Synshandicap, nr. 2, juli 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synshandicap, nr. 2, juli 1999"

Transkript

1 Synshandicap, nr. 2, juli 1999 Indhold i dette nummer: Videndeling og kompetence Analyse af synsområdet Blændværk Positiv holdning til tilgængelighed i web-design Information om sygehusenes ventelister Sejlsport for blinde og svagsynede Nordisk priskonkurrence Temadag om CCTV'er til børn Ny håndbog for studerende og kandidater Statens Museum for Kunst Nyt hæfte om ledsageteknik Tidsskriftet Helse er nu på Internettet Teenagere med Marfan Syndrom Konferencer og kurser Tilgængelighed et naturligt kvalitetskrav Nye bøger i Videncentret Set og sakset Kolofon

2 Videndeling og kompetence " 9 ud af 10 problemer, som virksomheder i dag løber ind i, skyldes manglende information. Og det helt groteske er, at i langt de fleste tilfælde findes informationen allerede i firmaet. Men medarbejderne kan enten ikke finde den eller har ikke adgang til den." Afdelingschef Anders Skjønaa, Hans Tørsleff Management Systems i Microsoft News nr. 2, Der er i stigende grad fokus på det at have adgang til og styr på viden og information. Alle ønsker at få del i andres viden, hvor det er relevant. Men en afgørende forudsætning er ofte, at efterspørgeren selv bidrager og stiller sin egen viden til rådighed. Markedet for viden er i høj grad baseret på byttehandler. En anden forudsætning er, at man ved, hvor viden findes. Og som det formuleres i det indledende citat, er den ønskede viden ofte lige i nærheden. Inden for specialrådgivningen har der også altid været behov for en aktiv og levende udveksling af viden og erfaringer. Men behovet for videndeling er især blevet synligt i takt med decentraliseringen, hvor rådgivningen er blevet spredt ud på regionale forvaltninger, institutioner, centre og konsulenter. Det har skabt behovet for, at der formuleres et fælles udgangspunkt, samt ønsker om videnbaser, -banker og -centre. De danske videncentre på handicapområdet er eksempler på moderne konstruktioner, som skal medvirke til at fremme videndeling på de respektive handicapområder. En lang række forhold kan være barrierer for videndeling: geografiske afstande, personlige barrierer, manglende adgang til informationsteknologiske værktøjer, organisatorisk opbygning, dårlig ledelse m.m. Der er således rigeligt med forklaringer, når videndeling ikke finder sted eller går trægt. Temadag Disse emner sætter vi nu fokus på med en temadag om videndeling. Arrangementet finder sted i Idrætsparken, København, den 1. november 1999 fra kl. 10 til 16. Programmet er endnu ikke helt på plads, men interesserede kan henvende sig til Videncentret nu og vil så få tilsendt det færdige program, når det foreligger. En af oplægsholderne vil være Tor Gamstøbakk fra Norge, som præsenterer ERBA, en erfaringsdatabase baseret på opsøgende indsamling af erfaringer inden for specialpædagogikken, specielt syns- og høre-området. Basen er tilgængelig på Internet på adressen: Blandt de øvrige oplægsholdere er Carl J. Brandt, som er en af ophavsmændene bag Netdoktor (www.netdoktor.dk). Velkommen til en spændende konference som kan give inspiration til, hvad du kan gøre med egen specialviden for at dele den med andre og modtage specialviden fra andre. Måske løser du dit næste rådgivningsproblem blot ved at dele viden med kollegaen i kontoret ved siden af eller med en ukendt videnshaver i cyberspace. Læs mere på konferencens hjemmeside:

3 Analyse af synsområdet Udviklingscentret for amternes specialrådgivning på handicapområdet Udviklingscenter for Specialrådgivning (se omtale i Synshandicap nr. 1, 1998) udsendte i april rapporten "Amternes Specialrådgivning på Handicapområdet status, tendenser og anbefalinger". Rapporten er Udviklingscentrets første store livtag med specialrådgivningsområdet, og den søger at samle nogle af de store brikker i det til tider komplicerede puslespil af lands- og landsdelsdækkende institutioner, specialkonsulentordninger og videncentre. Til et komplet billede hører også de enkelte amters forskellige opbygning af den amtslige rådgivning og vejledning. På synsområdet er der fx tale om selvstændige institutioner (synscentraler, synsinstitutter, synsrådgivninger), integrerede kommunikationscentre (syns-, høre- og talerådgivning under et tag) eller synsrådgivning splittet op på forskellige forvaltninger. Disse komplicerede brikker er ikke belyst i rapporten, men vil givetvis senere blive tilføjet puslespillet. "Puslespil" er måske heller ikke det rette billede, da det skaber en forestilling om, at specialrådgivningen har et hovedmotiv, som de enkelte brikker kan passe ind i. Så enkel er virkeligheden ikke udvikling, ressourcer og politiske prioriteringer vil konstant kaste nye brikker ind i puslespillet, og forandringer vil overflødiggøre nogle af de gamle brikker. Amterne er forpligtiget til at yde specialiseret rådgivning til kommuner og borgere og til at indsamle, bearbejde og formid-le viden på handicapområdet. Disse forpligtigelser løses dels af de enkelte amter, dels af en række lands- og landsdelsdækkende amtstilbud som specialkonsulentordninger, institutioner og videncentre. Arbejdsgruppe For synsområdets vedkommende anbefaler rapporten, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal analysere området og komme med forslag til, hvorledes man fremover kan dimensionere og organisere de opgaver, der i dag løses af Instituttet for Blinde og Svagsynede, Refsnæsskolen og Specialkonsulentordningen for Blinde. I arbejdsgruppen sidder bl.a. repræsentanter for disse enheder og for Videncenter for Synshandicap. Gruppen skal også give et bud på, hvordan opgaverne med at indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden på området bedst kan løses fremover. Arbejdsgruppen mødes første gang i juli og aflægger endelig rapport i midten af år Rapporten kan bestilles på fon eller e-post Udviklingscenter for Specialrådgivning har hjemmeside på følgende adresse: Udviklingscentret udgiver et nyhedsbrev, der udkommer fire gange om året. Introduktionsnummeret udkom i maj og kan læses på centrets hjemmeside. Bendt Nygaard Jensen

4 Blændværk Blændværk af usete drømme er designer Lene Sørensens afgangsprojekt fra Danmarks Designskole, linien for kommunikation, maj Projektet er et ideoplæg til et udstillingskoncept, der arbejder med synssansen og dens fravær, og som sætter fokus på blinde og svagsynedes adgang til kulturoplevelser. Lene Sørensen fortæller, at hun i sit arbejde har taget udgangspunkt i blindes drømme, og at hun med udstillingen forsøger at tale til den enkeltes fantasi og mentale billedunivers. Lydsiden er komponeret og udført af musikeren Hardy Marco, som bl.a. har skrevet underlægningsmusik til en række tv- og filmproduktioner. Projektet har været udstillet i Øksnehallen, København, fra den 19. juni til den 11. juli sammen med årets øvrige afgangsprojekter fra Designskolen. Udstillingen kommer desuden muligvis på besøg hos Instituttet for Blinde og Svagsynede efter sommerferien.

5 Positiv holdning til tilgængelighed i web-design Af Helle Bjarnø I forrige nummer af Synshandicap, nr. 4, 1998, omtalte vi den undersøgelse af offentlige hjemmesider, som Center for Ligebehandling af Handicappede (CLH) havde foretaget. CLH testede tilgængeligheden af 144 statslige, amtslige og kommunale hjemmesider; langt de fleste havde træk, som gjorde dem mere eller mindre umulige at anvende for bl.a. blinde, der benytter skærmlæseprogram og talesyntese. Det kan nytte! Vurderingen af den enkelte hjemmeside blev sendt til den person, der var ansvarlig for hjemmesiden, og den samlede undersøgelse fik en del omtale i medierne. Det har nu givet resultater. CLH har fået en del henvendelser fra offentlige myndigheder, som er blevet opmærksomme på problemet og nu vil tage fat på at forbedre tilgængeligheden. Andre har henvendt sig for at få hjælp til at rette op på konkrete problemer. Også Videncenter for Synshandicap har fået et stigende antal henvendelser om tilgængeligt web-design. Henvendelserne er dels kommet fra firmaer, der har til opgave at lave hjemmesiderne, dels fra personer ansat i stat og kommune, som enten selv skulle arbejde med hjemmesider, eller som skulle formulere kravene til de firmaer der skal udføre opgaven. Et gennemgående træk ved henvendelserne har været en positiv holdning til at inddrage handicaptilgængelighed i udarbejdelsen af hjemmesider. Rådgivningen har bestået i: Test af hjemmesider, forklaring af testresultaterne og vejledning i fejlretning. Vejledning til konsulent- og designfirmaer, der arbejder med hjemmesider for offentlige kunder. Generel rådgivning i forbindelse med ny kommunal hjemmeside. Test med skærmlæseprogrammet JAWS og oplysning om elementer, der forsvinder eller bliver uforståelige, når de læses med JAWS. Henvisning til hjemmesider, hvor man kan læse mere om handicaptilgængeligt hjemmesidedesign. Henvisning til steder, der kan give yderligere teknisk og blindespecifik information. Ny vejledning på vej En ny, dansksproget vejledning i hvordan man tilrettelægger sin hjemmeside, så den kan anvendes af de fleste, er nu på vej fra Statens Information. Denne vejledning vil dels formidle nogle af de overordnede principper for tilgængelig information, der gælder generelt, dels gennemgå og henvise til det internationale arbejde, der foregår, bla. i WAI, Web Accessibility Initiative. Man kan læse mere om WAI på adressen

6 Information om sygehusenes ventelister På Sundhedsministeriets hjemmeside kan man nu få en oversigt over aktiviteter og ventetider for i alt 23 almindelige operationer. Denne service blev oprettet i januar Oplysningerne kan anvendes, når man ønsker at gøre brug af det frie sygehusvalg. Oplysninger om antallet af operationer er ifølge sundhedsminister Carsten Koch tænkt som en indikator af, hvor stor rutine et sygehus har i at udføre en given operation. Ministeren understreger dog, at oplysningerne kun kan give et fingerpeg, idet en række andre faktorer også spiller ind på kvaliteten. På synsområdet opgøres antallet af grå stær-operationer i første halvdel af Her har Frederiksberg Hospital og Vejle Sygehus haft flest operationer, hhv og Ventetid oplyses i antal uger. Disse oplysninger er fremadrettede, dvs. at de er et skøn over, hvor lang ventetid, man p.t. forventer, at der er for hhv. forundersøgelse, behandling og ambulant behandling. Endelig gives der generelle oplysninger om, hvordan det frie sygehusvalg fungerer, og om amternes patientvejledning. Oplysningerne om ventetider m.m. findes på adressen

7 Sejlsport for blinde og svagsynede For godt et år siden stiftedes Sejlklubben for Blinde og Svagsynede, som p.t. har ca. fyrre medlemmer over hele landet. Klubben har hjemme i Svendborg, og den har allerede fået flotte resultater i flere danske kapsejladser. Projektsamarbejde Videncentret har bl.a. indirekte kontakt med klubben gennem et projektsamarbejde med Bent Størup og Annette Bøstrup, Fyns Amts Synsrådgivning og Poul Petersen, forstander for Vestfyens Efterskole, som bl.a. har sejlsport på programmet, og som i de seneste år har haft flere svagsynede elever. Formålet med projektet er er finde og afprøve udstyr og metoder, der kan anvendes af blinde eller svagsynede sejlsportsfolk. Desuden er det planen at lave et katalog over den indsamlede viden, herunder bl.a. også adresser på sejlklubber for synshandicappede andre steder i verden. Studerende fra USA I efteråret 98 blev Videncentret kontaktet af den amerikanske ingeniørhøjskole Worcester Polytechnic Institute, WPI, som efterlyste relevante projekter til en gruppe studerende, foreslog vi emnet sejlsport for blinde. Aftalen blev, at Videncentret fik tre studerende på besøg, som i syv uger indsamlede viden om produkter og teknikker, der kan anvendes af synshandicappede sejlsportsfolk. For produkternes vedkommende er det især produkter med tale eller med særligt tydeligt display eller storskrift, der er fokuseret på. WPI-gruppen fik hjælp fra Sejlklubben for Blinde og Svagsynede til at kortlægge nogle af problemområderne og var bl.a. med på et af klubbens weekendtogter. WPI-gruppens rapport er udleveret til bl.a. Sejlklubben og projektgruppen, som nu vil se nærmere på de produkter og teknikker, der nævnes som muligheder. De tre studerende fremlagde resultatet af deres arbejde den 11. maj. De høstede et A for projektet, den højeste karakter i det amerikanske system. Interesserede kan bestille projektkataloget fra Videncentret i sort tryk eller på diskette. Rapporten er ikke oversat og findes altså kun på engelsk. Litteratur: Jeffrey A. Brownson, Kevin Delaney og Brian A. Morgan: Wind for the sails. A catalog of technology and techniques for the visually impaired sailor, Worcester Polytechnic Institute, MA, USA, 1999 Kan bestilles hos Videncenter for Synshandicap i almindeligt tryk eller på diskette. Arthur O Neill: Facing the wind. A manual for teaching blind and visually impaired persons to sail, The Carroll Center for the Blind, MA, USA,1991 Kan lånes fra Videncentrets bibliotek Sailing blind. A manual for the instruction of sailing techniques for blind persons and instruc-tors, The New Zealand Council for Sailing for Vision Impaired Persons, Inc., årstal ikke angivet. Kan lånes fra Videncentrets bibliotek.

8 Nordisk priskonkurrence Nordisk Handicappolitisk Råd inviterer til konkurrence om tilgængelighedsprisen Konkurrencen er åben for alle videregående uddannelsesinstitutioner i Norden, både offentlige og private. Det kan være hele institutionen, der deltager, eller den enkelte afdeling/det enkelte fakultet. Præsentationen, som skal kunne rummes på fire A4-sider, skal være rådet i hænde senest den 31. august. På de fire sider skal man beskrive institutionens eller afdelingens arbejde med eller planer for at tilrettelægge uddannelsen på en måde, så den bliver tilgængelig også for handicappede studerende. I invitationen understreges det, at det ikke kun drejer sig om den fysiske tilgængelighed, men også om tilgængeligheden af information, muligheder for at få støtte og vejledning, tilgængelige undervisningsmaterialer osv. Juryen vil i første omgang belønne helhedsløsninger, men er også interesseret i kreative delforslag. Førsteprisen består ud over æren af en skulptur af kunstneren Britt Ingrid Persson. Der kan desuden uddeles fire andenpræmier. Prisbelønnede forslag vil blive medtaget i en eksempelsamling med gode løsninger, hvor hele Norden bliver repræsenteret. Yderligere oplysninger: Nordiska Handikappolitiska Rådet c/o NSH, Box 510, Vällingby, Sverige. Fon: , Fax , E-post: Hjemmeside:

9

10 Temadag om CCTV'er til børn Svagsynede børn i er i de seneste år i stigende grad blevet brugere af CCTV i skolen. CCTV introduceres allerede fra skolestart, og der er således gjort en del erfaringer med svagsynede børns anvendelse af CCTV i undervisningen. Synskonsulenternes Samråd og Videncenter for Synshandicap sætter nu på en temadag fokus på den viden og erfaring, som er skabt. På temadagen vil der være foredrag, produktpræsentationer og mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne. Tid, sted og pris: 29. oktober 1999 på Middelfart Kursuscenter. Prisen ligger ikke helt fast endnu, men vil blive ca. 650 kr. Målgruppe: Skolevejledere, undervisere, producenter, synskonsulenter og leverandører. Tilmelding og yderligere oplysninger: Kontakt Bendt Nygaard Jensen, Videncenter for Synshandicap (e-post:

11 Ny håndbog for studerende og kandidater "Håndbog for Handicappede Studerende og Kandidater" behandler en lang række praktiske spørgsmål, der er særligt relevante for handicappede studerende og arbejdssøgende. Bogen indeholder indlæg både fra fagfolk og fra handicappede studerende og kandidater, som videregiver nogle af deres egne erfaringer. I nogle kapitler behandles forholdene for handicappede generelt, mens der i andre stilles skarpt på forholdene for en enkelt gruppe af handicappede. Forholdene for synshandicappede studerende og kandidater dækkes af bidrag fra arbejdsmarkedskonsulent Jan Fristrup, Dansk Blindesamfund og stud.scient.pol. Claus Thøgersen, Århus Universitet. Bogen henvender sig til handicappede, der ønsker at påbegynde, er i gang med eller har afsluttet en videregående uddannelse samt til personer, der arbejder inden for handicapområdet, eller som rådgiver inden for uddannelsessystemet. Håndbogens første del handler om studiemæssige forhold og beskriver bl.a. de forskellige forsørgelsesmuligheder, herunder SU, revalideringsydelse og førtidspension. Endvidere behandles emner som studievejledning, erhvervsarbejde, studieophold i udlandet m.m. Anden del omhandler arbejdsmæssige forhold; her behandles bl.a. emner som arbejde på ordinære vilkår kontra arbejde på særlige vilkår samt de forskellige støttemuligheder for handicappede i erhverv. Endvidere omtales medlemsskab af a-kasse og pensionskasse. Tredje del omhandler hjælpe-ordninger, hjælpemidler og transport for både studerende og kandidater. Desuden diskuteres psykologiske og sociale forhold ved studier og erhvervsarbejde. Fjerde og sidste afsnit er en samling nyttige adresser bl.a. til uddannelsessteder og handicaporganisationer. Håndbogen er i A5-format og i løsbladssystem; den vil blive ajourført og revideret med mellemrum. Bogen er redigeret af Gitte Lindeløv og Nina Salmi Sommer og udgives af HSK, Handicappede Studerende og Kandidater, med støtte fra Undervisningsministeriet, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Lademanns Fond. HSK blev stiftet i 1992 og havde i februar 1999 ca. 90 medlemmer. Foreningen har til formål at arbejde for en ligestilling af handicappede og ikke-handicappede i uddannelsessystemet. HSK yder bl.a. råd og vejledning til uddannelsessøgende og afholder kurser og temadage om fx jobsøgning, uddannelse og erhverv. Foreningen er baseret på frivilligt arbejde, og kurser m.m. finansieres fortrinsvist af fondsmidler. Bestilling Håndbogen kan bestilles på HSK's sekretariat mandag, onsdag og fredag kl , Fon: Bogen er gratis, man skal dog betale forsendelsesomkostningerne.

12 Statens Museum for Kunst bygges om Statens Museum for Kunst, som for nylig er udvidet og bygget om for adskillige millioner, skal nu bygges om igen. Det nye byggeprojekt skal sikre, at handicappede får rimelige adgangsforhold til og på museet. Blandt andet skal handicaptoiletterne bygges om, og liften fra forhallen til det nye område skal udvides. Siden åbningen er den nye tilbygning blevet kritiseret skarpt, fordi projektet ikke i tilstrækkelig grad havde inddraget hensyn til fx synshandicappede eller kørestolsbrugere. Nogle problemer er afhjulpet ved hjælp af mindre tilpasninger, for eksempel er der sat gelændere m.m. op for at mindske faldrisikoen på den nye marmortrappe. De resterende problemer kræver mere omfattende og bekostelige ændringer. (Kilde: Berlingske Tidende og DSI's Handiklip)

13 Nyt hæfte om ledsageteknik Når man som synshandicappet benytter en seende ledsager, er det praktisk, at begge parter kender og er enige om nogle grundlæggende teknikker til fx at færdes på trapper, mellem stolerækker i teatret, eller når man er på indkøb sammen. Disse teknikker kaldes under ét for ledsageteknik og er emnet for et nyt hæfte, der udgives af Instituttet for Blinde og Svagsynede i samarbejde med Videncenter for Synshandicap. Hæftet hedder Sådan følges I ad når den ene er synshandicappet og henvender sig især til den synshandicappede og hans eller hendes familie, venner og kolleger samt til de fagfolk, der gennem deres arbejde indimellem kommer i kontakt med synshandicappede. Hæftet sendes i disse dage ud til alle de amtslige synscentraler og kommunikationscentre. Hæftet indledes med en række almene råd til henholdsvis ledsageren og den synshandicappede. Formålet med disse råd er at lette kommunikationen mellem de to ved at fjerne noget af den usikkerhed, som måske især den seende kan føle. Hvordan tilbyder man sin hjælp? Er det pinligt, hvis man kommer til at sige ordet se? Et andet formål er at gøre den seende opmærksom på nogle praktiske hensyn, fx at man bør præsentere sig med navn, så den synshandicappede ikke skal gætte sig til, hvem han eller hun står over for. Efter disse indledende råd beskrives de grundlæggende ledsageteknikker hvordan man holder fast i hinanden, og hvordan man håndterer fx døre, trapper m.m. Som regel gives der først en kort sammenfatning af hovedprincippet i den beskrevne teknik, fx Det vigtigste er, at ledsageren går lidt foran den synshandicappede, så hun kan fungere som skjold. Herefter følger en mere detaljeret gennemgang af emnet.

14 Da langt de fleste synshandicappede er ældre mennesker, er der desuden flere steder givet anvisninger på, hvordan man som ledsager kan give ekstra støtte, hvis den synshandicappede er dårligt gående, svimmel eller lignende. Hæftets sidste del behandler nogle særlige situationer, fx at færdes udendørs eller på rulletrapper, at komme ind og ud af biler eller at købe ind sammen. Der er også et kort afsnit om, hvordan man anvender ledsageteknik, når den synshandicappede sidder i kørestol. Hæftet gennemgår ikke mobility, dvs. de teknikker, en synshandicappet kan benytte for at færdes selvstændigt. Dog gives der på hæftets sidste side en kort omtale af, hvad mobility er, og hvor man kan henvende sig for at få undervisning i mobility. dhs

15 Tidsskriftet Helse er nu på Internettet Tidsskriftet Helse Familiens Lægemagasin er nu tilgængeligt via Internettet. Online-udgaven er oprettet i et samarbejde med NetDoktor, som tilbyder sundhedsinformation via Internettet. Man kan læse udvalgte artikler fra bladet samt se den komplette indholdsfortegnelse for alle numre fra og med nr. 1, 1998 (ældre numre kan bestilles hos Helse pr. telefon eller via hjemmesiden). Helse er på adressen

16 Teenagere med Marfan Syndrom Teenagealderen er en spændende tid men kan også på mange områder være vanskelig. Hvis man som ung så oven i de almindelige teenageproblemer også har et handicap, kan man have mange spørgsmål at stille sig selv og omgivelserne. Derfor har Landsforeningen for Marfan Syndrom nu udgivet et hæfte om syndromet specielt til teenagere. Marfan Syndrom (MS) er en sjælden, arvelig sygdom, som kan ramme synet, hjertet og ryggen. I Danmark kendes ca. 300 med denne sygdom, man forventer, at der i alt er ca Det første kendetegn på Marfan Syndrom er højden; mange (men ikke alle) er meget høje. Problemer med synet skyldes bl.a., at øjets linser kan være løse, eller man kan være meget nærsynet. Hæftet informerer om sygdommens årsager, symptomer og behandling, om at leve med Marfan og om muligheder for hjælp, oplysninger, kontaktpersoner og specialrådgivning. Gennem en række personlige beretninger får man også et indblik i, hvordan andre unge har oplevet det at få diagnosen og hvordan de oplever sygdommen i deres hverdag. Afsnittet At leve med Marfan Syndrom giver bl.a. praktiske oplysninger om, hvilke sportsgrene der kan anbefales, og hvilke der ikke kan anbefales, fordi de er fysisk belastende. Landsforeningen for Marfan Syndrom blev oprettet i 1991 og har nu ca. 150 medlemmer. Foreningen afholder bl.a. ungdomskurser og kurser for pårørende. Foreningen har også en socialrådgiver ansat, som giver råd og vejledning om personlige, sociale og økonomiske spørgsmål. "Marfan Syndrom - specielt for teenagers", 17 sider, er gratis og kan bestilles hos Landsforeningen for Marfan Syndrom v/formand Bodil Davidsen, fon: , e-post: Foreningen har også en hjemmeside på adressen

17 Konferencer og kurser European Braille Production Conference, juli 1999, Birmingham, England Information: George Belle, Techno-Vision Systems Ltd., 76, Bunting Road Ind. Est., Northampton, NN2 6EE, England Fon: , e-post eller hjemmesiden home.swipnet.se/macula-lutea/brapro.htm Handicappet et liv uden ungdom? Arr.: DSI Ungdom, Socialministeriet og Formidlingscenter Øst 7., 8., 14. eller 27. september 1999, afholdes fire gange i hhv. Vejle, Ålborg, Ringsted og København. Information: Ulla Rødgaard Henningsen, Formidlingscenter Øst, Nørretorv 30, 2., 4100 Ringsted, fon: bild international conference 99 Frontiers in understanding learning disability september 1999, Church House, Westminster, UK Information: Liz Howell, BILD, Wolverhampton Road, Kidderminster, Worcester DY10 3PP, UK. Fon: , fax Temadag om døve elever med synsproblemer, 15. september Aalborgskolen Information: Kurt T. Christensen, Aalborgskolen Fon: , fax: HITmesse 99 - Hjælpemiddelinstituttets teknologimesse september 1999, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Information: Connie Zäll, HMI, Graham Bells Vej 1 A, 8200 Århus N, fon: , fax , e-post: Børn og CCTV er 29. oktober 1999, Middelfart Kursuscenter Information: Videncenter for Synshandicap (se artiklen "Temadag om CCTV'er til børn") Videndeling og kompetenceudvikling 1. november 1999, Parken, København Information: Videncenter for Synshandicap (se artiklen "Videndeling og kompetence") REHA International, Fagmesse med kompenserende teknologi og hjælpemidler november 1999, Düsseldorf, Tyskland Information: Hjemmesiden Getting in touch with literacy november 1999, San Francisco, USA Information: Stephen A. Goodman, California School for the Blind. Fon: , lokal 210 E-post: Special Education World Congress

18 2.-5. april 2000, Vancouver, British Columbia, Canada Information: Hjemmeside: ARVO - Association for Research in Vision & Ophthalmology 30. april - 5. maj 2000, Fort Lauderdale, USA Information: Hjemmeside: Videncentret har yderligere oplysninger om flere af arrangementerne, kontakt Dorte H. Silver. På hjemmesiden home.swipnet.se/macula-lutea findes der desuden en omfattende oversigt over begivenheder inden for specialrådgivningsområdet. Denne oversigt vedligeholdes af Harry Svensson, Tomteboda Resource Center i Solna, Sverige.

19 Tilgængelighed et naturligt kvalitetskrav Helle Bjarnø har interviewet Susanne Sachs og Bent-Erik Munch fra Dansk InternetSelskab (DIS), et privat konsulentfirma, som designer hjemmesider for både offentlige og private kunder. Firmaet har gjort handicaptilgængelighed til et grundlæggende internt kvalitetskrav. Mange offentlige myndigheder har kontaktet fx os for at få råd og vejledning om, hvordan de kan forbedre tilgængeligheden af deres hjemmeside. Hvad med jeres offentlige kunder har de udvist samme interesse? Ja, vi oplever både, at nye kunder, der skal have lavet et web-site, udtrykker ønske om, at der tages hensyn til tilgængeligheden, og at gamle kunder vender tilbage for at få ændret ting her og nu eller for at få øget tilgængeligheden i forbindelse med planlagt revision af deres website. Gør I noget for at gøre kunderne opmærksomme på emnet tilgængelighed? Vi har gjort en af vores medarbejdere ansvarlig for området, dvs. at han har afsat arbejdstid til at følge med i fx WAI-retningslinierne. Han har også lavet et sæt interne retningslinier "BOST" (Blinde- Og SvagsynsTilgængelig), som alle vores designere og programmører skal bruge. Dvs. at man skal huske ALTtags, TITLE-tags og så videre. Man skal også være opmærksom på brugen af diverse effekter og sikre, at der altid er en alternativ måde at få de informationer frem, der findes i disse. Endelig skal man checke, om det er muligt klikke sig gennem siden ved hjælp af TAB-tasten og prøve at se, hvordan siden præsenteres, når grafikken er slået fra. Vi har også valgt at gøre tilgængelighed til et af vores interne kvalitetskrav. De fleste af vores kunder kommer fra den offentlige sektor, og der er derfor som regel ikke de store problemer med at blive enige med kunden vedrørende tilgængelighed. Hvis kunden ønsker særlige effekter eller lignende, der strider mod tilgængeligheden, forsøger vi altid at foreslå et alternativ. Som udgangspunkt forsøger vi at påvirke kunderne, så det bliver muligt for alle at få adgang til informationen på web-sitet. Opfatter jeres designere og programmører disse krav som en indskrænkning i deres "kunstneriske frihed? Nej, man skal bare vænne sig til at tænke lidt anderledes. Efterhånden som teknikken udvikler sig, og flere og flere ting kan lade sig gøre ( fx at JAWS kan læse frames), bliver begrænsningerne for designerne mindre og mindre. Og så er det da en udfordring at lave noget, der både er flot og tilgængeligt! Hvordan påvirker det en opgave, hvis I skal tage handicaptilgængeligheden i betragtning? Bliver den dyrere for kunden? Eller sværere for jer? Det tager nok lidt længere tid og bliver derfor også dyrere i sidste ende, men vi har aldrig været ude for, at en kunde i forbindelse med et tilbud har bedt om prisen med og uden tilgængelighed. Det hænger måske også sammen med, at det er et af vores kvalitetskrav, så vi udarbejder ikke tilbud uden

20 handicaptilgængelighed. Hvordan opfatter I, at jeres branche reagerer på disse krav? Jeg tror, at andre firmaer, der arbejder meget for det offentlige, oplever det på samme måde, da det mere og mere bliver et krav, som kunderne skal imødekomme. Det kendes fx også allerede i forbindelse med reglerne om, at offentlige elektroniske dokumenter skal kunne downloades, så blinde kan læse dem. Mange taler om, at tilgængelighed bør inddrages i uddannelsen af webdesignere hvad mener I om denne løsning? Det er rigtigt. Vi skal simpelthen allesammen have det i baghovedet, når vi udvikler web-sites. Det bør være en naturlig del af det at designe til Internettet på linie med krav om overskuelighed og brugervenlighed i øvrigt. Men vi er da godt klar over, at dette ikke sker for alle, der laver web-produktioner, fra den ene dag til den anden. Netop derfor er det vigtigt, at kravet kommer fra kunderne. Besøg DIS på nettet DIS er p.t. ved at lave hjemmeside for bl.a. Center for Små Handicapgrupper. DIS egen hjemmeside kan besøges på adressen

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING

GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING GUIDEN / TILGÆNGELIGHED TIL NYBYGGERI OG OMBYGNING VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION Betydningen af tilgængelighed

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2001. Emnesøgning og links Presseklip Om synshandicap Kontakt Videncentret.

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2001. Emnesøgning og links Presseklip Om synshandicap Kontakt Videncentret. Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 1, 2001 www.visinfo.dk Videncentrets netsted er nu åbnet i en ny, revideret udgave med stærkt udvidede muligheder for søgninger, bestilling

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3, 1999. Adgang til information

Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3, 1999. Adgang til information Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 3, 1999 Handleplan for kulturområdet Kulturminister Elisabeth Gerner Nielsen fremlagde 13. oktober ministeriets Handlingsplan for handicappedes

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI

GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI GUIDEN / REGISTRERING OG SYNLIGGØRELSE AF TILGÆNGELIGHEDEN TIL EKSISTERENDE BYGGERI VÆRKTØJET TIL FYSISK TILGÆNGELIGHED CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet

EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytårsnyt fra EPOS EPOS Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet Nytår 2005 Jr. nr. 1.10.03 I dette nyhedsbrev kan I læse om, hvilke nye initiativer der er på vej

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Videncenter for Arbejdsmiljø

Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø - Nye metoder skal bidrage til bedre trivsel på offentlige arbejdspladser Præsentation ved centerchef Søren Jensen Hvad handler trivsel om? Eksemplet med det nye it-system

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge

Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Workshop om forpligtende samarbejde på synsområdet synshandicappede børn og unge Arrangør; RS17 15. December 2014, Næstved Oplæg v/ Bendt Nygaard Jensen, Socialstyrelsen Baggrund for national koordination

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder

Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Ældre og Synshandicap. Hyppige øjensygdomme, behandlings- og rådgivningsmuligheder Der er mange former for aldersrelaterede funktionsnedsættelser. For synets vedkommende er der flere store folkesygdomme,

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm.

Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I ALTERNATIVET Den 24. maj i Århus samt d. 11. juni i Missionshuset i Allinge på Bornholm. Først og fremmest: tak, tak, tak! Vi kan ikke understrege nok, hvor glade vi er for, at

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

Synsafdelingens kurser 2015

Synsafdelingens kurser 2015 Synsafdelingens kurser 2015 Kursusoversigt - 2015 Kursus Navn: ipad - Begyndere ipad - Øvede At leve med stærk synsnedsættelse CCTV kursus Udvidet brug af Daisy-afspiller Datoer: 9. april 21. august 8.

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

øå#w!l^,^ /palig hy'pen

øå#w!l^,^ /palig hy'pen LANDSFORENINGEN AF FORÆI-DRE TEL BLINDE OG SVAGSYNEDE Claus Sørensen, Havbovej 28,2665 Vallensbæk Strand. Tlf. 5081 8048 - claus@webzone.dk - www.lfbs.dk CVR-nr. 32521362 - Dansk Bank 1551-3077799 Ministeriet

Læs mere

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet

Læs mere

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst

Bladguide 2010/11. Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Bladguide 2010/11 Aviser og blade på lyd, punkt og e-tekst Notas Bladguide Notas Bladguide er din oversigt over de aviser og blade, som Nota producerer i forskellige tilgængelige formater: Lyd, punkt,

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs

Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs Min søn skulle ikke se sin far som hjælpeløs Per Dommerby Kristiansen, kredsformand for Dansk Blindesamfund Thy-Mors: Hvor der er en vilje, er der en vej Min søn var tre år, da det begyndte at ske. Han

Læs mere

Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet

Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet KVIS-programmet retter fokus på den omstilling, som skal blive en følge af den ændrede opgavefordeling mellem amter og kommuner, jf.

Læs mere

Forskellige virksomheder - forskellige krav. Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum

Forskellige virksomheder - forskellige krav. Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Forskellige virksomheder - forskellige krav Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Forskellige virksomheder - forskellige krav Virksomhedstyper, almene kvalifikationer og læringsrum Pernille

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere