Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden / tildelingsrunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2"

Transkript

1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden / tildelingsrunde /25960 Uddelinger fra Landdistriktspuljen /6866 Høring vedrørende strategi for LAG MANK /29378 Kultur i børnehøjde - udmøntning af midler /32594 Udmøntning af pulje til aktiviteter, der kan understøtte øget deltagelse og medansvar hos borgerne i Assens Kommune /4287 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi /17154 Ellevilde Haver /4287 Økonomisk analyse af KMD-aftaler /31151 Videotransmission af byrådsmøder /32687 Orientering om "Prof på Tværs" & de 5 flagskibe /28429 Drøftelse af studietur i 2015 for Social- og Sundhedsudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget Orientering Eventuelt...17 Assens Kommune, 1 af 18

2 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt / tildelingsrunde 2015 Direktør for Innovation og Netværk indstiller, at det drøftes og der træffer beslutning vedrørende Tildelingsudvalgets indstilling. Beslutningstema: Innovation- og Medborgerskabsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende Tildelingsudvalgets indstilling. I henhold til Assens Kommunes Frivillighedspolitik på det sociale område skal der to gange om året uddeles tilskud til det frivillige sociale arbejde. Ansøgningsfristen for 1. tildelingsrunde 2015 var den 1. december Der er afsat kr. til fordeling i Tildelingsudvalget har modtaget og behandlet 79 ansøgninger. På sit møde den 9. december 2014, har tildelingsudvalget uddelt kr. Der er således kr. til fordeling i 2. tildelingsrunde Tildelingsudvalget har udarbejdet indstilling på baggrund af tildelingskriterierne i Frivillighedspolitikken. Lovgrundlag: Servicelovens 18. Økonomi: Budget for 2015 er kr. Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: tildelingsrunde 2015.pdf Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøftede sagen og godkendte indstillingen /25960 Uddelinger fra Landdistriktspuljen 2014 Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at orienteringen om bevillinger fra Landdistriktspuljen, Straks-puljen og Pulje til samlingssteder 2014 tages til efterretning. Assens Kommune, 2 af 18

3 Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som orienteringssag. I forbindelse med Innovations- og Medborgerskabsudvalgets godkendelse af kriterier for landdistriktspuljerne og puljen for samlingssteder 2015, fremlægges hermed en oversigt over tildelinger fra landdistriktspuljerne og pulje for samlingssteder i Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Uddelinger fra Landdistriktspuljen 2014.pdf Uddelinger fra Straks-Puljen 2014.pdf Uddelinger fra pulje for samlingssteder 2014.pdf Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen om bevillinger fra Landdistriktspuljen, Straks-puljen og Pulje til samlingssteder 2014 til efterretning /6866 Høring vedrørende strategi for LAG MANK Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at orienteringen om høringsvar til forslag om strategi for Lokale Aktions Grupper, Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde Kommuner (LAG MANK), og den efterfølgende svarskrivelse fra LAG MANK tages til efterretning. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som orienteringssag. LAG MANK (Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde Kommuner) fremsendte den 21. november 2014 forslag til strategi for LAG MANK i perioden I forslaget lægges op til, at LAG MANK får tre hovedindsatsområder: Styrkelse af lokalproducerede kvalitetsfødevarer Udvikling af attraktive naturoplevelser Udvikling af nye bosætningsinitiativer For uddybelse af indsatsområderne henvises til bilag. Assens Kommune, 3 af 18

4 LAG MANK udbad sig en administrativ tilbagemelding, hvilken blev afgivet den 11. december efter behandling i Assens Kommunes direktion. Svarskrivelsen er vedlagt som bilag. Den 18. december fremsendte LAG MANK en besvarelse af spørgsmålene. Der bliver ikke ændret i strategien for LAG MANK, der nu sendes til endelig godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Svarskrivelsen fra LAG MANK er vedlagt som bilag. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Bekendtgørelse nr. 927 af 08/ Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: SV: Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark LAG MANK - Svar til kommuner og Region Syddanmark ifm godkendelse af udviklingsstrategi.pdf Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen om høringsvar til forslag om strategi for Lokale Aktions Grupper, Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde Kommuner (LAG MANK), og den efterfølgende svarskrivelse fra LAG MANK til efterretning /29378 Kultur i børnehøjde - udmøntning af midler Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at retningslinjerne for puljen til Kultur i børnehøjde godkendes. Beslutningstema: Sagen fremlægges i Innovations- og Medborgerskabsudvalget til beslutning om retningslinjer for puljen til Kultur i børnehøjde Af Assens Byråds budgetaftale fremgår det, at parterne ønsker at styrke musik, teater, sang og billedkunst i skolen. Der er derfor afsat midler til blandt andet at sikre og udvikle det igangværende samarbejde mellem Assens Sangkraftcenter, musikskolen og folkeskolerne. Der er afsat kr. i 2015 og kr. i hvert af årene 2016, 2017 og Af disse er kr. i 2015 og kr. i hvert af de følgende år øremærket til Assens SangKraftcenter (ASK) med henblik på at kunne tilbyde undervisningsforløb v/ Musikskolen og Assens Sangkraftcenter på næsten alle skoler, at kunne udbyde efteruddannelsestilbud og sangundervisning til lærere og at øge ledelseskapaciteten i Assens Kommune, 4 af 18

5 ASK. ASK vil snarest muligt fremsende et mere detaljeret budget for anvendelsen af midlerne. Pr. år resterer således kr. Det er Innovations- og Medborgerskabsudvalgets opgave at udmønte disse midler. Herunder følger forslag til retningslinjer for en pulje til Kultur i børnehøjde Forslaget er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af skoleleder Trine Birgitte Traun, Brylle Skole, afdelingsleder Lisbeth Olsson, Assens Ungdomsskole, og kultur- og fritidskonsulent Katrine West, i samarbejde med direktør for Innovation og Netværk Rikke Berg. Retningslinjer for tildeling af støtte fra puljen til Kultur i børnehøjde (forslag) Formål Puljen til Kultur i børnehøjde er oprettet af Assens Byråd med det formål at styrke musik, sang, teater og billedkunst i skolen og at sikre et kvalitetsløft på området kultur for børn. De aktiviteter, der understøttes, bør formidle kunstnerisk autenticitet og give indblik i kunstneriske processer, på andre måder end den almindelige undervisning er i stand til. Desuden bør aktiviteterne så vidt muligt indtænke muligheden for synergi med andre kulturtilbud i kommunen og med andre puljer for eksempel huskunstnerordningen og børneteaterrefusionsordningen. Den samlede årlige pulje på er på kr. Heraf er der afsat kr. til området teater / drama og kr. til området billedkunst. Hvem kan søge? Skoler, der har indgået partnerskaber med foreninger, institutioner eller andre kulturaktører, fortrinsvis i Assens Kommune, kan søge puljen. Det er op til skolerne at kontakte relevante aktører og indgå aftale om partnerskab. Et partnerskab defineres som en forpligtende aftale mellem en skole og en forening, institution eller anden kulturaktør om et konkret forløb. Partnerne udformer i fællesskab en ansøgning med udgangspunkt i et ansøgningsskema. Hvordan bedømmes ansøgningerne? Innovations- og medborgerskabsudvalget bedømmer ansøgningerne efter følgende kriterier: Aktiviteten skal understøtte formålet med puljen, herunder fremme læring på kulturområdet. Aktiviteten skal indgå i en større helhed - altså i et undervisningsforløb, som del af et valgfag eller som understøttende undervisning. Aktiviteten skal involvere eleverne aktivt. Partnerskaber med aktører og foreninger i Assens Kommune prioriteres højt. Ansøgninger, der involverer synergi med andre støtteordninger, fx Huskunstnerordningen og Børneteaterrefusionsordningen, prioriteres højt. Den enkelte tildeling kan højest udgøre kr. Hvordan søger man puljen? Assens Kommune, 5 af 18

6 Der er én årlig ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen er 1. maj for ansøgninger vedrørende det kommende skoleår. Ansøgningsskema skal altid benyttes. Alle relevante bilag vedrørende aktiviteten skal medsendes. Ansøgningen skal være vedlagt budget for aktiviteten. Der er ikke krav om medfinansiering. Såfremt Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkender ovenstående retningslinjer, opstilles der en tidsplan og en handlingsplan for den praktiske organisering. Der udarbejdes desuden en liste til inspiration ved partnerskabssøgning. Listen omfatter aktører, der er taget kontakt til, og som har tilkendegivet interesse for at indgå partnerskaber med skolerne eller være behjælpelige med formidling af kontakter og projektforslag. Det angives, hvilken slags aktiviteter hver af disse aktører vil kunne gå ind i. Det står skolerne frit for at finde andre samarbejdspartnere inden for teater / drama og billedkunst. Listen er altså kun tænkt som et redskab til hjælp og inspiration. Derudover skabes der opmærksomhed på skolerne om puljen, for eksempel ved at skolelederne orienteres om den på et møde først i det nye kalenderår. Projektet evalueres efter det første år, med henblik på justering af modellen for de kommende år. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: I budgetaftalen er der til styrkelse af musik, sang, teater og billedkunst i skolen afsat kr. i 2015 og kr. i hvert af årene 2016, 2017 og Af disse er kr. i 2015 og kr. i hvert af de følgende år øremærket til Assens SangKraftcenter, ASK. Pr. år resterer kr. til teater og billedkunst. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkendte retningslinjerne for puljen til Kultur i børnehøjde. Udvalget pointerede vigtigheden af en god annoncering af puljen til skolerne og andre interessenter /32594 Udmøntning af pulje til aktiviteter, der kan understøtte øget deltagelse og medansvar hos borgerne i Assens Kommune Assens Kommune, 6 af 18

7 Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at forslaget til udmøntningen af puljen til aktivt medborgerskab godkendes. Beslutningstema: Innovations- og Medborgerskabsudvalget skal tage stilling til forslaget vedr. udmøntningen af puljen til aktivt medborgerskab. Der er i budgettet for 2015 afsat 0,5 mio. kr. til en række aktiviteter, der kan understøtte øget deltagelse og medansvar hos borgerne i Assens kommune. Initiativerne er relateret til det politiske mål om at styrke det aktive medborgerskab i Assens kommune. Der skal således igangsættes initiativer, der styrker deltagelse og medansvar hos borgerne med udgangspunkt i deres forskellige ressourcer, interesser og behov. Initiativernes effekt skal følges over en flere-årig periode, og der er skal derfor gennemføres en kortlægning af borgernes deltagelsesniveau og holdning til deltagelse og medbestemmelse i Assens kommune i Initiativerne omfatter følgende aktiviteter: 1) Forsøg med ungebudget i relation til etablering af ungdomskulturhus, herunder: Afvikling af inddragelsesprocesser (eks. kommunikation vha. Facebook, plakater, invitationer o.l. samt afstemning) Realisering af unges projekter 2) Udvikling af en ny struktur for lokalsamfundsudvikling (model for nærdemokrati), herunder: Administrativ procesbistand Afvikling af inddragelsesprocesser (eks. borgermøder og møder med lokale foreninger) Driftstilskud til eventuel etablering og opstart af paraplyforening for lokale foreninger Driftstilskud til eventuel etablering og opstart af nye lokalråd/lokale foreninger 3) Revision af borgerinddragelsespolitik og Frivillig politik, herunder afvikling af inddragelsesprocesser 4) Før-måling af borgernes deltagelsesniveau og holdning til deltagelse og medbestemmelse i Assens kommune, gennemført v. ekstern analyseinstitut. Assens Kommune, 7 af 18

8 Økonomi: Initiativerne afholdes samlet set indenfor den samlede ramme på 0,5 mio. kr. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Powerpoint - udvikling af det aktive medborgerskab Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkendte forslaget til udmøntningen af puljen til aktivt medborgerskab /4287 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at status på de 32 digitaliseringsprojekter tages til efterretning. Beslutningstema: Status på de 32 projekter i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. KL s bestyrelse vedtog i november 2010 en fælleskommunal digitaliseringsstrategi og Assens Kommune besluttede at tilslutte sig strategien. Til understøttelse af strategien er der udarbejdet en handlingsplan med 32 digitaliseringsprojekter, der sætter dagsordenen for digitalisering til og med Følgende projekter indgår i handlingsplanen: Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service 1.2 Effektiv digital selvbetjening 1.3 Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling 1.4 Kommunalt indhold på min side på borger.dk 1.5 Kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk 1.6 Optimering af Digital Post og Fjernprint Beskæftigelsesområdet 2.1 Data og snitflader på beskæftigelsesområdet 2.2 Digital a-kasse kommunikation 2.3 Digitalisering af løntilskud og fleksjob 2.4 Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet 2.5 Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet Børne og kulturområdet 3.1 Den digitale skole 3.2 It-infrastruktur i folkeskolen 3.3 Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen 3.4 Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud 3.5 Det digitale bibliotek 3.6 DUBU digitalisering af området for udsatte børn og unge Social- og sundhedsområdet Assens Kommune, 8 af 18

9 4.1 Digitalisering af handicappede og udsatte voksne området (DHUV) 4.2 Hjemmesygeplejens integration til det Fælles Medicinkort 4.3 Udbredelse af MedCom kommunikation 4.4 Kommunernes adgang til kronikerdata 4.5 Velfærdsteknologi 4.6 Kommunerne på sundhed.dk 4.7 Fælles sprog III på ældre og sundhedsområdet Teknik og miljøområdet 5.1 Min digitale byggesag (MDB) 5.2 Fælleskommunal standardisering af geodataområdet 5.3 Digitalisering af planer delprojekt om kommuneplaner 5.4 Digitalisering af planer delprojekt om lokalplaner 5.5 Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet Sammenhængende it og konkurrence 6.1 Program for sammenhængende it uden monopoler 6.2 Konkurrence på monopolområderne 6.3 FLIS Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis 32 projekter er implementeret i de enkelte direktørområder. Projekterne er forankret hos fagområderne med den enkelte fagchef som ansvarlig for gennemførelsen. I hvert projekt er ligeledes udpeget en tovholder. Tovholderens rolle afhænger af projektets størrelse. Lovgrundlag: Der bliver løbende udarbejdet lovgivning på fagområderne i forbindelse med gennemførslen af Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Økonomi: Der bliver løbende udarbejdet nationale business cases for projekterne, som skal omsættes til lokale forhold i Assens Kommune. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Afrapportering på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi oktober 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget udtrykte stor tilfredshed med arbejdet med den Fælleskommunale digitaliseringsstrategi, og tog status på de 32 digitaliseringsprojekter til efterretning /17154 Ellevilde Haver Direktøren for Velfærd tager orienteringen om endeligt budget for skolehaveprojektet Ellevilde Haver til efterretning. Assens Kommune, 9 af 18

10 Beslutningstema: Sagen forelægges som orienteringssag. På mødet i Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 1. december 2014 blev der givet en orientering om ansøgning om midler fra Ministeriet for By, Bolig og Land til skolehaveprojekt i Assens Kommune. Det endelige budget for projektet fremlægges for udvalget. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Børne- og Uddannelsesudvalget. Bilag: Ellevilde Haver - Projektbudget - Bilag 2.xlsx Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen om endeligt budget for skolehaveprojektet Ellevilde Haver til efterretning /4287 Økonomisk analyse af KMD-aftaler Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om opfølgning på undersøgelse vedrørende Assens Kommunes engagement ved KMD. Indledning I begyndelsen af maj måned igangsatte Assens Kommune i samarbejde med konsulentfirmaet FalckEkdahl en undersøgelse af kommunens aftaler med KMD. Formålet var at afdække, hvorfor vi som kommune oplevede stigende priser på trods af, at vi gennem udbudsaftaler og aftaler gennem KOMBIT havde fået lovning på lavere priser. FalckEkdahl har i undersøgelsen overordnet sammenlignet de faktiske betalte beløb i 2013 til KMD med indholdet af vores kontrakter. Fra Assens Kommune har økonomikonsulenter deltaget i undersøgelsen. Resultater af KMD-analysen Analysen viser følgende nye aktiviteter/køb ved KMD (ift. 2013) KMD-vagtplan - 15 nye Assens Kommune, 10 af 18

11 licenser KMD-net kommunikation KMD-debitor print Implementering af KMDtjenestemandspension Milepælsfaktureringer KMD-OPUS TrueTrade (e-handel) snitflade Stamdata OPUS Boliglån Snitflader, prisreguleringer større end KL-skøn I alt Øvrige resultater af undersøgelser En del af undersøgelsen har været at vurdere, hvilke udgifter der kunne reduceres i forhold til KMD følgende udgifter er bortfaldet/reduceret: Opsigelse af kontaktcenterløsning Mindre forbrug på forbrugsafhængige systemer Opsigelse/omlægning af en række licenser Yderligere undersøgelser Undersøgelsens resultater giver anledning til at iværksætte en række initiativer med henblik på at få en forbedret økonomistyring af IT-udgifterne til KMD fremadrettet. Undersøgelse af prisfremskrivningsprocedurer fra KMD. Undersøgelse af de enkelte kontrakter set i forhold til indbyggertal. Der skal udarbejdes en standardkontrakt, som skal gælde for køb af nye ITprodukter fra samtlige leverandører, ikke kun i forhold til KMD. På sigt skal dette sikre ensartede vilkår i kontrakterne, som vil gøre opfølgning og udgiftskontrol nemmere. De interne arbejdsgange i Assens Kommune i forbindelse med indgåelse af aftaler og kontrakter på IT-området skal præciseres og sikres implementering, så den reelle beslutning vedrørende IT bliver truffet af fagchefen, således at kontrakter først finder vej til IT/Digitalisering efter aftalen reelt er indgået. Contract management Contract management handler i princippet om styring af kontrakter, udbudsprocesser, kontrol af fakturaer, budgetopfølgning (en del af IT-governance). Målet med ovenstående styringsredskaber er at skabe et overblik over de faktiske omkostninger ved de nuværende kontrakter, så vi opnår en viden, der kan sikre, at fremtidige kontrakter kan værdisættes mere præcist før indgåelse, og bedre vil kunne sammenlignes med tilsvarende kontrakter på eksisterende løsninger. Dette arbejde vil kræve en betydelig arbejdsindsats fra IT men i høj grad er der brug for økonomikonsulenttimer til det dybdegående arbejde. Endvidere vil det også kræve juridiske vurderinger i processen. Assens Kommune, 11 af 18

12 Konklusion i forhold til budget 2015 I forhold til KMD-udgifterne er IT-budgettet ændret således, at udgifterne bliver konteret meget detaljeret. Dette er nødvendigt for at kunne udarbejde budgetopfølgninger i forhold til KMD. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen til efterretning /31151 Videotransmission af byrådsmøder Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at videotransmission af byrådsmøder drøftes. Beslutningstema: Drøftelse af muligheden for at indføre videotransmission fra byrådsmøder. På baggrund af udvalgsformandens ønske om en drøftelse af videotransmitterede byrådsmøder i Innovation- og Medborgerskabsudvalget, er der indhentet erfaringer fra de fire fynske kommuner (Svendborg, Odense, Middelfart og Nordfyns), der i dag videotransmitterer deres byrådsmøder. Odense, Svendborg og Nordfyns Kommune benytter sig af en løsning, hvor byrådsmøderne kan ses live såvel som efterfølgende on demand, mens Middelfart Kommunes byrådsmøder udelukkende kan ses efterfølgende. Yderligere er der indhentet oplysninger om seertal og priser fra Kommune TV, der i dag varetager 19 kommuners videotransmission. Kommune TV leverer Nordfyns Kommunes løsning, mens både Svendborg og Middelfart benytter sig af mindre lokale foreninger. Odense Kommune benytter sig af flere virksomheder, der leverer den samlede løsning. De indhentede erfaringer kan danne baggrund for udvalgets drøftelse. Hvorfor transmitterer andre kommuner fra byrådsmøderne? De fire adspurgte kommuner forklarer forholdsvis enslydende, at det, i forhold til borgerinddragelse, er åbenhed og tilgængelighed, der er de primære begrundelser for fordele ved videotransmitterede byrådsmøder. Kommunerne pointerer, at videotransmission af byrådsmøder: gør det muligt at nå ud til flere borgere skaber transparens og åbenhed om politiske beslutninger giver borgerne mulighed for at få indblik i den politiske diskussion, der ligger bag en given beslutning, hvilket det skrevne referat ikke bidrager til Assens Kommune, 12 af 18

13 en øget tilgængelighed kan medvirke til en øget forståelse for de politiske beslutninger øger tilgængeligheden, da det er muligt for borgere at orientere sig i sager, som de har interesse i, hvor og hvornår det passer dem øger brugervenligheden overfor borgere, der grundet fysiske forhold ikke har mulighed for at møde op ved kommunens byrådsmøde øger brugervenligheden overfor borgere, der har vanskeligt ved at læse/forstå de skrevne referater, men som har nemmere ved at forstå det talte sprog Arbejdsredskab en praktisk fordel Yderligere fremhæver flere af kommunerne, at videotransmitterede byrådsmøder kan virke som et arbejdsredskab for politikere såvel som kommunens administrative personale. Eksempelvis giver det videotransmitterede byrådsmøde mulighed for, at en medarbejder kan se eller gense hele den politisk debat bag en beslutning, som har betydning for vedkommendes arbejdsområde, hvilket det skrevne referat ikke giver mulighed for. Samtidig kan man forestille sig at særlige emner, der har stor interesse hos borgerne, vil give mange borgere anledning til at se eller gense det drøftede punkt. Flere af kommunernes løsning er udviklet således, at optagelserne efterfølgende bliver redigeret og tilpasset i overensstemmelse med dagsordenspunkterne, således det er muligt at orientere sig i netop det dagsordenspunkt, hvori man har interesse. Dette er ikke muligt ved Middelfarts løsning. Kommune TV har udviklet en gratis app, der gør det muligt at se byrådsmøderne på smartphones, tablets m.v. Politikernes og borgernes reaktioner De adspurgte kommuner oplever stort set ingen reaktioner fra borgerne af hverken negativ eller positiv karakter. Få negative reaktioner i forbindelse med svigtende livesignal eller lign. De adspurgte kommuner har ikke oplevet, at politikerne, efter installationen af videoudstyret, har ageret anderledes under byrådsmøderne. Kommunerne har ikke oplevet, at videotransmission af byrådsmøderne har bevirket øget borgerdeltagelse ved møderne efterfølgende. Hvor mange ser med? Live: Kommune TV oplyser, at et byrådsmøde oftest ses af borgere live. On demand: Generelt ses byrådsmøder on demand med en faktor 10. Dvs., at hvis 20 borgere har set det live, vil det efterfølgende typisk ses af ca. 200 borgere on demand de kommende dage/uger. Efter et par måneder ligger et typisk byrådsmøde på mellem 300 og 400 visninger. Nordfyns Kommune opnåede 850 visninger på deres første videotransmitterede byrådsmøde, men kommunen selv, såvel som Kommune TV påpeger, at dette ikke kan forventes fremover. Seertallet faldt herefter til henholdsvis 289 og 78 visninger ved de to efterfølgende byrådsmøder. Nordfyns Kommune havde forinden første transmission kommunikeret bredt ud i kommunen igennem avisannoncer, hjemmesider, Facebooksider, nyhedsbreve, Assens Kommune, 13 af 18

14 foreninger, landdistriktsrådene, kommunens samfundsfagslærere, m.v. for at promovere de videotransmitterede byrådsmøder. Nordfyns Kommunes årlige udgifter er ca kr. Svendborg Kommunes årlige udgifter er ligeledes ca kr. Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøftede videotransmission af byrådsmøder. Udvalget rejste nogle spørgsmål til afklaring i administrationen, herunder bl.a. mulighed for at Assens Kommune selv varetager opgaven. Temaet beskrives som en budgetblok til forhandling i forbindelse med budget /32687 Orientering om "Prof på Tværs" & de 5 flagskibe Direktøren for Innovation og Netværk indstiller at orientering om Prof på Tværs & de 5 flagskibe tages til efterretning. Beslutningstema: Der gives en orientering om Prof på Tværs og hvor langt administrationen er med at få etableret de 5 flagskibe samt ledelsesinformationen omkring Prof på Tværs. Siden august 2014 har administrationen arbejdet på at få beskrevet de formelle rammer omkring Prof på tværs og etableringen af henholdsvis helhedsnetværk og innovationsnetværk. Direktionen har ønsket at etablere 5 flagskibe i opstartsfasen af Prof på Tværs. Formålet med flagskibene er at øge kommunens fokus omkring særligt relevante udfordringer for borgerne. Endvidere ønsker Direktionen at bruge flagskibene til at sikre læring og organisatorisk videndeling i forhold til at kunne lave løbende tilpasninger af netværksarbejdsformen. I perioden fra august 2014 til november 2014 har fagchefer, stabschefer og vicedirektører været med til at kvalificere mulige områder/udfordringer, som kunne agere flagskibe. Forslagene er blevet drøftet på direktionsmøde primo november og de valgte flagskibe blev præsenteret på Assens Kommunes Temadag 18. november. Der bliver nedsat 2 helhedsnetværk samt 3 innovationsnetværk, hvoraf det første helhedsnetværk er sat i gang, resten forventes igangsat i 1. kvartal Herefter vil de decentrale enheder/institutioner få muligheden for selvstændigt at nedsætte netværk. For at sikre en tilpas ledelsesinformation omkring netværksarbejdet, bliver kommende netværksejere bedt om at indsende en netværksaftale for et kommende netværksforløb til direktøren for Innovation og Netværk. På den måde kan Innovations- og Medborgerskabsudvalget løbende blive orienteret omkring udbredelsen af netværksarbejdsformen i Assens Kommune. Det giver også mulighed for at kunne give lederne et øjebliksbillede af, hvor i organisationen der nedsættes tværgående netværk og hvor stort et ressourcetræk, der anvendes. Efter endt netværksforløb vil der være en systematisk opfølgning på, om netværkets arbejde har den ønskede effekt for borgerne, som netværksejeren har beskrevet i netværksaftalen. Assens Kommune, 14 af 18

15 Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orientering om Prof på Tværs & de 5 flagskibe til efterretning /28429 Drøftelse af studietur i 2015 for Social- og Sundhedsudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget Direktøren for Velfærd og direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøfter programskitse for studieturen, og træffer beslutning om rejseugen og eventuel justering af programskitse. Beslutningstema: Planlægning af fælles studietur i 2015 for Social- og Sundhedsudvalget og Innovationsog Medborgerskabsudvalget drøftes. Hvert udvalg har budgetlagt en studietur i valgperioden. Social- og Sundhedsudvalget har derfor drøftet studietur. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 3. september 2014, at der udarbejdes udkast til studietur sammen med Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget ønskede i forlængelse heraf et klart fokus på velfærdsteknologi, innovation og samskabelse. Et mindretal bestående af Malene Rye Andersen (Ø) ønskede, at studieturen også skulle indeholde inspiration i forhold til mad og måltider. Der arbejdes nu med muligheden for at studieturen finder sted i uge 17. Programskitse er vedlagt som bilag. Fra 1. januar 2014 trådte en helt ny politisk og administrativ struktur i Assens Kommune i kraft. Ambitionen med et nyt tværgående politisk udvalg, Innovations- og Medborgerskabsudvalget, og ambitionen med et nyt stort og samlet velfærdsområde går hånd i hånd. Velfærden i Assens Kommune skal nytænkes og nye og bedre løsninger på borgernes udfordringer skal drives frem gennem: 1) øget inddragelse af ny teknologi, 2) tværfaglighed og helhedsorienterede løsninger og 3) øget inddragelse af ressourcer hos aktive medborgere. Det overordnede ansvar for udviklingen af de tre målsætninger er forankret i Innovations- og Medborgerskabsudvalget, men den konkrete udmøntning heraf skal i høj grad ske igennem beslutninger i Social- og Sundhedsudvalget. Assens Kommune, 15 af 18

16 Studieturen har derfor to formål. For det første, at hente inspiration til at gentænke og forny velfærden i Assens Kommune, så vi får bedre kvalitet og effektivitet gennem øget brug af velfærdsteknologi og gennem samskabelse med borgerne, frivillige sociale foreninger og virksomheder. For det andet at sikre fælles forståelse og tydelig sammenhæng mellem de nye initiativer, der tages i hhv. Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, eksempelvis sammenhæng mellem: Velfærdsteknologiske investeringer og kvaliteten på plejehjem, bosteder, m.v. Frivillighedspolitik og samspillet mellem frivillige og personalet på kommunens institutioner Udviklingen af det aktive medborgerskab og øget inddragelse af borgernes egne ressourcer i deres sagsbehandling. Studieturen vil således være det første skridt i retning af at sikre tværgående politiske sammenhænge, og understøtte Byrådets vision og ambition med den nye udvalgsstruktur. Programskitsen for den fælles studietur afspejler de ovennævnte velfærdstemaer og indeholder derfor besøg i forskellige organisationer/institutioner, som konkret kan fremvise resultater af arbejdet med samskabelse med frivillige på det sociale område, tværgående arbejde på tværs af sektorer, aktivt medborgerskab og velfærdsteknologi. Målet for studieturen er Island. Et nordisk land, der på bagkanten af den økonomiske krise har skullet retænke den offentlige sektor blandt andet ved brug af samskabelse, innovation og velfærdsteknologi. Gennem kontakt til det Nordiske ministerråd og det Islandske Velfærdsministerium, er det således søgt afdækket, at der er både en relevant kontekst og relevante besøgssteder til at give god inspiration til de to udvalgs fortsatte og sammenhængende udviklingsarbejde. Social- og Sundhedsudvalget og Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Foreløbig programskitse til studietur uge 17 Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøftede oplægget til studieturen, og tilsluttede sig at tage af sted i uge 17, og ønskede at muligheden for at rejse søndag undersøges. Udvalget tilsluttede sig programskitsen. 13. Orientering 1) Studietur til Skotland Økonomiudvalget og formanden for Innovations- og Medborgerskabsudvalget har været på studietur til Skotland der er lavet et notat med opsamling fra turen. Assens Kommune, 16 af 18

17 2) Afrapportering fra studerende v. Roskilde Universitet (RUC) Studerende fra RUC har i foråret 2014 skrevet opgave om udfordringer og muligheder i forhold til kommunikationen mellem kommunalpolitikere og unge borgere i Assens Kommune. Opgaven er vedlagt som bilag. 3) Nyhedsbrev om Prof på tværs 4) Temamøde i Byrådet den om Prof på tværs 5) Ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters pulje til fornyelsen af bymidter, handelsgade og mindre byer Udvalget blev i december 2014 orienteret om kommunens ansøgning til ministeriets pulje til fornyelse af bymidter, handelsgader og mindre byer. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har nu udvalgt 7 ansøgninger ud af 43 indkomne. Assens Kommunes ansøgning er desværre ikke blandt de udvalgte. 6) Evaluering af landsbypedelordningen Bilag: Pkt. 1 - Notat fra studietur til Skotland Pkt. 2 - Hvor skal det aktive medborgerskab stå Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog orienteringen til efterretning. 14. Eventuelt Udvalget foreslog, at der planlægges en fælles temadag om velfærdsteknologi for Innovations- og Medborgerskabsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Assens Kommune, 17 af 18

18 Underskriftsside Charlotte Christiansen Henning Jensen Bodil Boesgaard Tage Kiltang Bartholin Ena Nørgaard Leif Rothe Rasmussen Lars Søgaard Assens Kommune, 18 af 18

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere