Brug af partnering i Danmark. en dokumentation af byggebranchens brug af partnering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af partnering i Danmark. en dokumentation af byggebranchens brug af partnering"

Transkript

1 Brug af partnering i Danmark en dokumentation af byggebranchens brug af partnering 1

2 Spørgsmålene i undersøgelsen er besvaret med udgangspunkt i følgende definition af partnering i byggeprojekter: Baggrunden for partnering er ønsket om at skabe et transparent forretningsmiljø og at optimere byggeprocessen og produktet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed og med tidlig inddragelse af alle parters kompetencer. Partnerskabet etableres som minimum mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. Definition: Begrebet "partnering" anvendes om en samarbejdsform i et bygge- og anlægsprojekt når dette gennemføres under en fælles målsætning formuleret ved fælles aktiviteter og baseret på fælles økonomiske interesser. Udgivet af: Temagruppe partnering under Byggeriets Evaluerings Center med støtte fra Fonden Realdania. Ansvarshavende: Direktør Bent Frank, Forsvarets Bygningstjeneste Redaktion: Steffen Gøth, COWI A/S Foto: Poul Henriksen, Forsvarets Bygningstjeneste Grafisk design: Alvor Jensen-Terpet, Forsvarets Bygningstjeneste Tryk: Litotryk København A/S Oplag: 1200 eksemplarer ISBN nummer:

3 Rapport fra spørgeskemaundersøgelse om praktisk gennemførelse af partnering i Danmark Baggrund og datagrundlag I efteråret 2004 foranstaltede Temagruppen for Partnering under Byggeriets Evaluerings Center en spørgeskemaundersøgelse om den praktiske anvendelse af partnering i den danske bygge- og anlægssektor. Undersøgelsen blev gennemført for temagruppen af COWI. Spørgeskemaerne blev besvaret via internettet. Temagruppens medlemmer har ved en søgning gennem deres firmaer og de andre netværk, de deltager i, fået information om i alt 122 projekter, der er udført i partnering i Danmark. Fra hvert af disse projekter blev der valgt en svarperson, idet der blev søgt en spredning af svarpersoner mellem de forskellige roller i byggesagen (bygherre, rådgiver, entreprenør mm.) samt tilgodeset en høj sandsynlighed for besvarelse. Af de 122 projekter har vi fra 5 projekter fået den tilbagemelding, at svarpersonerne ikke selv anså projektet for et partneringprojekt, og disse projekter er herefter udeladt af undersøgelsen. Af de resterende 117 projekter er der indkommet 101 svar, dvs. en svarprocent på 86, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Det er temagruppens opfattelse, at de 101 projekter dækker en stor del af de bygge- og anlægsprojekter, der er gennemført i partnering i Danmark. Svarpersonerne fordelte sig således: 50% 40% 30% 20% 10% Hvad er din rolle i byggesagen? 0% Bygherre Arkitekt Bygherrerådgiver Entreprenør Ingeniør Andet Samlet er der fra de forskellige rådgivere (bygherrerådgivere, arkitekter og ingeniører) indkommet 25 svar. Denne gruppe er således samlet set lidt svagere repræsenteret i undersøgelsen end de to andre grupper: bygherrer og entreprenører, men der er dog tale om en god spredning blandt svarpersonerne. Projekterne fordelte sig således: Hvilken type bygge-anlægsarbejde er der tale om? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nybyg Renovering Anlæg Drift og vedligehold Det er temagruppens opfattelse, at denne fordeling meget godt afspejler anvendelsen af partnering indenfor de forskellige typer af bygge- og anlægsarbejde. Det kan oplyses, at 27 af projekterne er kommunale byggerier, heraf hovedparten skoler. Yderligere 11 projekter er gennemført af offentlige bygherrer (stat, amter og koncessionerede selskaber). 30 projekter drejede sig om boliger og kollegier, hvoraf hovedparten er gennemført af boligselskaber. 33 projekter blev gennemført af private bygherrer. Hvornår er byggesagen afsluttet, dvs. afholdt aflevering? Antal År 2000 eller tidligere Første halvdel Endnu ikke afholdt aflevering, medio I alt 101 Halvdelen af projekterne er afsluttet i 2003 eller tidligere, mens den anden halvdel først er afsluttet i 2004 eller endnu ikke var afsluttet i sommeren Der indgår kun 3 partneringprojekter, der er afsluttet før år Det stemmer overens med den generelle fornemmelse af, at partnering først har vundet rigtig udbredelse i den danske bygge- og anlægssektor efter år

4 Resultater af partneringundersøgelsen 2003 I foråret 2003 indsamlede temagruppen oplysninger om 82 partneringprojekter. Størstedelen af disse projekter indgår også i nærværende undersøgelse. Det var dog relativt få oplysninger, der i 2003 blev indsamlet om projekterne. Undersøgelsen fra 2003 har dannet baggrund for ønsket om at gennemføre nærværende undersøgelse. Hovedresultaterne fra 2003 var følgende: Ca. 75 % af projekterne blev gennemført i en form for tidlig partnering, mens ca. 25 % blev gennemført i en sen partnering. De mest almindeligt anvendte partneringelementer var (i prioriteret rækkefølge): Fælles målsætninger, fælles økonomiske interesser, fælles aktiviteter herunder workshops, åben hed om alle relevante forhold og aftale om konflikthåndtering, som alle blev anvendt i over 80 % af projekterne i undersøgelsen. Da undersøgelsen fra 2003 var mindre detaljeret end nærværende undersøgelse, og da langt hovedparten af de 82 projekter fra 2003 også indgår blandt de 101 projekter i denne undersøgelse, vil vi ikke referere yderligere fra 2003-undersøgelsen. I øvrigt henvises til State-of-the-Art Rapport, Arbejdsgruppe Partnering, Byggeriets Evaluerings Center, juni 2003, hvor undersøgelsen samt diverse definitioner er beskrevet. Den nye undersøgelse Den nye undersøgelse fra efteråret 2004 omfatter 101 projekter. De fordelte sig således mellem "tidlig partnering" og "sen partnering": Er der anvendt tidlig eller sen partnering? Tidlig partnering 60 Sen partnering Der var i spørgeskemaet angivet følgende definition på tidlig partnering og sen partnering (jf. EBST: Vejledning i partnering, juni 2004) Tidlig partnering: De udførende inddrages på et tidligt tidspunkt, dvs. inden forslagsfasen Sen partnering: De udførende inddrages først efter, der er udarbejdet dispositions- eller projekt forslag. Samtlige svarpersoner har afkrydset deres partneringprojekt som enten tidlig eller sen partnering. Denne skelnen mellem tidlig og sen partnering er en af de væsentligste opdelinger af partneringformerne. Svarene i undersøgelsens øvrige spørgsmål er, hvor det har været relevant, blevet fordelt på tidlig og sen partnering, og hvor denne opdeling har vist en forskel mellem svarene, er dette angivet. I forhold til dataindsamlingen fra 2003 dækker denne undersøgelse især flere projekter gennemført i sen partnering. Hvilken entrepriseform er anvendt? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hovedentreprise Fagentreprise Totalentreprise Storentreprise Andet Godt halvdelen af projekterne er udført som totalentreprise. Blandt totalentrepriserne angiver 2/3, at projektet er udført i tidlig partnering, mens 1/3 angiver, at projektet er udført i sen partnering. Blandt de øvrige entrepriseformer (hovedentreprise, storentreprise, fagentreprise mm.) er der en ligelig fordeling mellem tidlig og sen partnering. 4

5 Tildelingskriterier Hvilket tildelingskriterium blev anvendt ved udvælgelse af entreprenør/hold? Det økonomisk mest fordelagtige tilbud Laveste pris (prisen alene) Andet (efter forhandling) Andet (forsøgsbyggeri) Andet (ikke specificeret) Baseret på 100 svar 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% I godt halvdelen af projekterne er der anvendt tildelingskriteriet»økonomisk mest fordelagtige tilbud«. Af de 37, der har sat kryds ved "Andet", har langt hovedparten angivet, at opgaven er tildelt efter forhandling, ofte baseret på positive erfaringer fra tidligere opgaver. Tildelingskriteriet "Andet" (efter forhandling etc.) er for en stor dels vedkommende anvendt i projekter med private bygherrer. Kun i 22 af de 93 projekter, hvor spørgsmålet er besvaret, er underkriterier oplyst med angivelse af vægt for hvert underkriterium. Reelt udgør de dog ca. 40 % af de 58 projekter, der er udbudt efter kriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud". For de omtalte 22 projekter, blev der spurgt, med hvilken vægt det økonomiske element indgik i den samlede bedømmelse af tilbudene. Svarene er vist herunder. Hvordan blev underkriterierne angivet i udbudet? Underkriterier ikke oplyst 34 Underkriterier oplyst i uprioriteret orden 16 Underkriterier oplyst i prioriteret orden uden angivelse af vægt 8 Underkriterier oplyst med angivelse af vægt for hvert underkriterium Baseret på 93 svar 100 Med hvilken vægt indgik det økonomiske element i den samlede bedømmelse af tilbudene? Mindre end 30 % % % % 14 Mere end 70 % 4 Baseret på 22 svar 100 Det skal understreges, at svarene stammer fra kun 22 svarpersoner. Resultaterne skal derfor tages med store forbehold. 5

6 Fælles aktiviteter Blev der holdt Opstart/Kick-off workshop på projektet? I hvilken form indgik det økonomiske element i tildelingen? Som fast pris 63 Som enhedspriser 21 Som dækningsbidrag 29 Der indgik ikke økonomiske elementer i tildelingen 6 (f.eks. "omvendt licitation") Andet 6 Baseret på 48 svar Blandt de 48 svar er "fast pris" stærkt dominerende. Det skal bemærkes, at svarpersonerne ikke nødvendigvis har opfattet "fast pris" i samme snævre betydning som i "Pris og tid cirkulæret", men mere bredt som f.eks. en samlet tilbudssum. Enhedspriser og dækningsbidrag, som ofte anvendes i kombination, dækker ca. 1 4 af projekterne. 24% 76% Ja Nej Der blev afholdt Opstart/Kick-Off workshop på 76 % af projekterne. En nærmere analyse viser, at fordelingen er nogenlunde ens på projekter med Tidlig partnering og projekter med Sen partnering. Sorterer man svarene efter projektstørrelse, viser det sig, at der er afholdt Opstart/Kick-Off workshop på ca. 90 % af de større projekter (anlægsbudget mere end 50 mio. kr.) mod kun ca. 66 % af projekterne med anlægsbudget mindre end 50 mio. kr. Hvem deltog i Opstart/Kick-Off workshop? Entreprenører Bygherre Ingeniør Arkitekt Bygherrerådgiver Workshopfacilitator Andre Formænd Myndigheder Underentreprenører Leverandører 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Baseret på 77 svar 6

7 Bygherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør har deltaget i næsten alle opstart workshops. I 3 af de 4 projekter, hvor bygherren ikke deltog i opstart workshoppen, deltog en bygherrerådgiver. Formænd, underentreprenører, myndigheder og leverandører har deltaget i yderst få af de afholdte opstartworkshops. Det kan være vanskeligt at få under- og fagentreprenører med på opstart workshops, fordi de endnu ikke er udpeget på det tidspunkt, men det kan være en væsentlig fordel for partneringsamarbejdet, hvis de deltager. Bortset fra "fejring af mærkedage i byggeriet" (som kan være rejsegilde etc.) er workshops de mest anvendte fælles aktiviteter i partneringprojekter. Tallene kan være påvirket af, at en del af svarene (30 stk.) vedrører projekter, som på svartidspunktet endnu ikke var afsluttet. Fælles målsætninger Blev der vedtaget et sæt fælles målsætninger for projektet? Hvilke andre fælles aktiviteter blev der afholdt? Ingen andre fælles aktiviteter ud over Opstart-workshop 15 Afslutningsworkshop 22 Evalueringsworkshop 39 Workshop undervejs i projektforløbet 38 Fejring af mærkedage i byggeriet 60 Andre fester 17 Sportsarrangement 7 Foredrag om partnering, skabelse af tillid el. lign. 15 Andre foredrag eller oplysende arrangementer 13 Blandede arrangementer 16 Andet 12 8% 8% 84% Der blev vedtaget et sæt fælles målsætninger på (minimum) 85 af de 101 projekter. De 85 personer, der har svaret "Ja", er dernæst blevet spurgt om, hvordan de fælles målsætninger blev formuleret: Hvordan blev de fælles målsætninger formuleret? Af bygherren/bygherrerådgiveren, inden rådgivere og entreprenør blev inddraget 7 I en proces med deltagelse af alle parter 74 Som en mellemløsning, på oplæg fra bygherre 19 Baseret på 85 svar 100 Ja Nej /Uklart I 74 % af svarene er det angivet, at de fælles målsætninger blev formuleret "i en proces med deltagelse af alle parter", sådan som man forestiller sig i en "ideel" partneringproces. Under 10 % har svaret, at målsætninger var formuleret af bygherren/bygherrerådgiveren, inden rådgivere og entreprenør blev inddraget. De fælles målsætninger blevet til "i en proces med deltagelse af alle parter" lidt oftere i projekter med "tidlig partnering" (85 %) end i projekter med "sen partnering" (knap 60 %). 7

8 Har der på projektet været anvendt fælles metoder til opfølgning på de fælles målsætninger? Afsluttende workshop med evaluering af forløbet Regelmæssige evalueringsmøder Ingen fælles evaluering og opsamling Afsluttende evaluering med spørgeskema eller lignende Midtvejsevaluering uden særlig skematik Løbende evaluering i form af tilfredshedsmålinger Løbende/regelmæssige evalueringer ud fra spørgeskema eller lignende 0% 10% 20% 30% 40% 50% Der ses en ret stor spredning på de måder, man har anvendt ved opfyldelsen af de fælles målsætninger. Der lader til at være stor forskel på, hvor systematisk der laves opfølgning på de fælles målsætninger. I knap 25 % af projekterne er der svaret, at der ikke foretages nogen fælles evaluering og opsamling. Økonomi mellem bygherre, rådgivere og entreprenører Hvordan er aftalerne mellem bygherren og rådgiverne om afregning for ydelserne Regningsarbejde uden incitamenter 7 Regningsarbejde med økonomiske incitamenter for overholdelse af tid, budget 7 el. lign. Fast pris uden incitamenter 30 Fast pris med økonomiske incitamenter for overholdelse af tid, budget el. lign. 36 Andet, evt. en blanding af overstående Hvordan er aftalerne mellem bygherren og entreprenør(er) om afregning for ydelserne Regningsarbejde uden incitamenter 9 Regningsarbejde med økonomiske incitamenter for overholdelse af tid, budget 8 el. lign. Enhedspriser med targetpris uden incitamenter 6 Enhedspriser med targetpris med økonomiske incitamenter for overholdelse 6 af tid, budget el. lign. Fast pris uden incitamenter 19 Fast pris med økonomiske incitamenter for overholdelse af tid, budget el. lign. 48 Afregning efter andre principper Fast pris har været den mest anvendte afregningsform i partneringprojekterne. Såvel rådgiverne som entreprenørerne bliver afregnet med en fast pris i ca. 2/3 af projekterne. I godt halvdelen af fastprisaftalerne med rådgivere er der involveret incitamenter for overholdelse af tid, budget el. lign. Det gælder mere udpræget for entreprenører, hvor mere end 2/3 indeholder incitamenter. Det var oplyst i spørgsmålsteksten, at dagbøder ikke skulle medregnes som incitament. 8

9 I de øvrige projekter afregnes rådgiverne i regning eller som en blanding af fast pris og regningsarbejde. For entreprenørerne afregnes ca. 15 % i regning, mens afregning efter enhedspriser kun er anvendt i godt 10 % af projekterne. Fast pris er mest dominerende i nybyggeri, mens der blandt renoveringsopgaverne er 50 % med fast pris og resten deles ligeligt mellem regningsarbejde og afregning efter enhedspriser. Der er blandt de nyere projekter (aflevering 2004 eller senere) flere projekter, der udføres i regning eller baseret på enhedspriser, end blandt de projekter, der er afleveret i 2003 eller tidligere. Også blandt de nyere projekter er der imidlertid en samlet svag overvægt at fastpriskontrakter. Hvilke typer incitamenter har der været i aftalerne mellem bygherre og entreprenør(er)? Ingen incitamenter 31 Incitament for overholdelse af budget/ targetpris 49 Incitament for besparelser i forhold til budget 34 Incitament for overholdelse af tidsterminer 13 Incitament for aflevering før tid 6 Incitament for»mangelfri aflevering«9 Incitament for god sikkerhed/miljø på byggepladsen 10 Andre incitamenter 3 1 Incitamenter har mest hyppigt været bundet til økonomiske forhold, enten overholdelse af budget/targetpris eller besparelser i forhold til budget. Det har relativt sjældent været aftalt incitamenter for forhold som tid, mangler og sikkerhed/miljø på byggepladsen. I knap en tredjedel af projekterne er der ikke anvendt incitamenter i aftalerne mellem bygherre og entreprenør. Har der været åbenhed om økonomiske forhold ("åbne bøger") gennem projektets gennemførelse? 3% 19% 78% Ifølge svarene har der været "Åbenhed om økonomiske forhold" ("åbne bøger") på 79 af projekterne. Der har således også været åbenhed om økonomien på projekter, hvor der ikke har været incitamenter knyttet til projektets økonomi. Åbenhed om projektøkonomien, herunder entreprenørens kalkulationer, opfattes af mange som en vigtig del af partnering og kan være en fordel ved prisfastsættelse af projektændringer mm. Ja Nej 9

10 Konflikthåndtering Hvilken model har været aftalt for løsning af konflikter på projektet? En "niveau -model" Ingen særlige aftaler/bestemmelser Anvendelse af mediator Anvendelse af opmand Foregreben tvisteløsning Behandling ved almindelig domstol 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Langt den mest anvendte model for løsning af konflikter på projekterne har været en såkaldt "niveau-model". Det vil sige en aftale om, at konflikter skal løses på det lavest mulige niveau samt en aftale om, hvor lang tid der må gå, inden konflikten flyttes op til næste niveau. Det er imidlertid også kendetegnende for partneringprojekterne, at løsningsmodellerne kun sjældent bringes i anvendelse, som det fremgår af svarene på spørgsmålet i figuren tilhøjre. Er nogle af de aftalte konfliktløsningsmekanismer blevet bragt i anvendelse på projektet? 69% 4% 27% Ja Nej Baseret på 96 svar 10

11 Fastholdelse og udskiftning af nøglepersoner Styregruppe og projektgruppe Har der i aftalegrundlaget været bestemmelser om fastholdelse og udskiftning af nøglepersoner på projektet? 69% 4% 27% Ja Nej Kun i 27 % af projekterne har der været bestemmelser i aftalegrundlaget om fastholdelse og/eller udskiftning af nøglepersoner på projektet. Har der været etableret styregruppe på projektet? Ingen styregruppe 8 Styregruppe med deltagere på direktørniveau 40 Styregruppe på projektlederniveau 21 Styregruppe med anden eller»blandet«sammensætning I over 90 % af projekterne har der været etableret en styregruppe på projektet. Som det ses har sammensætningen varieret en del. Har der i løbet af partneringsamarbejdet rent faktisk været tale om at udskifte nøglepersoner for at forbedre samarbejdet og fremdriften på projektet? 75% 3% 22% Ja Nej Der er sket udskiftning af nøglepersoner med det formål at forbedre samarbejdet og fremdriften på projektet i under 25 % af projekterne. En analyse af svarene viser, at udskiftning af nøglepersoner ses oftere i de projekter, hvor der er indføjet bestemmelser om dette i aftalegrundlaget (ca. 40 %). Men også i de projekter, hvor dette ikke er medtaget i aftalegrundlaget, ses der eksempler på udskiftning af nøglepersoner for at forbedre samarbejdet og fremdriften på projektet (ca. 15 %). 11

12 Hvor ofte har der været møder i styregruppen? 1 gang om året eller sjældnere gange om året gange om året 17 Ca. 1 gang om måneden 42 Oftere end 1 gang om måneden Det mest almindelige har været en mødefrekvens i styregruppen hver eller hver anden måned. Har der været etableret projektgruppe på projektet. 21% 79% Ja Nej Det har også været almindeligt at etablere en projektgruppe dvs. et forum, hvor projektlederne fra de involverede firmaer mødes. Det er sket i 79 % af projekterne. Hvor tit har projektgruppen mødtes? 1 gang om måneden eller sjældnere gange om måneden 40 Ca. 1 gang om ugen 34 1 Baseret på 80 svar 100 Det mest almindelige har været møder i projektgruppen hver uge eller hver anden uge. Der er i svarene en svag tendens i retning af, at projektgruppen mødes oftere på de større projekter (anlægsbudget mere end 50 mio. kr.) end på de mindre. Den samme tendens ses ikke for styregruppens mødeintensitet. 12

13 Fælles projektkontor og byggepladsfaciliteter Hvilke fælles byggepladsfaciliteter har der været etableret for håndværkerne på byggepladsen? Fælles omklædning og bad Fælles kantine Ikke fælles omklædning, bad eller kantine 0% 10% 20% 30% 40% 50% Har der på projektet været etableret fælles projektkontor. Hvilke særlige tiltag er iværksat for at inddrage håndværkerne (bygningsarbejderne) i partneringsamarbejdet 1% 16% 83% Ja Nej Det fremgår af svarene på ovennævnte to spørgsmål, at der har været fælles omklædning og bad for håndværkerne i knap 40 % af projekterne. Fælles kantine på byggepladsen og fælles projektkontor for projekterende er etableret i under 25 % af projekterne. Ingen særlige tiltag 30 Trimmet byggeri med ugeplanmøder blandt 39 sjakbajser/formænd m.m. Fælles byggepladslogistik med koordinering 27 af materialetransport, oplagring Regelmæssige møder for alle bygningsarbejderne på pladsen 9 (f.eks. "Byg-LOK") Andre tiltag til at sikre, at bygningsarbejderne inddrages i 17 partneringsamarbejdet 14 Ifølge svarene er det almindeligt med et eller flere tiltag for at inddrage håndværkerne i partneringsamarbejdet. Der er kun 30 svarpersoner, der har angivet, at der ikke har været gennemført sådanne tiltag, samt 16, der angiver 13

14 Partneringelementernes betydning Hvilken betydning har følgende elementer haft for forløbet af projektet? Opstart /Kick-Off workshop Projektgruppen Fælles aktiviteter Styregruppen Fælles målsætninger Åbenhed om økonomiske forhold Tiltag for at inddrage håndværkerne Partneringaftalen Evaluering og opfølgning Incitamenter Fælles projektkontor Fælles byggepladsfaciliteter Mulighed for udskiftning af nøglepersoner Meget Negativ Neutral Positiv Meget negativ positiv 5 "ved ikke". Blandt tiltagene er trimmet byggeri (i en eller anden form) det hyppigst anvendte. Mens alle øvrige spørgsmål i denne spørgeskemaundersøgelse har drejet sig om faktiske forhold vedr. udformning af partnering, er der i det ovenstående spørgsmål spurgt om betydningen af en række partneringelementer for forløbet af projektet. Der er i ovenstående resultater kun medtaget svar fra de personer, der har angivet, at det pågældende partneringelement var blevet anvendt på det pågældende projekt. Svarene kan være påvirket af, at en del af projekterne (30 stk.) endnu ikke var afsluttet på svartidspunktet. Som det ses, vurderes "Opstart/Kick-Off workshop" at have haft den mest positive betydning for forløbet. Derefter kommer "Projektgruppen" og dernæst en række andre elementer i tæt rækkefølge. Der er ikke nogle af partneringelementerne, der som gennemsnit af vurderingerne har haft en negativ effekt. Der har blandt svarene kun været enkelte, som har angivet en negativ betydning af et af partneringelementerne. Det skal bemærkes, at ovennævnte vurdering er foretaget af undersøgelsens svarpersoner, som omfatter både bygherrer, rådgivere og entreprenører. Temagruppen er p.t. i gang med en "kundetilfredshedsundersøgelse", hvori en række 14

15 bygherrer vurderer erfaringerne ved partneringformen set i forhold til traditionel gennemførelse af byggesager. Best practices En række svarpersoner har angivet, at de har forskellige gode eksempler på samarbejdsaftaler, incitamentsmodeller, mødedagsordener og andre værktøjer, som de gerne vil stille til rådighed for andre. Disse vil blive indsamlet og de bedste vil blive formidlet som "Best Practices" på den internetportal, temagruppen vil etablere om partnering i foråret Denne undersøgelse og rapport er udarbejdet af Steffen Gøth, COWI A/S i tæt dialog med temagruppen. Medlemmerne i Temagruppe Partnering er: Direktør Bent Frank, Forsvarets Bygningstjeneste, (formand) Bygningsingeniør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings Center (sekretær) Arkitekt Louis Becker, Henning Larsens Tegnestue A/S Chefrådgiver Poul Erik Haurbæk, Carl Bro Gruppen Udviklingschef Martin Manthorpe, NCC Construction Danmark A/S Salgs- og marketingdirektør Ole Ethelberg, J&B Entreprise A/S Arkitekt Mikael Gosham, Forsvarets Bygningstjeneste Kontorchef Ib Steen Olsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen Direktør Peter Kofod, MT Højgaard A/S Direktør Mogens Hansen, Dansk Byggeri Byggechef Erik Præstegaard, Fællesadministrationen 3B Afdelingsingeniør Per Simonsen, Vejdirektoratet Salgschef Niels Hansen, Glenco A/S Underdirektør Jan Eske Schmidt, Tekniq Arkitekt MAA Robert Hansen, Friis & Moltke A/S, Århus Projektchef Steffen Gøth, COWI A/S Udviklingschef Sune From, COWI A/S 15

16

Partnering - erfaringer og fremtid

Partnering - erfaringer og fremtid Partnering - erfaringer og fremtid Februar 2004 Partneringarbejdsgruppen Arbejdsgruppen er nedsat i 2003 under Temagruppe 1: Byggeproces og Samarbejde i Byggeriets Evaluerings Center, og har som primære

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Nye samarbejdsformer partnering

Nye samarbejdsformer partnering Nye samarbejdsformer partnering Af Knud Erik Busk, projektchef i DR og formand for Bygherreforeningen i Danmark Artikler fra HFB 30 2003 Baggrund Partnering har været anvendt i USA gennem de seneste 20

Læs mere

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver

- Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Maj 2000 Nye samarbejdsformer - Partnering i relation til nationale cirkulærer og EU s udbudsdirektiver Dette notat er et arbejdspapir, som er udarbejdet i forbindelse med Projekt Nye Samarbejdsformer

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 For entreprisen: Byggeafsnit OU37-2, Syddansk Universitet (sag nr. 1291-007) Virksomhed: H Skjøde Knudsen A/S Gyldigt til og med: 10. februar 2015 Er evalueringen afbrudt?:

Læs mere

Projekt Nye Samarbejdsformer

Projekt Nye Samarbejdsformer Projekt Nye Samarbejdsformer arbejdspapir om brug af workshops ved partnering INFORMATION Erhvervs- og Boligstyrelsen Oktober 2001 1 Indhold 3 Forord 4 Nye samarbejdsformer - partnering 5 Workshops Hvorfor

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Andersen & Heegaard A/S Gyldigt til og med: 27. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister

Læs mere

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004

Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 20. oktober 2004 Partneringmodeller i moderne vejforvaltning indlæg på Vejforum, december 2004 Forfatter Manchet Driftschef Niels Christian Skov Nielsen, mail: nsn@vd.dk I artiklen omtales generelt partnering

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje

Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje Tildeling ved udbud i distrikt øst af drifts og vedligeholdelse af statsveje artikel til www.udbudsportalen.dk Af kontraheringschef Per Simonsen, Vejdirektoratet, Driftsområdet og Mogens Høgsted, Vive

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014

DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 DFM nøgletalskonference København 06-11-2014 Direktør Peter Hesdorf Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Privat non-profit virksomhed Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 9 fastansatte

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Bygherreforeningens Partneringpolitik og vejsektorens samarbejdsmæssige udfordringer 1

Bygherreforeningens Partneringpolitik og vejsektorens samarbejdsmæssige udfordringer 1 Bygherreforeningens Partneringpolitik og vejsektorens samarbejdsmæssige udfordringer 1 Henrik L. Bang, sekretariatsleder Bygherreforeningen hlb@bygherreforeningen.dk I byggeriet har man siden midt-1990erne

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 25. 27. januar 2016 DAG 1 25. januar 2016 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 08.30 Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kl. 12.15 Kl. 13.00 Kl. 13.45

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016

Møde om renovering. v/erik Vibe Pedersen 11-01-2016 Møde om renovering Renovering kræver fokus på eksisterende forhold, planlægning og en fleksibel og effektiv produktion. Samarbejde og Lean er helt nødvendigt og har stor indflydelse på trivsel, arbejdsmiljø

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

Hvad kan man få ud af at stille de rigtige kravspecifikationer?

Hvad kan man få ud af at stille de rigtige kravspecifikationer? Oplægsholdere John Andresen Direktør Bo Jørgensen CTS-ingeniør INGENIØR NE Hvordan foregik det for 10-15 år siden Funktionsudbud Ingen krav til hvordan anlægget skulle virke. Fag entrepriser CTS entreprenør

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Ebbe Lind Kristensen Kundechef & Projektleder Evaluering af de kreative fag Ingeniører og Arkitekter! 11. september 2006 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere Baggrund

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

Kvalitet som tildelingskriterium

Kvalitet som tildelingskriterium Kvalitet som tildelingskriterium Kvalitet som tildelingskriterium Tildeling er kompliceret og ressourcekrævende Et vigtigt punkt for den efterfølgende byggeproces Tendens til at tildele på laveste pris

Læs mere

Udbud af entrepriser i Københavns Ejendomme

Udbud af entrepriser i Københavns Ejendomme Udbud af entrepriser i Københavns Ejendomme Oplæg v. Dansk Byggeris temamøde, 25. maj 2010 i Ballerup v. Projektchef Kasper Jacoby Kilde ØKF 1 Formålet med Københavns Ejendomme Tværgående / Overblik Fokus

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010

Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen. Midtvejsseminar 3. maj 2010 Bedre udbudstidsplaner Tidsplanredegørelsen Midtvejsseminar 3. maj 2010 Dagens program 13.00 Velkomst med kort introduktion til Værdiskabende Byggeproces og projektet 13.15 Gennemgang af udkast til vejledning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en 1 bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S 2 Tak for invitationen, min agenda vil være: Mine erfaringer

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC

Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Valg af strategi for gennemførelse, BHK, BC Hvad er strategi - projektlederens rolle De store beslutninger - mulighederne Cases Hvordan vælge - situationsegenskaber og erfaringer Konklusion - valg og opfølgning

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand Spørgsmål og svar ATP udbud af juridisk bistand ID Modtaget Spørgsmål Svar 1 27. marts 2012 I punkt 8.1 af materialet står der "Tilbuddet skal afleveres som en præsentation". Hvordan skal udtrykket "præsentation"

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver

Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver Rammeudbud - en anden metode til udbud af renoveringsopgaver 15. juni 2005 Rørcenterdagene 2005 SSTT Årsmøde 2005 Af Bo Bonnerup, Carl Bro as bbn@carlbro.dk 2005, Carl Bro as - side 1 Disposition Hvad

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt

Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehus Byggeprojekter i Region Sjælland. Oplæg projektleder Jim K. Winsløw - Klar til Femern Bælt Sygehusplan 2010 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialesygehuse

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

GODT BYGGERI MED GLADE BEBOERE

GODT BYGGERI MED GLADE BEBOERE GODT BYGGERI MED GLADE BEBOERE Sådan gør vi alle til medspillere i byggeprocessen Hvorfor involvere beboerne? Velinformerede beboere er nøglen til en smidig byggeproces Et renoveringsprojekt er altid en

Læs mere

Udbud S10. Sideanlæg i VH og VSJ Bedømmelse af tilbud. Dato: 07.09.2010. Notat om tildeling

Udbud S10. Sideanlæg i VH og VSJ Bedømmelse af tilbud. Dato: 07.09.2010. Notat om tildeling Notat om tildeling 1 1. Konklusion Resultatet af bedømmelsen iht. bedømmelsesgrundlagt i BUT er, at tilbud fra Hededanmark er fundet økonomisk mest fordelagtigt. 2. Tilbudsfasen Bekendtgørelse om udbuddet

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

OPFØRELSE AF P KÆLDER, UNGDOMSBOLIGER OG CITY CAMPUS VED HAVNEFRONTEN I AALBORG

OPFØRELSE AF P KÆLDER, UNGDOMSBOLIGER OG CITY CAMPUS VED HAVNEFRONTEN I AALBORG 18.12.12 OPFØRELSEAFPKÆLDER,UNGDOMSBOLIGER OGCITYCAMPUSVEDHAVNEFRONTEN IAALBORG Alleønskerudvikling,ingenønskerforandring Udarbejdetaf: Gruppe13.49a SørenKirkegaard 2. semesterprojekt,cstbyggeledelse AalborgUniversitet,

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM

KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM KVALITET SOM TILDELINGSKRITERIUM Vive Consult Mogens Høgsted 3. februar 2010 Oplæg Vejledningens formål og indhold/mogens Høgsted Udvælgelse og tildeling/ole Schiøth, emcon Tildelingen generelt og kvalitative

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Bilag 3: Eksempler på metoder til optimering af indkøb og byggeri

Bilag 3: Eksempler på metoder til optimering af indkøb og byggeri Sagsnr: 2013-54403 Dokumentnr: 2013-244088 Bilag 3: Eksempler på metoder til optimering af indkøb og byggeri Udbuds-/entreprise-/samarbejdsform Beskrivelse af modellen Rationale og effekt Bundtning og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 K E N D E L S E J. A. Mortensen Inventar og Bygning A/S (advokat Peter Stig Jakobsen og advokatfuldmægtig

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere