Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G"

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Niels Høite Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Arbejdsmarkedsudvalget - årsberetning Budget 2014 AU - politiske og strategiske rammer Svendborg Kommunes boligstrategi Akademi for social inklusion Opfølgning på akutpakke Orientering om decisionsskrivelser vedr. regnskab Ankestatistik 1. kvartal Til efterretning 10. april Eventuelt...10

2 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt. 2. Arbejdsmarkedsudvalget - årsberetning /8888 Beslutningstema: Arbejdsmarkedsudvalgets bidrag til regnskab og dermed årsberetningen for 2012 er udarbejdet. Sagsfremstilling: Det samlede regnskab for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det vedtagne budget er i årets løb korrigeret fra 534,2 til 567,7 mio. kr. Serviceudgifter På jobcenterets administration viser regnskabet samlede mindreudgifter på 1,0 mio. kr. Øvrige serviceudgifter udgjorde i 2012 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Overførselsindkomster Området viser netto et merforbrug på 1,9 mio. kr. bestående af merforbrug på områderne Beskæftigelsesindsats med 0,5 mio. kr., Sociale ydelser med 4,4 mio. kr. samt mindreforbrug vedrørende Sygedagpenge med 1,2 mio. kr. og Forsikrede ledige med 1,8 mio. kr. Der henvises i øvrigt til vedlagte bidrag til årsberetningen, der mere detaljeret beskriver udvalgets regnskabsresultat. Endvidere er skema med overførsel af ubrugte bevillinger til 2013/2014 vedlagt. Lovgrundlag: Svendborg Kommunes regnskabsprocedure. Indstilling: Administrationen indstiller at udvalgsbidrag fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet. Bilag: Åben - Regnskab 2012 AU Åben - Overførsel AU 1

3 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt 3. Budget 2014 AU - politiske og strategiske rammer 13/1859 Beslutningstema: Drøftelse af udvalgets politiske og strategiske rammer til budget Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i budgetproceduren 2014, som var til orientering på mødet den 6. marts 2013, er der lagt op til at udvalget inden for de eksisterende økonomiske rammer skal drøfte egne politikker og strategier. Følgende punkter er aktuelle: Status på nuværende politikker og strategier Beskæftigelsesplanen Tilpasning af budgettet til reformerne Tema om ungeindsats der afholdes fællesmøde med Udvalget for Børn og Unge, Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 30. april Tema om kontakten til kommunens erhvervsvirksomheder der afholdes fællesmøde med Erhvervsudvalget, Svendborg Erhvervsråd og Det Lokale Beskæftigelsesråd primo maj. Emner fra fællesmøderne foreslås drøftet på udvalgets efterfølgende møder. Økonomiske konsekvenser: Ingen på nuværende tidspunkt. Lovgrundlag: Jf. den kommunale styrelseslov har Økonomiudvalget ansvaret for tilrettelæggelse/udarbejdelse af forslag til det kommende års budget. Indstilling: Direktionen indstiller at: Udvalget i f.m. budget 2014 sætter fokus på tilpasningen af budgettet til reformerne samt de to tværgående emner ungeindsats og erhvervskontakt. 2

4 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt 4. Svendborg Kommunes boligstrategi 13/2671 Beslutningstema: Som led i implementeringen af styringsreformen for den almene boligsektor havde Svendborg Kommune inviteret de almene boligorganisationer til et fælles dialogmøde mandag d. 24. september Samtlige boligorganisationer deltog ved administrationen samt organisationsbestyrelsesmedlemmer. Fra Svendborg Kommune deltog borgmester og formænd for Udvalget for Kultur og Planlægning, Udvalget for Børn og Unge, Socialudvalget samt Udvalget for Miljø og Teknik. På mødet blev Svendborg Kommunes kommende boligstrategi drøftet. Det blev aftalt, at Svendborg Kommune skulle udarbejde et første udkast til strategien, som skulle drøftes på et nyt fællesmøde med de almene boligorganisationer i maj måned På den baggrund er nu udarbejdet et forslag til proces og tidsplan for den kommende boligstrategi. Sagsfremstilling: Styringsreformen for den almene boligsektor er affødt af sektorens voksende udfordringer. Udfordringerne betyder bl.a. i Svendborg Kommune, at der pt. er udfordringer med tomme boliger, tendenser til øget omfang af udsatte boligområder, stigende renoverings- eller fremtidssikringsbehov mv. Samtidig er en øget opmærksomhed på de kommunaløkonomiske ricisi i den sammenhæng, her primært betragtet som tilførsel af kommunal grundkapital og kommunal garantistillelse ved nybyggeri samt lånoptagning ved renoveringssager. Den almene boligsektor kan i en række forhold håndteres isoleret, men i væsentlige sammenhænge i forhold til udbud og efterspørgsel må sektoren vurderes inden for en samlet betragtning af det lokale boligmarked i Svendborg Kommune; dvs. ejerboliger og udlejning. Det er derfor vurderingen, at en samlet boligstrategi for Svendborg Kommune vil give en strategisk platform til at overveje fremtidige dispositioner på tværs af kommunens lokalområder; idet et nybyggeri et sted vil kunne medføre overudbud af boliger med mindre boligmassen reduceres eller tilpasses et andet behov et andet sted. Boligstrategien tager således afsæt i den aktuelle udvikling af boligmarkedet med faldende mobilitet, ændret behov og stigende vanskeligheder ved at afsætte og udleje boliger. Således vil en boligstrategi sætte rammer for udvikling af fremtidige bæredygtige projekter. Tids- og procesplan Målet er gennem dialog og inddragelse af en række interessenter og målgrupper at udarbejde et beslutningsgrundlag for en boligstrategi inden udgangen af

5 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Arbejdet med boligstrategien er opdelt i fire faser. Første fase frem til ultimo maj har fokus på rammesætning af boligstrategien gennem drøftelse og beslutning heraf i de politiske udvalg samt udarbejdelse af analysedel og inddragelse af den almene boligsektor i arbejdet med boligstrategien. Således forelægges rammer for boligstrategien og tids- og procesplan til drøftelse og godkendelse i samtlige politiske udvalg i april måned. Desuden gennemføres styringsdialogmøder med hver af de almene boligorganisationer frem til medio marts. Samtidig udarbejdes den indledende analysedel. Disse grundlag sammenfattes til et første udkast til boligstrategi, der drøftes med boligorganisationerne samlet på et fællesmøde ultimo maj måned. I anden fase fra maj frem til september inddrages interessenter fra det private boligmarked, såvel fra lejer som ejerside samt investorer, bygherre, entreprenører mv. I tredje fase i september måned udarbejdes andet udkast til boligstrategi og interessenter, primært uden for Svendborg Kommune, som inddrages fra et strategisk perspektiv i forhold til bosætning. Fjerde fase udgør den endelige beslutningsfase, hvor strategien fremlægges til drøftelse og beslutning i samtlige politiske udvalg og byrådet i oktober måned. Rammer Boligstrategien indgår i strategisk sammenhæng med andre vedtagne strategier og visioner for Svendborg Kommune. Skitse hertil vedlægges i form af et strategikort; bilag 1. Selve boligstrategien vil tage form som et dash-board svarende til vækststrategien samt et understøttende notat af 4-5 sider, der favner og beskriver sammenhænge mellem analysedelene. Et dashboard er en enkelt side, der på samme måde som et instrumentpanel giver et hurtigt overblik over strategiens væsentligste elementer. Desuden vil der, hvor det er relevant blive udarbejdet mindre baggrundsnotater til det nævnte notat. Den foreløbige disposition for boligstrategiens analyse/datadel udgør nedenstående dele: Udmøntning af kommuneplanen og lokalområder samt strategiske byudviklingsprojekter Identifikation af præmisser for en fremtidig efterspørgsel (demografi, flyttemønstre, megatrends mv.) Beskrivelse af eksisterende boligmasse med fokus på attraktion - fremtidssikring, identifikation af tomgang, prisniveau, grønne/rekreative nærområder og natur Behov og krav til specialiserede boliger (udsatte, ældre, handicappede m.fl.) Velfærdsopgaven billige og gode boliger til alle (herunder den boligsociale anvisning) Det regionale perspektiv og sammenhæng med andre vedtagne politikker og mål. 4

6 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Indstilling: Direktionen indstiller, at udvalget drøfter sagen m.h.p. at godkende rammer, tids- og procesplan for boligstrategien. Bilag: Åben - 1. skitse til boligstrategi Beslutning i Socialudvalget den : Rammer, tids- og procesplan godkendt. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Jens Munk (DF) stemmer imod. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Godkendt. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt 5. Akademi for social inklusion 12/3678 Beslutningstema: Samarbejde om køb af aktiveringspladser i beskæftigelsesprojekt som led i oprettelse af Akademi for social inklusion. Sagsfremstilling: Landsforeningen af Væresteder (LVS) og University College Lillebælt (UCL) har sammen med Svendborg Kommune udarbejdet vedlagte prospekter, der tilsammen beskriver idéen om et Akademi for social inklusion(asi) Akademiet vil bestå af 3 hovedaktivitetsområder: Højskoleferier for socialt udsatte og deres børn Udviklings- og uddannelsesaktiviteter for alle aktører udsatte, studerende, praktikere, interesse organisationer, frivillige, ministerier og politikere Arbejdsmarkedsrelevante aktiviteter. 5

7 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den LVS og UCL udgør ejerkredsen bag projektet, og ansvarlige for projektets økonomi. Svendborg Kommune kan deltage i en følgegruppe til det samlede projekt, men tanken er derudover, at Svendborg Kommune køber en aktiveringsydelse af ASI hvor pris og øvrige vilkår fastsættes i en kontrakt. Overordnet set betragtes projektet som et innovativt og spændende initiativ, der vil give en udsat gruppe af borgere nogle muligheder for oplevelser, de ellers ikke har mulighed for. Der kan bakkes op om ideen om at samle forskellige aktører med forskellig viden og erfaring for derigennem at skabe synergi, og på sigt at samle disse aktiviteter i en selvejende socialøkonomisk virksomhed. Det er vigtigt, at Arbejdsmarkedsprojektet, Job-ComeBack, etableres indenfor rammerne af beskæftigelseslovgivningen og at afregningen sker til en pris, der er konkurrencedygtig i forhold til tilsvarende aktiveringstilbud. Der er udarbejdet et budgetudkast, hvor der budgetteres med at Jobcentret køber 25 pladser, hvilket er et relativt omfattende aktiveringsprojekt i forhold til andre projekter. Jobcentret kan ikke garantere en fast henvisning på 25 pladser i den 3 årige periode, da aktiveringstilbud altid skal være meningsfyldte for den enkelte ledige, og da behovet for aktiveringstilbud er konjukturafhængigt. Det skal bemærkes, at indgåelse af en aftale om fast henvisning af 25 borgere vil være en afvigelse af normal praksis i Jobcenter Svendborg, hvor der normalt annonceres/indhentes tilbud fra flere leverandører for at sikre det tilbud der er økonomisk mest fordelagtigt vurderet på pris og kvalitet. I budgetudkastet er der et finansieringsbehov på 2,7 3,8 mio. kr. årligt, når forventede indtægter fra feriefond og salg af pladser til jobcentret er fratrukket. Det er en forudsætning for projektet, at UCL og LSV kan sikre ekstern finansiering fra eksterne parter, da det ikke vurderes muligt at øge finansiering i form af flere aktiveringspladser. Økonomiske konsekvenser: Der øremærkes årligt 1,3 mio. kr. til køb af 25 aktiveringspladser på projekt Job Comeback. De 1,3 mio. kr. skal finansieres af aktiveringsbudgettet for kontanthjælpsmodtagere, der i alt udgør 9,6 mio. kr. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget tilkendegiver hvorvidt man, under forudsætning af at ASI opnår den fornødne eksterne finansiering, er indstillet på, at reservere op til 1,3 mio. kr. årligt af aktiveringsmidlerne til køb af aktiveringspladser i projektet. Bilag: Åben - Prospekt Comeback Camp Åben - prospekt job Comback 6

8 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Åben - Prospekter - UCL prospekt.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt 6. Opfølgning på akutpakke 12/29289 Beslutningstema: Orientering om status på akutpakken. Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregionens seneste opfølgning på akutpakken er vedlagt. Af opfølgningsrapporten fremgår, at Jobcentret har været i kontakt med 94 procent af de ledige i målgruppen (88 procent i Syddanmark) 50 procent af de ledige i målgruppen har benyttet sig af tilbuddet om en personlig jobformidler (59 procent i Syddanmark) 30 procent af de ledige i risikogruppen er afmeldt jobcentret (40 procent i Syddanmark) 76 personer er overgået til den særlige uddannelsesydelse Den lavere andel af afmeldte ledige i målgruppen for akutpakken i Svendborg afspejler den generelle situation på arbejdsmarkedet, hvor ledigheden i Svendborg er højere end på Fyn og i Syddanmark generelt. Ledigheden er det seneste år faldet med 1 procent i Svendborg mens den på Fyn er faldet med 9 procent. De aktuelle kommunefordelte ledighedstal er vedlagt som bilag. Indsatsen for målgruppen omfatter information og vejledning i jobsøgning, individuelle samtaler og coaching mindst hver anden uge, arrangementer med private virksomheder, vikar- og jobåbnings-"messer" og hele vejen personlig kontakt til jobkonsulent. I januar åbnede jobcentret derudover en hjemmeside med henblik på at ledige, der risikerer at miste dagpengeretten, kan præsentere sig selv og deres kompetencer overfor virksomhederne på en alternativ måde. Initiativet, der er støttet af LBR, er en ekstraordinært indsats ud over de i sidste opfølgningsnotat nævnte initiativer. Hjemmesiden er markedsført overfor virksomhederne i annoncer samt udsendelse til over 500 virksomheder. Ikke alle ledige er dog interesseret i denne hjælp. Aktuelt har 65 personer sin profil i nymedarbejder.nu inkl. borgere fra Langeland (Websiten blev udviklet før Langeland fik sit eget jobcenter og fortsætter i samarbejde 7

9 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den med Langeland). I forhold til målgruppens størrelse er dette noget under det forventelige. I perioden 28/1 31/3 har 628 personer besøgt hjemmesiden. Heraf er ca. 80 % nye besøgende. Set i forhold til den lokale efterspørgsel på arbejdskraft, der endnu er relativt beskeden og lavere end det øvrige Fyn og Regionen, må dette betragtes som forventeligt. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Opfølgning på akutpakken - Opfølgning på akutpakke Svendborg pdf Åben - ledighedstalpdf.pdf Åben - Status på akutpakke.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 7. Orientering om decisionsskrivelser vedr. regnskab /37923 Sagsfremstilling: Social- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet har fremsendt vedlagte decisionsskrivelser vedrørende Svendborg Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret Ministerierne har gennemgået de dele af beretningen, der vedrører ministeriernes område og konkluderer at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger. Særlige gennemgange: Opfølgning på fokusrevision kontant- og starthjælpsområdet Temarevision 2011 Fleksydelsesordningen. Der er ingen særlige bemærkninger til revisors gennemgang af områderne. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2011 Svendborg Kommune (Id nr.: ) - Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2011 Svendborg Kommune.pdf Åben - Decisionsskrivelse Beskæftigelsesministeriet 8

10 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 8. Ankestatistik 1. kvartal /5511 Sagsfremstilling: Jobcenter Svendborg har i 1. kvartal 2013 registreret 21 afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet. Antallet af sager fordeler sig på 4 lovområder; sygedagpengeloven, Lov om Aktiv beskæftigelsespolitik(lab). Lov om aktiv socialpolitik og Pensionsloven. Der er forskellige afgørelsestyper: Afviste sager er typisk sager, hvor klageren ikke har klaget indenfor klagefristen. I de tilfælde afviser Beskæftigelsesankenævnet at tage sagen op til behandling. Hjemviste sager anvendes typisk i tilfælde, hvor sagsbehandlingen har været mangelfuld på grund af manglende overholdelse af formelle sagsbehandlingsregler. Det kan f.eks. være, at afgørelsen ikke er tilstrækkeligt begrundet eller at det ikke fremgår at borgeren er partshørt. En hjemvisning betyder ikke at borgeren får en anden afgørelse, men at kommunen skal vurdere sagen på ny. Ændring/Ophævelse Ændringer/omhævelser kan overordnet set skyldes to forhold. For det første kan de skyldes at Jobcentret gennem sine afgørelser søger at få afklaret retstilstanden på områder med fortolkningstvivl eller at sagen befinder sig i lovgivningens gråzone. For det andet kan de skyldes at afgørelserne indholdsmæssigt er forkerte. Stadfæstelse Stadfæstelse anvendes i tilfælde, hvor Beskæftigelsesankenævnet er enige i, eller ikke finder tilstrækkelig grundlag til at gribe ind overfor kommunens afgørelse Afgørelserne for 1. kvartal 2013 fordeler sig som følger: Lovområde Antal Afgørelser sager Sygedagpengeloven stadfæstede 1 ændret 1 hjemvist Pensionsloven 1 1Stadfæstet Lov om aktiv Beskæftigelsespolitk 4 3 stadfæstet 1 ophævet Lom om aktiv socialpolitik 1 1 stadfæstet 9

11 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Samlet antal sager stadfæstet 3 hjemvist/ændret/ophævet Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 9. Til efterretning 10. april /344 Sagsfremstilling: Orientering fra formanden Orientering fra medlemmerne Orientering fra administrationen Kommende arrangementer Beskæftigelsesrådets forårskonference i Odense d. 2. maj Fællesmøde med Erhvervsudvalget, LBR og virksomheder d. 29. maj Indstilling: Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Formanden orienterede om en vellykket Beskæftigelsespolitisk Konference d april i Svendborg 10. Eventuelt 10

12 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 16:50 Grete Schødts Bente Bondebjerg Bo Hansen Christian Kaastrup Jesper Ullemose Jeppe Ottosen Niels Høite Hansen 11

13 Bilag: 2.1. Regnskab 2012 AU Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 10. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 3908/13

14 Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kort fortalt! Arbejdsmarkedsudvalget Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens beskæftigelsesplan, der udarbejdes efter dialog med Det Lokale Beskæftigelsesråd og kommunalbestyrelsen, udstikker de overordnede rammer og mål for beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesindsats Jobcenteret modtog i ,1 mio. kr. fra puljen til etablering af særligt intensivt jobformidlingsforløb til ledige, der risikerer at opbruge dagpengeretten inden udgangen af første halvår af personer modtog i 2012 brev fra a-kassen om at de har ret til den særlige indsats. Heraf har Jobcenteret haft kontakt med 567 (90 pct.), og 291 (46 pct.) har taget imod tilbuddet om en personlig jobformidler. Sociale ydelser I 2012 har der været fokus på tværfagligt samarbejde, dels i arbejdet med at afdække mulighederne for en tværfaglig forstærket ungeindsats og dels i projekt Brug for alle. Projektet er et tværfagligt initiativ for de kontanthjælpsmodtagere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet og kan ses som en forløber for Sygedagpenge den fleksjob-og førtidspensionsreform, der blev vedtaget i december Det Ved blev budgetforliget i 2012 besluttet for 2012 at videreføre blev der afsat den 0,8 mio. kr. til jobcenterfilial styrkelse af i indsatsen Hømarksområdet, på sygedagpengeområdet der opstod som et i led form i regeringens af tidlig indsats ghettoindsats og hurtig afklaring. i Der blev udpeget tre fagkoordinatorer og opnormeret i Team Jobfastholdelse. Endvidere blev der indgået aftale med PP Clinic om varetagelse af tilbud til sygemeldte med psykiske problemer. Via et tæt samarbejde og dialog mellem de ansatte i Borgerservice og Jobcenteret arbejdes der forsat for at sikre udbetaling af de rette ydelser til de berettigede borgere. Forsikrede ledige I 2012 har det helt store fokus været på bekæmpelse af langtidsledighed. På trods af uændret ledighed lykkedes det at nedbringe langtidsledigheden med mere end 10 procent. Side 1 af 9

15 Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Arbejdsmarkedsudvalget Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter 39,1 43,0 45,7 44,1-1,6 Jobcenter 36,7 41,2 42,4 41,4-1,0 Øvrige serviceudgifter 2,4 1,8 3,3 2,7-0,6 Overførselsindkomster 465,6 491,2 522,0 523,9 1,9 Beskæftigelsesindsats 24,9 31,5 26,6 27,1 0,5 Sociale Ydelser 190,9 203,8 210,8 215,2 4,4 Sygedagpenge 93,9 95,2 96,8 95,6-1,2 Forsikrede ledige 155,9 160,7 187,8 186,0-1,8 Drift i alt 504,7 534,2 567,7 568,0 0,3 Overførsel til 2013 Overførsel til ,9 0,3 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 504,7 534,2 567,7 568,0 0,3 +angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2012 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Serviceudgifter Ærø Kommunes udtræden af forpligtende samarbejde 0,6 Organisationspulje samt HK-grundlønsforbedring 0,6 Overførsel fra ,7 Prisafprøvning anden aktør ledighedsydelse, til Økonomiudvalget -0,1 Overførselsindkomster Tolkebudget overført fra Socialudvalget 0,4 Unge og rusmidler, etablering af ungeenhed (til Udvalget for Børn og Unge) -0,1 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 15,6 Budgetkontrol pr. 30. september tillægsbevilling 14,9 Driftsbevillinger i alt 33,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Serviceudgifter: Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for serviceudgifter viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Overførselsindkomster: Regnskabet for overførselsindkomsterne viser et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet består af merforbrug på områderne Beskæftigelsesindsats og Sociale ydelser samt mindreforbrug på områderne Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Side 2 af 9

16 Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde Jobcenter (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Jobcenter Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Administration vedr. jobcentre 36,7 41,2 42,4 41,4-1,0 Opkvalificerende læse- og regnekurser -0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Det Lokale Beskæftigelsesråd -0,6 0,0 1,0 0,8-0,2 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner/servicejob 3,3 1,8 2,0 1,6-0,4 Drift i alt 39,1 43,0 45,7 44,1-1,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Regnskabet for drift af Jobcenteret viser mindreudgifter på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste poster, der bidrager til mindreforbruget er: Anden aktør ledighedsydelsesmodtagere og forsikrede ledige m.v. Midler fra staten til projekt Fokus mod unge Midler fra Akut-pakken til forsikrede ledige Lægeattester Indtægter fra andre kommuner Det Lokale Beskæftigelsesråd har uforbrugte midler på 0,2 mio. kr., der overføres til Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt servicejobordningen viser samlet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Hvad nåede vi i 2012? Jobcenter Svendborg tilsluttede sig i 2012 et fælles fynsk samarbejde om beskæftigelsespolitiske perspektiver, hvor formændene for de fynske arbejdsmarkedsudvalg danner en politisk netværksgruppe, der skal udveksle erfaringer og følge de igangsatte initiativer. Samarbejdets hovedudfordring er at sikre det rette match mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft, med speciel fokus på virksomhedskontakt og ungeindsats. Det blev i 2012 besluttet at videreføre jobcenterfilialen i Hømarksområdet, der opstod som et led i regeringens ghettoindsats i 2011, og hvor projektperioden udløb i Tabeller og nøgletal Antal løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (kvotejob) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kvote 2012 Antal Side 3 af 9

17 Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde Beskæftigelsesindsats (Mio. kr.) Løbende priser Beskæftigelsesindsats Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Integrationsprogram -2,4-1,6-1,1-1,2-0,1 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 16,9 22,8 17,3 17,9 0,6 Danmarksvej 8,1 9,2 9,2 9,3 0,1 Beskæftigelsesordninger 2,3 1,1 1,2 1,1-0,1 Drift i alt 24,9 31,5 26,6 27,1 0,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Regnskabet viser samlet set for politikområdet Beskæftigelsesindsats et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 blev budgettet reduceret med 5,2 mio. kr. primært som følge af mindreudgifter til aktive tilbud til forsikrede ledige som følge af lempede krav til aktiveringen samt mindre brug af anden aktør. Hvad nåede vi i 2012? Jobrotation Målet for 2012 var at gennemføre mindst ét jobrotationsprojekt i 2012, hvilket har vist sig at være for uambitiøst. I 2012 er det især lykkedes, at etablere jobrotation på de kommunale arbejdspladser, hvor der har været stor brug af ordningen på bl.a. pædagogmedhjælperområdet og på ældreområdet. Der er fortsat stor interesse for ordningen og jobcentret er aktivt med til at udbrede kendskabet til alle kommunale arbejdspladser. Aktuelt er der opstartet jobrotationsprojekter på Børn og Unge-området og Jobcentret har også etableret deres eget jobrotationsprojekt, hvor der indsættes jobrotationsvikarer i forbindelse med generel opkvalificering af egne medarbejdere. Trods en stor kampagne i 2012 er det ikke i samme grad lykkedes at etablere jobrotation hos private arbejdsgivere. Jobcentret har på den baggrund taget initiativ til et samarbejde med VEU-Center Fyn, nabojobcentrene i Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommune samt Beskæftigelsesregion Syddanmark for at forsøge om det i fællesskab kan lykkes at øge brugen af jobrotation i det private erhvervsliv. I første omgang er der fokus på detailhandlen, hvor der vurderes at være et potentiale. Flere unge i uddannelse Temaet var at flere unge skulle optages på og gennemføre en uddannelse, og effekten skulle måles som antallet af unge på offentlig forsørgelse. Målet var, at antallet skulle reduceres med 10 procent i forhold til december 2010, hvor antallet var personer. I december 2012 var der unge fuldtidspersoner, der modtog offentlig forsørgelse, hvilket er en stigning i forhold til udgangspunktet i december I december 2011 var der unge fuldtidspersoner, så antallet har ikke været markant stigende i Hvis man ser på de enkelte ydelsesgrupper er antallet stort set uændret bortset fra sygedagpengeområdet, hvor der er sket et lille fald og på kontanthjælpsområdet, hvor der er sket en markant stigning. På kontanthjælpsområdet er det især unge med problemer udover ledighed, matchgruppe 2 og 3, der er steget med knap 30 procent. Side 4 af 9

18 Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Ungeområdet er fortsat et tema i 2013, hvor et af ministermålene er at flere skal have en uddannelse, og hvor der skal måles på uddannelsesgraden. Da jobcentret i sær oplever en stigning i antallet af unge, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate, er det vigtigt, at der i 2013 er fokus på et tværfagligt samarbejde med Børn- og Ungeafdelingen, Socialafdelingen og UU-centret, for at sikre at flere bliver i stand til at gennemføre en uddannelse. Integration uddannelse og beskæftigelse Svendborg Kommune ønsker at understøtte regeringens mål for 2020 om at være blandt de bedste lande i EU til at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Målsætningen for 2012 var at nedbringe antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse med 5 procent i forhold til december 2010, hvor antallet var 712 fuldtidspersoner. Antallet i december 2012 var 739 fuldtidspersoner, der er altså sket en lille stigning. Stigningen er primært sket fra , hvorimod antallet i december 2012 svarer til antallet i december Den lille stigning er sket på dagpenge og kontanthjælpsområdet, mens der er sket et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Politikområde Sociale ydelser (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sociale Ydelser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Kontanthjælp til udlændinge 1,7 1,7 4,0 4,1 0,1 Kontanthjælp Aktiverede 69,0 69,8 81,6 83,5 1,9 kontanthjælpsmodtagere 33,8 36,7 40,0 42,0 2,0 Revalidering 17,5 20,5 16,5 16,2-0,3 Løntilskud til fleksjob m.v. 68,8 75,1 68,7 69,4 0,7 Drift i alt 190,8 203,8 210,8 215,2 4,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Regnskabet for Sociale Ydelser viser et merforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 blev området tilført 7,0 mio. kr. til primært at dække udgifter til et øget antal kontanthjælpsmodtagere samt effekten af afskaffelsen af starthjælpsydelsen. De væsentligste afvigelser er: Kontanthjælp udviser merforbrug på i alt 3,9 mio. kr. Antal kontanthjælpsmodtagere har i 2012 ligget over det budgetterede og andelen af kontanthjælpsmodtagere med lav refusion er højere end budgetteret, mens antallet med høj refusion er lavere end budgetteret. Revalidering viser mindreforbrug på 0,3 mio. kr. da antal personer på ydelserne har været faldende i 4. kvartal Fleksjob/ledighedsydelse viser merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes et stort antal tilkendelser af fleksjob i 4. kvartal Side 5 af 9

19 Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Tabeller og nøgletal Antal kontanthjælpsmodtagere Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Lav Ref Høj Ref I alt Antal revalidender Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Antal Antal fleksjob Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Antal Antal personer i alt på ledighedsydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Antal Politikområde Sygedagpenge (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sygedagpenge Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Sygedagpenge 93,9 95,2 96,8 95,6-1,2 Drift i alt 93,9 95,2 96,8 95,6-1,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 6 af 9

20 Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomisk redegørelse Regnskabet for Sygedagpenge viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 blev området tilført 1,6 mio. kr. Hvad nåede vi i 2012? Jobfastholdelse (delvis raskmelding) For at bevare syge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet er delvis raskmelding et godt redskab. Jobcentret havde en målsætning om at øge graden af delvise raskmeldinger fra niveauet medio 2011 på 10 procent til 15 procent. Ved udgangen af 2012 udgør antallet af delvis raskmeldte 15 procent, så målsætningen er indfriet. Det er især i anden halvdel af 2012, at det er lykkedes at øge andelen jf. nedenstående figur Tabeller og nøgletal Antal sygedagpengesager og varighed 2011/ Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 0-4 Uger* Uger Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager *På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i dagpengesystemet. Politikområde Forsikrede ledige (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Forsikrede ledige Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Dagpenge til forsikrede ledige 126,8 130,9 165,5 164,1-1,4 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 29,1 29,8 22,3 21,9-0,4 Drift i alt 155,9 160,7 187,8 186,0-1,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 7 af 9

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere