Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-04-2013 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G"

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Niels Høite Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Arbejdsmarkedsudvalget - årsberetning Budget 2014 AU - politiske og strategiske rammer Svendborg Kommunes boligstrategi Akademi for social inklusion Opfølgning på akutpakke Orientering om decisionsskrivelser vedr. regnskab Ankestatistik 1. kvartal Til efterretning 10. april Eventuelt...10

2 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt. 2. Arbejdsmarkedsudvalget - årsberetning /8888 Beslutningstema: Arbejdsmarkedsudvalgets bidrag til regnskab og dermed årsberetningen for 2012 er udarbejdet. Sagsfremstilling: Det samlede regnskab for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det vedtagne budget er i årets løb korrigeret fra 534,2 til 567,7 mio. kr. Serviceudgifter På jobcenterets administration viser regnskabet samlede mindreudgifter på 1,0 mio. kr. Øvrige serviceudgifter udgjorde i 2012 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Overførselsindkomster Området viser netto et merforbrug på 1,9 mio. kr. bestående af merforbrug på områderne Beskæftigelsesindsats med 0,5 mio. kr., Sociale ydelser med 4,4 mio. kr. samt mindreforbrug vedrørende Sygedagpenge med 1,2 mio. kr. og Forsikrede ledige med 1,8 mio. kr. Der henvises i øvrigt til vedlagte bidrag til årsberetningen, der mere detaljeret beskriver udvalgets regnskabsresultat. Endvidere er skema med overførsel af ubrugte bevillinger til 2013/2014 vedlagt. Lovgrundlag: Svendborg Kommunes regnskabsprocedure. Indstilling: Administrationen indstiller at udvalgsbidrag fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet. Bilag: Åben - Regnskab 2012 AU Åben - Overførsel AU 1

3 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt 3. Budget 2014 AU - politiske og strategiske rammer 13/1859 Beslutningstema: Drøftelse af udvalgets politiske og strategiske rammer til budget Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i budgetproceduren 2014, som var til orientering på mødet den 6. marts 2013, er der lagt op til at udvalget inden for de eksisterende økonomiske rammer skal drøfte egne politikker og strategier. Følgende punkter er aktuelle: Status på nuværende politikker og strategier Beskæftigelsesplanen Tilpasning af budgettet til reformerne Tema om ungeindsats der afholdes fællesmøde med Udvalget for Børn og Unge, Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 30. april Tema om kontakten til kommunens erhvervsvirksomheder der afholdes fællesmøde med Erhvervsudvalget, Svendborg Erhvervsråd og Det Lokale Beskæftigelsesråd primo maj. Emner fra fællesmøderne foreslås drøftet på udvalgets efterfølgende møder. Økonomiske konsekvenser: Ingen på nuværende tidspunkt. Lovgrundlag: Jf. den kommunale styrelseslov har Økonomiudvalget ansvaret for tilrettelæggelse/udarbejdelse af forslag til det kommende års budget. Indstilling: Direktionen indstiller at: Udvalget i f.m. budget 2014 sætter fokus på tilpasningen af budgettet til reformerne samt de to tværgående emner ungeindsats og erhvervskontakt. 2

4 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt 4. Svendborg Kommunes boligstrategi 13/2671 Beslutningstema: Som led i implementeringen af styringsreformen for den almene boligsektor havde Svendborg Kommune inviteret de almene boligorganisationer til et fælles dialogmøde mandag d. 24. september Samtlige boligorganisationer deltog ved administrationen samt organisationsbestyrelsesmedlemmer. Fra Svendborg Kommune deltog borgmester og formænd for Udvalget for Kultur og Planlægning, Udvalget for Børn og Unge, Socialudvalget samt Udvalget for Miljø og Teknik. På mødet blev Svendborg Kommunes kommende boligstrategi drøftet. Det blev aftalt, at Svendborg Kommune skulle udarbejde et første udkast til strategien, som skulle drøftes på et nyt fællesmøde med de almene boligorganisationer i maj måned På den baggrund er nu udarbejdet et forslag til proces og tidsplan for den kommende boligstrategi. Sagsfremstilling: Styringsreformen for den almene boligsektor er affødt af sektorens voksende udfordringer. Udfordringerne betyder bl.a. i Svendborg Kommune, at der pt. er udfordringer med tomme boliger, tendenser til øget omfang af udsatte boligområder, stigende renoverings- eller fremtidssikringsbehov mv. Samtidig er en øget opmærksomhed på de kommunaløkonomiske ricisi i den sammenhæng, her primært betragtet som tilførsel af kommunal grundkapital og kommunal garantistillelse ved nybyggeri samt lånoptagning ved renoveringssager. Den almene boligsektor kan i en række forhold håndteres isoleret, men i væsentlige sammenhænge i forhold til udbud og efterspørgsel må sektoren vurderes inden for en samlet betragtning af det lokale boligmarked i Svendborg Kommune; dvs. ejerboliger og udlejning. Det er derfor vurderingen, at en samlet boligstrategi for Svendborg Kommune vil give en strategisk platform til at overveje fremtidige dispositioner på tværs af kommunens lokalområder; idet et nybyggeri et sted vil kunne medføre overudbud af boliger med mindre boligmassen reduceres eller tilpasses et andet behov et andet sted. Boligstrategien tager således afsæt i den aktuelle udvikling af boligmarkedet med faldende mobilitet, ændret behov og stigende vanskeligheder ved at afsætte og udleje boliger. Således vil en boligstrategi sætte rammer for udvikling af fremtidige bæredygtige projekter. Tids- og procesplan Målet er gennem dialog og inddragelse af en række interessenter og målgrupper at udarbejde et beslutningsgrundlag for en boligstrategi inden udgangen af

5 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Arbejdet med boligstrategien er opdelt i fire faser. Første fase frem til ultimo maj har fokus på rammesætning af boligstrategien gennem drøftelse og beslutning heraf i de politiske udvalg samt udarbejdelse af analysedel og inddragelse af den almene boligsektor i arbejdet med boligstrategien. Således forelægges rammer for boligstrategien og tids- og procesplan til drøftelse og godkendelse i samtlige politiske udvalg i april måned. Desuden gennemføres styringsdialogmøder med hver af de almene boligorganisationer frem til medio marts. Samtidig udarbejdes den indledende analysedel. Disse grundlag sammenfattes til et første udkast til boligstrategi, der drøftes med boligorganisationerne samlet på et fællesmøde ultimo maj måned. I anden fase fra maj frem til september inddrages interessenter fra det private boligmarked, såvel fra lejer som ejerside samt investorer, bygherre, entreprenører mv. I tredje fase i september måned udarbejdes andet udkast til boligstrategi og interessenter, primært uden for Svendborg Kommune, som inddrages fra et strategisk perspektiv i forhold til bosætning. Fjerde fase udgør den endelige beslutningsfase, hvor strategien fremlægges til drøftelse og beslutning i samtlige politiske udvalg og byrådet i oktober måned. Rammer Boligstrategien indgår i strategisk sammenhæng med andre vedtagne strategier og visioner for Svendborg Kommune. Skitse hertil vedlægges i form af et strategikort; bilag 1. Selve boligstrategien vil tage form som et dash-board svarende til vækststrategien samt et understøttende notat af 4-5 sider, der favner og beskriver sammenhænge mellem analysedelene. Et dashboard er en enkelt side, der på samme måde som et instrumentpanel giver et hurtigt overblik over strategiens væsentligste elementer. Desuden vil der, hvor det er relevant blive udarbejdet mindre baggrundsnotater til det nævnte notat. Den foreløbige disposition for boligstrategiens analyse/datadel udgør nedenstående dele: Udmøntning af kommuneplanen og lokalområder samt strategiske byudviklingsprojekter Identifikation af præmisser for en fremtidig efterspørgsel (demografi, flyttemønstre, megatrends mv.) Beskrivelse af eksisterende boligmasse med fokus på attraktion - fremtidssikring, identifikation af tomgang, prisniveau, grønne/rekreative nærområder og natur Behov og krav til specialiserede boliger (udsatte, ældre, handicappede m.fl.) Velfærdsopgaven billige og gode boliger til alle (herunder den boligsociale anvisning) Det regionale perspektiv og sammenhæng med andre vedtagne politikker og mål. 4

6 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Indstilling: Direktionen indstiller, at udvalget drøfter sagen m.h.p. at godkende rammer, tids- og procesplan for boligstrategien. Bilag: Åben - 1. skitse til boligstrategi Beslutning i Socialudvalget den : Rammer, tids- og procesplan godkendt. Tina Petersen (O) og Grete Schødts (A) var fraværende. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Godkendt. Jens Munk (DF) stemmer imod. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Godkendt. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt 5. Akademi for social inklusion 12/3678 Beslutningstema: Samarbejde om køb af aktiveringspladser i beskæftigelsesprojekt som led i oprettelse af Akademi for social inklusion. Sagsfremstilling: Landsforeningen af Væresteder (LVS) og University College Lillebælt (UCL) har sammen med Svendborg Kommune udarbejdet vedlagte prospekter, der tilsammen beskriver idéen om et Akademi for social inklusion(asi) Akademiet vil bestå af 3 hovedaktivitetsområder: Højskoleferier for socialt udsatte og deres børn Udviklings- og uddannelsesaktiviteter for alle aktører udsatte, studerende, praktikere, interesse organisationer, frivillige, ministerier og politikere Arbejdsmarkedsrelevante aktiviteter. 5

7 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den LVS og UCL udgør ejerkredsen bag projektet, og ansvarlige for projektets økonomi. Svendborg Kommune kan deltage i en følgegruppe til det samlede projekt, men tanken er derudover, at Svendborg Kommune køber en aktiveringsydelse af ASI hvor pris og øvrige vilkår fastsættes i en kontrakt. Overordnet set betragtes projektet som et innovativt og spændende initiativ, der vil give en udsat gruppe af borgere nogle muligheder for oplevelser, de ellers ikke har mulighed for. Der kan bakkes op om ideen om at samle forskellige aktører med forskellig viden og erfaring for derigennem at skabe synergi, og på sigt at samle disse aktiviteter i en selvejende socialøkonomisk virksomhed. Det er vigtigt, at Arbejdsmarkedsprojektet, Job-ComeBack, etableres indenfor rammerne af beskæftigelseslovgivningen og at afregningen sker til en pris, der er konkurrencedygtig i forhold til tilsvarende aktiveringstilbud. Der er udarbejdet et budgetudkast, hvor der budgetteres med at Jobcentret køber 25 pladser, hvilket er et relativt omfattende aktiveringsprojekt i forhold til andre projekter. Jobcentret kan ikke garantere en fast henvisning på 25 pladser i den 3 årige periode, da aktiveringstilbud altid skal være meningsfyldte for den enkelte ledige, og da behovet for aktiveringstilbud er konjukturafhængigt. Det skal bemærkes, at indgåelse af en aftale om fast henvisning af 25 borgere vil være en afvigelse af normal praksis i Jobcenter Svendborg, hvor der normalt annonceres/indhentes tilbud fra flere leverandører for at sikre det tilbud der er økonomisk mest fordelagtigt vurderet på pris og kvalitet. I budgetudkastet er der et finansieringsbehov på 2,7 3,8 mio. kr. årligt, når forventede indtægter fra feriefond og salg af pladser til jobcentret er fratrukket. Det er en forudsætning for projektet, at UCL og LSV kan sikre ekstern finansiering fra eksterne parter, da det ikke vurderes muligt at øge finansiering i form af flere aktiveringspladser. Økonomiske konsekvenser: Der øremærkes årligt 1,3 mio. kr. til køb af 25 aktiveringspladser på projekt Job Comeback. De 1,3 mio. kr. skal finansieres af aktiveringsbudgettet for kontanthjælpsmodtagere, der i alt udgør 9,6 mio. kr. Indstilling: Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget tilkendegiver hvorvidt man, under forudsætning af at ASI opnår den fornødne eksterne finansiering, er indstillet på, at reservere op til 1,3 mio. kr. årligt af aktiveringsmidlerne til køb af aktiveringspladser i projektet. Bilag: Åben - Prospekt Comeback Camp Åben - prospekt job Comback 6

8 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Åben - Prospekter - UCL prospekt.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Godkendt 6. Opfølgning på akutpakke 12/29289 Beslutningstema: Orientering om status på akutpakken. Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregionens seneste opfølgning på akutpakken er vedlagt. Af opfølgningsrapporten fremgår, at Jobcentret har været i kontakt med 94 procent af de ledige i målgruppen (88 procent i Syddanmark) 50 procent af de ledige i målgruppen har benyttet sig af tilbuddet om en personlig jobformidler (59 procent i Syddanmark) 30 procent af de ledige i risikogruppen er afmeldt jobcentret (40 procent i Syddanmark) 76 personer er overgået til den særlige uddannelsesydelse Den lavere andel af afmeldte ledige i målgruppen for akutpakken i Svendborg afspejler den generelle situation på arbejdsmarkedet, hvor ledigheden i Svendborg er højere end på Fyn og i Syddanmark generelt. Ledigheden er det seneste år faldet med 1 procent i Svendborg mens den på Fyn er faldet med 9 procent. De aktuelle kommunefordelte ledighedstal er vedlagt som bilag. Indsatsen for målgruppen omfatter information og vejledning i jobsøgning, individuelle samtaler og coaching mindst hver anden uge, arrangementer med private virksomheder, vikar- og jobåbnings-"messer" og hele vejen personlig kontakt til jobkonsulent. I januar åbnede jobcentret derudover en hjemmeside med henblik på at ledige, der risikerer at miste dagpengeretten, kan præsentere sig selv og deres kompetencer overfor virksomhederne på en alternativ måde. Initiativet, der er støttet af LBR, er en ekstraordinært indsats ud over de i sidste opfølgningsnotat nævnte initiativer. Hjemmesiden er markedsført overfor virksomhederne i annoncer samt udsendelse til over 500 virksomheder. Ikke alle ledige er dog interesseret i denne hjælp. Aktuelt har 65 personer sin profil i nymedarbejder.nu inkl. borgere fra Langeland (Websiten blev udviklet før Langeland fik sit eget jobcenter og fortsætter i samarbejde 7

9 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den med Langeland). I forhold til målgruppens størrelse er dette noget under det forventelige. I perioden 28/1 31/3 har 628 personer besøgt hjemmesiden. Heraf er ca. 80 % nye besøgende. Set i forhold til den lokale efterspørgsel på arbejdskraft, der endnu er relativt beskeden og lavere end det øvrige Fyn og Regionen, må dette betragtes som forventeligt. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Opfølgning på akutpakken - Opfølgning på akutpakke Svendborg pdf Åben - ledighedstalpdf.pdf Åben - Status på akutpakke.pdf Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 7. Orientering om decisionsskrivelser vedr. regnskab /37923 Sagsfremstilling: Social- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet har fremsendt vedlagte decisionsskrivelser vedrørende Svendborg Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret Ministerierne har gennemgået de dele af beretningen, der vedrører ministeriernes område og konkluderer at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger. Særlige gennemgange: Opfølgning på fokusrevision kontant- og starthjælpsområdet Temarevision 2011 Fleksydelsesordningen. Der er ingen særlige bemærkninger til revisors gennemgang af områderne. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2011 Svendborg Kommune (Id nr.: ) - Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2011 Svendborg Kommune.pdf Åben - Decisionsskrivelse Beskæftigelsesministeriet 8

10 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 8. Ankestatistik 1. kvartal /5511 Sagsfremstilling: Jobcenter Svendborg har i 1. kvartal 2013 registreret 21 afgørelser fra Beskæftigelsesankenævnet. Antallet af sager fordeler sig på 4 lovområder; sygedagpengeloven, Lov om Aktiv beskæftigelsespolitik(lab). Lov om aktiv socialpolitik og Pensionsloven. Der er forskellige afgørelsestyper: Afviste sager er typisk sager, hvor klageren ikke har klaget indenfor klagefristen. I de tilfælde afviser Beskæftigelsesankenævnet at tage sagen op til behandling. Hjemviste sager anvendes typisk i tilfælde, hvor sagsbehandlingen har været mangelfuld på grund af manglende overholdelse af formelle sagsbehandlingsregler. Det kan f.eks. være, at afgørelsen ikke er tilstrækkeligt begrundet eller at det ikke fremgår at borgeren er partshørt. En hjemvisning betyder ikke at borgeren får en anden afgørelse, men at kommunen skal vurdere sagen på ny. Ændring/Ophævelse Ændringer/omhævelser kan overordnet set skyldes to forhold. For det første kan de skyldes at Jobcentret gennem sine afgørelser søger at få afklaret retstilstanden på områder med fortolkningstvivl eller at sagen befinder sig i lovgivningens gråzone. For det andet kan de skyldes at afgørelserne indholdsmæssigt er forkerte. Stadfæstelse Stadfæstelse anvendes i tilfælde, hvor Beskæftigelsesankenævnet er enige i, eller ikke finder tilstrækkelig grundlag til at gribe ind overfor kommunens afgørelse Afgørelserne for 1. kvartal 2013 fordeler sig som følger: Lovområde Antal Afgørelser sager Sygedagpengeloven stadfæstede 1 ændret 1 hjemvist Pensionsloven 1 1Stadfæstet Lov om aktiv Beskæftigelsespolitk 4 3 stadfæstet 1 ophævet Lom om aktiv socialpolitik 1 1 stadfæstet 9

11 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Samlet antal sager stadfæstet 3 hjemvist/ændret/ophævet Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Til efterretning 9. Til efterretning 10. april /344 Sagsfremstilling: Orientering fra formanden Orientering fra medlemmerne Orientering fra administrationen Kommende arrangementer Beskæftigelsesrådets forårskonference i Odense d. 2. maj Fællesmøde med Erhvervsudvalget, LBR og virksomheder d. 29. maj Indstilling: Det indstilles, at orienteringerne tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den : Formanden orienterede om en vellykket Beskæftigelsespolitisk Konference d april i Svendborg 10. Eventuelt 10

12 Arbejdsmarkedsudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 16:50 Grete Schødts Bente Bondebjerg Bo Hansen Christian Kaastrup Jesper Ullemose Jeppe Ottosen Niels Høite Hansen 11

13 Bilag: 2.1. Regnskab 2012 AU Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 10. april Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 3908/13

14 Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kort fortalt! Arbejdsmarkedsudvalget Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens beskæftigelsesplan, der udarbejdes efter dialog med Det Lokale Beskæftigelsesråd og kommunalbestyrelsen, udstikker de overordnede rammer og mål for beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesindsats Jobcenteret modtog i ,1 mio. kr. fra puljen til etablering af særligt intensivt jobformidlingsforløb til ledige, der risikerer at opbruge dagpengeretten inden udgangen af første halvår af personer modtog i 2012 brev fra a-kassen om at de har ret til den særlige indsats. Heraf har Jobcenteret haft kontakt med 567 (90 pct.), og 291 (46 pct.) har taget imod tilbuddet om en personlig jobformidler. Sociale ydelser I 2012 har der været fokus på tværfagligt samarbejde, dels i arbejdet med at afdække mulighederne for en tværfaglig forstærket ungeindsats og dels i projekt Brug for alle. Projektet er et tværfagligt initiativ for de kontanthjælpsmodtagere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet og kan ses som en forløber for Sygedagpenge den fleksjob-og førtidspensionsreform, der blev vedtaget i december Det Ved blev budgetforliget i 2012 besluttet for 2012 at videreføre blev der afsat den 0,8 mio. kr. til jobcenterfilial styrkelse af i indsatsen Hømarksområdet, på sygedagpengeområdet der opstod som et i led form i regeringens af tidlig indsats ghettoindsats og hurtig afklaring. i Der blev udpeget tre fagkoordinatorer og opnormeret i Team Jobfastholdelse. Endvidere blev der indgået aftale med PP Clinic om varetagelse af tilbud til sygemeldte med psykiske problemer. Via et tæt samarbejde og dialog mellem de ansatte i Borgerservice og Jobcenteret arbejdes der forsat for at sikre udbetaling af de rette ydelser til de berettigede borgere. Forsikrede ledige I 2012 har det helt store fokus været på bekæmpelse af langtidsledighed. På trods af uændret ledighed lykkedes det at nedbringe langtidsledigheden med mere end 10 procent. Side 1 af 9

15 Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Arbejdsmarkedsudvalget Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter 39,1 43,0 45,7 44,1-1,6 Jobcenter 36,7 41,2 42,4 41,4-1,0 Øvrige serviceudgifter 2,4 1,8 3,3 2,7-0,6 Overførselsindkomster 465,6 491,2 522,0 523,9 1,9 Beskæftigelsesindsats 24,9 31,5 26,6 27,1 0,5 Sociale Ydelser 190,9 203,8 210,8 215,2 4,4 Sygedagpenge 93,9 95,2 96,8 95,6-1,2 Forsikrede ledige 155,9 160,7 187,8 186,0-1,8 Drift i alt 504,7 534,2 567,7 568,0 0,3 Overførsel til 2013 Overførsel til ,9 0,3 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 504,7 534,2 567,7 568,0 0,3 +angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2012 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Serviceudgifter Ærø Kommunes udtræden af forpligtende samarbejde 0,6 Organisationspulje samt HK-grundlønsforbedring 0,6 Overførsel fra ,7 Prisafprøvning anden aktør ledighedsydelse, til Økonomiudvalget -0,1 Overførselsindkomster Tolkebudget overført fra Socialudvalget 0,4 Unge og rusmidler, etablering af ungeenhed (til Udvalget for Børn og Unge) -0,1 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 15,6 Budgetkontrol pr. 30. september tillægsbevilling 14,9 Driftsbevillinger i alt 33,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Serviceudgifter: Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for serviceudgifter viser et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Overførselsindkomster: Regnskabet for overførselsindkomsterne viser et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet består af merforbrug på områderne Beskæftigelsesindsats og Sociale ydelser samt mindreforbrug på områderne Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Side 2 af 9

16 Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde Jobcenter (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Jobcenter Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Administration vedr. jobcentre 36,7 41,2 42,4 41,4-1,0 Opkvalificerende læse- og regnekurser -0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Det Lokale Beskæftigelsesråd -0,6 0,0 1,0 0,8-0,2 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner/servicejob 3,3 1,8 2,0 1,6-0,4 Drift i alt 39,1 43,0 45,7 44,1-1,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Regnskabet for drift af Jobcenteret viser mindreudgifter på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. De væsentligste poster, der bidrager til mindreforbruget er: Anden aktør ledighedsydelsesmodtagere og forsikrede ledige m.v. Midler fra staten til projekt Fokus mod unge Midler fra Akut-pakken til forsikrede ledige Lægeattester Indtægter fra andre kommuner Det Lokale Beskæftigelsesråd har uforbrugte midler på 0,2 mio. kr., der overføres til Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt servicejobordningen viser samlet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Hvad nåede vi i 2012? Jobcenter Svendborg tilsluttede sig i 2012 et fælles fynsk samarbejde om beskæftigelsespolitiske perspektiver, hvor formændene for de fynske arbejdsmarkedsudvalg danner en politisk netværksgruppe, der skal udveksle erfaringer og følge de igangsatte initiativer. Samarbejdets hovedudfordring er at sikre det rette match mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft, med speciel fokus på virksomhedskontakt og ungeindsats. Det blev i 2012 besluttet at videreføre jobcenterfilialen i Hømarksområdet, der opstod som et led i regeringens ghettoindsats i 2011, og hvor projektperioden udløb i Tabeller og nøgletal Antal løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (kvotejob) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kvote 2012 Antal Side 3 af 9

17 Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde Beskæftigelsesindsats (Mio. kr.) Løbende priser Beskæftigelsesindsats Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Integrationsprogram -2,4-1,6-1,1-1,2-0,1 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats 16,9 22,8 17,3 17,9 0,6 Danmarksvej 8,1 9,2 9,2 9,3 0,1 Beskæftigelsesordninger 2,3 1,1 1,2 1,1-0,1 Drift i alt 24,9 31,5 26,6 27,1 0,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Regnskabet viser samlet set for politikområdet Beskæftigelsesindsats et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 blev budgettet reduceret med 5,2 mio. kr. primært som følge af mindreudgifter til aktive tilbud til forsikrede ledige som følge af lempede krav til aktiveringen samt mindre brug af anden aktør. Hvad nåede vi i 2012? Jobrotation Målet for 2012 var at gennemføre mindst ét jobrotationsprojekt i 2012, hvilket har vist sig at være for uambitiøst. I 2012 er det især lykkedes, at etablere jobrotation på de kommunale arbejdspladser, hvor der har været stor brug af ordningen på bl.a. pædagogmedhjælperområdet og på ældreområdet. Der er fortsat stor interesse for ordningen og jobcentret er aktivt med til at udbrede kendskabet til alle kommunale arbejdspladser. Aktuelt er der opstartet jobrotationsprojekter på Børn og Unge-området og Jobcentret har også etableret deres eget jobrotationsprojekt, hvor der indsættes jobrotationsvikarer i forbindelse med generel opkvalificering af egne medarbejdere. Trods en stor kampagne i 2012 er det ikke i samme grad lykkedes at etablere jobrotation hos private arbejdsgivere. Jobcentret har på den baggrund taget initiativ til et samarbejde med VEU-Center Fyn, nabojobcentrene i Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommune samt Beskæftigelsesregion Syddanmark for at forsøge om det i fællesskab kan lykkes at øge brugen af jobrotation i det private erhvervsliv. I første omgang er der fokus på detailhandlen, hvor der vurderes at være et potentiale. Flere unge i uddannelse Temaet var at flere unge skulle optages på og gennemføre en uddannelse, og effekten skulle måles som antallet af unge på offentlig forsørgelse. Målet var, at antallet skulle reduceres med 10 procent i forhold til december 2010, hvor antallet var personer. I december 2012 var der unge fuldtidspersoner, der modtog offentlig forsørgelse, hvilket er en stigning i forhold til udgangspunktet i december I december 2011 var der unge fuldtidspersoner, så antallet har ikke været markant stigende i Hvis man ser på de enkelte ydelsesgrupper er antallet stort set uændret bortset fra sygedagpengeområdet, hvor der er sket et lille fald og på kontanthjælpsområdet, hvor der er sket en markant stigning. På kontanthjælpsområdet er det især unge med problemer udover ledighed, matchgruppe 2 og 3, der er steget med knap 30 procent. Side 4 af 9

18 Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Ungeområdet er fortsat et tema i 2013, hvor et af ministermålene er at flere skal have en uddannelse, og hvor der skal måles på uddannelsesgraden. Da jobcentret i sær oplever en stigning i antallet af unge, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate, er det vigtigt, at der i 2013 er fokus på et tværfagligt samarbejde med Børn- og Ungeafdelingen, Socialafdelingen og UU-centret, for at sikre at flere bliver i stand til at gennemføre en uddannelse. Integration uddannelse og beskæftigelse Svendborg Kommune ønsker at understøtte regeringens mål for 2020 om at være blandt de bedste lande i EU til at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Målsætningen for 2012 var at nedbringe antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse med 5 procent i forhold til december 2010, hvor antallet var 712 fuldtidspersoner. Antallet i december 2012 var 739 fuldtidspersoner, der er altså sket en lille stigning. Stigningen er primært sket fra , hvorimod antallet i december 2012 svarer til antallet i december Den lille stigning er sket på dagpenge og kontanthjælpsområdet, mens der er sket et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Politikområde Sociale ydelser (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sociale Ydelser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Kontanthjælp til udlændinge 1,7 1,7 4,0 4,1 0,1 Kontanthjælp Aktiverede 69,0 69,8 81,6 83,5 1,9 kontanthjælpsmodtagere 33,8 36,7 40,0 42,0 2,0 Revalidering 17,5 20,5 16,5 16,2-0,3 Løntilskud til fleksjob m.v. 68,8 75,1 68,7 69,4 0,7 Drift i alt 190,8 203,8 210,8 215,2 4,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Regnskabet for Sociale Ydelser viser et merforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 blev området tilført 7,0 mio. kr. til primært at dække udgifter til et øget antal kontanthjælpsmodtagere samt effekten af afskaffelsen af starthjælpsydelsen. De væsentligste afvigelser er: Kontanthjælp udviser merforbrug på i alt 3,9 mio. kr. Antal kontanthjælpsmodtagere har i 2012 ligget over det budgetterede og andelen af kontanthjælpsmodtagere med lav refusion er højere end budgetteret, mens antallet med høj refusion er lavere end budgetteret. Revalidering viser mindreforbrug på 0,3 mio. kr. da antal personer på ydelserne har været faldende i 4. kvartal Fleksjob/ledighedsydelse viser merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes et stort antal tilkendelser af fleksjob i 4. kvartal Side 5 af 9

19 Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Tabeller og nøgletal Antal kontanthjælpsmodtagere Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Lav Ref Høj Ref I alt Antal revalidender Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Antal Antal fleksjob Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Antal Antal personer i alt på ledighedsydelse Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Antal Politikområde Sygedagpenge (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sygedagpenge Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Sygedagpenge 93,9 95,2 96,8 95,6-1,2 Drift i alt 93,9 95,2 96,8 95,6-1,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 6 af 9

20 Regnskab 2012 Arbejdsmarkedsudvalget Økonomisk redegørelse Regnskabet for Sygedagpenge viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2012 blev området tilført 1,6 mio. kr. Hvad nåede vi i 2012? Jobfastholdelse (delvis raskmelding) For at bevare syge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet er delvis raskmelding et godt redskab. Jobcentret havde en målsætning om at øge graden af delvise raskmeldinger fra niveauet medio 2011 på 10 procent til 15 procent. Ved udgangen af 2012 udgør antallet af delvis raskmeldte 15 procent, så målsætningen er indfriet. Det er især i anden halvdel af 2012, at det er lykkedes at øge andelen jf. nedenstående figur Tabeller og nøgletal Antal sygedagpengesager og varighed 2011/ Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 0-4 Uger* Uger Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager *På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i dagpengesystemet. Politikområde Forsikrede ledige (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Forsikrede ledige Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Dagpenge til forsikrede ledige 126,8 130,9 165,5 164,1-1,4 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 29,1 29,8 22,3 21,9-0,4 Drift i alt 155,9 160,7 187,8 186,0-1,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 7 af 9

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 05-12-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 2 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen, Jeppe Ottosen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. September 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 19-9-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 57 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - September 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-04-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2012 42

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Januar 2013 Social og Arbejdsmarked Dato: 8-1-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 76 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Januar 213 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011

8 Revideret udgangspunkt for opfyldelse af mål 3 i Beskæftigelsesplan 2011 Referat fra mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 2. januar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Mødet sluttede kl. 18.40 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Information til politikerne

Læs mere

Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014

Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014 Reformerne og konsekvenser for beskæftigelsespolitikken Vejen, 20. august 2014 v. Karl Schmidt, Mange ting i spil Nyttejob Vi er i gang med Reform af førtidspension og fleksjob Akutpakke, akutjob, særlig

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere