Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet"

Transkript

1 Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013

2 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Begrundelse... 7 Grundoplysninger... 8 Uddannelsens kompetenceprofil... 9 Uddannelsens struktur Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 17 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UI for bacheloruddannelsen i public policy Oplysninger til UI om bacheloruddannelsen i public policy

4 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af Danmarks Akkrediteringsinstitution med støtte fra et akkrediteringspanel. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold) 4

5 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for bacheloruddannelsen i public policy består af en kernefaglig ekspert og en aftagerrepræsentant. Kernefaglig ekspert Professor of Institutional Economics, Klaus Nielsen, Department of Management, Birkbeck, University of London Professor Klaus Nielsen er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet, og har tidligere været professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet. Klaus Nielsen har forsket i bl.a. sammenlignende velfærdsstudier, institutioner, innovation og arbejdsmarked. Klaus Nielsen har deltaget i tidligere akkrediteringer, bl.a. af bachelor- og kandidatuddannelserne i økonomi i Danmark, og har erfaringer fra lignende arbejde i England og Belgien. For nuværende er Klaus Nielsen Program Director for tre post graduates degrees ved Birkbeck University of London, ligesom han tidligere har været studieleder for forvaltningsuddannelsen og den samfundsvidenskabelige basisuddannelse på Roskilde Universitet. Aftagerrepræsentant Jan Trosborg, Chef for Økonomistyring og Finans i Aarhus Kommune Jan Trosborg er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet med linjebetegnelse som nationaløkonom. Jan Trosborg har tidligere været underviser ved handelshøjskolen og har haft job i den finansielle sektor som bl.a. økonom i økonomisk politisk sekretariat. I Aarhus kommune har Jan Trosborg varetaget forskellige stillinger med fokus på økonomiske og politiske forhold i bred forstand. Fra 1999 som regnskabschef og fra 2008 som finans- og økonomistyringschef. Jan Trosborg indgår i mange forskellige samarbejdsrelationer internt i Aarhus kommune og i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Jan Trosborg har haft opgaven som rekrutteringsansvarlig inden for eget ansvarsområde og i øvrigt deltaget i rekrutteringer på alle niveauer inden for det økonomiske og politiske område i bred forstand. Datoer i sagsbehandlingen Ansøgning modtaget 1. maj 2013 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation juni supplerende oplysninger modtaget vedr. udviklingsforløbet for uddannelsesforslaget juni supplerende oplysninger om bachelor i politik og administration ved Roskilde Universitet indhentet af Danmarks Akkrediteringsinstitution (Bilag A) august supplerende oplysninger modtaget vedr. aftagerundersøgelse og titel september supplerende oplysninger modtager vedr. bachelordimittendernes adgang til kandidatuddannelse Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 20. august

6 Høringssvar modtaget 3. september 2013 med supplerende bilag 5. september 2013 Kriterium 1 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at der ikke var sandsynliggjort et entydigt behov for uddannelsen, samt at universitetets kvalitets- og udviklingsproces havde været mangelfuld. Universitetet har i høringssvaret tydeliggjort uddannelsens faglige sammensætning set i forhold til beslægtede uddannelser. Videre har en række aftagere tilkendegivet, at de også i lyset af beslægtede uddannelser vurderer, at der er et behov for uddannelsen. Danmark Akkrediteringsinstitution bemærker, at vurdering af kriterium 1 på den baggrund er ændret fra ikke tilfredsstillende til delvist tilfredsstillende. Indstilling På baggrund af den ændrede vurdering af kriterium 1er indstillingen for uddannelsen ændret fra afslag på akkreditering til positiv akkreditering. Sagsbehandling afsluttet 19. september 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 3. oktober

7 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Bacheloruddannelsen i public policy på Aarhus Universitet indstilles til positiv akkreditering. Det er vurderingen, at uddannelsen opfylder alle akkrediteringskriterierne på tilfredsstillende vis. Indstillingen sker på baggrund af en analyse af universitetets proces med udvikling af uddannelsen og en analyse af det samfundsmæssige behov. Universitetet har i udviklingsprocessen gennemført en behovsanalyse baseret på tilkendegivelser fra aftagerpanelerne på Institut for Statskundskab og Institut for Økonomi og 20 relevante aftagere. En række centrale aftagere fra arbejdsmarkedet, der ansætter dimittender i det faglige skæringsfelt mellem statskundskab og økonomi, vurderer, at der er et behov for uddannelsen, også set i lyset af eksisterende beslægtede uddannelser. Derudover er der lagt vægt på, at uddannelsen forventer et optag på mellem 30 og 60 studerende. Heraf må det forventes, at en række studerende alternativt var dimitteret fra bacheloruddannelserne i statskundskab eller økonomi. Det bemærkes kritisk, at uddannelsens struktur medfører, at det de første 2 semestre på uddannelsen i vid udstrækning er overladt til den studerende selv at skabe en faglig identitet, der integrerer de to centrale fagområder, uddannelsen består af. Det skyldes, at de studerende her følger forelæsninger sammen med de studerende fra bacheloruddannelsen i statskundskab og bacheloruddannelsen i økonomi. Det er derfor væsentligt, at universitetet i forlængelse af forelæsningerne vil oprette holdundervisning, hvor holdende udelukkende består af public policy studerende. Forskningsmiljøerne bag uddannelsen er af høj kvalitet, og der er potentiale for at udvikle fagområdet i skæringspunktet mellem statskundskab og økonomi yderligere. Uddannelsens forskningsmæssige forankring og struktur berettiger også den ansøgte titel. Endelig indgår uddannelsen i kendte og fungerende kvalitetssikringsrammer.

8 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen skal udbydes i Aarhus Sprog Undervisningen vil foregå på dansk Hovedområde Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde Antal forventede studerende 60 Uddannelsen ønskes udbudt første gang 1. september 2014 Uddannelsen erstatter helt eller delvist en eksisterende uddannelse? Nej 8

9 Uddannelsens kompetenceprofil En bachelor i public policy økonomi opnår følgende viden: 1. Har et indgående kendskab til flere af statskundskabens centrale og tilgrænsende discipliner og de væsentligste teorier, metoder og begreber indenfor disse discipliner. 2. Forstår de centrale teorier inden for samfundsøkonomien, herunder indenfor disciplinerne økonometri, mikroøkonomi og makroøkonomi og kan bruge disse fags metoder. 3. Har et indgående kendskab til centrale teorier indenfor public policy. En bachelor i public policy økonomi opnår følgende færdigheder: 1. Er i stand til selvstændigt at analysere politologiske, samfundsvidenskabelige, samfundsøkonomiske og public policy problemstillinger, hvor de væsentligste teorier, metoder og begreber anvendes. 2. Forstår afgrænsning af en politologisk, samfundsvidenskabelig, samfundsøkonomisk og public policy problemstilling for at opstille løsningsforslag. 3. Er i stand til selvstændigt at sætte sig ind i politologisk, samfundsøkonomisk, samfundsvidenskabeligt og public policy stofområde. 4. Kan formalisere en problemstilling i matematiske modeller. 5. Kan formidle en public policy teori og problemstilling såvel skriftlig som mundtligt. 6. Kan tilegne sig viden på dansk og engelsk. 7. Er i stand til selvstændigt at indsamle data og informationer. 8. Kan anvende IT redskaber og andre kilder til dataindsamling og databehandling. 9. Forstår kvantitative metoder til at foretage empiriske undersøgelser. En bachelor i public policy økonomi opnår følgende kompetencer: 1. Kan formidle af analyser til relevante målgrupper. 2. Er i stand til selvstændigt at formulere en samfundsøkonomisk, samfundsvidenskabelig og public policy problemstilling. 3. Kan applicere en teoretisk indsigt på et empirisk materiale. 4. Kan vurdere videnskabeligt arbejde. 5. Kan strukturere egen læring. 6. Kan reflektere over teoriers og metoders anvendelighed og begrænsninger. 7. Kan arbejde alene og indgå i fagligt samarbejde. 8. Kan begrunde et løsningsforslag og vælge mellem mulige løsningsforslag. 9. Kan arbejde selvstændigt, målrettet og under tidspres. (Studieordningen for bacheloruddannelsen i public policy, samlet ansøgning s. 49f. og supplerende oplysninger af 14. august 2013) 9

10 Uddannelsens struktur Der benyttes eksisterende fag fra hhv. statskundskab og økonomi i de tre første søjler. Fjerde søjle er nye public policy fag (Ansøgningen, s. 25) 10

11 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Karakteristik af processen På Aarhus Universitet indeholder universitetsledelsens vedtagne interne proces for oprettelsen af nye uddannelser en prækvalifikation og en 1. og 2. behandling af forslag til nye uddannelser i universitetets uddannelsesudvalg. Herefter fremsendes forslaget til intern godkendelse i universitetsledelsen (Supplerende dokumentation af 14. juni 2013). Universitetet har vedhæftet de skabeloner, der anvendes i processen, og opstillet en tidslinje, der bl.a. omfatter: - Udarbejdelse af uddannelsesbeskrivelse, kompetenceprofil og struktur - Anmodning om prækvalifikation til uddannelsesudvalget på AU, hvor der udarbejdedes fem siders beskrivelse af planer og overvejelser i forhold til udvikling af uddannelsen - Inddragelse af aftagerpaneler og behovsundersøgelse - Forhåndsansøgning til Universitetsledelsen der består af en fem siders beskrivelse om uddannelsen (Supplerende oplysninger af 14. juni 2013). Aftagerpanelerne for statskundskab og økonomi har været inddraget i arbejdet med uddannelsesforslaget i efteråret/vinteren 2012 og foråret Universitetet skriver, at aftagerpanelerne har været inddraget både ved møder og i forbindelse med den behovsundersøgelse, universitetet har gennemført i forbindelse med uddannelsesforslaget. I behovsundersøgelsen er 20 potentielle aftagere inden for både det offentlige og det private arbejdsmarked blevet kontaktet (Ansøgningen, s. 7). Inddragelsen er sket på baggrund af en beskrivelse af uddannelsen og dens kompetenceprofil. Udvalgte aftagere har ligeledes modtaget kompetenceprofiler for beslægtede uddannelser. Universitetet skriver, at spørgsmålet om hvorvidt uddannelsen kunne udbydes som en toning inden for universitetets eksisterende uddannelsesudbud er blevet drøftet af aftagerpanelet på Institut for Statskundskab og aftagerpanelet på Institut for Økonomi samt af uddannelsesbåndet. Uddannelsesbåndet består af formanden dekan Mette Thunø, dekanerne fra universitetets fire hovedområder, vicedirektøren fra AU studier, kvalitetschefen for AU studier og en række administrative medarbejdere (Ansøgningen s. 8). Universitetet lægger i den forbindelse vægt på, at det ikke har været en mulighed inden for statskundskab, fordi det ønskede optagelseskrav adskiller sig herfra. Hensigten med uddannelsen er, at: den skal være med til at udvikle et nyt fagområde i grænseområdet mellem økonomi og statskundskab, hvorfor der er behov for en ny uddannelse og ikke en toning (Supplerende oplysninger af 14. juni 2013). Sammenhæng mellem kompetenceprofil og erhvervssigte For både bacheloruddannelserne i statskundskab og økonomi er overgangsfrekvensen til kandidatuddannelsen på både Aarhus Universitet og landsplan over 90 % de sidste tre år. På den baggrund er det universitetets forventning, at også langt størstedelen af bachelorerne fra den ansøgte uddannelse fortsætter videre på en kandidatuddannelse. Bachelordimittenderne vil have direkte adgang til cand.oecon. på Aarhus Universitet, hvor det er universitetets plan at oprette et public policy spor til dem ved siden af de eksisterende spor i national- og driftsøkonomi (Ansøgningen, s. 3 og 8ff.). Det faglige indhold af den påtænkte overbygning fremgår ikke af ansøgningen. 11

12 Når en bachelor i public policy kombineres med en kandidatuddannelse, forventes dimittenderne at kunne finde beskæftigelse i centraladministrationen, kommunerne og i private virksomheder med betydelig kontaktflader til det offentlige fx konsulentbureauer. Konkret forventes de fx at bestride stillinger som analysekonsulent, analytiker og business controller. Hertil forventes det, at de kan finde beskæftigelse i internationale organisationer og større internationale virksomheder (Ansøgningen, s. 4 og høringssvar af 3. september 2013). I bacheloruddannelsens kompetenceprofil fremgår det fx, at de studerende: Er i stand til selvstændigt at analysere politologiske, samfundsvidenskabelige, samfundsøkonomiske og public policy økonomiske problemstillinger, hvor de væsentligste teorier, metoder og begreber anvendes (Samlet ansøgning, s. 50). Samtidig skal de studerende kunne afgrænse denne type problemstillinger og komme med løsningsforslag til dem (Ibid. Bacheloruddannelsen er opbygget af fagelementer fra dels bacheloruddannelsen i statskundskab og i økonomi, hvilket afspejles i kompetenceprofilen. På den baggrund, og på baggrund af de public policy fag der er beskrevet i ansøgningen, er det akkrediteringspanelet vurdering, at sammenhængen mellem uddannelsens kompetenceprofil og erhvervssigte er tilstrækkelig beskrevet. Beslægtede uddannelser og beskæftigelse Ifølge universitetet udfylder uddannelsen et hul i det nuværende udbud af uddannelser. Den afgørende forskel på de eksisterende udbud og den ansøgte uddannelse er, at det er den eneste uddannelse i Danmark, der har så stort fokus og ECTS viet til de politisk-økonomiske fag (Ansøgningen, s. 6). Uddannelsens målgruppe er studerende med interesse for samfundsvidenskab og økonomi, som har gode matematikegenskaber. De kompetencer de studerende får vil: dermed repræsentere en kombination af stærke økonomiske analytiske evner og en udpræget analytisk forståelse af den offentlige forvaltnings rolle i politisk ledede organisationer (Ansøgningen, s. 3). Ud over at være nært knyttet til bacheloruddannelsen i statskundskab og bacheloruddannelsen i økonomi på Aarhus Universitet, anfører universitetet, at uddannelsen i større eller mindre omfang er beslægtet med nedenstående bacheloruddannelser: - Samfundsøkonomi, Aalborg Universitet - Politik og administration, Aalborg universitet - Økonomi og samfundsøkonomisk linje på BA i økonomi, SDU - Statskundskab, SDU - Statskundskab, KU - Økonomi, KU - Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, RUC I ansøgningen fremgår universitetets analyse af, hvor beslægtede de ovennævnte uddannelser er. For de nævnte bacheloruddannelser ved AAU og RUC fremgår også uddannelsernes struktur (Ansøgningen, s. 4ff.). Om bacheloruddannelsen i samfundsøkonomi på AAU skriver universitetet, at de 115 ECTS-point konstituerende fagelementer udgøres af overvejende økonomiske fag, hertil kommer støttefag som fx statistik og økonometri. Af de konstituerende fagelementer er det kun Den offentlig sektors økonomi og Velfærdsstat på 5 ECTS-point, der i flg. ansøgningen er et politisk/økonomisk fag (Ansøgningen, s. 4f. og høringssvar af 3. september 2013). Medtages fagelementet Valgfag vil 25 ECTS-point af bacheloruddannelsen i samfundsøkonomi have et overlap med det faglige hovedfokus på den ansøgte uddannelse, hvor universitetet anfører, at 50 ECTS-point er tilegnet politologisk undervisning (Høringssvar af 3. september 2013). Modsat fokuserer AAU s bacheloruddannelse i politik og administration, iflg. ansøgningen, på samfundsøkonomiske, sociologiske, politologiske, forvaltningsmæssige og internationalt orienterede fag. Fagelementer målrettet økonomi og økonomiske metoder fylder mindre. Fagelementerne Samfundsøkonomi og økonomisk politik, Policy analyse: velfærdsstat og velfærdspolitik samt et specifikt forvaltningsfag udgør fx tilsammen 35 ECTS-point (Ansøgningen, s. 5). 12

13 Om bachelormulighederne på RUC anfører universitetet, at: Bacheloruddannelsen har næsten udelukkende introducerende fag og har f.eks. ikke samme dybde i hverken de politologiske eller de økonomiske fag, da der kun er 2 gange 10 ECTS obligatoriske fag inden for netop politologi og økonomi (Ansøgningen, s. 6). Akkrediteringspanelet bemærker, at det for uddannelser gennemført på RUC er afgørende for den faglige profil, om de studerende er to-fags eller et-fags bachelorer i fx politik og administration. Adgangskravet til bacheloruddannelsen på RUC er matematik b, mens det for den ansøgte uddannelse er matematik A. Panelet anerkender, at der på den ansøgte uddannelse vil være en større tyngde inden for fagområderne økonometri, nationaløkonomi og statistik, end det er tilfældet på RUC. Sammensætningen af bacheloruddannelserne i økonomi og statskundskab ved AU, KU, og SDU fremgår ikke af ansøgningen, men akkrediteringspanelet vurderer, at de overordnet set er sammensat af forskellige kombinationer af økonomiske og politologiske fag. Universitetet skriver, at målgruppen for uddannelsen er økonomisk teoriorienterede statskundskabsstuderende og de politisk økonomi/nationaløkonomi interesserede økonomistuderende. (Ansøgningen, s. 3). Adgangskravet til det spor på cand.oecon. bachelorerne skal have adgang til vil være en bacheloruddannelse i public policy sammensat af mindst 40 ECTS-point fagelementer fra statskundskab eller nye public policy fag og mindst 40 ECTS-point inden for fagområdet samfundsøkonomi (Ansøgningen, s. 3). En bachelorstuderende i økonomi kan i nogen grad gennem sine valgfag tone uddannelsen i retning af public policy men vil ikke, sammenholdt med den ansøgte uddannelse, kunne opnå samme tyngde inden for det politologiske område. Universitetets hensigt er, at sammensætte en bacheloruddannelse forankret i snitfladen mellem statskundskab og forvaltningsøkonomi. Set i det lys vurderer akkrediteringspanelet, at det er de relevante fagelementer, der er sammensat fra de eksisterende bacheloruddannelser i statskundskab og økonomi. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i tilstrækkelig grad adskiller sig fra det eksisterende uddannelsesudbud. Universitetet forventer, at størstedelen af bachelordimittenderne fortsætter på den public policy linje, som universitetet har til hensigt at oprette på cand.oecon. uddannelsen (Ansøgningen, s. 4). Det fremgår da også, at overgangsfrekvensen mellem BA og KA for både statskundskab og økonomi i perioden er over 90 % på landsplan (Ansøgningen, s. 8ff.). Den seneste opgørelse fra Uddannelsesministeriet for det samfundsvidenskabelige hovedområde økonomi og statsvidenskab viser, at ledigheden på landsplan i lå mellem 1-3 %. Den opgjorte ledighed for gruppen af dimittender fra AU, er på niveau med landsplanet (Ansøgningen, s. 11f.). Universitetet har vedlagt en opgørelse fra Akademikernes A-kasse, der omfatter ledigheden for nyuddannede cand.scient.pol., cand. polit. og cand.oecon. i perioden november 2012 til marts I denne opgørelse er ledighedstallene noget højere end i ministeriets opgørelse for Blandt nyuddannede cand.scient.pol. er ledigheden således mellem ca. 25 og 37 %, mens den for cand.oecon. er mellem 24 og 31 %. For cand.polit. viser opgørelsen en ledighed blandt de nyuddannede på mellem 12 og 23 % (Bilag 3). Opgørelsen dækker 96 cand.scient.pol.er., 25 cand.oecon.er og 12 cand.polit.er (Ibid.). Universitetet anerkender, at nyere tal viser en stigning i dimittendledigheden siden Samtidig henleder universitetet opmærksomheden på, at de første dimittender fra uddannelsen - kandidatuddannelse medtaget - forventes i Hertil anfører universitetet, at den politiske regulering af samfundet er i vækst, og derfor forventer universitetet, at efterspørgslen efter public policy dimittender vil være stigende (Ansøgningen, s. 11f.). Enkelte af de adspurgte aftagere tilkendegiver, at de ikke ser et behov for uddannelsen. Det gælder bl.a. Dansk Industri, der udtaler, at: Til nogle typer af jobs vil det være en fordel, men man har også behov for de rene profiler. Man klarer sig udmærket med de nuværende uddannelser. Specialiseringen kommer bagefter og Dansk arbejdsgiverforening, der tilkendegiver, at: Der ansættes stort set ikke nyuddannede kandidater, da der typisk kræves erfaring andre steder fra. Kandidatudbuddet er generelt set fint i dag. (Supplerende oplysninger af 14. juni 2013). DJØF og Mercuri Urval peger 13

14 på et vist behov. DJØF udtale således: Der vil ikke være behov for mange. Derfor går øvelsen ud på at gøre uddannelsen relevant i andre brancher ved fx at få det erhvervsøkonomiske element ind i uddannelsen. Ellers risikerer man at producerer bachelorer/kand. til ledighed og Mercuri Urval udtaler, at: Der er en fordel i kombinationen mellem statskundskab og økonomi, men der er ikke plads til mange uddannelser på arbejdsmarkedet lige nu. Risikoen er, at uddannelsen kommer til at ligne en cand.polit. light. (Supplerende oplysninger af 14. juni 2013). Flere centrale aftagere tilkendegiver imidlertid også, at uddannelsens særlige fagsammensætning bidrager med noget nyt, der vil give dimittenderne særlige kompetencer til at bestride stillinger, hvor netop den politisk forståelse skal kombineres med den økonomiske. Det gælder fx Finansministeriet, og herunder Moderniseringsstyrelsen, hvor dimittenderne vurderes særligt relevante til at arbejde med at skabe tværfaglige koblinger og sammenhænge mellem politologiske perspektiver og økonomiske forståelse (Bilag 1). En lignende tilkendegivelse er kommet fra KL, der sagtens kan se fordelen ved samarbejdet mellem økonomi og statskundskab. Det er i høj grad er brug for, er kombinationen mellem den politiske forståelse og perspektivet på den offentlige sektor (fra Statskundskab) samt evnen til at anvende de økonometriske og statistiske metoder (fra Økonomi) (Høringssvar af 3. september 2013). Lignende tilbagemeldinger er bl.a. kommet fra Rigsrevisionen og aftagerpanelet for Institut for Økonomis medlem fra Skatteministeriet (Høringssvar af 3.september 2013). I en samlet vurdering af arbejdsmarkedssituation konstaterer akkrediteringspanelet, at de opgjorte ledighedstal for det relevante hovedområde i perioden ikke er problematiske. Akkrediteringspanelet er opmærksomt på, at opgørelsen fra Akademikernes a-kasse over nyuddannedes ledighed inden for området er noget højere. Samtidig lægges der vægt på, at uddannelsen er målrettet en gruppe studerende, der i den grad det er muligt, allerede i dag læser på tværs af statskundskab og økonomi. Akkrediteringspanelet vurderer derfor, at uddannelsen vil medføre en begrænset merproduktion af dimittender rettet mod det relevante arbejdsmarked. Akkrediteringspanelet vurderer, at behovsanalysen overvejende afspejler et, om end mindre, så eksisterende behov for dimittender til stillinger, hvor det centrale er en kombinationen af en politisk forståelse med økonomiske kompetencer. Der er i vurderingen lagt vægt på, at centrale aftagere fra arbejdsmarkedet, der ansætter dimittender i det faglige skæringsfelt mellem statskundskab og økonomi, er positive i deres behovstilkendegivelser. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at den faglige profil dimittenderne fra uddannelsen vil få, adskiller dem fra andre dimittender, og panelet vurderer videre, at arbejdsmarkedssituationen i tilstrækkelig grad sandsynliggør et behov for dimittender med uddannelsens kompetenceprofil. Involvering af interessenter Universitetet har i efteråret/vinteren 2012 og sommer 2013 inddraget aftagerpanelet på Institut for statskundskab og aftagerpanelet på Institut for Økonomi, der består af henholdsvis 11 og 5 aftagere (Bilag 2). Aftagerpanelerne har deltaget ved møder, men også er blevet kontaktet telefonisk af en studentermedhjælper og per mail af studielederen i forbindelse med den behovsundersøgelse, universitetet har gennemført i forbindelse med uddannelsesforslaget (Ansøgningen, s. 7 og supplerende oplysninger af 14. juni 2013). I udgangspunktet ønskede universitetet, at oprette en 3 årig bacheloruddannelse bestående af elementer inden for fagområderne, statskundskab, økonomi og filosofi. Aftagerpanelerne tilkendegav, at filosofidelen var for omfangsrig. De efterfølgende justeringer i uddannelsesforslaget resulterede i bacheloruddannelsen i public policy (Høringssvar af 3. september 2013). Dialogen med aftagerpanelerne har indeholdt en drøftelse af, hvorvidt den ønskede faglig profil for uddannelsen findes i det eksisterende uddannelsesudbud, hvilket panelerne har vurderet ikke var tilfældet (Ibid.). Panelerne har været inddraget på baggrund af en uddannelsesbeskrivelse, en kompetenceprofil og en oversigt over uddannelsens struktur. 14

15 Referater fra aftagerpanelernes møde(r) fremgår ikke af ansøgningsmaterialet, men universitetet skriver, at der i aftagerpanelet på statskundskab er bred enighed om at: kandidater med en kombineret stærk økonomisk og politologisk/forvaltningsmæssig kompetenceprofil vil være meget efterspurgte til opgaver, der på en gang kræver betydelige økonomi/statistik kompetencer og en solid indsigt i den offentlige sektors funktionsmåde. (Ansøgningen, s. 7). Aftagerpanelet på økonomi er ligeledes positive over for uddannelsen, dog tilkendegiver aftagerpanelet også, at det manglende erhvervsøkonomiske element kan være en ulempe set i forhold til cand.oecon. uddannelsen (Ibid.). Ud over aftagerpanelerne, har universitetet henover vinteren 2012/13 taget kontakt til 30 potentielle aftagere. En ledelsesrepræsentant for arbejdspladsen har modtaget en mail med en uddannelsesbeskrivelse og en kompetenceprofil, og er samtidig blevet orienteret om, at de ville blive kontaktet med henblik på at gennemføre et telefoninterview. Universitetet oplyser, at hvis det ikke har været muligt at gennemføre et telefoninterview, er der blevet sendt en spørgeskemaundersøgelse (Supplerende oplysninger af 14. juni 2013). De spørgsmål, der er blevet stillet, fremgår ikke af ansøgningsmaterialet. Et uddrag af de adspurgte er: - Aarhus Kommune - Danske Regioner - Finanstilsynet - Rambøll Management - Danmarks Statistik - Deloitte - Kommunernes - Rigsrevisionen Landsforening - Dansk Arbejdsgiverforening - Danmarks Jurist - og Økonomforbund - Mercuri Urval - Skanderborg Kommune - Dansk Industri - Finansministeriet - Moderniseringsstyrelsen (Ansøgningen, s. 7ff. og supplerende oplysninger af 14. juni 2013) Universitetet anfører, at halvdelen af de potentielle aftagere tilkendegiver, at uddannelsen er relevant for deres arbejdsplads (Ansøgningen, s. 7). Da universitetet anser Finansministeriet som den mest prestigefyldte arbejdsplads for de kommende dimittender, har de bedt ministeriet om en udtalelse. Ministeriet ansætter ikke bachelorer, men har forudsat at bachelorerne har adgang til en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse. Ministeriet tilkendegiver, at uddannelsesforslaget adresserer et eksisterende behov i organisationen såvel som i løsningen af de aktuelle samfundsøkonomiske udfordringer. Mere konkret kan dimittenderne være med til at styrke sammenhængen mellem udgiftspolitik, budgetarbejde og de makroøkonomiske fremskrivninger (Bilag 1). Dog tilkendegiver ministeriet også, at i mere specialiserede funktioner med komplicerede makroøkonomiske problemstillinger, vil det prioritere kandidater med større faglig dybde i økonomi (Ibid.). I ansøgningsmaterialet fremgår uddrag af udvalgte aftageres tilbagemeldinger. Universitetet anfører, at blandt de aftagere som ikke finder uddannelsesforslaget relevant, er det gennemgående argument, at de har behov for kandidater med en mere specialiseret baggrund inden for fx økonomi. Heriblandt er Finanstilsynet og Danmarks Statistik. (Ansøgningen, s. 8 og supplerende oplysninger af 14. juni 2013). Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at kun udvalgte medlemmer af aftagerpanelet for økonomi og enkelte øvrige interessenter forholdsvist sent i processen har modtaget kompetenceprofiler for beslægtede uddannelser som baggrund for deres tilbagemeldinger (Høringssvar af 3. september 2013). Akkrediteringspanelet anerkender samtidig, at de adspurgte på det udvidede beslutningsgrundlag har fastholdt, at de vurderer et behov for uddannelsen. Universitetet skriver, at en af aftagerne har tilkendegivet, at forvaltningsret burde indgå i uddannelsen. Universitetet har dog vurderet, at det ikke ville styrke uddannelsen profil og indhold, og derfor er fagelementet ikke en del af uddannelsen (Supplerende oplysninger af 14. juni 2013). 15

16 Akkrediteringspanelet vurderer, at relevante interessenter har været involveret i universitetets proces med henblik på at bidrage til udviklingen af uddannelsen. Universitetets udviklings- og kvalitetssikringsproces Universitetet har ved udviklingen af uddannelsesforslaget fulgt den interne procesplan for udviklingen af nye uddannelsesforslag. Processen involverer en prækvalifikation af uddannelsesudvalget og en efterfølgende forhåndsansøgning til universitetsledelsen. Det er medtaget i vurderingen at universitetsledelsen, jf. skabelonen anvendt til forhåndsansøgning, bl.a. modtager information om uddannelsens kompetenceprofil set i forhold til beslægtede uddannelser og afdækning af arbejdsmarkedsbehovet. Den ansøgte uddannelse udgøres overvejende af fagelementer, der allerede indgår i henholdsvis bacheloruddannelsen i statskundskab og bacheloruddannelsen i økonomi. I løbet af udviklingsprocessen har aftagerpanelerne for de to uddannelser været inddraget, og der er gennemført en behovsundersøgelse blandt aftagere, som akkrediteringspanelet vurderer er relevante. Den gennemførte behovsanalyse viser, at centrale aftagere er positivt indstillet over for uddannelsesforslaget Tilrettelæggelsen af kvalitets- og udviklingsprocessen for uddannelsen vurderes at have været overvejende tilfredsstillende. Det er imidlertid kritisk, at kun udvalgte aftagere har modtaget information om beslægtede uddannelser. På et tilstrækkeligt oplyst grundlag har de dog vurderet, at der er behov for den ansøgte uddannelse. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet på den baggrund, at universitetets udviklings- og kvalitetssikringsproces i tilstrækkeligt grad har sandsynliggjort et samfundsmæssigt behov for uddannelsen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s Supplerende oplysninger af 14. juni 2013 vedr. udviklingsforløbet for uddannelsesforslaget Bilag 1: Udtalelse fra Finansministeriet Bilag 2: Aftagerpanel for Statskundskab og Økonomi Bilag 3: Nyuddannedes ledighed, nov., 12-marts, 13 Høringssvar af 3. september 2013 med supplerende mail til høringssvar af 5. september 16

17 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Uddannelsens fagelementer knytter an til forskningsområderne på Institut for Statskundskab og Institut for Økonomi. Institut for Kultur og Samfund bidrager i mindre grad til uddannelsen. Institut for statskundskab består af syv afdelinger, hvoraf særligt med arbejdere fra tre afdelinger vil bidrage til uddannelsen. Det er afdelingen for komparativ politik/sammenlignende politik, afdelingen for komparativ politik/politisk adfærd og institutioner samt afdelingen for offentlig forvaltning. På Institut for økonomi er det afdelingen for Micro/Macro og afdelingen for Econometrics, der bidrager til uddannelsen (Ansøgningen, s. 13f.). I ansøgningen fremgår det hvilke afdelinger, der forventes at dække uddannelsens fagelementer. Fx fremgår det, at fagelementet almen statskundskab dækkes af VIP fra afdelingen komparativ politik/politisk adfærd og institutioner. Sammenhængen mellem alle uddannelsens fagelementer, VIP og forskningsområde er uddybet i et skema, hvor VIP ernes forskningsområde(r) af relevans for uddannelsen eksemplificeres: (Uddrag af tabel 4, ansøgningen s. 15ff.) Universitetet oplyser, at alle undervisere i en given afdeling kan undervise i det fag, der udbydes af afdelingen. Derfor vil det variere fra semester til semester, hvem der konkret forestår undervisningen (Ansøgningen, s. 15). På alle forskningsafdelinger er der en afdelingsformand, som hvert semester har til opgave at melde ind til studielederen med undervisere på både obligatoriske og valgfrie fagelementer. Det sikrer, at:..aktive forskere også underviser i det relevante fagområde (Ansøgningen, s. 14). Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at fagelementet Moral Limits and the Market and the Government, som de studerende følger på 4. semester, er et godt eksempel på undervisning baseret på samarbejde på tværs af forskningsmiljøerne. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. 17

18 Forskningens samvirke med praksis Universitetet vurderer, at forskningsområderne bag uddannelsen ikke er særligt professions- eller praksisrettede. Akkrediteringspanelet noterer sig universitetets vurdering. Uddannelsens tilrettelæggere Det er studienævnet for statskundskab, der har det formelle ansvar for tilrettelæggelsen af uddannelsen. Studienævnet består af fire VIP er og fire studerende. Universitetet har planlagt, at studienævnet for økonomi får en VIP med i studienævnet, og at en af de studerende fra uddannelsen i public policy ligeledes tildeles en plads (Ansøgningen, s. 17f.). Universitetet har nedsat en følgegruppe for uddannelsen, der består af VIP er fra både Institut for Statskundskab og Institut for Økonomi. Gruppens opgave er at komme med faglige input til uddannelsen og koordinere mellem de to institutter omkring uddannelsen. Det forventes, at der omkring uddannelsens tilrettelæggelse vil være et tæt samarbejde mellem studienævn, institutleder, følgegruppe og de enkelte forskningsafdelinger (Ansøgningen, s. 18). Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at de tre VIP er universitetet i tabel 4 har opført til at undervise bredt i public policy (jf. ovenstående), alle indgår i følgegruppen og dermed kan bidrage til sikringen af den faglige integration mellem statskundskab og økonomi i uddannelsens tilrettelæggelse. Set i lyset af at uddannelsen dimittender forventes at fortsætte på kandidatuddannelsen i økonomi, og ikke har adgang til kandidatuddannelsen i statskundskab, er det uklart for akkrediteringspanelet, hvorfor det formelle ansvar for uddannelsens tilrettelæggelse skal varetages af studienævnet for statskundskab fremfor studienævnet for økonomi. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges og udvikles af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. Uddannelsens VIP er Normen for de ansatte VIP er på Institut for Statskundskab og Institut for Økonomi er, at de skal undervise halvdelen af deres arbejdstid, og det følger heraf, at uddannelsen alene varetages af aktive forskere og undervisningen derfor fuldt ud er forskningsbaseret (Ansøgningen, s. 18). De studerende på uddannelsen vil i udstrakt grad have samlæsning med de studerende fra bacheloruddannelsen i statskundskab og bacheloruddannelsen i økonomi, og der vil på disse relativt store hold, være mindre mulighed for tæt kontakt til en VIP. Derimod har de studerende tæt kontakt til en VIP ved udarbejdelsen af deres valgfrie projektopgave og deres bachelorprojekt, hvor de vejledes individuelt af en VIP fra et af de to institutter bag uddannelsen (Ansøgningen, s. 19). I ansøgningen fremgår en estimeret ratio mellem VIP og studerende. Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at det ikke fremgår i hvilken udstrækning, universitetet forventer at gøre brug af D-VIP på uddannelsen (Ansøgningen, s. 19). Universitetet henviser også til, at institutterne har en tradition for åbne døre, hvilket understøttes af den seneste studiemiljøundersøgelse, hvor henholdsvis 64 og 69 % af de studerende er enige i, at de fleste undervisere er nemme at opnå personlig kontakt til (Ansøgningen, s. 19). Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende i tilstrækkeligt grad vil blive undervist af VIP er. Forskningsmiljøets kvalitet Tabellen nedenfor viser oversigten over publikationer i perioden , som er udarbejdet af 127 forskere som enten skal undervise på, eller på anden måde vil være fagligt ansvarlige for, uddannelsen i public policy: 18

19 (Ansøgningen, s. 22) Oversigten uddybes i bilag 4, hvor de enkelte VIP ers publikationer i perioden fremgår. Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet, og at der er potentiale for yderligere at udvikle fagområdet i skæringspunktet mellem statskundskab og økonomi. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s Bilag 4: Publikationsliste Bilag 5: CV på alle undervisere på uddannelsen Bilag 7: CV på alle i hhv. studienævn og følgegruppekoordinationsgruppe 19

20 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Titel Den ansøgte danske titel er bachelor (BSc) i public policy og den ansøgte engelske titel er Bachelor of Science (BSc) in Public Policy. Universitetet begrunder valget af titel med, at : der ikke findes en dansk oversættelse af public policy, der er dækkende for den politisk-økonomiske kompetenceprofil, denne uddannelse har. Public policy oversættes sædvanligvis med Offentlig Politik, men da Offentlig Politik er en subdisciplin indenfor dansk statskundskab, vil en sådan betegnelse i denne sammenhæng være misvisende (Samlet ansøgning, s. 60). Videre henviser universitetet til, at uddannelsens indhold svare til lignende uddannelser, der udbydes under samme titel på fx London School of Economics og Harvard University (Ansøgningen, s. 4). Akkrediteringspanelet bemærker, at begrebet public policy fagligt dækker meget bredt, hvilket giver et vist rum for løbende faglig tilpasning af uddannelsen. Omvendt giver titlen dermed et mindre præcist indtryk af, hvilke elementer inden for public policy, uddannelsen fokuserer på. Det er panelets opfattelse, at forvaltningsøkonomi på dansk også ville være dækkende for uddannelsens indhold. Det fremgår af uddannelsens kompetenceprofil, at de studerende: Har et indgående kendskab til centrale teorier indenfor public policy økonomi. Videre er de i stand til: Selvstændigt at analysere politologiske, samfundsvidenskabelige, samfundsøkonomiske og public policy økonomiske problemstillinger, hvor de væsentlige teorier, metoder og begreber anvendes (Samlet ansøgning s. 49f.). Det er akkrediteringspanelets samlede vurdering, at uddannelsens kompetenceprofil i tilstrækkeligt grad svarer til uddannelsens titel og navn. 20

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser Bilag 1. Tjekliste for udvikling af nye uddannelser inkl. skabeloner Formål Denne procedure

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Aarhus Universitet Au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Bacheloruddannelsen i økonomi (herefter

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation

Vejledning til prækvalifikation Vejledning til prækvalifikation Introduktion til prækvalifikation Alle nye videregående uddannelser under Kulturministeriet skal fremover gennemgå prækvalifikation, før de kan oprettes, jf. lov om akkreditering

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8, stk. 2, 12, stk. 2, 14, stk. 2, 18, stk. 4, 20, 21, stk. 4 og 22,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitetet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere