BILAG I PRODUKTRESUME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I PRODUKTRESUME"

Transkript

1 BILAG I PRODUKTRESUME 1

2 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde Activyl 150 mg spot-on, opløsning, til små hunde Activyl 300 mg spot-on, opløsning, til mellemstore hunde Activyl 600 mg spot-on, opløsning, til store hunde Activyl 900 mg spot-on, opløsning, til ekstra store hunde Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til små katte Activyl 200 mg spot-on, opløsning, til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 ml indeholder195 mg indoxacarb Hver enkeltdosis pipette giver: Enkeltdosis (ml) Indoxacarb (mg) Activyl spot-on, opløsning, til miniaturehunde 0,51 99,45 Activyl spot-on, opløsning, til små hunde 0,77 150,15 Activyl spot-on, opløsning, til mellemstore hunde 1,54 300,30 Activyl spot-on, opløsning, til store hunde 3,08 600,60 Activyl spot-on, opløsning, til ekstra store hunde 4,62 900,90 Activyl spot-on, opløsning, til små katte 0,51 99,45 Activyl spot-on, opløsning, til store katte 1,03 200,85 Hjælpestof (Hjælpestoffer): Isopropylalkohol 354 mg/ml Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 3. LÆGEMIDDELFORM Spot-on, opløsning En klar, farveløs til gul opløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til Hund og kat 4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til Til hund og kat: Forebyggelse og behandling af loppeangreb (Ctenocephalides felis) Kan indgå som del af behandlingsstrategien af loppebetinget allergisk dermatitis. Loppens forskellige udviklingsstadier, der findes i kæledyrets nærmeste omgivelser, bliver dræbt når de kommer i kontakt med Activyl-behandlede dyr. 2

3 4.3 Kontraindikationer Ingen 4.4 Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til Sikkerheden af Activyl er ikke fastlagt hos hunde og katte yngre end 8 ugers alderen. Sikkerheden af Activyl er ikke fastlagt hos hunde, der vejer mindre end 1,5 kg og hos katte, der vejer mindre end 0,6 kg. 4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr Som beskrevet i afsnit 4.9 skal man ved behandling sikre sig at give dosis på et sted, hvor dyret ikke kan komme til at slikke det af. Endvidere skal man sikre sig at dyrene ikke slikker hinanden umiddelbart efter behandlingen. Man bør sikre sig, at pipettens indhold eller den applicerede dosis ikke kommer i kontakt med øjne, hverken dyrets egne eller andre dyrs. Lægemidlet forbliver effektivt efter hårvask, vandgang (svømning og badning) og udsættelse for sollys. Imidlertid bør dyr i de første 48 timer efter behandling ikke vaskes eller tillades at svømme. Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr Man må ikke spise, drikke eller ryge når man håndterer dette veterinære lægemiddel. Emballagen er børnesikret. Lad pipetten blive i emballagen indtil brug, for at undgå at børn får fri adgang til produktet. Den brugte pipette opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænder umiddelbart efter brug. Produktet indeholder indoxacarb. Personer med kendt overfølsomhed over for indoxacarb, bør ikke håndtere produktet. Undgå kontakt med øjne, da det veterinære lægemiddel kan forårsage moderat øjenirritation. Hvis dette sker, skyl langsomt og forsigtigt med vand. Produktet er letantændeligt. Må ikke opbevares i nærheden af varme, gnister, åben ild eller anden antændingskilde. 4.6 Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad) Hypersalivation kan lejlighedsvis forekomme i en kortere periode, hvis dyret umiddelbart efter behandling slikker applikationsstedet. Dette er ikke et tegn på forgiftning og vil forsvinde uden behandling efter et par minutter. Korrekt brug (se afsnit 4.9) vil minimere slikken på applikationsstedet. Forbigående kløen eller hårtab på applikationsstedet kan ses, og vil almindeligvis ikke være behandlingskrævende. På applikationsstedet kan det veterinære lægemiddel resultere i dannelsen af et lokalt forbigående fedtet udseende eller sammenfiltring af hårene. Tørre hvide rester kan også ses. Dette er normalt og forsvinder almindeligvis inden for få dage efter applikationen. Disse forandringer har ingen indfyldelse på produktets sikkerhed eller virkning. 4.7 Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning Må ikke bruges til drægtige eller diegivende dyr, eller dyr der påtænkes anvendt til avl. 4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion 3

4 Ingen kendte 4.9 Dosering og indgivelsesvej Doseringsskema: Hunde: Den anbefalede dosis er 15 mg indoxacarb/kg kropsvægt, svarende til 0,077 ml/kg kropsvægt. Nedenstående tabel angiver, hvilken størrelse pipette der skal bruges, afhængig af hundens vægt: Hundens vægt (kg) Pipette størrelse Volume (ml) Indoxacarb (mg/kg) < 6,5 Activyl spot-on, opløsning, til miniaturehunde 0,51 Minimum 15 6,6-10 Activyl spot-on, opløsning, til små hunde 0, ,1-20 Activyl spot-on, opløsning, til mellemstore hunde 1, ,1-40 Activyl spot-on, opløsning, til store hunde 3, ,1-60 Activyl spot-on, opløsning, til ekstra store hunde 4, > 60 kg Den rette kombination, af pipetter bør anvendes Katte: Den anbefalede dosis er 25 mg indoxacarb/kg kropsvægt, svarende til 0,128 ml/kg kropsvægt. Nedenstående tabel angiver, hvilken størrrelse pipette, der skal bruges, afhængig af kattens vægt Kattens vægt (kg) Pipette størrelse Volume (ml) Indoxacarb (mg/kg) 4 Activyl spot-on, opløsning, til små katte 0,51 Minimum 25 > 4 Activyl spot-on, opløsning, til store katte 1,03 Maksimalt 50 Administrationsmetode: Kun til spot-on anvendelse. Åbn emballagen og udtag pipetten. Step 1: Dyret bør stå op for at lette behandlingen. Hold pipetten i en hånd med spidsen opad og pegende væk fra dit ansigt. Med den anden hånd åbnes pipetten, ved at bøje toppen af spidsen bagover og ned. Step 2: Skil hårene, på hunde mellem skulderbladene og på katte lige bag baghovedet, indtil huden er synlig. Placér pipettespidsen mod huden og pres hele indholdet ud. 4

5 Hos store hunde bør pipettens indhold fordeles ligeligt på 2-4 steder langs ryggens midtlinje fra skulder til haleroden. Undgå at give for meget af produktet på et sted, således at noget løber ned langs dyrets sider. Behandlingsinterval: En enkelt behandling med det veterinære lægemiddel, vil forhindre yderligere loppeangreb i mindst 4 uger Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt Der blev ikke set bivirkninger hos hunde eller katte, der var 8 uger eller ældre, behandlet enten med 5 gange den anbefalede dosis 8 gange med 4 ugers interval, eller med 5 gange den anbefalede dosis 6 gange med 2 ugers interval Tilbageholdelsestid Ikke relevant 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER Farmakoterapeutisk gruppe: Ektoparacitære midler til udvortes anvendelse, ATCvet kode: QP53AX Farmakodynamiske egenskaber Indoxacarb er et ektoparasitært middel med insekticid virkning tilhørende gruppen af oxadiazinforbindelser. Efter at være omdannet til en metabolit, er indoxacarb aktivt over for voksne, larvestadier og æg af insekter. Ud over at være dræbende for voksne lopper er indoxacarbs virkning på de af loppens larvestadier, der befinder sig i det behandlede dyrs umiddelbare omgivelser, også blevet demonstreret. Indoxacarb er et pro-drug, som skal aktiveres af insekternes egne enzymer før det kan udøve sin farmakodynamiske virkning. Det optages af insekterne primært ved indtagelse, men også i mindre grad igennem insekternes ydre skelet. I det midterste tarmstykke, hos følsomme insekter, spalter insektets enzymer en carboxymetylgruppe fra modersubstansen til indoxacarb, som derved omdannes til sin bioaktive form. Hos insekter virker den bioaktiverede metabolit som en spændingsafhængig natriumkanal antagonist, ved at blokkere de natriumkanaler, som regulerer natriumionernes passage i insektets nervesystem. Dette medfører et hurtigt indsættende stop for fødeindtagelse inden for 0-4 timer efter behandling, efterfulgt af et stop i æglægning, paralyse og død inden for 4 48 timer. 5

6 5.2 Farmakokinetiske oplysninger Efter en enkelt spot-on dosering af produktet, kan indoxacarb stadig findes i både hud og hår 4 uger senere. Der sker absorption igennem huden, men den systemiske absorption er kun delvis og ikke relevant for den kliniske virkning. Den absorberede indoxacarb metaboliseres i udstrakt grad i leveren til en lang række metabolitter, som hovedsagelig udskilles via fæces. Miljøoplysninger Se afsnit FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjælpestoffer Triacetin Ethyl acetoacetat Isopropylalkohol 6.2 Væsentlige uforligeligheder Ingen kendte 6.3 Opbevaringstid Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år 6.4 Særlige opbevaringsforhold Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt 6.5 Den indre emballagens art og indhold Æske med 1 eller 4 spot-on applikatorer, indeholdende 0.51 ml, 0.77 ml, 1.03 ml, 1.54 ml, 3.08 ml og 4.62 ml pipetter. Kun 1 størrelse pipetter per æske. Pipetten består af en blisterfilm (polypropylen/cyclic-olefin-copolymer/polypropylen) og et folielåg (aluminium-polypropylen co-ekstruderet) forseglet i aluminium poser. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav Activyl må ikke udledes i overfladevand, da indoxacarb kan være farligt for organismer i vandet. 7. INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Intervet International B.V. Wim de Körverstraat AN Boxmeer Holland 6

7 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE) 9. DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN {dage/måneder/år}> <{dage/måneder/år} 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel er tilgængelige på webstedet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG Ikke relevant. 7

8 BILAG II A. INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN, HERUNDER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG C. FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG D. ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER 8

9 A. INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE Navn og adresse på fremstilleren ansvarlig for batchfrigivelse Intervet Productions S.A. Rue de Lyons Igoville Frankrig B. BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN, HERUNDER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG Må kun udleveres efter veterinærrecept. Indehaveren af denne markedsføringstilladelse skal informere Europa Kommisionen omkring marketings-planer vedrørende det medicinske produkt, autoriseret ved denne beslutning C. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER PÅLAGT INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN VEDRØRENDE SALG, UDLEVERING OG BRUG Ikke relevant D. ANGIVELSE AF MRL-VÆRDIER Ikke relevant. 9

10 BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 10

11 A. ETIKETTERING 11

12 OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Activyl spot-on, opløsning, til miniaturehunde Activyl spot-on, opløsning, til små hunde Activyl spot-on, opløsning, til mellemstore hunde Activyl spot-on, opløsning, til store hunde Activyl spot-on, opløsning, til ekstra store hunde ÆSKE 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde Activyl 150 mg spot-on, opløsning, til små hunde Activyl 300 mg spot-on, opløsning, til mellemstore hunde Activyl 600 mg spot-on, opløsning, til store hunde Activyl 900 mg spot-on, opløsning, til ekstra store hunde 2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER Indoxacarb 100 mg Indoxacarb 150 mg Indoxacarb 300 mg Indoxacarb 600 mg Indoxacarb 900 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Spot-on, opløsning 4. PAKNINGSSTØRRELSE 1 pipette 4 pipetter 5. DYREARTER Hunde mindre end 6.5 kg Hunde fra 6.6 til 10 kg Hunde fra 10 til 20 kg Hunde fra 20 til 40 kg Hunde fra 40 til 60 kg 6. INDIKATION(ER) Læs indlægssedlen inden brug 12

13 7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) Til spot-on anvendelse Læs indlægssedlen inden brug. 8. TILBAGEHOLDELSESTID 9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT Læs indlægssedlen inden brug. 10. UDLØBSDATO EXP (måned/år) 11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Lad pipetten blive i emballagen indtil brug 12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav Activyl må ikke udledes i overfladevand. 13. TEKSTEN KUN TIL DYR SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT Kun til dyr - må kun udleveres efter veterinærrecept. 14. TEKSTEN OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Intervet International B.V. Wim de Körverstraat AN Boxmeer Holland 13

14 16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE) EU/0/00/000/ FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Batch {nummer} 14

15 OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Activyl spot-on, opløsning, til små katte Activyl spot-on, opløsning, til store katte ÆSKE 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til små katte Activyl 200 mg spot-on, opløsning, til store katte 2. ANGIVELSE AF AKTIVE STOFFER OG ANDRE STOFFER Indoxacarb 100 mg Indoxacarb 200 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Spot- on, opløsning 4. PAKNINGSSTØRRELSE 1 pipette 4 pipetter 5. DYREARTER Katte mindre end 4 kg Katte mere end 4 kg 6. INDIKATION(ER) Læs indlægssedlen inden brug 7. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) Til anvendelse på huden lige bag baghovedet Læs indlægssedlen inden brug for fuldstændig beskrivelse af indikationsområde og anvendelse. 8. TILBAGEHOLDELSESTID 9. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIGT Læs indlægssedlen inden brug. 15

16 10. UDLØBSDATO EXP (måned/år) 11. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER Lad pipetten blive i emballagen indtil brug. 12. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav Activyl må ikke udledes i overfladevand 13. TEKSTEN KUN TIL DYR SAMT BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER FOR UDLEVERING OG BRUG, OM NØDVENDIGT Kun til dyr - må kun udleveres efter veterinærrecept. 14. TEKSTEN OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 15. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Intervet International B.V. Wim de Körverstraat AN Boxmeer Holland 16. MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE) EU/0/00/000/ FREMSTILLERENS BATCHNUMMER Batch {nummer} 16

17 MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Activyl spot-on, opløsning, til miniaturehunde Activyl spot-on, opløsning, til små hunde Activyl spot-on, opløsning, til mellemstore hund Activyl spot-on, opløsning, til store hunde Activyl spot-on, opløsning, til ekstra store hunde POSE 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde Activyl 150 mg spot-on, opløsning, til små hunde Activyl 300 mg spot-on, opløsning, til mellemstore hunde Activyl 600 mg spot-on, opløsning, til store hunde Activyl 900 mg spot-on, opløsning, til ekstra store hunde Indoxacarb 2. MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER) 100 mg 150 mg 300 mg 600 mg 900 mg 3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER 0.51 ml 0.77 ml 1.54 ml 3.08 ml 4.62 ml 4. INDGIVELSESVEJ(E) Til spot-on anvendelse 5. TILBAGEHOLDELSESTID 6. BATCHNUMMER Batch {nummer} 17

18 7. UDLØBSDATO måneder/år 8. TEKSTEN TIL DYR Kun til dyr. 18

19 MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER Activyl spot-on til små katte Activyl spot-on til store katte POSE 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til små katte Activyl 200 mg spot-on, opløsning, til store katte Indoxacarb 2. MÆNGDEN AF AKTIVT STOF (AKTIVE STOFFER) 100 mg 200 mg 3. PAKNINGSSTØRRELSE ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER 0.51 ml 1.03 ml 4. INDGIVELSESVEJ(E) Til spot-on anvendelse 5. TILBAGEHOLDELSESTID 6. BATCHNUMMER Batch {nummer} 7. UDLØBSDATO måneder/år 8. TEKSTEN TIL DYR Kun til dyr. 19

20 MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS Activyl spot-on, opløsning, til miniaturehunde Activyl spot-on, opløsning, til små hunde Activyl spot-on, opløsning, til mellemstore hunde Activyl spot-on, opløsning, til store hunde Activyl spot-on, opløsning, til ekstra store hunde BLISTER (pipette label) 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde Activyl 150 mg spot-on, opløsning, til små hunde Activyl 300 mg spot-on, opløsning, til mellemstore hunde Activyl 600 mg spot-on, opløsning, til store hunde Activyl 900 mg spot-on, opløsning, til ekstra store hunde Indoxacarb 2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Intervet International B.V. 3. UDLØBSDATO måneder/år 4. BATCHNUMMER Batch {nummer} 5. TEKSTEN TIL DYR Kun til dyr. 20

21 MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ BLISTERKORT ELLER BLISTERSTRIPS Activyl spot-on, opløsning, til små katte Activyl spot-on, opløsning, til store katte BLISTER (pipette label) 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til små katte Activyl 200 mg spot-on, opløsning, til store katte Indoxacarb 2. NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Intervet International B.V. 3. UDLØBSDATO måneder/år 4. BATCHNUMMER Batch {nummer} 5. TEKSTEN TIL DYR Kun til dyr. 21

22 B. INDLÆGSSEDDEL 22

23 INDLÆGSSEDDEL Activyl spot-on, opløsning, til hunde 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat AN Boxmeer Holland Fremstiller af batchfrigivelse: Intervet Productions Rue Lyons Igoville Frankrig 2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde Activyl 150 mg spot-on, opløsning, til små hunde Activyl 300 mg spot-on, opløsning, til mellem hunde Activyl 600 mg spot-on, opløsning, til store hunde Activyl 900 mg spot-on, opløsning, til ekstra store hunde Indoxacarb 3. ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER Aktivt stof: 1 ml indeholder195 mg indoxacarb Hver pipette af Activyl giver: Volumen (ml) Indoxacarb (mg) Activyl spot-on, opløsning, til miniaturehunde 0, Activyl spot-on, opløsning, til små hunde 0, Activyl spot-on, opløsning, til mellemstore hunde 1, Activyl spot-on, opløsning, til store hunde 3, Activyl spot-on, opløsning, til ekstra store hunde 4, Hjælpestof: Isopropylalkohol 354 mg/ml En klar, farveløs til gul opløsning 23

24 4. INDIKATIONER Forebyggelse og behandling af loppeangreb (Ctenocephalides felis) Kan indgå som del af behandlingsstrategien af loppebetinget allergisk dermatitis. Loppens forskellige udviklingsstadier, der findes i hundens nærmeste omgivelser, bliver dræbt når de kommer i kontakt med Activyl-behandlede dyr 5. KONTRAINDIKATIONER Ingen 6. BIVIRKNINGER Hypersalivation kan lejlighedsvis forekomme i en kortere periode, hvis dyret umiddelbart efter behandling slikker applikationsstedet. Dette er ikke et tegn på forgiftning og vil forsvinde uden behandling efter et par minutter. Korrekt brug (se afsnit 9) vil minimere slikken på applikationsstedet. Forbigående kløen eller hårtab på applikationsstedet kan ses, og vil almindeligvis ikke være behandlingskrævende. På applikationsstedet kan det veterinære lægemiddel resultere i dannelsen af et lokalt fedtet udseende eller sammenfiltring af hårene. Tørre hvide rester kan også ses. Dette er normalt og forsvinder almindeligvis inden for få dage efter applikationen. Disse forandringer har ingen indfyldelse på produktets sikkerhed eller virkning. Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge 7. DYREARTER Hund 8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) Den anbefalede dosis er 15 mg indoxacarb/kg kropsvægt, svarende til 0,077 ml/kg kropsvægt. Nedenstående tabel angiver, hvilken størrelse pipette der skal anvendes svarende til hundens vægt: Hundens vægt Pipette størrelse (kg) <6,5 Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde 6,6-10 Activyl 150 mg spot-on, opløsning, til små hunde 10,1-20 Activyl 300 mg spot-on, opløsning, til mellemstore hunde 20,1-40 Activyl 600 mg spot-on, opløsning, til store hunde 40,1-60 Activyl 900 mg spot-on, opløsning, til ekstra store hunde > 60 kg Den rette kombination, af pipetter bør bruges En enkelt behandling med det veterinære lægemidel vil forhindre yderligere loppeangreb i mindst 4 uger. 24

25 9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE Åbn emballagen og udtag pipetten. Step 1: Dyret bør stå op for at lette behandlingen. Hold pipetten i en hånd med spidsen opad og pegende væk fra dit ansigt. Med den anden hånd åbnes pipetten, ved at bøje toppen af spidsen bagover og ned. Step 2: Skil hårene mellem skulderbladene indtil huden er synlig. Placér pipettespidsen mod huden og pres hele indholdet ud. Hos store hunde bør pipettens indhold fordeles ligeligt på 2-4 steder langs ryggens midtlinje fra skulder til haleroden. Undgå at give for meget af produktet på et sted, således at noget løber ned langs dyrets sider. 10. TILBAGEHOLDELSESTID Ikke relevant 11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING Opbevares utilgængeligt for børn. Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på æske, blister og pipette. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt 12. SÆRLIGE ADVARSLER Lad pipetten blive i emballagen indtil brug Produktet er letantændeligt. Må ikke opbevares i nærheden af varme, gnister, åben ild eller anden antændingskilde. Man må ikke spise, drikke eller ryge når man håndterer dette veterinære lægemiddel. Produktet indeholder indoxacarb. Personer med kendt overfølsomhed over for indoxacarb, bør ikke håndtere produktet. 25

26 Undgå kontakt med øjne. Hvis dette sker, skyl langsomt og forsigtigt med vand. Vask hænder umiddelbart efter brug. Emballagen er børnesikret. Den brugte pipette opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke bruges til drægtige eller diegivende dyr, eller dyr der påtænkes anvendt til avl. Sikkerheden er ikke fastlagt hos hunde yngre end 8 ugers alderen. Sikkerheden er ikke fastlagt hos hunde, der vejer mindre end 1,5 kg. Man skal ved behandling sikre sig at give dosis på et sted, hvor dyret ikke kan komme til at slikke det af. Endvidere skal man sikre sig at dyrene ikke slikker hinanden umiddelbart efter behandlingen. Man bør sikre sig, at pipettens indhold eller den applicerede dosis ikke kommer i kontakt med øjne, hverken dyrets egne eller andre dyrs. Lægemidlet forbliver effektivt efter hårvask, vandgang (svømning og badning) og udsættelse for sollys. Imidlertid bør dyr i de første 48 timer efter behandling ikke vaskes eller tillades at svømme. 13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald. Konsultèr Deres dyrlæge omkring destruktion af ikke anvendte lægemidler. Disse foranstaltninger er med til at beskytte miljøet. 14. DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel er tilgængelige på webstedet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) ANDRE OPLYSNINGER Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. De bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel. Æske med 1 pipette Æske med 4 pipetter 26

27 INDLÆGSSEDDEL Activyl spot-on, opløsning, til kat 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V. Wim de Körverstraat AN Boxmeer Holland Fremstiller af batchfrigivelse: Intervet Productions Rue Lyons Igoville Frankrig 2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til små katte Activyl 200 mg spot-on, opløsning, til store katte Indoxacarb 3. ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER Aktivt stof: 1 ml indeholder195 mg indoxacarb Hver pipette af Activyl giver: Volume (ml) Indoxacarb (mg) Activyl spot-on, opløsning, til små katte 0, Activyl spot-on, opløsning, til store katte Hjælpestof: Isopropylalkohol 354 mg/ml En klar, farveløs til gul opløsning 4. INDIKATIONER Forebyggelse og behandling af loppeangreb (Ctenocephalides felis) Kan indgå som del af behandlingsstrategien af loppebetinget allergisk dermatitis. Loppens forskellige udviklingsstadier, der findes i kattens nærmeste omgivelser, bliver dræbt når de kommer i kontakt med Activyl-behandlede dyr 5. KONTRAINDIKATIONER Ingen 27

28 6. BIVIRKNINGER Hypersalivation kan lejlighedsvis forekomme i en kortere periode, hvis dyret umiddelbart efter behandling slikker applikationsstedet. Dette er ikke et tegn på forgiftning og vil forsvinde uden behandling efter et par minutter. Korrekt brug (se afsnit 9) vil minimere slikken på applikationsstedet. Forbigående kløen eller hårtab på applikationsstedet kan ses, og vil almindeligvis ikke være behandlingskrævende. På applikationsstedet kan det veterinære lægemiddel resultere i dannelsen af et lokalt fedtet udseende eller sammenfiltring af hårene. Tørre hvide rester kan også ses. Dette er normalt og forsvinder almindeligvis inden for få dage efter applikationen. Disse forandringer har ingen indfyldelse på produktets sikkerhed eller virkning. Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge 7. DYREARTER Kat 8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) Den anbefalede dosis er 25 mg indoxacarb/kg kropsvægt, svarende til 0,128 ml/kg kropsvægt. Nedenstående tabel angiver, hvilken størrelse pipette der skal anvendes, svarende til kattens vægt: Kattens vægt Pipette størrelse (kg) < 4 Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til små katte > 4 Activyl 200 mg spot-on, opløsning, til store katte En behandling med det veterinære lægemidel vil forhindre yderligere loppeangreb i mindst 4 uger. 9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE Åbn emballagen og udtag pipetten. Step 1: Dyret bør stå op for at lette behandlingen. Hold pipetten i en hånd med spidsen opad og pegende væk fra dit ansigt. Med den anden hånd åbnes pipetten, ved at bøje toppen af spidsen bagover og ned. Step 2: Skil hårene lige bag baghovedet indtil huden er synlig. Placér pipettespidsen mod huden og pres hele indholdet ud. 28

29 10. TILBAGEHOLDELSESTID Ikke relevant 11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING Opbevares utilgængeligt for børn. Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel Må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på æske, blister og pipette. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt 12. SÆRLIGE ADVARSLER Lad pipetten blive i emballagen indtil brug Produktet er letantændeligt. Må ikke opbevares i nærheden af varme, gnister, åben ild eller anden antændingskilde. Man må ikke spise, drikke eller ryge når man håndterer dette veterinære lægemiddel. Produktet indeholder indoxacarb. Personer med kendt overfølsomhed over for indoxacarb, bør ikke håndtere produktet. Undgå kontakt med øjne. Hvis dette sker, skyl langsomt og forsigtigt med vand. Vask hænder umiddelbart efter brug. Emballagen er børnesikret. Den brugte pipette opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke bruges til drægtige eller diegivende dyr, eller dyr der påtænkes anvendt til avl. Sikkerheden er ikke fastlagt hos katte yngre end 8 ugers alderen. Sikkerheden er ikke fastlagt hos katte, der vejer mindre end 0,6 kg. Man skal ved behandling sikre sig at give dosis på et sted, hvor dyret ikke kan komme til at slikke det af. Endvidere skal man sikre sig at dyrene ikke slikker hinanden umiddelbart efter behandlingen. Man bør sikre sig, at pipettens indhold eller den applicerede dosis ikke kommer i kontakt med øjne, hverken dyrets egne eller andre dyrs. Lægemidlet forbliver effektivt efter hårvask, vandgang (svømning og badning) og udsættelse for sollys. Imidlertid bør dyr i de første 48 timer efter behandling ikke vaskes eller tillades at svømme. 13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald. Konsultèr Deres dyrlæge omkring destruktion af ikke anvendte lægemidler. Disse foranstaltninger er med til at beskytte miljøet. 14. DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel er tilgængelige på webstedet for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) 29

30 15. ANDRE OPLYSNINGER Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. De bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel. Æske med 1 pipette. Æske med 4 pipetter 30

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl 100 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde Activyl 150 mg spot-on, opløsning, til små hunde Activyl 300 mg spot-on, opløsning, til mellemstore

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Activyl Tick Plus 75 + 240 mg spot-on, opløsning, til miniaturehunde Activyl Tick Plus 150 + 480 mg spot-on, opløsning, til små hunde Activyl Tick Plus

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Eurican Herpes 205 pulver og solvens til injektionsvæske, emulsion. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof 1 dosis á 1 ml indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/15 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pruban 0,1 % creme til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktiv(e) stof(fer) Resocortol butyrat 3. LÆGEMIDDELFORM Hvid til råhvid creme

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax Rabies, injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Rabies rekombinant

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV M Hyo injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Porcint

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac L4, injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 1 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Bravecto 112,5 mg tyggetabletter til miniaturehunde (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg tyggetabletter til små hunde (> 4,5-10 kg) Bravecto 500 mg tyggetabletter

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Neocolipor, injektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof (Aktive stoffer): Per dosis à 2 ml: E.coli adhesin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

Aktive stoffer: Én ml indeholder 150 mg/ml metaflumizon og 150 mg/ml amitraz.

Aktive stoffer: Én ml indeholder 150 mg/ml metaflumizon og 150 mg/ml amitraz. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris Duo 100,5 mg + 100,5 mg, Spot-on, opløsning til små hunde ProMeris Duo 199,5 mg + 199,5 mg, Spot-on, opløsning til mellemstore hunde ProMeris Duo 499,5 mg + 499,5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Melovem 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam 5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Panacur AquaSol 200 mg/ml, oral suspension til brug i drikkevand, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder : Aktivt stof:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equilis, injektionsvæske, suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. dosis af 1 ml: Aktive stoffer: Equin influenzavirus

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Advantage vet. kutanopløsning til hund.

INDLÆGSSEDDEL. Advantage vet. kutanopløsning til hund. INDLÆGSSEDDEL Advantage vet. kutanopløsning til hund Seneste indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Myxo-RHD lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til kaniner 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis rekonstitueret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/18 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equilis Prequenza Te, injektionsvæske, suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. dosis af 1 ml: Aktive stoffer: Equin influenzavirus

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Vectra Felis 423mg/42,3 mg spot-on-opløsning til kat. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivstoffer: Fra hver 0,9-ml spot-on-applikator afgives:

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til PRODUKTRESUMÉ 1 1. SPECIALITETENS NAVN Nobivac Bb lyofilisat og solvens, suspension til kat. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis (0,2 ml) rekonstitueret suspension indeholder: Aktive

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Toltarox, oral suspension 2. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Toltarox, oral suspension 0. D.SP.NR 26780 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Toltarox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral suspension indeholder: Aktivt stof

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Myxo-RHD lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til kaniner 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis rekonstitueret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis AR-T DF injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktive stoffer - Protein

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/17 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equilis Prequenza Te, injektionsvæske, suspension til heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. dosis af 1 ml: Aktive stoffer Tetanus

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCPCh, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (1 ml) indeholder: Lyofilisat:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCCh, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (1 ml) indeholder: Lyofilisat:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HALOCUR 0,5 mg/ml oral opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktiv(e) stof(fer) Halofuginon base (som laktat) 0,50 mg /ml 2.2 Hjælpestof(fer),

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN NexGard 11 mg tyggetabletter til hund 2 4 kg NexGard 28 mg tyggetabletter til hund >4 10 kg NexGard 68 mg tyggetabletter til hund >10 25 kg NexGard

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning 4. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kelactin Vet., oral opløsning 0. D.SP.NR 27896 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kelactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af produktet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobilis IB 4-91, lyofilisat, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder pr. dosis: Aktiv stof Levende attenueret

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/21 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCPCh FeLV. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: 1 dosis (1 ml) indeholder: Frysetørret pille: Svækket felin rhinotracheitis

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Panacur AquaSol 200 mg/ml, suspension til brug i drikkevand, til svin og kyllinger 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning 27. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Atipam injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 25362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Atipam 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Atipamezolhydrochlorid

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Prac-tic 56,25 mg spot-on opløsning til meget små hunde Prac-tic 137,5 mg spot-on opløsning til små hunde Prac-tic 275 mg spot-on opløsning til mellemstore

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Medicinal Oxygen Air Liquide Santé 100% inhalationsgas til hunde, katte og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 100 % oxygen.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Panacur AquaSol 200 mg/ml, suspension til brug i drikkevand, til svin og kyllinger 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1/20 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Yarvitan 5 mg/ml peroral opløsning til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Mitratapid 5 mg/ml Hjælpestoffer: Butyleret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg spot-on, opløsning til hund 2-10 kg CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg spot-on, opløsning til hund 10-20 kg CERTIFECT

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Velactis 1,12 mg/ml opløsning til injektion til kvæg 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktiv substans: Cabergolin... 1,12

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Bayvantic vet, spot-on, opløsning til hund

INDLÆGSSEDDEL Bayvantic vet, spot-on, opløsning til hund INDLÆGSSEDDEL Bayvantic vet, spot-on, opløsning til hund Seneste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter 21. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Baytril Vet., tabletter 0. D.SP.NR 08259 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Baytril Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Aktive stoffer: 50 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 21. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Avipro THYMOVAC, lyofilisat til anvendelse i drikkevand 0. D.SP.NR 08763 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Avipro THYMOVAC 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo

PRODUKTRESUMÉ. for. Malaseb Vet., shampoo 15. juli 2010 PRODUKTRESUMÉ for Malaseb Vet., shampoo 0. D.SP.NR 25817 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Malaseb Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktive stoffer: Chlorhexidindigluconat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCP FeLV, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (1 ml) indeholder: Lyofilisat:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cimalgex 8 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 30 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 80 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1 mg tyggetabletter til hunde Metacam 2,5 mg tyggetabletter til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tyggetablet indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Meloxicam

Læs mere

Hjælpestoffer: Thiomersal maks. 120 µg

Hjælpestoffer: Thiomersal maks. 120 µg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN COXEVAC injektionsvæske, opløsning til kvæg og geder. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sammensætning i 1 ml: Aktivt stof: Inaktiveret Coxiella burnetii, stamme Nine

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. L GEMIDLETS NAVN Pentofel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENS TNING Pr. dosis á 1 ml. Aktive indholdsstoffer Inaktiveret felint panleukopenivirus (stamme CU4) Inaktiveret felint

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN CLYNAV, injektionsvæske, opløsning, til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver 0,05 ml dosis indeholder: Aktivt stof: puk-spdv-poly2#1

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Suprelorin 4,7 mg implantat til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Deslorelin (som deslorelinacetat) 4,7 mg Hjælpestof (Hjælpestoffer):

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/37/ 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ibaflin 30 mg tabletter til hund Ibaflin 150 mg tabletter til hund Ibaflin 300 mg tabletter til hund Ibaflin 900 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3/25 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN STRONGHOLD 15 mg Spot-on opløsning STRONGHOLD 30 mg Spot-on opløsning STRONGHOLD 45 mg Spot-on opløsning STRONGHOLD 60 mg Spot-on opløsning STRONGHOLD

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Exproline vet., spot-on, opløsning 50 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Exproline vet., spot-on, opløsning 50 mg 30. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Exproline vet., spot-on, opløsning 50 mg 1. D.SP.NR 27332 2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Exproline vet. 3. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 pipette (0,5 ml) indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCPCh FeLV, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (1 ml) indeholder: Lyofilisat:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 [Enkeltdosispipetter] 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Profender 30 mg/7,5 mg spot-on, opløsning til små katte Profender 60 mg/15 mg spot-on, opløsning til mellemstore katte Profender

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Comfortis 270 mg tyggetabletter til hunde Comfortis 425 mg tyggetabletter til hunde Comfortis 665 mg tyggetabletter til hunde Comfortis 1040 mg tyggetabletter

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

VERDENS MEST SOLGTE MIDDEL MOD LOPPER OG FLÅTER PÅ HUND OG KAT

VERDENS MEST SOLGTE MIDDEL MOD LOPPER OG FLÅTER PÅ HUND OG KAT VERDENS MEST SOLGTE MIDDEL MOD LOPPER OG FLÅTER PÅ HUND OG KAT Fipronil dræber voksne lopper, flåter og lus (S)-Metopren forhindrer loppelarver og loppeæg i at udvikle sig til nye lopper INDHOLD Fipronil

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ERYSENG Injektionsvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN YPOZANE 1,875 mg tablet til hund YPOZANE 3,75 mg tablet til hund YPOZANE 7,5 mg tablet til hund YPOZANE 15 mg tablet til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde.

INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. INDLÆGSSEDDEL Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Oxyglobin 130 mg/ml infusionsvæske,opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktivt stof Hæmoglobin glutamer-200 (okse)- 130 mg/ml 2.2

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN CaniLeish lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hunde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis vaccine svarende til

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Stronghold 15 mg Spot-on opløsning til katte og hunde < 2,5 kg Stronghold 30 mg Spot-on opløsning til hunde 2,6 5,0 kg Stronghold 45 mg Spot-on opløsning

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1,5 mg/ml oral suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Natriumbenzoat 1,5 mg (svarer til

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til hunde og katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol 5 mg 150

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte.

LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN LEUCOFELIGEN FeLV/RCP, injektionsvæske, suspension, lyofilisat og solvens til opløsning til injektion til katte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dosis svarende til

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter 9. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Promon Vet., tabletter 0. D.SP.NR 3787 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Promon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 tablet indeholder: Medroxyprogesteronacetat

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol 2 mg 150 mg Alle

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN YPOZANE vet., 1,875 mg tablet til hund YPOZANE vet., 3,75 mg tablet til hund YPOZANE vet., 7,5 mg tablet til hund YPOZANE vet., 15 mg tablet til hund

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/66 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Advocate spot-on opløsning til små katte Advocate spot-on opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Advocate

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL 3. ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOFFER OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

INDLÆGSSEDDEL 3. ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOFFER OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER INDLÆGSSEDDEL Bayvantic vet, spot-on, opløsning til hund Seneste indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MS-H Vaccine øjendråber, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 dosis (30 µl) indeholder: Mycoplasma synoviae-stamme MS-H,

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Posatex øredråber, suspension til hund. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Orbifloxacin Mometasonfuroat (som monohydrat) Posakonazol 8,5 mg/ml 0,9 mg/ml

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Recocam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, svin og heste 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Procox 0,9 mg/ml + 18 mg/ml oral suspension til hunde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Procox indeholder 0,9 mg/ml emodepsid

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN GALLIPRANT, 20 mg, tabletter, til hunde GALLIPRANT, 60 mg, tabletter, til hunde GALLIPRANT, 100 mg, tabletter, til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for Effipro, spot-on, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for Effipro, spot-on, opløsning 12. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Effipro, spot-on, opløsning 0. D.SP.NR 25828 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Effipro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En 0,5 ml pipette indeholder: Aktivt stof:

Læs mere