Nyuddannet. Januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyuddannet. Januar 2012"

Transkript

1 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får vi mulighed for at vejlede dig bedst muligt. Der er en del betingelser, du skal opfylde og nogle frister, der skal overholdes. Men du får til gengæld mange rettigheder. Hvis du ønsker dagpenge, skal du have et sæt ledighedspapirer fra os. I denne folder kan du læse nærmere om betingelserne for at blive meldt ind i ASE som nyuddannet og om mulighederne for at få dagpenge som nyuddannet. Betingelser for at blive meldt ind som nyuddannet For at blive indmeldt efter de særlige regler for nyuddannede er der 6 betingelser, som skal være opfyldt. 1. Indmeldelsesfristen skal overholdes ASE skal have modtaget din ansøgning, inden der er gået 2 uger efter, du har afsluttet din uddannelse. Har vi ikke modtaget din ansøgning om indmeldelse inden 2 uger efter uddannelsens afslutning, kan du først blive meldt ind, når du får arbejde. Det betyder også, at du ikke kan få dagpenge efter de særlige regler for nyuddannede, men kun efter de almindelige regler. Disse regler kræver bl.a., at du har været medlem af a-kassen i mindst 1 år, før du kan få dagpenge. Du kan melde dig ind på 2. Uddannelsen skal være afsluttet Du kan først blive meldt ind, når uddannelsen er afsluttet. Uddannelsen anses for afsluttet, når al studieaktivitet er ophørt, alle karakterer er givet og eksamen er bestået. Afsluttes uddannelsen med hovedopgave eller speciale, kan uddannelsen anses for afsluttet, når der foreligger en forhåndsgodkendelse fra censor og vejleder. Det er dog en forudsætning, at alle andre karakterer er givet, og studieaktiviteten er ophørt. 3. Uddannelsen skal være af en vis varighed Uddannelsen skal som fuldtidsstudium samlet være normeret til 18 mdr. eller 3 halvårlige semestre. Uddannelsen skal også faktisk have varet mindst 18 mdr. eller 3 halvårlige semestre. 4. Uddannelsen skal være SU-berettiget Din uddannelse skal som hovedregel give ret til støtte efter Lov om Statens Uddannelsesstøtte. Uddannelsen behøver dog ikke at give ret til SUstøtte, hvis den er gennemført efter Lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. Lov om erhvervsuddannelser. Lov om landbrugsuddannelser. Lov om social- og sundhedsuddannelser og lign. 1012/

2 Hvis du er i tvivl, om din uddannelse er omfattet af disse love, er du velkommen til at kontakte ASE. 5. Uddannelsen skal give erhvervskompetence Uddannelsen skal give en erhvervskompetence, dvs. sætte dig i stand til at varetage særlige arbejdsfunktioner og arbejdsopgaver på arbejdsmarkedet. Du kan derfor ikke blive indmeldt i a-kasse som nyuddannet på baggrund af, at du har taget en studentereksamen, en HH-uddannelse eller andre ligestillede uddannelser. Disse uddannelser giver ikke erhvervskompetence. Har du gennemført en erhvervsgrunduddannelse (EGU), kan du blive indmeldt, selvom uddannelsen ikke giver erhvervskompetence. I dette tilfælde skal du dog være fyldt 18 år på indmeldelsestidspunktet. 6. Du skal opfylde bopælskravet Du skal have haft bopæl i Danmark umiddelbart før, du begyndte på uddannelsen. Du skal også have bopæl i Danmark inden 2 uger efter uddannelsens afslutning. Men det er ikke nødvendigt, at du har haft bopæl i Danmark under selve uddannelsen. Udenlandske uddannelser Det er ikke et krav, at uddannelsen skal være gennemført i Danmark. Men uddannelse i udlandet kan kun give adgang til indmeldelse som nyuddannet, hvis uddannelsen opfylder de samme betingelser, som en dansk uddannelse skal opfylde. De almindelige krav om bopæl gælder også ved udenlandske uddannelser, se afsnittet bopælskrav. Dagpenge som nyuddannet Er du meldt ind i ASE som nyuddannet inden for fristen på 2 uger, har du mulighed for at få dagpenge 1 måned efter uddannelsens afslutning se eksempel på næste side. Herefter har du mulighed for at få dagpenge og tilbud med ydelser i 2 år. Du kan læse om de øvrige betingelser for at få dagpenge nedenfor. Du skal være registreret som arbejdssøgende i Jobcenteret Du skal være registreret som arbejdssøgende til fuldtidsbeskæftigelse i Jobcentret. Du kan tidligst få dagpenge fra den dag, hvor du har kontaktet Jobcentret for at registrere dig som arbejdssøgende. Det foregår ved, at du går ned på det lokale Jobcenter eller tilmelder dig via Jobcenterets hjemmeside under Online service. Rådighed, mens du får dagpenge For at få dagpenge, skal du opfylde en række generelle betingelser: Du skal i hele den periode, hvor du modtager dagpenge, være i stand til at påtage dig fuldtidsarbejde som lønmodtager. Du skal selv søge fuldtidsarbejde som lønmodtager, og du skal være parat til at tage det arbejde, som Jobcentret anviser. Hvis du afslår et arbejde, som Jobcentret tilbyder dig, betragtes du som selvforskyldt ledig. I den situation får du som hovedregel en karantæne på 3 uger. Der kan være gyldige grunde til at afslå et arbejde. Du bør altid kontakte ASE, inden du afslår et arbejde, som Jobcenteret henviser dig til. ASE kan så vurdere, om du kan slippe for karantænen. Du kan ikke få dagpenge, mens du er syg. Du skal i stedet søge om sygedagpenge hos kommunen. Du kan heller ikke få dagpenge, hvis du ikke kan påtage dig fuldtidsarbejde, fordi du skal passe børn eller andre familiemedlemmer. Hvad der i øvrigt kræves for at blive anset for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet i den periode, du får dagpenge, kan du læse om i vores brochure Værd at vide når du skal på dagpenge. 2

3 Dagpengesats efter uddannelse Nyuddannede har ret til en fast sats på 82 % af den maksimale dagpengesats. Satsen for nyuddannede er i 2012 på 646 kr. om dagen 5 dage om ugen. Ny dagpengesats efter arbejde Du skal som hovedregel have beregnet en ny dagpengesats, når du efter uddannelsens afslutning har haft lønarbejde i en periode af 12 ugers/3 måneders varighed. Du skal i denne periode have haft arbejde svarende til 25 timer i gennemsnit pr. uge. Du må ikke have fået dagpenge i perioden på 12 uger/3 måneder. Du får som udgangspunkt 90 % af lønnen i dagpenge. Du kan dog højst få den maksimale dagpengesats, der i 2012 er på 788 kr. om dagen 5 dage om ugen. Den nye dagpengesats kan du tidligst få udbetalt første mandag efter, at du har haft ret til dagpenge i 6 måneder. Eksempel: Du afslutter din uddannelse den 31. maj Du har efter venteperioden på 1 måned ret til dagpenge med satsen for nyuddannede fra den 1. juli Fra den 1. august 2012 til den 31. oktober 2012 får du fuldtidsarbejde som lønmodtager og får derfor ret til at få beregnet en ny dagpengesats. Du melder dig igen ledig den 1. november 2012, men skal på grund af 6-måneders-reglen fortsat have dagpenge med satsen for nyuddannede. Den 1. januar 2013 er der gået 6 måneder fra den dag, hvor du fik ret til dagpenge. Du skal derfor fra den første mandag derefter, som er den 7. januar 2013 have dagpenge med den nye sats, der er beregnet på lønnen i perioden den 1. august til den 31. oktober Særlige muligheder, hvis du allerede er medlem af en arbejdsløshedskasse Hvis du allerede er medlem af en arbejdsløshedskasse, men gennemfører en uddannelse, der giver ret til indmeldelse som nyuddannet, skal du foretage et valg: Du kan nemlig vælge, om du vil fortsætte med din hidtidige medlemsstatus, eller om du vil ændre status til nyuddannet. Du skal have truffet dit valg inden 2 uger efter uddannelsens afslutning. Du bør tale med ASE om fordele og ulemper, inden du træffer dit valg. Fortsætter hidtidig medlemsstatus Hvis du ønsker at fortsætte med din hidtidige medlemsstatus, vil din ret til dagpenge og dagpengesatsen følge de almindelige regler. Du skal derfor opfylde et arbejdskrav svarende til 52 ugers fuldtidsarbejde inden for de seneste 3 år før ledighed. Kun arbejde i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse, tæller med. Da uddannelse som udgangspunkt ikke tæller som arbejde, kan du måske få problemer med at opfylde arbejdskravet. Du kan heller ikke få den særlige dagpengesats for nyuddannede, men skal have beregnet en sats på baggrund af tidligere beskæftigelse. Det er ikke muligt at sige, om dine rettigheder vil være dårligere eller bedre, end hvis du vælger status som nyuddannet. Flere forhold spiller ind. Det er derfor vigtigt, at du taler med ASE, inden du vælger. Ønsker status som nyuddannet Hvis du ønsker at benytte den særlige ret til dagpenge for nyuddannede, skal du hurtigst muligt og inden 2 uger efter uddannelsens afslutning skriftligt oplyse ASE, at du ønsker at få ændret status til nyuddannet. Hvis du har været medlem af en a-kasse i 1 år ved uddannelsens afslutning, skal du ikke vente 1 måned, før du kan få dagpenge. Du vil have ret til dagpenge fra første ledige dag efter 3

4 uddannelsens afslutning. Men kun hvis du er registreret hos Jobcentret fra første ledige dag. Du vil få udbetalt dagpenge med den faste sats for nyuddannede. Supplerende dagpenge og frigørelsesattest Får du et lønmodtagerarbejde på nedsat tid, og din arbejdsgiver har krav på et opsigelsesvarsel, kan du kun få supplerende dagpenge for timerne op til 37 timer pr. uge, hvis din arbejdsgiver underskriver en frigørelsesattest. Når din arbejdsgiver har underskrevet en frigørelsesattest, kan du opsige dit arbejde fra dag til dag. Det er en betingelse for at være til rådighed for arbejdsmarkedet. Frigørelsesattesten skal være modtaget i ASE senest 5 uger efter, at arbejdet er begyndt, for at du kan få supplerende dag-penge fra første dag i ansættelsen. Får vi frigørelsesattesten senere, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, hvor vi modtager attesten. Vi udbetaler kun supplerende dagpenge i uger, hvor du mindst skal have udbetalt for 7,4 timer. For at få supplerende dagpenge skal du også være registreret hos Jobcentret og i øvrigt opfylde betingelserne for at få fulde dagpenge, se side 3. Nedsættelse af kontingent Hvis du allerede er medlem af ASE, og du deltager i en uddannelse, kan du søge om at få fritagelse for betaling af medlemsbidrag. Medlemsbidraget videresendes normalt til staten. Du vil altså spare kr. 315 om måneden ved at få nedsat dit kontingent, dvs. kr. 945 pr. kvartal. Betingelser For at få nedsat kontingent skal du opfylde en række betingelser: Din uddannelse skal ved afslutningen give dig ret til at blive optaget i a-kassen som nyuddannet. Hvis du er fyldt 30 år Hvis du er fyldt 30 år, skal du betale efterlønsbidrag og fortsætte med at betale efterlønsbidrag under hele uddannelsen. Du har dog ret til at holde den særlige bidragsfri periode, som du har ret til, hvis a- kassen tidligere har informeret dig om det. Dine samlede indtægter fra arbejde, SU eller lignende overstiger ikke det maksimale dagpengeniveau eller elevlønnen for elever. Du må ikke modtage offentlig hjælp til dækning af leveomkostninger. Undtaget er hvis du modtager hjælp til dækning af husleje eller andre bestemte formål. Ved uddannelsens start skal du opfylde et arbejdskrav på baggrund af selvstændig virksomhed eller lønmodtagerarbejde. Arbejdskravet er opfyldt, hvis du kan dokumentere, at du inden for de seneste 3 år før starten på uddannelsen har drevet selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse i væsentligt omfang i mindst 52 uger eller har arbejdet som lønmodtager i 1924 løntimer. Hvis du er under 30 år Dine samlede indtægter fra arbejde, SU eller lignende må ikke overstige det maksimale dagpengeniveau eller elevlønnen for elever. Du må ikke modtage offentlig hjælp til dækning af leveomkostninger. Undtaget er, hvis du modtager hjælp til dækning af husleje eller andre bestemte formål. Nedsættelsen af kontingentet gælder normalt for et år ad gangen og kan samlet gives i indtil 5 år. Nedsættelsen ophører, når du afslutter uddannelsen, eller hvis du afbryder uddannelsen før tid. 4

5 Spørg ASE I denne brochure har vi skrevet om de vigtigste spørgsmål, der opstår, når man bliver færdig med sin uddannelse. Du er altid velkommen til at ringe til os på , hvis du er i tvivl om noget eller har yderligere spørgsmål. Du kan også læse mere på Hvis du søger dagpenge, bør du også læse vores brochure Værd at vide når du skal på dagpenge. I den brochure kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du er ledig. ASE La Cours Vej Frederiksberg Tlf

6 6

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning vedrørende

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE DU ER AKADEMIKER. DU HAR KNOKLET DIG TIL VIDEN OG UDVIKLET DIG TIL UNIK, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. EN VÆRDIFULD RESSOURCE, DER VIL BRUGES OG SELV YDER EN INDSATS FOR, AT DET

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere