ikke tage beslutninger for de medvirkende studenterorganisationer. Et SSØ-møde eller en SSØ-konference kan tage en handlingsbeslutning, dog kun med henvisning til det pågældende møde eller konference og dem, der deltog. Ved møder, konferencer og høringer, hvor der mod forventning, er nødt til at ske afstemning, har hver uddannelsesinstitution, der har underskrevet denne forretningsorden 1 (én) stemme. Kun en studenterorganisations udpegede repræsentant kan have stemmeret. SSØ-møder er beslutningsdygtige når mindst 4 af uddannelsesinstitutionerne er tilstede. Dog skal der være mindst en repræsentant fra hver side af Øresund. Hvis 1/3 af stemmerne er imod, anses forslaget for at være blokeret. I tilfælde af stemme lighed kan Forretningsudvalget afgøre sagen, dog kun hvis mere en 2/3 af universiteterne har afgivet stemme. Udtalelser på SSØs vegne kan gøres af de uddannelsesinstitutioner, der har taget en beslutning og henviser kun til SSØ som den platform, der skabte udtalelsen. Indvalgte i fra, og aktive i, SSØ udtale sig som sådant. 6 Forretningsorden og budget Samarbejdet og forretningsordenen skal evalueres på årets sidste SSØ-møde. På det første SSØ-møde i det kommende år besluttes, hvilke ændringer der skal gennemføres. På årets sidste møde vedtages et budget for det kommende år. På årets første møde godkendes regnskabet. 7 Repræsentanter i Studentbrokomitéen SSØ vælger tre-fem repræsentanter til Studentbrokomitéen (SBK), som repræsentanter for de studerende. Det skal tilstræbes at der er ligelig fordeling mellem repræsentanter fra Sverige og Danmark. En valgperiode er normalt af 1 års varighed. For at opnå kontinuitet bør der være valg til minimum to af posterne hvert halve år. 8 Repræsentanter i Rektorforsamlingen (RF) og Rektorforretningsudvalget (RFU) SSØ har fire repræsentanter i RF. Disse repræsentanter repræsenterer SSØ og dermed alle studerende under Øresundsuniversitetet. Repræsentanterne vælges normalt for en 1-årig periode. For at sikre kontinuiteten vælges hvert semester én repræsentant fra den danske side og én repræsentant for den svenske side. Disse vælges på et SSØ-møde. SSØ har to repræsentanter i Rektorforretningsudvalget (RFU), som vælges af og blandt de fire repræsentanter i RF. Valget finder sted i forbindelse med hvert nyvalg til RF jf. stk. 1. De øvrige repræsentanter i Rektorforsamlingen er suppleanter til denne post og kan deltage møderne, hvis de ordinære repræsentanter er forhindret i at deltage. 9 Forretningsudvalg og tegningsperson BILAG 15 - Forretningsorden med föreslagna ändringar StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Forretningsorden, side 2

19 BILAG 15 - Forretningsorden med föreslagna ändringar De fire repræsentanter i RF udgør SSØs forretningsudvalg og tager sig således af den daglige kontakt til sekretariatet og den forretningsførende institution i det omfang sådanne eksisterer. Forretningsudvalgets primære opgave er at forberede de ordinære SSØ-møder i samarbejde med sekretariatet. Af og blandt de fire repræsentanter vælges to kontaktpersoner, en svensker og en dansker. Valget finder sted på deres førstkommende møde efter der er sket nyvalg jf. 8 stk. 1. Kontaktpersonerne er den primære kontakt mellem forretningsudvalget og den sekretariatsførende institution samt den forretningsførende institution. De to kontaktpersonerne tegner tillsammen SSØs firma og attesterar alle udgifter. Borttaget: en Borttaget: n Borttaget: Kontaktpersonen Borttaget: udadtil Supplement til forretningsorden: Vejledende mødekalender med obligatoriske dagsordenspunkter Første møde i året: Mødet afholdes typisk i februar (kan dog slås sammen med næste møde efter behov). 1. Godkendelse af regnskab 2. Vedtagelse af eventuelle ændringer i forretningsordenen Andet møde i året: Mødet afholdes inden forårsmødet i Rektorforsamlingen (dvs. typisk i april). 1. Valg af to studenterrepræsentanter til Rektorforsamlingen 2. Valg af minimum to repræsentanter til Studentbrokomitéen Tredje møde i året: Mødet afholdes typisk i september (kan dog slås sammen med næste møde efter behov) Primært arbejdsmøde. Fjerde møde i året: Mødet afholdes typisk i slut oktober eller starten af november. 1. Valg af to studenterrepræsentanter til Rektorforsamlingen 2. Valg af minimum to repræsentanter til Studentbrokomitéen 3. Vedtagelse af forslag til budget 4. Evaluering af forretningsorden Borttaget: inden andet møde i Rektorforsamlingen (dvs. Borttaget: ) Det er selvfølgelig altid muligt at indskyde flere møder efter behov. Repræsentanterne i de forskellige organer mødes efter behov, dog skal repræsentanterne i Rektorforsamlingen mødes efter andet og fjerde møde og vælge eller genvælge en kontaktperson. StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Forretningsorden, side 3

20 BILAGA 16 Verksamhet 2007 Verksamhet 2007 Nedan finns förslag på frågor/verksamheter/områden som skulle kunna sysselsätta SSØ under Handlingsplan roadmap for integration SSØ behöver ett mer långsiktigt tänkande för vad man vill uppnå och hur man vill åstadkomma det. Det kunde därför vara bra att under året arbeta fram en sådan handlingsplan. Åsiktsplattform En åsiktsplattform skulle underlätta för SSØ att agera i studentpolitiska frågor. Intervjuundersökning På Øresundsuniversitetets utbildningssekretariat har man diskuterat att genomföra en undersökning av hur studenter som läser på andra sidan Sundet upplever sin situation. Det skulle även vara bra för SSØ att veta mer om detta och undersökningen skulle eventuellt kunna ske i samarbete mellan ØU och SSØ. Konferens SSØ-konferencer arrangeres når der findes behov for informationsspredning og/eller øget samarbejde mellem studenterorganisationerne. På konferencen diskuteres aktuelle studenterpolitiske spørgsmål og har til formål at samle regionens studenterpolitisk aktive. Det tilstræbes, at der afholdes en konference om året. Konferencens tema bestemmes og forberedes på et SSØ-møde. En konference skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel og arrangeres som udgangspunkt af en af regionens studenterorganisationer. Det er tilstræbt at hver konference indeholder følgende tre dimissioner: politik, faglighed og sociale aktiviteter. De skal animere til vidensdeling og styrke netværket mellem de studerende. (SSØ Forretningsorden 3) När ska konferensen hållas? Vad ska konferensens tema vara? Vem ska arrangera konferensen? Fler aktiva studenter i SSØ Hur ska SSØ få fler studenter, från fler av de 12 högskolorna, att engagera sig?

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkårerna vid: Lund den 26 april 2006 Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Læs mere

11/05/15. Praktik over Øresund. Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark

11/05/15. Praktik over Øresund. Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark 11/05/15 Praktik over Øresund Mulighederne for praktikuddannelse i Sverige for elever på erhvervsuddannelser i Danmark 2 PRAKTIK OVER ØRESUND DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen

04/05/15. Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen. Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen 04/05/15 Analyse af grænsebarrierer i Øresundsregionen Rapport af DAMVAD til Öresundskomiteen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Grænsehindringer i Norden 1 2 Grænsehindringer i Norden Grænsehindringer

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi

resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi resundsregional UdviklingsStrategi/ UtvecklingsStrategi ANTAGEN MAJ 2010 VEDTAGET MAJ 2010 2 indhold 4 forord 6 bakgrund 8 vision og strategi 12 öresundsregionens största utmaningar och strategiska satsningar

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Hvis du er blevet nødt til at flytte til Sverige med din udenlandske ægtefælle på grund af den danske udlændingepolitik, er du lige den jeg søger!

Hvis du er blevet nødt til at flytte til Sverige med din udenlandske ægtefælle på grund af den danske udlændingepolitik, er du lige den jeg søger! Nyhedsbrev nr. 52 - november 2009 Er du dansker i Sverige? Hvis du er blevet nødt til at flytte til Sverige med din udenlandske ægtefælle på grund af den danske udlændingepolitik, er du lige den jeg søger!

Læs mere

SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ

SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ STAMMEBLADET FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK NR. 3 MAJ 1995 20. ÅRGANG. SUCCESEN GENTAGES PÅ SAMSØ STAMMEBLADET er medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark (FSD), som har følgende formål: -

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere