De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR)"

Transkript

1 De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR) Gyldig fra den 3. december (erstatter udgaven af 1. juli 2006) Udgaven af Side 1

2 0. Indledning Denne udgave af GCC-CIV/PRR er en oversættelse af den originale engelske udgave. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske oversættelse og den engelske udgave, er den engelske udgave gældende. Den engelske udgave fremgår af CIT's hjemmeside og UIC/CIT/CER's hjemmeside Når der i den efterfølgende tekst refereres til de særlige befordringsbestemmelser, er det bestemmelser som enten afviger fra de generelle bestemmelser, eller indeholder en uddybende beskrivelse. I Danmark offentliggøres de særlige befordringsbestemmelser i DSB Tarif nr. 42, 43 og 49. Tarifferne, eller uddrag af tarifferne er tilgængelige på de salgssteder som udsteder internationale billetter 1. Bestemmelser for befordring (1.1) GCC-CIV/PRR (de generelle vilkår for personbefordring med jernbane) indeholder bestemmelserne for befordringskontrakten der indgås mellem passageren og transportøren. De generelle bestemmelser i GCC-CIV/PRR er gældende med mindre der foreskrives andet i det efterfølgende, eller i en tilhørende tarif. 2. Retsgrundlag (2) Befordring af passagerer med jernbane er underlagt: a. bestemmelserne for international befordring af passagerer med jernbane (CIV bilag A til COTIF) og/eller b. EU forordning nr. 137/2007 af , godkendt af det europæiske parlament og den europæiske kommission om jernbane passagerers rettigheder og pligter (PRR) og/eller c. National lovgivning, i det omfang de er relevante eller de indgår i en kontrakt. 3. Befordringskontrakten (3.1) Befordringskontrakten pålægger den eller de deltagende transportører at befordre passageren fra afrejsestationen til ankomststationen (3.2) Befordringskontrakten består af: a. GCC-CIV/PRR; b. Transportørens særlige befordringsbestemmelser c. Bestemmelserne som er angivet på billetten. I tilfælde af en konflikt mellem a) GCC-CIV/PRR og b) transportørens særlige befordringsbestemmelser, gælder bestemmelserne under pkt. b). I tilfælde af tvivl mellem bestemmelser i pkt. a) og b) gælder de bestemmelser som stiller kunden i den gunstigste situation. (3.3) Befordringskontrakter indgås i form af billetter, enten i form af traditionelle papir billetter, eller som e-billetter. Billetter tjener som bevis for indgåelse og indhold af kontrakten (prima facie). (3.4) Én billet repræsenterer én befordringskontrakt med mindre andet er angivet i det efterfølgende: Udgaven af Side 2

3 (3.5) Såfremt det tydeligt fremgår af de særlige befordringsbetingelser udgør flere traditionelle papirbilletter én befordringskontrakt hvis de er udstedt samtidig det samme sted og til den samme rejse hvis de: a. Er indsat i det samme omslag som er designet til billetter, eller billetkuverter, eller b. Er hæftet permanent sammen (eks. med en hæfteklamme), eller c. Referer til hinanden i form af en alfanumerisk identifikation, eller d. Kun er forsynet med én samlet billetpris, eller e. Referer til hinanden på en anden måde som er angivet i de særlige befordringsbestemmelser. Flere e-billetter udgør én befordringskontrakt såfremt de refererer til hinanden elektronisk. (3.6) Såfremt det tydeligt fremgår af de særlige befordringsbetingelser kan en traditionel papirbillet udgøre flere befordringskontrakter. (3.7) Transfer mellem jernbane stationer, eks. i det samme byområde med andre transportmidler end jernbane (bus, sporvogn, metro etc.), eller til fods, er ikke en del af befordringskontrakten, men sker i henhold til de betingelserne der gælder for det pågældende selskab. Bestemmelserne for hvornår der er tale om én eller flere befordringskontrakter, fremgår i Danmark af de særlige befordringsbetingelser for international trafik, som offentliggøres i form af "DSB Tarif nr. 42". Her fremgår det, at: For salg af billetterne udgør SCIC-NRT billetterne én kontrakt såfremt de udstedes på ét rejsedokument, eller på flere rejsedokumenter såfremt billetterne udstedes til én sammenhængende rejse. For salg af globalbilletter udgør SCIC-IRT billetterne altid én kontrakt pr. tog, uanset om billetterne indgår som en del af en længere rejse, eller dokumenterne er indsat i det samme billetomslag. 4. Billetter og reservationer (4.1) Generelt: (4.1.1) Transportørerne og deres organisationer fastsætter billetternes design, sprog og hvilke karakterer som må anvendes ved udstedelse og evt. udfyldelse. (4.1.2) E-billetter er underlagt særlige befordrings bestemmelser. Detaljerne i en e-billet kan erstattes af læsbare symboler. (4.1.3) Som en generel regel skal billetter normalt indeholde følgende oplysninger: hvilke transportører der deltager i befordringskontrakten, billetudstederen, rejseruten, billetprisen, gyldighedsperioden, befordringsbetingelserne, i de relevante tilfælde navnet på den rejsende, datoen for rejsen, tognummeret, og pladskategorien. Udstederen og transportøren er normalt identificeret via en numerisk kode. Listen er tilgængelig via internettet på og (4.1.4) De særlige befordringsbestemmelser angiver hvorvidt der er tale om tvungen eller frivillig pladsreservation. (4.1.5) De særlige befordringsbestemmelser angiver de særlige bestemmelser der er i forbindelse med rabatter (eks. børn, grupper etc.). Udgaven af Side 3

4 (4.2) Køb af billetter: (4.2.1) Billetter sælges enten direkte via transportørens salgssteder, eller indirekte gennem autoriserede salgssteder. I de tilfælde hvor transportøren ikke tager del i indgåelse af befordringskontrakten (eks. rejsebureauer) - udsteder billetten, agerer de som agent og hæfter på ingen måde for brud på befordringskontrakten. (4.2.2) Billetter som ikke indeholder navn på den rejsende kan overdrages til en anden, så længe rejsen ikke er påbegyndt. Billetter må ikke sælges af rejsende med henblik på fortjeneste. (4.2.3) Såfremt billetten kan købes i en anden valuta end den nationale valuta transportørens anvender, skal detaljerne om valutaen og vekselkursen offentliggøres i henhold til transportørens bestemmelser. (4.2.4) Bestemmelserne for refundering og ombytning af billetter, og de evt. hermed forbundne afgifter eller gebyrer, fastsættes af transportøren. Generelt betragtes en ombytning som en refundering hvor der udstedes en ny billet. Tilbagebetaling, ombytning eller refundering kan afvises i de tilfælde hvor billetterne er ulæselige eller beskadigede. Ved refunderinger anvendes samme betalingsmåde som ved betalingen, eller såfremt det er passende via en voucher. (4.2.5) Passagerer som misbruger e-billet systemet kan udelukkes fra at benytte e- billetter samt selvprint funktioner. (4.2.6) Mistede eller stjålne billetter kan ikke erstattes eller refunderes. 5. Passagerens pligter (5.1) Før rejsen: (5.1.1) Passageren er forpligtet til at betale for billetten og sikre at billetten er udstedt som ønsket, inden rejsen påbegyndes. (5.1.2) Med mindre det er angivet i de særlige befordringsbestemmelser, har passageren ikke krav på nogen reduktion i billetprisen når rejsen er købt. (5.1.3) Det fremgår af de særlige befordringsbestemmelser, såfremt passageren skal validere billetten inden rejsen påbegyndes. (5.1.4) Billetten er ugyldig, såfremt passageren har undladt at påføre evt. krævede oplysninger, passageren har undladt at validere billetten som krævet, billetten er ændret efter udstedelse, eller den er blevet forfalsket. I disse tilfælde foreskriver de særlige befordringsbestemmelser hvad der skal ske. (5.1.5) Såfremt de elektroniske data eller sikkerhedscertifikatet på en e-billet er ulæseligt henvises passageren til at løse ny billet. Passageren har mulighed for at sende disse e-billetter til udstederen med henblik på refundering. (5.1.6) De særlige befordringsbestemmelser foreskriver på hvilke betingelser børn kan rejse alene. (5.1.7) Handicappede personer og personer med nedsat mobilitet skal anmelde deres behov for assistance senest 48 timer før afrejse. Den handicappede er forpligtet til at overholde de instruktioner som gives af transportøren. Såfremt det er muligt accepterer nogle transportører kortere frist end de 48 timer før afrejse. Udgaven af Side 4

5 (5.2) Under rejsen: (5.2.1) Passageren skal være i besiddelse af en gyldig billet til hele rejsen. Ved en anmodning skal billetten forevises kontrolpersonalet. Togpersonalet kan opbevare billetten indtil passagerens ankomststation. Passagerer uden gyldig billet, kan blive pålagt at betale et tillæg udover billetprisen. Såfremt passageren ikke kan eller vil betale for rejsen, kan passageren udelukkes fra videre befordring. (5.2.2) Passagerer med særlige billetter (eks. billetter med navn, til reduceret pris, e- billetter, eller billetter betalt via særlige betalingsmåder), skal være i stand til at bevise deres identitet og berettigelse til nedsættelsen, i henhold til de særlige befordringsbestemmelser. (5.2.3) Jernbanepersonale har ret til at inddrage billetter til revisions formål. I disse tilfælde modtager passageren en erstatningsbillet, eller en kvittering. (5.2.4) Såfremt det fremgår af de særlige befordringsbestemmelser, kan der være tilfælde hvor passageren ikke må foretage rejseafbrydelse. (5.2.5) Billetten giver passageren ret til befordring på den klasse og på den plads der er angivet på billetten (hvis der er reserveret plads). I de tilfælde hvor der rejses på en lavere klasse eller pladstype fremgår vilkårene af de særlige befordringsbestemmelser. Reserverede pladser skal indtages senest 15 minutter efter afgang. I modsat fald mister passageren sin ret til pladsen. (5.2.6) Hver passager har kun ret til én plads. Pladser, der er reserveret til passagerer med reduceret mobilitet samt til familier med børn, skal frigives. (5.2.7) Passageren skal følge de retningslinjer der gives af jernbanepersonalet, stationspersonalet samt infrastrukturejerens personale. Specielt skal passageren være opmærksom på betingelserne for brug af lokaler og faciliteter samt evt. særlige bestemmelser for adgangsforholdene til togene. (5.2.8) Passageren skal være opmærksom på toldreglerne og evt. andre bestemmelser fra myndighederne. (5.2.9) Passagerer må ikke ryge i områder hvor rygning ikke er tilladt. Dette gælder også selvom andre passagerer samtykker. (5.2.10) Transportøren er berettiget til at opkræve en afgift i forbindelse med misbrug af alarm og nødudstyr, i henhold til national lov. (5.2.11) Passagerer som udgør en sikkerhedsrisiko i henhold til trafikafviklingen eller andre passagerer, eller forulemper andre passagerer på en upassende vis, kan udelukkes fra befordring, og vil ikke have krav på en refundering af deres billet. Udgaven af Side 5

6 6. Håndbagage (6.1) Passagerer kan medtage håndbagage. Håndbagagen skal være håndterbar, tilknyttet rejsens formål og kunne anbringes i togets dertil indrettede bagagepladser. Passagerer skal holde opsyn med deres bagage og forsyne den med udfyldte bagagemærker såfremt det kræves. Håndbagagen må ikke være til ulempe for andre passagerer, anden håndbagage, eller jernbane udstyr. De særlige befordringsbestemmelser kan fastsætte hvilke afgifter der kan opkræves i disse tilfælde. (6.2) Bestemmelserne for befordring af farlig gods i international trafik med jernbane (RID - appendiks C i COTIF) og de relevante publikationer fra CIT (www.citrail.org) gælder for befordring af farlig gods. Materiale og genstande som er pakket til detailhandlen og beregnet til personlig brug, brug i husholdningen, eller til fritid eller sportsaktiviteter er tilladt. (6.3) Det er ikke tilladt at medbringe ammunition eller våben i toget. De særlige befordringsbestemmelser kan foreskrive afvigelser fra dette forbud. (6.4) Fundne genstande skal straks meddeles eller afleveres til jernbane personalet. Transportøren kan undersøge, fjerne og destruere håndbagage fra toget, såfremt transportøren eller andre myndigheder skynder det er det korrekte for at sikre transporten eller passagererne. (6.5) For medtagelse af cykler gælder de særlige befordringsbestemmelser. 7. Dyr (7.1) Passagerer kan medbringe dyr i toget, i det omfang transportøren tillader dette. Såfremt transportøren tillader medtagning af dyr, sker det i henhold til de særlige befordringsbestemmelser. (7.2) I forhold til den gældende lovgivning, er der ingen restriktioner for blinde eller handicappedes hunde såfremt de tydelig kan identificeres som Servicehunde. 8. Rejsegods og køretøjer 9. Forsinkelse (8.1) Såfremt transportøren tilbyder befordring af rejsegods og køretøjer, gælder de særlige befordringsbestemmelser. (9.1) Tog aflysninger og forventede forsinkelser (9.1.1) Aflyses et tog, eller er det transportørens objektive erfaring, at passageren vil ankomme mere end 60 minutter forsinket til ankomststationen, som er angivet i befordringskontrakten kan passageren (i henhold til bestemmelserne i pkt ): a. Forlange at få refunderet den del af billetten som ikke er benyttet, og/eller den del af rejsen der ikke længere tjener noget formål sammen med den del af billetten som allerede er benyttet, tilbage til afrejsestationen. b. Fortsætte sin rejse, såfremt det er nødvendigt via en anden rute, med den første mulige forbindelse, dog senest indenfor 48 timer. (9.1.2) Er passagerens billet også gyldig til hjemrejsen, og benyttes hjemrejsen som planlagt, er det alene billetdelen for udrejsen der refunderes. (9.1.3) Det er kun muligt at returnere til afrejsestationen eller fortsætte rejsen ved at benytte de transportører som indgår i befordringskontrakten. Befordringen skal ske på vilkår som kan sammenlignes med den oprindelige forbindelse. Udgaven af Side 6

7 (9.2) Vedvarende forsinkelser (9.2.1) Såfremt passageren ikke benytter bestemmelserne under pkt a, og ankommer til deres destination med 60 minutters forsinkelse, eller mere, vil passageren modtage 25 % af billetprisen i kompensation i henhold til pkt For forsinkelser på 120 minutter, eller mere, vil passageren modtage 50 % af billetprisen i kompensation i henhold til pkt Under alle omstændigheder gælder bestemmelserne i pkt. 9.5 stadig. (9.2.2) Jernbanepersonale på det forsinkede tog vil kunne forsyne passageren med dokumentation på forsinkelsen. (9.2.3) Krav om kompensation skal fremsættes af passageren senest 2 måneder efter togrejsen, ved at fremlægge de originale billetter for udstederen, eller en af de transportører som deltager i befordringskontrakten. Har transportøren udleveret dokumentation for forsinkelsen skal dokumentationen vedlægges de originale billetter. (9.3) Fremgangsmåden for håndtering af refundering og kompensation (9.3.1) Grundlaget for beregning af kompensation er billetprisen for det forsinkede tog. Fremgår prisen ikke direkte af billetten, er beregningsgrundlaget den pris passageren skulle have betalt for benyttelse af det pågældende tog. For promotion billetter, aktionspriser særlige tilbud, billetter med integreret pladsbillet og andre typer af jernbane pass billetter, gælder de særlige befordringsbestemmelser. (9.3.2) Grundlaget for beregning af kompensation vil inkludere billetten og evt. supplerende ydelser (reservationer, tillæg etc.), dog er service gebyrer (eks. distributionsgebyrer, forsendelsesgebyrer og faktureringsgebyrer) ikke inkluderet. (9.3.3) Transportøren kan udbetale kompensationen i form af en voucher. Som grundregel er en voucher gyldig i ét år og kan kun indløses af den udstedende transportør til bestemte ydelser. Efter anmodning fra passageren kan kompensationen udbetales i kontanter efter de retningslinjer som fastsættes af transportøren, eks. via en bankoverførsel, kreditnota eller kontanter. (9.3.4) Behandlingen af refundering og kompensation sker indenfor en måned efter indleveringstidspunktet hos et af de af transportøren udpegede steder (jvf. pkt ). Normalt udbetales beløb under 4 ikke. Eventuelle transaktionsomkostninger afholdes af transportøren. (9.4) Rejsen kan ikke fortsættes samme dag I de tilfælde hvor passageren ikke er i stand til at fortsætte sin rejse i henhold til befordringskontrakten, den samme dag, grundet aflysninger, forsinkelser eller en mistet forbindelse, eller fortsættelsen af rejsen samme dag ikke kan ske på fornuftige vilkår, vil transportøren refundere de ekstra udgifter (undtagen i henhold til pkt ) der er med at underrette personer som venter på passageren, i et rimeligt omfang og: a. forsyne kunden med en rimelig indkvartering, inklusiv evt. transfer, eller b. refundere udgifterne for en rimelig indkvartering og de evt. udgifter til transfer. Transportøren kan tilbyde alternativ befordring (bus, metro, taxi etc.). Udgaven af Side 7

8 (9.5) Fritagelse for ansvar i forbindelse med forsinkelse (9.5.1) Transportøren er fritaget for ansvar (beskrevet i pkt. 9.2) såfremt forsinkelsen skyldes transportydelser, som: a. er foretaget helt udenfor et af EU medlemmernes område, Schweiz eller Norge, b. er foretaget delvist udenfor et af EU medlemmernes område, Schweiz eller Norge, såfremt forsinkelsen er sket udenfor disse landes område, c. er undtaget fra PRR, d. ikke er en del af befordringskontrakten (bus, sporvogn, metro etc. mellem jernbanestationer, eks i det samme område), e. er foretaget til søs, eller i national skibsfart. (9.5.2) Desuden er transportører fritaget for ansvar for forsinkelse (beskrevet i pkt. 9.2) samt rejsens afbrydelse ved rejser der ikke kan foretages samme dag (beskrevet i pkt 9.4), såfremt passageren er informeret om mulige forsinkelser inden køb af billetten, eller hvis de fortsætter deres rejse med en anden transportør eller via en anden rute og forsinkelsen er under 60 minutter ved ankomst til destinationen, eller hvis forsinkelsen skyldes: a. omstændigheder som ikke er tilknyttet den pågældende transportør, og konsekvenserne som den pågældende transportør ikke har kunnet undgå, selvom transportøren har truffet de fornødne forholdsregler, b. fejl begået af passageren, c. konsekvenserne af tredje parts handlinger, som transportøren ikke har kunnet undgå, selvom transportøren har truffet de fornødne forholdsregler, infrastrukturforvalteren - i tilfælde af at rejsen ikke kan fortsættes samme dag (beskrevet under pkt. 9.4) - andre jernbaneselskaber som anvender samme infrastrukturforvalter, betragtes ikke som tredje part, d. begrænsninger i transportmulighederne som følge af strejke, som passageren er blevet informeret om. 10. Assistance ved forsinkelse I tilfælde af en forsinkelse på 60 minutter eller mere, forsøger transportøren at hjælpe passageren så vidt det er muligt og hjælpen står i rimeligt forhold til assistancens omfang. Så vidt det er muligt, når der tages hensyn til ventetiden, inkluderer dette tilbud om forfriskninger og måltider i henhold til pkt. 9.4, og mulighed for overnatning og organisering af alternativ transport. Der vil blive taget særligt hensyn til passagerer med reduceret mobilitet. Udgaven af Side 8

9 11. Personskader (11.1) Transportørens ansvar ved passagerers død og tilskadekomst er fastsat i RIV retsforskrifterne, uden negativ indvirkning i henhold til national lov, der tilkender passageren yderligere erstatning for skader. Den nationale lovgivning er gældende for indlandsbefordring i ikke EU medlemsstater. For ansvar ved maritim transport, gælder den relevante maritime lovgivning, så vidt det ikke har en negativ indflydelse på bestemmelserne i CIV's artikel 31. (11.2) I henhold til Artikel 56 1 og artikel 26 5 i CIV er transportøren forpligtet til at foretage forskudsudbetalinger til de pårørende til dækning af akutte økonomiske behov i tilfælde af en passagers død eller tilskadekomst i en EU medlemsstat, såfremt transporten ikke er undtaget fra PRR. Der vil blive udbetalt EUR pr. passager i tilfælde af dødsfald. I tilfælde af tilskadekomst dækkes udgifterne i et rimeligt omfang med op til EUR på forskud pr. passager. (11.3) Forskudsbetalinger kan ikke betragtes som erkendelse af dækningsansvar, og vil blive modregnet en evt. senere kompensation. Der vil blive fremsat krav om tilbagebetaling af forskudsbetalingen såfremt tabet eller skaden er selvforskyldt, opstået på grund af passagerens skødesløshed, eller hvis passageren ikke er berettiget til erstatningen. (11.4) Såfremt transportøren ikke er erstatningsansvarlig vil transportøren, på passagerens anmodning, være behjælpelig i forbindelse med et sagsanlæg mod tredje part så længe det er foreneligt med transportørens interesser (fremsendelse af forespørgsler og dokumentation etc.). 12. Tab eller beskadigelse af ejendele 13. Krav og reklamation Transportørens ansvar for håndbagage og dyr i passagerers varetægt er fastsat i CIV retsforskrifterne, uden negativ indvirkning i henhold til national lov, der tilkender passageren yderligere erstatning for skader. Den nationale lovgivning er gældende for indlandsbefordring i ikke EU medlemsstater, EU medlemsstater, Schweiz og Norge, hvor beløbsgrænserne i artikel 34 i CIV ikke gælder i forbindelse med ansvar for hjælpemidler for handicappede og personer med reduceret mobilitet. (13.1) Krav ved person tilskadekomst (13.1.1) Krav om erstatning skal fremsættes skriftligt af den berettigede, til den ansvarlige transportør i tilfælde af en passagers død eller tilskadekomst, senest 12 måneder efter kendskabet til tabet eller beskadigelsen. I det tilfælde at transporten ikke var udført af den transportør som modtager kravet, men af en anden transportør, kan kravet om erstatning fremsendes til denne anden transportør i stedet. (13.1.2) Såfremt befordringen er underlagt én befordringskontrakt og udført af flere transportører, kan kravet fremsættes til den første eller sidste transportør, eller den transportør som har sit primære salgssted eller kontor i den stat eller det land hvor kunden er bosiddende og som har indgået befordringskontrakten. Udgaven af Side 9

10 (13.2) Andre krav og reklamationer (13.2.1) Andre krav og reklamationer kan sendes til udstederen eller til en hvilken som helst transportør som deltager i befordringskontrakten. (13.2.2) Transportører som modtager kravet eller reklamationen vil besvare henvendelsen indenfor en tidsfrist på én måned efter modtagelsen. I de relevante tilfælde vil transportøren videresende krav og reklamationer til de ansvarlige transportører og underrette passageren. I disse tilfælde vil transportøren besvare henvendelsen indenfor en tidsfrist på tre måneder. (13.2.3) Informationer om specialafdelingerne for håndtering af krav og reklamationer, samt de sprog der anvendes, fremgår af og Informationerne kan også fremgå af hjemmesiden hos de selskaber som anvender GCC-CIV/PRR, og normalt også hos de pågældende selskaber i deres afdeling for kundehenvendelser. For billetter købt i Danmark sker sagsbehandlingen altid hos: DSB Kundecenter Kundeservice Udland Postboks København C 14. Uenigheder (14.1) Hvilke selskaber kan der rejses krav mod (14.1.1) Et krav om ansvar kan alene rejses mod den transportør der er involveret i transporten der har forårsaget passagerens dødsfald eller tilskadekomst. I det tilfælde at transporten ikke er udført af den oprindelige transportør, men af en anden transportør, kan kravet om erstatning fremsendes direkte til denne anden transportør i stedet. (14.1.2) Et krav om refundering af et beløb der er betalt for befordringskontrakten, kan fremsættes mod transportøren som har opkrævet beløbet, eller mod transportøren på hvis vegne beløbet blev opkrævet. (14.1.3) Et krav om refundering og kompensation ved forsinkelse eller andre krav i forbindelse med befordringskontrakten, kan kravet fremsættes til den første eller sidste transportør, eller den transportør som har forestået befordringen som har givet anledning til kravet. (14.1.4) Artikel 56 3 CIV gælder ved krav i forbindelse med rejsegods og autotransport. (14.1.5) Såfremt rette vedkommende har mulighed for at vælge mellem flere transportører når kravet skal fremsættes, ophører valgmuligheden når kravet fremsættes mod en af transportørerne. (14.2) Jurisdiktion Krav om erstatning i henhold til befordringskontrakten, kan alene frembringes ved domstolene eller andre nævn i medlemsstaterne som har tiltrådt den mellemstatlige aftale om transport med jernbane (OTIF), eller i EU i det område hvor den sagsøgte har sit hovedsæde, er bosiddende, eller har det kontor som har indgået befordringskontrakten. Kravet kan ikke fremsættes ved andre domstole eller nævn. (14.3) Gældende lov Hvis lovene i flere stater kan anvendes, gælder loven i den stat hvor rette vedkommende fremsætter kravet, inklusiv de betingelser hvor der er modstrid mellem lovene. Udgaven af Side 10

11 15. Appendiks 1 - Bekendtgørelse om befordring af farlige genstande Medtagning af farlig gods som håndbagage eller rejsegods, eller i, samt på køretøjer (autotog) Stoffer og genstande som er underlagt bestemmelserne for international befordring af farlige stoffer med jernbane (RID), inkluderet eksplosive antændelige stoffer og genstande, selvantændelige stoffer, giftige, smittefarlige, radioaktive samt ætsende stoffer, må ikke medbringes som håndbagage, eller rejsegods. Det er alene tilladt at medbringe de farlige genstande som overholder bestemmelserne for undtagelse i henhold til RID. Dette inkluderer specielt genstande til personlig brug, og mekanisk udstyr der indeholder farlige genstande, såfremt indretningen eller emballeringen sikrer mod lækage, eksempelvis tændstikker, lightere, aerosoler, elektronisk udstyr til optagelse og kopiering, mobiltelefoner og bærbare computere, gasser og benzin i beholdere til transport. Radioaktive stoffer: som er implanteret eller indarbejdet af diagnostiske eller terapeutiske grunde, i mennesker eller dyr, indeholdt i fødevarer efter salg til slutbrugeren, såfremt de er godkendt af de ansvarlige myndigheder, som forekommer i naturen og indeholder radioaktive nukleider i deres naturlige form, eller hvorfra de radioaktive nukleider er blevet udvundet, er tilladt Terapeutisk udstyr til rejsen, er tilladt. Enhver transportør har mulighed for at indføre yderligere restriktioner. Udgaven af Side 11

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0308 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for bortkomne billetter. Ankenævnets

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

BEFORDRINGSBESTEMMELSER

BEFORDRINGSBESTEMMELSER BEFORDRINGSBESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. + 100 kr. i rykkergebyr for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0248 Klageren: XX 1902 Frederiksberg C Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0069 Klageren: XX på vegne YY 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet for få zoner. Ankenævnets

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0273 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 6710 Esbjerg V ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for kørsel på forkert billet.

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0423 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: CVRnummer: Metro Selskabet I/S v/metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0195 Klageren: Indklagede: XX 7000 Fredericia DSB Klagen vedrører: Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0109 Klageren: XX Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende zone. Fejlstempling i Movia bus. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0003 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende mobil-billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0373 Klageren: XX 2200 København N. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København

Erstatningskrav på i alt ca. 4.000 kr. for flybillet, mistet arbejdsdag og overnatning i København AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0239 Klageren: XX Spanien Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Erstatningskrav på i alt ca. 4.000

Læs mere

Metroens rejseregler

Metroens rejseregler Metroens rejseregler Gyldighed Rejsereglerne gælder for dig og din bagage på Metroens område, og i forbindelse med din rejse med Metroen samt de metrobusser, der kan blive indsat som erstatningstransport.

Læs mere

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet.

Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris på 36 kr. grundet manglende forevisning af mobilbillet. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0319 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: DSB S-tog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Administrationsgebyr på 125 kr. samt billetpris

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden WildCard. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0156 Klageren: XX på vegne YY 8740 Brædstrup Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse på UNG-billet uden

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2015 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på abonnementskort. Ingrid Dissing Bjarne Lindberg Bak Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0023 Klageren: XX på vegne YY 1159 Kbh. K. Indklagede: Metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0197 Klageren: Indklagede: XX 2791 Dragør Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil

Medlemsvilkår for Albertslund Delebil for Side 1 af 5 1. Generelle rettigheder og pligter 1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jf. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0592 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. maj 2006 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om transportørers erstatningsansvar

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind af rejsekort, da klagerens søn ikke kunne tanke rejsekortet op. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0258 Klageren: XX på vegne af YY 2740 Skovlunde Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på billetten. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0262 Klageren: XX 6300 Gråsten Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0165 Klageren: Indklagede: xxxxxxxxxxx 2100 København ø Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Rykkergebyr på 100 kr.

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på periodekort og tillægsbillet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0114 Klageren: XX 2880 Bagsværd Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2013 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0223 Klageren: XX Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0264 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet.

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0161 Klageren: XX 7800 Skive Indklagede: Arriva CVR nr: 1842 9101 Klagen vedrører: Arriva oplyste i billetsalg ikke den billigst billetpris,

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere