StudentSamarbetet Øresund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StudentSamarbetet Øresund"

Transkript

1 StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde Bilaga 4 Informationspunkter 5 Nyt fra SSØ-sekretariatet 6 Nyt fra Øresundsuniversitetet 7 Projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet 8 Tour de promo 9 Statusoplæg fra Kampus.nu 10 Konferenceevaluering Stefan kompletterar med en specifikation över utgifterna Valärenden 11 Studentbrokommittén Ska väljas en svensk med mandat till april/maj 2007, en svensk och en dansk med mandat till november Diskussions- og beslutningspunkter Bilaga 11 Valda för StudentSamarbetet Øresund 12 Studeranderepresentanter till Öresund Science Region hur ska vi utse dem? Diskussion 13 Gränsregionala hinder Den 2 mars deltar Cristina Husmark Pehrsson (svensk minister med ansvar för nordiska samarbetsfrågor) i en hearing i Malmö om vad som behöver göras för att röja kvarstående gränshinder för att Öresundsregionen ska bli en fullt ut integrerad arbetsmarknad.

2 Ørseundsuniversitetet har bett SSØ att komma med sina synpunkter i frågan. Bilag 13 Bruttoliste over grænsehindringer i Øresundsregionen 14 SSØ Vision and Mission Statements Bilag 14a Vision and Mission Statements Bilag 14b Engelsk översättning (av Henrik Skou Nielsen) 15 Vedtagelse af ændringer i forretningsordenen Samarbejdet og forretningsordenen skal evalueres på årets sidste SSØ-møde. På det første SSØ-møde i det kommende år besluttes, hvilke ændringer der skal gennemføres. (SSØ Forretningsorden 6 stk. 1) Bilag 15 Forretningsorden med föreslagna ändringar 16 Verksamhet 2007 Diskussion och eventuellt beslut om verksamheten under Bilaga 16 Verksamhet Godkendelse af regnskab På årets første møde godkendes regnskabet. (SSØ Forretningsorden 6 stk. 3) Studenterrådet vid KU (som skötte räkenskaperna under 2006) har inte presenterat något bokslut än. 18 Avtal om SSØ:s bokföring och pengahantering På förra mötet beslutades att Lunds Universitets Studentkårer ska ta över SSØ:s bokföring. Med anledning av detta ska ett nytt avtal skrivas mellan SSØ och LUS. Föreslås besluta om att ingå bifogat avtal Bilag 18 Administrationsaftale mellem Lunds Universitets Studentkårer og StudentSamarbetet Øresund Formalia 19 Næste møde Föreslås besluta om datum för nästa möte. 20 Eventuelt

3 BILAGA 4 - referat från mötet StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Maria Louise Krog Vibeke Jensen Meddelat förhinder Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Øresundsuniversitetet Sara Stavås Virkelyst Københavns Universitet (KU) Martin Duus Lunds Universitet (LU) Erik Stenberg Elin Junghard Emelie Carlsson Elina Bergh Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Hanna Svensson Jenny Berg Roskilde Universitets Center (RUC) Henrik Skou Nielsen StudentSamarbetet Øresund (SSØ) David Ganrot Øresundsuniversitetet (ØU) Maria Novrup Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde Maria L K hälsar välkomna. 2 Valg af dirigent og referent Maria L K väljs till dirigent och David till referent. 3 Godkendelse af dagsorden Dagordningen godkänns. 4 Referat fra forrige møde Maria N påpekar felaktigheter i det som står om SU-rabatt till transport under 7. En korrigering ska bifogas referatet. Referatet godkänns.

4 Informationspunkter BILAGA 4 - referat från mötet Nyt fra SSØ-sekretariatet David meddelar att han träffat Sara Virkelyst på ØU:s utbildningssekretariat och diskuterat samarbetet mellan organisationerna. att en person har erbjudit sig att gratis skapa en ny logotyp åt SSØ. att Rasums Viemose som ansvarar för projektet Rating.nu meddelat att projektet bytt namn till Kampus.nu. Angående Kampus.nu meddelar Stefan att Kampus.nu möjligtvis kommer få konkurrens från en dansk version av Facebook. 6 Nyt fra Øresundsuniversitetet Maria N meddelar att hon tillsammans med Sara Virkelyst numera utgår ØU:s utbildningssekretariat. att Summer University även nästa sommar kommer erbjuda kurser. att Studentbrokommittén kan komma att avvecklas efter nästa möte. 7 Projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet Maria N korrigerar de missförstånd som rådde om SU-rabatt till transport på föregående möte: Alle studerende, som er optaget ved en videregående uddannelse OG er berettiget til SU (eller er i lønnet praktik), kan opnå transport-rabat. Der er endda visse undtagelser fra reglen, idet man også kan søge om retten til rabatten selv om man har meldt SU fra eller i op til 12 mdr. efter ens SU/slutlån er udløbet - kravet er dog stadig, at man skal være indskrevet ved en videregående uddannelse. Når man opfylder disse kriterier, kan man gennem SU-styrelsen søge om ret til transport-rabatten. En lösning på problemen med höga transportkostnader kan vara inrättandet av en transportfond för de studenter som reser över Sundet. SSØ bör eventuellt tillskriva universiteten om detta. Dansk Industri kan eventuellt vara intresserade av att verka för reserabatter till studenter. Mötet beslutar att Stefan ska kontakta Dansk Industri. Efter valet till Skånes regionfullmäktige är de borgerliga partierna beroende av Miljöpartiet för att få majoritet. Miljöpartiet kan eventuellt vara intresserade av att införa reserabatter till studenter. Mötet beslutar att Manne och Erik ska kontakta Miljöpartiet och den borgerliga alliansen i Skåne. 8 Iværksætterakademiet Stefan meddelar att han skriver ett förslag till vilka frågor SSØ vill att styrelserepresentanterna ska

5 driva. 9 Tour de promo David meddelar att han träffat Studentkåren Malmö. 10 Konferenceevaluering Ärendet bordläggs/sagen henlægges i avvaktan på kompletterande uppgifter. Valärenden Bilaga Rektorskonferensen Väljs Stefan K. Madsen och Manne Gerell. 12 Studentbrokommittén Väljs Martin Duus. Diskussions- og beslutningspunkter BILAGA 4 - referat från mötet Forretningsudvalget får mandat att fyllnadsvälja resterande platser. 13 Studentbrokommitténs möte Frågan om en nedläggning av SBK diskuteras. Uppfattningen verkar vara att så länge studenternas inflytande kan tillvaratas på annat sätt är man inte mot en nedläggning. 14 Rektorsutskottets möte Inga detaljer kring mötets dagordning är kända, punkten utgår därför. 15 Det globale uddannelsesmarked En åsiktsrunda visar att en övervägande del av mötesdeltagarna är mot studieavgifter. Studentkåren Malmö funderar på att skriva ett pressmeddelande i samband med ØU:s seminarium. 16 SSØ Vision and Mission Statements Henrik ska språkgranska dokumentet till nästa möte. 17 Evaluering af forretningsorden Föreslagna förändringar av 1 kvarstår. Föreslagna förändringar av Supplement til forretningsorden, Andet møde i året utgår. Istället föreslås att referensen till rektorforsamlingens andra möte under Fjerde møde i året ska strykas. Andra stycket under 9 föreslås ändras så att man väljer två kontaktpersoner, en svensk och en dansk, som tillsammans tecknar SSØ:s firma och attesterar alla utgifter. 18 Verksamhet 2007 Förslaget om Studieutbyten godkänns. Bilaga 18 Resterande del av verksamhetsdokumentet ska sändes på remiss/til høring till studentkårerna/- rådene. 19 Budget 2007 Den föreslagna budgeten godkänns.

6 BILAGA 4 - referat från mötet Bilaga Motion från Lunds Universitets Studentkårer: StudentSamarbetet Øresunds bokföring och pengahantering Lunds Universitets Studentkårer föreslår att SSØ:s bokföring och pengahantering från och med den 1 januari 2007 ska hanteras av SSØ:s sekretariat. att Lunds Universitets Studentkårer erhåller ersättning för hantering SSØ:s bokföring och pengahantering motsvarande den som Studenterrådet vid Köpenhamns Universitet erhåller idag. Manne föreslår att alla utbetalningar ska attesteras av de två kontaktpersonerna (Stefan K. Madsen och Erik Stenberg). Mötet godkänner LUS förslag. Mötet godkänner Mannes förslag. Formalia 21 Næste møde Nästa möte hålls onsdagen den 7 februari, kl 14 på Malmö Högskola. 22 Eventuelt Stefan vill kontakta Øresund Network för att höra om de kan ta fram en fact sheet om SSØ. Förslaget gillas.

7 BILAGA 4 - referat från mötet Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) BILAGA Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg Från november 2006 till november 2007: DK: Stefan K. Madsen SE: Manne Gerell Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Troels Liebe Bentsen SE: Vakant Från november 2006 till november 2007: DK: Vakant SE: Vakant SE/DK: Martin Duus Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: SE: Rasmus Viemose Elisabet Månsson

8 BILAGA 4 - referat från mötet BILAGA 18 Studieutbyten SSØ vill gärna främja utbytet mellan danska och svenska studenter och ger därför bidrag till studieutbyten över Sundet enligt följande: Studenter från ena sidan Sundet träffar studenter från andra sidan. Resan ska syfta till erfarenhetsutbyte kring utbildning, studentkårsarbete eller dylikt. Bidraget beviljas av SSØ:s forretningsudvalg och utgår med maximalt DKK per grupp. Bidraget betalas ut i efterhand, och först när gruppen lämnat in kvitton samt en kortare redogörelse för resan. Varje termin/semester kan bidrag beviljas till maximalt en grupp från varje högskola. Bidrag ges inom budgetposten Övriga aktiviteter.

9 BILAGA 4 - referat från mötet BILAGA 19 Budget 2007 Alla belopp i DKK. Intäkter Bidrag från ØU Summa intäkter Kostnader Honorar sekretariat Enligt avtal Forretningsførerhonorar Enligt avtal Kontorsmaterial Porto Bankavgifter & kursdifferenser 500 Summa förvaltningskostnader Resor Marknadsföring Förtäring Seminarier, konferenser etc Övriga aktiviteter Summa aktiviteter Summa kostnader Beräknat resultat ± 0

10 BILAGA 11 Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg Från november 2006 till november 2007: DK: Stefan K. Madsen SE: Manne Gerell Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Troels Liebe Bentsen SE: Vakant Från november 2006 till november 2007: DK: Vakant SE: Vakant SE/DK: Martin Duus Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: SE: Rasmus Viemose Elisabet Månsson

11 Öresundskomiteens Sekretariat & Region Skåne Rev 19 jan 2007 EM/ASt BILAG 13 Bruttoliste over grænsehindringer i Øresundsregionen Arbetsmaterial/Utkast Bruttoliste over grænsehindringer i Øresundsregionen Deltidsarbete, timanställning, vikariat och kortare anställningar försvåras av regelverken 1. En arbejdsløs person, der får understøttelse/a-kassa efter fuld tid, mister retten til supplerende dagpenge, hvis vedkommende tager et deltidsjob på den anden side. 2. En deltidssygemeldt person, der tager deltidsarbejde i et andet land, risikerer at miste indkomst ved senere raskmelding, da vedkommendes anciennitet/överförbar tid og indkomstgrundlag i bosætningslandet ikke overføres til det nye land, hvor personens socialforsikringstilhørsforhold overgår til. 3. Vikarbureauer/bemanningsföretag kan ikke operere på tværs af sundet uden at virksomheden der hyrer vikarerne (ikke vikarbureauet) og vikarerne blive ekstrabeskattet (vikarbureauer er undtaget den såkaldte montør-regel). Problematiskt att arbeta för svensk och dansk arbetsgivare samtidigt 4. Det er økonomisk risikofyldt for danske arbejdsgivere at ansætte personer, der bor i Sverige, da arbejdsgiveren afkræves svensk arbejdsgiverafgift, hvis den ansatte tager bijob i Sverige. 5. På grund af klausuler fra danske arbejdsgivere forhindres arbejdstagere bosat i Sverige i mange tilfælde i at tage ekstraarbejde i Sverige. 6. Arbejdstagere der har arbejde i begge lande samtidigt risikerer at miste anciennitet/överförbar tid og medlemskab af a-kasse. Risk att hamna mellan svenska och danska trygghetssystemen 7. Der er risiko for at havne udenfor begge landes indkomstbaserede tryghedssystemer ved opsigelse under sygdom eller barselsorlov/föräldraledighet, når man efterfølgende bliver rask. 8. Deltidssygemeldte grænsependlere, som bliver sagt op, mister indkomst da reglerne i henholdsvis bosætningsland og arbejdsland ikke komplementerer hinanden. 9. Sygemeldte personer mister retten til a-kasse medlemskab ved senere raskmelding, hvis de under deres sygemelding flytter fra et land til et andet. 10. Personer på barselsorlov/föräldraledighet kan ikke bibeholde deres barselsdagpenge/föräldrapenning, hvis de afbryder deres orlov for at tage tidsbegrænset eller deltidsarbejde i et andet land. 11. Danske dimittender/færdiguddannede studenter bosat i Sverige har ikke mulighed for at blive optaget i hverken dansk eller svensk a-kasse, hvorfor de ikke har ret til dagpenge efter endt uddannelse (denna möjlighet försvinner för studenter i Sverige efter beslutad ändring av svenska a- kasseregler). Bristande samspel mellan svenska och danska regler för barnbidrag och pension 12. En forælder, der bor i Sverige og som skal betale børnebidrag til et barn bosiddende i Danmark, rammes økonomisk uhensigtsmæssigt af de to landes forskellige regelsæt på området. 13. Det er ikke muligt at overføre pension fra et land til et andet uden at risikere faldende depoter, dobbeltbeskatning, tab af pension med videre. Status: problemstillingen er taget op i EU 14. Opfyldelseskravene til at opnå dansk efterløn tillader ikke, at man har haft sit sidste job i udlandet inden efterlønnen. Efterløn er en særlig dansk tilbagetrækningsordning, som kan tildeles personer mellem 60 og 65 år, der vil forlade arbejdsmarkedet helt eller delvist og som har været medlem af en a-kasse samt betalt efterlønsbidrag i mindst 25 år. 15. Svenske tilflyttere, der har boet og arbejdet mange år i Danmark, kan ikke få godskrevet anciennitet/överförbar tid fra deres svenske a-kasse i beregningen af opfyldelseskravet for dansk efterløn. Side 1 af 3

12 Öresundskomiteens Sekretariat & Region Skåne Rev 19 jan 2007 EM/ASt BILAG 13 Bruttoliste over grænsehindringer i Øresundsregionen Tredjelandsmedborgarnas resurser kan inte utnyttjas 16. Tredjelandsborgere med permanent opholds- og arbejdstilladelse i Sverige kan ikke få arbejdstilladelse i Danmark, selvom de er kvalificerede og har lovning på job hos en dansk arbejdsgiver. Begränsade praktikmöjligheter och arbetsmarknadsåtgärder över Sundet 17. Arbejdsløse mister retten til dagpenge, hvis de tager praktik på den anden side af Sundet. 18. De nuværende regler indenfor ArbejdsFormidlingen tillader ikke at arbejdsløse i ét land uddannes med henblik på beskæftigelse i det andet land. 19. Personer, der tager praktikplads eller læreplads på den anden side af Sundet, er dårligere forsikret end ved praktik- eller læreplads i hjemlandet. 20. Svenske arbejdstagere, der er ansat i Danmark, kan ikke få dagpenge under uddannelsesorlov fra a- kassen på lige fod med kollegaer bosat i Danmark. Validering av utbildningar är problematisk 21. Manglende validering/anerkendelse af det andet lands uddannelser og autorisationer gør det svært for virksomheder at sammenligne ansøgere. 22. Det er besværligt at få overført kurser, som er taget på en uddannelsesinstitution på den anden side grundet forskelle i studiestrukturer. Beskattningsregler försvårar integrationen 23. Den gældende dansk-svenske skatteaftale er uhensigtsmæssig; i dag betales skat i det land, hvor man arbejder og ikke hvor man bor (og benytter sig af offentlig service). 24. Indenfor visse erhvervsgrupper som fx kunstnere er der risiko for dobbeltbeskatning, når der arbejdes i begge lande. 25. Svenske beskatningsregler ved salg af ejendom gælder ikke ved reinvestering i udlandet. Status: Sverige har ændret sine regler, så samme regler gælder ved køb i udlandet. Tillväxt-, forsknings- och utvecklingsmöjligheterna begränsas av regelverken 26. Statslige investeringsfonde og investeringskapital kan ikke anvendes på den anden side af Sundet. 27. Nationale forskningsmidler kan ikke anvendes på den anden side af Sundet. 28. Da Øresundsregionen ikke betragtes som én region officielt/administrativt står regionen udenfor eksisterende støtteprogrammer i både nationalt og nordisk regi, hvilket gør finansiering af regionale samarbejdsprogrammer i Øresundsregionen problematisk. 29. Danske tilskud til universiteter og højskoler pålægges en svensk afgift på 8 %( Högskolemoms ). Status: Den svenske regering har foreslået at afgiften afskaffes. Dyra bilresor och överfulla tåg 30. De månedlige omkostninger for at pendle med bil er høje 31. Öresundstågen är överfulla i rusningstid/myldretid och ofta försenade 32. Rabatsystemet for pendlere er ikke hensigtsmæssigt for studerende, da de ofte ikke har brug for et månedskort. Bristande Öresundsstatistik ger felaktiga beslutsunderlag 33. Långsiktig finansiering av gemensam Öreundsstatistik är inte avklarad i på svenska sidan. Den bristfälliga statistiken medför bl a att de som bor i Malmö och arbetar i Köpenhamn anges som ickesysselsatt i Malmö. Detta medför att statistiken för sysselsättningsgraden blir allt mer felaktig efterhand som fler arbetar på andra sidan Sundet. Side 2 af 3

13 Öresundskomiteens Sekretariat & Region Skåne Rev 19 jan 2007 EM/ASt BILAG 13 Bruttoliste over grænsehindringer i Øresundsregionen Många hinder för vardagsekonomin 34. Man betaler udenlandstakst for at ringe over Sundet, hvilket gør (mobil)telefoni i regionen urimeligt dyrt. Status: Øresunddirekt i København ser på sagen sammen med Telestyrelsen. EUkommissionen utreder kostnader mellan EU-länderna. 35. Mange danske butikker modtager kun Dankort og danske kontanter som betalingsmiddel, hvilket gør det besværligt (og dyrt) for svenskere at handle i Danmark 36. Det er dyrt at overføre den løn, man modtager i Danmark til en konto i Sverige. Desuden kan det vare op til flere dage før lønnen går ind på kontoen. Status: Flere og flere banker tilbyder pendlerkonto eller grænsegængerkonto. 37. Arbejdsindkomsten for en grænsependler, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, registreres ikke i Sverige, hvilket gør det problematisk for pendleren at bevise sin kreditværdighed i forbindelse med at få kreditkort, banklån og telefonabonnement. 38. ID-kort, som er en forudsætning for at oprette lån, bankkonto mv. i Sverige, er besværligt og tidskrævende at få udstedt for tilflyttere fra Danmark. 39. En afgørelse om gældssanering i bosætningslandet har ikke effekt i arbejdslandet, hvilket kan betyde alvorlige økonomiske konsekvenser for den pågældende. Status: problemet er rejst overfor NMR. Olika/forskellige regler om bilar 40. Danske statsborgere må ikke køre i svensk indregistrerede firmabiler i Danmark. Status: Forenede Danske Motorejere (FDM) anser problemet for løst efter EU-domstolens afgørelse. 41. Reglerne omkring indregistrering af bil i Danmark og Sverige er forskellige og uforenelige, hvilket betyder, at en bil, der er registreret i henhold til det ene lands regler kan risikere at idømmes bøde ved kørsel i det andet land. 42. Det er et problem for bl.a. danske kørelærere bosat i Sverige at bibeholde sin danske autorisation som kørelærer, da man ikke kan gå op til dansk køreprøve, hvis man ikke bor i Danmark. Kørelærere skal forny deres kørelærerbevis hvert 5. år. Problematisk finansiering av skolgång på andra sidan Sundet 43. Lovgivningen tillader ikke danske familier, der flytter til Sverige, at bibeholde deres børn i danske skoler ( kommunen har ikke hjemmel/befogenhet til at påtage sig en udgift, man ikke er forpligtet til ). 44. Egenbetalingen for danske statsborgere med børn i dansk privatskole øges op til 4 gange ved flytning til Sverige. 45. Gymnasier kan ikke opkræve betaling fra hjemkommunen, når de har studerende fra den anden side. Øvrigt 46. Danske statsborgere bosat i Sverige har ikke stemmeret til valg i Danmark. Status: Kræver ændring af den danske grundlov. 47. Der er fortsat transitproblemer mellem Bornholm-Sverige-Sjælland indenfor områderne told, dyretransport, våben etc. 48. Det er uklart om mulighederne for at se nabolandets TV er de samme som i dag efter overgangen fra analog til digital TV (Skåne 2007, Sjælland 2008). Side 3 af 3

14 BILAG 14a - Vision and Mission Statements Kære alle sammen, På SSØ Konferencen på CBS 1. april blev det besluttet på baggrund af en brainstorm at udforme et vision statement og følgende mission statements. Vi har nu følgende bud, som vi godt kunne tænke os at I tog op og diskuterede og fortalte os om I kan tilslutte jer. Venlig hilsen fra projekt gruppen Mads Holmen, CBS Mike Zernichow Jensen, CBS Stefan K. Madsen, CBS Rammen for SSØ SSØ er en tænketank og projektorganisation, der har til formål at styrke de studerende i Øresundsregionen. Mere specifikt arbejder SSØ for at facilitere bedre personlige udviklingsmuligheder for de studerende på eller imellem de respektive uddannelsesinstitutioner. SSØ arbejder derfor på to planer, at skabe synlighed om diskussionen i offentligheden og ved gennemførelse af konkrete projekter. Vision Det er SSØ samarbejdets vision at forbedre det transfaglige og transnationale uddannelsessamarbejde i Øresundsregionen. SSØ samarbejdet skal være regional drivkraft for en positiv udvikling af rammerne for læring. Gennem konkrete projekter skal SSØ arbejde mod større fleksibilitet og tilpasning mod de studerendes behov - en udvikling mod bedre muligheder for både øget tværfaglighed og specialisering. SSØ arbejder mod at synliggøre behovet for at facilitere individualiserede uddannelser i krydsfeltet mellem den enkelte studerendes motivation og de samfundsmæssige behov. Mission Vi vil være en aktiv og synlig deltager i uddannelsesdebatten i Øresundsregionen. Vi vil være paraplyorganisation for projekter der styrker denne position eller bidrager til opnåelsen af vores vision.

15 BILAG 14a - Vision and Mission Statements SSØ har som derudover som løbende mål at aktivere sig selv som netværk. Vi ønsker at gå forrest ved at motivere studerende til at udvikle sig selv og hinanden ved gennemførelse af tværfaglige og tværnationale projekter i SSØ regi. Derfor er en del af SSØs mission også at fordre engagement og personlig udvikling for de involverede gennem interaktion på tværs af uddannelsesinstitutioner og nationaliteter. Konkrete projekter Det er essentielt at få transportudgiften for studerende over Øresundsbroen. Det er en hindring for øget regionalt samarbejde og vidensudvikling. Aktive studerende der tager over Sundet for at få den bedste og mest relevant uddannelse for dem, skal ikke straffes økonomisk for dette valg. Generelt arbejder SSØ derfor for en reduktion af transportudgifterne for alle studerende i regionen. SSØ arbejder for at gøre det lettere for studerende at tage fag på andre universiteter i regionen. Vi mener at den studerende er herre over sin egen dygtiggørelse, og så lang tid et kompetencegivende fag er udbudt på et andet universitet, så skal der ikke forelægge regulative vanskeligheder i at deltage i kurset. Meritoverførsel og andre praktiske vanskeligheder skal holdes på et minimum.

16 BILAG 14b - Engelsk översättning (av Henrik Skou Nielsen) The perimeter for Student Cooperation Oresund (SSØ) SSØ is a thinktank and a project based organization, which general purpose is to strengthen the students of the Oresund region. More specifically SSØ seeks to facilitate better personal development opportunities for the students at or in between the respective institutions of higher education. SSØ therefore works at two levels. First, seeking to highlight the debate in the general public, and secondly at the implementation of concrete projects. Vision It is the vision of SSØ to strengthen the multidisciplinary as well as the transnational educational cooperation within the Oresund region. The SSØ must be a regional driving force for a positive development of the perimeter for education. Through concrete projects the SSØ cooperation will work towards greater flexibility facilitating the needs of the students a development towards enhanced possibilities for both an increased level of multidisciplinarity as well as specialization. SSØ works towards highlighting the need for a facilitation of individualised educations in the crossover between individual student motivation and the needs as far as the general society is concerned. Mission We want to be an active and visible participator in the educational debate in the Oresund region. We want to be an umbrella organization for projects that strengthen this position or contribute to the achievement of our vision. Furthermore SSØ has a goal the activation and creation of it self as a network. We strive to be in the lead by motivating participating students to develop themselves and each other by the achievement of multidisciplinary and crossnational projects within the perimeter of SSØ. That s why a part of the SSØ mission is also to expand the level of participation and personal development for the involved parties through interaction across institution of education and nationalities. Concrete projects It s essential to get a special student discount for commuting across the Oresund Bridge. This represents a barrier for increased regional cooperation and knowledge exchangement. Active students whom commute across the Oresund striving to achieve the best and most relevant education, need not be punished for their active choice. Therefore SSØ works for a general reduction of transport fairs for students in the region. SSØ seeks to make it easier for students to be able to take courses at other universities in the region. We believe that the individual student is hers or his own master of excellence, and that in so far a competence rewarding courses is offered at another university then there need not be regulative difficulties keeping a student from participating in the course. Exchangement of merit and other practical difficulties must be kept at a minimum.

17 Forretningsorden for StudentSamarbetet Øresund BILAG 15 - Forretningsorden med föreslagna ändringar 1 Navn og parter StudentSamarbetet Øresund (SSØ) er et samarbejde mellem studenterorganisationerne ved de uddannelsesinstitutioner, der deltager i Øresundsuniversitetet. Studentergruppen ved hver af de følgende universiteter/højskoler har hver en stemme ved hvert møde: Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp (SLU) Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Roskilde Universitetscenter (RUC) Malmö Högskola (Mah) Danmarks Biblioteksskole (DB) Högskolan Kristianstad (HKr) IT-Universitetet i København (ITU) Kunstakademiets Arkitektskole (KARCH) Borttaget: <nr>den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) Borttaget: <nr>danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Danmarks Design Skole (DDS) har observatør og deltager ret, men ikke stemme ret i henhold til DDS status som associerede medlemmer af Øresundsuniversitet. Stemmen administreres på lige fod af de studenterpolitiske organisationer ved universitetet/højskolen. Dette er op til de enkelte organisationer at gøre dette. Alle studerende ved medlems universiteterne/højskolerne kan deltage og tale til møderne 2 Formål SSØs formål er at fungere som platform for samarbejdet mellem studenterorganisationerne under Øresundsuniversitetet. Herunder at formulere og arbejde for at sikre de interesser, de studerende måtte have, i kraft af at være studerende under Øresundsuniversitetet. SSØs arbejde kan finde sted indenfor studenterpolitiske områder. SSØs arbejde udføres bl.a. ved at inspirere og tage initiativer til konkrete samarbejder mellem studenterorganisationerne. Konkret koncentrerer arbejdet sig om at afholde møder i SSØ jvf. 4, samt at sikre afholdelsen af studenterkonferencer jvf. 3 for at diskutere de fælles spørgsmål. Derudover diskuteres rektorforsamlingens (RF) dagsorden i SSØ forud for møder i denne. De studerendes behov og krav til Øresundsuniversitetet bliver aktualiseret gennem studenterorganisationernes arbejde i SSØ. 3 SSØ-konferencer SSØ-konferencer arrangeres når der findes behov for informationsspredning og/eller øget samarbejde mellem studenterorganisationerne. På konferencen diskuteres aktuelle studenterpolitiske spørgsmål og har til formål at samle regionens studenterpolitisk aktive. Det tilstræbes, at der afholdes en konference om året. Konferencens tema bestemmes og forberedes på et SSØ-møde. En konference skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel og arrangeres som udgangspunkt af en af regionens studenterorganisationer. Det StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Forretningsorden, side 1

18 er tilstræbt at hver konference indeholder følgende tre dimissioner: politik, faglighed og sociale aktiviteter. De skal animere til vidensdeling og styrke netværket mellem de studerende. 4 SSØ-møder Der skal afholdes et SSØ-møde før hvert rektorforsamlingsmøde (ordinære møder). Andre SSØ-møder afholdes efter behov. (se evt. forslag til mødekalender) SSØ-møder skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Det er et krav, at mindst tre studenterorganisationers repræsentanter er enige om at afholde mødet. Mødets dagsorden fastsættes senest 1 uge før mødet. 5 Beslutninger, stemmeprocedure og udtalelser Eftersom SSØ er et samarbejde, kan SSØ ikke tage beslutninger for de medvirkende studenterorganisationer. Et SSØ-møde eller en SSØ-konference kan tage en handlingsbeslutning, dog kun med henvisning til det pågældende møde eller konference og dem, der deltog. Ved møder, konferencer og høringer, hvor der mod forventning, er nødt til at ske afstemning, har hver uddannelsesinstitution, der har underskrevet denne forretningsorden 1 (én) stemme. Kun en studenterorganisations udpegede repræsentant kan have stemmeret. SSØ-møder er beslutningsdygtige når mindst 4 af uddannelsesinstitutionerne er tilstede. Dog skal der være mindst en repræsentant fra hver side af Øresund. Hvis 1/3 af stemmerne er imod, anses forslaget for at være blokeret. I tilfælde af stemme lighed kan Forretningsudvalget afgøre sagen, dog kun hvis mere en 2/3 af universiteterne har afgivet stemme. Udtalelser på SSØs vegne kan gøres af de uddannelsesinstitutioner, der har taget en beslutning og henviser kun til SSØ som den platform, der skabte udtalelsen. Indvalgte i fra, og aktive i, SSØ udtale sig som sådant. 6 Forretningsorden og budget Samarbejdet og forretningsordenen skal evalueres på årets sidste SSØ-møde. På det første SSØ-møde i det kommende år besluttes, hvilke ændringer der skal gennemføres. På årets sidste møde vedtages et budget for det kommende år. På årets første møde godkendes regnskabet. 7 Repræsentanter i Studentbrokomitéen SSØ vælger tre-fem repræsentanter til Studentbrokomitéen (SBK), som repræsentanter for de studerende. Det skal tilstræbes at der er ligelig fordeling mellem repræsentanter fra Sverige og Danmark. En valgperiode er normalt af 1 års varighed. For at opnå kontinuitet bør der være valg til minimum to af posterne hvert halve år. 8 Repræsentanter i Rektorforsamlingen (RF) og Rektorforretningsudvalget (RFU) SSØ har fire repræsentanter i RF. Disse repræsentanter repræsenterer SSØ og dermed alle studerende under Øresundsuniversitetet. Repræsentanterne vælges normalt for en 1-årig periode. For at sikre kontinuiteten vælges hvert semester én repræsentant fra den danske side og én repræsentant for den svenske side. Disse vælges på et SSØ-møde. SSØ har to repræsentanter i Rektorforretningsudvalget (RFU), som vælges af og blandt de fire repræsentanter i RF. Valget finder sted i forbindelse med hvert nyvalg til RF jf. stk. 1. De øvrige repræsentanter i Rektorforsamlingen er suppleanter til denne post og kan deltage møderne, hvis de ordinære repræsentanter er forhindret i at deltage. 9 Forretningsudvalg og tegningsperson BILAG 15 - Forretningsorden med föreslagna ändringar StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Forretningsorden, side 2

19 BILAG 15 - Forretningsorden med föreslagna ändringar De fire repræsentanter i RF udgør SSØs forretningsudvalg og tager sig således af den daglige kontakt til sekretariatet og den forretningsførende institution i det omfang sådanne eksisterer. Forretningsudvalgets primære opgave er at forberede de ordinære SSØ-møder i samarbejde med sekretariatet. Af og blandt de fire repræsentanter vælges to kontaktpersoner, en svensker og en dansker. Valget finder sted på deres førstkommende møde efter der er sket nyvalg jf. 8 stk. 1. Kontaktpersonerne er den primære kontakt mellem forretningsudvalget og den sekretariatsførende institution samt den forretningsførende institution. De to kontaktpersonerne tegner tillsammen SSØs firma og attesterar alle udgifter. Borttaget: en Borttaget: n Borttaget: Kontaktpersonen Borttaget: udadtil Supplement til forretningsorden: Vejledende mødekalender med obligatoriske dagsordenspunkter Første møde i året: Mødet afholdes typisk i februar (kan dog slås sammen med næste møde efter behov). 1. Godkendelse af regnskab 2. Vedtagelse af eventuelle ændringer i forretningsordenen Andet møde i året: Mødet afholdes inden forårsmødet i Rektorforsamlingen (dvs. typisk i april). 1. Valg af to studenterrepræsentanter til Rektorforsamlingen 2. Valg af minimum to repræsentanter til Studentbrokomitéen Tredje møde i året: Mødet afholdes typisk i september (kan dog slås sammen med næste møde efter behov) Primært arbejdsmøde. Fjerde møde i året: Mødet afholdes typisk i slut oktober eller starten af november. 1. Valg af to studenterrepræsentanter til Rektorforsamlingen 2. Valg af minimum to repræsentanter til Studentbrokomitéen 3. Vedtagelse af forslag til budget 4. Evaluering af forretningsorden Borttaget: inden andet møde i Rektorforsamlingen (dvs. Borttaget: ) Det er selvfølgelig altid muligt at indskyde flere møder efter behov. Repræsentanterne i de forskellige organer mødes efter behov, dog skal repræsentanterne i Rektorforsamlingen mødes efter andet og fjerde møde og vælge eller genvælge en kontaktperson. StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Forretningsorden, side 3

20 BILAGA 16 Verksamhet 2007 Verksamhet 2007 Nedan finns förslag på frågor/verksamheter/områden som skulle kunna sysselsätta SSØ under Handlingsplan roadmap for integration SSØ behöver ett mer långsiktigt tänkande för vad man vill uppnå och hur man vill åstadkomma det. Det kunde därför vara bra att under året arbeta fram en sådan handlingsplan. Åsiktsplattform En åsiktsplattform skulle underlätta för SSØ att agera i studentpolitiska frågor. Intervjuundersökning På Øresundsuniversitetets utbildningssekretariat har man diskuterat att genomföra en undersökning av hur studenter som läser på andra sidan Sundet upplever sin situation. Det skulle även vara bra för SSØ att veta mer om detta och undersökningen skulle eventuellt kunna ske i samarbete mellan ØU och SSØ. Konferens SSØ-konferencer arrangeres når der findes behov for informationsspredning og/eller øget samarbejde mellem studenterorganisationerne. På konferencen diskuteres aktuelle studenterpolitiske spørgsmål og har til formål at samle regionens studenterpolitisk aktive. Det tilstræbes, at der afholdes en konference om året. Konferencens tema bestemmes og forberedes på et SSØ-møde. En konference skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel og arrangeres som udgangspunkt af en af regionens studenterorganisationer. Det er tilstræbt at hver konference indeholder følgende tre dimissioner: politik, faglighed og sociale aktiviteter. De skal animere til vidensdeling og styrke netværket mellem de studerende. (SSØ Forretningsorden 3) När ska konferensen hållas? Vad ska konferensens tema vara? Vem ska arrangera konferensen? Fler aktiva studenter i SSØ Hur ska SSØ få fler studenter, från fler av de 12 högskolorna, att engagera sig?

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkåren Malmö, Mah Lund den 22 mars 2006 Forenede Studenterråd, KU Studenterrådet, RUC De Studerendes Råd, DB Moderate Studenter/De Studerendes Råd, CBS De Studerendes Råd, DFH Polyteknisk Forening,

Læs mere

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Dagordning Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkåren Malmö, Mah Lund den 31 januari 2006 Forenede Studenterråd, KU Studenterrådet, RUC De Studerendes Råd, DB Moderate Studenter/De Studerendes Råd, CBS De Studerendes Råd, DFH Polyteknisk Forening,

Læs mere

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 5 september 2006 Danmarks Tekniske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Rasums Viemose Meddelat förhinder Øresundsuniversitetet

Læs mere

4 Referat fra forrige møde Bilaga 4

4 Referat fra forrige møde Bilaga 4 Dagordning Möte den 31 januari 2008, kl 16 Plats: Malmö, Norra Neptunigatan 5, 3 vån Studentkåren Malmös lokaler Transport: Tag Toget till Malmö Centralstation. Lokalen ligger nära stationen, gångavstånd.

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010)

Vedtægter for Frit Forum København (Vedtaget den 27. marts 2010) ------------ Vedtægter for Frit Forum København ------------ (Vedtaget den 27. marts 2010) Navn 1 Foreningens navn er Frit Forum København Socialdemokratiske Studerende, eller Frit Forum København. Foreningen

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Cphbusiness Students Vedtægter

Cphbusiness Students Vedtægter Cphbusiness Students Vedtægter 1. Navn og postadresse Foreningens navn er: Cphbusiness Students Foreningens postadresse er: Cphbusiness Students Landemærket 11, 5. sal 1119 København K 2. Formål Cphbusiness

Læs mere

Referat af politikkonference i Danske Studerendes Fællesråd Afholdt d. 16. april 2010 på Copenhagen Business School

Referat af politikkonference i Danske Studerendes Fællesråd Afholdt d. 16. april 2010 på Copenhagen Business School Referat af politikkonference i Danske Studerendes Fællesråd Afholdt d. 16. april 2010 på Copenhagen Business School Formalia Valg af dirigenter DSFs formand forslår at følgende indstilles til dirigenter:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden

Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission, vision og samarbejdsgrundlag for samarbejdet mellem spejderne i Norden Mission Det nordiske speiderfellesskap er til for å skape muligheter for samarbeide, erfaringsutveksling og forståelse for

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget (2. samling) L 31 - Bilag 2 Offentligt København den 10. december 2007 Til Skatteudvalget Öresundskomiteen og ØresundDirekt fremsender hermed tekniske kommentarer til det genfremsatte lovforslag

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Den Demokratiske Skole

Vedtægter for Den Demokratiske Skole Vedtægter for Den Demokratiske Skole 1. Navn og tilhørsforhold 1.1. Foreningens Navn er: Den Demokratiske Skole 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at opretholde

Læs mere

Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS)

Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS) Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS) VEDTÆGTER FOR FÆLLESSKABET FBS 1. NAVN 1.1 Det kommunale fællesskabs navn er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Cyklistforbundet Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Gammel tekst Ny tekst 1 Dansk Cyklist Forbund, Lyngby- Taarbæk/Rudersdal afdeling er en

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet Forretningsorden for Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet I henhold til 22, stk.6, i vedtægten for Københavns universitet, fastsætter Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005. KVL juni 2005 Åbent marked for ph.d.-kurser Aftale mellem alle fakulteter i den danske universitetsverden Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

ICOM Danmark Vedtægter for ICOM Danmark

ICOM Danmark  Vedtægter for ICOM Danmark ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Til godkendelse ved ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor Organisationens navn er ICOM Danmark, der er den

Læs mere

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler

Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Forretningsorden for studienævnet på Kunstakademiets Billedkunstskoler Denne forretningsorden bygger på Bekendtgørelse 907 af 22/06-2011 om styrelse af det kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015

Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 Byrådssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Vedtægter IQ godkendt d. 26. november 2015 1. december 2015 Vedtægter

Læs mere

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen SKANDINAVISKA KLUBBENS ÅRSMÖTE fredagen den 22 feb. 2013, kl 13.30 1. Ordföranden öppnar årsmötet.

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter Foreningens vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Den Danske Vedligeholdsforening, som kan forkortes DDV. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Maintenance Society. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Vedtægter for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker. 2 Formål Foreningens formål er at sikre, at

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYNGBY-TAARBÆK VIDENSBY 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lyngby-Taarbæk Vidensby, og foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Formål og opgaver Foreningens formål

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES SPARE- OG BOLIGFORENING

VEDTÆGTER FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES SPARE- OG BOLIGFORENING VEDTÆGTER FOR SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES SPARE- OG BOLIGFORENING Foreningens formål er at modtage indskud fra medlemmer og udlåne til samme mod betryggende sikkerhed. 1 Foreningens regnskabsår er fra den

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter for CBS Students

Vedtægter for CBS Students Vedtægter for CBS Students 1 Navn Organisationens navn er: CBS Students 2. Hjemsted Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune 3. Formål Organisation har til formål at virke som interesseorganisation

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

CHARTER FOR DEAs VIRKE

CHARTER FOR DEAs VIRKE CHARTER FOR DEAs VIRKE Indholdsfortegnelse: 1. Navn... 3 2. Formål og virksomhed... 3 3. Medlemskab... 4 4. DEA Board... 4 5. Økonomi og ressourceudnyttelse... 5 6. Aktiviteter... 5 7. Årsdag... 6 8. Ændring

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

Vedtægt for Sundhed Danmark

Vedtægt for Sundhed Danmark Vedtægt for Sundhed Danmark 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Sundhed Danmark 1.2 Foreningen kan derudover bruge Foreningen af danske sundhedsvirksomheder i sin kommunikation 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG)

Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) Forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen ved Sankt Annæ Gymnasium (SAG) I henhold til vedtægt for Sankt Annæ Gymnasium, med European School Copenhagen 5 fastsættes følgende forretningsorden for Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere