StudentSamarbetet Øresund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StudentSamarbetet Øresund"

Transkript

1 StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 7 februari, kl 14 Studentkåren Malmö, Malmö högskola Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde Bilaga 4 Informationspunkter 5 Nyt fra SSØ-sekretariatet 6 Nyt fra Øresundsuniversitetet 7 Projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet 8 Tour de promo 9 Statusoplæg fra Kampus.nu 10 Konferenceevaluering Stefan kompletterar med en specifikation över utgifterna Valärenden 11 Studentbrokommittén Ska väljas en svensk med mandat till april/maj 2007, en svensk och en dansk med mandat till november Diskussions- og beslutningspunkter Bilaga 11 Valda för StudentSamarbetet Øresund 12 Studeranderepresentanter till Öresund Science Region hur ska vi utse dem? Diskussion 13 Gränsregionala hinder Den 2 mars deltar Cristina Husmark Pehrsson (svensk minister med ansvar för nordiska samarbetsfrågor) i en hearing i Malmö om vad som behöver göras för att röja kvarstående gränshinder för att Öresundsregionen ska bli en fullt ut integrerad arbetsmarknad.

2 Ørseundsuniversitetet har bett SSØ att komma med sina synpunkter i frågan. Bilag 13 Bruttoliste over grænsehindringer i Øresundsregionen 14 SSØ Vision and Mission Statements Bilag 14a Vision and Mission Statements Bilag 14b Engelsk översättning (av Henrik Skou Nielsen) 15 Vedtagelse af ændringer i forretningsordenen Samarbejdet og forretningsordenen skal evalueres på årets sidste SSØ-møde. På det første SSØ-møde i det kommende år besluttes, hvilke ændringer der skal gennemføres. (SSØ Forretningsorden 6 stk. 1) Bilag 15 Forretningsorden med föreslagna ändringar 16 Verksamhet 2007 Diskussion och eventuellt beslut om verksamheten under Bilaga 16 Verksamhet Godkendelse af regnskab På årets første møde godkendes regnskabet. (SSØ Forretningsorden 6 stk. 3) Studenterrådet vid KU (som skötte räkenskaperna under 2006) har inte presenterat något bokslut än. 18 Avtal om SSØ:s bokföring och pengahantering På förra mötet beslutades att Lunds Universitets Studentkårer ska ta över SSØ:s bokföring. Med anledning av detta ska ett nytt avtal skrivas mellan SSØ och LUS. Föreslås besluta om att ingå bifogat avtal Bilag 18 Administrationsaftale mellem Lunds Universitets Studentkårer og StudentSamarbetet Øresund Formalia 19 Næste møde Föreslås besluta om datum för nästa möte. 20 Eventuelt

3 BILAGA 4 - referat från mötet StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Maria Louise Krog Vibeke Jensen Meddelat förhinder Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Ann Fugl-Meyer Øresundsuniversitetet Sara Stavås Virkelyst Københavns Universitet (KU) Martin Duus Lunds Universitet (LU) Erik Stenberg Elin Junghard Emelie Carlsson Elina Bergh Malmö Högskola (Mah) Manne Gerell Hanna Svensson Jenny Berg Roskilde Universitets Center (RUC) Henrik Skou Nielsen StudentSamarbetet Øresund (SSØ) David Ganrot Øresundsuniversitetet (ØU) Maria Novrup Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde Maria L K hälsar välkomna. 2 Valg af dirigent og referent Maria L K väljs till dirigent och David till referent. 3 Godkendelse af dagsorden Dagordningen godkänns. 4 Referat fra forrige møde Maria N påpekar felaktigheter i det som står om SU-rabatt till transport under 7. En korrigering ska bifogas referatet. Referatet godkänns.

4 Informationspunkter BILAGA 4 - referat från mötet Nyt fra SSØ-sekretariatet David meddelar att han träffat Sara Virkelyst på ØU:s utbildningssekretariat och diskuterat samarbetet mellan organisationerna. att en person har erbjudit sig att gratis skapa en ny logotyp åt SSØ. att Rasums Viemose som ansvarar för projektet Rating.nu meddelat att projektet bytt namn till Kampus.nu. Angående Kampus.nu meddelar Stefan att Kampus.nu möjligtvis kommer få konkurrens från en dansk version av Facebook. 6 Nyt fra Øresundsuniversitetet Maria N meddelar att hon tillsammans med Sara Virkelyst numera utgår ØU:s utbildningssekretariat. att Summer University även nästa sommar kommer erbjuda kurser. att Studentbrokommittén kan komma att avvecklas efter nästa möte. 7 Projektet om nedsættelse af betaling for offentlig transport over Sundet Maria N korrigerar de missförstånd som rådde om SU-rabatt till transport på föregående möte: Alle studerende, som er optaget ved en videregående uddannelse OG er berettiget til SU (eller er i lønnet praktik), kan opnå transport-rabat. Der er endda visse undtagelser fra reglen, idet man også kan søge om retten til rabatten selv om man har meldt SU fra eller i op til 12 mdr. efter ens SU/slutlån er udløbet - kravet er dog stadig, at man skal være indskrevet ved en videregående uddannelse. Når man opfylder disse kriterier, kan man gennem SU-styrelsen søge om ret til transport-rabatten. En lösning på problemen med höga transportkostnader kan vara inrättandet av en transportfond för de studenter som reser över Sundet. SSØ bör eventuellt tillskriva universiteten om detta. Dansk Industri kan eventuellt vara intresserade av att verka för reserabatter till studenter. Mötet beslutar att Stefan ska kontakta Dansk Industri. Efter valet till Skånes regionfullmäktige är de borgerliga partierna beroende av Miljöpartiet för att få majoritet. Miljöpartiet kan eventuellt vara intresserade av att införa reserabatter till studenter. Mötet beslutar att Manne och Erik ska kontakta Miljöpartiet och den borgerliga alliansen i Skåne. 8 Iværksætterakademiet Stefan meddelar att han skriver ett förslag till vilka frågor SSØ vill att styrelserepresentanterna ska

5 driva. 9 Tour de promo David meddelar att han träffat Studentkåren Malmö. 10 Konferenceevaluering Ärendet bordläggs/sagen henlægges i avvaktan på kompletterande uppgifter. Valärenden Bilaga Rektorskonferensen Väljs Stefan K. Madsen och Manne Gerell. 12 Studentbrokommittén Väljs Martin Duus. Diskussions- og beslutningspunkter BILAGA 4 - referat från mötet Forretningsudvalget får mandat att fyllnadsvälja resterande platser. 13 Studentbrokommitténs möte Frågan om en nedläggning av SBK diskuteras. Uppfattningen verkar vara att så länge studenternas inflytande kan tillvaratas på annat sätt är man inte mot en nedläggning. 14 Rektorsutskottets möte Inga detaljer kring mötets dagordning är kända, punkten utgår därför. 15 Det globale uddannelsesmarked En åsiktsrunda visar att en övervägande del av mötesdeltagarna är mot studieavgifter. Studentkåren Malmö funderar på att skriva ett pressmeddelande i samband med ØU:s seminarium. 16 SSØ Vision and Mission Statements Henrik ska språkgranska dokumentet till nästa möte. 17 Evaluering af forretningsorden Föreslagna förändringar av 1 kvarstår. Föreslagna förändringar av Supplement til forretningsorden, Andet møde i året utgår. Istället föreslås att referensen till rektorforsamlingens andra möte under Fjerde møde i året ska strykas. Andra stycket under 9 föreslås ändras så att man väljer två kontaktpersoner, en svensk och en dansk, som tillsammans tecknar SSØ:s firma och attesterar alla utgifter. 18 Verksamhet 2007 Förslaget om Studieutbyten godkänns. Bilaga 18 Resterande del av verksamhetsdokumentet ska sändes på remiss/til høring till studentkårerna/- rådene. 19 Budget 2007 Den föreslagna budgeten godkänns.

6 BILAGA 4 - referat från mötet Bilaga Motion från Lunds Universitets Studentkårer: StudentSamarbetet Øresunds bokföring och pengahantering Lunds Universitets Studentkårer föreslår att SSØ:s bokföring och pengahantering från och med den 1 januari 2007 ska hanteras av SSØ:s sekretariat. att Lunds Universitets Studentkårer erhåller ersättning för hantering SSØ:s bokföring och pengahantering motsvarande den som Studenterrådet vid Köpenhamns Universitet erhåller idag. Manne föreslår att alla utbetalningar ska attesteras av de två kontaktpersonerna (Stefan K. Madsen och Erik Stenberg). Mötet godkänner LUS förslag. Mötet godkänner Mannes förslag. Formalia 21 Næste møde Nästa möte hålls onsdagen den 7 februari, kl 14 på Malmö Högskola. 22 Eventuelt Stefan vill kontakta Øresund Network för att höra om de kan ta fram en fact sheet om SSØ. Förslaget gillas.

7 BILAGA 4 - referat från mötet Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) BILAGA Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg Från november 2006 till november 2007: DK: Stefan K. Madsen SE: Manne Gerell Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Troels Liebe Bentsen SE: Vakant Från november 2006 till november 2007: DK: Vakant SE: Vakant SE/DK: Martin Duus Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: SE: Rasmus Viemose Elisabet Månsson

8 BILAGA 4 - referat från mötet BILAGA 18 Studieutbyten SSØ vill gärna främja utbytet mellan danska och svenska studenter och ger därför bidrag till studieutbyten över Sundet enligt följande: Studenter från ena sidan Sundet träffar studenter från andra sidan. Resan ska syfta till erfarenhetsutbyte kring utbildning, studentkårsarbete eller dylikt. Bidraget beviljas av SSØ:s forretningsudvalg och utgår med maximalt DKK per grupp. Bidraget betalas ut i efterhand, och först när gruppen lämnat in kvitton samt en kortare redogörelse för resan. Varje termin/semester kan bidrag beviljas till maximalt en grupp från varje högskola. Bidrag ges inom budgetposten Övriga aktiviteter.

9 BILAGA 4 - referat från mötet BILAGA 19 Budget 2007 Alla belopp i DKK. Intäkter Bidrag från ØU Summa intäkter Kostnader Honorar sekretariat Enligt avtal Forretningsførerhonorar Enligt avtal Kontorsmaterial Porto Bankavgifter & kursdifferenser 500 Summa förvaltningskostnader Resor Marknadsföring Förtäring Seminarier, konferenser etc Övriga aktiviteter Summa aktiviteter Summa kostnader Beräknat resultat ± 0

10 BILAGA 11 Valda för StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Rektorskonferensen/-forsamlingen Från april 2006 till våren 2007: DK: Martin Duus SE: Erik Stenberg Från november 2006 till november 2007: DK: Stefan K. Madsen SE: Manne Gerell Studentbrokommittén/Studentbrokomitéen (SBK) Från april 2006 till våren 2007: DK: Troels Liebe Bentsen SE: Vakant Från november 2006 till november 2007: DK: Vakant SE: Vakant SE/DK: Martin Duus Øresund Entrepreneurship Academy's styrelse DK: SE: Rasmus Viemose Elisabet Månsson

11 Öresundskomiteens Sekretariat & Region Skåne Rev 19 jan 2007 EM/ASt BILAG 13 Bruttoliste over grænsehindringer i Øresundsregionen Arbetsmaterial/Utkast Bruttoliste over grænsehindringer i Øresundsregionen Deltidsarbete, timanställning, vikariat och kortare anställningar försvåras av regelverken 1. En arbejdsløs person, der får understøttelse/a-kassa efter fuld tid, mister retten til supplerende dagpenge, hvis vedkommende tager et deltidsjob på den anden side. 2. En deltidssygemeldt person, der tager deltidsarbejde i et andet land, risikerer at miste indkomst ved senere raskmelding, da vedkommendes anciennitet/överförbar tid og indkomstgrundlag i bosætningslandet ikke overføres til det nye land, hvor personens socialforsikringstilhørsforhold overgår til. 3. Vikarbureauer/bemanningsföretag kan ikke operere på tværs af sundet uden at virksomheden der hyrer vikarerne (ikke vikarbureauet) og vikarerne blive ekstrabeskattet (vikarbureauer er undtaget den såkaldte montør-regel). Problematiskt att arbeta för svensk och dansk arbetsgivare samtidigt 4. Det er økonomisk risikofyldt for danske arbejdsgivere at ansætte personer, der bor i Sverige, da arbejdsgiveren afkræves svensk arbejdsgiverafgift, hvis den ansatte tager bijob i Sverige. 5. På grund af klausuler fra danske arbejdsgivere forhindres arbejdstagere bosat i Sverige i mange tilfælde i at tage ekstraarbejde i Sverige. 6. Arbejdstagere der har arbejde i begge lande samtidigt risikerer at miste anciennitet/överförbar tid og medlemskab af a-kasse. Risk att hamna mellan svenska och danska trygghetssystemen 7. Der er risiko for at havne udenfor begge landes indkomstbaserede tryghedssystemer ved opsigelse under sygdom eller barselsorlov/föräldraledighet, når man efterfølgende bliver rask. 8. Deltidssygemeldte grænsependlere, som bliver sagt op, mister indkomst da reglerne i henholdsvis bosætningsland og arbejdsland ikke komplementerer hinanden. 9. Sygemeldte personer mister retten til a-kasse medlemskab ved senere raskmelding, hvis de under deres sygemelding flytter fra et land til et andet. 10. Personer på barselsorlov/föräldraledighet kan ikke bibeholde deres barselsdagpenge/föräldrapenning, hvis de afbryder deres orlov for at tage tidsbegrænset eller deltidsarbejde i et andet land. 11. Danske dimittender/færdiguddannede studenter bosat i Sverige har ikke mulighed for at blive optaget i hverken dansk eller svensk a-kasse, hvorfor de ikke har ret til dagpenge efter endt uddannelse (denna möjlighet försvinner för studenter i Sverige efter beslutad ändring av svenska a- kasseregler). Bristande samspel mellan svenska och danska regler för barnbidrag och pension 12. En forælder, der bor i Sverige og som skal betale børnebidrag til et barn bosiddende i Danmark, rammes økonomisk uhensigtsmæssigt af de to landes forskellige regelsæt på området. 13. Det er ikke muligt at overføre pension fra et land til et andet uden at risikere faldende depoter, dobbeltbeskatning, tab af pension med videre. Status: problemstillingen er taget op i EU 14. Opfyldelseskravene til at opnå dansk efterløn tillader ikke, at man har haft sit sidste job i udlandet inden efterlønnen. Efterløn er en særlig dansk tilbagetrækningsordning, som kan tildeles personer mellem 60 og 65 år, der vil forlade arbejdsmarkedet helt eller delvist og som har været medlem af en a-kasse samt betalt efterlønsbidrag i mindst 25 år. 15. Svenske tilflyttere, der har boet og arbejdet mange år i Danmark, kan ikke få godskrevet anciennitet/överförbar tid fra deres svenske a-kasse i beregningen af opfyldelseskravet for dansk efterløn. Side 1 af 3

12 Öresundskomiteens Sekretariat & Region Skåne Rev 19 jan 2007 EM/ASt BILAG 13 Bruttoliste over grænsehindringer i Øresundsregionen Tredjelandsmedborgarnas resurser kan inte utnyttjas 16. Tredjelandsborgere med permanent opholds- og arbejdstilladelse i Sverige kan ikke få arbejdstilladelse i Danmark, selvom de er kvalificerede og har lovning på job hos en dansk arbejdsgiver. Begränsade praktikmöjligheter och arbetsmarknadsåtgärder över Sundet 17. Arbejdsløse mister retten til dagpenge, hvis de tager praktik på den anden side af Sundet. 18. De nuværende regler indenfor ArbejdsFormidlingen tillader ikke at arbejdsløse i ét land uddannes med henblik på beskæftigelse i det andet land. 19. Personer, der tager praktikplads eller læreplads på den anden side af Sundet, er dårligere forsikret end ved praktik- eller læreplads i hjemlandet. 20. Svenske arbejdstagere, der er ansat i Danmark, kan ikke få dagpenge under uddannelsesorlov fra a- kassen på lige fod med kollegaer bosat i Danmark. Validering av utbildningar är problematisk 21. Manglende validering/anerkendelse af det andet lands uddannelser og autorisationer gør det svært for virksomheder at sammenligne ansøgere. 22. Det er besværligt at få overført kurser, som er taget på en uddannelsesinstitution på den anden side grundet forskelle i studiestrukturer. Beskattningsregler försvårar integrationen 23. Den gældende dansk-svenske skatteaftale er uhensigtsmæssig; i dag betales skat i det land, hvor man arbejder og ikke hvor man bor (og benytter sig af offentlig service). 24. Indenfor visse erhvervsgrupper som fx kunstnere er der risiko for dobbeltbeskatning, når der arbejdes i begge lande. 25. Svenske beskatningsregler ved salg af ejendom gælder ikke ved reinvestering i udlandet. Status: Sverige har ændret sine regler, så samme regler gælder ved køb i udlandet. Tillväxt-, forsknings- och utvecklingsmöjligheterna begränsas av regelverken 26. Statslige investeringsfonde og investeringskapital kan ikke anvendes på den anden side af Sundet. 27. Nationale forskningsmidler kan ikke anvendes på den anden side af Sundet. 28. Da Øresundsregionen ikke betragtes som én region officielt/administrativt står regionen udenfor eksisterende støtteprogrammer i både nationalt og nordisk regi, hvilket gør finansiering af regionale samarbejdsprogrammer i Øresundsregionen problematisk. 29. Danske tilskud til universiteter og højskoler pålægges en svensk afgift på 8 %( Högskolemoms ). Status: Den svenske regering har foreslået at afgiften afskaffes. Dyra bilresor och överfulla tåg 30. De månedlige omkostninger for at pendle med bil er høje 31. Öresundstågen är överfulla i rusningstid/myldretid och ofta försenade 32. Rabatsystemet for pendlere er ikke hensigtsmæssigt for studerende, da de ofte ikke har brug for et månedskort. Bristande Öresundsstatistik ger felaktiga beslutsunderlag 33. Långsiktig finansiering av gemensam Öreundsstatistik är inte avklarad i på svenska sidan. Den bristfälliga statistiken medför bl a att de som bor i Malmö och arbetar i Köpenhamn anges som ickesysselsatt i Malmö. Detta medför att statistiken för sysselsättningsgraden blir allt mer felaktig efterhand som fler arbetar på andra sidan Sundet. Side 2 af 3

13 Öresundskomiteens Sekretariat & Region Skåne Rev 19 jan 2007 EM/ASt BILAG 13 Bruttoliste over grænsehindringer i Øresundsregionen Många hinder för vardagsekonomin 34. Man betaler udenlandstakst for at ringe over Sundet, hvilket gør (mobil)telefoni i regionen urimeligt dyrt. Status: Øresunddirekt i København ser på sagen sammen med Telestyrelsen. EUkommissionen utreder kostnader mellan EU-länderna. 35. Mange danske butikker modtager kun Dankort og danske kontanter som betalingsmiddel, hvilket gør det besværligt (og dyrt) for svenskere at handle i Danmark 36. Det er dyrt at overføre den løn, man modtager i Danmark til en konto i Sverige. Desuden kan det vare op til flere dage før lønnen går ind på kontoen. Status: Flere og flere banker tilbyder pendlerkonto eller grænsegængerkonto. 37. Arbejdsindkomsten for en grænsependler, der bor i Sverige og arbejder i Danmark, registreres ikke i Sverige, hvilket gør det problematisk for pendleren at bevise sin kreditværdighed i forbindelse med at få kreditkort, banklån og telefonabonnement. 38. ID-kort, som er en forudsætning for at oprette lån, bankkonto mv. i Sverige, er besværligt og tidskrævende at få udstedt for tilflyttere fra Danmark. 39. En afgørelse om gældssanering i bosætningslandet har ikke effekt i arbejdslandet, hvilket kan betyde alvorlige økonomiske konsekvenser for den pågældende. Status: problemet er rejst overfor NMR. Olika/forskellige regler om bilar 40. Danske statsborgere må ikke køre i svensk indregistrerede firmabiler i Danmark. Status: Forenede Danske Motorejere (FDM) anser problemet for løst efter EU-domstolens afgørelse. 41. Reglerne omkring indregistrering af bil i Danmark og Sverige er forskellige og uforenelige, hvilket betyder, at en bil, der er registreret i henhold til det ene lands regler kan risikere at idømmes bøde ved kørsel i det andet land. 42. Det er et problem for bl.a. danske kørelærere bosat i Sverige at bibeholde sin danske autorisation som kørelærer, da man ikke kan gå op til dansk køreprøve, hvis man ikke bor i Danmark. Kørelærere skal forny deres kørelærerbevis hvert 5. år. Problematisk finansiering av skolgång på andra sidan Sundet 43. Lovgivningen tillader ikke danske familier, der flytter til Sverige, at bibeholde deres børn i danske skoler ( kommunen har ikke hjemmel/befogenhet til at påtage sig en udgift, man ikke er forpligtet til ). 44. Egenbetalingen for danske statsborgere med børn i dansk privatskole øges op til 4 gange ved flytning til Sverige. 45. Gymnasier kan ikke opkræve betaling fra hjemkommunen, når de har studerende fra den anden side. Øvrigt 46. Danske statsborgere bosat i Sverige har ikke stemmeret til valg i Danmark. Status: Kræver ændring af den danske grundlov. 47. Der er fortsat transitproblemer mellem Bornholm-Sverige-Sjælland indenfor områderne told, dyretransport, våben etc. 48. Det er uklart om mulighederne for at se nabolandets TV er de samme som i dag efter overgangen fra analog til digital TV (Skåne 2007, Sjælland 2008). Side 3 af 3

14 BILAG 14a - Vision and Mission Statements Kære alle sammen, På SSØ Konferencen på CBS 1. april blev det besluttet på baggrund af en brainstorm at udforme et vision statement og følgende mission statements. Vi har nu følgende bud, som vi godt kunne tænke os at I tog op og diskuterede og fortalte os om I kan tilslutte jer. Venlig hilsen fra projekt gruppen Mads Holmen, CBS Mike Zernichow Jensen, CBS Stefan K. Madsen, CBS Rammen for SSØ SSØ er en tænketank og projektorganisation, der har til formål at styrke de studerende i Øresundsregionen. Mere specifikt arbejder SSØ for at facilitere bedre personlige udviklingsmuligheder for de studerende på eller imellem de respektive uddannelsesinstitutioner. SSØ arbejder derfor på to planer, at skabe synlighed om diskussionen i offentligheden og ved gennemførelse af konkrete projekter. Vision Det er SSØ samarbejdets vision at forbedre det transfaglige og transnationale uddannelsessamarbejde i Øresundsregionen. SSØ samarbejdet skal være regional drivkraft for en positiv udvikling af rammerne for læring. Gennem konkrete projekter skal SSØ arbejde mod større fleksibilitet og tilpasning mod de studerendes behov - en udvikling mod bedre muligheder for både øget tværfaglighed og specialisering. SSØ arbejder mod at synliggøre behovet for at facilitere individualiserede uddannelser i krydsfeltet mellem den enkelte studerendes motivation og de samfundsmæssige behov. Mission Vi vil være en aktiv og synlig deltager i uddannelsesdebatten i Øresundsregionen. Vi vil være paraplyorganisation for projekter der styrker denne position eller bidrager til opnåelsen af vores vision.

15 BILAG 14a - Vision and Mission Statements SSØ har som derudover som løbende mål at aktivere sig selv som netværk. Vi ønsker at gå forrest ved at motivere studerende til at udvikle sig selv og hinanden ved gennemførelse af tværfaglige og tværnationale projekter i SSØ regi. Derfor er en del af SSØs mission også at fordre engagement og personlig udvikling for de involverede gennem interaktion på tværs af uddannelsesinstitutioner og nationaliteter. Konkrete projekter Det er essentielt at få transportudgiften for studerende over Øresundsbroen. Det er en hindring for øget regionalt samarbejde og vidensudvikling. Aktive studerende der tager over Sundet for at få den bedste og mest relevant uddannelse for dem, skal ikke straffes økonomisk for dette valg. Generelt arbejder SSØ derfor for en reduktion af transportudgifterne for alle studerende i regionen. SSØ arbejder for at gøre det lettere for studerende at tage fag på andre universiteter i regionen. Vi mener at den studerende er herre over sin egen dygtiggørelse, og så lang tid et kompetencegivende fag er udbudt på et andet universitet, så skal der ikke forelægge regulative vanskeligheder i at deltage i kurset. Meritoverførsel og andre praktiske vanskeligheder skal holdes på et minimum.

16 BILAG 14b - Engelsk översättning (av Henrik Skou Nielsen) The perimeter for Student Cooperation Oresund (SSØ) SSØ is a thinktank and a project based organization, which general purpose is to strengthen the students of the Oresund region. More specifically SSØ seeks to facilitate better personal development opportunities for the students at or in between the respective institutions of higher education. SSØ therefore works at two levels. First, seeking to highlight the debate in the general public, and secondly at the implementation of concrete projects. Vision It is the vision of SSØ to strengthen the multidisciplinary as well as the transnational educational cooperation within the Oresund region. The SSØ must be a regional driving force for a positive development of the perimeter for education. Through concrete projects the SSØ cooperation will work towards greater flexibility facilitating the needs of the students a development towards enhanced possibilities for both an increased level of multidisciplinarity as well as specialization. SSØ works towards highlighting the need for a facilitation of individualised educations in the crossover between individual student motivation and the needs as far as the general society is concerned. Mission We want to be an active and visible participator in the educational debate in the Oresund region. We want to be an umbrella organization for projects that strengthen this position or contribute to the achievement of our vision. Furthermore SSØ has a goal the activation and creation of it self as a network. We strive to be in the lead by motivating participating students to develop themselves and each other by the achievement of multidisciplinary and crossnational projects within the perimeter of SSØ. That s why a part of the SSØ mission is also to expand the level of participation and personal development for the involved parties through interaction across institution of education and nationalities. Concrete projects It s essential to get a special student discount for commuting across the Oresund Bridge. This represents a barrier for increased regional cooperation and knowledge exchangement. Active students whom commute across the Oresund striving to achieve the best and most relevant education, need not be punished for their active choice. Therefore SSØ works for a general reduction of transport fairs for students in the region. SSØ seeks to make it easier for students to be able to take courses at other universities in the region. We believe that the individual student is hers or his own master of excellence, and that in so far a competence rewarding courses is offered at another university then there need not be regulative difficulties keeping a student from participating in the course. Exchangement of merit and other practical difficulties must be kept at a minimum.

17 Forretningsorden for StudentSamarbetet Øresund BILAG 15 - Forretningsorden med föreslagna ändringar 1 Navn og parter StudentSamarbetet Øresund (SSØ) er et samarbejde mellem studenterorganisationerne ved de uddannelsesinstitutioner, der deltager i Øresundsuniversitetet. Studentergruppen ved hver af de følgende universiteter/højskoler har hver en stemme ved hvert møde: Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp (SLU) Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) Roskilde Universitetscenter (RUC) Malmö Högskola (Mah) Danmarks Biblioteksskole (DB) Högskolan Kristianstad (HKr) IT-Universitetet i København (ITU) Kunstakademiets Arkitektskole (KARCH) Borttaget: <nr>den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) Borttaget: <nr>danmarks Farmaceutiske Universitet (DFU) Danmarks Design Skole (DDS) har observatør og deltager ret, men ikke stemme ret i henhold til DDS status som associerede medlemmer af Øresundsuniversitet. Stemmen administreres på lige fod af de studenterpolitiske organisationer ved universitetet/højskolen. Dette er op til de enkelte organisationer at gøre dette. Alle studerende ved medlems universiteterne/højskolerne kan deltage og tale til møderne 2 Formål SSØs formål er at fungere som platform for samarbejdet mellem studenterorganisationerne under Øresundsuniversitetet. Herunder at formulere og arbejde for at sikre de interesser, de studerende måtte have, i kraft af at være studerende under Øresundsuniversitetet. SSØs arbejde kan finde sted indenfor studenterpolitiske områder. SSØs arbejde udføres bl.a. ved at inspirere og tage initiativer til konkrete samarbejder mellem studenterorganisationerne. Konkret koncentrerer arbejdet sig om at afholde møder i SSØ jvf. 4, samt at sikre afholdelsen af studenterkonferencer jvf. 3 for at diskutere de fælles spørgsmål. Derudover diskuteres rektorforsamlingens (RF) dagsorden i SSØ forud for møder i denne. De studerendes behov og krav til Øresundsuniversitetet bliver aktualiseret gennem studenterorganisationernes arbejde i SSØ. 3 SSØ-konferencer SSØ-konferencer arrangeres når der findes behov for informationsspredning og/eller øget samarbejde mellem studenterorganisationerne. På konferencen diskuteres aktuelle studenterpolitiske spørgsmål og har til formål at samle regionens studenterpolitisk aktive. Det tilstræbes, at der afholdes en konference om året. Konferencens tema bestemmes og forberedes på et SSØ-møde. En konference skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel og arrangeres som udgangspunkt af en af regionens studenterorganisationer. Det StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Forretningsorden, side 1

18 er tilstræbt at hver konference indeholder følgende tre dimissioner: politik, faglighed og sociale aktiviteter. De skal animere til vidensdeling og styrke netværket mellem de studerende. 4 SSØ-møder Der skal afholdes et SSØ-møde før hvert rektorforsamlingsmøde (ordinære møder). Andre SSØ-møder afholdes efter behov. (se evt. forslag til mødekalender) SSØ-møder skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Det er et krav, at mindst tre studenterorganisationers repræsentanter er enige om at afholde mødet. Mødets dagsorden fastsættes senest 1 uge før mødet. 5 Beslutninger, stemmeprocedure og udtalelser Eftersom SSØ er et samarbejde, kan SSØ ikke tage beslutninger for de medvirkende studenterorganisationer. Et SSØ-møde eller en SSØ-konference kan tage en handlingsbeslutning, dog kun med henvisning til det pågældende møde eller konference og dem, der deltog. Ved møder, konferencer og høringer, hvor der mod forventning, er nødt til at ske afstemning, har hver uddannelsesinstitution, der har underskrevet denne forretningsorden 1 (én) stemme. Kun en studenterorganisations udpegede repræsentant kan have stemmeret. SSØ-møder er beslutningsdygtige når mindst 4 af uddannelsesinstitutionerne er tilstede. Dog skal der være mindst en repræsentant fra hver side af Øresund. Hvis 1/3 af stemmerne er imod, anses forslaget for at være blokeret. I tilfælde af stemme lighed kan Forretningsudvalget afgøre sagen, dog kun hvis mere en 2/3 af universiteterne har afgivet stemme. Udtalelser på SSØs vegne kan gøres af de uddannelsesinstitutioner, der har taget en beslutning og henviser kun til SSØ som den platform, der skabte udtalelsen. Indvalgte i fra, og aktive i, SSØ udtale sig som sådant. 6 Forretningsorden og budget Samarbejdet og forretningsordenen skal evalueres på årets sidste SSØ-møde. På det første SSØ-møde i det kommende år besluttes, hvilke ændringer der skal gennemføres. På årets sidste møde vedtages et budget for det kommende år. På årets første møde godkendes regnskabet. 7 Repræsentanter i Studentbrokomitéen SSØ vælger tre-fem repræsentanter til Studentbrokomitéen (SBK), som repræsentanter for de studerende. Det skal tilstræbes at der er ligelig fordeling mellem repræsentanter fra Sverige og Danmark. En valgperiode er normalt af 1 års varighed. For at opnå kontinuitet bør der være valg til minimum to af posterne hvert halve år. 8 Repræsentanter i Rektorforsamlingen (RF) og Rektorforretningsudvalget (RFU) SSØ har fire repræsentanter i RF. Disse repræsentanter repræsenterer SSØ og dermed alle studerende under Øresundsuniversitetet. Repræsentanterne vælges normalt for en 1-årig periode. For at sikre kontinuiteten vælges hvert semester én repræsentant fra den danske side og én repræsentant for den svenske side. Disse vælges på et SSØ-møde. SSØ har to repræsentanter i Rektorforretningsudvalget (RFU), som vælges af og blandt de fire repræsentanter i RF. Valget finder sted i forbindelse med hvert nyvalg til RF jf. stk. 1. De øvrige repræsentanter i Rektorforsamlingen er suppleanter til denne post og kan deltage møderne, hvis de ordinære repræsentanter er forhindret i at deltage. 9 Forretningsudvalg og tegningsperson BILAG 15 - Forretningsorden med föreslagna ändringar StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Forretningsorden, side 2

19 BILAG 15 - Forretningsorden med föreslagna ändringar De fire repræsentanter i RF udgør SSØs forretningsudvalg og tager sig således af den daglige kontakt til sekretariatet og den forretningsførende institution i det omfang sådanne eksisterer. Forretningsudvalgets primære opgave er at forberede de ordinære SSØ-møder i samarbejde med sekretariatet. Af og blandt de fire repræsentanter vælges to kontaktpersoner, en svensker og en dansker. Valget finder sted på deres førstkommende møde efter der er sket nyvalg jf. 8 stk. 1. Kontaktpersonerne er den primære kontakt mellem forretningsudvalget og den sekretariatsførende institution samt den forretningsførende institution. De to kontaktpersonerne tegner tillsammen SSØs firma og attesterar alle udgifter. Borttaget: en Borttaget: n Borttaget: Kontaktpersonen Borttaget: udadtil Supplement til forretningsorden: Vejledende mødekalender med obligatoriske dagsordenspunkter Første møde i året: Mødet afholdes typisk i februar (kan dog slås sammen med næste møde efter behov). 1. Godkendelse af regnskab 2. Vedtagelse af eventuelle ændringer i forretningsordenen Andet møde i året: Mødet afholdes inden forårsmødet i Rektorforsamlingen (dvs. typisk i april). 1. Valg af to studenterrepræsentanter til Rektorforsamlingen 2. Valg af minimum to repræsentanter til Studentbrokomitéen Tredje møde i året: Mødet afholdes typisk i september (kan dog slås sammen med næste møde efter behov) Primært arbejdsmøde. Fjerde møde i året: Mødet afholdes typisk i slut oktober eller starten af november. 1. Valg af to studenterrepræsentanter til Rektorforsamlingen 2. Valg af minimum to repræsentanter til Studentbrokomitéen 3. Vedtagelse af forslag til budget 4. Evaluering af forretningsorden Borttaget: inden andet møde i Rektorforsamlingen (dvs. Borttaget: ) Det er selvfølgelig altid muligt at indskyde flere møder efter behov. Repræsentanterne i de forskellige organer mødes efter behov, dog skal repræsentanterne i Rektorforsamlingen mødes efter andet og fjerde møde og vælge eller genvælge en kontaktperson. StudentSamarbetet Øresund (SSØ) Forretningsorden, side 3

20 BILAGA 16 Verksamhet 2007 Verksamhet 2007 Nedan finns förslag på frågor/verksamheter/områden som skulle kunna sysselsätta SSØ under Handlingsplan roadmap for integration SSØ behöver ett mer långsiktigt tänkande för vad man vill uppnå och hur man vill åstadkomma det. Det kunde därför vara bra att under året arbeta fram en sådan handlingsplan. Åsiktsplattform En åsiktsplattform skulle underlätta för SSØ att agera i studentpolitiska frågor. Intervjuundersökning På Øresundsuniversitetets utbildningssekretariat har man diskuterat att genomföra en undersökning av hur studenter som läser på andra sidan Sundet upplever sin situation. Det skulle även vara bra för SSØ att veta mer om detta och undersökningen skulle eventuellt kunna ske i samarbete mellan ØU och SSØ. Konferens SSØ-konferencer arrangeres når der findes behov for informationsspredning og/eller øget samarbejde mellem studenterorganisationerne. På konferencen diskuteres aktuelle studenterpolitiske spørgsmål og har til formål at samle regionens studenterpolitisk aktive. Det tilstræbes, at der afholdes en konference om året. Konferencens tema bestemmes og forberedes på et SSØ-møde. En konference skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel og arrangeres som udgangspunkt af en af regionens studenterorganisationer. Det er tilstræbt at hver konference indeholder følgende tre dimissioner: politik, faglighed og sociale aktiviteter. De skal animere til vidensdeling og styrke netværket mellem de studerende. (SSØ Forretningsorden 3) När ska konferensen hållas? Vad ska konferensens tema vara? Vem ska arrangera konferensen? Fler aktiva studenter i SSØ Hur ska SSØ få fler studenter, från fler av de 12 högskolorna, att engagera sig?

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School

Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Referat av SSØ-möte den 8 februari 2006 vid Copenhagen Business School Dagordning Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkåren Malmö, Mah Lund den 31 januari 2006 Forenede Studenterråd, KU Studenterrådet, RUC De Studerendes Råd, DB Moderate Studenter/De Studerendes Råd, CBS De Studerendes Råd, DFH Polyteknisk Forening,

Læs mere

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet

Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Dagordning Möte den 25 april, kl 15 Studenterrådet, Københavns universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse af dagsorden 4 Referat fra forrige møde

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde 2 Valg af dirigent og referent 3 Godkendelse

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 5 september 2006 Danmarks Tekniske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Rasums Viemose Meddelat förhinder Øresundsuniversitetet

Læs mere

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Dagordning Möte den 5 september 2006, kl 16 Polyteknisk Forening, Danmarks Tekniske Universitet, Studentercentret i bygning 101E, lokal A Ärende Formalia 1 Velkomst og navnerunde

Læs mere

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK

ÖRESUNDSPERSPEKTIV NR 5 JUNI 2015 TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK TERMINSAFGIFTER SVENSKE STUDERENDE GIVER OVERSKUD FOR DANMARK 1 Öresundsperspektiv är Öresundskomiteens serie av rapporter, analyser och PM. Öresundsperspektiv ger ett fördjupande perspektiv på en aktuell

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen

Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen Dagordning Verksamhetsberättelse Bokslut Revisionsberättelse Valberedningens förslag Förslag från styrelsen SKANDINAVISKA KLUBBENS ÅRSMÖTE fredagen den 22 feb. 2013, kl 13.30 1. Ordföranden öppnar årsmötet.

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkårerna vid: Lund den 26 april 2006 Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Uddannelsesrapport. Entrepreneurship på universiteter og högskolor i Øresundsregionen. Periode: forår 2007 - sommer/efterår 2009

Uddannelsesrapport. Entrepreneurship på universiteter og högskolor i Øresundsregionen. Periode: forår 2007 - sommer/efterår 2009 Uddannelsesrapport på universiteter og högskolor i Øresundsregionen Periode: forår 2007 - sommer/efterår 2009 Udgivet januar 2010 Øresund Academy Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 ENGLISH SUMMARY...

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Muslimsk Kultur Center - Vestegnen (herefter benævnt MKC) Stk. 2. MKC er en almenvelgørende forening og

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtægter for Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtaget på årsmødet den 25. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Kontrolordningens grundlag... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Etablering...

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik

Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik Vedtægter for Branchen ForbrugerElektronik pr. 15. december 2009 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: BRANCHEN FORBRUGERELEKTRONIK (BFE). Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2. FORENINGENS FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2014/2015 (Vedtaget på generalforsamlingen) 1: Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus

Læs mere

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR HUSET MARKEDSFØRING 1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. 2.0 FORMÅL OG VIRKSOMHED Foreningens formål er

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN

ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN ORDINÆRT NSK MØDE FÆRØERNE 7.-8. SEPTEMBER 2013 AGENDA/DAGSORDEN 1) Velkommen a. En Lille navne leg 2) Dagsorden godkendes 3) Referater godkendes a. Referat fra NSK ordinærmøde sept 2012 i København b.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere