Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering"

Transkript

1 Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU

2 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform Arbejdskrav Praktiske oplysninger Kontakt Redaktion: Finn Arler og Henrik Riisgaard, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning i samarbejde med Sekretariat for. Efter- og Videreuddannelse Grafisk produktion: Novagraf a/s Oplag: 500 stk. Aalborg Universitet, marts 2008 Denne tryksag er fremstillet med den mindst mulige miljøbelastning. Trykkeriet er miljøcertificeret efter miljøleddelsesstandarden ISO teknisk-vidensk abelig mil jøvurdering

3 Miljøvurdering Opmærksomheden omkring løsningen af samfundets miljøproblemer er steget mærkbart de senere år. Dette gælder både i den offentlige regulering og planlægning, i virksomhedernes ledelse og planlægning, inden for undervisningsområdet og ikke mindst i den offentlige debat. Der er som følge heraf på nationalt og internationalt niveau blevet udviklet en række procedurer og metoder, der på forskellig måde sigter på at inddrage miljøforhold i alle beslutningsprocesser. Blandt de forskellige procedurer og metoder, der anvendes i offentligt regi, kan nævnes VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet), SMV (Strategisk Miljøvurdering), grønne regnskaber, risikovurderinger, livscyklusvurderinger (LCA), geografisk informationssystem (GIS) og miljøøkonomiske vurderingsmetoder. I privat regi er der tilsvarende udviklet forskellige miljøledelsessystemer (ISO 14001, EMAS), der tager sigte på at forbedre virksomhedernes miljøforhold på grundlag af forskellige former for miljøvurdering. Alle disse procedurer og metoder fungerer sammen med et kompliceret regelsystem, der bl.a. omfatter plansystemet og miljøgodkendelsesreguleringen, Agenda 21-regler samt en række forskellige handlingsplaner. Miljøvurdering er i den forbindelse blevet et nøgleelement. Det gælder både i relation til alle de specifikke afgørelser i privat og offentligt regi og i relation til prioriteringen af miljøforhold mere generelt. Miljøeffekter skal opgøres og vurderes både indbyrdes og i forhold til andre relevante hensyn. Et stort antal mennesker bliver involveret i miljøvurdering, ikke mindst fordi en række af procedurerne til miljøvurdering involverer forskellige former for borgerinddragelse. Der er på den baggrund opstået et behov for at uddanne masterkandidater, der er i stand til at foretage miljøvurderinger i offentligt og privat regi, og som har kendskab til relevante regler, metoder og procedurer. Desuden er der behov for masterkandidater, der er opmærksomme på den sammenhæng, som miljøvurdering indgår i, og på de kommunikations- og argumentationsformer, der anvendes i forbindelse med vurderinger af miljøforhold. Det sidste er ikke mindst vigtigt i forbindelse med borgerinddragelse og miljøuddannelse på forskellige niveauer. Diplomuddannelsen i Humanøkologi Aalborg Universitet har også en diplomuddannelse inden for miljøområdet. Det drejer sig om Diplomuddannelsen i Humanøkologi. Hvor masteruddannelsen sigter på at optræne deltagernes specifikke færdigheder inden for en række metoder og værktøjer, sigter Diplomuddannelsen i Humanøkologi i højere grad på at give deltagerne et bredt, alment overblik over de vigtigste temaer og metoder på miljøområdet. Humanøkologi udbydes også i efteråret teknisk-videnskabelig miljøvurdering

4 Uddannelsens formål Det overordnede formål med masteruddannelsen er:..at give den studerende kendskab til en række forskellige former for miljøvurdering, der anvendes i forskelligt regi..at give den studerende kendskab til de centrale teorier og traditioner på området..at gøre den studerende bevidst om de omstændigheder, som miljøvurderinger foretages på baggrund af, og de forudsætninger, som de enkelte metoder er baseret på..at træne den studerende i anvendelse, kritisk vurdering og selvstændig tilpasning af de vigtigste metoder til miljøvurdering. Uddannelsen skal sætte den studerende i stand til:..selvstændigt og på grundlag af teknisk-videnskabelige metoder at kunne analysere og vurdere miljøforhold..selvstændigt at kunne igangsætte miljøvurderingsinitiativer og gennemføre vurderingerne på grundlag af gældende regler..selvstændigt at kunne agere i de sociale rum, hvori miljøvurderingerne foretages, herunder at inddrage interessenter og berørte samt at formidle resultater til alle relevante parter..selvstændigt at kunne vurdere metodernes relevans, anvendelighed og begrænsninger på baggrund af et indgående kendskab til deres indbyggede forudsætninger. Målgruppe og jobprofil De primære målgrupper for uddannelsen er:..kommunale og amtslige/regionale sagsbehandlere, planlæggere og Agenda 21-medarbejdere..privatansatte med miljøledelsesfunktioner..miljøplanlæggere i konsulentvirksomheder..ansatte i offentlige institutioner og private organisationer med opgaver i relation til miljøforhold..journalister og andre formidlere, der arbejder med eller gerne vil arbejde med miljøemner..akademisk uddannede, der gerne vil efteruddannes til og/eller forbedre og udvide deres hidtidige kompetencer på miljøområdet..undervisere, der arbejder med miljø- eller ledelsesundervisning på forskellige niveauer. Der kan imidlertid udmærket tænkes at være andre interesserede ansøgere, som opfylder adgangsbetingelserne. Fælles for målgruppen er, at der er tale om medarbejdere i offentligt eller privat regi, som ønsker at udvikle en stærkere kompetence til at varetage miljøledelses- og miljøvurderingsfunktioner eller som forventer at bruge kendskabet til miljøvurdering i en formidlingsmæssig sammenhæng. På grund af miljøområdets tværfaglige karakter, er det typisk for ansatte inden for miljøområdet, at de er bredt funderede og kan have baggrund i såvel natur- som samfundsvidenskab, humaniora, ingeniør- eller sundhedsvidenskab. Uddannelsens relative bredde giver samtidig de færdige masterkandidater en bred vifte af muligheder for ansættelse. teknisk-vidensk abelig mil jøvurdering Målgruppens bredde giver samtidig gode muligheder for at etablere samarbejder med en række aktører og organisationer, ligesom den giver gode muligheder for at etablere udvekslingsaftaler mellem undervisere og studerende på såvel europæisk som globalt plan.

5 Indhold og opbygning Varighed, metoder og struktur Masteruddannelsen i teknisk-videnskabelig miljøvurdering er normeret til 1 årsværk (60 ECTS), idet et årsværk defineres som en fuldtidsstuderendes arbejde i ét år. Uddannelsen udgør for hvert studieår 30 ECTS og varer to år på deltid, dvs. 4 semestre. Et modul svarer til et semester. Uddannelsen er tilrettelagt som skemalagt undervisning i form af seminarer på Aalborg Universitet, it-støttet fjernundervisning og selvstændige studier. Studieformen består af såvel projektarbejde (individuelt og i grupper) som kurser (projektenhedskurser og studieenhedskurser). Uddannelsen opererer med tre typer af studieaktiviteter: Projektarbejde, der eksamineres gennem de 3 miniprojekter samt det afsluttende afgangsprojekt Projektenhedskurser (PE-kurser) der støtter op om og eksamineres gennem projekterne Studieenhedskurser (SE-kurser), der eksamineres særskilt. I projekterne bearbejdes faktiske problemstillinger, som de studerende selv vælger, ofte med udgangspunkt i emner med relation til deres daglige arbejde. Ved at samarbejde med vejledere og medstuderende med forskellige faglige kompetencer skabes et inspirerende læringsmiljø, hvori der kan opstå innovative bearbejdninger af de valgte emner. teknisk-videnskabelig miljøvurdering

6 Oversigt over uddannelsens elementer Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Modul 1: Offentlige miljøvurderingsmetoder Offentlig miljøregulering og planlægning PE-kursus 3 ECTS Ingeniørfaglige evalueringsmetoder SE-kursus 2 ECTS Risikovurdering og andre naturvidenskabelige miljøvurderingsmetoder SE-kursus 2 ECTS Økonomiske miljøvurderingsmetoder (cost-benefit, cost effectiveness, feasibility studies) SE-kursus 2 ECTS Miniprojekt (incl. informationssøgning) Projekteksamen 6 ECTS Modul 2: Teknikker og værktøjer til teknisk miljøvurdering Geografiske Informations Systemer (GIS) og scenarieteknikker SE-kursus 2 ECTS Livscyklusvurderinger, simulering ved hjælp af pc-værktøjer SE-kursus 2 ECTS VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) og SMV (Strategisk Miljøvurdering) SE-kursus 2 ECTS Energisystemanalyse SE-kursus 2 ECTS Miniprojekt Projekteksamen 7 ECTS Modul 3: Applikation af teknikker og metoder og afsluttende projekt Valgfri kurser. et af de tre kurser vælges Miljøvurdering på energiområdet PE-kursus 4 ECTS Biodiversitet og det åbne land (GIS) PE-kursus 4 ECTS Industriel miljøledelse PE-kursus 4 ECTS Miljøkommunikation og participatoriske metoder SE-kursus 2 ECTS Miljøetik og miljøpolitik SE-kursus 3 ECTS Miniprojekt Projekteksamen 6 ECTS Modul 4: Afgangsprojekt Afgangsprojekt Projekteksamen 15 ECTS teknisk-vidensk abelig mil jøvurdering

7 Modul 1: Offentlige miljøvurderingsmetoder Varighed: 1. september januar 2009 Modulet består af 5 studieaktiviteter: Offentlig miljøregulering og planlægning..kursets formål er at give den studerende et samlet overblik over den offentlige miljøregulering og planlægning. Ingeniørfaglige evalueringsmetoder..kursets formål er at sætte den studerende i stand til at gennemføre evalueringsprocesser med udgangspunkt i metoder som logisk projektanalyse (LFA), teknologivurdering, scenarieværksteder mv. Risikovurdering..Kurset fokuserer på risikobegrebet i forhold til mennesket med udgangspunkt i uafhængige videnskabelige gennemgange af risikoundersøgelser knyttet til henholdsvis miljø, planlægning og individ, herunder i forhold til projektstyring, i forhold til miljøkatastrofeplanlægning og i forhold til antiterror planlægning. Økonomiske miljøvurderingsmetoder (cost-benefit, cost-effectiveness, feasibility studies)..kursets formål er at sætte den studerende i stand til at forstå sammenhængen mellem offentlig regulering, innovation og samfundsøkonomiske feasibility studier. Den studerende skal kunne gennemføre sådanne feasibility studier og anvende dem i design af offentlig regulering og strategier for teknologisk innovation. Miniprojekt..Modulet afsluttes med udarbejdelse af et selvvalgt miniprojekt. Modul 2: Teknikker og værktøjer til teknisk miljøvurdering Varighed: 1. februar juni 2009 Modulet består af 5 studieaktiviteter: Geografiske Informations Systemer (GIS) og scenarieteknikker..gis kan karakteriseres som dels det grænse- og sektoroverskridende værktøj, der via den geografiske reference, muliggør sammenstilling og analyse af data af forskellig oprindelse og med varierende kvalitet, dels repræsentationen af virkeligheden ved fx grafik, tabeller (databaser), grafer, kort, relationer m.m. Kurset er en gennemgang af, hvordan GIS struktureres, opbygges, og ikke mindst hvilke anvendelsesmuligheder GIS har. Livscyklusvurderinger, simulering ved hjælp af pc-værktøjer..kursets formål er at gøre studerende i stand til at planlægge og udføre livscyklusvurderinger ved brug af eksisterende databaser og kommercielle softwareværktøjer. Derudover trænes de studerende også i selv at opbygge databaser og udarbejde fortolkninger og anbefalinger for beslutningstagere på baggrund af livscyklusvurderinger. VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) og SMV (Strategisk Miljøvurdering)..Kursets formål er at give studerende forståelse for baggrunden for VVM og SMV, indsigt i den europæiske og danske lovgivning samt forståelse for betydningen heraf for kommune- og regionsplanlægning. De studerende skal ligeledes gennem kurset opnå viden og forståelse for forskellige vurderingsmetoder, hvilket skal danne baggrund for dels at anvende VVM/SMV og dels kritisk at kunne vurdere udførte miljøvurderinger. teknisk-videnskabelig miljøvurdering

8 Energisystemanalyse..Kursets formål er at sætte den studerende i stand til at anvende energisystemanalyse-modeller på konkrete projekterings og planlægningsopgaver. Kurset introducerer generelle energisystemanalyse-metoder og sætter den studerende i stand til at anvende værktøjer på såvel projektniveauet som på planlægningsniveauet. Miniprojekt..Modulet afsluttes med udarbejdelse af et selvvalgt miniprojekt. Modul 3: Applikation af teknikker og metoder Varighed: 1. september januar Der skal på modulet gennemføres 4 studieaktiviteter: de 2 SE-kurser, et specialiseret PE-kursus efter eget valg og miniprojektet, der skal betragtes som et forstudie til det afsluttende afgangsprojekt.. Miljøkommunikation og participatoriske metoder..kursets formål er dels at give den studerende kendskab til og træning i at anvende forskellige miljøkommunikative metoder, som kan anvendes i forhold til berørte borgere eller i produktkædesamarbejde, dels at give den studerende et aktivt kendskab til forskellige former for borgerinddragelse og deres respektive styrker og svagheder i uensartede situationer. Miljøetik og miljøpolitik..kursets formål er at sætte den studerende i stand til at analysere og vurdere det sociale rum, hvori miljøvurderingerne foretages, og de krav der formuleres, på grundlag af miljøetisk og diskursanalytisk teori og metode. Kurset skal forberede den studerende til at varetage opgaver med politikudvikling i samarbejde med ledelsen. teknisk-vidensk abelig mil jøvurdering De specialiserede og valgfri PE-kurser, som forventes tilbudt i første omgang er: Miljøvurdering på energiområdet..formålet med kurset er at give de studerende færdigheder i anvendelse af værktøjer og metoder til vurdering af miljøproblemer med tilknytning til energiområdet. Der lægges vægt på en sammenhængende forståelse mellem på den ene side karakteren af forskellige miljøkonsekvenser og på den anden side karaktererne af potentielle løsningsforslag på hhv. kort og langt sigt. Kurset anvender bl.a. energisystemanalyse værktøjer fra tidligere kurser. Biodiversitet og det åbne land (GIS)..Formålet med kurset er at give de studerende et indgående kendskab til de værdier, som er knyttet til biodiversitet, til de faktorer, som spiller en afgørende rolle for udviklingen af biodiversitet i det åbne land, og viden om de teorier og metoder der på den baggrund anvendes til kortlægning af biodiversiteten i geografiske informationssystemer. De studerende sættes på den baggrund i stand til at analysere og vurdere fordele og ulemper ved alternative kortlægningsmetoder og trænes i at anvende kortlægningen i forhold til den naturorienterede arealforvaltning. Miljøledelse i industrien (Corporate Environmental Management)..Formålet med kurset er at give de studerende en forståelse af de ledelsesmæssige og strategiske miljøudfordringer, virksomhederne skal håndtere internt og i relation til markedet samt andre aktører. Kurset fokuserer på miljøledelse i et virksomhedsperspektiv og gennemgår teoretiske og empiriske metoder og værktøjer til håndtering at dette. Miniprojekt..Modulet afsluttes med udarbejdelse af et selvvalgt miniprojekt.

9 Miniprojekterne på modul 1 3 På hvert af modulerne 1 3 skal der skrives et miniprojekt. I miniprojekterne skal den studerende dokumentere sine evner til at anvende en eller flere af de metoder, der er præsenteret på modulet på et konkret område. Dette område vil typisk kunne vælges med udgangspunkt i den studerendes arbejdssituation uden for uddannelsen. Miniprojekterne kan gennemføres individuelt eller gruppevis. Projektrapporten efter 1. modul skal have et omfang af ca. 15 normalsider for individuelle rapporter og ca normalsider pr deltager ved grupperapporter. Projektrapporterne efter 2. og 3. modul skal hver have et omfang af ca. 20 normalsider for individuelle rapporter og ca. 15 normalsider pr. deltager ved grupperapporter. Der vil være tilknyttet en vejleder til miniprojekterne. Modul 4: Afgangsprojekt Varighed: 1. februar juni 2010 Det udarbejdede afgangsprojektet, skal dokumentere, at niveauet for uddannelsen er nået. Afgangsprojektet efter 4. modul skal have et omfang af ca normalsider for individuelle rapporter og ca normalsider pr. deltager ved grupperapporter. Projektet forsvares ved en mundtlig prøve. Emnet for afgangsprojektet vil være selvvalgt, forventeligt indenfor den studerendes eksterne arbejdsområde. Emnet skal godkendes af uddannelsens undervisere. Der vil blive knyttet en vejleder til projektet. Prøver og evalueringer Der afholdes en afsluttende prøve i studieenhedskurserne. Prøven kan være mundtlig eller skriftlig. Der gives bestået eller ikke bestået. Projektenheden, dvs. projektarbejde og de dertil hørende projektenhedskurser evalueres som en helhed og bedømmes efter 7-trinsskalaen. I evalueringen af projektenhederne i modul 1 og 3 er der tale om interne prøver, mens der i evalueringen af projektenheden i modul 2 og afgangsprojekt i modul 4 er tale om eksterne prøver. I alle projektenhedsprøver gives hvert gruppemedlem en individuel karakter. Modulopbygning Uddannelsen består af fire moduler på hver 15 ECTS-point jf. skemaet på side 6. Er du ikke interesseret i en hel masteruddannelse, er det muligt blot at følge et (eller flere) af uddannelsens moduler (modul 1-3). Efter gennemført modul vil du få udstedt et modulbevis fra universitetet teknisk-videnskabelig miljøvurdering

10 Arbejdsform Den faglige udvikling I løbet af de første to moduler på uddannelsen vil de studerende opnå et grundigt kendskab til en bredde af miljøvurderingsmetoder og til de omstændigheder, hvorunder metoderne bringes i anvendelse. I tredje modul får de studerende mulighed for at specialisere sig og udvælge netop de områder og metoder, som de er særligt interesserede i. Med projektarbejdet i fjerde modul får de studerende en mulighed for at arbejde endnu mere i dybden på et udvalgt område. Valget af projektemne vil typisk afhænge af hvilke jobfunktioner de studerende arbejder med sideløbende med uddannelsen, eller de jobfunktioner de efterfølgende forventer at skulle varetage. Ved afslutningen af uddannelsen vil de studerende kunne foretage selvstændige miljøvurderinger på grundlag af teoretisk og empirisk indsigt og med udgangspunkt i de metoder og procedurer, som præsenteres på uddannelsen. De studerende vil samtidig blive i stand til kritisk at kunne analysere, vurdere og videreudvikle de miljøledelses- eller miljøvurderingsfunktioner og -opgaver, de efterfølgende kommer til at varetage. Seminarer Uddannelsens rygrad udgøres af de seks årlige seminarer. Seminarerne afholdes på Aalborg Universitet. Undervisningen på seminarerne starter almindeligvis torsdag kl. 20 og afsluttes lørdag kl. 15. På seminarerne veksles mellem forskellige aktiviteter:..oplæg fra uddannelsens faste undervisere efterfulgt af diskussion..gæsteforelæsninger efterfulgt af diskussion..arbejde med computerbaserede metoder, og..deltageroplæg Mellem seminarerne I perioderne mellem seminarerne foregår studiearbejdet mere selvstændigt med litteraturstudier, projektarbejde, opgaveskrivning og evt. ekskursioner arrangeret af deltagerne selv. Der skal i gennemsnit regnes med 15 timers studiearbejde pr. uge. De opgaver, som skrives undervejs, er knyttet til de såkaldte studieenhedskurser (SE-kurser), og er forskellige i både form og indhold. Nogle er gruppeopgaver, andre individuelle opgaver. Nogle opgavebesvarelser fremlægges for de øvrige deltagere, mens andre bedømmes uden fremlæggelse. Arbejdet på 1. år Arbejdsformerne vil være relativt ensartede på 1. og 2. år: Seminarer og mellemliggende perioder med forberedelse, opgaveskrivning og arbejdet med den afsluttende projektrapport. På 1. år vil deltagerne imidlertid blive inddelt i studiegrupper efter geografisk placering. Studiegrupperne fungerer i perioderne mellem seminarerne og vil blive forpligtet til at skrive opgaver og forberede kortere oplæg på grundlag af opgaverne. En væsentlig del af uddannelsens første år anvendes til at skrive de to miniprojekter. Emnerne for miniprojekterne er selvvalgte, men vil være relaterede til kurserne på de enkelte moduler. Det tilstræbes, at projekternes problemstillinger lægges op ad emner, som er relevante for den studerendes arbejde. Der gives vejledning undervejs af uddannelsens undervisere. 10 teknisk-vidensk abelig mil jøvurdering

11 Arbejdet på 2. år På 2. år omorganiseres grupperne efter deltagernes særlige ønsker og interesser især med henblik på det afsluttende projektarbejde. Den studerende vælger efter interesse et af flere opslåede projektenhedskurser. Valget af kursus vil have betydning for valget af miniprojektet på 3. modul og typisk også for valg af afsluttende afgangsprojekt. Også på 3. modul vil en væsentlig del af arbejdsindsatsen blive anvendt på at skrive en afsluttende projektrapport. Projektrapporten præsenteres og forsvares ved en afsluttende mundtlig eksamen. Forskningsmæssig og faglig forankring Masteruddannelsen i teknisk-videnskabelig miljøvurdering er hjemmehørende på Institut for Samfundsudvikling og Planlægning. Instituttet har i en årrække udbudt forskningsbaserede uddannelser indenfor miljø- og planlægningsområdet. Uddannelsen i teknisk-videnskabelig miljøvurdering vil primært være tilknyttet forskningsgruppen Environmental Management. Litteratur Til hvert kursus og til hvert seminar vil der være litteraturlister med henvisninger til obligatorisk og supplerende litteratur. Meget af litteraturen vil være elektronisk tilgængelig på uddannelsens intranet (se nedenfor). Enkelte bøger vil blive brugt som gennemgående litteratur. Pensum pr. modul forventes at ligge på et omfang af sider. Denne litteratur skal købes. Intranet Undervisningen på begge år understøttes af en kodeordsbeskyttet del af internettet, hvor bl.a. seminarprogrammer, opgaver, litteraturlister, litteratur, oplæg og foredragsnoter mv. løbende opdateres. For at kunne deltage i den interne kommunikation via intranettet skal man have adgang til en computer med internetforbindelse. Både pc og Macintosh kan benyttes. Uddannelsen vil blive afviklet i nær tilknytning til andre relevante uddannelser på AAU, først og fremmest uddannelserne i Plan og Miljø, Environmental Management og Geografi. Dele af uddannelsen i teknisk-videnskabelig miljøvurdering tænkes gennemført i direkte samarbejde med de nævnte uddannelser. Undervisere Undervisningen på uddannelsen varetages primært af medarbejdere fra Institut for Samfundsudvikling og Planlægning. Der vil dog blive inddraget eksterne foredragsholdere fra relevante institutioner. teknisk-videnskabelig miljøvurdering 11

12 Adgangskrav Bemærk, at adgangskravet består af to dele, idet der både stilles krav om et bestemt uddannelsesniveau og krav om relevant erhvervserfaring. Uddannelsesbaggrund For at opfylde kravet om uddannelse kræves det, at du har en relevant uddannelse på minimum bachelorniveau. Blandt de relevante uddannelser, der er adgangsgivende kan nævnes:..diplomuddannelsen i Humanøkologi ved AAU samt andre relevante diplomuddannelser..ingeniøruddannelser med miljøfaglig kompetence..landinspektøruddannelsen..universitære bachelor- og kandidatuddannelser indenfor naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora, sundhedsvidenskab eller tekniske videnskaber..arkitektuddannelserne..journalistuddannelserne..relevante professionsbacheloruddannelser. Dispensation Ansøgere, der ikke opfylder kravet om en relevant uddannelse på bachelorniveau, men som på anden måde skønnes at have erhvervet tilsvarende og relevante kvalifikationer, for eksempel gennem efter- og videreuddannelse, vil også kunne optages. I sådanne tilfælde vil der blive foretaget en vurdering af den enkeltes samlede uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring. Erhvervserfaring Alle ansøgere skal, uanset uddannelsesbaggrund, have mindst to års relevant erhvervserfaring, erhvervet efter den adgangsgivende uddannelse. Det vil sige, at man skal have arbejdet i mindst to år i en funktion, som er relevant for studiet af tekniskvidenskabelig miljøvurdering. Ved optagelse kan der ikke dispenseres for kravet om erhvervserfaring. Øvrige forudsætninger De studerende, der starter på Masteruddannelsen i teknisk-videnskabelig miljøvurdering forventes at have et bredt og basalt kendskab til miljøområdet, svarende til det, der opnås gennem Diplomuddannelsen i Humanøkologi. En del kan forventes i kraft af deres tidligere uddannelse som eksempelvis biolog eller økonom at have etableret et grundigt kendskab til særlige afgrænsede aspekter af miljøområdet. Mange kan desuden forventes at have fungeret som eksempelvis sagsbehandlere, undervisere og formidlere, eller at have varetaget miljøledelsesfunktioner i private virksomheder. Deltagerne forventes desuden at være i stand til at læse engelske tekster og at have basal erfaring med anvendelse af it på brugerniveau. Adgangsbegrænsninger og udvælgelseskriterier Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antallet af studiepladser, vil der ske udvælgelse på baggrund af en faglig helhedsbedømmelse af hver enkelt ansøger. Udvælgelsen blandt de kvalificerede ansøgere vil ske ud fra en vurdering af ansøgernes aktuelle jobfunktion, erhvervserfaring og uddannelsesmæssige baggrund. (Ansøgere til hele masteruddannelsen vil blive prioriteret forud for ansøgere til enkeltmoduler). 12 teknisk-vidensk abelig mil jøvurdering

13 teknisk-videnskabelig miljøvurdering 13

14 Praktiske oplysninger Ansøgning 1. juni 2008: hele masteruddannelsen Hvis der er ledige pladser efter fristens udløb, kan der indsendes ansøgninger indtil holdet er fyldt op - eller indtil medio august. Ønsker du optagelse på uddannelsens enkeltmoduler er ansøgningsfristen: 1. juni 2008 Modul 1: Offentlige miljøvurderingsmetoder Modul 3: Applikation af teknikker og metoder 1. december 2008 Modul 2: Teknikker og værktøjer til tekniskmiljøvurdering Ansøgningsskema Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse eller downloades via hjemmesiden: Dokumentation skal altid vedlægges Det er vigtigt, for at vi kan behandle din ansøgning om optagelse, at den fornødne dokumentation er vedlagt. Vedlæg kopi af eksamensbeviser, dokumentation for relevant erhvervserfaring (fx arbejdsgivers erklæring, kopi af ansættelsesbevis eller lignende), evt. beskrivelse af anden uddannelse eller andre relevante kvalifikationer samt din motivation for at søge om optagelse på uddannelsen. Hvis der ikke er den fornødne plads på ansøgningsskemaet, vedlægges et CV. *) Den opgivne deltagerpris gælder kun for statsborgere i et EUland eller et EØS-land. Deltagere uden for disse lande skal betale et højere beløb, nemlig den fulde undervisningstakst uden statstilskud. Faktura Hvis du har indgået aftale med din arbejdsgiver om betaling af dit uddannelsesforløb, kan faktura sendes direkte til din arbejdsgiver. Hvis arbejdsgiverens betalingsadresse ikke fremgår af ansøgningsskemaet, vil fakturaen blive sendt til dig på din privatadresse. E-faktura Hvis du er offentligt ansat, er det meget vigtigt, at du på ansøgningsskemaet anmoder om en E-faktura. Vi beder dig om, at du udfylder rubrikken om e-faktura og på forhånd indhenter de fornødne oplysninger om EAN-nummer og CVR-nummer hos din arbejdsgiver. Kun hvos disse oplysninger fremgår, er vi i stand til at fremsende betalingsopkrævning til din arbejdsgiver i form af en e-faktura. Afmelding Hvis du fortryder din ansøgning og ønsker at melde fra, skal afmelding ske skriftligt til Sekretariatet for Efter- og Videreuddannelse, Deltagerbetalingen kan refunderes under forudsætning af, at vi har modtaget din afmelding før semesterstart, som er den 1. september for efterårssemestret og den 1. februar for forårssemestret. Pris *) Deltagerbetalingen udgør kr pr. semester/pr. modul, i alt kr. for hele masteruddannelsen. Betalingen bliver opkrævet forud for semesterstart/modulstart to gange om året, forår og efterår. Dertil kommer udgifter til undervisningsmaterialer (ca kr. pr. semester/ pr. modul) samt eventuelt til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med seminarerne. 14 teknisk-vidensk abelig mil jøvurdering

15 Yderligere information Studieordning Uddannelsen udbydes i henhold til Studieordning for Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering, Efter- og Videreuddannelse ved Aalborg Universitet, september Studieordningen kan ses på internetadressen: Seminardatoer September oktober november januar marts april maj 2009 Seminarerne finder sted fra torsdag aften kl. 20, fredag kl og slutter lørdag eftermiddag kl. 15. Der vil som regel være mulighed for at købe mad på universitetet. Du skal selv sørge for overnatning. Praktiske oplysninger om seminarerne samt information om overnatningsmuligheder i Aalborg finder du på internetadressen: normal arbejdstid (aften, weekend, fjernundervisning) eller i dagtimerne. Kontakt Læs mere om uddannelsen på hvor du også kan finde et ansøgningsskema. Du kan få besvaret faglige spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte uddannelsens koordinator lektor Finn Arler, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning. Ring på telefon eller send en Du kan også kontakte uddannelsessekretær Rita Svendsen. Ring på telefon eller send en Du kan få besvaret spørgsmål angående optagelsesproceduren, betaling, SVU mv. ved at kontakte Sekretariat for Efter- og Videreuddannelse. Ring på telefon eller send en SVU og orlov til uddannelse Man kan søge SVU (statens voksenuddannelsesstøtte), hvis man opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. Kravet om heltidsundervisning kan eventuelt opfyldes ved at kombinere flere deltidsfag/-uddannelser. Læs mere om betingelser for SVU samt oplysninger om, hvor man kan få vejledning: Ledige Reglerne for lediges deltagelse i undervisning er fastsat via arbejdsmarkedslovgivningen. Ledige bør derfor altid kontakte deres A-kasse, inden de søger optagelse (eller hvis ledighed indtræffer i et studieforløb), uanset, om undervisningen foregår uden for Læs mere om Aalborg Universitets masteruddannelser, diplomuddannelser, moduler og kurser på adressen: Forbehold for holdoprettelse Aalborg Universitet forbeholder sig ret til at aflyse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering på grund af for få ansøgere eller på grund af andre særlige omstændigheder. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer samt slåfejl. teknisk-videnskabelig miljøvurdering 15

16 Sekretariat for EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks Aalborg Tlf Fax

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi

Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi H U M A N Ø KO LO G I Diplomuddannelse under Åben Uddannelse Miljøøkonomi Natursyn Miljøetik Økologi Livscyklusvurdering Agenda 21 Bæredygtighed Miljøvurdering Grøn livsstil Miljøpolitik Renere teknologi

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Teknologisk Diplomuddannelse (TD) med speciale i Humanøkologi

Teknologisk Diplomuddannelse (TD) med speciale i Humanøkologi Landinspektøruddannelsen De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Studieordningen er konsekvensrettet september 2007 som følge af indførelsen af 7-trins karakterskalaen L- Studieordning

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Master i RETORIK OG FORMIDLING

Master i RETORIK OG FORMIDLING Master i RETORIK OG FORMIDLING Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 3 Målgruppe... 3 Kompetenceprofil... 3 Tilrettelæggelse... 4 Adgangskrav...

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV)

MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN (MBV) MBV tager afsæt i en kompleks forståelse af byggeriet, som har til formål at inspirere deltagerne til nye og mere eksplicitte måder at sikre projekters værdiskabelse. MASTER I BYGHERRERÅDGIVNING OG VÆRDIDESIGN

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Verdensfilosofi. Efter- og videreuddannelse. - i relation til kulturmødet

Verdensfilosofi. Efter- og videreuddannelse. - i relation til kulturmødet Efter- og videreuddannelse Verdensfilosofi - i relation til kulturmødet Verdensfilosofi beskæftiger sig med udvikling og sammenligning af de europæiske og ikke-europæiske filosofiske hovedtraditioner.

Læs mere

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder:

Meritlæreruddannelsens indholdsområder Meritlæreruddannelsen er på 150 ECTS point og består af 3 hovedområder: Meritlæreruddannelsen 2014 Læreruddannelsen i Skive Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET

EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER AALBORG UNIVERSITET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE PSYKOLOGI PÅ DELTID TILVALGSFAG OG ENKELTMODULER 1 DENNE BROCHURE OMFATTER KUN AALBORG UNIVERSITETS TILBUD INDENFOR PSYKOLOGI EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE. UDBYDER OGSÅ EN BACHELOR-

Læs mere

Min meritlæreruddannelse

Min meritlæreruddannelse Min meritlæreruddannelse Læreruddannelsen i Aarhus 2 Hvad er en meritlæreruddannelse? Meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og sigter primært mod et arbejde som lærer i grundskolen. Den har til formål

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 2. del. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse 2013 Formål med HD studiet Om HD studiet HD studiet er en sammenhængende videregående uddannelse på deltid, der udbydes som åben uddannelse. Studiet består

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Hvis du ikke allerede

Læs mere

Energisynskonsulenter

Energisynskonsulenter ANSØGNING Energisynskonsulenter ANSØGNINGSSKEMA Navn: Adresse: Postnr. og by: Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: CVR- nr.: Er De ansat? Selvstændig? Søger på A-niveau? B-niveau? Underskrift: Dato: (Med

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation. Kontaktoplysninger:

Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation. Kontaktoplysninger: Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Ansøgningsskema

Læs mere

Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse AUTOMATION

Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse AUTOMATION Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse i AUTOMATION Diploma of Engineering in Control Engineering Studiestart september 2010, Version 1.0 Studieordningen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere