Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering"

Transkript

1 Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU

2 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform Arbejdskrav Praktiske oplysninger Kontakt Redaktion: Finn Arler og Henrik Riisgaard, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning i samarbejde med Sekretariat for. Efter- og Videreuddannelse Grafisk produktion: Novagraf a/s Oplag: 500 stk. Aalborg Universitet, marts 2008 Denne tryksag er fremstillet med den mindst mulige miljøbelastning. Trykkeriet er miljøcertificeret efter miljøleddelsesstandarden ISO teknisk-vidensk abelig mil jøvurdering

3 Miljøvurdering Opmærksomheden omkring løsningen af samfundets miljøproblemer er steget mærkbart de senere år. Dette gælder både i den offentlige regulering og planlægning, i virksomhedernes ledelse og planlægning, inden for undervisningsområdet og ikke mindst i den offentlige debat. Der er som følge heraf på nationalt og internationalt niveau blevet udviklet en række procedurer og metoder, der på forskellig måde sigter på at inddrage miljøforhold i alle beslutningsprocesser. Blandt de forskellige procedurer og metoder, der anvendes i offentligt regi, kan nævnes VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet), SMV (Strategisk Miljøvurdering), grønne regnskaber, risikovurderinger, livscyklusvurderinger (LCA), geografisk informationssystem (GIS) og miljøøkonomiske vurderingsmetoder. I privat regi er der tilsvarende udviklet forskellige miljøledelsessystemer (ISO 14001, EMAS), der tager sigte på at forbedre virksomhedernes miljøforhold på grundlag af forskellige former for miljøvurdering. Alle disse procedurer og metoder fungerer sammen med et kompliceret regelsystem, der bl.a. omfatter plansystemet og miljøgodkendelsesreguleringen, Agenda 21-regler samt en række forskellige handlingsplaner. Miljøvurdering er i den forbindelse blevet et nøgleelement. Det gælder både i relation til alle de specifikke afgørelser i privat og offentligt regi og i relation til prioriteringen af miljøforhold mere generelt. Miljøeffekter skal opgøres og vurderes både indbyrdes og i forhold til andre relevante hensyn. Et stort antal mennesker bliver involveret i miljøvurdering, ikke mindst fordi en række af procedurerne til miljøvurdering involverer forskellige former for borgerinddragelse. Der er på den baggrund opstået et behov for at uddanne masterkandidater, der er i stand til at foretage miljøvurderinger i offentligt og privat regi, og som har kendskab til relevante regler, metoder og procedurer. Desuden er der behov for masterkandidater, der er opmærksomme på den sammenhæng, som miljøvurdering indgår i, og på de kommunikations- og argumentationsformer, der anvendes i forbindelse med vurderinger af miljøforhold. Det sidste er ikke mindst vigtigt i forbindelse med borgerinddragelse og miljøuddannelse på forskellige niveauer. Diplomuddannelsen i Humanøkologi Aalborg Universitet har også en diplomuddannelse inden for miljøområdet. Det drejer sig om Diplomuddannelsen i Humanøkologi. Hvor masteruddannelsen sigter på at optræne deltagernes specifikke færdigheder inden for en række metoder og værktøjer, sigter Diplomuddannelsen i Humanøkologi i højere grad på at give deltagerne et bredt, alment overblik over de vigtigste temaer og metoder på miljøområdet. Humanøkologi udbydes også i efteråret teknisk-videnskabelig miljøvurdering

4 Uddannelsens formål Det overordnede formål med masteruddannelsen er:..at give den studerende kendskab til en række forskellige former for miljøvurdering, der anvendes i forskelligt regi..at give den studerende kendskab til de centrale teorier og traditioner på området..at gøre den studerende bevidst om de omstændigheder, som miljøvurderinger foretages på baggrund af, og de forudsætninger, som de enkelte metoder er baseret på..at træne den studerende i anvendelse, kritisk vurdering og selvstændig tilpasning af de vigtigste metoder til miljøvurdering. Uddannelsen skal sætte den studerende i stand til:..selvstændigt og på grundlag af teknisk-videnskabelige metoder at kunne analysere og vurdere miljøforhold..selvstændigt at kunne igangsætte miljøvurderingsinitiativer og gennemføre vurderingerne på grundlag af gældende regler..selvstændigt at kunne agere i de sociale rum, hvori miljøvurderingerne foretages, herunder at inddrage interessenter og berørte samt at formidle resultater til alle relevante parter..selvstændigt at kunne vurdere metodernes relevans, anvendelighed og begrænsninger på baggrund af et indgående kendskab til deres indbyggede forudsætninger. Målgruppe og jobprofil De primære målgrupper for uddannelsen er:..kommunale og amtslige/regionale sagsbehandlere, planlæggere og Agenda 21-medarbejdere..privatansatte med miljøledelsesfunktioner..miljøplanlæggere i konsulentvirksomheder..ansatte i offentlige institutioner og private organisationer med opgaver i relation til miljøforhold..journalister og andre formidlere, der arbejder med eller gerne vil arbejde med miljøemner..akademisk uddannede, der gerne vil efteruddannes til og/eller forbedre og udvide deres hidtidige kompetencer på miljøområdet..undervisere, der arbejder med miljø- eller ledelsesundervisning på forskellige niveauer. Der kan imidlertid udmærket tænkes at være andre interesserede ansøgere, som opfylder adgangsbetingelserne. Fælles for målgruppen er, at der er tale om medarbejdere i offentligt eller privat regi, som ønsker at udvikle en stærkere kompetence til at varetage miljøledelses- og miljøvurderingsfunktioner eller som forventer at bruge kendskabet til miljøvurdering i en formidlingsmæssig sammenhæng. På grund af miljøområdets tværfaglige karakter, er det typisk for ansatte inden for miljøområdet, at de er bredt funderede og kan have baggrund i såvel natur- som samfundsvidenskab, humaniora, ingeniør- eller sundhedsvidenskab. Uddannelsens relative bredde giver samtidig de færdige masterkandidater en bred vifte af muligheder for ansættelse. teknisk-vidensk abelig mil jøvurdering Målgruppens bredde giver samtidig gode muligheder for at etablere samarbejder med en række aktører og organisationer, ligesom den giver gode muligheder for at etablere udvekslingsaftaler mellem undervisere og studerende på såvel europæisk som globalt plan.

5 Indhold og opbygning Varighed, metoder og struktur Masteruddannelsen i teknisk-videnskabelig miljøvurdering er normeret til 1 årsværk (60 ECTS), idet et årsværk defineres som en fuldtidsstuderendes arbejde i ét år. Uddannelsen udgør for hvert studieår 30 ECTS og varer to år på deltid, dvs. 4 semestre. Et modul svarer til et semester. Uddannelsen er tilrettelagt som skemalagt undervisning i form af seminarer på Aalborg Universitet, it-støttet fjernundervisning og selvstændige studier. Studieformen består af såvel projektarbejde (individuelt og i grupper) som kurser (projektenhedskurser og studieenhedskurser). Uddannelsen opererer med tre typer af studieaktiviteter: Projektarbejde, der eksamineres gennem de 3 miniprojekter samt det afsluttende afgangsprojekt Projektenhedskurser (PE-kurser) der støtter op om og eksamineres gennem projekterne Studieenhedskurser (SE-kurser), der eksamineres særskilt. I projekterne bearbejdes faktiske problemstillinger, som de studerende selv vælger, ofte med udgangspunkt i emner med relation til deres daglige arbejde. Ved at samarbejde med vejledere og medstuderende med forskellige faglige kompetencer skabes et inspirerende læringsmiljø, hvori der kan opstå innovative bearbejdninger af de valgte emner. teknisk-videnskabelig miljøvurdering

6 Oversigt over uddannelsens elementer Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Modul 1: Offentlige miljøvurderingsmetoder Offentlig miljøregulering og planlægning PE-kursus 3 ECTS Ingeniørfaglige evalueringsmetoder SE-kursus 2 ECTS Risikovurdering og andre naturvidenskabelige miljøvurderingsmetoder SE-kursus 2 ECTS Økonomiske miljøvurderingsmetoder (cost-benefit, cost effectiveness, feasibility studies) SE-kursus 2 ECTS Miniprojekt (incl. informationssøgning) Projekteksamen 6 ECTS Modul 2: Teknikker og værktøjer til teknisk miljøvurdering Geografiske Informations Systemer (GIS) og scenarieteknikker SE-kursus 2 ECTS Livscyklusvurderinger, simulering ved hjælp af pc-værktøjer SE-kursus 2 ECTS VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) og SMV (Strategisk Miljøvurdering) SE-kursus 2 ECTS Energisystemanalyse SE-kursus 2 ECTS Miniprojekt Projekteksamen 7 ECTS Modul 3: Applikation af teknikker og metoder og afsluttende projekt Valgfri kurser. et af de tre kurser vælges Miljøvurdering på energiområdet PE-kursus 4 ECTS Biodiversitet og det åbne land (GIS) PE-kursus 4 ECTS Industriel miljøledelse PE-kursus 4 ECTS Miljøkommunikation og participatoriske metoder SE-kursus 2 ECTS Miljøetik og miljøpolitik SE-kursus 3 ECTS Miniprojekt Projekteksamen 6 ECTS Modul 4: Afgangsprojekt Afgangsprojekt Projekteksamen 15 ECTS teknisk-vidensk abelig mil jøvurdering

7 Modul 1: Offentlige miljøvurderingsmetoder Varighed: 1. september januar 2009 Modulet består af 5 studieaktiviteter: Offentlig miljøregulering og planlægning..kursets formål er at give den studerende et samlet overblik over den offentlige miljøregulering og planlægning. Ingeniørfaglige evalueringsmetoder..kursets formål er at sætte den studerende i stand til at gennemføre evalueringsprocesser med udgangspunkt i metoder som logisk projektanalyse (LFA), teknologivurdering, scenarieværksteder mv. Risikovurdering..Kurset fokuserer på risikobegrebet i forhold til mennesket med udgangspunkt i uafhængige videnskabelige gennemgange af risikoundersøgelser knyttet til henholdsvis miljø, planlægning og individ, herunder i forhold til projektstyring, i forhold til miljøkatastrofeplanlægning og i forhold til antiterror planlægning. Økonomiske miljøvurderingsmetoder (cost-benefit, cost-effectiveness, feasibility studies)..kursets formål er at sætte den studerende i stand til at forstå sammenhængen mellem offentlig regulering, innovation og samfundsøkonomiske feasibility studier. Den studerende skal kunne gennemføre sådanne feasibility studier og anvende dem i design af offentlig regulering og strategier for teknologisk innovation. Miniprojekt..Modulet afsluttes med udarbejdelse af et selvvalgt miniprojekt. Modul 2: Teknikker og værktøjer til teknisk miljøvurdering Varighed: 1. februar juni 2009 Modulet består af 5 studieaktiviteter: Geografiske Informations Systemer (GIS) og scenarieteknikker..gis kan karakteriseres som dels det grænse- og sektoroverskridende værktøj, der via den geografiske reference, muliggør sammenstilling og analyse af data af forskellig oprindelse og med varierende kvalitet, dels repræsentationen af virkeligheden ved fx grafik, tabeller (databaser), grafer, kort, relationer m.m. Kurset er en gennemgang af, hvordan GIS struktureres, opbygges, og ikke mindst hvilke anvendelsesmuligheder GIS har. Livscyklusvurderinger, simulering ved hjælp af pc-værktøjer..kursets formål er at gøre studerende i stand til at planlægge og udføre livscyklusvurderinger ved brug af eksisterende databaser og kommercielle softwareværktøjer. Derudover trænes de studerende også i selv at opbygge databaser og udarbejde fortolkninger og anbefalinger for beslutningstagere på baggrund af livscyklusvurderinger. VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) og SMV (Strategisk Miljøvurdering)..Kursets formål er at give studerende forståelse for baggrunden for VVM og SMV, indsigt i den europæiske og danske lovgivning samt forståelse for betydningen heraf for kommune- og regionsplanlægning. De studerende skal ligeledes gennem kurset opnå viden og forståelse for forskellige vurderingsmetoder, hvilket skal danne baggrund for dels at anvende VVM/SMV og dels kritisk at kunne vurdere udførte miljøvurderinger. teknisk-videnskabelig miljøvurdering

8 Energisystemanalyse..Kursets formål er at sætte den studerende i stand til at anvende energisystemanalyse-modeller på konkrete projekterings og planlægningsopgaver. Kurset introducerer generelle energisystemanalyse-metoder og sætter den studerende i stand til at anvende værktøjer på såvel projektniveauet som på planlægningsniveauet. Miniprojekt..Modulet afsluttes med udarbejdelse af et selvvalgt miniprojekt. Modul 3: Applikation af teknikker og metoder Varighed: 1. september januar Der skal på modulet gennemføres 4 studieaktiviteter: de 2 SE-kurser, et specialiseret PE-kursus efter eget valg og miniprojektet, der skal betragtes som et forstudie til det afsluttende afgangsprojekt.. Miljøkommunikation og participatoriske metoder..kursets formål er dels at give den studerende kendskab til og træning i at anvende forskellige miljøkommunikative metoder, som kan anvendes i forhold til berørte borgere eller i produktkædesamarbejde, dels at give den studerende et aktivt kendskab til forskellige former for borgerinddragelse og deres respektive styrker og svagheder i uensartede situationer. Miljøetik og miljøpolitik..kursets formål er at sætte den studerende i stand til at analysere og vurdere det sociale rum, hvori miljøvurderingerne foretages, og de krav der formuleres, på grundlag af miljøetisk og diskursanalytisk teori og metode. Kurset skal forberede den studerende til at varetage opgaver med politikudvikling i samarbejde med ledelsen. teknisk-vidensk abelig mil jøvurdering De specialiserede og valgfri PE-kurser, som forventes tilbudt i første omgang er: Miljøvurdering på energiområdet..formålet med kurset er at give de studerende færdigheder i anvendelse af værktøjer og metoder til vurdering af miljøproblemer med tilknytning til energiområdet. Der lægges vægt på en sammenhængende forståelse mellem på den ene side karakteren af forskellige miljøkonsekvenser og på den anden side karaktererne af potentielle løsningsforslag på hhv. kort og langt sigt. Kurset anvender bl.a. energisystemanalyse værktøjer fra tidligere kurser. Biodiversitet og det åbne land (GIS)..Formålet med kurset er at give de studerende et indgående kendskab til de værdier, som er knyttet til biodiversitet, til de faktorer, som spiller en afgørende rolle for udviklingen af biodiversitet i det åbne land, og viden om de teorier og metoder der på den baggrund anvendes til kortlægning af biodiversiteten i geografiske informationssystemer. De studerende sættes på den baggrund i stand til at analysere og vurdere fordele og ulemper ved alternative kortlægningsmetoder og trænes i at anvende kortlægningen i forhold til den naturorienterede arealforvaltning. Miljøledelse i industrien (Corporate Environmental Management)..Formålet med kurset er at give de studerende en forståelse af de ledelsesmæssige og strategiske miljøudfordringer, virksomhederne skal håndtere internt og i relation til markedet samt andre aktører. Kurset fokuserer på miljøledelse i et virksomhedsperspektiv og gennemgår teoretiske og empiriske metoder og værktøjer til håndtering at dette. Miniprojekt..Modulet afsluttes med udarbejdelse af et selvvalgt miniprojekt.

9 Miniprojekterne på modul 1 3 På hvert af modulerne 1 3 skal der skrives et miniprojekt. I miniprojekterne skal den studerende dokumentere sine evner til at anvende en eller flere af de metoder, der er præsenteret på modulet på et konkret område. Dette område vil typisk kunne vælges med udgangspunkt i den studerendes arbejdssituation uden for uddannelsen. Miniprojekterne kan gennemføres individuelt eller gruppevis. Projektrapporten efter 1. modul skal have et omfang af ca. 15 normalsider for individuelle rapporter og ca normalsider pr deltager ved grupperapporter. Projektrapporterne efter 2. og 3. modul skal hver have et omfang af ca. 20 normalsider for individuelle rapporter og ca. 15 normalsider pr. deltager ved grupperapporter. Der vil være tilknyttet en vejleder til miniprojekterne. Modul 4: Afgangsprojekt Varighed: 1. februar juni 2010 Det udarbejdede afgangsprojektet, skal dokumentere, at niveauet for uddannelsen er nået. Afgangsprojektet efter 4. modul skal have et omfang af ca normalsider for individuelle rapporter og ca normalsider pr. deltager ved grupperapporter. Projektet forsvares ved en mundtlig prøve. Emnet for afgangsprojektet vil være selvvalgt, forventeligt indenfor den studerendes eksterne arbejdsområde. Emnet skal godkendes af uddannelsens undervisere. Der vil blive knyttet en vejleder til projektet. Prøver og evalueringer Der afholdes en afsluttende prøve i studieenhedskurserne. Prøven kan være mundtlig eller skriftlig. Der gives bestået eller ikke bestået. Projektenheden, dvs. projektarbejde og de dertil hørende projektenhedskurser evalueres som en helhed og bedømmes efter 7-trinsskalaen. I evalueringen af projektenhederne i modul 1 og 3 er der tale om interne prøver, mens der i evalueringen af projektenheden i modul 2 og afgangsprojekt i modul 4 er tale om eksterne prøver. I alle projektenhedsprøver gives hvert gruppemedlem en individuel karakter. Modulopbygning Uddannelsen består af fire moduler på hver 15 ECTS-point jf. skemaet på side 6. Er du ikke interesseret i en hel masteruddannelse, er det muligt blot at følge et (eller flere) af uddannelsens moduler (modul 1-3). Efter gennemført modul vil du få udstedt et modulbevis fra universitetet teknisk-videnskabelig miljøvurdering

10 Arbejdsform Den faglige udvikling I løbet af de første to moduler på uddannelsen vil de studerende opnå et grundigt kendskab til en bredde af miljøvurderingsmetoder og til de omstændigheder, hvorunder metoderne bringes i anvendelse. I tredje modul får de studerende mulighed for at specialisere sig og udvælge netop de områder og metoder, som de er særligt interesserede i. Med projektarbejdet i fjerde modul får de studerende en mulighed for at arbejde endnu mere i dybden på et udvalgt område. Valget af projektemne vil typisk afhænge af hvilke jobfunktioner de studerende arbejder med sideløbende med uddannelsen, eller de jobfunktioner de efterfølgende forventer at skulle varetage. Ved afslutningen af uddannelsen vil de studerende kunne foretage selvstændige miljøvurderinger på grundlag af teoretisk og empirisk indsigt og med udgangspunkt i de metoder og procedurer, som præsenteres på uddannelsen. De studerende vil samtidig blive i stand til kritisk at kunne analysere, vurdere og videreudvikle de miljøledelses- eller miljøvurderingsfunktioner og -opgaver, de efterfølgende kommer til at varetage. Seminarer Uddannelsens rygrad udgøres af de seks årlige seminarer. Seminarerne afholdes på Aalborg Universitet. Undervisningen på seminarerne starter almindeligvis torsdag kl. 20 og afsluttes lørdag kl. 15. På seminarerne veksles mellem forskellige aktiviteter:..oplæg fra uddannelsens faste undervisere efterfulgt af diskussion..gæsteforelæsninger efterfulgt af diskussion..arbejde med computerbaserede metoder, og..deltageroplæg Mellem seminarerne I perioderne mellem seminarerne foregår studiearbejdet mere selvstændigt med litteraturstudier, projektarbejde, opgaveskrivning og evt. ekskursioner arrangeret af deltagerne selv. Der skal i gennemsnit regnes med 15 timers studiearbejde pr. uge. De opgaver, som skrives undervejs, er knyttet til de såkaldte studieenhedskurser (SE-kurser), og er forskellige i både form og indhold. Nogle er gruppeopgaver, andre individuelle opgaver. Nogle opgavebesvarelser fremlægges for de øvrige deltagere, mens andre bedømmes uden fremlæggelse. Arbejdet på 1. år Arbejdsformerne vil være relativt ensartede på 1. og 2. år: Seminarer og mellemliggende perioder med forberedelse, opgaveskrivning og arbejdet med den afsluttende projektrapport. På 1. år vil deltagerne imidlertid blive inddelt i studiegrupper efter geografisk placering. Studiegrupperne fungerer i perioderne mellem seminarerne og vil blive forpligtet til at skrive opgaver og forberede kortere oplæg på grundlag af opgaverne. En væsentlig del af uddannelsens første år anvendes til at skrive de to miniprojekter. Emnerne for miniprojekterne er selvvalgte, men vil være relaterede til kurserne på de enkelte moduler. Det tilstræbes, at projekternes problemstillinger lægges op ad emner, som er relevante for den studerendes arbejde. Der gives vejledning undervejs af uddannelsens undervisere. 10 teknisk-vidensk abelig mil jøvurdering

11 Arbejdet på 2. år På 2. år omorganiseres grupperne efter deltagernes særlige ønsker og interesser især med henblik på det afsluttende projektarbejde. Den studerende vælger efter interesse et af flere opslåede projektenhedskurser. Valget af kursus vil have betydning for valget af miniprojektet på 3. modul og typisk også for valg af afsluttende afgangsprojekt. Også på 3. modul vil en væsentlig del af arbejdsindsatsen blive anvendt på at skrive en afsluttende projektrapport. Projektrapporten præsenteres og forsvares ved en afsluttende mundtlig eksamen. Forskningsmæssig og faglig forankring Masteruddannelsen i teknisk-videnskabelig miljøvurdering er hjemmehørende på Institut for Samfundsudvikling og Planlægning. Instituttet har i en årrække udbudt forskningsbaserede uddannelser indenfor miljø- og planlægningsområdet. Uddannelsen i teknisk-videnskabelig miljøvurdering vil primært være tilknyttet forskningsgruppen Environmental Management. Litteratur Til hvert kursus og til hvert seminar vil der være litteraturlister med henvisninger til obligatorisk og supplerende litteratur. Meget af litteraturen vil være elektronisk tilgængelig på uddannelsens intranet (se nedenfor). Enkelte bøger vil blive brugt som gennemgående litteratur. Pensum pr. modul forventes at ligge på et omfang af sider. Denne litteratur skal købes. Intranet Undervisningen på begge år understøttes af en kodeordsbeskyttet del af internettet, hvor bl.a. seminarprogrammer, opgaver, litteraturlister, litteratur, oplæg og foredragsnoter mv. løbende opdateres. For at kunne deltage i den interne kommunikation via intranettet skal man have adgang til en computer med internetforbindelse. Både pc og Macintosh kan benyttes. Uddannelsen vil blive afviklet i nær tilknytning til andre relevante uddannelser på AAU, først og fremmest uddannelserne i Plan og Miljø, Environmental Management og Geografi. Dele af uddannelsen i teknisk-videnskabelig miljøvurdering tænkes gennemført i direkte samarbejde med de nævnte uddannelser. Undervisere Undervisningen på uddannelsen varetages primært af medarbejdere fra Institut for Samfundsudvikling og Planlægning. Der vil dog blive inddraget eksterne foredragsholdere fra relevante institutioner. teknisk-videnskabelig miljøvurdering 11

12 Adgangskrav Bemærk, at adgangskravet består af to dele, idet der både stilles krav om et bestemt uddannelsesniveau og krav om relevant erhvervserfaring. Uddannelsesbaggrund For at opfylde kravet om uddannelse kræves det, at du har en relevant uddannelse på minimum bachelorniveau. Blandt de relevante uddannelser, der er adgangsgivende kan nævnes:..diplomuddannelsen i Humanøkologi ved AAU samt andre relevante diplomuddannelser..ingeniøruddannelser med miljøfaglig kompetence..landinspektøruddannelsen..universitære bachelor- og kandidatuddannelser indenfor naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora, sundhedsvidenskab eller tekniske videnskaber..arkitektuddannelserne..journalistuddannelserne..relevante professionsbacheloruddannelser. Dispensation Ansøgere, der ikke opfylder kravet om en relevant uddannelse på bachelorniveau, men som på anden måde skønnes at have erhvervet tilsvarende og relevante kvalifikationer, for eksempel gennem efter- og videreuddannelse, vil også kunne optages. I sådanne tilfælde vil der blive foretaget en vurdering af den enkeltes samlede uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Erhvervserfaring Alle ansøgere skal, uanset uddannelsesbaggrund, have mindst to års relevant erhvervserfaring, erhvervet efter den adgangsgivende uddannelse. Det vil sige, at man skal have arbejdet i mindst to år i en funktion, som er relevant for studiet af tekniskvidenskabelig miljøvurdering. Ved optagelse kan der ikke dispenseres for kravet om erhvervserfaring. Øvrige forudsætninger De studerende, der starter på Masteruddannelsen i teknisk-videnskabelig miljøvurdering forventes at have et bredt og basalt kendskab til miljøområdet, svarende til det, der opnås gennem Diplomuddannelsen i Humanøkologi. En del kan forventes i kraft af deres tidligere uddannelse som eksempelvis biolog eller økonom at have etableret et grundigt kendskab til særlige afgrænsede aspekter af miljøområdet. Mange kan desuden forventes at have fungeret som eksempelvis sagsbehandlere, undervisere og formidlere, eller at have varetaget miljøledelsesfunktioner i private virksomheder. Deltagerne forventes desuden at være i stand til at læse engelske tekster og at have basal erfaring med anvendelse af it på brugerniveau. Adgangsbegrænsninger og udvælgelseskriterier Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antallet af studiepladser, vil der ske udvælgelse på baggrund af en faglig helhedsbedømmelse af hver enkelt ansøger. Udvælgelsen blandt de kvalificerede ansøgere vil ske ud fra en vurdering af ansøgernes aktuelle jobfunktion, erhvervserfaring og uddannelsesmæssige baggrund. (Ansøgere til hele masteruddannelsen vil blive prioriteret forud for ansøgere til enkeltmoduler). 12 teknisk-vidensk abelig mil jøvurdering

13 teknisk-videnskabelig miljøvurdering 13

14 Praktiske oplysninger Ansøgning 1. juni 2008: hele masteruddannelsen Hvis der er ledige pladser efter fristens udløb, kan der indsendes ansøgninger indtil holdet er fyldt op - eller indtil medio august. Ønsker du optagelse på uddannelsens enkeltmoduler er ansøgningsfristen: 1. juni 2008 Modul 1: Offentlige miljøvurderingsmetoder Modul 3: Applikation af teknikker og metoder 1. december 2008 Modul 2: Teknikker og værktøjer til tekniskmiljøvurdering Ansøgningsskema Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse eller downloades via hjemmesiden: Dokumentation skal altid vedlægges Det er vigtigt, for at vi kan behandle din ansøgning om optagelse, at den fornødne dokumentation er vedlagt. Vedlæg kopi af eksamensbeviser, dokumentation for relevant erhvervserfaring (fx arbejdsgivers erklæring, kopi af ansættelsesbevis eller lignende), evt. beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer samt din motivation for at søge om optagelse på uddannelsen. Hvis der ikke er den fornødne plads på ansøgningsskemaet, vedlægges et CV. *) Den opgivne deltagerpris gælder kun for statsborgere i et EUland eller et EØS-land. Deltagere uden for disse lande skal betale et højere beløb, nemlig den fulde undervisningstakst uden statstilskud. Faktura Hvis du har indgået aftale med din arbejdsgiver om betaling af dit uddannelsesforløb, kan faktura sendes direkte til din arbejdsgiver. Hvis arbejdsgiverens betalingsadresse ikke fremgår af ansøgningsskemaet, vil fakturaen blive sendt til dig på din privatadresse. E-faktura Hvis du er offentligt ansat, er det meget vigtigt, at du på ansøgningsskemaet anmoder om en E-faktura. Vi beder dig om, at du udfylder rubrikken om e-faktura og på forhånd indhenter de fornødne oplysninger om EAN-nummer og CVR-nummer hos din arbejdsgiver. Kun hvos disse oplysninger fremgår, er vi i stand til at fremsende betalingsopkrævning til din arbejdsgiver i form af en e-faktura. Afmelding Hvis du fortryder din ansøgning og ønsker at melde fra, skal afmelding ske skriftligt til Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse, Deltagerbetalingen kan refunderes under forudsætning af, at vi har modtaget din afmelding før semesterstart, som er den 1. september for efterårssemestret og den 1. februar for forårssemestret. Pris *) Deltagerbetalingen udgør kr pr. semester/pr. modul, i alt kr. for hele masteruddannelsen. Betalingen bliver opkrævet forud for semesterstart/modulstart to gange om året, forår og efterår. Dertil kommer udgifter til undervisningsmaterialer (ca kr. pr. semester/ pr. modul) samt eventuelt til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne. 14 teknisk-vidensk abelig mil jøvurdering

15 Yderligere information Studieordning Uddannelsen udbydes i henhold til Studieordning for Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering, Efter- og Videreuddannelse ved Aalborg Universitet, september Studieordningen kan ses på internetadressen: Seminardatoer September oktober november januar marts april maj 2009 Seminarerne finder sted fra torsdag aften kl. 20, fredag kl og slutter lørdag eftermiddag kl. 15. Der vil som regel være mulighed for at købe mad på universitetet. Du skal selv sørge for overnatning. Praktiske oplysninger om seminarerne samt information om overnatningsmuligheder i Aalborg finder du på internetadressen: normal arbejdstid (aften, weekend, fjernundervisning) eller i dagtimerne. Kontakt Læs mere om uddannelsen på hvor du også kan finde et ansøgningsskema. Du kan få besvaret faglige spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte uddannelsens koordinator lektor Finn Arler, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning. Ring på telefon eller send en Du kan også kontakte uddannelsessekretær Rita Svendsen. Ring på telefon eller send en Du kan få besvaret spørgsmål angående optagelsesproceduren, betaling, SVU mv. ved at kontakte Sekretariat for Efter- og Videreuddannelse. Ring på telefon eller send en SVU og orlov til uddannelse Man kan søge SVU (statens voksenuddannelsesstøtte), hvis man opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. Kravet om heltidsundervisning kan eventuelt opfyldes ved at kombinere flere deltidsfag/-uddannelser. Læs mere om betingelser for SVU samt oplysninger om, hvor man kan få vejledning: Ledige Reglerne for lediges deltagelse i undervisning er fastsat via arbejdsmarkedslovgivningen. Ledige bør derfor altid kontakte deres A-kasse, inden de søger optagelse (eller hvis ledighed indtræffer i et studieforløb), uanset, om undervisningen foregår uden for Læs mere om Aalborg Universitets masteruddannelser, diplomuddannelser, moduler og kurser på adressen: Forbehold for holdoprettelse Aalborg Universitet forbeholder sig ret til at aflyse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering på grund af for få ansøgere eller på grund af andre særlige omstændigheder. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer samt slåfejl. teknisk-videnskabelig miljøvurdering 15

16 Sekretariat for EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks Aalborg Tlf Fax

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Studieordning. Masteruddannelse i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering

Studieordning. Masteruddannelse i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering Landinspektøruddannelsen De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Studieordningen er konsekvensrettet september 2007 som følge af indførelsen af 7-trins karakterskalaen L- Studieordning

Læs mere

Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi

Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi H U M A N Ø KO LO G I Diplomuddannelse under Åben Uddannelse Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013

Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013 Ansøgningsskema til Teknologisk diplomuddannelse i Humanøkologi 2013 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2013 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes med

Læs mere

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011328 Vidensdeling og organisatorisk læring September 2011 , februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Fredrik Nielsens Vej 5 8000

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Teknologisk Diplomuddannelse (TD) med speciale i Humanøkologi

Teknologisk Diplomuddannelse (TD) med speciale i Humanøkologi Landinspektøruddannelsen De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Studieordningen er konsekvensrettet september 2007 som følge af indførelsen af 7-trins karakterskalaen L- Studieordning

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

M A S T E R I M AT E M AT I K

M A S T E R I M AT E M AT I K MASTER I MATEMATIK 2-årig masteruddannelse evu.aau.dk Master i Matematik Matematik er de naturvidenskabelige og tekniske videnskabers sprog, ligesom matematik spiller en stor rolle i økonomi og samfundsvidenskaber

Læs mere

NYESTE GUDSTJENESTE- OG RITUALFORMER

NYESTE GUDSTJENESTE- OG RITUALFORMER NYESTE GUDSTJENESTE- OG RITUALFORMER Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Målgruppe... 2 Tilrettelæggelse... 2 Adgangskrav... 2 Fagligt indhold...

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til Master i IT, Organisation efterår 2015 Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet skal udfyldes med blokbogstaver 1.

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL)

Studieordning for uddannelsen. Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Studieordning for uddannelsen Master i Problem Baseret Læring og Ingeniørvidenskab (MPBL) Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag Studieordningen for uddannelsen er fastlagt i henhold

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER

DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Design og ledelse af kreative processer Alle mennesker har evnen til at skabe nye idéer, tænke nye tanker og gøre ting på nye

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret

Master i Pædagogisk Ledelse. forskningsbaseret Master i Pædagogisk Ledelse forskningsbaseret En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om, er

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

ENKELTFAG MUSIKALSK PRODUKTION

ENKELTFAG MUSIKALSK PRODUKTION ENKELTFAG MUSIKALSK PRODUKTION Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 3 Målgruppe... 3 Tilrettelæggelse... 3 Adgangskrav... 3 Fagligt indhold...

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

efter-& nelse videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Tilvalg i historie Enkeltfag

efter-& nelse videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Tilvalg i historie Enkeltfag uddan- efter-& nelse videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Tilvalg i historie Enkeltfag September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og Videreuddannelse Aarhus Universitet

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Aarhus University OutReach etablerer møder,

Læs mere

UniTysk. Modulet: Tysk sprog. Efter- og Videreuddannelse

UniTysk. Modulet: Tysk sprog. Efter- og Videreuddannelse UniTysk Modulet: Tysk sprog Efter- og Videreuddannelse 2016 Indhold UniTysk De tre moduler på UniTysk Modulet Tysk sprog Uddannelsesmål Målgrupper Adgangskrav Praktiske oplysninger Kontakt Redaktion: Jan

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Bioteknologi, efterår 2016

Ansøgningsskema til Master i Bioteknologi, efterår 2016 Ansøgningsskema til Master i Bioteknologi, efterår 2016 Ansøgningsfrist 1. november 2016 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes med blokbogstaver. 1. Personlige

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden!

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

Masteruddannelse i Læreprocesser

Masteruddannelse i Læreprocesser Efter- og videreuddannelse Masteruddannelse i Læreprocesser 2006 AAU2005 Aalborg Universitet (AAU) driver undervisning og forskning til højeste niveau inden for humaniora, ingeniør-, natur- og samfundsvidenskab.

Læs mere

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsfrist 3. august 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde ansøgningsskemaet med blokbogstaver 1.

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

E F T E R U D D A N N E L S E

E F T E R U D D A N N E L S E 2016 EFTERUDDANNELSE S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T A L T K A N L A D E S I G G Ø R E F O R S K N I N G S B A S E R E T E F T E R U D D A N N E L S E REDAKTIO N Michael Dichow Lund, fuldmægtig Anne

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Efter- og videreuddannelse. Design af e-læring i undervisning og medarbejderuddannelse Master i it, organisation

Efter- og videreuddannelse. Design af e-læring i undervisning og medarbejderuddannelse Master i it, organisation Efter- og videreuddannelse Design af e-læring i undervisning og medarbejderuddannelse Master i it, organisation AAU2006 49230_Masteriit_organi.indd 1 07/11/05 13:26:34 Indhold Master i it, organisation...

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Master i it, specialiseringen i interaktionsdesign

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Master i it, specialiseringen i interaktionsdesign uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Master i it, specialiseringen i interaktionsdesign og multimedier (MIT) 2011521 Fagpakken Interaktive digitale medier 2011522 Webkommunikation,

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

ENKELTFAG HISTORIE efter- og Videreuddannelse 2012/2013

ENKELTFAG HISTORIE efter- og Videreuddannelse 2012/2013 ENKELTFAG HISTORIE Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 2 Målgruppe... 2 Tilrettelæggelse... 2 Adgangskrav... 3 Fagligt indhold... 3 Tid og

Læs mere

Filosofi GOD METODE efter- og Videreuddannelse 2012/2013

Filosofi GOD METODE efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Filosofi GOD METODE Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 3 Målgruppe... 3 Tilrettelæggelse... 3 Adgangskrav... 3 Fagligt indhold... 4 Tid og

Læs mere

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser

STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser STADS-DANS ANSØGNINGSVEJLEDNING, Deltidsuddannelser Login til STADS-DANS: www.stadsdans.aau.dk/deltid Vær opmærksom på at vælge den danske version af login siden! Et godt tip Tryk på F11 for at få STADS-DANS

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Ikt og Læring (MIL), forår 2013

Ansøgningsskema til Master i Ikt og Læring (MIL), forår 2013 Ansøgningsskema til Master i Ikt og Læring (MIL), forår 2013 Udfyld skemaet med blokbogstaver. Ansøgningsfrist 1. november 2012 / 1. december 2012 Jeg er ny studerende på MIL-uddannelsen Jeg har deltaget

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2018 Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2 AAU EXECUTIVE / MBA Kompetente medarbejdere sikrer virksomhedens fremtidige indtjening En vigtig faktor for at sikre vores

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012

uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Master i it, specialiseringen i softwarekonstruktion(mit) 2011545 Fagpakken Pervasive computing og mobile services 2011546 Pervasive computing,

Læs mere

Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management

Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management Studieordning for Master i Informationsforvaltning & Records Management Udbydes af Aalborg Universitet (AAU) i samarbejde med Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) 1 1. Bekendtgørelsesgrundlag Masteruddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS

MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS MASTER I MUSIKPÆDAGOGISK PRAKSIS opkvalificering af pædagogiske og kunstneriske kompetencer specialiserede færdigheder inden for et bredere felt af musikpædagogisk praksis uddannelse og samarbejde i praksisfællesskaber

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Master i. offentlig ledelse

Master i. offentlig ledelse Master i offentlig ledelse 2 En ny vej til professionel ledelse i det offentlige Hver eneste leder i den offentlige sektor står over for store strategiske udfordringer. Reformer som fx strukturreformen,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCESSER efter- og AAAAdddedddMnlseNdNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 DESIGN OG LEDELSE AF KREATIVE PROCES- SER

Læs mere

Nye vitaminer... ... finder du her! Efter- og videreuddannelse ved. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Nye vitaminer... ... finder du her! Efter- og videreuddannelse ved. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Efter- og videreuddannelse ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Nye vitaminer...... finder du her! I foråret 2009 udbydes følgende

Læs mere