Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden / tildelingsrunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2"

Transkript

1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden / tildelingsrunde /25960 Uddelinger fra Landdistriktspuljen /6866 Høring vedrørende strategi for LAG MANK /29378 Kultur i børnehøjde - udmøntning af midler /32594 Udmøntning af pulje til aktiviteter, der kan understøtte øget deltagelse og medansvar hos borgerne i Assens Kommune /4287 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi /17154 Ellevilde Haver /4287 Økonomisk analyse af KMD-aftaler /31151 Videotransmission af byrådsmøder /32687 Orientering om "Prof på Tværs" & de 5 flagskibe /28429 Drøftelse af studietur i 2015 for Social- og Sundhedsudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget Orientering Eventuelt...17 Assens Kommune, 1 af 18

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt / tildelingsrunde 2015 Direktør for Innovation og Netværk indstiller, at det drøftes og der træffer beslutning vedrørende Tildelingsudvalgets indstilling. Beslutningstema: Innovation- og Medborgerskabsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende Tildelingsudvalgets indstilling. I henhold til Assens Kommunes Frivillighedspolitik på det sociale område skal der to gange om året uddeles tilskud til det frivillige sociale arbejde. Ansøgningsfristen for 1. tildelingsrunde 2015 var den 1. december Der er afsat kr. til fordeling i Tildelingsudvalget har modtaget og behandlet 79 ansøgninger. På sit møde den 9. december 2014, har tildelingsudvalget uddelt kr. Der er således kr. til fordeling i 2. tildelingsrunde Tildelingsudvalget har udarbejdet indstilling på baggrund af tildelingskriterierne i Frivillighedspolitikken. Lovgrundlag: Servicelovens 18. Økonomi: Budget for 2015 er kr. Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: tildelingsrunde 2015.pdf Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøftede sagen og godkendte indstillingen /25960 Uddelinger fra Landdistriktspuljen 2014 Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at orienteringen om bevillinger fra Landdistriktspuljen, Straks-puljen og Pulje til samlingssteder 2014 tages til efterretning. Assens Kommune, 2 af 18

3 Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som orienteringssag. I forbindelse med Innovations- og Medborgerskabsudvalgets godkendelse af kriterier for landdistriktspuljerne og puljen for samlingssteder 2015, fremlægges hermed en oversigt over tildelinger fra landdistriktspuljerne og pulje for samlingssteder i Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Uddelinger fra Landdistriktspuljen 2014.pdf Uddelinger fra Straks-Puljen 2014.pdf Uddelinger fra pulje for samlingssteder 2014.pdf Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen om bevillinger fra Landdistriktspuljen, Straks-puljen og Pulje til samlingssteder 2014 til efterretning /6866 Høring vedrørende strategi for LAG MANK Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at orienteringen om høringsvar til forslag om strategi for Lokale Aktions Grupper, Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde Kommuner (LAG MANK), og den efterfølgende svarskrivelse fra LAG MANK tages til efterretning. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som orienteringssag. LAG MANK (Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde Kommuner) fremsendte den 21. november 2014 forslag til strategi for LAG MANK i perioden I forslaget lægges op til, at LAG MANK får tre hovedindsatsområder: Styrkelse af lokalproducerede kvalitetsfødevarer Udvikling af attraktive naturoplevelser Udvikling af nye bosætningsinitiativer For uddybelse af indsatsområderne henvises til bilag. Assens Kommune, 3 af 18

4 LAG MANK udbad sig en administrativ tilbagemelding, hvilken blev afgivet den 11. december efter behandling i Assens Kommunes direktion. Svarskrivelsen er vedlagt som bilag. Den 18. december fremsendte LAG MANK en besvarelse af spørgsmålene. Der bliver ikke ændret i strategien for LAG MANK, der nu sendes til endelig godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Svarskrivelsen fra LAG MANK er vedlagt som bilag. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Bekendtgørelse nr. 927 af 08/ Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: SV: Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark LAG MANK - Svar til kommuner og Region Syddanmark ifm godkendelse af udviklingsstrategi.pdf Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen om høringsvar til forslag om strategi for Lokale Aktions Grupper, Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde Kommuner (LAG MANK), og den efterfølgende svarskrivelse fra LAG MANK til efterretning /29378 Kultur i børnehøjde - udmøntning af midler Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at retningslinjerne for puljen til Kultur i børnehøjde godkendes. Beslutningstema: Sagen fremlægges i Innovations- og Medborgerskabsudvalget til beslutning om retningslinjer for puljen til Kultur i børnehøjde Af Assens Byråds budgetaftale fremgår det, at parterne ønsker at styrke musik, teater, sang og billedkunst i skolen. Der er derfor afsat midler til blandt andet at sikre og udvikle det igangværende samarbejde mellem Assens Sangkraftcenter, musikskolen og folkeskolerne. Der er afsat kr. i 2015 og kr. i hvert af årene 2016, 2017 og Af disse er kr. i 2015 og kr. i hvert af de følgende år øremærket til Assens SangKraftcenter (ASK) med henblik på at kunne tilbyde undervisningsforløb v/ Musikskolen og Assens Sangkraftcenter på næsten alle skoler, at kunne udbyde efteruddannelsestilbud og sangundervisning til lærere og at øge ledelseskapaciteten i Assens Kommune, 4 af 18

5 ASK. ASK vil snarest muligt fremsende et mere detaljeret budget for anvendelsen af midlerne. Pr. år resterer således kr. Det er Innovations- og Medborgerskabsudvalgets opgave at udmønte disse midler. Herunder følger forslag til retningslinjer for en pulje til Kultur i børnehøjde Forslaget er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af skoleleder Trine Birgitte Traun, Brylle Skole, afdelingsleder Lisbeth Olsson, Assens Ungdomsskole, og kultur- og fritidskonsulent Katrine West, i samarbejde med direktør for Innovation og Netværk Rikke Berg. Retningslinjer for tildeling af støtte fra puljen til Kultur i børnehøjde (forslag) Formål Puljen til Kultur i børnehøjde er oprettet af Assens Byråd med det formål at styrke musik, sang, teater og billedkunst i skolen og at sikre et kvalitetsløft på området kultur for børn. De aktiviteter, der understøttes, bør formidle kunstnerisk autenticitet og give indblik i kunstneriske processer, på andre måder end den almindelige undervisning er i stand til. Desuden bør aktiviteterne så vidt muligt indtænke muligheden for synergi med andre kulturtilbud i kommunen og med andre puljer for eksempel huskunstnerordningen og børneteaterrefusionsordningen. Den samlede årlige pulje på er på kr. Heraf er der afsat kr. til området teater / drama og kr. til området billedkunst. Hvem kan søge? Skoler, der har indgået partnerskaber med foreninger, institutioner eller andre kulturaktører, fortrinsvis i Assens Kommune, kan søge puljen. Det er op til skolerne at kontakte relevante aktører og indgå aftale om partnerskab. Et partnerskab defineres som en forpligtende aftale mellem en skole og en forening, institution eller anden kulturaktør om et konkret forløb. Partnerne udformer i fællesskab en ansøgning med udgangspunkt i et ansøgningsskema. Hvordan bedømmes ansøgningerne? Innovations- og medborgerskabsudvalget bedømmer ansøgningerne efter følgende kriterier: Aktiviteten skal understøtte formålet med puljen, herunder fremme læring på kulturområdet. Aktiviteten skal indgå i en større helhed - altså i et undervisningsforløb, som del af et valgfag eller som understøttende undervisning. Aktiviteten skal involvere eleverne aktivt. Partnerskaber med aktører og foreninger i Assens Kommune prioriteres højt. Ansøgninger, der involverer synergi med andre støtteordninger, fx Huskunstnerordningen og Børneteaterrefusionsordningen, prioriteres højt. Den enkelte tildeling kan højest udgøre kr. Hvordan søger man puljen? Assens Kommune, 5 af 18

6 Der er én årlig ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen er 1. maj for ansøgninger vedrørende det kommende skoleår. Ansøgningsskema skal altid benyttes. Alle relevante bilag vedrørende aktiviteten skal medsendes. Ansøgningen skal være vedlagt budget for aktiviteten. Der er ikke krav om medfinansiering. Såfremt Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkender ovenstående retningslinjer, opstilles der en tidsplan og en handlingsplan for den praktiske organisering. Der udarbejdes desuden en liste til inspiration ved partnerskabssøgning. Listen omfatter aktører, der er taget kontakt til, og som har tilkendegivet interesse for at indgå partnerskaber med skolerne eller være behjælpelige med formidling af kontakter og projektforslag. Det angives, hvilken slags aktiviteter hver af disse aktører vil kunne gå ind i. Det står skolerne frit for at finde andre samarbejdspartnere inden for teater / drama og billedkunst. Listen er altså kun tænkt som et redskab til hjælp og inspiration. Derudover skabes der opmærksomhed på skolerne om puljen, for eksempel ved at skolelederne orienteres om den på et møde først i det nye kalenderår. Projektet evalueres efter det første år, med henblik på justering af modellen for de kommende år. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: I budgetaftalen er der til styrkelse af musik, sang, teater og billedkunst i skolen afsat kr. i 2015 og kr. i hvert af årene 2016, 2017 og Af disse er kr. i 2015 og kr. i hvert af de følgende år øremærket til Assens SangKraftcenter, ASK. Pr. år resterer kr. til teater og billedkunst. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkendte retningslinjerne for puljen til Kultur i børnehøjde. Udvalget pointerede vigtigheden af en god annoncering af puljen til skolerne og andre interessenter /32594 Udmøntning af pulje til aktiviteter, der kan understøtte øget deltagelse og medansvar hos borgerne i Assens Kommune Assens Kommune, 6 af 18

7 Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at forslaget til udmøntningen af puljen til aktivt medborgerskab godkendes. Beslutningstema: Innovations- og Medborgerskabsudvalget skal tage stilling til forslaget vedr. udmøntningen af puljen til aktivt medborgerskab. Der er i budgettet for 2015 afsat 0,5 mio. kr. til en række aktiviteter, der kan understøtte øget deltagelse og medansvar hos borgerne i Assens kommune. Initiativerne er relateret til det politiske mål om at styrke det aktive medborgerskab i Assens kommune. Der skal således igangsættes initiativer, der styrker deltagelse og medansvar hos borgerne med udgangspunkt i deres forskellige ressourcer, interesser og behov. Initiativernes effekt skal følges over en flere-årig periode, og der er skal derfor gennemføres en kortlægning af borgernes deltagelsesniveau og holdning til deltagelse og medbestemmelse i Assens kommune i Initiativerne omfatter følgende aktiviteter: 1) Forsøg med ungebudget i relation til etablering af ungdomskulturhus, herunder: Afvikling af inddragelsesprocesser (eks. kommunikation vha. Facebook, plakater, invitationer o.l. samt afstemning) Realisering af unges projekter 2) Udvikling af en ny struktur for lokalsamfundsudvikling (model for nærdemokrati), herunder: Administrativ procesbistand Afvikling af inddragelsesprocesser (eks. borgermøder og møder med lokale foreninger) Driftstilskud til eventuel etablering og opstart af paraplyforening for lokale foreninger Driftstilskud til eventuel etablering og opstart af nye lokalråd/lokale foreninger 3) Revision af borgerinddragelsespolitik og Frivillig politik, herunder afvikling af inddragelsesprocesser 4) Før-måling af borgernes deltagelsesniveau og holdning til deltagelse og medbestemmelse i Assens kommune, gennemført v. ekstern analyseinstitut. Assens Kommune, 7 af 18

8 Økonomi: Initiativerne afholdes samlet set indenfor den samlede ramme på 0,5 mio. kr. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Powerpoint - udvikling af det aktive medborgerskab Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkendte forslaget til udmøntningen af puljen til aktivt medborgerskab /4287 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at status på de 32 digitaliseringsprojekter tages til efterretning. Beslutningstema: Status på de 32 projekter i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. KL s bestyrelse vedtog i november 2010 en fælleskommunal digitaliseringsstrategi og Assens Kommune besluttede at tilslutte sig strategien. Til understøttelse af strategien er der udarbejdet en handlingsplan med 32 digitaliseringsprojekter, der sætter dagsordenen for digitalisering til og med Følgende projekter indgår i handlingsplanen: Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service 1.2 Effektiv digital selvbetjening 1.3 Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling 1.4 Kommunalt indhold på min side på borger.dk 1.5 Kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk 1.6 Optimering af Digital Post og Fjernprint Beskæftigelsesområdet 2.1 Data og snitflader på beskæftigelsesområdet 2.2 Digital a-kasse kommunikation 2.3 Digitalisering af løntilskud og fleksjob 2.4 Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet 2.5 Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet Børne og kulturområdet 3.1 Den digitale skole 3.2 It-infrastruktur i folkeskolen 3.3 Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen 3.4 Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud 3.5 Det digitale bibliotek 3.6 DUBU digitalisering af området for udsatte børn og unge Social- og sundhedsområdet Assens Kommune, 8 af 18

9 4.1 Digitalisering af handicappede og udsatte voksne området (DHUV) 4.2 Hjemmesygeplejens integration til det Fælles Medicinkort 4.3 Udbredelse af MedCom kommunikation 4.4 Kommunernes adgang til kronikerdata 4.5 Velfærdsteknologi 4.6 Kommunerne på sundhed.dk 4.7 Fælles sprog III på ældre og sundhedsområdet Teknik og miljøområdet 5.1 Min digitale byggesag (MDB) 5.2 Fælleskommunal standardisering af geodataområdet 5.3 Digitalisering af planer delprojekt om kommuneplaner 5.4 Digitalisering af planer delprojekt om lokalplaner 5.5 Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet Sammenhængende it og konkurrence 6.1 Program for sammenhængende it uden monopoler 6.2 Konkurrence på monopolområderne 6.3 FLIS Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis 32 projekter er implementeret i de enkelte direktørområder. Projekterne er forankret hos fagområderne med den enkelte fagchef som ansvarlig for gennemførelsen. I hvert projekt er ligeledes udpeget en tovholder. Tovholderens rolle afhænger af projektets størrelse. Lovgrundlag: Der bliver løbende udarbejdet lovgivning på fagområderne i forbindelse med gennemførslen af Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Økonomi: Der bliver løbende udarbejdet nationale business cases for projekterne, som skal omsættes til lokale forhold i Assens Kommune. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Afrapportering på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi oktober 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget udtrykte stor tilfredshed med arbejdet med den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi, og tog status på de 32 digitaliseringsprojekter til efterretning /17154 Ellevilde Haver Direktøren for Velfærd tager orienteringen om endeligt budget for skolehaveprojektet Ellevilde Haver til efterretning. Assens Kommune, 9 af 18

10 Beslutningstema: Sagen forelægges som orienteringssag. På mødet i Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 1. december 2014 blev der givet en orientering om ansøgning om midler fra Ministeriet for By, Bolig og Land til skolehaveprojekt i Assens Kommune. Det endelige budget for projektet fremlægges for udvalget. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Ellevilde Haver - Projektbudget - Bilag 2.xlsx Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen om endeligt budget for skolehaveprojektet Ellevilde Haver til efterretning /4287 Økonomisk analyse af KMD-aftaler Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om opfølgning på undersøgelse vedrørende Assens Kommunes engagement ved KMD. Indledning I begyndelsen af maj måned igangsatte Assens Kommune i samarbejde med konsulentfirmaet FalckEkdahl en undersøgelse af kommunens aftaler med KMD. Formålet var at afdække, hvorfor vi som kommune oplevede stigende priser på trods af, at vi gennem udbudsaftaler og aftaler gennem KOMBIT havde fået lovning på lavere priser. FalckEkdahl har i undersøgelsen overordnet sammenlignet de faktiske betalte beløb i 2013 til KMD med indholdet af vores kontrakter. Fra Assens Kommune har økonomikonsulenter deltaget i undersøgelsen. Resultater af KMD-analysen Analysen viser følgende nye aktiviteter/køb ved KMD (ift. 2013) KMD-vagtplan - 15 nye Assens Kommune, 10 af 18

11 licenser KMD-net kommunikation KMD-debitor print Implementering af KMDtjenestemandspension Milepælsfaktureringer KMD-OPUS TrueTrade (e-handel) snitflade Stamdata OPUS Boliglån Snitflader, prisreguleringer større end KL-skøn I alt Øvrige resultater af undersøgelser En del af undersøgelsen har været at vurdere, hvilke udgifter der kunne reduceres i forhold til KMD følgende udgifter er bortfaldet/reduceret: Opsigelse af kontaktcenterløsning Mindre forbrug på forbrugsafhængige systemer Opsigelse/omlægning af en række licenser Yderligere undersøgelser Undersøgelsens resultater giver anledning til at iværksætte en række initiativer med henblik på at få en forbedret økonomistyring af IT-udgifterne til KMD fremadrettet. Undersøgelse af prisfremskrivningsprocedurer fra KMD. Undersøgelse af de enkelte kontrakter set i forhold til indbyggertal. Der skal udarbejdes en standardkontrakt, som skal gælde for køb af nye ITprodukter fra samtlige leverandører, ikke kun i forhold til KMD. På sigt skal dette sikre ensartede vilkår i kontrakterne, som vil gøre opfølgning og udgiftskontrol nemmere. De interne arbejdsgange i Assens Kommune i forbindelse med indgåelse af aftaler og kontrakter på IT-området skal præciseres og sikres implementering, så den reelle beslutning vedrørende IT bliver truffet af fagchefen, således at kontrakter først finder vej til IT/Digitalisering efter aftalen reelt er indgået. Contract management Contract management handler i princippet om styring af kontrakter, udbudsprocesser, kontrol af fakturaer, budgetopfølgning (en del af IT-governance). Målet med ovenstående styringsredskaber er at skabe et overblik over de faktiske omkostninger ved de nuværende kontrakter, så vi opnår en viden, der kan sikre, at fremtidige kontrakter kan værdisættes mere præcist før indgåelse, og bedre vil kunne sammenlignes med tilsvarende kontrakter på eksisterende løsninger. Dette arbejde vil kræve en betydelig arbejdsindsats fra IT men i høj grad er der brug for økonomikonsulenttimer til det dybdegående arbejde. Endvidere vil det også kræve juridiske vurderinger i processen. Assens Kommune, 11 af 18

12 Konklusion i forhold til budget 2015 I forhold til KMD-udgifterne er IT-budgettet ændret således, at udgifterne bliver konteret meget detaljeret. Dette er nødvendigt for at kunne udarbejde budgetopfølgninger i forhold til KMD. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen til efterretning /31151 Videotransmission af byrådsmøder Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at videotransmission af byrådsmøder drøftes. Beslutningstema: Drøftelse af muligheden for at indføre videotransmission fra byrådsmøder. På baggrund af udvalgsformandens ønske om en drøftelse af videotransmitterede byrådsmøder i Innovation- og Medborgerskabsudvalget, er der indhentet erfaringer fra de fire fynske kommuner (Svendborg, Odense, Middelfart og Nordfyns), der i dag videotransmitterer deres byrådsmøder. Odense, Svendborg og Nordfyns Kommune benytter sig af en løsning, hvor byrådsmøderne kan ses live såvel som efterfølgende on demand, mens Middelfart Kommunes byrådsmøder udelukkende kan ses efterfølgende. Yderligere er der indhentet oplysninger om seertal og priser fra Kommune TV, der i dag varetager 19 kommuners videotransmission. Kommune TV leverer Nordfyns Kommunes løsning, mens både Svendborg og Middelfart benytter sig af mindre lokale foreninger. Odense Kommune benytter sig af flere virksomheder, der leverer den samlede løsning. De indhentede erfaringer kan danne baggrund for udvalgets drøftelse. Hvorfor transmitterer andre kommuner fra byrådsmøderne? De fire adspurgte kommuner forklarer forholdsvis enslydende, at det, i forhold til borgerinddragelse, er åbenhed og tilgængelighed, der er de primære begrundelser for fordele ved videotransmitterede byrådsmøder. Kommunerne pointerer, at videotransmission af byrådsmøder: gør det muligt at nå ud til flere borgere skaber transparens og åbenhed om politiske beslutninger giver borgerne mulighed for at få indblik i den politiske diskussion, der ligger bag en given beslutning, hvilket det skrevne referat ikke bidrager til Assens Kommune, 12 af 18

13 en øget tilgængelighed kan medvirke til en øget forståelse for de politiske beslutninger øger tilgængeligheden, da det er muligt for borgere at orientere sig i sager, som de har interesse i, hvor og hvornår det passer dem øger brugervenligheden overfor borgere, der grundet fysiske forhold ikke har mulighed for at møde op ved kommunens byrådsmøde øger brugervenligheden overfor borgere, der har vanskeligt ved at læse/forstå de skrevne referater, men som har nemmere ved at forstå det talte sprog Arbejdsredskab en praktisk fordel Yderligere fremhæver flere af kommunerne, at videotransmitterede byrådsmøder kan virke som et arbejdsredskab for politikere såvel som kommunens administrative personale. Eksempelvis giver det videotransmitterede byrådsmøde mulighed for, at en medarbejder kan se eller gense hele den politisk debat bag en beslutning, som har betydning for vedkommendes arbejdsområde, hvilket det skrevne referat ikke giver mulighed for. Samtidig kan man forestille sig at særlige emner, der har stor interesse hos borgerne, vil give mange borgere anledning til at se eller gense det drøftede punkt. Flere af kommunernes løsning er udviklet således, at optagelserne efterfølgende bliver redigeret og tilpasset i overensstemmelse med dagsordenspunkterne, således det er muligt at orientere sig i netop det dagsordenspunkt, hvori man har interesse. Dette er ikke muligt ved Middelfarts løsning. Kommune TV har udviklet en gratis app, der gør det muligt at se byrådsmøderne på smartphones, tablets m.v. Politikernes og borgernes reaktioner De adspurgte kommuner oplever stort set ingen reaktioner fra borgerne af hverken negativ eller positiv karakter. Få negative reaktioner i forbindelse med svigtende livesignal eller lign. De adspurgte kommuner har ikke oplevet, at politikerne, efter installationen af videoudstyret, har ageret anderledes under byrådsmøderne. Kommunerne har ikke oplevet, at videotransmission af byrådsmøderne har bevirket øget borgerdeltagelse ved møderne efterfølgende. Hvor mange ser med? Live: Kommune TV oplyser, at et byrådsmøde oftest ses af borgere live. On demand: Generelt ses byrådsmøder on demand med en faktor 10. Dvs., at hvis 20 borgere har set det live, vil det efterfølgende typisk ses af ca. 200 borgere on demand de kommende dage/uger. Efter et par måneder ligger et typisk byrådsmøde på mellem 300 og 400 visninger. Nordfyns Kommune opnåede 850 visninger på deres første videotransmitterede byrådsmøde, men kommunen selv, såvel som Kommune TV påpeger, at dette ikke kan forventes fremover. Seertallet faldt herefter til henholdsvis 289 og 78 visninger ved de to efterfølgende byrådsmøder. Nordfyns Kommune havde forinden første transmission kommunikeret bredt ud i kommunen igennem avisannoncer, hjemmesider, Facebooksider, nyhedsbreve, Assens Kommune, 13 af 18

14 foreninger, landdistriktsrådene, kommunens samfundsfagslærere, m.v. for at promovere de videotransmitterede byrådsmøder. Nordfyns Kommunes årlige udgifter er ca kr. Svendborg Kommunes årlige udgifter er ligeledes ca kr. Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøftede videotransmission af byrådsmøder. Udvalget rejste nogle spørgsmål til afklaring i administrationen, herunder bl.a. mulighed for at Assens Kommune selv varetager opgaven. Temaet beskrives som en budgetblok til forhandling i forbindelse med budget /32687 Orientering om "Prof på Tværs" & de 5 flagskibe Direktøren for Innovation og Netværk indstiller at orientering om Prof på Tværs & de 5 flagskibe tages til efterretning. Beslutningstema: Der gives en orientering om Prof på Tværs og hvor langt administrationen er med at få etableret de 5 flagskibe samt ledelsesinformationen omkring Prof på Tværs. Siden august 2014 har administrationen arbejdet på at få beskrevet de formelle rammer omkring Prof på tværs og etableringen af henholdsvis helhedsnetværk og innovationsnetværk. Direktionen har ønsket at etablere 5 flagskibe i opstartsfasen af Prof på Tværs. Formålet med flagskibene er at øge kommunens fokus omkring særligt relevante udfordringer for borgerne. Endvidere ønsker Direktionen at bruge flagskibene til at sikre læring og organisatorisk videndeling i forhold til at kunne lave løbende tilpasninger af netværksarbejdsformen. I perioden fra august 2014 til november 2014 har fagchefer, stabschefer og vicedirektører været med til at kvalificere mulige områder/udfordringer, som kunne agere flagskibe. Forslagene er blevet drøftet på direktionsmøde primo november og de valgte flagskibe blev præsenteret på Assens Kommunes Temadag 18. november. Der bliver nedsat 2 helhedsnetværk samt 3 innovationsnetværk, hvoraf det første helhedsnetværk er sat i gang, resten forventes igangsat i 1. kvartal Herefter vil de decentrale enheder/institutioner få muligheden for selvstændigt at nedsætte netværk. For at sikre en tilpas ledelsesinformation omkring netværksarbejdet, bliver kommende netværksejere bedt om at indsende en netværksaftale for et kommende netværksforløb til direktøren for Innovation og Netværk. På den måde kan Innovations- og Medborgerskabsudvalget løbende blive orienteret omkring udbredelsen af netværksarbejdsformen i Assens Kommune. Det giver også mulighed for at kunne give lederne et øjebliksbillede af, hvor i organisationen der nedsættes tværgående netværk og hvor stort et ressourcetræk, der anvendes. Efter endt netværksforløb vil der være en systematisk opfølgning på, om netværkets arbejde har den ønskede effekt for borgerne, som netværksejeren har beskrevet i netværksaftalen. Assens Kommune, 14 af 18

15 Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering om Prof på Tværs & de 5 flagskibe til efterretning /28429 Drøftelse af studietur i 2015 for Social- og Sundhedsudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget Direktøren for Velfærd og direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøfter programskitse for studieturen, og træffer beslutning om rejseugen og eventuel justering af programskitse. Beslutningstema: Planlægning af fælles studietur i 2015 for Social- og Sundhedsudvalget og Innovationsog Medborgerskabsudvalget drøftes. Hvert udvalg har budgetlagt en studietur i valgperioden. Social- og Sundhedsudvalget har derfor drøftet studietur. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 3. september 2014, at der udarbejdes udkast til studietur sammen med Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget ønskede i forlængelse heraf et klart fokus på velfærdsteknologi, innovation og samskabelse. Et mindretal bestående af Malene Rye Andersen (Ø) ønskede, at studieturen også skulle indeholde inspiration i forhold til mad og måltider. Der arbejdes nu med muligheden for at studieturen finder sted i uge 17. Programskitse er vedlagt som bilag. Fra 1. januar 2014 trådte en helt ny politisk og administrativ struktur i Assens Kommune i kraft. Ambitionen med et nyt tværgående politisk udvalg, Innovations- og Medborgerskabsudvalget, og ambitionen med et nyt stort og samlet velfærdsområde går hånd i hånd. Velfærden i Assens Kommune skal nytænkes og nye og bedre løsninger på borgernes udfordringer skal drives frem gennem: 1) øget inddragelse af ny teknologi, 2) tværfaglighed og helhedsorienterede løsninger og 3) øget inddragelse af ressourcer hos aktive medborgere. Det overordnede ansvar for udviklingen af de tre målsætninger er forankret i Innovations- og Medborgerskabsudvalget, men den konkrete udmøntning heraf skal i høj grad ske igennem beslutninger i Social- og Sundhedsudvalget. Assens Kommune, 15 af 18

16 Studieturen har derfor to formål. For det første, at hente inspiration til at gentænke og forny velfærden i Assens Kommune, så vi får bedre kvalitet og effektivitet gennem øget brug af velfærdsteknologi og gennem samskabelse med borgerne, frivillige sociale foreninger og virksomheder. For det andet at sikre fælles forståelse og tydelig sammenhæng mellem de nye initiativer, der tages i hhv. Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, eksempelvis sammenhæng mellem: Velfærdsteknologiske investeringer og kvaliteten på plejehjem, bosteder, m.v. Frivillighedspolitik og samspillet mellem frivillige og personalet på kommunens institutioner Udviklingen af det aktive medborgerskab og øget inddragelse af borgernes egne ressourcer i deres sagsbehandling. Studieturen vil således være det første skridt i retning af at sikre tværgående politiske sammenhænge, og understøtte Byrådets vision og ambition med den nye udvalgsstruktur. Programskitsen for den fælles studietur afspejler de ovennævnte velfærdstemaer og indeholder derfor besøg i forskellige organisationer/institutioner, som konkret kan fremvise resultater af arbejdet med samskabelse med frivillige på det sociale område, tværgående arbejde på tværs af sektorer, aktivt medborgerskab og velfærdsteknologi. Målet for studieturen er Island. Et nordisk land, der på bagkanten af den økonomiske krise har skullet retænke den offentlige sektor blandt andet ved brug af samskabelse, innovation og velfærdsteknologi. Gennem kontakt til det Nordiske ministerråd og det Islandske Velfærdsministerium, er det således søgt afdækket, at der er både en relevant kontekst og relevante besøgssteder til at give god inspiration til de to udvalgs fortsatte og sammenhængende udviklingsarbejde. Social- og Sundhedsudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Foreløbig programskitse til studietur uge 17 Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøftede oplægget til studieturen, og tilsluttede sig at tage af sted i uge 17, og ønskede at muligheden for at rejse søndag undersøges. Udvalget tilsluttede sig programskitsen. 13. Orientering 1) Studietur til Skotland Økonomiudvalget og formanden for Innovations- og Medborgerskabsudvalget har været på studietur til Skotland der er lavet et notat med opsamling fra turen. Assens Kommune, 16 af 18

17 2) Afrapportering fra studerende v. Roskilde Universitet (RUC) Studerende fra RUC har i foråret 2014 skrevet opgave om udfordringer og muligheder i forhold til kommunikationen mellem kommunalpolitikere og unge borgere i Assens Kommune. Opgaven er vedlagt som bilag. 3) Nyhedsbrev om Prof på tværs 4) Temamøde i Byrådet den om Prof på tværs 5) Ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters pulje til fornyelsen af bymidter, handelsgade og mindre byer Udvalget blev i december 2014 orienteret om kommunens ansøgning til ministeriets pulje til fornyelse af bymidter, handelsgader og mindre byer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har nu udvalgt 7 ansøgninger ud af 43 indkomne. Assens Kommunes ansøgning er desværre ikke blandt de udvalgte. 6) Evaluering af landsbypedelordningen Bilag: Pkt. 1 - Notat fra studietur til Skotland Pkt. 2 - Hvor skal det aktive medborgerskab stå Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen til efterretning. 14. Eventuelt Udvalget foreslog, at der planlægges en fælles temadag om velfærdsteknologi for Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Assens Kommune, 17 af 18

18 Underskriftsside Charlotte Christiansen Henning Jensen Bodil Boesgaard Tage Kiltang Bartholin Ena Nørgaard Leif Rothe Rasmussen Lars Søgaard Assens Kommune, 18 af 18

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14.

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14. Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasset - lokale 6, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens. Bemærkning Ena Nørgaard og Bodil

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2 1.1 Obligatorisk digital service ets formål KL og regeringen er i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 enige om en bølgeplan for at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. marts 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/4812 Workshop for Innovation

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat Tirsdag den 29. april 2014 Mødested: RebildPorten Praktiske oplysninger: Mødetidspunkt kl. 7.30-9.30 Mødets tema Ordinært møde Afbud/ Fraværende: Flemming

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 2. juni 2014 Sted Mødelokale 4 Afbud Leif Rothe Rasmussen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13123 Orientering

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune

Digital Økonomi. Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune Digital Økonomi Effektivisering af løn- og økonomiopgaver i Fredericia Kommune 24-10-2011 FREDERICIA KOMMUNE 23. september 2011 Strategi for Digital Økonomi Baggrund Det strategiske udviklingsprojekt Fredericia

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere