Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden / tildelingsrunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2"

Transkript

1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden / tildelingsrunde /25960 Uddelinger fra Landdistriktspuljen /6866 Høring vedrørende strategi for LAG MANK /29378 Kultur i børnehøjde - udmøntning af midler /32594 Udmøntning af pulje til aktiviteter, der kan understøtte øget deltagelse og medansvar hos borgerne i Assens Kommune /4287 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi /17154 Ellevilde Haver /4287 Økonomisk analyse af KMD-aftaler /31151 Videotransmission af byrådsmøder /32687 Orientering om "Prof på Tværs" & de 5 flagskibe /28429 Drøftelse af studietur i 2015 for Social- og Sundhedsudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget Orientering Eventuelt...17 Assens Kommune, 1 af 18

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt / tildelingsrunde 2015 Direktør for Innovation og Netværk indstiller, at det drøftes og der træffer beslutning vedrørende Tildelingsudvalgets indstilling. Beslutningstema: Innovation- og Medborgerskabsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende Tildelingsudvalgets indstilling. I henhold til Assens Kommunes Frivillighedspolitik på det sociale område skal der to gange om året uddeles tilskud til det frivillige sociale arbejde. Ansøgningsfristen for 1. tildelingsrunde 2015 var den 1. december Der er afsat kr. til fordeling i Tildelingsudvalget har modtaget og behandlet 79 ansøgninger. På sit møde den 9. december 2014, har tildelingsudvalget uddelt kr. Der er således kr. til fordeling i 2. tildelingsrunde Tildelingsudvalget har udarbejdet indstilling på baggrund af tildelingskriterierne i Frivillighedspolitikken. Lovgrundlag: Servicelovens 18. Økonomi: Budget for 2015 er kr. Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: tildelingsrunde 2015.pdf Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøftede sagen og godkendte indstillingen /25960 Uddelinger fra Landdistriktspuljen 2014 Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at orienteringen om bevillinger fra Landdistriktspuljen, Straks-puljen og Pulje til samlingssteder 2014 tages til efterretning. Assens Kommune, 2 af 18

3 Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som orienteringssag. I forbindelse med Innovations- og Medborgerskabsudvalgets godkendelse af kriterier for landdistriktspuljerne og puljen for samlingssteder 2015, fremlægges hermed en oversigt over tildelinger fra landdistriktspuljerne og pulje for samlingssteder i Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Uddelinger fra Landdistriktspuljen 2014.pdf Uddelinger fra Straks-Puljen 2014.pdf Uddelinger fra pulje for samlingssteder 2014.pdf Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen om bevillinger fra Landdistriktspuljen, Straks-puljen og Pulje til samlingssteder 2014 til efterretning /6866 Høring vedrørende strategi for LAG MANK Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at orienteringen om høringsvar til forslag om strategi for Lokale Aktions Grupper, Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde Kommuner (LAG MANK), og den efterfølgende svarskrivelse fra LAG MANK tages til efterretning. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som orienteringssag. LAG MANK (Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde Kommuner) fremsendte den 21. november 2014 forslag til strategi for LAG MANK i perioden I forslaget lægges op til, at LAG MANK får tre hovedindsatsområder: Styrkelse af lokalproducerede kvalitetsfødevarer Udvikling af attraktive naturoplevelser Udvikling af nye bosætningsinitiativer For uddybelse af indsatsområderne henvises til bilag. Assens Kommune, 3 af 18

4 LAG MANK udbad sig en administrativ tilbagemelding, hvilken blev afgivet den 11. december efter behandling i Assens Kommunes direktion. Svarskrivelsen er vedlagt som bilag. Den 18. december fremsendte LAG MANK en besvarelse af spørgsmålene. Der bliver ikke ændret i strategien for LAG MANK, der nu sendes til endelig godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Svarskrivelsen fra LAG MANK er vedlagt som bilag. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Bekendtgørelse nr. 927 af 08/ Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: SV: Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark LAG MANK - Svar til kommuner og Region Syddanmark ifm godkendelse af udviklingsstrategi.pdf Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen om høringsvar til forslag om strategi for Lokale Aktions Grupper, Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde Kommuner (LAG MANK), og den efterfølgende svarskrivelse fra LAG MANK til efterretning /29378 Kultur i børnehøjde - udmøntning af midler Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at retningslinjerne for puljen til Kultur i børnehøjde godkendes. Beslutningstema: Sagen fremlægges i Innovations- og Medborgerskabsudvalget til beslutning om retningslinjer for puljen til Kultur i børnehøjde Af Assens Byråds budgetaftale fremgår det, at parterne ønsker at styrke musik, teater, sang og billedkunst i skolen. Der er derfor afsat midler til blandt andet at sikre og udvikle det igangværende samarbejde mellem Assens Sangkraftcenter, musikskolen og folkeskolerne. Der er afsat kr. i 2015 og kr. i hvert af årene 2016, 2017 og Af disse er kr. i 2015 og kr. i hvert af de følgende år øremærket til Assens SangKraftcenter (ASK) med henblik på at kunne tilbyde undervisningsforløb v/ Musikskolen og Assens Sangkraftcenter på næsten alle skoler, at kunne udbyde efteruddannelsestilbud og sangundervisning til lærere og at øge ledelseskapaciteten i Assens Kommune, 4 af 18

5 ASK. ASK vil snarest muligt fremsende et mere detaljeret budget for anvendelsen af midlerne. Pr. år resterer således kr. Det er Innovations- og Medborgerskabsudvalgets opgave at udmønte disse midler. Herunder følger forslag til retningslinjer for en pulje til Kultur i børnehøjde Forslaget er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af skoleleder Trine Birgitte Traun, Brylle Skole, afdelingsleder Lisbeth Olsson, Assens Ungdomsskole, og kultur- og fritidskonsulent Katrine West, i samarbejde med direktør for Innovation og Netværk Rikke Berg. Retningslinjer for tildeling af støtte fra puljen til Kultur i børnehøjde (forslag) Formål Puljen til Kultur i børnehøjde er oprettet af Assens Byråd med det formål at styrke musik, sang, teater og billedkunst i skolen og at sikre et kvalitetsløft på området kultur for børn. De aktiviteter, der understøttes, bør formidle kunstnerisk autenticitet og give indblik i kunstneriske processer, på andre måder end den almindelige undervisning er i stand til. Desuden bør aktiviteterne så vidt muligt indtænke muligheden for synergi med andre kulturtilbud i kommunen og med andre puljer for eksempel huskunstnerordningen og børneteaterrefusionsordningen. Den samlede årlige pulje på er på kr. Heraf er der afsat kr. til området teater / drama og kr. til området billedkunst. Hvem kan søge? Skoler, der har indgået partnerskaber med foreninger, institutioner eller andre kulturaktører, fortrinsvis i Assens Kommune, kan søge puljen. Det er op til skolerne at kontakte relevante aktører og indgå aftale om partnerskab. Et partnerskab defineres som en forpligtende aftale mellem en skole og en forening, institution eller anden kulturaktør om et konkret forløb. Partnerne udformer i fællesskab en ansøgning med udgangspunkt i et ansøgningsskema. Hvordan bedømmes ansøgningerne? Innovations- og medborgerskabsudvalget bedømmer ansøgningerne efter følgende kriterier: Aktiviteten skal understøtte formålet med puljen, herunder fremme læring på kulturområdet. Aktiviteten skal indgå i en større helhed - altså i et undervisningsforløb, som del af et valgfag eller som understøttende undervisning. Aktiviteten skal involvere eleverne aktivt. Partnerskaber med aktører og foreninger i Assens Kommune prioriteres højt. Ansøgninger, der involverer synergi med andre støtteordninger, fx Huskunstnerordningen og Børneteaterrefusionsordningen, prioriteres højt. Den enkelte tildeling kan højest udgøre kr. Hvordan søger man puljen? Assens Kommune, 5 af 18

6 Der er én årlig ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen er 1. maj for ansøgninger vedrørende det kommende skoleår. Ansøgningsskema skal altid benyttes. Alle relevante bilag vedrørende aktiviteten skal medsendes. Ansøgningen skal være vedlagt budget for aktiviteten. Der er ikke krav om medfinansiering. Såfremt Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkender ovenstående retningslinjer, opstilles der en tidsplan og en handlingsplan for den praktiske organisering. Der udarbejdes desuden en liste til inspiration ved partnerskabssøgning. Listen omfatter aktører, der er taget kontakt til, og som har tilkendegivet interesse for at indgå partnerskaber med skolerne eller være behjælpelige med formidling af kontakter og projektforslag. Det angives, hvilken slags aktiviteter hver af disse aktører vil kunne gå ind i. Det står skolerne frit for at finde andre samarbejdspartnere inden for teater / drama og billedkunst. Listen er altså kun tænkt som et redskab til hjælp og inspiration. Derudover skabes der opmærksomhed på skolerne om puljen, for eksempel ved at skolelederne orienteres om den på et møde først i det nye kalenderår. Projektet evalueres efter det første år, med henblik på justering af modellen for de kommende år. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: I budgetaftalen er der til styrkelse af musik, sang, teater og billedkunst i skolen afsat kr. i 2015 og kr. i hvert af årene 2016, 2017 og Af disse er kr. i 2015 og kr. i hvert af de følgende år øremærket til Assens SangKraftcenter, ASK. Pr. år resterer kr. til teater og billedkunst. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkendte retningslinjerne for puljen til Kultur i børnehøjde. Udvalget pointerede vigtigheden af en god annoncering af puljen til skolerne og andre interessenter /32594 Udmøntning af pulje til aktiviteter, der kan understøtte øget deltagelse og medansvar hos borgerne i Assens Kommune Assens Kommune, 6 af 18

7 Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at forslaget til udmøntningen af puljen til aktivt medborgerskab godkendes. Beslutningstema: Innovations- og Medborgerskabsudvalget skal tage stilling til forslaget vedr. udmøntningen af puljen til aktivt medborgerskab. Der er i budgettet for 2015 afsat 0,5 mio. kr. til en række aktiviteter, der kan understøtte øget deltagelse og medansvar hos borgerne i Assens kommune. Initiativerne er relateret til det politiske mål om at styrke det aktive medborgerskab i Assens kommune. Der skal således igangsættes initiativer, der styrker deltagelse og medansvar hos borgerne med udgangspunkt i deres forskellige ressourcer, interesser og behov. Initiativernes effekt skal følges over en flere-årig periode, og der er skal derfor gennemføres en kortlægning af borgernes deltagelsesniveau og holdning til deltagelse og medbestemmelse i Assens kommune i Initiativerne omfatter følgende aktiviteter: 1) Forsøg med ungebudget i relation til etablering af ungdomskulturhus, herunder: Afvikling af inddragelsesprocesser (eks. kommunikation vha. Facebook, plakater, invitationer o.l. samt afstemning) Realisering af unges projekter 2) Udvikling af en ny struktur for lokalsamfundsudvikling (model for nærdemokrati), herunder: Administrativ procesbistand Afvikling af inddragelsesprocesser (eks. borgermøder og møder med lokale foreninger) Driftstilskud til eventuel etablering og opstart af paraplyforening for lokale foreninger Driftstilskud til eventuel etablering og opstart af nye lokalråd/lokale foreninger 3) Revision af borgerinddragelsespolitik og Frivillig politik, herunder afvikling af inddragelsesprocesser 4) Før-måling af borgernes deltagelsesniveau og holdning til deltagelse og medbestemmelse i Assens kommune, gennemført v. ekstern analyseinstitut. Assens Kommune, 7 af 18

8 Økonomi: Initiativerne afholdes samlet set indenfor den samlede ramme på 0,5 mio. kr. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Powerpoint - udvikling af det aktive medborgerskab Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkendte forslaget til udmøntningen af puljen til aktivt medborgerskab /4287 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at status på de 32 digitaliseringsprojekter tages til efterretning. Beslutningstema: Status på de 32 projekter i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. KL s bestyrelse vedtog i november 2010 en fælleskommunal digitaliseringsstrategi og Assens Kommune besluttede at tilslutte sig strategien. Til understøttelse af strategien er der udarbejdet en handlingsplan med 32 digitaliseringsprojekter, der sætter dagsordenen for digitalisering til og med Følgende projekter indgår i handlingsplanen: Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service 1.2 Effektiv digital selvbetjening 1.3 Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling 1.4 Kommunalt indhold på min side på borger.dk 1.5 Kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk 1.6 Optimering af Digital Post og Fjernprint Beskæftigelsesområdet 2.1 Data og snitflader på beskæftigelsesområdet 2.2 Digital a-kasse kommunikation 2.3 Digitalisering af løntilskud og fleksjob 2.4 Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet 2.5 Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet Børne og kulturområdet 3.1 Den digitale skole 3.2 It-infrastruktur i folkeskolen 3.3 Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen 3.4 Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud 3.5 Det digitale bibliotek 3.6 DUBU digitalisering af området for udsatte børn og unge Social- og sundhedsområdet Assens Kommune, 8 af 18

9 4.1 Digitalisering af handicappede og udsatte voksne området (DHUV) 4.2 Hjemmesygeplejens integration til det Fælles Medicinkort 4.3 Udbredelse af MedCom kommunikation 4.4 Kommunernes adgang til kronikerdata 4.5 Velfærdsteknologi 4.6 Kommunerne på sundhed.dk 4.7 Fælles sprog III på ældre og sundhedsområdet Teknik og miljøområdet 5.1 Min digitale byggesag (MDB) 5.2 Fælleskommunal standardisering af geodataområdet 5.3 Digitalisering af planer delprojekt om kommuneplaner 5.4 Digitalisering af planer delprojekt om lokalplaner 5.5 Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet Sammenhængende it og konkurrence 6.1 Program for sammenhængende it uden monopoler 6.2 Konkurrence på monopolområderne 6.3 FLIS Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis 32 projekter er implementeret i de enkelte direktørområder. Projekterne er forankret hos fagområderne med den enkelte fagchef som ansvarlig for gennemførelsen. I hvert projekt er ligeledes udpeget en tovholder. Tovholderens rolle afhænger af projektets størrelse. Lovgrundlag: Der bliver løbende udarbejdet lovgivning på fagområderne i forbindelse med gennemførslen af Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Økonomi: Der bliver løbende udarbejdet nationale business cases for projekterne, som skal omsættes til lokale forhold i Assens Kommune. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Afrapportering på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi oktober 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget udtrykte stor tilfredshed med arbejdet med den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi, og tog status på de 32 digitaliseringsprojekter til efterretning /17154 Ellevilde Haver Direktøren for Velfærd tager orienteringen om endeligt budget for skolehaveprojektet Ellevilde Haver til efterretning. Assens Kommune, 9 af 18

10 Beslutningstema: Sagen forelægges som orienteringssag. På mødet i Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 1. december 2014 blev der givet en orientering om ansøgning om midler fra Ministeriet for By, Bolig og Land til skolehaveprojekt i Assens Kommune. Det endelige budget for projektet fremlægges for udvalget. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Ellevilde Haver - Projektbudget - Bilag 2.xlsx Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen om endeligt budget for skolehaveprojektet Ellevilde Haver til efterretning /4287 Økonomisk analyse af KMD-aftaler Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om opfølgning på undersøgelse vedrørende Assens Kommunes engagement ved KMD. Indledning I begyndelsen af maj måned igangsatte Assens Kommune i samarbejde med konsulentfirmaet FalckEkdahl en undersøgelse af kommunens aftaler med KMD. Formålet var at afdække, hvorfor vi som kommune oplevede stigende priser på trods af, at vi gennem udbudsaftaler og aftaler gennem KOMBIT havde fået lovning på lavere priser. FalckEkdahl har i undersøgelsen overordnet sammenlignet de faktiske betalte beløb i 2013 til KMD med indholdet af vores kontrakter. Fra Assens Kommune har økonomikonsulenter deltaget i undersøgelsen. Resultater af KMD-analysen Analysen viser følgende nye aktiviteter/køb ved KMD (ift. 2013) KMD-vagtplan - 15 nye Assens Kommune, 10 af 18

11 licenser KMD-net kommunikation KMD-debitor print Implementering af KMDtjenestemandspension Milepælsfaktureringer KMD-OPUS TrueTrade (e-handel) snitflade Stamdata OPUS Boliglån Snitflader, prisreguleringer større end KL-skøn I alt Øvrige resultater af undersøgelser En del af undersøgelsen har været at vurdere, hvilke udgifter der kunne reduceres i forhold til KMD følgende udgifter er bortfaldet/reduceret: Opsigelse af kontaktcenterløsning Mindre forbrug på forbrugsafhængige systemer Opsigelse/omlægning af en række licenser Yderligere undersøgelser Undersøgelsens resultater giver anledning til at iværksætte en række initiativer med henblik på at få en forbedret økonomistyring af IT-udgifterne til KMD fremadrettet. Undersøgelse af prisfremskrivningsprocedurer fra KMD. Undersøgelse af de enkelte kontrakter set i forhold til indbyggertal. Der skal udarbejdes en standardkontrakt, som skal gælde for køb af nye ITprodukter fra samtlige leverandører, ikke kun i forhold til KMD. På sigt skal dette sikre ensartede vilkår i kontrakterne, som vil gøre opfølgning og udgiftskontrol nemmere. De interne arbejdsgange i Assens Kommune i forbindelse med indgåelse af aftaler og kontrakter på IT-området skal præciseres og sikres implementering, så den reelle beslutning vedrørende IT bliver truffet af fagchefen, således at kontrakter først finder vej til IT/Digitalisering efter aftalen reelt er indgået. Contract management Contract management handler i princippet om styring af kontrakter, udbudsprocesser, kontrol af fakturaer, budgetopfølgning (en del af IT-governance). Målet med ovenstående styringsredskaber er at skabe et overblik over de faktiske omkostninger ved de nuværende kontrakter, så vi opnår en viden, der kan sikre, at fremtidige kontrakter kan værdisættes mere præcist før indgåelse, og bedre vil kunne sammenlignes med tilsvarende kontrakter på eksisterende løsninger. Dette arbejde vil kræve en betydelig arbejdsindsats fra IT men i høj grad er der brug for økonomikonsulenttimer til det dybdegående arbejde. Endvidere vil det også kræve juridiske vurderinger i processen. Assens Kommune, 11 af 18

12 Konklusion i forhold til budget 2015 I forhold til KMD-udgifterne er IT-budgettet ændret således, at udgifterne bliver konteret meget detaljeret. Dette er nødvendigt for at kunne udarbejde budgetopfølgninger i forhold til KMD. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen til efterretning /31151 Videotransmission af byrådsmøder Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at videotransmission af byrådsmøder drøftes. Beslutningstema: Drøftelse af muligheden for at indføre videotransmission fra byrådsmøder. På baggrund af udvalgsformandens ønske om en drøftelse af videotransmitterede byrådsmøder i Innovation- og Medborgerskabsudvalget, er der indhentet erfaringer fra de fire fynske kommuner (Svendborg, Odense, Middelfart og Nordfyns), der i dag videotransmitterer deres byrådsmøder. Odense, Svendborg og Nordfyns Kommune benytter sig af en løsning, hvor byrådsmøderne kan ses live såvel som efterfølgende on demand, mens Middelfart Kommunes byrådsmøder udelukkende kan ses efterfølgende. Yderligere er der indhentet oplysninger om seertal og priser fra Kommune TV, der i dag varetager 19 kommuners videotransmission. Kommune TV leverer Nordfyns Kommunes løsning, mens både Svendborg og Middelfart benytter sig af mindre lokale foreninger. Odense Kommune benytter sig af flere virksomheder, der leverer den samlede løsning. De indhentede erfaringer kan danne baggrund for udvalgets drøftelse. Hvorfor transmitterer andre kommuner fra byrådsmøderne? De fire adspurgte kommuner forklarer forholdsvis enslydende, at det, i forhold til borgerinddragelse, er åbenhed og tilgængelighed, der er de primære begrundelser for fordele ved videotransmitterede byrådsmøder. Kommunerne pointerer, at videotransmission af byrådsmøder: gør det muligt at nå ud til flere borgere skaber transparens og åbenhed om politiske beslutninger giver borgerne mulighed for at få indblik i den politiske diskussion, der ligger bag en given beslutning, hvilket det skrevne referat ikke bidrager til Assens Kommune, 12 af 18

13 en øget tilgængelighed kan medvirke til en øget forståelse for de politiske beslutninger øger tilgængeligheden, da det er muligt for borgere at orientere sig i sager, som de har interesse i, hvor og hvornår det passer dem øger brugervenligheden overfor borgere, der grundet fysiske forhold ikke har mulighed for at møde op ved kommunens byrådsmøde øger brugervenligheden overfor borgere, der har vanskeligt ved at læse/forstå de skrevne referater, men som har nemmere ved at forstå det talte sprog Arbejdsredskab en praktisk fordel Yderligere fremhæver flere af kommunerne, at videotransmitterede byrådsmøder kan virke som et arbejdsredskab for politikere såvel som kommunens administrative personale. Eksempelvis giver det videotransmitterede byrådsmøde mulighed for, at en medarbejder kan se eller gense hele den politisk debat bag en beslutning, som har betydning for vedkommendes arbejdsområde, hvilket det skrevne referat ikke giver mulighed for. Samtidig kan man forestille sig at særlige emner, der har stor interesse hos borgerne, vil give mange borgere anledning til at se eller gense det drøftede punkt. Flere af kommunernes løsning er udviklet således, at optagelserne efterfølgende bliver redigeret og tilpasset i overensstemmelse med dagsordenspunkterne, således det er muligt at orientere sig i netop det dagsordenspunkt, hvori man har interesse. Dette er ikke muligt ved Middelfarts løsning. Kommune TV har udviklet en gratis app, der gør det muligt at se byrådsmøderne på smartphones, tablets m.v. Politikernes og borgernes reaktioner De adspurgte kommuner oplever stort set ingen reaktioner fra borgerne af hverken negativ eller positiv karakter. Få negative reaktioner i forbindelse med svigtende livesignal eller lign. De adspurgte kommuner har ikke oplevet, at politikerne, efter installationen af videoudstyret, har ageret anderledes under byrådsmøderne. Kommunerne har ikke oplevet, at videotransmission af byrådsmøderne har bevirket øget borgerdeltagelse ved møderne efterfølgende. Hvor mange ser med? Live: Kommune TV oplyser, at et byrådsmøde oftest ses af borgere live. On demand: Generelt ses byrådsmøder on demand med en faktor 10. Dvs., at hvis 20 borgere har set det live, vil det efterfølgende typisk ses af ca. 200 borgere on demand de kommende dage/uger. Efter et par måneder ligger et typisk byrådsmøde på mellem 300 og 400 visninger. Nordfyns Kommune opnåede 850 visninger på deres første videotransmitterede byrådsmøde, men kommunen selv, såvel som Kommune TV påpeger, at dette ikke kan forventes fremover. Seertallet faldt herefter til henholdsvis 289 og 78 visninger ved de to efterfølgende byrådsmøder. Nordfyns Kommune havde forinden første transmission kommunikeret bredt ud i kommunen igennem avisannoncer, hjemmesider, Facebooksider, nyhedsbreve, Assens Kommune, 13 af 18

14 foreninger, landdistriktsrådene, kommunens samfundsfagslærere, m.v. for at promovere de videotransmitterede byrådsmøder. Nordfyns Kommunes årlige udgifter er ca kr. Svendborg Kommunes årlige udgifter er ligeledes ca kr. Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøftede videotransmission af byrådsmøder. Udvalget rejste nogle spørgsmål til afklaring i administrationen, herunder bl.a. mulighed for at Assens Kommune selv varetager opgaven. Temaet beskrives som en budgetblok til forhandling i forbindelse med budget /32687 Orientering om "Prof på Tværs" & de 5 flagskibe Direktøren for Innovation og Netværk indstiller at orientering om Prof på Tværs & de 5 flagskibe tages til efterretning. Beslutningstema: Der gives en orientering om Prof på Tværs og hvor langt administrationen er med at få etableret de 5 flagskibe samt ledelsesinformationen omkring Prof på Tværs. Siden august 2014 har administrationen arbejdet på at få beskrevet de formelle rammer omkring Prof på tværs og etableringen af henholdsvis helhedsnetværk og innovationsnetværk. Direktionen har ønsket at etablere 5 flagskibe i opstartsfasen af Prof på Tværs. Formålet med flagskibene er at øge kommunens fokus omkring særligt relevante udfordringer for borgerne. Endvidere ønsker Direktionen at bruge flagskibene til at sikre læring og organisatorisk videndeling i forhold til at kunne lave løbende tilpasninger af netværksarbejdsformen. I perioden fra august 2014 til november 2014 har fagchefer, stabschefer og vicedirektører været med til at kvalificere mulige områder/udfordringer, som kunne agere flagskibe. Forslagene er blevet drøftet på direktionsmøde primo november og de valgte flagskibe blev præsenteret på Assens Kommunes Temadag 18. november. Der bliver nedsat 2 helhedsnetværk samt 3 innovationsnetværk, hvoraf det første helhedsnetværk er sat i gang, resten forventes igangsat i 1. kvartal Herefter vil de decentrale enheder/institutioner få muligheden for selvstændigt at nedsætte netværk. For at sikre en tilpas ledelsesinformation omkring netværksarbejdet, bliver kommende netværksejere bedt om at indsende en netværksaftale for et kommende netværksforløb til direktøren for Innovation og Netværk. På den måde kan Innovations- og Medborgerskabsudvalget løbende blive orienteret omkring udbredelsen af netværksarbejdsformen i Assens Kommune. Det giver også mulighed for at kunne give lederne et øjebliksbillede af, hvor i organisationen der nedsættes tværgående netværk og hvor stort et ressourcetræk, der anvendes. Efter endt netværksforløb vil der være en systematisk opfølgning på, om netværkets arbejde har den ønskede effekt for borgerne, som netværksejeren har beskrevet i netværksaftalen. Assens Kommune, 14 af 18

15 Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering om Prof på Tværs & de 5 flagskibe til efterretning /28429 Drøftelse af studietur i 2015 for Social- og Sundhedsudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget Direktøren for Velfærd og direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøfter programskitse for studieturen, og træffer beslutning om rejseugen og eventuel justering af programskitse. Beslutningstema: Planlægning af fælles studietur i 2015 for Social- og Sundhedsudvalget og Innovationsog Medborgerskabsudvalget drøftes. Hvert udvalg har budgetlagt en studietur i valgperioden. Social- og Sundhedsudvalget har derfor drøftet studietur. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 3. september 2014, at der udarbejdes udkast til studietur sammen med Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget ønskede i forlængelse heraf et klart fokus på velfærdsteknologi, innovation og samskabelse. Et mindretal bestående af Malene Rye Andersen (Ø) ønskede, at studieturen også skulle indeholde inspiration i forhold til mad og måltider. Der arbejdes nu med muligheden for at studieturen finder sted i uge 17. Programskitse er vedlagt som bilag. Fra 1. januar 2014 trådte en helt ny politisk og administrativ struktur i Assens Kommune i kraft. Ambitionen med et nyt tværgående politisk udvalg, Innovations- og Medborgerskabsudvalget, og ambitionen med et nyt stort og samlet velfærdsområde går hånd i hånd. Velfærden i Assens Kommune skal nytænkes og nye og bedre løsninger på borgernes udfordringer skal drives frem gennem: 1) øget inddragelse af ny teknologi, 2) tværfaglighed og helhedsorienterede løsninger og 3) øget inddragelse af ressourcer hos aktive medborgere. Det overordnede ansvar for udviklingen af de tre målsætninger er forankret i Innovations- og Medborgerskabsudvalget, men den konkrete udmøntning heraf skal i høj grad ske igennem beslutninger i Social- og Sundhedsudvalget. Assens Kommune, 15 af 18

16 Studieturen har derfor to formål. For det første, at hente inspiration til at gentænke og forny velfærden i Assens Kommune, så vi får bedre kvalitet og effektivitet gennem øget brug af velfærdsteknologi og gennem samskabelse med borgerne, frivillige sociale foreninger og virksomheder. For det andet at sikre fælles forståelse og tydelig sammenhæng mellem de nye initiativer, der tages i hhv. Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, eksempelvis sammenhæng mellem: Velfærdsteknologiske investeringer og kvaliteten på plejehjem, bosteder, m.v. Frivillighedspolitik og samspillet mellem frivillige og personalet på kommunens institutioner Udviklingen af det aktive medborgerskab og øget inddragelse af borgernes egne ressourcer i deres sagsbehandling. Studieturen vil således være det første skridt i retning af at sikre tværgående politiske sammenhænge, og understøtte Byrådets vision og ambition med den nye udvalgsstruktur. Programskitsen for den fælles studietur afspejler de ovennævnte velfærdstemaer og indeholder derfor besøg i forskellige organisationer/institutioner, som konkret kan fremvise resultater af arbejdet med samskabelse med frivillige på det sociale område, tværgående arbejde på tværs af sektorer, aktivt medborgerskab og velfærdsteknologi. Målet for studieturen er Island. Et nordisk land, der på bagkanten af den økonomiske krise har skullet retænke den offentlige sektor blandt andet ved brug af samskabelse, innovation og velfærdsteknologi. Gennem kontakt til det Nordiske ministerråd og det Islandske Velfærdsministerium, er det således søgt afdækket, at der er både en relevant kontekst og relevante besøgssteder til at give god inspiration til de to udvalgs fortsatte og sammenhængende udviklingsarbejde. Social- og Sundhedsudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Foreløbig programskitse til studietur uge 17 Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøftede oplægget til studieturen, og tilsluttede sig at tage af sted i uge 17, og ønskede at muligheden for at rejse søndag undersøges. Udvalget tilsluttede sig programskitsen. 13. Orientering 1) Studietur til Skotland Økonomiudvalget og formanden for Innovations- og Medborgerskabsudvalget har været på studietur til Skotland der er lavet et notat med opsamling fra turen. Assens Kommune, 16 af 18

17 2) Afrapportering fra studerende v. Roskilde Universitet (RUC) Studerende fra RUC har i foråret 2014 skrevet opgave om udfordringer og muligheder i forhold til kommunikationen mellem kommunalpolitikere og unge borgere i Assens Kommune. Opgaven er vedlagt som bilag. 3) Nyhedsbrev om Prof på tværs 4) Temamøde i Byrådet den om Prof på tværs 5) Ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters pulje til fornyelsen af bymidter, handelsgade og mindre byer Udvalget blev i december 2014 orienteret om kommunens ansøgning til ministeriets pulje til fornyelse af bymidter, handelsgader og mindre byer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har nu udvalgt 7 ansøgninger ud af 43 indkomne. Assens Kommunes ansøgning er desværre ikke blandt de udvalgte. 6) Evaluering af landsbypedelordningen Bilag: Pkt. 1 - Notat fra studietur til Skotland Pkt. 2 - Hvor skal det aktive medborgerskab stå Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen til efterretning. 14. Eventuelt Udvalget foreslog, at der planlægges en fælles temadag om velfærdsteknologi for Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Assens Kommune, 17 af 18

18 Underskriftsside Charlotte Christiansen Henning Jensen Bodil Boesgaard Tage Kiltang Bartholin Ena Nørgaard Leif Rothe Rasmussen Lars Søgaard Assens Kommune, 18 af 18

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden /29867 Assens Sangkraftcenter...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden /29867 Assens Sangkraftcenter...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 2. februar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/29867

Læs mere

Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovation- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 6. januar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30889 Perspektiver i

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. november 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/21082 Program for

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 13/25960 Straks-puljen...1 3. 14/6866 Ø-LAG...3

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 13/25960 Straks-puljen...1 3. 14/6866 Ø-LAG...3 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 29. september 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/25960 Straks-puljen...1

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 31. marts 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/6934 Henvendelse

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /31149 Orientering om gruppen af borgere der benytter arealet ved Assens Skibsværft...1

1. Godkendelse af dagsorden /31149 Orientering om gruppen af borgere der benytter arealet ved Assens Skibsværft...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 7. januar 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/31149 Orientering om gruppen

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 29. februar 2016 - kl. 16:30 Sted Mødelokale 4 Bemærkning Bodil Boesgaard deltog ikke i mødet under punkterne 3,4,5,6,7,8 og 9. Afbud Ena Nørgaard

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Feb. 2015 Denne oversigt er tænkt som en hjælp til at få overblik over sammenhængene mellem projekterne i henholdsvis den fælleskommunale, den fællesoffentlige, projekter, samt strategi for digital strategi

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service 1.2 Effektiv digital selvbetjening tochr tochr magij magij Borgerservice og IT Borgerservice og IT Bølge 3 træder i kraft d. 01.12.14, og vi er

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013).

Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ struktur for kommunens organisation (jf. notat af 31. oktober 2013). Notat Til: HovedMED-Udvalget Kopi til: Fra: Direktionen 18. april 2016 Sags id: 16/8709 Forslag til justering af organiseringen i Velfærd Den 18. december 2013 vedtog Assens Kommunes Byråd en ny administrativ

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Januar 2014

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Januar 2014 Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Januar 2014 1 Signaturforklaring: *) Projektets gevinster indgår som del af et andet

Læs mere

Innovations- og medborgerskabsudvalget

Innovations- og medborgerskabsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Innovations- og medborgerskabsudvalget Styrkelse af det aktive medborgerskab Sammenhæng til vision 2018: Et grundlæggende princip i Vision 2018 Vilje til vækst er, at det er et fælles

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 15:30 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M. Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Indledning Udvalget er oprettet med henblik på at fastholde det politiske fokus på de overordnede strategier Byrådet har vedtaget til at understøtte

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service tochr magij Borgerservice og IT Bølge 2 er gennemført og trådt i kraft den 1.12.13. Bølge 3 træder i kraft 1.12.14 indeholder på nuværende tidspunkt

Læs mere

gul grøn grøn grøn gul KOMBIT er projektleder nu nej

gul grøn grøn grøn gul KOMBIT er projektleder nu nej Dato: 6 7 8 9 10 14 17 23 Er det et Effekt (business Samlet Projektnr. Navn på projekt Tid Kvalitet Ressourcer case) vurdering KOMBIT's involvering fællesoffentligt Projektlederens bemærkninger om projektet

Læs mere

Pulje til Forsamlingshuse. Pulje til støtte til større renoverings- og vedligeholdelsesarbejde i samlingssteder Samlet økonomi.

Pulje til Forsamlingshuse. Pulje til støtte til større renoverings- og vedligeholdelsesarbejde i samlingssteder Samlet økonomi. Pulje til Forsamlingshuse Pulje til støtte til større renoverings- og vedligeholdelsesarbejde i samlingssteder 2016 2017 2018 1.800 450 450 450 450 udmøntning budget Oktober 2014 December 2014 Januar April

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi November 2014 1 Signaturforklaring: *) Projektets gevinster indgår som del af et andet

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling...

1. Præsentation af ny referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 11. februar 2016 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Poul Poulsen er indtrådt som medlem af Handicaprådet i stedet for Malene Rye Andersen. Afbud fra Bodil Boesgaard

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 09/35457 Mødekalender 2016 for de politiske underudvalg og Byrådet...

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 09/35457 Mødekalender 2016 for de politiske underudvalg og Byrådet... Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 31. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Bemærkning Ena Nørgaard deltog ikke under pkt. 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat. 173 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 14/217 Dagsordenen blev godkendt. 174 Lukket punkt Lukket

Referat. 173 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 14/217 Dagsordenen blev godkendt. 174 Lukket punkt Lukket Referat Dato: 17-09-2014 08:30:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 173 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/217 Dagsordenen blev godkendt. 174 Lukket punkt Lukket 175

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.

Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016

Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016 Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg 1. Resume Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling ønsker,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14.

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Ena Nørgaard og Bodil Boesgaard forlod mødet efter punkt 12, og deltog ikke under punkt 13 og 14. Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasset - lokale 6, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens. Bemærkning Ena Nørgaard og Bodil

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. maj 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/7036 Møde med lokalforeninger...2

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab Projektplan Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Indledning...3 Kommunale bevillinger og støtte...3 Statsligt bloktilskud:...4 Kortlægning - Frivillighed

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Ny visionspolitik for aktivt medborgerskab i Randers Kommune

Ny visionspolitik for aktivt medborgerskab i Randers Kommune Vedrørende: Procesplan for udarbejdelse af politik for aktivt medborgerskab Sagsnavn: Ny politik for aktivt medborgerskab Sagsnummer: 00.01.00-G00-91-14 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde 25. Oktober 2016 Tirsdag 25.10.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Orientering om Danske Skoleelevers arbejde 2 Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere