En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler"

Transkript

1 En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

2 Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst i Sverige og Danmark og der er sket meget i regionen: Pendlingen vokser stadig, mennesker flytter i stigende grad til nabolandet, virksomheder etablerer sig på begge sider, etc. I denne sammenhæng er det vigtigt at løse de praktiske problemer, der er for øresundspendlere og for virksomheder. Det drejer sig helt enkelt om at få hverdagen til at fungere for alle disse mennesker, som har valgt at bo eller arbejde på den anden side af sundet. Eller at give virksomheder forudsætningerne for at rekruttere fra eller etablere sig i nabolandet. Her spiller Öresundskomiteen en afgørende rolle. Öresundskomiteen er en dansksvensk politisk platform, der blev etableret i Formålet er at lette integrationen i Øresundsregionen en grænseregion mellem det østlige Danmark og det sydlige Sverige. En af hovedopgaverne for Öresundskomiteen er at gennemgå og hjælpe til med at fjerne de barrierer, der er i regionen. I de senere år har arbejdet båret frugt og nogle af barriererne er væk. I maj 2007 mødtes den svenske arbejdsmarkedsminister Sven Otto Littorin og hans danske kollega Claus Hjort Frederiksen ved Öresundskomiteens årlige Øresundsting. De to ministre underskrev en deklaration i hvilken de besluttede at etablere en arbejdsgruppe, som skulle gennemgå og finde mulige løsninger på grænsehindringer på arbejdsmarkedet i Øresundsregionen. Det var højdepunktet i en proces, som Öresundskomiteen havde taget initiativ til. Resultatet af arbejdet blev udmøntet i rapporten To lande- et arbejdsmarked, som blev udgivet af den danske og den svenske regering. Öresundskomiteen har forsynet den tværnationale arbejdsgruppe med rapporter og eksempler fra hverdagen. Öresundskomiteen formidler også netværk til regionale eksperter og myndigheder på dansk og svensk side. Man kan sige, at Öresundskomiteen, med politikerne i spidsen, fungerer som et led mellem reglerne og virkeligheden. Vi har produceret denne lille bog for at give dig et billede af, hvilke barrierer der er fjernet og hvilke der stadig skal fjernes. Barriererne og reglerne ændrer sig efterhånden og derfor kan du også finde informationen på vores hjemmeside, der løbende opdateres. I denne bog har vi valgt at præsentere eksempler på barrierer, som de ser ud i dag. Du kan også læse om Öresundskomiteens øvrige aktiviteter for at fremme integrationen på tværs af Øresund. Arbejdet er delvist finansieret af Nordisk Ministerråd og er en del af projektet Grænsehindringer synliggørelse og implementering af løsninger. God læselyst! Anja Storgaard Projektleder, Öresundskomiteen, april 2008

3 Fjernede barrierer Opsigelse under sygdom eller barsel En person, der bor i det ene land og arbejder i det andet, risikerede tidligere at havne udenfor begge landes indkomstbaserede tryghedssystem ved opsigelse under sygdom eller barsel. Spørgsmålet er nu løst ved at en person, som bor i Sverige og arbejder i Danmark er berettiget til svensk arbejdsløshedsunderstøttelse efter raskmelding eller barselsorlov. Men der er stadig problemer, for dem, der ikke bliver raske (se ikke behandlede barrierer ). Grænsegængere og supplerende arbejdsløshedsunderstøttelse Hvis man er fuldtidsarbejdsløs i Sverige og får arbejdsløshedsunderstøttelse kan man tage et deltidsjob i Danmark og samtidig få supplerende dagpenge fra den danske arbejdsløshedsforsikring, hvis de almindelige regler er opfyldt. Dette gælder uden at han eller hun behøver at opfylde specielle krav om at arbejde 296 timer i en periode på 12 uger for at få godtgjort arbejdet og forsikret tid i Sverige. Dette gælder kun grænsegængere.

4 Barrierer hvor en løsning er på vej Rehabilitering for grænsependlere Reglerne for rehabilitering af langtidssygemeldte er forskellige i Sverige og Danmark. Myndighederne på begge sider arbejder for at løse spørgsmålet og foreslår nu, at der skal findes en aftale om rehabilitering for grænsependlere. Arbejdsløshedsforsikring for personer som arbejder kort tid i det andet land Hvis man bor i Sverige og arbejder i en kort periode i Danmark, skal man ved hver ansættelse i Danmark melde sig ud af den svenske a-kasse og ind i en dansk a-kasse og omvendt når ansættelsen ophører. I Danmark har man fundet en praktisk løsning som betyder, at den som er medlem af en dansk arbejdsløshedskasse kan forblive medlem ved kortere ansættelse i udlandet. A-kassen tilbagebetaler for de dage, personen ikke har været omfattet af dansk arbejdsløshedsforsikring. I Sverige er en undersøgelse i gang om en obligatorisk arbejdsløshedsforsikring. Hvis undersøgelsen ikke løser dette problem kan den svenske lovgivning ændres, så den danske løsning også tilpasses Sverige. Finansieringen af social sikring er forskellig i de to lande Man tilhører det sociale sikringssystem i det land, man arbejder. Der opstår et problem, hvis den der bor i Sverige og arbejder i Danmark vil tage ekstraarbejde i Sverige. Så tvinges den danske arbejdsgiver til at betale sociale afgifter på en fjerdedel af den danske løn til den svenske stat. Arbejde for den samme arbejdsgiver er allerede løst via en særlig overenskomst mellem landene. For at løse problemet, også når det gælder forskellige arbejdsgivere, er der nu et forslag om nye regler for skattefradrag i Danmark for sociale afgifter betalt i udlandet. For en arbejdstager som bor i Sverige og arbejder i begge lande er der lagt op til, at arbejdstageren skal kunne betale de sociale afgifter, som den danske arbejdsgiver ellers skulle betale. Arbejdstageren kan trække indbetalingen fra i den danske skat. For at denne løsning skal kunne praktiseres kræves det, at arbejdsgiveren og arbejdstageren indgår en aftale.

5 Uløste eller ikke behandlede barrierer Praktikplads på den anden side af sundet Det er ikke muligt at gennemføre arbejdspraktik i det andet land og opretholde forsørgelsen i det land, hvor man bor. Danmark og Sverige vil ikke tillade praktikplads i nabolandet, idet det også ville have åbnet for praktikmuligheder i resten af EU. Dette spørgsmål er formidlet til Nordisk Grænsehindringsforum (se side 13). Vikarbureauer og montørreglen Montørreglen indebærer, at personer som er bosat i ét land og arbejder maksimalt 183 dage om året i et andet nordisk land under visse forudsætninger beskattes i det land, hvor de bor. Regelen gælder ikke for vikarbureauer. Personer som lejes ud i Danmark fra f.eks. et svensk vikarbureau kan bruttobeskattes med 30 procent. Skatten tilbageholdes af den danske arbejdsgiver og medarbejderen angiver ikke sin indkomst i Danmark. Der lægges heller ikke administrative byrder på det svenske vikarbureau. Sverige mener, at bestemmelserne burde ændres så at vikarbureauer ikke rammes, mens Danmark ikke mener, der er et problem. Opsigelse under langtidssygdom, hvor man ikke bliver rask Hvis en person, som arbejder i Danmark og bor i Sverige, bliver langtidssygemeldt, bliver han som regel også arbejdsløs efter længere tids sygefravær. Sygedagpengene fra Danmark er begrænset til 52 uger. Under visse forudsætninger kan de forlænges yderligere med højst et år. Hvis svenskeren, som har arbejdet i Danmark, stadig er syg og arbejdsløs efter 52 uger medfører det, at han ikke kan få nogen indkomstrelateret støtte. Han får ingen a-kassestøtte da han stadig er syg. Han kan ikke få svenske sygedagpenge da han er omfattet af de danske regler. Det eneste han kan få er svensk kontanthjælp. En dansker kan naturligvis havne i samme situation, men den danske kontanthjælp er cirka dobbelt så høj som den svenske tilsvarende.

6 Risiko for nedsat arbejdsløshedsunderstøttelse Ifølge svenske regler kan støtten fra a-kassen nedsættes mærkbart for den, der afbryder sin ledighed ved at arbejde i udlandet. Baggrunden er, at den såkaldte rammetid (perioden som ligger til grund for beregningen af støtten) er forlænget fra 6 til 12 måneder. Dette indebærer, at man skal arbejde på fuld tid i 12 måneder for at kunne få en fuldtidsunderstøttelse. Hvis en arbejdsløs person, bosat i Sverige, vælger at tage et arbejde i Danmark, skal det, hvis man bliver arbejdsløs igen, betragtes som et nyt anliggende når man vender tilbage til sin svenske a-kasse. Spontant arbejdssøgende kan havne udenfor a-kassesystemet En arbejdssøgende, som bor i Sverige og spontant bruger en halv dag på at søge arbejde i Danmark eller i et andet nordisk land, risikerer at miste sin arbejdsløshedsunderstøttelse. Det er fordi reglerne siger, at en afmelding skal foretages til a-kassen hvis en ledig rejser til udlandet uden at orientere arbejdsformidlingen. Tilmelding til ny a-kasse skal ske den første dag Der er risiko for, at den der bor i Sverige, begynder at arbejde i Danmark og ikke skifter a- kasse den første arbejdsdag, havner udenfor a-kassesystemet. En strammere tolkning af reglerne i a-kasser i Sverige betyder, at det svenske medlem som på sin første arbejdsdag i Danmark glemmer at blive medlem af en dansk a-kasse bryder sin forsikrings anciennitet og dermed kan miste dagpenge. Tredjelandsstatsborgere har svært ved at få arbejdstilladelse Tredjelandsstatsborgere (ikke EU-borgere) med arbejdstilladelse og permanent opholdstilladelse f.eks. i Sverige har meget svært ved at få arbejdstilladelse i Danmark, i det omfang de ikke nogen form for videregående uddannelse som er efterspurgte i Danmark. Systemforskelle Systemforskelle omkring dagpenge til ny-uddannede, efterlønsordninger, barsel og børnepenge opfattes til tider som barrierer. Men disse forskelle vil ikke blive harmoniserede og skal løses ved hjælp af information, da de er udtryk for forskelle i velfærdssystemerne.

7 Rejsen fortsætter Öresundskomiteen arbejder på mange områder for at fremme mobiliteten og tilgængeligheden på tværs af Øresund. I disse år koncentreres lobbyindsatsen inden for kulturen, infrastrukturen og arbejdsmarkedet i Øresundsregionen. Öresundskomiteen følger og støtter det fortsatte arbejde med at løse de hindringer, der står i vejen for at Øresundsregionen skal blive den dynamiske region, den har alle forudsætninger for at blive. Vi mener, at der skal arbejdes videre med flere af de løsningsforslag og barrierer, som præsenteres i denne bog. Dialog og netværk Et vigtigt element når man skal fjerne barrierer er dialog og netværk. For at kunne finde den rigtige information på regionalt og nationalt niveau. Gennem de seneste års arbejde er kanaler på nationalt og regionalt niveau blevet styrket på tværs af ministerier og landegrænser, og dermed også muligheden for at kunne løfte barrierer og informationsbehov til rette sted. Arbejdet med at fjerne barriererne vil desuden fortsætte i Nordisk Grænsehindringsforum, der er etableret af statsministrene i de nordiske lande. Forummet mødtes første gang den 29. januar Pia Kinhult (m), Region Skåne, og Ole Stavad (s), tidligere minister i Danmark, er Sveriges og Danmarks repræsentanter. Öresundskomiteens sekretariat vil tilbyde sin viden og sine mange kontakter til støtte for dette arbejde.

8 Øvrigt arbejde med barrierer Produktion: Öresundskomiteen i samarbejde med ZIP Kommunikation/Øresund. Formgivning: Mikael Forth. Tryk: Utopia Print Öresundskomiteens sekretariat arbejder blandt andet med følgende: At forbedre mulighederne for at arbejde i Danmark for tredjelandsstatsborgere, som bor i Sverige. Dialogen med arbejdsmarkedets parter om øget fleksibilitet og tryghed i overenskomstpensioner på tværs af Øresund. Lobbyarbejde for forbedret infrastruktur og tilgængelighed i Øresundsregionen Arbejde for at fremme vilkårene for kulturarbejdere og kulturlivet i Øresundsregionen. Understøtte mobiliteten bandt studerende Rapporten fra de to regeringer findes på det danske beskæftigelsesministeries hjemmeside Hvis du vil vide mere om vores arbejde er du velkommen til at læse videre på vores hjemmeside, Du er også velkommen til at tage direkte kontakt til os på tlf eller på mail

9 Gammel Kongevej 1, DK-1610 København V Tlf Fax

Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Grænsehindringer i Norden 1 2 Grænsehindringer i Norden Grænsehindringer

Læs mere

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

De nordiske lande én arbejdsplads, ét hjemmemarked

De nordiske lande én arbejdsplads, ét hjemmemarked De nordiske lande én arbejdsplads, ét hjemmemarked En redegørelse om fjernelse af grænsehindringer fra samarbejdsministrenes særlige repræsentant Poul Schlüter 2005 Indhold Forord 3 Styrket information

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter

Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Liste over prioriterede grænsehindringer fra arbejdsmarkedets parter Kommissorium Danmarks minister for nordisk samarbejde, Carsten Hansen, tog i oktober 2014 initiativ til nedsættelsen af en uformel rådgivningsgruppe

Læs mere

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA UDNIENIE W DANII job i danmark o B i danmark Informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ JOBB I DAnMA Arbejde med ældre, syge og handicappede

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering

FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Internationalisering NU FEB 2015. NR. 5. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER Internationalisering Mariane Dissing, adm. dir. FA Verden byder sig til Der var engang, hvor møder i FA altid var på dansk, og hvor det var eksotisk, hvis

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Familieliv - arbejdsliv

Familieliv - arbejdsliv Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen Familieliv - arbejdsliv 1 Familieliv - arbejdsliv Redaktion: Ole Larsen Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Karsten Weirup, Harry Nielsen November 2007

Læs mere

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven-

DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR. budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- DET INDRE MARKED EU S KERNEOPGAVE I 20 ÅR Hver gang du køber ny mobiltelefon, spiser budt brugen af hormoner i europæisk kød. bøf til aftensmad eller ser fjernsyn med ven- Fjernsynet er lavet, så det overholder

Læs mere

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan?

Er det overhovedet relevant med en udenlandsk medarbejder og i givet fald hvordan? Tanker før ansættelse af en udenlandsk medarbejder For de fleste opstår tanken om at ansætte en udenlandsk medarbejder først, når man har konstateret, at det ikke var muligt at besætte de ledige stillinger

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER

GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER GEKOMMEN, UM ZU BLEIBEN HÄR FÖR ATT STANNA ICI POUR RESTER KALMAK IÇIN GELDILER HERE TO STAY PRZYJECHALI, BY ZOSTAC TULLUT JÄÄDÄKSEEN KOMMET FOR AT BLIVE 7 forslag, der skal få udenlandske medarbejdere

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere