Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 94 Folketinget Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Biblioteksskole og arkitekt- og designskolerne kan udbyde særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Forløbene har til formål at forbedre og udbrede de nyuddannedes kompetencer i forhold til aktuelle jobmuligheder og begrænse risikoen for, at nyuddannede bliver ledige efter endt uddannelse. Stk. 2. Ved særlige kompetenceudvidende forløb forstås i denne lov heltidsforløb, som sammensættes med udgangspunkt i fag på eksisterende heltidsuddannelser. Forløbet kan have en varighed af indtil 6 måneder svarende til 30 ECTSpoint. 2. Optagelse på et særligt kompetenceudvidende forløb, jf. 1, er betinget af, at 1) ansøger har dansk statsborgerskab eller ved adgang til uddannelse har et retskrav på ligestilling med danske statsborgere, 2) ansøger er ved at afslutte sin første kandidatuddannelse, professionsbacheloruddannelse, erhvervsakademiuddannelse, overbygningsuddannelse fra designskolerne eller afsluttende uddannelse fra Kunstakademiets Billedkunstskoler, Statens Teaterskole eller Den Danske Filmskole, 3) ansøger indgiver ansøgning om optagelse inden afslutningen af en uddannelse, som nævnt i nr. 2, 4) ansøger påbegynder det særlige kompetenceudvidende forløb i forlængelse af en uddannelse, som nævnt i nr. 2, inden for den frist, der fremgår af regler fastsat i medfør af 3, 5) ansøger ikke i perioden fra afslutning af en uddannelse, som nævnt i nr. 2, til påbegyndelsen af det særlige kompetenceudvidende forløb modtager dagpenge, 6) ansøger ønsker optagelse på et forløb, som vil bibringe ansøger kompetencer inden for nye fagområder i forhold til de faglige kompetencer, som den pågældende har opnået ved at have gennemført sin uddannelse, som nævnt i nr. 2, 7) ansøger opfylder de almindelige adgangskrav, som gælder for de fag, som det særlige kompetenceudvidende forløb tager udgangspunkt i, og 8) ansøger ikke er ved at afslutte en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, som giver adgang til en efterfølgende videregående uddannelse på heltid på en professionshøjskole, et erhvervsakademi, en ingeniørhøjskole eller Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Stk. 2. Ansøgning om optagelse på et særligt kompetencegivende forløb skal indgives til den uddannelsesinstitution, der udbyder forløbet. Afgørelse om optagelse træffes af den i 1. pkt. nævnte institution. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter nærmere regler for de særlige kompetenceudvidende forløb på universiteterne. Ministeren fastsætter endvidere regler om ansøgning, om optagelse på uddannelsesinstitutioner som nævnt i 1. pkt., herunder om ansøgningens form, og om adgang til at klage over afslag på optagelse. Ministeren kan desuden fastsætte regler om, at kun gennemførelse af nærmere bestemte kandidatuddannelser skal kunne danne grundlag for optagelse på de særlige kompetenceudvidende forløb, som udbydes af universiteterne. Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler for de særlige kompetenceudvidende forløb på professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Ministeren fastsætter endvidere regler om ansøgning, om optagelse på uddannelsesinstitutioner som nævnt i 1. pkt., herunder om ansøgningens form, og om adgang til at klage over afslag på optagelse. Ministeren kan desuden fastsætte regler om, at kun gennemførelse af nærmere bestemte erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser skal kunne danne grundlag for optagelse på de særlige kompetenceudvidende forløb, som udbydes af de i 1. pkt. nævnte institutioner. For så vidt angår professionsbacheloruddannelserne på Økonomi- og Erhvervsministeriets område fastsættes reglerne nævnt i 3. pkt. efter drøftelse med økonomi- og erhvervsministeren. Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for de særlige kompetenceudvidende forløb på Danmarks Biblio- Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, j.nr BD000547

2 2 teksskole og arkitekt- og designskolerne. Ministeren fastsætter endvidere regler om ansøgning, om optagelse på uddannelsesinstitutioner som nævnt i 1. pkt., herunder om ansøgningens form, og om adgang til at klage over afslag på optagelse. Ministeren kan desuden fastsætte regler om, at kun gennemførelse af nærmere bestemte kandidatuddannelser, overbygningsuddannelser på designskolerne eller en afsluttende uddannelse på Kunstakademiets Billedkunstskoler, Statens Teaterskole eller Den Danske Filmskole skal kunne danne grundlag for optagelse på de særlige kompetenceudvidende forløb, som udbydes af de i 1. pkt. nævnte institutioner. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, undervisningsministeren og kulturministeren kan efter ansøgning inden for vedkommende ministers område yde institutionerne tilskud til de særlige kompetenceudvidende forløb. Tilskuddet svarer på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings og Undervisningsministeriets område til de takster, der er fastsat på finansloven for de heltidsuddannelser, hvis fag forløbene sammensættes med udgangspunkt i. Tilskuddet på Kulturministeriets område svarer til de takster, som kulturministeren har fastsat i gældende resultatkontrakter. 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, undervisningsministeren og kulturministeren kan pålægge uddannelsesinstitutioner inden for vedkommende ministers område at udbyde særlige kompetenceudvidende forløb efter 1 for at sikre et landsdækkende udbud heraf. 6. Loven træder i kraft den 1. februar 2010 og har gyldighed til og med den 31. januar 2011, jf. dog stk. 4. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen. Stk. 2. Loven finder anvendelse på nyuddannede, der har afsluttet den i 2, stk. 1, nr. 2, nævnte uddannelse efter den 1. januar Stk. 3. Personer, der har afsluttet deres uddannelse i perioden fra den 1. januar til den 1. februar 2010, kan blive optaget på et særligt kompetenceudvidende forløb, jf. 1, uanset at de ikke opfylder betingelserne nævnt i 2, stk. 1, nr Ansøgning om optagelse fra de personer, der er nævnt i 1. pkt., skal dog være indgivet senest den 1. marts Stk. 4. Personer, der har påbegyndt et forløb efter denne lov, har ret til at færdiggøre dette forløb efter lovens regler, selvom forløbet først afsluttes efter lovens gyldighedsperiode. 7. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning: 1.1. Lovforslagets formål 1.2. Lovforslagets baggrund 1.3. Gældende ret 2. Lovforslagets indhold 2.1. Etablering af ordningen med de særlige kompetenceudvidende forløb Adgangsgivende uddannelser Fordeling af rammen til udbud af særlige kompetenceudvidende forløb Institutionernes vurdering af ansøgninger om optag på særlige kompetenceudvidende forløb 2.2. Betingelser for optagelse på de særlige kompetenceudvidende forløb 2.3. Bemyndigelse til videnskabsministeren, undervisningsministeren og kulturministeren 2.4. De nye reglers ikrafttræden 2.5. Forholdet til dagpengereglerne 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgere 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Lovforslagets forhold til EU-retten 8. Høring 9. Sammenfattende skema 1. Indledning 1.1. Lovforslagets formål Lovforslaget er et beskæftigelsesfremmende initiativ, som har til formål at begrænse risikoen for, at nyuddannede bliver ledige ved at tilbyde dem særlige kompetenceudvidende forløb på visse uddannelsesinstitutioner. Forløbene skal forbedre og udbrede de nyuddannedes kompetencer i forhold til de aktuelle jobmuligheder. Af den politiske aftale, jf. punkt 1.2. neden for, om de særlige kompetenceudvidende forløb, fremgår, at formålet skal opnås ved, at forløbene udvider den nyuddannedes kompetencer på nye områder. Dette betyder, at en nyuddannet kun kan optages på forløb, der består af fag/fagområder, som den nyuddannede ikke har gennemført på sin netop afsluttede uddannelse. Samtidig skal de særlige kompetenceudvidende forløb begrænses til den målgruppe af nyuddannede, der har en betydelig risiko for ledighed Lovforslagets baggrund Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale af 12. november 2009 om finansloven for 2010 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, hvorefter der foreslås gennemført en ekstraordinær indsats for kommende nyuddannede fra kandidatuddannelser m.v. i form af etablering af særlige kompetenceudvidende forløb i forlængelse af den igangværende uddannelse. Forløbet skal forbedre og udbrede den enkelte nyuddannedes kompetencer i forhold til de aktuelle jobmuligheder og begrænse risikoen for, at kommende nyuddannede bliver ledige. Forløbene er et tilbud til nyuddannede fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings, Undervisningsministeriets, Kulturministeriets samt Økonomi- og Erhvervsministeriets område med de neden for beskrevne begrænsninger. Ordningen foreslås at træde i kraft den 1. februar Ifølge den politiske aftale er der afsat midler til den forslåede ordning frem til og med 31. januar Forløbet giver efter gældende regler ikke ret til statens uddannelsesstøtte (SU), men det foreslås samtidig, at deltagere i de særlige kompetenceudvidende forløb kan modtage støtte til forsørgelse i form af en ydelse, der i størrelse og vilkår svarer til SU. På denne baggrund etableres der ved et samtidigt fremsat lovforslag om ændring af SU-loven (Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede) en ny forsørgelsesydelse for deltagere i særlige kompetenceudvidende forløb.

4 Gældende ret Universiteterne kan udbyde enkeltfag og fagspecifikke kurser fra deres heltidsuddannelser som deltidsuddannelse med delvis deltagerbetaling, jf. universitetslovens 5 og 26. På tilsvarende måde kan institutioner med erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med udgangspunkt i de heltidsuddannelser, den enkelte institution er godkendt til at udbyde, afholde åben uddannelse mod deltagerbetaling, jf. 3 og 8 i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) mv. Det samme gør sig gældende for institutioner under Kulturministeriet, jf. lov om videregående kunstneriske uddannelsers 13 og lov om Danmarks Biblioteksskoles 5. Lovforslaget indebærer, at den målgruppe, som kan komme i betragtning til et særligt forløb, kan gennemføre dette uden deltagerbetaling. Det nye i lovforslaget er således alene, at deltagerne kan følge de særlige kompetenceudvidende forløb gratis og de begrænsninger i målgruppen, der følger af, at der her etableres en særlig gunstig finansieringsmodel for deltagerne i forhold til andre uddannelsessøgende. Forskellen i finansieringsmodel skal ses i sammenhæng med, at deltidsuddannelse skal tilrettelægges for erhvervsaktive, der således forudsættes at have en sideløbende indkomst, der kan dække deltagerbetalingen og leveomkostningerne, mens de nyuddannede, der er målgruppen for de foreslåede kompetenceudvidende forløb, netop ikke har en sådan sideløbende indkomst, der ville kunne dække en deltagerbetaling, ligesom de ikke kan forventes at have en indkomst, der kan dække leveomkostningerne under det særlige kompetenceudvidende forløb. Som en konsekvens af fag på deltid, vil man heller ikke være berettiget til SU efter gældende regler. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Etablering af ordningen med de særlige kompetenceudvidende forløb Målgruppen for de særlige kompetenceudvidende forløb er ifølge lovforslagetnyuddannede fra de videregående uddannelser under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvor der ikke umiddelbart er relevante videreuddannelsesmuligheder. Ved relevante videreuddannelsesmuligheder forstås i lovforslaget, at der ved afslutning af en uddannelse er adgang til en hel videregående uddannelse inden for samme fagområde, som anses at udgøre en naturlig overbygning på den afsluttede uddannelse. Lovforslagets målgruppe omfatter således nyuddannede fra kandidatuddannelser, overbygningsuddannelser på designskolerne og tilsvarende afsluttende uddannelse fra en af Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner. Lovforslaget omfatter således ikke bachelorer fra universiteterne eller Kulturministeriets institutioner samt ansøgere med grunduddannelsen fra designskolerne. Målgruppen omfatter endvidere nyuddannede fra erhvervsakademiuddannelser samt professionsbacheloruddannelser fra Undervisningsministeriets og Økonomiog Erhvervsministeriets institutioner, hvor der ikke umiddelbart er adgang til en hel videregående uddannelse inden for samme fagområde, som anses at udgøre en naturlig overbygning på erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelsen. Den afsatte ramme til finansiering af de særlige kompetenceudvidende forløb på finansloven 2010 indebærer, at kun en mindre andel af målgruppen for initiativet vil kunne indskrives på et særligt kompetenceudvidende forløb. Derfor foreslås det, at målgruppen uddannelsesmæssigt begrænses til de uddannelser, hvor de nyuddannede har særlig stor risiko for ledighed. Med henblik på at indfri formålet med initiativet samt udnytte de begrænsede midler mest effektivt set i forhold til formålet etableres en styringsmodel, der målretter aktiviteten på ordningen fra såvel efterspørgsels- som udbudssiden. Styringsmodellen omfatter følgende tre elementer: Adgangsgivende uddannelser Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, kulturministeren og undervisningsministeren med inddragelse af økonomi- og erhvervsministeren vil udarbejde lister over de kandidatuddannelser, professionsbacheloruddannelser, overbygningsuddannelser og tilsvarende afsluttende uddannelser på Kulturministeriets område samt erhvervsakademiuddannelser, hvorfra de nyuddannede har adgang til at blive optaget på et særligt kompetenceudvidende forløb. Undervisningsministeren vil fastsætte sin liste i samarbejde med økonomi- og erhvervsministeren. Listerne vil omfatte uddannelser, hvor de nyuddannede er hårdest ramt af ledighed. Ved at begrænse ordningen til nyuddannede fra uddannelser med høj ledighedsrisiko øges effekten af ordningen. Opgørelsen af de nyuddannedes ledighed baseres på aktuelle ledighedstal fra Danmarks Statistik for nyuddannede fra kandidatuddannelser, professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiuddannelser, overbygningsuddannelser eller tilsvarende afsluttende uddannelse på en af Kulturministeriets institutioner. Foreløbige lister vil blive offentliggjort på ministeriernes hjemmesider i december 2009, således at kommende nyuddannede kan orientere sig om, hvorvidt de kan indgå i målgruppen for

5 5 de særlige kompetenceudvidende forløb. Ud fra de foreløbige lister over adgangsgivende uddannelser forbereder uddannelsesinstitutionerne forslag til udbud af særlige kompetenceudvidende forløb, jf. neden for. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, kulturministeren og undervisningsministeren med inddragelse af økonomi- og erhvervsministeren fastsætter de endelige lister efter de regler, der fastsættes i medfør af lovforslagets Fordeling af rammen til udbud af særlige kompetenceudvidende forløb Videnskabsministeren, undervisningsministeren og kulturministeren vil ifølge lovforslagets 4 fordele rammen for tilskud til de særlige kompetenceudvidende forløb mellem institutionerne. Fordelingen vil ske på baggrund af ansøgninger fra institutionerne. I ansøgningerne skal institutionerne beskrive, hvilke forløb de vil udbyde, hvilke kategorier af nyuddannede forløbene retter sig imod, samt hvor mange forløb institutionerne vil have kapacitet til at udbyde. Institutionerne skal beskrive, hvordan de udbudte forløb forventes at øge jobmulighederne for målgruppen, og hvordan de tilfører den anførte målgruppe kompetencer på nye fagområder. Fordelingen af midler skal ske under hensyn til, at der oprettes tilbud til alle relevante grupper af nyuddannede, at tilbuddene har en rimelig geografisk spredning, og at tilbuddene bliver fordelt over hele I den forbindelse kan ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, undervisningsministeren og kulturministeren ifølge lovforslaget pålægge uddannelsesinstitutioner at udbyde særlige kompetenceudvidende forløb. Fordelingen af midler vil blive udmeldt til institutionerne som tilskudstilsagn. I tilsagnene til den enkelte institution anføres, hvilke særlige kompetenceudvidende forløb institutionen er forpligtet til at udbyde. Fordelingen af midler på institutioner vil blive offentliggjort på ministeriernes hjemmesider. I den forbindelse annonceres, hvilke forløb de enkelte institutioner vil udbyde, og hvilke nyuddannede de udbudte forløb retter sig imod. Tilskudshjemlen fremgår af lovforslagets 4, og muligheden for at give påbud om udbud af særlige kompetenceudvidende forløb fremgår af lovforslagets Institutionernes vurdering af ansøgninger om optag på særlige kompetenceudvidende forløb Institutionerne skal ifølge lovforslaget foretage en konkret vurdering af ansøgninger om optagelse på særlige kompetenceudvidende forløb. Institutionen skal vurdere, om ansøgeren opfylder de i lovforslagets 2, stk. 1, nr. 1-8, anførte betingelser for optag. Herunder vurderer institutionen, jf. lovforslagets jf. 2, stk. 1, nr. 6, om ansøgeren ved optagelse på det særlige kompetencegivende forløb får udvidet sine kompetencer på fagområder, der er nye i forhold til de fagområder, der indgår i den adgangsgivende videregående uddannelse. Endelig skal institutionen vurdere, om ansøgeren er ved at afslutte en uddannelse, der er indeholdt i listerne over adgangsgivende uddannelser, jf. oven for under punkt Hvis disse betingelser er opfyldt, vil ansøgeren blive optaget efter først til mølle -princippet bestemt efter tidspunktet for ansøgningens modtagelse hos uddannelsesinstitutionen Betingelser for optagelse på de kompetenceudvidende forløb Som det oven for er beskrevet, vil det efter lovforslaget være en betingelse for optagelse på de kompetenceudvidende forløb, at man på den ene side afslutter en uddannelse, hvor der er stor risiko for ledighed, og at man på den anden side gennem det særlige kompetenceudvidende forløb erhverver sig kompetencer inden for nye fagområder i forhold til de faglige kompetencer, som man allerede har opnået i sin forudgående uddannelse. Herudover skal de særlige kompetenceudgivende forløb heller ikke dublere allerede eksisterende videreuddannelsesmuligheder i form af hele videregående uddannelser. Derfor foreslås det også, at ansøgere, der er ved at afslutte en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse, som i forvejen giver adgang til en efterfølgende videregående uddannelse på fuld tid på en professionshøjskole, et erhvervsakademi, en ingeniørhøjskole eller Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, må benytte sig af dette tilbud om uddannelse og ikke af de nye særlige kompetenceudvidende forløb, jf. lovforslagets 2, stk. 1, nr. 8. Endvidere er det hensigten, at målgruppen hurtigst muligt må tage stilling til, om de ønsker at gøre brug af det nye tilbud om de særlige kompetenceudvidende forløb, eller om de i stedet vil søge ud på arbejdsmarkedet med hertil hørende dagpengeret for nyuddannede. Man skal derfor søge de særlige kompetenceudvidende forløb, inden man afslutter sin forudgående uddannelse. Det særlige forløb skal også påbegyndes i umiddelbar forlængelse af den forudgående uddannelse, jf. 2, stk. 1, nr. 2-4, og man må ikke have oppebåret dagpenge i perioden mellem den afsluttede uddannelse og det særlige forløb, jf. 2, stk. 1, nr. 5. Der er således tale om et individuelt valg, som den enkelte træffer. Endelig vil målgruppen blive omfattet af de sædvanlige regler, der gælder for adgangen til uddannelser på det pågældende område. Adgangen til gratis uddannelse er således begrænset til danske statsborgere og udenlandske statsborgere, der har krav på ligestilling hermed

6 6 ved adgangen til uddannelse. Det vil være udlændinge, der er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark, og udlændinge, der efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, herunder kulturaftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere, jf. også bemærkningerne til 2, stk. 1, nr. 1. Hertil kommer, at ansøgerne, for at få det nødvendige udbytte af de særlige kompetenceudvidende forløb, skal opfylde de faglige adgangskrav, der gælder for de fag, som forløbene sammensættes med udgangspunkt i, jf. lovforslagets 2, stk. 1, nr Bemyndigelser til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, undervisningsministeren og kulturministeren Lovforslaget indeholder i 3 bemyndigelser for de tre ministre til at fastsætte de nærmere regler for de særlige kompetenceudvidende forløb. Bemyndigelserne vil blandt andet blive brugt til at fastsætte, at de særligt kompetenceudvidende forløb for de enkelte uddannelsesaktiviteter skal følge de tilhørende almindelige uddannelsesregler inden for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Uviklings, Undervisningsministeriets og Kulturministeriets område, bortset fra reglerne om deltagerbetaling. Bemyndigelserne vil endvidere blive brugt til at fastsætte ansøgningsproceduren for optagelse på de særlige kompetenceudvidende forløb og til at afgrænse de uddannelser, hvorfra nyuddannede kan indskrives på et særligt forløb. Afgrænsningen af uddannelser vil ske ud fra aktuelle ledighedstal fra Danmarks Statistik. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Undervisningsministeriet i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Kulturministeriet vil vedligeholde lister, der giver et samlet overblik over, hvilke særlige forløb der udbydes af de enkelte uddannelsesinstitutioner. Listerne vil blive tilgængelige på ministeriernes hjemmesider. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, undervisningsministeren og kulturministeren fastsætter de endelige lister efter de regler, der fastsættes i medfør af lovforslagets 3. Lovforslagets 5 giver endvidere de tre ministre mulighed for at pålægge uddannelsesinstitutionerne at udbyde særlige kompetenceudvidende forløb for at sikre et landsdækkende udbud i hele 2010, og at der oprettes tilbud til de relevante grupper af nyuddannede De nye reglers ikrafttræden Loven foreslås at træde i kraft den 1. februar 2010 for hurtigst muligt at etablere det nye tilbud for nyuddannede, der har en stor risiko for arbejdsløshed. Imidlertid bevirker semesterstrukturen på navnlig universiteternes og arkitektskolernes kandidatuddannelser, at det må forventes, at der er en betydelig gruppe af nyuddannede, der færdiggør deres uddannelse i januar 2010, altså før lovens ikrafttræden, og som derfor heller ikke vil opfylde de foreslåede betingelser i 2, stk. 1, nr. 2-3, om, at ansøgeren skal være ved at afslutte sin uddannelse og indgive ansøgningen inden afslutningen. For ikke at udelukke denne gruppe fra tilbuddet om særlige kompetenceudvidende forløb foreslås det, at loven får virkning for nyuddannede, der har afsluttet deres uddannelse efter den 1. januar Da denne gruppe ligesom øvrige ansøgere hurtigst muligt bør træffe valget, om de vil gøre brug af de særlige kompetenceudvidende forløb, eller om de i stedet vil gå på dagpenge og søge job på arbejdsmarkedet, skal de senest den 1. marts 2010 have søgt om et særligt kompetenceudvidende forløb. Når fristen sættes relativt sent i forhold til kravet i lovforslagets 2, stk. 1, nr. 4, om, at det særlige kompetenceudvidende forløb skal ligge i umiddelbar forlængelse af den forudgående uddannelse, er det fordi, det ikke kan forventes, at alle de kompetenceudvidende forløb i forårssemestret 2010 kan sættes i værk allerede fra lovens ikrafttræden den 1. februar Forholdet til dagpengereglerne Det er i lovforslaget forudsat, at de særlige kompetenceudvidende forløb skal ligge i umiddelbar forlængelse af kandidatuddannelsen, overbygningsuddannelsen, professionsbacheloruddannelsen, erhvervsakademiuddannelsen eller tilsvarende afsluttende uddannelse på en af Kulturministeriets institutioner, og det er derfor ikke muligt at få adgang til de særlige kompetenceudvidende forløb efter en ledighedsperiode på arbejdsløshedsdagpenge. Den nyuddannede må således træffe et personligt valg om, hvorvidt vedkommende ønsker et særligt forløb eller ønsker at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet og få dagpenge. Der henvises til lovforslagets 2, stk. 1, nr Det er således afgørende for adgang til de særlige forløb, at den nyuddannede ikke efter afslutningen af sin kandidat-, overbygnings-, professionsbachelor- eller erhvervsakademiuddannelse eller tilsvarende afsluttende uddannelse på en af Kulturministeriets institutioner har modtaget arbejdsløshedsdagpenge. Det bemærkes i den forbindelse, at den nyuddannede har ret til optagelse i en a-kasse på baggrund af sin afsluttede uddannelse, uanset om vedkommende har ønsket optagelse på et særligt kompetenceudvidende forløb eller ej. Den nyuddannede skal således ligesom alle andre nyuddannede søge om optagelse i en a-kasse senest 2 uger efter uddannel-

7 7 sens afslutning, hvis vedkommende ønsker at være medlem af en a-kasse og erhverve dagpengeret med dimittendrettigheder efter en karensperiode på 1 måned. Karensperioden løber uafhængigt af, om den pågældende er optaget på et særligt forløb, og den nyuddannede vil således normalt være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge umiddelbart efter afslutning af det særlige kompetenceudvidende forløb, hvis den nyuddannede i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge. Det samme gør sig gældende, hvis den nyuddannede afmelder sig det kompetenceudvidende forløb eller afbryder dette før tid og i stedet for melder sig ledig og stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet. Som det fremgår oven for under afsnit 2.4. De nye reglers ikrafttræden foreslås lovforslaget suppleret med en overgangsregel, hvorefter nyuddannede, der færdiggør deres uddannelse efter 1. januar 2010, men inden lovens foreslåede ikrafttræden den 1. februar 2010, får mulighed for at blive optaget på de særlige kompetenceudvidende forløb. Denne målgruppe foreslås undtaget fra lovforslagets 2, stk. 1, nr. 2-4, hvorefter man skal have søgt de særlige kompetenceudvidende forløb, inden man har afsluttet sin forudgående uddannelse, og at man skal tage det særlige kompetenceudvidende forløb i umiddelbar forlængelse af den forudgående uddannelse. Den enkelte nyuddannede i denne målgruppe må dog fortsat træffe et valg, om vedkommende ønsker et særligt kompetenceudvidende forløb, eller om vedkommende ønsker at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet med heraf følgende dagpengeret, jf. lovforslagets 2, stk. 1, nr. 5, hvorefter ansøgeren ikke må have modtaget dagpenge i perioden mellem afslutningen på den forudgående uddannelse og det særlige kompetenceudvidende forløb. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner, og kommuner I henhold til aftalen om finansloven for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der i 2010 afsat 20 mio. kr. til særlige kompetenceudvidende forløb. Af disse 20 mio. kr. anvendes 15,6 mio. kr. til særlige forløb på universiteterne, 0,7 mio. kr. anvendes til særlige forløb på arkitekt- og designskolerne samt Danmarks Biblioteksskole, 3,0 mio. kr. anvendes til særlige forløb på professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, ingeniørhøjskolerne og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og 0,7 mio. kr. afsættes til administration i SUstyrelsen af den ny forsørgelsesydelse, som etableres ved det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven). Der er endvidere i 2010 afsat 17 mio. kr. til forsørgelse til nyuddannede i de særlige kompetenceudvidende forløb, der i niveau og regler svarer til SU, jf. det samtidig fremsatte lovforslag om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven). Midlerne finansierer de særlige kompetenceudvidende forløb, der gennemføres i perioden 1. februar januar Fordelingen af midlerne mellem ressortministerierne er foretaget på baggrund af en foreløbig vurdering af målgruppens størrelse under hensyntagen til, hvilke videreuddannelsesmuligheder i form af hele videregående uddannelser, de nyuddannede har adgang til. Når målgruppens størrelse og søgemønstre kendes, er der mulighed for at omfordele ressourcer fra et ressortministerium til et andet, med det formål at sikre en optimal fordeling af ressourcerne på tværs af ressortministerierne. En eventuel omfordeling skal holdes inden for den samlede ramme. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, undervisningsministeren og kulturministeren fordeler rammen inden for de tre ressortområder på de institutioner, der ønsker at udbyde særlige forløb til de nyuddannede. Fordeling af midler til særlige kompetenceudvidende forløb sker under hensyntagen til geografisk og uddannelsesmæssig spredning af det samlede udbud, hvor på arbejdsmarkedet der er mangel på arbejdskraft, og med henblik på at få udbudet fordelt over hele Når en nyuddannet indskriver sig på et særligt forløb, udløser den pågældende nyuddannede et tilskud til den pågældende uddannelsesinstitution. Tilskuddets størrelse er afhængigt af forløbets omfang i ECTS-point og taksten for den heltidsuddannelse, hvis fag det særlige forløb sammensættes med udgangspunkt i. Institutionerne kan ikke modtage tilskud til særlige forløb ud over den tildelte ramme. Hvis institutionen ikke udnytter den ramme, den har fået tildelt til gennemførelse af særlige forløb, skal institutionen så tidligt som muligt informere ressortministeriet herom. Uforbrugte midler skal tilbagebetales til det pågældende ressortministerium. En deltager kan maksimalt udløse et tilskud svarende til 30 ECTS-point. Universiteter, Danmarks Biblioteksskole, arkitekt- og designskolerne, professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udarbejder ansøgninger til de særlige forløb, som de ønsker at udbyde. Ressortministerierne behandler de indkomne ansøgninger. Både udarbejdelse og behandling af ansøgninger om midler til særlige kompetenceudvidende forløb er for-

8 8 bundet med administration for henholdsvis institutionerne og ressortministerierne. Vejledning af de nyuddannede, der er i den afsluttende fase af deres uddannelse, herunder vejledning om eventuel deltagelse i et særligt kompetenceudvidende forløb, og behandling af ansøgninger om optagelse på et forløb er forbundet med administration for institutionerne. Disse opgaver vil dog indgå som en del af de opgaver, som institutionerne almindeligvis varetager som led i studievejledningen og uddannelsesadministrationen. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for regioner og kommuner. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet, idet det dog bemærkes, at lovforslaget i den aktuelle beskæftigelsessituation bidrager til at sikre, at de nyuddannedes kompetencer vedligeholdes til gavn for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgere Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgere. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Lovforslagets forhold til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Høring Lovforslaget er i forbindelse med fremsættelsen sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Akademisk Arkitektforening, Akademikernes Centralorganisation, Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, Børne- og ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), CIRIUS, Danish Institute for Study Abroad, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Konservative Studerende, Danmarks Liberale Studerende, Danmarks Lærerforening, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Magisterforening, Dansk Metal, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Designere, Danske Handicaporganisationer (DH), Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter, Datatilsynet, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, Fagligt Fælles Forbund, Forbundet af Offentlige Ansatte (FOA), Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse, Frit Forum Socialdemokratiske Studerende, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Fællesrådet for Foreninger for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (FUE), Handelshøjskolen i København, Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS-A), HK/Kommunal, HK/Stat, It-Universitetet i København, Kommunernes Landsforening, Konkurrencestyrelsen, Kulturministeriets Rektorer (KUR), Københavns Universitet, Landsforbundet af Voksen- og Ungdomsundervisere, Landsorganisationen i Danmark (LO), Lederforsamlingen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Lærernes Centralorganisation, Lærerstuderendes Landskreds, Nævnet om Støtteberettigende Uddannelser i Udlandet, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Rigsrevisionen, Roskilde Universitet, Rådet for større IT-sikkerhed, Socialpædagogernes Landsforbund, Studenterrådgivningen, Studierådet for Ingeniørstuderende i Danmark, SU-rådet, Syddansk Universitet, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning og Udlændingeservice. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Positive konsekvenser / mindre udgifter Ingen Negative konsekvenser / merudgifter På finansloven for 2010 er der afsat 20 mio. kr. til særlige kompetenceudvidende forløb. Af disse anvendes 15,6 mio. kr. til særlige forløb på universiteterne, 0,7 mio. kr. anvendes til særlige forløb på arkitekt- og designskolerne samt Danmarks Biblioteksskole, 3,0 mio. kr. anvendes til særlige forløb på professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, ingeni-

9 9 Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Ingen Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet, idet det dog bemærkes, at lovforslaget i den aktuelle beskæftigelsessituation bidrager til at sikre, at de nyuddannedes kompetencer vedligeholdes til gavn for erhvervslivet. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet, idet det dog bemærkes, at lovforslaget i den aktuelle beskæftigelsessituation bidrager til at sikre, at de nyuddannedes kompetencer vedligeholdes til gavn for erhvervslivet. Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgere. ørhøjskolerne og Danmarks Medieog Journalisthøjskole, 0,7 mio. kr. afsættes til administration i SU-styrelsen af den ny forsørgelsesydelse, som etableres ved det samtidigt fremsatte lovforslag om ændring af SU-loven. Lovforslaget har ingen økonomiske konsekvenser for regioner og kommuner. Udarbejdelse af udbudsansøgninger fra uddannelsesinstitutioner og ministeriernes behandling af disse ansøgninger er forbundet med administration. Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for regioner og kommuner. Ingen Ingen Ingen Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til stk. 1. Til 1 Det foreslås, at universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medieog Journalisthøjskole, Danmarks Biblioteksskole og arkitekt- og designskolernekan udbyde særlige kompetenceudvidende forløb til nyuddannede. Afgrænsningen af uddannelsesinstitutioner er foretaget på baggrund af, hvilke institutioner der kan udbyde særlige forløb, som navnlig er indholdsmæssigt relevante og derved kan bidrage til at supplere de nyuddannedes faglige kompetencer. Til stk. 2. Det foreslås, at de særlige forløb sammensættes med udgangspunkt i fag, som er en afgrænset faglig del af de uddannelser, som den udbydende uddannelsesinstitution er godkendt til at udbyde på heltid. Formålet med de særlige forløb, er blandt andet at forbedre deltagernes muligheder for at finde beskæftigelse. Derfor skal de særlige forløb udbygge deltagernes kompetencer i for-

10 10 hold til aktuelle jobmuligheder. Sigtet er at give den enkelte institution en frihed inden for uddannelsesreglerne til at tilrettelægge et særligt forløb med et andet indhold og en anden længde end de normale udbudte heltidsfag eksempelvis i forhold til en særlig udvalgt målgruppe. Et forløb kan således omfatte fagspecifikke kurser, der er undervisningsforløb af 1-4 ugers varighed på heltid, som bygger på elementer fra godkendte heltidsuddannelser. Den nyuddannede vil skulle opfylde adgangskravene, der er fastsat for den uddannelse, som de enkelte fag, der indgår i det særlige forløb, tager udgangspunkt i, og som den nyuddannede indskrives på, jf. forslagets 2, stk. 1, nr. 7. På universitetsområdet kan et særligt forløb helt eller delvist bestå af projektorienterede forløb, jf. 18 og 24 i bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne. Dette kunne eksempelvis være projektorienterede forløb med tilknytning til en privat eller offentlig virksomhed. På Kulturministeriets område vil et særligt forløb tilsvarende helt eller delvis kunne bestå af projektorienterede forløb eksempelvis i tilknytning til en privat eller offentlig virksomhed. På Undervisningsministeriets område kan et særligt forløb også omfatte projektorienterede undervisningsforløb, hvor den studerende udbygger sin faglige profil i tilknytning til en privat eller offentlig virksomhed. Et særligt forløb tilrettelægges på heltid svarende til 30 ECTS-point for et forløb af et halvt års varighed. Et særligt forløb kan også være kortere end 6 måneder. Et kortere forløb, der eksempelvis har en varighed på 4 måneder svarende til 20 ECTS-point, har ud over reduktion i tilskuddet den konsekvens, at der kun kan opnås ret til forsørgelsesydelsen i 4 måneder, jf. det samtidigt fremsatte forslag om ændring af SU-loven (støtte til særlige kompetenceudvidende forløb). Til stk. 1. Til 2 Det foreslås, at der skal gælde en række betingelser for optagelse på de særlige forløb. I nr. 1 foreslås det, at det skal være en betingelse, at ansøger har dansk statsborgerskab eller ved adgang til uddannelse har et retskrav på ligestilling med danske statsborgere. Formuleringen understreger den gældende retstilstand for personers adgang til gratis uddannelse i Danmark fastsat i anden lovgivning. Dette følger for så vidt angår universitetsuddannelserne af universitetslovens 19, stk. 5, og bekendtgørelse nr af 10. december 2007 om tilskud og regnskab m.v. ved universiteterne, på Undervisningsministeriets område og for så vidt angår professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser af 24, stk. 4, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 8. september 2009, 24, stk. 4, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 850 af 8. september 2009, 22, stk. 4, i lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 8. september 2009, samt 35, stk. 1, i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt lov nr af 18. maj 2005 om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser. På Kulturministeriets område henvises der til bekendtgørelse nr. 407 af 5. maj 2009 om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser. Målgruppen præciseres nærmere i de regler, den pågældende minister fastsætter efter 3. Der henvises endvidere til bemærkningerne til denne bestemmelse. I nr. 2 foreslås det, at det skal være en betingelse for optagelse, at ansøger enten er ved at afslutte sin første kandidatuddannelse, overbygningsuddannelse på designskolerne eller tilsvarende afsluttende uddannelse fra en af Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner (Kunstakademiets Billedkunstskoler, Statens Teaterskole og Den Danske Filmskole), professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse. En ansøger er ved at afslutte en uddannelse, når ansøgeren har tilmeldt sig den eller de prøver, der indgår i den afsluttende eksamen. Ved kandidater forstås både kandidater fra universiteterne og Kulturministeriets institutioner. Omvendt er bachelorer fra disse institutioner ikke omfattet. Ved professionsbachelorer forstås både professionsbachelorer fra Undervisningsministeriets og Økonomi- og Erhvervsministeriets område. Tilsvarende er overbygningsuddannelser ved designskolerne omfattet, mens grunduddannelserne ved designskolerne ikke er omfattet. Kravet om at begrænse optagelsen til ansøgere, der færdiggør den første uddannelse på et bestemt niveau, er begrundet i, at personer, der har afsluttet to eller flere uddannelser på samme niveau, og som fortsat oplever ledighed, næppe har behov for flere uddannelsesmæssige kompetencer for at finde beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Hensigten med loven er netop at give de nyuddannede præcis de supplerende kompetencer, der vil gøre dem tilstrækkeligt attraktive på arbejdsmarkedet, ikke at forlænge deres uddannelsesforløb unødigt. Formuleringen betyder videre, at en ansøger, der tidligere har gennemført en erhvervsakademiuddannelse, og som nu er ved at afslutte en kandidat- eller en professionsbacheloruddannelse, vil opfylde betingelsen for

11 11 at søge optagelse på det særlige kompetenceudvidende forløb. Den nyuddannede kan således frit vælge mellem alle særlige forløb, der udbydes - under forudsætning af at vedkommende opfylder de almindelige adgangskrav for det udbudte forløb og de resterende betingelser fastsat i loven, jf. lovforslagets 2, stk. 1, nr. 7. I nr. 3 foreslås det, at ansøgning om optagelse indgives inden afslutningen af de oven for nævnte uddannelsesforløb. De nyuddannede skal således inden afslutningen af deres videregående uddannelse beslutte, om de vil søge optagelse på et særligt forløb og indsende ansøgning herom, jf. dog 6, stk. 3, eller om den pågældende hellere vil søge ud på arbejdsmarkedet. Den nyuddannede indskrives på det særlige forløb med virkning fra ansøgningstidspunktet. Regler om ansøgninger vil blive nærmere præciseret i de regler, der fastsættes i medfør af lovforslagets 3. I nr. 4 foreslås det, at de særlige forløb skal ligge i umiddelbart forlængelse af den afsluttede videregående uddannelse, og at forløbene først kan påbegyndes efter afslutningen af den forudgående videregående uddannelse. Bestemmelsen skal læses i forlængelse af betingelsen i nr. 3, idet det er tiltænkt, at venteperioden mellem uddannelsens afslutning og påbegyndelse af et særligt forløb ikke må være for langstrakt. Ved umiddelbar forlængelse menes således, at det særlige forløb normalt skal være påbegyndt senest 1 måned efter, at ansøgeren har afsluttet sin uddannelse. Dog kan der i sommerperioden grundet uddannelsesinstitutionernes semesterstruktur gå længere tid, ligesom det kan være vanskeligt at få begyndt alle det kommende forårs særlige kompetenceudvidende forløb umiddelbart efter lovens ikrafttræden den 1. februar Da der ikke på nuværende tidspunkt er et nærmere overblik over det forventede antal og omfang af de særlige udbudte forløb, vil den pågældende minister fastsætte nærmere regler i medfør af lovforslagets 3 om den maksimale længde for tidspunktet for uddannelsens afslutning til det særlige forløb påbegyndes. I nr. 5 foreslås det, at ansøger ikke må have modtaget arbejdsløshedsdagpenge efter afslutningen af den uddannelse, hvorfra der søges optagelse på et kompetenceudvidende forløb. Dette vil ansøger skulle oplyse om ved indgivelse af sin ansøgning, jf. de regler der vil blive fastsat i medfør af 3. Det foreslås som nævnt ovenfor, at de særlige kompetenceudvidende forløb skal ligge i umiddelbar forlængelse af den forudgående uddannelse, jf. nr. 2, og det er derfor heller ikke muligt at få adgang til de særlige kompetenceudvidende forløb efter en ledighedsperiode på arbejdsløshedsdagpenge. Den nyuddannede må således træffe et personligt valg om, hvorvidt vedkommende ønsker et særligt forløb eller ønsker at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet og få dagpenge. Det foreslås således at være afgørende for adgang til de særlige forløb, at den nyuddannede ikke efter afslutningen af sin forudgående kandidat-, professionsbachelor-, erhvervsakademiuddannelse eller overbygningsuddannelse eller afsluttende uddannelse på Kulturministeriets område har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, jf. de almindelige bemærkninger afsnit 2.5. I nr. 6 foreslås det, at de særlige forløb skal bibringe ansøgeren kompetencer inden for nye fagområder i forhold til de faglige kompetencer, som ansøgeren har opnået ved gennemførelsen af den adgangsgivende uddannelse, som der søges fra. Eksempler herpå er en civilingeniør, designer eller cand.mag., der optages på et forløb, der omfatter fag inden for erhvervsøkonomi eller kommunikation; en civilingeniør, der udbygger sin faglige profil med miljøteknologi; en arkitekt, der udbygger sin faglige profil med kompetencer inden for digital styring af byggeri; en diplomingeniør, der udbygger sin faglige profil med forretningsmæssige kompetencer; en produktionsteknolog, der udbygger sine merkantile kompetencer inden for f.eks. markedsføring og iværksætteri eller en skibsofficer, der udbygger sine kompetencer f.eks. med miljøteknologiske fag eller inden for iværksætteri. Uddannelsesinstitutionen vil foretage en vurdering ud fra en sammenligning af indholdet af det ønskede særlige kompetenceudvidende forløb med den fagrække, ansøgeren har på sin forudgående uddannelse. I nr. 7 foreslås det, at ansøger skal opfylde de almindelige adgangskrav, som gælder for de fag, som det særlige kompetenceudvidende forløb er sammensat med udgangspunkt i. Betingelsen er begrundet i, at ansøgeren skal have de faglige forudsætninger for at kunne gennemføre det pågældende særlige forløb. I nr. 8 foreslås det, at optagelse på de særlige kompetenceudvidende forløb er et tilbud til nyuddannede, hvor der ikke findes relevante videreuddannelsesmuligheder i form af hele kompetencegivende uddannelser. Betingelsen medfører, at tilbuddet om optagelse på de særlige kompetenceudvidende forløb alene retter sig mod nyuddannede fra erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelser, hvor der ikke umiddelbart er relevante videreuddannelsesmuligheder. Det vil sige, hvor der ikke er adgang til en hel videregående uddannelse inden for samme fagområde, som anses at udgøre en naturlig overbygning på erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelsen.

12 12 Til stk. 2. Det foreslås, at ansøgning om optagelse på et særligt kompetencegivende forløb skal indgives til den uddannelsesinstitution, der udbyder forløbet. Det præciseres videre, at afgørelse om optagelse træffes af denne uddannelsesinstitution. Til stk. 1. Til 3 Det foreslås, at ministeren for videnskab, teknologi og udvikling får bemyndigelse til at fastlægge nærmere regler for særlige kompetenceudvidende forløb på universiteterne om optagelse, herunder om ansøgningens form, og om adgang til at klage over afslag på optagelse. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at kun gennemførelse af nærmere bestemte universitetsuddannelser skal kunne danne grundlag for optagelse på de særlige kompetenceudvidende forløb, jf. 1, stk. 2. Ministeren kan desuden fastsætte en frist for, hvornår det særlige forløb senest må være påbegyndt i forhold til tidspunktet for ansøgernes afslutning af deres uddannelse. Ministeren vil, jf. bemyndigelsens 2. pkt., fastsætte regler om, at de enkelte uddannelsesaktiviteter følger de generelle regler for deltidsuddannelse, jf. bekendtgørelse nr af 7. december 2009 om deltidsuddannelse ved universiteterne, samt de generelle regler for uddannelse blandt andet eksamensbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 med senere ændringer. Som følge af fastsættelsen af disse regler vil det herefter gælde, at hvor der er flere ansøgere end pladser på særlige forløb, sker udvælgelse efter et først til mølle -princip bestemt efter tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen. Yderligere vil ovenstående regelfastsættelse medføre, at de nyuddannede har krav på at kunne fuldføre et forløb, som en institution har indskrevet dem på, og få et bevis for den beståede aktivitet. Desuden vil den nyuddannedes retsstilling for så vidt angår klagemuligheder ved optag blive nærmere fastsat, svarende til de regler, der gælder for optag ved andre universitetsuddannelser. Ministeren vil, jf. bemyndigelsens 3. pkt., fastsætte, hvilke universitetsuddannelser der skal kunne danne grundlag for optagelse på de særlige kompetenceudvidende forløb. De pågældende ministre vil offentliggøre foreløbige lister over de kandidatuddannelser, overbygningsuddannelser, og tilsvarende afsluttende uddannelser på Kulturministeriets område, professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser, hvorfra de nyuddannede har adgang til at blive optaget på et særligt kompetenceudvidende forløb. Listerne omfatter uddannelser, hvor de nyuddannede er hårdest ramt af ledighed. Ministeren træffer beslutningen om, hvilke uddannelser der giver adgang til særlige forløb efter høring af arbejdsmarkedets parter. Til stk. 2. Det foreslås tilsvarende, at undervisningsministeren fastsætter nærmere regler for de særlige kompetenceudvidende forløb på professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, regler om ansøgning om optagelse samt om adgang til at klage over afslag på optagelse. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at kun gennemførelse af nærmere bestemte erhvervsakademiog professionsbacheloruddannelser skal kunne danne grundlag for optagelse på de særlige kompetenceudvidende forløb. Ministeren kan desuden fastsætte en frist for, hvornår det særlige forløb senest må være påbegyndt i forhold til tidspunktet for ansøgernes afslutning af deres uddannelse. For professionsbacheloruddannelser på Økonomi- og Erhvervsministeriets område vil reglerne blive fastsat efter drøftelse med økonomi- og erhvervsministeren. Det fastsættes videre, at de særlige kompetenceudvidende forløb følger de generelle regler for videregående uddannelser, herunder Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse for erhvervsrettede uddannelser, jf. bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009, samt generelle regler for uddannelser tilrettelagt under åben uddannelse, bortset fra regler om deltagerbetaling. Som følge af fastsættelsen af disse regler vil det herefter gælde, at hvor der er flere ansøgere end pladser på særlige forløb, vil udvælgelse skulle ske efter et først til mølle - princip, hvor det afgørende er tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen. Yderligere vil ovenstående regelfastsættelse medføre, at de nyuddannede har krav på at kunne fuldføre et forløb, som en institution har indskrevet dem på, og få et bevis for det beståede forløb. Desuden vil den nyuddannedes retsstilling for så vidt angår klagemuligheder ved optag blive nærmere fastsat, svarende til de regler, der gælder for optag ved andre videregående uddannelser. Til stk. 3. Det foreslås, at kulturministeren fastsætter nærmere regler for de særlige kompetenceudvidende forløb på arkitekt- og designskolerne og Danmarks Biblioteksskole. Kulturministeren vil, jf. bemyndigelsens 2. pkt., fastsætte regler om, at de enkelte udannelsesaktiviteter følger de generelle regler for uddannelse, jf. lov nr. 289 af 27. april 1994 om videregående kunstneriske uddan-

13 13 nelsesinstitutioner under Kulturministeriet med senere ændringer, lov nr. 17 af 14. januar 1998 om Danmarks Biblioteksskole med senere ændringer samt de generelle regler for arkitekt- og designuddannelserne samt biblioteksuddannelserne blandt andet uddannelsesbekendtgørelserne om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus, jf. bekendtgørelse nr. 531 af 27. juni 2002 med senere ændringer, bekendtgørelse om designuddannelserne ved Danmarks Designskole og Designskolen Kolding, jf. bekendtgørelse nr. 617 af 27. juni 2003 med senere ændringer og uddannelsesbekendtgørelse om biblioteksuddannelserne ved Danmarks Biblioteksskole, jf. bekendtgørelse nr. 740 af 30. juni Ministeren kan desuden fastsætte en frist for, hvornår det særlige forløb senest må være påbegyndt i forhold til tidspunktet for ansøgerens afslutning af deres uddannelse. Til 4 Det foreslås, at ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, undervisningsministeren og kulturministeren efter ansøgning kan yde tilskud til de kompetenceudvidende forløb. De pågældende ministre fordeler den ramme til særlige kompetenceudvidende forløb, der er afsat på finansloven, til de institutioner, der har ansøgt om at udbyde særlige forløb. I ansøgningen beskriver institutionerne, hvilke særlige forløb de ønsker at udbyde, hvilke nyuddannede disse forløb retter sig mod, samt hvor mange særlige forløb institutionerne ønsker at udbyde. Udmøntningen af rammen sker på baggrund af de takster, der er fastsat på finansloven på Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings og Undervisningsministeriets områder for de heltidsuddannelser, hvis fag forløbene er sammensat af. På Kulturministeriets område gælder de takster, som er fastsat i de gældende resultatkontrakter med ministeriets uddannelsesinstitutioner for de heltidsuddannelser, hvis fag forløbene sammensættes med udgangspunkt i. Et forløb udløser tilskud på baggrund af de fag, forløbet sammensættes med udgangspunkt i. Et forløb, der er sammensat af fag, der samlet omfatter 20 ECTS-point, udløser et tilskud svarende til 20 ECTS-point. Når en nyuddannet indskrives på et særligt forløb, får uddannelsesinstitutionen et tilskud svarende til forløbets omfang i ECTS-point og de hertil svarende takster jf. ovenfor. Tilskuddet er derfor ikke afhængigt af, om det særlige kompetenceudvidende forløb bestås. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, undervisningsministeren og kulturministeren vil prioritere de indkomne ansøgninger fra de pågældende uddannelsesinstitutioner under hensyntagen til indholdet af kompetenceudvidende forløb, geografisk og uddannelsesmæssig spredning af det samlede udbud og hvor på arbejdsmarkedet, der er mangel på arbejdskraft. Fordelingen af midler udmeldes til institutionerne i tilskudstilsagn. I tilsagnet til den enkelte institution anføres, hvilke særlige kompetenceudvidende forløb institutionen er forpligtet til at udbyde. Fordelingen af midler skal ske under hensyn til, at der oprettes tilbud til alle relevante grupper af nyuddannede, og at tilbuddene har en rimelig geografisk spredning. Fordelingen sker desuden under hensyntagen til, at der skal være udbud af særlige forløb i hele Til 5 Det foreslås, at ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, undervisningsministeren og kulturministeren kan pålægge uddannelsesinstitutioner på vedkommendes område at udbyde de særlige forløb. Muligheden for påbud er, som det fremgår af forslaget, tiltænkt at sikre et landsdækkende udbud af disse særlige kompetenceudvidende forløb, men også i tilfælde af at der ikke oprettes tilbud til alle relevante grupper af nyuddannede. Idet det er tiltænkt, at de afsatte midler så vidt muligt skal anvendes, kan et påbud om udbud af kursusforløb ligeledes komme på tale, hvis antallet af udbudte pladser viser sig begrænset i forhold til størrelsen af de tilgængelige tilskudsmidler. Et eventuelt påbud kan også tilsikre, at det relevante udbud er til stede i hele Til stk. 1. Til 6 Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. februar Den foreslåede dato er fastsat med henblik på, at lovens ordning med særlige kompetenceudvidende forløb kan iværksættes hurtigst muligt. Stadfæstelsen foreslås af samme hensyn at kunne ske straks efter vedtagelsen. Til stk. 2. Det foreslås, at alle nyuddannede, der har afsluttet deres uddannelse efter den 1. januar 2010, kan blive omfattet af forslaget. Dette skal ses i sammenhæng med semesterstrukturen på navnlig universiteternes og arkitektskolernes kandidatuddannelser, hvorfor det må forventes, at der er en betydelig gruppe af nyuddannede, som færdiggør deres uddannelse i januar 2010, altså før lovens ikrafttræden, og som derfor heller ikke vil opfylde de foreslåede betingelser i 2, stk. 1, nr. 2 og 3, om, at ansøgeren skal være ved at afslutte sin uddannelse og

14 14 indgive ansøgningen inden afslutningen. For ikke at udelukke denne gruppe fra det nye tilbud foreslås det, at loven får virkning for nyuddannede, der har afsluttet deres uddannelse efter den 1. januar Til stk. 3. Da denne gruppe ligesom øvrige ansøgere hurtigst muligt bør træffe valget, om de vil gøre brug af de særlige kompetenceudvidende forløb, eller om de i stedet vil gå på dagpenge og søge job på arbejdsmarkedet, foreslås det, at de senest den 1. marts 2010 skal have søgt om et særligt kompetenceudvidende forløb. Når fristen sættes relativt sent i forhold til kravet i lovforslagets 2, stk. 1, nr. 4, om, at det særlige kompetenceudvidende forløb skal ligge i umiddelbar forlængelse af den forudgående uddannelse, er det fordi, det ikke kan forventes, at alle de kompetenceudvidende forløb i forårssemestret kan sættes i værk allerede fra lovens ikrafttræden den 1. februar Det foreslås, at personer, der har påbegyndt et forløb efter denne lov, har ret til at færdiggøre dette forløb efter lovens regler, selvom forløbet afsluttes efter lovens gyldighedsperiode. Ordningen skal løbe i 1 år. Institutionerne får tilskud til udbud af særlige forløb i forårssemestret og efterårssemestret 2010, og aktiviteten er derfor tilrettelagt sådan, at forløbene som hovedregel vil være afsluttet inden for 1 år. Overgangsreglen er indsat for at sikre, at deltagerne i de særlige forløb kan færdiggøre forløbet, hvis der opstår tilfælde, hvor forløbet forlænges, for eksempel fordi en deltager skal til omprøve senere end den 31. januar 2011 på grund af sygdom, eller fordi den pågældende ikke bestod eksamen i første forsøg. Til 7 Det foreslås, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. Afgrænsningen er begrundet i, at både beskæftigelsespolitik og de videregående uddannelser er særanliggender for Færøerne og Grønland. Til stk. 4.

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og lov om maritime uddannelser. Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og lov om maritime uddannelser. Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2013-14 Fremsat den 29. januar 2014 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 59 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Stipendium til

Læs mere

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer:

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser) I universitetsloven,

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 265 Offentligt Undervisningsministeriet Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 14. marts 2007 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket

Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Kompetencegivende lederuddannelse 6 ugers selvvalgt Tilmeldingsblanket Campus Vejle ledelse CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr. Pris Datoer 2012 Anvendt produkt 43559:

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus A-fag Folketinget

Læs mere