Prostitution i gråzonen. Konklusion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prostitution i gråzonen. Konklusion"

Transkript

1 Konklusion I så godt som samtlige ordføreres taler under behandlingen af lovforslaget L 43, repræsenteres prostitution som et socialt problem og som en nedværdigende beskæftigelse. Dette ud fra en betragtning af, at prostituerede er ofre, der lider skade af deres erhverv. Ved folketingsdebatten blev der lagt vægt på, at lovforslaget langt fra var et oplæg til en reel lovliggørelse af prostitution. At nogle prostituerede vælger deres erhverv frivilligt og flere, om end måske et mindretal, tilmed kan lide deres arbejde, blev kun berørt perifert. Resultatet er en moralsk afstandstagen til prostitution eller en bibeholdelse af en abolitionistisk model. Denne forståelse af prostitution beror til dels på, at der ikke i tilstrækkelig grad skelnes mellem frivillig versus ufrivillig prostitution. Resultatet bliver en homogenisering af prostituerede; en offerideologi hvor gadeprostituerede gøres til repræsentanter for alle prostituerede. Hermed negligeres det faktum, at prostituerede er en fragmenteret gruppe, der ikke nødvendigvis qua deres beskæftigelse har særlig meget til fælles. I modsætning til dette står Socialministeriets seksualvejledning. Ifølge seksualvejledningen bør det offentlige hjælpe handicappede med at opsøge kontakt til en prostitueret. Seksuel tilfredsstillelse artikuleres i den kontekst som sammenhængende med personlig velvære, hvor handicappede ikke skal begrænses i deres seksuelle muligheder og følgelig skal have mulighed for at gå til en prostitueret. På den baggrund kan offentlige institutioner optræde som mellemmænd i relationen mellem kunde og udbyder. Hermed bliver prostitution et integreret del af offentligt forsorgsarbejde, og får karakter af en art velfærdsydelse, der tilbydes handicappede i bestræbelsen på at skabe et så normalt liv som muligt. Mulighedsbetingelsen for dette er i modsætning til L 43 en skelnen mellem frivillig og tvungen prostitution, hvor førstnævnte ikke nødvendigvis anses for problematisk. Dette forekommer noget paradoksalt set i relation til L 43, da man derved søger at løse et problem: handicappedes manglende involvering i seksuelle relationer, ved at reproducere et andet (antaget) problem: prostitution. Repræsentationen af prostitution såvel som af prostituerede i Muskelkraft korresponderer i det store hele med Socialministeriets fremstilling heraf. Muskelsvindlere trækker i deres fremstilling af prostituerede ligeledes på en ressourceretorik, hvor prostitution antages at have en social hjælpefunktion. Således artikuleres prostitution som et muligt og legitimt middel til opnåelse af fysisk og psykisk velvære.

2 Det fremgår af den anvendte retorik i Folketinget, at ordførerne er bevidste om det velkendte faktum, at det primært er kvinder, der prostituerer sig ved at udbyde seksuelle ydelser til mænd. Dette til trods diskuteres prostitution ikke i sammenhæng med en kønsdebat. Denne manglende kønsmæssige tilgang til prostitution har betydet, at det i Danmark ikke har været muligt at inddrage prostitution som et tema i ligestillingspolitikken (Sjørup og Spanger, 2001: 5-6). Trods at mænd er overrepræsenterede (som kunder) i kønshandlen, er det den prostituerede (det vil sige primært kvinder) der forbliver det eneste reguleringsobjekt, mens kunderne, det vil sige mændene, klarer frisag. Hermed reguleres udelukkende den ene part og til med den part, der udgør minoriteten, i en ellers åbenlys tosidig relation. Således medvirker gældende lov til at reproducere et kønnet bias. Den behandlermentalitet, der i Folketinget lægges for dagen, hvor prostituerede med alle midler må og skal hjælpes ud af deres erhverv, baserer sig på en universalisering af en kulturelt specifik seksualmoral, hvor seksuelle handlinger, der falder uden for det monogame, heteroseksuelle kærlighedsbaserede monogami, antages at have skadelige virkninger for den, der udbyder den seksuelle ydelse kvinden. I modsætning hertil står Socialministeriets iscenesættelse af seksualitet, der, inspireret af WHOs definition, italesættes som et basalt behov på lige fod med andre menneskerettigheder. Det er med reference til denne formodede prægivne seksualitet, at prostitution som en velfærdsydelse bliver muliggjort. Muskelkraft trækker ligeledes på denne forståelse af seksualitet. Dog italesætter muskelsvindlere som de eneste prostitution i eksplicit kønnede termer. I deres tilgang til brugen af prostitution, trækker og citerer muskelsvindlere traditionelle kønsrollemønstre, hvor mænd konstrueres som maskuline, aktive, udfarende med mere, og kvinder som feminine, passive og tilbageholdende. Seksualitet italesættes yderligere i kønnede termer, hvor kvinden ækvivalerer sex med intimitet, kærlighed og følelser. Modsat mænds seksualitet der ikke nødvendigvis forbindes med intimitet. Snarere handler det for mænds vedkommende om sex for nydelsens skyld, om et fysisk behov der skal tilfredsstillelse, jævnfør trykkogemetaforen. Følgelig bliver brugen af prostitution primært set som en mulighed for mænd. Hos Socialministeriet og Muskelkraft behandler teksterne, i hvert fald ikke eksplicit, prostitueredes stilling som medborgere. Snarere er prostituerede i førstnævnte en del af det offentlige forsorgsarbejde, mens prostituerede i Muskelkraft indgår i handicappedes krav om rettigheder. Med andre ord er prostituerede et middel til at bibringe handicappede så normale livsvilkår som muligt. Det handler således ikke om prostitueredes medborgerskab, men snarere om handicappedes; det vil sige om hvorledes handicappede via en ressourceretorik kan legitimere sig selv som kunder.

3 Den resterende del af den offentlige regulering har derimod direkte og umiddelbare konsekvenser for prostitueredes stilling som medborgere. Først og fremmest handler det om fastholdelsen af prostitution som et ikke-lovligt erhverv, der bevirker, at prostitution ikke kan inkorporeres i anden form for lovgivning. Hermed ekskluderes prostituerede fra en lang række sociale ydelser eller rettigheder. Derudover medvirker offerideologien til at ekskludere prostituerede fra et kulturelt medborgerskab. Når elendighedsretorikken søges hegemoniseret, bevirker dette, at man nægter prostituerede retten til positiv selvrepræsentation i det offentlige rum. Hermed lukkes der af for enhver alternativ italesættelse af prostitution, herunder for en reartikulation af det stigmatiserede erhverv. Politivedtægten ekskluderer ligeledes prostituerede fra dele af et kulturelt medborgerskab, hvor de ikke tilkendes ret til synlig tilstedeværelse i det offentlige rum. Trods det eksplicitte ønske om at hjælpe prostituerede, er de svageste prostituerede, gadeprostituerede, den eneste gruppe prostituerede, der i praksis forbliver kriminaliserede. Retorikken og intentionen om at beskytte prostituerede til trods forekommer det, at det i realiteten er det offentlige, der skal beskyttes fra de prostituerede. Herved placerer det offentlige, forstået som Folketinget og Socialministeriet, sig mellem to stole, hvor prostitution på den ene side ikke er kriminaliseret og således kan indgå som et integreret led i offentligt forsorgsarbejde. På den anden side er erhvervet ikke-lovligt, hvormed prostituerede ikke tildeles rettigheder som lønarbejdere. Samlet set må det konkluderes, at den danske hverken-eller politik medfører, at prostituerede ekskluderes fra en lang række rettigheder. Snarere end at hjælpe prostituerede og fritage dem fra stigmatisering og udstødelse får man med den førte politik netop fastholdt prostituerede i en marginal position; i en gråzone mellem lovligt og ulovligt arbejde. Alternativt kan disse mennesker lade sig registrere som prostituerede ved det offentlige, så de kan komme til at betale skat af deres indtjening og på den måde undgå at blive anklaget for socialbedrageri. Resultatet er i sidste instans, at prostituerede kun tildeles et partielt medborgerskab; ikke alene i kraft af lovens ånd og bogstav, men tillige ved de muligheder den åbner op og ikke lukker af for.

4 Perspektivering Det første spørgsmål, der rejser sig efter ovenstående, centrerer sig om, hvad der blev af reguleringsobjektet? Hvor i debatten er prostituerede repræsenteret ved egen stemme? Godt nok danner den abolitionistiske tilgang til prostitution hegemoni, men den står dog ikke uudfordret. Gennem de senere år er der i international kontekst opstået en række rettighedsorganisationer for prostituerede og andre sex arbejdere 1 ; en udvikling, der udfordrer synet på prostituerede som passive ofre og som kræver rettigheder og accept, som prostituerede ellers har måtte være foruden. I modsætning til det billede, som folketingsdebatten fremmaner og som medvirker til at understøtte den abolitionistiske model, kæmper prostitueredes rettighedsorganisationer for en fuld accept og for en radikal transformation af prostitutionserhvervet samt dertil knyttede vilkår - ikke for dets afskaffelse. Rettighedsorganisationerne bruger ikke ordet prostitueret om aktører, der arbejder indenfor prostitution, da dette er tillagt værdier, som aktørerne ikke ønsker at identificere sig med. I stedet foretrækker de at benytte udtrykket sexarbejder (sex worker) med tryk på sidste del af ordet, da de ikke ønsker at betragte prostitution som en identitet, men snarere som en indkomstgenererende levevej eller som et erhverv (Kempadoo, 1998: 3). Ved at fremstille sig selv via ordet sexarbejder søger prostituerede at undgå de ofte negative konnotationer som begrebet prostitueret implicerer. På den måde søger de at bryde med forestillingen 'en gang luder altid luder' og argumenterer i stedet, at prostituerede indgår i en lang række forskellige subjektpositioner, eksempelvis som sexarbejder, moder, studerende og ægtefælle. Ligeledes søger organisationerne at gøre op med synet på prostituerede som ofre, lige som de modsætter sig, at prostitution per se ækvivaleres med tvang. De anerkender, at nogle prostituerede lever under slavelignende forhold, men pointerer, at dette ikke er ensbetydende med, at al prostitution inkluderer slaveri (Bindman, 1997: 11). Ligeledes problematiseres offer -synspunktet ud fra den betragtning, at den abolitionistiske vinkel kan bruges til at nægte prostituerede deres menneskerettigheder (Kempadoo, 1998: 29). 1 begrebet sex arbejder er en samlebetegnelse for alle der er beskæftigede i sex industrien, herunder prostitution, pornografi, erotisk dans med videre.

5 I samme åndedrag anser Jo Bindman fra Anti-Slavery International (1997: 9), at fokuseringen på denne offerideologi medvirker til at opretholde dikotomiseringen luder (selvforskyldt)/madonna (offer) inden for prostitutionserhvervet: It runs the danger of reiterating the distinction between the 'innocent victim' who deserves pity and the punishment of those who have criminally abused her, and the willing 'whore' who has sacrificed her right to social protection through her degraded behaviour. (Bindman, 1997: 9) Prostituerede i rettighedsorganisationerne giver i forlængelse heraf udtryk for, at den udbredte tendens til offerideologi i vesten, hvor velment den end måtte være, snarere medvirker til at marginalisere og stigmatisere dem: Even when we are inscribed less negatively or even sympathetically within dominant discourses we are not exempt from stigmatisation or social exclusion. As powerless, abused victims with no resources, we are seen as objects of pity (Sex Workers Manifesto, 1997:1) Denne stigmatisering ønsker rettighedsorganisationerne at bekæmpe, idet de anser den for en af de væsentligste årsager til, at prostitution er en hård branche at befinde sig i. Den bedste løsning til at sikre og fremme de prostitueredes rettigheder og accept i samfundet er i følge dem selv ved at legalisere prostitution (World Charter For Prostitutes Rights). Prostitution kan og bør ifølge dem betragtes som et arbejde på lige fod med andet emotionelt, kommercialiseret arbejde, som eksempelvis psykiatri og omsorgsarbejde en betragtning, der korresponderer med såvel Socialministeriets som Muskelkrafts fremstilling. I stedet for at høre ind under straffeloven anser de således, at prostitution burde blive dækket af arbejdsloven og den offentlige sundhedspolitik, så prostituerede kunne få samme rettigheder som andre arbejdende samfundsborgere (Bindman, 1997: 5-6). De argumenterer endvidere, at prostituerede ved en legalisering ville kunne få bedre beskyttelse mod voldelige kunder (Bindman, 1997: 6). I en omfattende analyse af lighederne mellem prostituerede og andre arbejdere, samt de delte udbyttelsesformer erhvervene imellem, demonstrerer Bindman, at allerede eksisterende menneskerettigheder og anti-slave konventioner er tilstrækkelige til at bekæmpe slaveri inden for sexindustrien (Kempadoo, 1997: 31). Dette rejser spørgsmål om, hvorvidt en legalisering i

6 realiteten ville kunne yde prostituerede en større hjælp og beskyttelse, end den gældende hverkeneller lovgivning et alternativ der imidlertid ikke på noget tidspunkt debatteres i Folketinget. Den vigtigste grund til at legalisere prostitution skulle dog være for at bekæmpe den stigmatisering og fordømmelse, som prostituerede møder i kraft af deres erhverv (Sex Workers Manifesto, 1997: 2, World Charter For Prostitutes Rights); den afstandstagen fra resten af samfundet, der bevirker at de ekskluderes fra fællesskabet og således ikke får samme ret til at definere sig selv som borgere, arbejdere eller kvinder (Bindman, 1997: 4). De prostituerede er i det hele taget meget optagede af at pointere alle de ligheder, de har med andre borgere og arbejdere frem for de steder, hvor de skiller sig ud, for på den måde at retfærdiggøre, at de bør have adgang til samme rettigheder som andre arbejdere (Bindman, 1997: 6). Hvor mange prostituerede, der føler, at disse organisationer repræsenterer deres interesser, er umuligt at fastslå. Ikke desto mindre indikerer selve det faktum, at prostituerede organiserer sig og søger at opnå rettigheder, medbestemmelse og indflydelse på egne livsvilkår, at i hvert fald nogle prostituerede er aktivt handlende aktører på lige fod med ikke-prostituerede. Set i dette lys er det ikke et kategorisk imperativ, at prostitution er et rum for armod og hjælpeløshed. Det er også udgangspunkt for aktør-handlen, for mobilisering og kamp for medindflydelse på egen livssituation. Prostituerede er ikke per definition passive objekter, der ligger under for repressive strukturer; de gør aktivt brug af den eksisterende seksuelle orden. De trækker på den, producerer og reproducerer den, men de forandrer den også. Også i en dansk kontekst har der været spæde skridt til en større solidaritet og sammenhold blandt prostituerede. Eksempelvis har 100 prostituerede oprettet et netværk på internettet Dreamgirl.dk hvor der netop tages kraftigt afstand fra såvel tvangs- som elendighedsretorikken. De fastholder i stedet over for Faklens udsendte medarbejder at: Vi er stærke kvinder, der selv har valgt vores fag. (Larsen, 2001). I 1993 var der tilmed en gruppe danske prostituerede, der demonstrerede på Kultorvet til fordel for en legalisering af prostitution. Deres talskvinde, Jackie Siewens, udtalte i den forbindelse:

7 Vi ønsker, at vores arbejde bliver legalt, så vi kan blive registreret, komme i a-kasse og betale skat. Der skal ikke sidde 179 mennesker på Christiansborg og bestemme, at vi ikke må sælge vores krop. Det er det eneste, vi ejer, og vi vil selv have lov til at bestemme, om vi vil sælge den eller ej. Vi vil behandles som mennesker og ikke være nødsaget til at gøre vores arbejde i det skjulte. (Sandvej, 1999) Trods ovenstående protester fra danske prostituerede, er deres røster intet steds at finde i Folketingets debat de glimrer rent ud sagt i kraft af deres fravær. Kun organisationer, der arbejder for og ikke med prostituerede, så som Reden og Pro-Centret har været inddraget i form af høringer. Reden arbejder imidlertid som bekendt primært med narkoprostituerede mens Pro-Centrets eksplicitte mål er at bekæmpe prostitution. Det forekommer mildest talt forundringsvækkende, at netop de mennesker, man eksplicit ønsker at hjælpe og beskytte, på intet tidspunkt inddrages i debatten. Prostituerede repræsenteres ikke med mindre de netop optræder i offerroller og dermed statuerer et afskrækkende eksempel for, hvordan det kan gå kvinder, hvis disse vover sig ind i prostitutionserhvervet. Järvinen pointerer i denne forbindelse, at der både mangler forskning og en seriøs debat om prostitution i Danmark (1991: 17). Når prostituerede og deres rettighedsorganisationer kun i så begrænset omfang inddrages i debatten, skyldes dette efter al sandsynlighed at dømme den politiske korrekthed og moraliserende bedrevidenhed, der præger snart sagt alle niveauer af prostitutionsdebatten. Som påpeget i analysen af den offentlige regulering af prostitution søges offerideologien og elendighedsretorikken hegemoniseret og ekspanderet til at gælde hele det offentlige rum. Dette bevirker, at al alternativ italesættelse af prostitution ekskluderes; hvis man vover at bryde med disse rigide tankefigurer og argumentationslogikker og omtale prostitution i mere positive termer, får man et sagsanlæg på nakken. Der er dog, som tidligere beskrevet, enkelte politikere, der anerkender et frivilligt aspekt i prostitutionserhvervet. Eksempelvis udtaler Elisabeth Arnold (RV): Jeg synes, det må være på tide at sige, at formålet med denne lov først og fremmest er at komme af med dobbeltmoralen ved at sige, at vi vil acceptere, at der findes folk, der ernærer sig på denne måde. Det vil vi ikke kriminalisere, og vi vil heller ikke fordømme det (Arnold, : 1).

8 Denne erkendelse medfører imidlertid på intet tidspunkt, at man så meget som overvejer at legalisere erhvervet. Selv samme politiker fastholder i kraft af sin støtte til lovforslaget, at prostitution bør forblive ikke-lovligt. Disse betragtninger får hermed i praksis ingen som helst effekt. Således fordømmes den frivillige prostituerede ikke; hun ignoreres. Det siger vel lidt om interessen i at lytte og føre en reel debat? Denne mangel på lydhørhed over for prostitueredes krav og ønsker beror måske på en velment, men dog misforstået, empati. Prostitution forekommer os at være legemliggørelsen af selve det forfærdelige (Skaarup, c: 2). Vi kan ikke forestille os, at nogen frivilligt eller endda velovervejet, skulle lade sig udsætte for noget så nedværdigende og nederdrægtigt. Som Gitte Seeberg ( : 1) så malerisk udtrykker det: Der er vel ingen, der ønsker, at deres egne børn havner i denne situation. Alene det moralske udgangspunkt hindrer os således i at tro eller endsige anerkende, at prostitution i nogle tilfælde skulle kunne være en beskæftigelse, som udøverne har valgt frivilligt. En frugtbar debat, der genererer nye indsigter i problematikker forbundet med prostitution og som stiller sig lydhør over for de involverede parter, fordrer imidlertid, at man holder inde med at svinge moralens faner. Forudsætningen for en sådan debat må nødvendigvis tage udgangspunkt i den andens, det vil sige den prostitueredes, egne livserfaringer. Dette fordrer, at man frem for misforstået identifikation med prostituerede begynder at respektere dem som en anden (Berg- Sørensen, 1996: 186ff). Heri ligger en betragtning om, at identifikation med den anden ikke og aldrig må være en nødvendig forudsætning for respekt. Inspireret af Jacques Derrida, kunne det argumenteres, at respekt må bygge på en stillingtagen i en konkret situation til den andens singularitet. I en sådan tolkning må respekt dermed baseres på et løfte, et løfte bestående af en fortsat forpligtelse til at holde relationen til den anden åben, en åbning der altid er kommende, eller som Derrida (1996: 83) udtrykker det á venir. Ud fra et mere pragmatisk synspunkt kan det yderligere påpeges, at problemer forbundet med prostitutionserhvervet ikke forsvinder, blot fordi man pointerer over for hinanden og prostituerede, at de er ofre. Det eneste man opnår herved, er at gøre prostituerede til gidsler i et korstog mod prostitution.

9 Hensigten med dette er ikke en entydig salgstale for en legalisering af al form for prostitution; ej heller er det en forfægtelse af, at en stor del af de, der er beskæftigede i prostitutionserhvervet, lider under det. Ikke desto mindre rejser der sig unægteligt i den opstyltede debat om en indholdsløs»afkriminalisering«et spørgsmål om, for hvis skyld det egentlig er, man lovgiver? (Sandvej, 1999). Måske er det, som også Jo Doezema (1998: 42) påpeger, fordi:... it is easier to gain support for victims of evil traffickers than for challenging structures that violate sex workers human rights. Man fristes således til at flirte med den tanke, at tvangsretorik og offerideologi kunne tænkes at tilvejebringe en god undskyldning eller en nem udvej for de, der ikke vil anerkende, at emner bragt på banen af prostitueredes rettighedsorganisationer må og skal tages alvorligt.

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst

Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst ISBN-nummer: 978-87-87803-11-3 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse & Europa Kvinders Pris 2008 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser:

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

På kanten af det normale

På kanten af det normale På kanten af det normale En undersøgelse af den sociale integration af unge med Aspergers syndrom Socialvidenskabeligt speciale 2006 Roskilde Universitetscenter Anne van der Sterren Rovsing Trine Skov

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe Tag stilling Danskerne fremhæver, at frihed, ligeværd og solidaritet med de marginaliserede er samfundsmæssige kerneværdier. Men samfundet tager ikke et aktivt ansvar for at mindske den systematiske nedbrydning

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE U D A R B E J D E T A F L I N E K L Y V Ø 2 0 1 1 Når samværet er svært Perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Forvaltning af spil om penge i Danmark

Forvaltning af spil om penge i Danmark Forvaltning af spil om penge i Danmark Når en gæst kommer til kasinoet i København på hotel Radisson, starter han eller hun med at betale for garderoben og går derefter over til en anden skranke for at

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

4.2 Plattedamernes strejke 1972/73... 48 Plattedamerne måtte stå på egne ben... 49 Ud på arbejdspladserne... 51 Det har givet mig en hel masse...

4.2 Plattedamernes strejke 1972/73... 48 Plattedamerne måtte stå på egne ben... 49 Ud på arbejdspladserne... 51 Det har givet mig en hel masse... Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemfelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 3 1.3 Problemformulering... 5 1.4 En uddybning af problemformuleringen... 5 1.5 Design... 7 2. Teori og historiografi...

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE 1 INDHOLD Hvorfor denne håndbog? 3 Kort om stofbrugsbehandlingen i Danmark 4 Typiske pårørende temaer 6 Skyld og skam 6 Adskillels e a f stof og menneske 9 Hvordan

Læs mere

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE ELSE FRØLICH, VINTER 2003 INDHOLD: EMNEBESKRIVELSE:...A PROBLEMFORMULERING:...A RESUMÉ...C ENGLISH SUMMARY...C Indledning...

Læs mere

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867 Sted : Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet Gruppe : Eva Holm Nielsen og Julie Riishøj Nielsen Vejleder : Jens Christian Tonboe Tidsrum : 01.09.06 29.04.08 Temaramme : Speciale Titel : Negativ kategorisering

Læs mere

Døden på tredje klasse

Døden på tredje klasse Døden på tredje klasse Den palliative indsats for ældre socialt udsatte Afsluttende Masterafhandling i Humanistisk Palliation 2012 Aalborg Universitet Birgitte Due Jensen Koch Vejleder: Louise Lund Simuyemba

Læs mere

Sundhedsreformen i USA. Filosofiske grundholdninger i den politiske debat. vs. Camilla Kofod Fuglstrøm. Louise Willumsen Lindhagen

Sundhedsreformen i USA. Filosofiske grundholdninger i den politiske debat. vs. Camilla Kofod Fuglstrøm. Louise Willumsen Lindhagen Sundhedsreformen i USA Filosofiske grundholdninger i den politiske debat vs. Gruppe 3 Humanistiske Basisstudier Hus 5.2 Forår 2010 Vejleder: Bo Poulsen Camilla Kofod Fuglstrøm Hanne Birgitte Hellisen Kasper

Læs mere

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse

Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Vold blandt unge mænd i nattelivet En interviewundersøgelse Finansieret af Trygfonden I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd 2009 1 Indhold Resumé 3 Analysens hovedpointer 3 Kapitel 1 4 Introduktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere