Brug af partnering i Danmark. en dokumentation af byggebranchens brug af partnering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af partnering i Danmark. en dokumentation af byggebranchens brug af partnering"

Transkript

1 Brug af partnering i Danmark en dokumentation af byggebranchens brug af partnering 1

2 Spørgsmålene i undersøgelsen er besvaret med udgangspunkt i følgende definition af partnering i byggeprojekter: Baggrunden for partnering er ønsket om at skabe et transparent forretningsmiljø og at optimere byggeprocessen og produktet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed og med tidlig inddragelse af alle parters kompetencer. Partnerskabet etableres som minimum mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Definition: Begrebet "partnering" anvendes om en samarbejdsform i et bygge- og anlægsprojekt når dette gennemføres under en fælles målsætning formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser. Udgivet af: Temagruppe partnering under Byggeriets Evaluerings Center med støtte fra Fonden Realdania. Ansvarshavende: Direktør Bent Frank, Forsvarets Bygningstjeneste Redaktion: Steffen Gøth, COWI A/S Foto: Poul Henriksen, Forsvarets Bygningstjeneste Grafisk design: Alvor Jensen-Terpet, Forsvarets Bygningstjeneste Tryk: Litotryk København A/S Oplag: 1200 eksemplarer ISBN nummer:

3 Rapport fra spørgeskemaundersøgelse om praktisk gennemførelse af partnering i Danmark Baggrund og datagrundlag I efteråret 2004 foranstaltede Temagruppen for Partnering under Byggeriets Evaluerings Center en spørgeskemaundersøgelse om den praktiske anvendelse af partnering i den danske bygge- og anlægssektor. Undersøgelsen blev gennemført for temagruppen af COWI. Spørgeskemaerne blev besvaret via internettet. Temagruppens medlemmer har ved en søgning gennem deres firmaer og de andre netværk, de deltager i, fået information om i alt 122 projekter, der er udført i partnering i Danmark. Fra hvert af disse projekter blev der valgt en svarperson, idet der blev søgt en spredning af svarpersoner mellem de forskellige roller i byggesagen (bygherre, rådgiver, entreprenør mm.) samt tilgodeset en høj sandsynlighed for besvarelse. Af de 122 projekter har vi fra 5 projekter fået den tilbagemelding, at svarpersonerne ikke selv anså projektet for et partneringprojekt, og disse projekter er herefter udeladt af undersøgelsen. Af de resterende 117 projekter er der indkommet 101 svar, dvs. en svarprocent på 86, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Det er temagruppens opfattelse, at de 101 projekter dækker en stor del af de bygge- og anlægsprojekter, der er gennemført i partnering i Danmark. Svarpersonerne fordelte sig således: 50% 40% 30% 20% 10% Hvad er din rolle i byggesagen? 0% Bygherre Arkitekt Bygherrerådgiver Entreprenør Ingeniør Andet Samlet er der fra de forskellige rådgivere (bygherrerådgivere, arkitekter og ingeniører) indkommet 25 svar. Denne gruppe er således samlet set lidt svagere repræsenteret i undersøgelsen end de to andre grupper: bygherrer og entreprenører, men der er dog tale om en god spredning blandt svarpersonerne. Projekterne fordelte sig således: Hvilken type bygge-anlægsarbejde er der tale om? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nybyg Renovering Anlæg Drift og vedligehold Det er temagruppens opfattelse, at denne fordeling meget godt afspejler anvendelsen af partnering indenfor de forskellige typer af bygge- og anlægsarbejde. Det kan oplyses, at 27 af projekterne er kommunale byggerier, heraf hovedparten skoler. Yderligere 11 projekter er gennemført af offentlige bygherrer (stat, amter og koncessionerede selskaber). 30 projekter drejede sig om boliger og kollegier, hvoraf hovedparten er gennemført af boligselskaber. 33 projekter blev gennemført af private bygherrer. Hvornår er byggesagen afsluttet, dvs. afholdt aflevering? Antal År 2000 eller tidligere Første halvdel Endnu ikke afholdt aflevering, medio I alt 101 Halvdelen af projekterne er afsluttet i 2003 eller tidligere, mens den anden halvdel først er afsluttet i 2004 eller endnu ikke var afsluttet i sommeren Der indgår kun 3 partneringprojekter, der er afsluttet før år Det stemmer overens med den generelle fornemmelse af, at partnering først har vundet rigtig udbredelse i den danske bygge- og anlægssektor efter år

4 Resultater af partneringundersøgelsen 2003 I foråret 2003 indsamlede temagruppen oplysninger om 82 partneringprojekter. Størstedelen af disse projekter indgår også i nærværende undersøgelse. Det var dog relativt få oplysninger, der i 2003 blev indsamlet om projekterne. Undersøgelsen fra 2003 har dannet baggrund for ønsket om at gennemføre nærværende undersøgelse. Hovedresultaterne fra 2003 var følgende: Ca. 75 % af projekterne blev gennemført i en form for tidlig partnering, mens ca. 25 % blev gennemført i en sen partnering. De mest almindeligt anvendte partneringelementer var (i prioriteret rækkefølge): Fælles målsætninger, fælles økonomiske interesser, fælles aktiviteter herunder workshops, åben hed om alle relevante forhold og aftale om konflikthåndtering, som alle blev anvendt i over 80 % af projekterne i undersøgelsen. Da undersøgelsen fra 2003 var mindre detaljeret end nærværende undersøgelse, og da langt hovedparten af de 82 projekter fra 2003 også indgår blandt de 101 projekter i denne undersøgelse, vil vi ikke referere yderligere fra 2003-undersøgelsen. I øvrigt henvises til State-of-the-Art Rapport, Arbejdsgruppe Partnering, Byggeriets Evaluerings Center, juni 2003, hvor undersøgelsen samt diverse definitioner er beskrevet. Den nye undersøgelse Den nye undersøgelse fra efteråret 2004 omfatter 101 projekter. De fordelte sig således mellem "tidlig partnering" og "sen partnering": Er der anvendt tidlig eller sen partnering? Tidlig partnering 60 Sen partnering Der var i spørgeskemaet angivet følgende definition på tidlig partnering og sen partnering (jf. EBST: Vejledning i partnering, juni 2004) Tidlig partnering: De udførende inddrages på et tidligt tidspunkt, dvs. inden forslagsfasen Sen partnering: De udførende inddrages først efter, der er udarbejdet dispositions- eller projekt forslag. Samtlige svarpersoner har afkrydset deres partneringprojekt som enten tidlig eller sen partnering. Denne skelnen mellem tidlig og sen partnering er en af de væsentligste opdelinger af partneringformerne. Svarene i undersøgelsens øvrige spørgsmål er, hvor det har været relevant, blevet fordelt på tidlig og sen partnering, og hvor denne opdeling har vist en forskel mellem svarene, er dette angivet. I forhold til dataindsamlingen fra 2003 dækker denne undersøgelse især flere projekter gennemført i sen partnering. Hvilken entrepriseform er anvendt? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hovedentreprise Fagentreprise Totalentreprise Storentreprise Andet Godt halvdelen af projekterne er udført som totalentreprise. Blandt totalentrepriserne angiver 2/3, at projektet er udført i tidlig partnering, mens 1/3 angiver, at projektet er udført i sen partnering. Blandt de øvrige entrepriseformer (hovedentreprise, storentreprise, fagentreprise mm.) er der en ligelig fordeling mellem tidlig og sen partnering. 4

5 Tildelingskriterier Hvilket tildelingskriterium blev anvendt ved udvælgelse af entreprenør/hold? Det økonomisk mest fordelagtige tilbud Laveste pris (prisen alene) Andet (efter forhandling) Andet (forsøgsbyggeri) Andet (ikke specificeret) Baseret på 100 svar 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% I godt halvdelen af projekterne er der anvendt tildelingskriteriet»økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Af de 37, der har sat kryds ved "Andet", har langt hovedparten angivet, at opgaven er tildelt efter forhandling, ofte baseret på positive erfaringer fra tidligere opgaver. Tildelingskriteriet "Andet" (efter forhandling etc.) er for en stor dels vedkommende anvendt i projekter med private bygherrer. Kun i 22 af de 93 projekter, hvor spørgsmålet er besvaret, er underkriterier oplyst med angivelse af vægt for hvert underkriterium. Reelt udgør de dog ca. 40 % af de 58 projekter, der er udbudt efter kriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud". For de omtalte 22 projekter, blev der spurgt, med hvilken vægt det økonomiske element indgik i den samlede bedømmelse af tilbudene. Svarene er vist herunder. Hvordan blev underkriterierne angivet i udbudet? Underkriterier ikke oplyst 34 Underkriterier oplyst i uprioriteret orden 16 Underkriterier oplyst i prioriteret orden uden angivelse af vægt 8 Underkriterier oplyst med angivelse af vægt for hvert underkriterium Baseret på 93 svar 100 Med hvilken vægt indgik det økonomiske element i den samlede bedømmelse af tilbudene? Mindre end 30 % % % % 14 Mere end 70 % 4 Baseret på 22 svar 100 Det skal understreges, at svarene stammer fra kun 22 svarpersoner. Resultaterne skal derfor tages med store forbehold. 5

6 Fælles aktiviteter Blev der holdt Opstart/Kick-off workshop på projektet? I hvilken form indgik det økonomiske element i tildelingen? Som fast pris 63 Som enhedspriser 21 Som dækningsbidrag 29 Der indgik ikke økonomiske elementer i tildelingen 6 (f.eks. "omvendt licitation") Andet 6 Baseret på 48 svar Blandt de 48 svar er "fast pris" stærkt dominerende. Det skal bemærkes, at svarpersonerne ikke nødvendigvis har opfattet "fast pris" i samme snævre betydning som i "Pris og tid cirkulæret", men mere bredt som f.eks. en samlet tilbudssum. Enhedspriser og dækningsbidrag, som ofte anvendes i kombination, dækker ca. 1 4 af projekterne. 24% 76% Ja Nej Der blev afholdt Opstart/Kick-Off workshop på 76 % af projekterne. En nærmere analyse viser, at fordelingen er nogenlunde ens på projekter med Tidlig partnering og projekter med Sen partnering. Sorterer man svarene efter projektstørrelse, viser det sig, at der er afholdt Opstart/Kick-Off workshop på ca. 90 % af de større projekter (anlægsbudget mere end 50 mio. kr.) mod kun ca. 66 % af projekterne med anlægsbudget mindre end 50 mio. kr. Hvem deltog i Opstart/Kick-Off workshop? Entreprenører Bygherre Ingeniør Arkitekt Bygherrerådgiver Workshopfacilitator Andre Formænd Myndigheder Underentreprenører Leverandører 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Baseret på 77 svar 6

7 Bygherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør har deltaget i næsten alle opstart workshops. I 3 af de 4 projekter, hvor bygherren ikke deltog i opstart workshoppen, deltog en bygherrerådgiver. Formænd, underentreprenører, myndigheder og leverandører har deltaget i yderst få af de afholdte opstartworkshops. Det kan være vanskeligt at få under- og fagentreprenører med på opstart workshops, fordi de endnu ikke er udpeget på det tidspunkt, men det kan være en væsentlig fordel for partneringsamarbejdet, hvis de deltager. Bortset fra "fejring af mærkedage i byggeriet" (som kan være rejsegilde etc.) er workshops de mest anvendte fælles aktiviteter i partneringprojekter. Tallene kan være påvirket af, at en del af svarene (30 stk.) vedrører projekter, som på svartidspunktet endnu ikke var afsluttet. Fælles målsætninger Blev der vedtaget et sæt fælles målsætninger for projektet? Hvilke andre fælles aktiviteter blev der afholdt? Ingen andre fælles aktiviteter ud over Opstart-workshop 15 Afslutningsworkshop 22 Evalueringsworkshop 39 Workshop undervejs i projektforløbet 38 Fejring af mærkedage i byggeriet 60 Andre fester 17 Sportsarrangement 7 Foredrag om partnering, skabelse af tillid el. lign. 15 Andre foredrag eller oplysende arrangementer 13 Blandede arrangementer 16 Andet 12 8% 8% 84% Der blev vedtaget et sæt fælles målsætninger på (minimum) 85 af de 101 projekter. De 85 personer, der har svaret "Ja", er dernæst blevet spurgt om, hvordan de fælles målsætninger blev formuleret: Hvordan blev de fælles målsætninger formuleret? Af bygherren/bygherrerådgiveren, inden rådgivere og entreprenør blev inddraget 7 I en proces med deltagelse af alle parter 74 Som en mellemløsning, på oplæg fra bygherre 19 Baseret på 85 svar 100 Ja Nej /Uklart I 74 % af svarene er det angivet, at de fælles målsætninger blev formuleret "i en proces med deltagelse af alle parter", sådan som man forestiller sig i en "ideel" partneringproces. Under 10 % har svaret, at målsætninger var formuleret af bygherren/bygherrerådgiveren, inden rådgivere og entreprenør blev inddraget. De fælles målsætninger blevet til "i en proces med deltagelse af alle parter" lidt oftere i projekter med "tidlig partnering" (85 %) end i projekter med "sen partnering" (knap 60 %). 7

8 Har der på projektet været anvendt fælles metoder til opfølgning på de fælles målsætninger? Afsluttende workshop med evaluering af forløbet Regelmæssige evalueringsmøder Ingen fælles evaluering og opsamling Afsluttende evaluering med spørgeskema eller lignende Midtvejsevaluering uden særlig skematik Løbende evaluering i form af tilfredshedsmålinger Løbende/regelmæssige evalueringer ud fra spørgeskema eller lignende 0% 10% 20% 30% 40% 50% Der ses en ret stor spredning på de måder, man har anvendt ved opfyldelsen af de fælles målsætninger. Der lader til at være stor forskel på, hvor systematisk der laves opfølgning på de fælles målsætninger. I knap 25 % af projekterne er der svaret, at der ikke foretages nogen fælles evaluering og opsamling. Økonomi mellem bygherre, rådgivere og entreprenører Hvordan er aftalerne mellem bygherren og rådgiverne om afregning for ydelserne Regningsarbejde uden incitamenter 7 Regningsarbejde med økonomiske incitamenter for overholdelse af tid, budget 7 el. lign. Fast pris uden incitamenter 30 Fast pris med økonomiske incitamenter for overholdelse af tid, budget el. lign. 36 Andet, evt. en blanding af overstående Hvordan er aftalerne mellem bygherren og entreprenør(er) om afregning for ydelserne Regningsarbejde uden incitamenter 9 Regningsarbejde med økonomiske incitamenter for overholdelse af tid, budget 8 el. lign. Enhedspriser med targetpris uden incitamenter 6 Enhedspriser med targetpris med økonomiske incitamenter for overholdelse 6 af tid, budget el. lign. Fast pris uden incitamenter 19 Fast pris med økonomiske incitamenter for overholdelse af tid, budget el. lign. 48 Afregning efter andre principper Fast pris har været den mest anvendte afregningsform i partneringprojekterne. Såvel rådgiverne som entreprenørerne bliver afregnet med en fast pris i ca. 2/3 af projekterne. I godt halvdelen af fastprisaftalerne med rådgivere er der involveret incitamenter for overholdelse af tid, budget el. lign. Det gælder mere udpræget for entreprenører, hvor mere end 2/3 indeholder incitamenter. Det var oplyst i spørgsmålsteksten, at dagbøder ikke skulle medregnes som incitament. 8

9 I de øvrige projekter afregnes rådgiverne i regning eller som en blanding af fast pris og regningsarbejde. For entreprenørerne afregnes ca. 15 % i regning, mens afregning efter enhedspriser kun er anvendt i godt 10 % af projekterne. Fast pris er mest dominerende i nybyggeri, mens der blandt renoveringsopgaverne er 50 % med fast pris og resten deles ligeligt mellem regningsarbejde og afregning efter enhedspriser. Der er blandt de nyere projekter (aflevering 2004 eller senere) flere projekter, der udføres i regning eller baseret på enhedspriser, end blandt de projekter, der er afleveret i 2003 eller tidligere. Også blandt de nyere projekter er der imidlertid en samlet svag overvægt at fastpriskontrakter. Hvilke typer incitamenter har der været i aftalerne mellem bygherre og entreprenør(er)? Ingen incitamenter 31 Incitament for overholdelse af budget/ targetpris 49 Incitament for besparelser i forhold til budget 34 Incitament for overholdelse af tidsterminer 13 Incitament for aflevering før tid 6 Incitament for»mangelfri aflevering«9 Incitament for god sikkerhed/miljø på byggepladsen 10 Andre incitamenter 3 1 Incitamenter har mest hyppigt været bundet til økonomiske forhold, enten overholdelse af budget/targetpris eller besparelser i forhold til budget. Det har relativt sjældent været aftalt incitamenter for forhold som tid, mangler og sikkerhed/miljø på byggepladsen. I knap en tredjedel af projekterne er der ikke anvendt incitamenter i aftalerne mellem bygherre og entreprenør. Har der været åbenhed om økonomiske forhold ("åbne bøger") gennem projektets gennemførelse? 3% 19% 78% Ifølge svarene har der været "Åbenhed om økonomiske forhold" ("åbne bøger") på 79 af projekterne. Der har således også været åbenhed om økonomien på projekter, hvor der ikke har været incitamenter knyttet til projektets økonomi. Åbenhed om projektøkonomien, herunder entreprenørens kalkulationer, opfattes af mange som en vigtig del af partnering og kan være en fordel ved prisfastsættelse af projektændringer mm. Ja Nej 9

10 Konflikthåndtering Hvilken model har været aftalt for løsning af konflikter på projektet? En "niveau -model" Ingen særlige aftaler/bestemmelser Anvendelse af mediator Anvendelse af opmand Foregreben tvisteløsning Behandling ved almindelig domstol 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Langt den mest anvendte model for løsning af konflikter på projekterne har været en såkaldt "niveau-model". Det vil sige en aftale om, at konflikter skal løses på det lavest mulige niveau samt en aftale om, hvor lang tid der må gå, inden konflikten flyttes op til næste niveau. Det er imidlertid også kendetegnende for partneringprojekterne, at løsningsmodellerne kun sjældent bringes i anvendelse, som det fremgår af svarene på spørgsmålet i figuren tilhøjre. Er nogle af de aftalte konfliktløsningsmekanismer blevet bragt i anvendelse på projektet? 69% 4% 27% Ja Nej Baseret på 96 svar 10

11 Fastholdelse og udskiftning af nøglepersoner Styregruppe og projektgruppe Har der i aftalegrundlaget været bestemmelser om fastholdelse og udskiftning af nøglepersoner på projektet? 69% 4% 27% Ja Nej Kun i 27 % af projekterne har der været bestemmelser i aftalegrundlaget om fastholdelse og/eller udskiftning af nøglepersoner på projektet. Har der været etableret styregruppe på projektet? Ingen styregruppe 8 Styregruppe med deltagere på direktørniveau 40 Styregruppe på projektlederniveau 21 Styregruppe med anden eller»blandet«sammensætning I over 90 % af projekterne har der været etableret en styregruppe på projektet. Som det ses har sammensætningen varieret en del. Har der i løbet af partneringsamarbejdet rent faktisk været tale om at udskifte nøglepersoner for at forbedre samarbejdet og fremdriften på projektet? 75% 3% 22% Ja Nej Der er sket udskiftning af nøglepersoner med det formål at forbedre samarbejdet og fremdriften på projektet i under 25 % af projekterne. En analyse af svarene viser, at udskiftning af nøglepersoner ses oftere i de projekter, hvor der er indføjet bestemmelser om dette i aftalegrundlaget (ca. 40 %). Men også i de projekter, hvor dette ikke er medtaget i aftalegrundlaget, ses der eksempler på udskiftning af nøglepersoner for at forbedre samarbejdet og fremdriften på projektet (ca. 15 %). 11

12 Hvor ofte har der været møder i styregruppen? 1 gang om året eller sjældnere gange om året gange om året 17 Ca. 1 gang om måneden 42 Oftere end 1 gang om måneden Det mest almindelige har været en mødefrekvens i styregruppen hver eller hver anden måned. Har der været etableret projektgruppe på projektet. 21% 79% Ja Nej Det har også været almindeligt at etablere en projektgruppe dvs. et forum, hvor projektlederne fra de involverede firmaer mødes. Det er sket i 79 % af projekterne. Hvor tit har projektgruppen mødtes? 1 gang om måneden eller sjældnere gange om måneden 40 Ca. 1 gang om ugen 34 1 Baseret på 80 svar 100 Det mest almindelige har været møder i projektgruppen hver uge eller hver anden uge. Der er i svarene en svag tendens i retning af, at projektgruppen mødes oftere på de større projekter (anlægsbudget mere end 50 mio. kr.) end på de mindre. Den samme tendens ses ikke for styregruppens mødeintensitet. 12

13 Fælles projektkontor og byggepladsfaciliteter Hvilke fælles byggepladsfaciliteter har der været etableret for håndværkerne på byggepladsen? Fælles omklædning og bad Fælles kantine Ikke fælles omklædning, bad eller kantine 0% 10% 20% 30% 40% 50% Har der på projektet været etableret fælles projektkontor. Hvilke særlige tiltag er iværksat for at inddrage håndværkerne (bygningsarbejderne) i partneringsamarbejdet 1% 16% 83% Ja Nej Det fremgår af svarene på ovennævnte to spørgsmål, at der har været fælles omklædning og bad for håndværkerne i knap 40 % af projekterne. Fælles kantine på byggepladsen og fælles projektkontor for projekterende er etableret i under 25 % af projekterne. Ingen særlige tiltag 30 Trimmet byggeri med ugeplanmøder blandt 39 sjakbajser/formænd m.m. Fælles byggepladslogistik med koordinering 27 af materialetransport, oplagring Regelmæssige møder for alle bygningsarbejderne på pladsen 9 (f.eks. "Byg-LOK") Andre tiltag til at sikre, at bygningsarbejderne inddrages i 17 partneringsamarbejdet 14 Ifølge svarene er det almindeligt med et eller flere tiltag for at inddrage håndværkerne i partneringsamarbejdet. Der er kun 30 svarpersoner, der har angivet, at der ikke har været gennemført sådanne tiltag, samt 16, der angiver 13

14 Partneringelementernes betydning Hvilken betydning har følgende elementer haft for forløbet af projektet? Opstart /Kick-Off workshop Projektgruppen Fælles aktiviteter Styregruppen Fælles målsætninger Åbenhed om økonomiske forhold Tiltag for at inddrage håndværkerne Partneringaftalen Evaluering og opfølgning Incitamenter Fælles projektkontor Fælles byggepladsfaciliteter Mulighed for udskiftning af nøglepersoner Meget Negativ Neutral Positiv Meget negativ positiv 5 "ved ikke". Blandt tiltagene er trimmet byggeri (i en eller anden form) det hyppigst anvendte. Mens alle øvrige spørgsmål i denne spørgeskemaundersøgelse har drejet sig om faktiske forhold vedr. udformning af partnering, er der i det ovenstående spørgsmål spurgt om betydningen af en række partneringelementer for forløbet af projektet. Der er i ovenstående resultater kun medtaget svar fra de personer, der har angivet, at det pågældende partneringelement var blevet anvendt på det pågældende projekt. Svarene kan være påvirket af, at en del af projekterne (30 stk.) endnu ikke var afsluttet på svartidspunktet. Som det ses, vurderes "Opstart/Kick-Off workshop" at have haft den mest positive betydning for forløbet. Derefter kommer "Projektgruppen" og dernæst en række andre elementer i tæt rækkefølge. Der er ikke nogle af partneringelementerne, der som gennemsnit af vurderingerne har haft en negativ effekt. Der har blandt svarene kun været enkelte, som har angivet en negativ betydning af et af partneringelementerne. Det skal bemærkes, at ovennævnte vurdering er foretaget af undersøgelsens svarpersoner, som omfatter både bygherrer, rådgivere og entreprenører. Temagruppen er p.t. i gang med en "kundetilfredshedsundersøgelse", hvori en række 14

15 bygherrer vurderer erfaringerne ved partneringformen set i forhold til traditionel gennemførelse af byggesager. Best practices En række svarpersoner har angivet, at de har forskellige gode eksempler på samarbejdsaftaler, incitamentsmodeller, mødedagsordener og andre værktøjer, som de gerne vil stille til rådighed for andre. Disse vil blive indsamlet og de bedste vil blive formidlet som "Best Practices" på den internetportal, temagruppen vil etablere om partnering i foråret Denne undersøgelse og rapport er udarbejdet af Steffen Gøth, COWI A/S i tæt dialog med temagruppen. Medlemmerne i Temagruppe Partnering er: Direktør Bent Frank, Forsvarets Bygningstjeneste, (formand) Bygningsingeniør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings Center (sekretær) Arkitekt Louis Becker, Henning Larsens Tegnestue A/S Chefrådgiver Poul Erik Haurbæk, Carl Bro Gruppen Udviklingschef Martin Manthorpe, NCC Construction Danmark A/S Salgs- og marketingdirektør Ole Ethelberg, J&B Entreprise A/S Arkitekt Mikael Gosham, Forsvarets Bygningstjeneste Kontorchef Ib Steen Olsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen Direktør Peter Kofod, MT Højgaard A/S Direktør Mogens Hansen, Dansk Byggeri Byggechef Erik Præstegaard, Fællesadministrationen 3B Afdelingsingeniør Per Simonsen, Vejdirektoratet Salgschef Niels Hansen, Glenco A/S Underdirektør Jan Eske Schmidt, Tekniq Arkitekt MAA Robert Hansen, Friis & Moltke A/S, Århus Projektchef Steffen Gøth, COWI A/S Udviklingschef Sune From, COWI A/S 15

16

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Udbud S10. Sideanlæg i VH og VSJ Bedømmelse af tilbud. Dato: 07.09.2010. Notat om tildeling

Udbud S10. Sideanlæg i VH og VSJ Bedømmelse af tilbud. Dato: 07.09.2010. Notat om tildeling Notat om tildeling 1 1. Konklusion Resultatet af bedømmelsen iht. bedømmelsesgrundlagt i BUT er, at tilbud fra Hededanmark er fundet økonomisk mest fordelagtigt. 2. Tilbudsfasen Bekendtgørelse om udbuddet

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en 1 bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S 2 Tak for invitationen, min agenda vil være: Mine erfaringer

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver 15. juni 2005 Rørcenterdagene 2005 SSTT Årsmøde 2005 Af Bo Bonnerup, Carl Bro as bbn@carlbro.dk 2005, Carl Bro as - side 1 Disposition Hvad

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Partnering

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Partnering State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Partnering Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Partnering Af Sune From, COWI Juni 2003 ISBN: 87-91363-03-9 INTRODUKTION Nærværende rapport

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Fuld fart på evalueringen

Fuld fart på evalueringen Fuld fart på evalueringen 350 byggeprojekter. Så mange henvendelser havde Byggeriets Evaluerings Center modtaget medio juni fra virksomheder, der ønsker at få nogle af deres byggesager evalueret. Det er

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Baggrund. Entreprise S10 havde fokus på at afprøve en række nyskabelser og nyudviklinger som input til Vejdirektoratets Ny Vejdriftskoncept, (2012).

Baggrund. Entreprise S10 havde fokus på at afprøve en række nyskabelser og nyudviklinger som input til Vejdirektoratets Ny Vejdriftskoncept, (2012). Samarbejde om Vejdrift - Partnering, Pris og Udvikling Søren Gludsted, VD Thomas B. Randrup, HD Pointen! Baggrund Vejdirektoratet har udviklet samarbejdsformerne indenfor drift igennem flere år. Ønske

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET - ved drift og vedligeholdelse. En vejledning til kommuner Februar 2007 Februar 2007 2 KOLOFON Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere og redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto:

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal:

BNKI Karakterbog. GPP Arkitekter A/S. Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. Antal evalueringer 10. Virksomhed: Nøgletal: BNKI bog Opdateret: 26. marts 201 Antal evalueringer 10 Nøgletal: Nøgletal Kundetilfredshed ved delopgaverne Samlet kundetilfredshed Kundeloyalitet Antal evalueringer til grundlag for karakterbog Antal

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2012

Medlemsundersøgelse 2012 Medlemsundersøgelse 2012 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Young & Bright, og er baseret på omfattende spørgeskemaundersøgelse foretaget ultimo 2012. Fakta om undersøgelsen: Gennemført i perioden:

Læs mere

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING 5. JANUAR 2011 Kontakt Spørgsmål til denne evaluering kan rettes til: Senior manager, Johan Toft Sørensen, tlf. 29696914 (johan.toft.sorensen@quartzco.com)

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg teknik@slagelse.dk 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner

Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Udbredelse af Nøgletal - Mulighederne for større udbredelse af anvendelsen af Byggeriets Nøgletalssystem i kommuner og regioner Afrapportering af projektet Kommunale og regionale bygherres brug af nøgletal

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS

Af Bent Madsen 14. december 2000 PROJEKT HUS i:\december-2000\bolig-a-12-00.doc Af Bent Madsen 14. december 2000 RESUMÈ Journal 0203/BM PROJEKT HUS Forberedelsesfasen i Projekt Hus er slut, og der ligge 1650 sider rapporter. Nu skal målet Dobbelt

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

SAMARBEJDSFORMEN PARTNERING I BYGGERIET

SAMARBEJDSFORMEN PARTNERING I BYGGERIET SAMARBEJDSFORMEN PARTNERING I BYGGERIET Rapporten er en undersøgelse omkring brugen af samarbejdsformen partnering. Jeg har undersøgt, hvorfor partnering ikke er mere brugt i Danmark, da flere beskriver

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder

Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder Disposition 1. Omfanget af det fælles udbud 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder 4. Aftaleomfanget i de 3 forsyningsområder - mange rammetaler - én fælles

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

Forberedelse Fremmer Processen

Forberedelse Fremmer Processen Programmering Drift Forberedelse Fremmer Processen Udførelse Projektering Jens Damgaard Nielsen Afgangsprojekt 10. semester, efteråret 2004 Specialet i Byggeledelse Aalborg Universitet Aalborg Universitet

Læs mere

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger

Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Trimmet hospitalsbyggeri - sikkerhed og effektivitet er hinandens forudsætninger Lean Construction Årsmøde 2013 Kurt Egmose Chefkonsulent i Alectia A/S Sikkerhedschef i Rådgivergruppen DNU Fakta om Det

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere