Region Sjælland Afdelingen for Specialfunktioner Afsnit G2 Færgegårdsvej Vordingborg Tlf.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Sjælland Afdelingen for Specialfunktioner Afsnit G2 Færgegårdsvej 15 4760 Vordingborg Tlf.nr.: 55 35 1245"

Transkript

1 Region Sjælland Afdelingen for Specialfunktioner Afsnit G2 Færgegårdsvej Vordingborg Tlf.nr.:

2 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende Denne side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland og de følgende sider beskriver de specifikke forhold i den kliniske enhed. I foråret 2008 vedtog Regionsrådet en Psykiatriplan for Region Sjælland. Planen har undertitlen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer «og beskriver en række initiativer, der skal skabe én sammenhængende og tidssvarende psykiatri for hele regionen. Siden har Psykiatriledelsen udsendt en statusrapport, der giver et samlet overblik over alle de initiativer, der er gennemført som følge af Psykiatriplanen. I Statusfolderen kan det bl.a. læses at: De enkelte enheder i Psykiatrien i regionen skal arbejde ud fra et fælles overordnet værdigrundlag, der lægger vægt på samarbejde, relationer og fokus på Recovery. Det er formålet at anvende patienternes og de pårørendes viden, holdninger og ressourcer og derved opnå det bedst mulige behandlingsforløb. Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Link til information om Psykiatrien Region Sjælland for både patienter, pårørende og fagpersonale: Organisering af Psykiatrien Region Sjælland: Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Derfor vil vores uddannelsestilbud også være meget forskellige fra sted til sted. På dette link kan du finde yderligere information om alle vores behandlingssteder opdelt efter geografi eller type: 2

3 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår, herunder en redegørelse for de vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer og kompetencer. Ældrepsykiatrien er en del af behandlingspsykiatrien i Region Sjælland, som ledelsesmæssigt hører under Afdelingen for Specialfunktioner. Ældrepsykiatrien tager sig af ældre (75 år og derover) mennesker med psykiatriske lidelser eller problemstillinger i Region Sjælland. Ældrepsykiatrien tilbyder såvel psykiatrisk hospitalsbehandling og sygepleje som ambulant psykiatrisk pleje og behandling. Den psykiatriske hospitalsbehandling varetages på et lavskærmet sengeafsnit med mulighed for skærmning på alle niveauer. Skærmning indtager en vigtig plads i moderne psykiatrisk sygepleje og behandling. Skærmning er beskyttelse eller værn mod stimuli, som kan forårsage angst, kaos og dermed følgende mangel på selvkontrol hos patienten. Skærmning bygger på relationen mellem den skærmede patient og plejepersonalet, og kontaktpersonsystemet er en central forudsætning for skærmning. Indretning af det fysiske miljø er ligeledes en væsentlig bestanddel. Den ambulante indsats er bygget op omkring et tværfagligt team, hvor størstedelen består af psykiatriske distriktssygeplejersker/primærbehandler, der har kontakt med patienten i hans eller hendes eget hjem. Derudover er der etableret en klinik til udredning af demenstilstande. Alt sammen er placeret i psykiatrien i Vordingborg. Afdeling for Specialfunktioner har afsnit, teams og klinikker i Vordingborg, Roskilde, Dianalund og Slagelse. De to ældrepsykiatriske sengeafsnit, som har betegnelsen G1 og G2 ligger i Vordingborg. De fysiske rammer Praktikstedets uddannelsestilbud har udgangspunkt i døgnafsnittet, der er normeret til 14 patienter fordelt på 12 sengestuer, hvoraf 5 ligger i en del af afsnittet der er indrettet med enestuer, opholdsstue og tekøkken bygget sådan, at det kan skærmes fra resten af afsnittet alt efter patienternes øjeblikkelige behov. En spisestue og en dagligstue udgør fællesarealer for patienter, pårørende og personale. Plejepersonalet Plejepersonalet i døgnafsnittet er sammensat af plejere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Sygeplejerskerne har været ansat i ældrepsykiatriens døgnafsnit mellem 1 og 40 år, og distriktssygeplejerskerne har mellem 10 og 30 års psykiatrisk erfaring. Der er ansat en udviklingssygeplejerske i Afd. for Specialfunktioner. Afdelingssygeplejersken i døgnafsnittet har gennemført specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje Alle de ansatte sygeplejersker har i årenes løb gennemført efteruddannelsesaktiviteter af forskellig art og har både interesse for og erfaring med undervisningsopgaver, klinisk vejledning og refleksion. Plejerne især har mange års erfaring i psykiatrien. En del af plejerne har læst til social og sundhedsassistenter. Plejere og social- og sundhedsassistenterne har gennem årene deltaget i en del supplerende kurser og undervisning. Der er afsnitsinstruktører vedrørende psykofysisk greb og konflikthåndtering og forflytningsinstruktører som formidler viden vedrørende forflytninger. Der er 2 ansvarlige praktikvejledere for social og sundhedsassistenter hvoraf 1 er i gang med 3

4 Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Der er to kliniske vejledere i afsnittet, som begge har vejlederuddannelsen som svarer til en 1/6 diplomuddannelse. For tiden er 1 klinisk vejleder i gang med Specialuddannelsen i Psykiatri. Uddannelsesansvarlig sygeplejerske har en 3/6 diplom uddannelse inden for den Sundhedsfaglige gren. Sygeplejefaglige forhold De sygeplejefaglige, tværfaglige og tværsektorielle forhold. Herunder de patientsituationer, - fænomener, -forløb, samt sygeplejefaglige opgaver og - metoder, der danner det faglige grundlag for, at de uddannelsessøgende kan udvikle de kompetencer, der er beskrevet for uddannelsesperioden. Patienterne i ældrepsykiatrien Døgnafsnittet er som nævnt normeret til 14 patienter, og pladserne er altid udnyttede. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 30 dage. De fleste patienter i ældrepsykiatrien lider af depression, demens eller delir ikke sjældent af flere af disse lidelser på en gang der alle forekommer særlig hyppigt i en høj alder. Hertil kommer patienter med forskellige psykotiske tilstande eller personlighedsforstyrrelser, idet vi modtager patienter med alle former for psykiatriske tilstande eller problemstillinger. Afsnittet modtager ligeledes retsligt anbragte patienter. Pleje og arbejdsformer Hele den ældrepsykiatriske indsats er bygget op omkring miljøterapeutiske principper, hvor vi bevidst arbejder på at opbygge et behandlingsmiljø, der er præget af gode og konstruktive relationer mellem patienter, pårørende og personale. Vi tilstræber en sammenhæng mellem den ambulante ældrepsykiatriske behandling og pleje, og den der foregår i hospitalsregi. Distriktssygeplejerskerne er ofte involveret i de forløb, hvor patienter indlægges på døgnafsnittet, og vi samarbejder for at forberede indlæggelser bedst muligt og give optimal efterbehandling og pleje. Målet er at opbygge patientforløb, som patienterne oplever som sammenhængende, konstruktive og kontinuerlige. Vi bestræber os dermed på at udvikle en atmosfære af tryghed og sikkerhed, der giver patienten optimale muligheder for at bruge sine ressourcer i en egenomsorgsindsats, der styrker selvværd og selvindsigt og fremmer identitetsfølelsen. Det trivselsfremmende miljø danner rammen om en jeg- Styrkende sygepleje i døgnafsnittet, hvor der arbejdes efter kontaktpersonsystemet. Afsnittets kontaktpersonsystem er beskrevet. Menneskesyn Vi ser mennesket som aktivt og unikt og vi betragter mennesket som en helhed med fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og åndelige behov. Mennesket skal ses i sammenhæng med sin specielle baggrund og skal respekteres som et selvstændigt individ, der er ansvarlig for sit eget liv og for de valg det træffer. Menneskets opfattelse af sig selv og sine muligheder vil være resultat af tidligere erfaringer. Mennesket er et socialt væsen, der er afhængig af et fællesskab for at leve meningsfuldt og føle tryghed i tilværelsen. Mennesket påvirkes af omgivelserne og det er i dette samspil mennesket udvikles. Dette menneskesyn er universelt og gælder for alle mennesker på alle alderstrin. Afdelingens værdier bygger 4

5 på respekt som værende den vigtigste værdi i alle mellemmenneskelige sammenhænge. Der skal udvises respekt i relationen mellem patient/pårørende og personale, mellem faggrupper samt i samarbejdet med tværsektorielle samarbejdspartnere. Syn på sygepleje Der er i sengeafdelingen udarbejdet værdigrundlag for plejen som bygger på Merry Scheel s sygeplejeteori om den interaktionelle sygepleje, samt Kari Martinsens omsorgsteori. Sygeplejen i afdelingen kendetegnes ved professionel omsorg og bygger på fagets særlige viden, erfaring og kunnen. Omsorg stiller krav om nærvær og indlevelse over for patienten og det stiller krav om at være villig til i samspil at finde frem til, hvad den anden er bedst hjulpet med uden at "tage over" eller være efterladende. Plejepersonalet må være solidarisk med patienten, tænke i helheder og kunne se patienten i al sin mangfoldighed og huske, at virkeligheden opleves forskelligt fra menneske til menneske. Vi må have øje for den enkelte patients familiemæssige forhold, kulturelle traditioner, dets værdier og normer samt samfundsforhold, for at kunne vejlede og forebygge på den rette måde og dermed leve op til den faglige forpligtelse i forhold til forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering, lindring og velvære. Det er vigtigt at vi kan skelne mellem patientens reaktion på sygdom, og hvad der er patientens personlighed og identitet, således at man også kan forholde sig til mennesket bag problemstillingen. At udøve sygepleje omfatter udførelsen af konkrete situationsbetingede handlinger baseret på viden og forståelse for det andet menneske. En af afdelingens værdier er bl.a. at fagligheden skal ligge i top. Plejen og behandlingen skal leve op til anerkendte normer og standarder, kendetegnende ved, at det daglige arbejde er præget af engagement og interesse i at skabe et højt fagligt niveau ved en kritisk og evaluerende forholde sig til praksis. Fagligheden indeholder også forpligtigelsen til at forske, videreudvikle og dokumentere indsatsen. Dette fordrer at alle skal tage personlig ansvar for at opnå den bedste løsning og medvirke til at skabe sammenhæng i indsatsen samt sikre et højt informationsniveau. Mål for sygeplejen Ud fra en psykodynamisk / miljøterapeutisk grundholdning at styrke patientens selvtillid og forståelse, således at deres handlemuligheder i forhold til mestring af problemer forbedres. At den miljøterapeutiske indsats i døgnafsnittet styrkes i kraft af en gennemtænkt skærmningsindsats, der systematisk benytter sig af relationen mellem patient og plejepersonalet og en variation af aktivitetstilbud som den væsentlige del af skærmningen. At kontaktpersonfunktionen, som er formuleret i en standard, er det centrale for behandlingsformen. At relationen mellem patient og kontaktperson er midlet til at støtte, fremme og vedligeholde patientens ressourcer. Det fysiske og sociale miljø i afsnittet skal virke jeg-styrkende, realitets- og impulskorrigerende samt opfordre til sociale aktiviteter. At skabe et arbejdsmiljø, som befordrer undren, refleksion, fordybelse og udvikling, og som vil være til gavn for patienterne. Sygeplejefaglig udvikling og aktivitet i relation til patienter/brugere og personale Ældrepsykiatrien i Vordingborg er i løbende udvikling. Efter sammenlægningen til Region Sjælland i 2007 er der udarbejdet en ny psykiatriplan, som har fokus på at samle de tre tidligere amters psykiatrier til én psykiatri. Der er stadigvæk en harmonisering i gang og tidligere strukturer og funktioner ændres eller tilpasses i de forskellige 5

6 distrikter. Trods ændringer rundt omkring, så arbejdes der efter de værdier der er lagt vægt på i psykiatriplanen for Region Sjælland som er brugerstyring, højt informationsniveau, integreret og sammenhængende behandlingstilbud, forskning og udvikling samt arbejdsmiljø, efter- og videreuddannelse. Målet er at opnå en styrkelse af behandling og pleje i den sindslidendes nærmiljø således at kun hospitalsbehandling skal tages i brug, når der er stort behov for skærmning af den sindslidende person. Afs. G2 har flere projekter i gang, for at udvikle praksis og er banebrydende med gennembrudsprojektet Pårørende i Psykiatrien. Målet er at få medinddraget og etableret et samarbejde med de pårørende til gavn for både patienten selv og de pårørende, hvilket betyder at der arbejdes med den faglige og organisatoriske kvalitet i forhold til at medinddrage pårørende i afsnittet. Den danske regering og regionen er i gang med et kvalitetsløft i form af den Danske Kvalitetssikringsmodel, hvor der arbejdes med at udfærdige standarder/retningslinier/instrukser for plejen og behandlingen. De lokale retningslinjer som er udarbejdet udefra DDKM på sygehusområdet er synlige tiltag, da disse retningslinjer er tilgængelige og vil være en del af studerende/elevers arbejdsredskab. Der arbejdes til stadighed med Sikkerhed på Oringe, hvor den miljøterapeutiske indsats i sengeafsnittet bliver revideret løbende. Skærmningsindsatsen går ud på at udnytte relationen mellem patienter og plejepersonale og en variation af aktivitetstilbud som den væsentligste del af skærmningen, sådan at anvendelse af adfærdsregulering og tvangsforanstaltninger minimeres. Ligeledes er der udarbejdet en ny model til introduktion af nyt personale, dette indebærer en standardiseret introduktion med tilknyttet mentor. Vi er i øjeblikket med i et gennembrudsprojekt vedrørende nedbringelse af tvang. Vi har valgt at fokusere på patienter med demens, hvor tilstanden er kompliceret med udadreagerende adfærd. Projektet varer 3 år og afsluttes i begyndelsen af Derudover gennemfører vi for det faste personale: Medarbejdersamtaler med fokus på kompetenceudvikling en gang om året. Personalemøder en gang hver måned hvor udvikling af sygeplejen sættes i centrum. Sygeplejefaglig vejl./supervision Deltagelse i kursus for forebyggelse af vold og konflikthåndtering. Deltagelse i andre relevante kurser. Vi lægger vægt på trivsel og udvikling i det daglige tværfaglige samarbejde, hvor refleksioner i forhold til konkrete situationer indgår som en del af hverdagen. Typiske fysiske, psykiske og sociale sygeplejefaglige opgaver Ældrepsykiatriens klienter/patienter kendetegnes dog i overvejende grad af, at der er tæt sammenhæng mellem personens fysiske helbredstilstand og de psykiatriske og psykologiske problemstillinger. Den enkelte klient/patient repræsenterer en kompleksitet af fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, der er vævet ind i hinanden og på godt og ondt påvirker hinanden. Observation og udredning af komplekse sammenhænge er derfor en væsentlig opgave, der løses tværfagligt med plejepersonalet som tovholder. Vi står ofte over for psykotiske tilstande, herunder også demenstilstande og svær konfusion. 6

7 Det er en hyppig og vigtig opgave i sygeplejen at hjælpe patienten med at håndtere konfusionstilstande og hallucinatoriske oplevelser, sådan at patienten føler lindring så angst, vrede, aggression og voldelige situationer forebygges. I døgnafsnittet står diagnosticering og behandling af patientens fundamentale psykiatriske problemstillinger i centrum, idet vi ser det som en fornem opgave for sygeplejen at skabe et trivselsfremmende miljø, der giver gode muligheder for at både patienter og personale kan udvikle deres ressourcer og fremme selvværd, selvindsigt og identitetsfølelse. Begreber i sygeplejen Jeg-styrkende sygepleje Miljøterapi Skærmning Mestring egenomsorg Sygeplejerske patientrelationen Relationsbehandling Kontaktpersonfunktionen Pårørendesamarbejde Refleksion og supervision Dokumentation Tværfagligt samarbejde Etik Observation i forbindelse med behandling med psykofarmaka Evidensbaseret klinisk praksis o Vi arbejder målrettet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling og følger således guidelines og referenceprogrammer for at sikre best practice. Samarbejdsrelationer Den ældrepsykiatriske indsats foregår i et tæt tværfagligt samarbejde, der omfatter en lang række faggrupper: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, plejere, servicemedarbejdere, socialrådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog og læger. Relationsbehandlingen er det bærende element både i hospitalsbehandlingen og den ambulante funktion. I døgnafsnittet med kontaktpersonen som den centrale tovholder, i den ambulante funktion med distriktssygeplejersken i denne rolle. Vi lægger vægt på at etablere gode samarbejdsrelationer til patienten og hans eller hendes familie og øvrige netværk. I overensstemmelse med Psykiatriplanen for Region Sjælland skal behandlingstilbuddet inden for Psykiatrien være sammenhængende således også på tværs af myndigheder og sektorer, hvad enten den foregår i borgerens eget hjem eller på ældrecentre/plejehjem. 7

8 Uddannelsesmæssige forhold Hvordan organisere og tilrettelægger afsnittet uddannelsesforløbet? Herunder studiemetoder og vilkår for hvordan den uddannelsessøgendes deltager i den kliniske uddannelse. Vejlederes funktion, herunder brug af ressourcer samt samarbejdsformer mellem vejledere og uddannelsessøgende. Lærings- og studiemiljøet, herunder undervisningsfaciliteter, der understøtter de uddannelsessøgendes faglige og personlige læreprocesser i forhold til udvikling af kompetencer i den pågældende uddannelsesperiode. Klinisk forløb Uddannelsesansvarlig sygeplejerske sender velkomstbrev til de Studerende/elever pr. studi senest 4 uger før start. Uddannelsesforløbet planlægges i begyndelsen af klinikken ved et samarbejde mellem stud/eleven, vejleder/ vejledere. Målene for klinikken/praktikken bygges op omkring patientforløb, hvor stud/eleven får mulighed for under vejledning at planlægge, udføre og evaluere sygepleje til 1-2 patienter under indlæggelse på ældrepsykiatrisk døgnafsnit. Det tilstræbes at den stud/eleven prøver at arbejde både i høj og lav skærm. I plejeforløbene vil den stud/elev indgå i kontaktpersonfunktionen i tæt samarbejde med det personale der er patientens daglige kontaktperson. I det ovennævnte vil stud/elev i alle tilfælde få mulighed for i praksis: At omsætte afsnittets værdigrundlag i praksis psykiatrisk sygepleje Undersøge og forholde sig til evidensbaseret sygepleje kontaktpersonfunktionen jeg-funktioner og jeg-styrkende sygepleje grundlæggende sygepleje til ældre sindslidende mennesker skærmning og aktivering observere tvang i psykiatrisk sygepleje. miljøterapi, aktivering deltage i behandlings konference Der vil desuden være mulighed for at fordybe sig i andre problemstillinger, alt efter hvilke behov og problemer der gør sig gældende hos de specifikke patienter, fx demensudredning eller sygepleje i forbindelse med ECTbehandling. Vi lægger vægt på, at læring i praksis indebærer at den stud/eleven arbejder med de problemstillinger, den enkelte patient repræsenterer, derfor vil de specifikke undervisningstilbud bestemmes af klientens/patientens situation og behov. Hver enkelt studerende/elev vil være tilknyttet en vejleder, der oftest deler kontaktpersonfunktionen med den studerende. Den kliniske vejleder/praktikvejleder vil være den centrale rollemodel for den studerende i den kliniske hverdag. Vi lægger som nævnt vægt på refleksion i dagligdagen, og der er hver dag mulighed for at den studerende kan deltage i faglig diskussion og refleksion over oplevede patient/sygeplejesituationer, både med den kliniske vejleder/praktik vejleder og med den uddannelsesansvarlig sygeplejerske eller andre. 8

9 Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Den uddannelsesansvarlige sygeplejerske har sin daglige gang i afdelingen og har det overordnede ansvar for læringsmiljø, udarbejdelse af planer for de individuelle kliniske uddannelsesforløb og for at skabe og afgrænse læresituationer. Uddannelsesansvarlig sygeplejerske deltager efter behov i uddannelsessamtaler med klinisk vejleder og studerende samt ansvarlig praktikvejleder og elev. Ligeledes er der ansvarlige praktikvejledere som har ansvaret for at sikre der bliver udfærdiget en undervisningsplan samt deltagelse i vejledningsopgaver og standpunktsbedømmelser i forhold til social og sundhedsassistenterne. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Der er gode muligheder for at stud/eleven tager del i det tværfaglige samarbejde med alle tilknyttede faggrupper. Vi arbejder tæt sammen med ergo- og fysioterapeuter som et led i behandling og plejen af patienterne, både indenfor og udenfor afdelingen. Det forekommer hyppigt at vores klienter/patienter indlægges fra og/eller udskrives til en bolig i den kommunale ældrepleje, hvorfor der ofte vil være mulighed for at deltage i tværsektorielt samarbejde enten direkte mellem det ældrepsykiatriske døgnafsnit og den kommunale ældreomsorg eller via distriktssygeplejerskernes opfølgning af hospitalsbehandling og pleje i samarbejde med de kommunale institutioner. Et billede af læringsmiljøet i afsnittet Uddannelsessamtaler og læringsudbytter for sygeplejen. For eleverne er der ugentlig refleksion med den ansvarlige praktikvejleder Studerende er selv med til at tilrettelægge deres arbejdsplan for de 8 uger, indenfor rammerne af uddannelsesbekendtgørelsen. Eleverne er ligeledes medansvarlige for at få tilpasset deres arbejdsplan, så der bliver taget højde for ferie etc. Vi tilstræber at afholde en formaliseret refleksion en gang om ugen mellem den studerende / kliniske vejleder. Ligeledes afholdes der ca. 3 uddannelsessamtaler for den kliniske periode, hvor der løbende kan rettes ind i forhold til praksis og evt. problemstillinger. Vi lægger vægt på, at den studerende gør brug af Port folio som studieredskab og beskriver og bearbejder sine oplevelser i sygeplejen skriftligt som et udgangspunkt for refleksionerne. Brug af portfolio danner grundlag for de ugentlige reflektioner. Forventningssamtale finder sted i den første uge hvor klinisk vejleder og studerende udarbejder en plan over uddannelsesforløbet. Der planlægges mindst 1 eller 2 uger af gangen og herefter dokumenteres på en studieplan ( inddelt i uger/dage) hvad den studerende beskæftiger sig med hver dag.. Planen hænges på opslagstavlen således at hele personalegruppen kan støtte op omkring den studerendes forløb. Vi forventer ligeledes at den studerende inddrager og orienterer personalegruppen omkring sine aktiviteter og planer under de daglige rapporter morgen og eftermiddag. Uddannelsesansvarlige sygeplejersker og kliniske vejledere i henholdsvis teamet og sengeafsnittene har et løbende samarbejde således at der arrangeres en fælles Studerendes dag hvor de studerende får mulighed for fælles aktiviteter/ undervisning. Ligeledes tilstræbes fælles refleksioner for studerende i teamet og begge 9

10 sengeafsnit. I denne forbindelse vil den studerende have mulighed for at planlægge studiedage i både hukommelsesklinikken eller følge distriktsygeplejersken. Evaluering Afsnittet opfordrer til at den enkelte elev/stud evaluerer elektronisk. klinik/praktikperioden og læringsudbyttet. Dette bliver brugt til at forbedre studiemiljøet og få fokus på de muligheder der er i et samarbejde med elever og studerende. Vi forventer at evalueringen bliver beskrevet udefra saglige og faglige argumenter og holdninger, da dette vil blive respekteret og benyttet til efterfølgende elever og studerende i klinisk uddannelse. Forventninger Vi forventer at den stud/eleven udviser interesse for vores speciale og interesse for mødet med mennesker, der befinder sig i de svære livssituationer, der oftest karakteriserer de ældre mennesker, der på grund af sygdom får brug for en ældrepsykiatrisk indsats. Vi forventer at stud/eleven respekterer de værdier og holdninger der er skitseret i denne beskrivelse af ældrepsykiatrien som uddannelsessted, og inden for disse rammer tager ansvaret for egen læring og er opsøgende, undrende og altid stiller spørgsmål ved fænomener der giver anledning til eftertanke. At stud/eleven udviser respekt for og anerkendelse af klienten/patienten og dennes pårørende og udviser etisk omtanke i varetagelsen af dagligdagens sygeplejeopgaver. Er stud/eleven positiv og engageret i egen uddannelse vil han/hun møde et personale der vil gøre hvad de kan for at medvirke til at målene for praktisk uddannelse/læringsudbytterne for klinikken bliver nået. Arbejdstider/vagter Dagvagten starter fra kl Aftenvagt kl Det forventes at den studerende møder til tiden. Der kan laves specielle hensyn ved behov, dette gøres i samråd med uddannelsesansvarlig sygeplejerske eller ansvarlig praktikvejleder. For at opnå det fulde læringsudbytte under det kliniske forløb, vil der blive tilrettelagt både aften og weekend vagt for studerende og elever. Det kan være en mulighed at have skæve tidspunkter, for at kunne arbejde med opnåelsen af læringsudbyttet. Uniformsetikette Personalet bærer privat tøj på arbejde og tilstræber at se ordentlige ud undgå udfordrende beklædning som for korte kjoler, bar mave, dyb v-udskæring eller synlige piercinger bortset fra ørenringe, samt løse eller lange beklædningsgenstande såsom halstørklæder som kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Praktiske oplysninger Ved spørgsmål ang. klinisk uddannelse eller den ældrepsykiatriske sygepleje kontakt: Afsnit G2 tlf : Afdelingssygeplejerske Kirsten Willum 10

11 Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Else Marie Brædder Ansvarlig praktikvejleder Gitte Rylund Ansvarlig praktikvejleder Heidi Valhøj Rasmussen Klinisk vejleder Mette Susanne Hansen Klinisk vejleder Pia Pedersen Kontakt Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Else Marie Brædder Udarbejdet af Pia Pedersen den 24. maj 2013 Referencer Til grund for denne skabelon til beskrivelse af uddannelsesstedet ligger: Bekendtgørelse og studieordning for sygeplejeuddannelsen Uddannelsesordning social- og sundhedsuddannelsen PASS-info 11

Region Sjælland Afdelingen for Specialfunktioner Afsnit G2 Færgegårdsvej Vordingborg Tlf.nr.:

Region Sjælland Afdelingen for Specialfunktioner Afsnit G2 Færgegårdsvej Vordingborg Tlf.nr.: Region Sjælland Afdelingen for Specialfunktioner Afsnit G2 Færgegårdsvej 15 4760 Vordingborg Tlf.nr.: 55 35 1245 1 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige,

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende Udarbejdet 20/3 2014/revideret 23/1 2015 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende Denne side beskriver generelle forhold i Psykiatrien

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrien

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Afdeling for børn og ungdomspsykiatri, B og U psykiatrisk klinik 2 Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Gitte Moth Mailadresse:

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: DISTRIKTSPSYKIATRIEN

Læs mere

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lonnie Hougaard

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende. Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade Roskilde Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade 10-16 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Daly Mailadresse: cday@regionsjaelland.dk

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Afdeling for Retspsykiatri - afsnit SL 8 Bygning 4A, Fælledvej 6, 4200 Slagelse TLF. 93566862 Kontakt i afsnittet: Afdelingssygeplejerske: Henriette

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Psykiatrien Slagelse Retspsykiatrisk Opsøgende Team Fælledvej 6, 4200 Slagelse

Psykiatrien Slagelse Retspsykiatrisk Opsøgende Team Fælledvej 6, 4200 Slagelse Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrien Slagelse Retspsykiatrisk Opsøgende Team Fælledvej 6, 4200 Slagelse Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Teamsygeplejerske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Nykøbing Sj Sygehusvej 5 4500 Nykøbing Sj. Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Marianne Saxtorph Mailadresse:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding

Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Aug.

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Regionspsykiatrien i Silkeborg Psykiatriens Hus Papirfabrikken 38 og Falkevej 1 3, 8600 Silkeborg Telefon: 70 25 01 77 Organisatorisk placering Regionspsykiatrien i Silkeborg, Psykiatriens

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrien Slagelse Distriktspsykiatri for ældre Fælledvej 6, 4200 Slagelse Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Mailadresse:

Læs mere

Klinisk undervisningssted - kontaktoplysninger

Klinisk undervisningssted - kontaktoplysninger Navn og adresse på klinisk undervisningssted: Ungdomspsykiatrien Afsnit U1 Smedegade 10-16 4000 Roskilde Kontaktoplysninger på leder: Afsnitsledelse Tina Fibiger Gildberg, Mailadresse: tigi@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrien Slagelse Distriktspsykiatri for ældre Fælledvej 6, 4200 Slagelse Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Mailadresse:

Læs mere

Børnepsykiatrisk afsnit U3 Smedegade Roskilde. Telefon:

Børnepsykiatrisk afsnit U3 Smedegade Roskilde. Telefon: Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børnepsykiatrisk afsnit U3 Smedegade 10-16 4000 Roskilde. Telefon: 47328620 Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Mai-britt

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Lukket afsnit H4/H5, Kolding kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle September 2013 1

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Mirjam Gade, distriktssygeplejerske

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Velkommen til Psykiatrisk Akutmodtagelse Færgegaardsvej 15 4760 Vordingborg Tlf. 58 53 70 30 Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for Sygeplejestuderende på plejecenteret Søndervang

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for Sygeplejestuderende på plejecenteret Søndervang 1 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for Sygeplejestuderende på plejecenteret Søndervang Rådhusvej 1, 4640 Faxe. Tlf. 56 76 16 00 Søndervang Kom indenfor i et moderniseret plejecenter i grønne omgivelser,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrien

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Afd.spl. Dorte Qvarfot Beskrivelse af

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H4 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 87623374 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 700 Næstved Faglig og Administrativ leder: Dorthe Olsen Telefon: 5588 1260 Mobil: 20 66 Mail: dorol@naestved.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Afsnit E32. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Praktikstedsbeskrivelse. Afsnit E32. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Afsnit E32 Aug. 2013 1 Præsentation af afsnit

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Afsnit M3, medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Afsnit M3, medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR Afsnit M3, medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge REGION SJÆLLAND Sjællands Universitetshospital LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47322700 Koordinerende klinisk

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Praktikstedsbeskrivelse. afsnit H2, Kolding. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle afsnit H2, Kolding Juni 2015 1 Præsentation af

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR KARDIOLOGISK AFDELING, SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL, ROSKILDE OG KØGE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR KARDIOLOGISK AFDELING, SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL, ROSKILDE OG KØGE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR KARDIOLOGISK AFDELING, SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL, ROSKILDE OG KØGE 1 Præsentation af det kliniske undervisningssted. Velkommen til Kardiologisk afdeling. Kardiologisk afdeling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Retspsykiatrisk afdeling er i samarbejde med Retspsykiatrisk afdeling i Viborg en regionsdækkende specialafdeling. Retspsykiatrisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Special og Rehabliteringscenter Adresse Funkevej 9A Telefon 73766200 Mail: lwh@aabenraa.dk Klinisk vejleder Lone Wad Hoffmann Dato 07-11-2018

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Sengeafsnit for psykotiske lidelser, P2, 2. etage Søndersøparken 1, 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Mødet med praktikstedet, sygeplejen og borgeren Om Liselund... 2 Målgruppen... 2 Specialiseret afsnit... 2 Værdigrundlag...

Mødet med praktikstedet, sygeplejen og borgeren Om Liselund... 2 Målgruppen... 2 Specialiseret afsnit... 2 Værdigrundlag... Indhold Mødet med praktikstedet, sygeplejen og borgeren... 2 Om Liselund... 2 Målgruppen... 2 Specialiseret afsnit... 2 Værdigrundlag... 3 Metode/tilgang... 3 Socialpædagogisk tilgang... 3 Kontakt - øer...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk Ambulatorium Klinik H2 Regionspsykiatrien Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf 78475000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Region Syddanmark, LP Tønder Adresse Carstensgade 6-10, 6270 Tønder Telefon 99446010 Mail: Lone.Beck@rsyd.dk Klinisk vejleder Lone Beck

Læs mere