Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:"

Transkript

1 Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil Følgende ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér kun én adresse): 2: Kursustitel Kursusnummer Se for undervisningsdatoer og priser 3: tak, VIA University College arrangerer overnatning. Pris pr. overnatning kr. 800,00. (Der tages forbehold for evt. prisstigninger). Er du ledig har du følgende muligheder: Er du i første ledighedsperiode har du ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, hvor du kan modtage uddannelsesydelse under uddannelsen, og dit jobcenter dækker deltagerbetalingen. Du skal medsende en blanket til uddannelsesydelse, og blanketten kan downloades fra vores hjemmeside. Er du i anden ledighedsperiode eller i længerevarende ledighed skal du kontakte dit lokale jobcenter eller anden aktør for yderligere information omkring dine muligheder for efteruddannelse. 4: Oplys venligst navnet på din A-kasse: Oplys venligst navnet på dit Jobcenter: Er du i arbejde - udfyld venligst nedenstående: 5: Firma Gade Arbejdsplads Postnr./By Tlf.nr. CVR nr. EAN nr.

2 Nedenstående SKAL udfyldes af nye studerende, både ledige og beskæftigede: 6: Uddannelse Uddannelsessted År Adgangskravene er følgende: En videregående uddannelse på mindst bachelorniveau eller en kort videregående uddannelse Vi anvender E-læringsværktøjet Studienet, så det er nødvendigt for studerende at have internetadgang. Vi gør opmærksom på, at tilmelding til modulet er bindende. Ved framelding efter ansøgningsfristens udløb vil der blive opkrævet fuld deltagerbetaling. og underskrift: Tilmeldingsblanketten skal være os i hænde senest 14 dage før kursusstart Der er begrænset antal pladser til rådighed som fordeles efter først til mølle princippet. Ansøgningen sendes pr. brev eller mail til: VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen Chr. M. Østergaards Vej Horsens

3 AR 238 Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau AR v01 Husk at læse vejledningen på side 4, før du udfylder blanketten. CPR-nummer Udfyldes af a-kassen Ansøgningen er modtaget den Kode for a-kassen Du skal som ansøger udfylde rubrikkerne A - E. Rubrik A: mv. Adresse Postnr. By Land Telefonnummer Rubrik B: Tidligere ansøgning Søger du om at få ændret en tidligere ansøgning? Rubrik C: Anden offentlig støtte Får du i den periode, som du søger uddannelsesydelse til, anden offentlig støtte, som skal dække dine leveomkostninger? Hvis, hvilken støtte er der tale om? Hvis, hvilken periode er der tale om? Rubrik D: Bilag til din ansøgning Vedlægger du bilag til denne ansøgning? Hvis, oplys antal bilag: Rubrik E: Underskrift Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige. Jeg erklærer samtidig, at jeg er bekendt med, at retten til uddannelseydelse er betinget af, at jeg er tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret, og at jeg senest 1 måned efter tilmeldingen har et godkendt CV på Endelig erklærer jeg, at jeg har læst vejledningen. Underskrift Husk AR v01 Side 1 af 4

4 Uddannelsesstedet skal udfylde felterne F - O Rubrik F: Uddannelsesstedets navn mv. Adresse CPR-nummer CVR-nummer Telefon Skolekode Postnr. By P-nummer Uddannelsens art, omfang og varighed Udfyldes ikke, hvis der er tale om afgangsprojekt i videreuddannelsessystemet for voksne, se rubrik M Sæt ikke kryds, hvis uddannelsen er udbudt som indtægtsdækket virksomhed Rubrik G: Åben uddannelse Uddannelse på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse og er omfattet af en bekendtgørelse om uddannelse Supplerende uddannelsesaktiviteter for at opfylde adgangskrav, hvor der er fastsat adgangskrav, og som er udbudt efter 2, stk. 2, i lov om åben uddannelse Rubrik H: Universitetsuddannelser Masteruddannelse, der udbydes efter 5, stk. 1, nr. 1, i lov om universiteter, og som er omfattet af en bekendtgørelse om uddannelse Anden efter- og videruddannelse, der udbydes efter 5, stk. 1, nr. 2, i lov om universiteter, og som er omfattet af en bekendtgørelse om uddannelse Supplerende uddannelsesaktiviteter for at opfylde adgangskrav til kandidatuddannelse, der udbydes efter 5, stk. 1, nr. 3, i lov om universiteter Enkeltfag på deltid fra de uddannelser, som universiteterne er godkendte til at udbyde på heltid, jf. 5, stk. 2, i lov om universiteter Rubrik I: Uddannelser på andre ministerområder Biblioteksassistentuddannelsen på Danmarks Bibliotekshøjskole Styrmandsuddannelsen efter bekendtgørelse om uddannelse til styrmand for voksne erhvervsfiskere og skibsassistenter Skibsassistentuddannelsen efter bekendtgørelsen om uddannelse til skabsmaskinist Kvæginspektøruddannelsen efter 14, stk. 2, i bekendtgørelse om tyresæd og kunstig sædoverføring på kvæg Rubrik J: Fagspecifikke kurser Fagspecifikke kurser på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse Fagspecifikke kurser, der udbydes efter 5, stk. 2, i lov om universiteter Rubrik K: Øvrige uddannelser Anden uddannelse på videregående niveau Rubrik L: Oplysning om perioder, hvor der søges om uddannelsesydelse Periode 1: Periode 2: Periode 3: AR v01 Side 2 af 4

5 CPR-nummer Rubrik M: Art, omfang og varighed af afgangsprojekt i videreuddannelsesystemet for voksne Sæt ikke kryds, hvis uddannelsen er udbudt som indtægtsdækket virksomhed Afgangsprojekt til videregående voksenuddannelse (VVU) efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne. Der kan kun gives uddannelsesydelse til udarbejdelse af afgangsprojekt én gang på samme uddannelse. Afgangsprojekt til diplomuddannelse efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne. Der kan kun gives uddannelsesydelse til udarbejdelse af afgangsprojekt én gang på samme uddannelse. Afgangsprojekt til masteruddannelse efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne. Der kan kun gives uddannelsesydelse til udarbejdelse af afgangsprojekt én gang på samme uddannelse. Rubrik N: Oplysning om perioder, hvor der søges om uddannelsesydelse Periode 1: Periode 2: Periode 3: Rubrik O: Ret til løn under praktik Har ansøger ret til at få løn fra et praktiksted i samme periode, som der søges uddannelsesydelse til? Hvis ja, oplys hvilken periode der er tale om Rubrik P: Støtte til deltagerbetaling på en videregående uddannelse Deltagerbetaling: kr. Deltagerbetaling: kr. Deltagerbetaling: kr. Rubrik O: Uddannelsesstedets underskrift Start dato Start dato Start dato Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne i rubrikkerne H - N er rigtige. Husk Underskrift AR v01 Side 3 af 4

6 Vejledning Hvem kan få uddannelsesydelse? Uddannelsesydelse er et tilbud til ledige, der har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse i dagpengeperioden. Du skal kunne tage hele uddannelsen inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed, hvis du er mellem 25 år og 65 år. Er du under 25 år dog kun indenfor de første 6 måneder. Som ledig kan du få uddannelsesydelse i op til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Er du fyldt 20 år, kan du få uddannelsesydelse til forberedende voksenundervisning (FVU) eller specialundervisning for voksne. Uddannelsesydelsen svaret normalt til dagpengesatsen under ledighed og udbetales af din a-kasse. Du kan få mere at vide om uddannelsesydelse i a-kassen eller på voksenuddannelsescentre (VUC). Indlevering af ansøgning Du kan ikke få uddannelsesydelse bagud. Sender du ansøgningen efter, uddannelsen er begyndt, kan du først få uddannelsesydelse fra mandagen efter, din a-kasse har modtaget ansøgningen. Du kan tidligst aflevere ansøgningen om uddannelsesydelse til din a-kasse 3 måneder, før uddannelsen med uddannelsesydelse begynder. Afleverer du ansøgningen tidligere, får du afslag. Tilmelding som arbejdssøgende i jobcenteret og CV For at få uddannelsesydelse skal du være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret. Du skal tilmelde dig første dag, du er ledig. Tilmeldingen skal ske enten elektronisk på eller ved personlig henvendelse i jobcenteret eller hos a-kassen. Du skal stå til rådighed for arbejde, som jobcenteret eller a-kassen henviser dig til, medmindre jobcenteret har truffet afgørelse om at undlade at henvise dig til arbejde. Du skal huske at bekræfte din arbejdssøgning på "Min side" på Jobnet mindst hver 7. dag, da det har betydning for din ret til uddannelsesydelse. Du skal også have et godkendt og tilgængeligt CV på Jobnet efter reglerne herom. Hvilke felter skal udfyldes og af hvem? Ansøgningen skal udfyldes i nævnte rækkefølge: Dig selv, dit uddannelsessted og din a-kasse. A-kassen kan ikke behandle din ansøgning før alle relevante felter er udfyldt. Du skal udfylde felt A-E. Søger du din støtte ændret, skal du udfylde de felter, ændringen angår, samt sætte kryds i boksen ja i felt B. Dit uddannelsessted skal dernæst udfylde felt F-O. Når skemaet er udfyldt af uddannelsesstedet, skal det afleveres til a-kassen, senest den dag uddannelsen starter. Frister Normalt må du regne med 5 ugers ekspeditionstid. Hvis du ønsker svar, før uddannelsen begynder, bør du sende ansøgningen i god tid. Der kan kun dispenseres fra ansøgningsfristen, hvis du kan godtgøre, at du ikke er skyld i forsinkelsen. Besked til jobcenteret Kursusgebyret for deltagelse i 6 ugers selvvalgt uddannelse betales af jobcenteret. Du skal give jobcenteret besked om deltagelse i uddannelsen så tidligt som muligt og senest den dag, hvor uddannelsen starter. Sådan udbetales din uddannelsesydelse Uddannelsesydelse udbetales til din NemKonto. Du kan altid ændre din NemKonto i din bank eller ved at logge ind med digital signatur på Husk, at du ikke har ret til uddannelsesydelse i længere ferieperioder, fx sommerferie. Underskrift Husk dato og underskrift. Bemærk, at du skriver under på tro og love. Oplysninger, der viser sig at være urigtige, kan medføre krav om tilbagebetaling af uddannelsesydelse. Kontrol og anden information De oplysninger, som du giver på denne blanket, kan blive kontrolleret. Det kan fx ske ved hjælp af oplysninger fra uddannelsesstederne. I henhold til persondataloven skal det oplyses, at - a-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter, - a-kassen registrerer modtagne oplysninger, - du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig, og - du kan kræve forkerte oplysninger rettet. Er du i tvivl? - Spørg a-kassen. AR v01 Side 4 af 4

7 AR 245 Bekræftelse af ret til og optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR Husk at læse vejledningen på side 3, før du udfylder blanketten. Rubrik 1: mv. (udfyldes af ansøgeren) Adresse CPR-nummer Postnr. By Telefonnummer A. Jeg har en uddannelse: Hvis, hvilken: B. Jeg har været beskæftiget inden for dette område inden for de seneste 5 år: Jeg ønsker at deltage i det kursus/den uddannelse, som er nævnt i rubrik 2, som selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere. C. Jeg får udbetalt anden ydelse end uddannelsesydelse under den selvvalgte uddannelse: Hvis, hvilken: D. Jeg er medlem af følgende a-kasse/a-kasses lokalafdeling: E. A-kassens eller lokalafdelingens adresse: Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige. Underskrift Rubrik 2: Kursus/uddannelse, der ønskes som selvvalgt uddannelse - udfyldes af ansøgeren og/eller uddannelsesstedet Hvilke uddannelser/kurser ønskes som selvvagt uddannelse: I hvilken periode skal kurset/uddannelsen følges: Fra Til Er der tale om heltidsuddannelse: Samlet antal timer ved kurset/uddannelsen: timer Rubrik 3: Indkvartering Jeg søger om indkvartering under kurset/uddannelsen: AR Side 1 af 3

8 Rubrik 4: Uddannelsesstedets navn mv. (Udfyldes af uddannelsestedet) Adresse Skolekode Postnr. By Telefonnummer Uddannelsesstedet bekræfter hermed, at ansøgeren er optaget på den uddannelse/det kursus, som er nævnt i rubrik 2, under forudsætning af, at a-kassen har bekræftet, at pågældende opfylder betingelserne for ret til selvvalgt uddannelse. Uddannelsesforløbets nr. (uddannelseskode), jf. Undervisningsministeriets takstkatalog: Uddannelsesstedets stempel: og underskrift: Rubrik 5: Udfyldes af a-kassen/afdelingen Hvornår har ansøgeren været ledig i sammenlagt 6 mdr. 9 mdr. Antal timer, som medlemmet på ansøgningstidspunktet har forbrugt af retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse Antal timer, som medlemmet på ansøgningstidspunktet har søgt om, men endnu ikke forbrugt af retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse Timer Timer A-kassen bekræfter hermed, at ansøgeren er berettiget til selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige til det kursus/den uddannelse, som er nævnt i rubrik 2, herunder at uddannelsen er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. A-kassens stempel og underskrift AR Side 2 af 3

9 Vejledning Som forsikret ledig har du ret til indtil 6 ugers selvvalgt uddannelse i dagpengeperioden. Du skal kunne tage hele uddannelsen inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Hvis du er under 25 år dog inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed. For at deltage i selvvalgt uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau samt videregående uddannelse er det en betingelse, at du er fyldt 25 år. Dog kan du, hvis du er fyldt 20 år, deltage i forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning for voksne eller specialundervisning for voksne. Det anbefales, at du anvender denne attest som bekræftelse over for jobcenteret på, at du har ret til selvvalgt uddannelse, og at du er optaget på en uddannelse. Hvad skal du gøre? Du skal udfylde rubrik 1 med dine personlige oplysninger, herunder hvilken a-kasse (og lokalafdeling), du er medlem af. Det er vigtigt, at du oplyser adressen på a-kassen eller lokalafdelingen, så uddannelsesstedet ved, hvor attesten skal sendes hen. Herefter skal du datere og underskrive i rubrik 1, hvor du på tro og love erklærer, at de oplysninger du har afgivet er rigtige. Du skal også eventuelt sammen med uddannelsesstedet - udfylde rubrik 2, hvoraf det skal fremgå, hvilken uddannelse du ønsker at tage, og i hvilken periode du ønsker at modtage undervisningen. Endvidere skal det angives, hvorvidt der er tale om heltidsuddannelse samt det samlede antal timer for uddannelsen. Du skal i rubrik 3 oplyse, om du søger om indkvartering i forbindelse med uddannelsen. Hvad skal uddannelsesstedet gøre? Uddannelsesstedet skal i rubrik 4 bekræfte, at du er optaget på uddannelsen, hvis a-kassen bekræfter, at du har ret til selvvalgt uddannelse. I skal aftale, hvem der sørger for, at attesten bringes videre til a-kassen. Hvad skal a-kassen gøre? A-kassen skal i rubrik 5 afgive oplysninger om, hvor lang tid du har været ledig, og hvor mange timer du har forbrugt eller søgt om af din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Hvis betingelserne for at deltage i den ønskede uddannelse som selvvalgt uddannelse er opfyldt, skal a-kassen attestere dette. A-kassen skal sikre sig, at uddannelsen er blandt de uddannelser, der er godkendt til selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige. Når a-kassen har godkendt og underskrevet attesten, skal a-kassen sende den til jobcenteret og en kopi til uddannelsesstedet som dokumentation for, at den ledige har ret til 6 uger selvvalgt uddannelse. Dokumentationen skal være jobcenteret i hænde, inden uddannelsen begyndes. Hvad skal jobcenteret gøre? Når jobcenteret modtager denne attest med de nødvendige oplysninger og underskrifter, skal jobcenteret sørge for tilmelding og betaling for uddannelsen, jf. Undervisningsministeriets betalingsbekendtgørelse. Kontrol og anden information De oplysninger, som du giver på denne blanket, kan blive kontrolleret. I henhold til persondataloven skal det oplyses, at - a-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter, - a-kassen registrerer modtagne oplysninger, - du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger a-kassen registrerer om dig, og - du kan kræve forkerte oplysninger rettet. Uddannelsesydelse Under deltagelse i selvvalgt uddannelse kan du få uddannelsesydelse. Ansøgning om uddannelsesydelse sker på en af følgende attester: AR 237, AR 238 eller AR 239, som du kan finde på s hjemmeside, På ansøgningen om uddannelsesydelse skal uddannelsesstedet give nogle oplysninger. Ansøgningen om udannelsesydelse kan udfyldes samtidigt med denne attest. Er du i tvivl Spørg a-kassen. AR Side 3 af 3

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere