De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR)"

Transkript

1 De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR) Gyldig fra den 3. december (erstatter udgaven af 1. juli 2006) Udgaven af Side 1

2 0. Indledning Denne udgave af GCC-CIV/PRR er en oversættelse af den originale engelske udgave. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske oversættelse og den engelske udgave, er den engelske udgave gældende. Den engelske udgave fremgår af CIT's hjemmeside og UIC/CIT/CER's hjemmeside Når der i den efterfølgende tekst refereres til de særlige befordringsbestemmelser, er det bestemmelser som enten afviger fra de generelle bestemmelser, eller indeholder en uddybende beskrivelse. I Danmark offentliggøres de særlige befordringsbestemmelser i DSB Tarif nr. 42, 43 og 49. Tarifferne, eller uddrag af tarifferne er tilgængelige på de salgssteder som udsteder internationale billetter 1. Bestemmelser for befordring (1.1) GCC-CIV/PRR (de generelle vilkår for personbefordring med jernbane) indeholder bestemmelserne for befordringskontrakten der indgås mellem passageren og transportøren. De generelle bestemmelser i GCC-CIV/PRR er gældende med mindre der foreskrives andet i det efterfølgende, eller i en tilhørende tarif. 2. Retsgrundlag (2) Befordring af passagerer med jernbane er underlagt: a. bestemmelserne for international befordring af passagerer med jernbane (CIV bilag A til COTIF) og/eller b. EU forordning nr. 137/2007 af , godkendt af det europæiske parlament og den europæiske kommission om jernbane passagerers rettigheder og pligter (PRR) og/eller c. National lovgivning, i det omfang de er relevante eller de indgår i en kontrakt. 3. Befordringskontrakten (3.1) Befordringskontrakten pålægger den eller de deltagende transportører at befordre passageren fra afrejsestationen til ankomststationen (3.2) Befordringskontrakten består af: a. GCC-CIV/PRR; b. Transportørens særlige befordringsbestemmelser c. Bestemmelserne som er angivet på billetten. I tilfælde af en konflikt mellem a) GCC-CIV/PRR og b) transportørens særlige befordringsbestemmelser, gælder bestemmelserne under pkt. b). I tilfælde af tvivl mellem bestemmelser i pkt. a) og b) gælder de bestemmelser som stiller kunden i den gunstigste situation. (3.3) Befordringskontrakter indgås i form af billetter, enten i form af traditionelle papir billetter, eller som e-billetter. Billetter tjener som bevis for indgåelse og indhold af kontrakten (prima facie). (3.4) Én billet repræsenterer én befordringskontrakt med mindre andet er angivet i det efterfølgende: Udgaven af Side 2

3 (3.5) Såfremt det tydeligt fremgår af de særlige befordringsbetingelser udgør flere traditionelle papirbilletter én befordringskontrakt hvis de er udstedt samtidig det samme sted og til den samme rejse hvis de: a. Er indsat i det samme omslag som er designet til billetter, eller billetkuverter, eller b. Er hæftet permanent sammen (eks. med en hæfteklamme), eller c. Referer til hinanden i form af en alfanumerisk identifikation, eller d. Kun er forsynet med én samlet billetpris, eller e. Referer til hinanden på en anden måde som er angivet i de særlige befordringsbestemmelser. Flere e-billetter udgør én befordringskontrakt såfremt de refererer til hinanden elektronisk. (3.6) Såfremt det tydeligt fremgår af de særlige befordringsbetingelser kan en traditionel papirbillet udgøre flere befordringskontrakter. (3.7) Transfer mellem jernbane stationer, eks. i det samme byområde med andre transportmidler end jernbane (bus, sporvogn, metro etc.), eller til fods, er ikke en del af befordringskontrakten, men sker i henhold til de betingelserne der gælder for det pågældende selskab. Bestemmelserne for hvornår der er tale om én eller flere befordringskontrakter, fremgår i Danmark af de særlige befordringsbetingelser for international trafik, som offentliggøres i form af "DSB Tarif nr. 42". Her fremgår det, at: For salg af billetterne udgør SCIC-NRT billetterne én kontrakt såfremt de udstedes på ét rejsedokument, eller på flere rejsedokumenter såfremt billetterne udstedes til én sammenhængende rejse. For salg af globalbilletter udgør SCIC-IRT billetterne altid én kontrakt pr. tog, uanset om billetterne indgår som en del af en længere rejse, eller dokumenterne er indsat i det samme billetomslag. 4. Billetter og reservationer (4.1) Generelt: (4.1.1) Transportørerne og deres organisationer fastsætter billetternes design, sprog og hvilke karakterer som må anvendes ved udstedelse og evt. udfyldelse. (4.1.2) E-billetter er underlagt særlige befordrings bestemmelser. Detaljerne i en e-billet kan erstattes af læsbare symboler. (4.1.3) Som en generel regel skal billetter normalt indeholde følgende oplysninger: hvilke transportører der deltager i befordringskontrakten, billetudstederen, rejseruten, billetprisen, gyldighedsperioden, befordringsbetingelserne, i de relevante tilfælde navnet på den rejsende, datoen for rejsen, tognummeret, og pladskategorien. Udstederen og transportøren er normalt identificeret via en numerisk kode. Listen er tilgængelig via internettet på og (4.1.4) De særlige befordringsbestemmelser angiver hvorvidt der er tale om tvungen eller frivillig pladsreservation. (4.1.5) De særlige befordringsbestemmelser angiver de særlige bestemmelser der er i forbindelse med rabatter (eks. børn, grupper etc.). Udgaven af Side 3

4 (4.2) Køb af billetter: (4.2.1) Billetter sælges enten direkte via transportørens salgssteder, eller indirekte gennem autoriserede salgssteder. I de tilfælde hvor transportøren ikke tager del i indgåelse af befordringskontrakten (eks. rejsebureauer) - udsteder billetten, agerer de som agent og hæfter på ingen måde for brud på befordringskontrakten. (4.2.2) Billetter som ikke indeholder navn på den rejsende kan overdrages til en anden, så længe rejsen ikke er påbegyndt. Billetter må ikke sælges af rejsende med henblik på fortjeneste. (4.2.3) Såfremt billetten kan købes i en anden valuta end den nationale valuta transportørens anvender, skal detaljerne om valutaen og vekselkursen offentliggøres i henhold til transportørens bestemmelser. (4.2.4) Bestemmelserne for refundering og ombytning af billetter, og de evt. hermed forbundne afgifter eller gebyrer, fastsættes af transportøren. Generelt betragtes en ombytning som en refundering hvor der udstedes en ny billet. Tilbagebetaling, ombytning eller refundering kan afvises i de tilfælde hvor billetterne er ulæselige eller beskadigede. Ved refunderinger anvendes samme betalingsmåde som ved betalingen, eller såfremt det er passende via en voucher. (4.2.5) Passagerer som misbruger e-billet systemet kan udelukkes fra at benytte e- billetter samt selvprint funktioner. (4.2.6) Mistede eller stjålne billetter kan ikke erstattes eller refunderes. 5. Passagerens pligter (5.1) Før rejsen: (5.1.1) Passageren er forpligtet til at betale for billetten og sikre at billetten er udstedt som ønsket, inden rejsen påbegyndes. (5.1.2) Med mindre det er angivet i de særlige befordringsbestemmelser, har passageren ikke krav på nogen reduktion i billetprisen når rejsen er købt. (5.1.3) Det fremgår af de særlige befordringsbestemmelser, såfremt passageren skal validere billetten inden rejsen påbegyndes. (5.1.4) Billetten er ugyldig, såfremt passageren har undladt at påføre evt. krævede oplysninger, passageren har undladt at validere billetten som krævet, billetten er ændret efter udstedelse, eller den er blevet forfalsket. I disse tilfælde foreskriver de særlige befordringsbestemmelser hvad der skal ske. (5.1.5) Såfremt de elektroniske data eller sikkerhedscertifikatet på en e-billet er ulæseligt henvises passageren til at løse ny billet. Passageren har mulighed for at sende disse e-billetter til udstederen med henblik på refundering. (5.1.6) De særlige befordringsbestemmelser foreskriver på hvilke betingelser børn kan rejse alene. (5.1.7) Handicappede personer og personer med nedsat mobilitet skal anmelde deres behov for assistance senest 48 timer før afrejse. Den handicappede er forpligtet til at overholde de instruktioner som gives af transportøren. Såfremt det er muligt accepterer nogle transportører kortere frist end de 48 timer før afrejse. Udgaven af Side 4

5 (5.2) Under rejsen: (5.2.1) Passageren skal være i besiddelse af en gyldig billet til hele rejsen. Ved en anmodning skal billetten forevises kontrolpersonalet. Togpersonalet kan opbevare billetten indtil passagerens ankomststation. Passagerer uden gyldig billet, kan blive pålagt at betale et tillæg udover billetprisen. Såfremt passageren ikke kan eller vil betale for rejsen, kan passageren udelukkes fra videre befordring. (5.2.2) Passagerer med særlige billetter (eks. billetter med navn, til reduceret pris, e- billetter, eller billetter betalt via særlige betalingsmåder), skal være i stand til at bevise deres identitet og berettigelse til nedsættelsen, i henhold til de særlige befordringsbestemmelser. (5.2.3) Jernbanepersonale har ret til at inddrage billetter til revisions formål. I disse tilfælde modtager passageren en erstatningsbillet, eller en kvittering. (5.2.4) Såfremt det fremgår af de særlige befordringsbestemmelser, kan der være tilfælde hvor passageren ikke må foretage rejseafbrydelse. (5.2.5) Billetten giver passageren ret til befordring på den klasse og på den plads der er angivet på billetten (hvis der er reserveret plads). I de tilfælde hvor der rejses på en lavere klasse eller pladstype fremgår vilkårene af de særlige befordringsbestemmelser. Reserverede pladser skal indtages senest 15 minutter efter afgang. I modsat fald mister passageren sin ret til pladsen. (5.2.6) Hver passager har kun ret til én plads. Pladser, der er reserveret til passagerer med reduceret mobilitet samt til familier med børn, skal frigives. (5.2.7) Passageren skal følge de retningslinjer der gives af jernbanepersonalet, stationspersonalet samt infrastrukturejerens personale. Specielt skal passageren være opmærksom på betingelserne for brug af lokaler og faciliteter samt evt. særlige bestemmelser for adgangsforholdene til togene. (5.2.8) Passageren skal være opmærksom på toldreglerne og evt. andre bestemmelser fra myndighederne. (5.2.9) Passagerer må ikke ryge i områder hvor rygning ikke er tilladt. Dette gælder også selvom andre passagerer samtykker. (5.2.10) Transportøren er berettiget til at opkræve en afgift i forbindelse med misbrug af alarm og nødudstyr, i henhold til national lov. (5.2.11) Passagerer som udgør en sikkerhedsrisiko i henhold til trafikafviklingen eller andre passagerer, eller forulemper andre passagerer på en upassende vis, kan udelukkes fra befordring, og vil ikke have krav på en refundering af deres billet. Udgaven af Side 5

6 6. Håndbagage (6.1) Passagerer kan medtage håndbagage. Håndbagagen skal være håndterbar, tilknyttet rejsens formål og kunne anbringes i togets dertil indrettede bagagepladser. Passagerer skal holde opsyn med deres bagage og forsyne den med udfyldte bagagemærker såfremt det kræves. Håndbagagen må ikke være til ulempe for andre passagerer, anden håndbagage, eller jernbane udstyr. De særlige befordringsbestemmelser kan fastsætte hvilke afgifter der kan opkræves i disse tilfælde. (6.2) Bestemmelserne for befordring af farlig gods i international trafik med jernbane (RID - appendiks C i COTIF) og de relevante publikationer fra CIT (www.citrail.org) gælder for befordring af farlig gods. Materiale og genstande som er pakket til detailhandlen og beregnet til personlig brug, brug i husholdningen, eller til fritid eller sportsaktiviteter er tilladt. (6.3) Det er ikke tilladt at medbringe ammunition eller våben i toget. De særlige befordringsbestemmelser kan foreskrive afvigelser fra dette forbud. (6.4) Fundne genstande skal straks meddeles eller afleveres til jernbane personalet. Transportøren kan undersøge, fjerne og destruere håndbagage fra toget, såfremt transportøren eller andre myndigheder skynder det er det korrekte for at sikre transporten eller passagererne. (6.5) For medtagelse af cykler gælder de særlige befordringsbestemmelser. 7. Dyr (7.1) Passagerer kan medbringe dyr i toget, i det omfang transportøren tillader dette. Såfremt transportøren tillader medtagning af dyr, sker det i henhold til de særlige befordringsbestemmelser. (7.2) I forhold til den gældende lovgivning, er der ingen restriktioner for blinde eller handicappedes hunde såfremt de tydelig kan identificeres som Servicehunde. 8. Rejsegods og køretøjer 9. Forsinkelse (8.1) Såfremt transportøren tilbyder befordring af rejsegods og køretøjer, gælder de særlige befordringsbestemmelser. (9.1) Tog aflysninger og forventede forsinkelser (9.1.1) Aflyses et tog, eller er det transportørens objektive erfaring, at passageren vil ankomme mere end 60 minutter forsinket til ankomststationen, som er angivet i befordringskontrakten kan passageren (i henhold til bestemmelserne i pkt ): a. Forlange at få refunderet den del af billetten som ikke er benyttet, og/eller den del af rejsen der ikke længere tjener noget formål sammen med den del af billetten som allerede er benyttet, tilbage til afrejsestationen. b. Fortsætte sin rejse, såfremt det er nødvendigt via en anden rute, med den første mulige forbindelse, dog senest indenfor 48 timer. (9.1.2) Er passagerens billet også gyldig til hjemrejsen, og benyttes hjemrejsen som planlagt, er det alene billetdelen for udrejsen der refunderes. (9.1.3) Det er kun muligt at returnere til afrejsestationen eller fortsætte rejsen ved at benytte de transportører som indgår i befordringskontrakten. Befordringen skal ske på vilkår som kan sammenlignes med den oprindelige forbindelse. Udgaven af Side 6

7 (9.2) Vedvarende forsinkelser (9.2.1) Såfremt passageren ikke benytter bestemmelserne under pkt a, og ankommer til deres destination med 60 minutters forsinkelse, eller mere, vil passageren modtage 25 % af billetprisen i kompensation i henhold til pkt For forsinkelser på 120 minutter, eller mere, vil passageren modtage 50 % af billetprisen i kompensation i henhold til pkt Under alle omstændigheder gælder bestemmelserne i pkt. 9.5 stadig. (9.2.2) Jernbanepersonale på det forsinkede tog vil kunne forsyne passageren med dokumentation på forsinkelsen. (9.2.3) Krav om kompensation skal fremsættes af passageren senest 2 måneder efter togrejsen, ved at fremlægge de originale billetter for udstederen, eller en af de transportører som deltager i befordringskontrakten. Har transportøren udleveret dokumentation for forsinkelsen skal dokumentationen vedlægges de originale billetter. (9.3) Fremgangsmåden for håndtering af refundering og kompensation (9.3.1) Grundlaget for beregning af kompensation er billetprisen for det forsinkede tog. Fremgår prisen ikke direkte af billetten, er beregningsgrundlaget den pris passageren skulle have betalt for benyttelse af det pågældende tog. For promotion billetter, aktionspriser særlige tilbud, billetter med integreret pladsbillet og andre typer af jernbane pass billetter, gælder de særlige befordringsbestemmelser. (9.3.2) Grundlaget for beregning af kompensation vil inkludere billetten og evt. supplerende ydelser (reservationer, tillæg etc.), dog er service gebyrer (eks. distributionsgebyrer, forsendelsesgebyrer og faktureringsgebyrer) ikke inkluderet. (9.3.3) Transportøren kan udbetale kompensationen i form af en voucher. Som grundregel er en voucher gyldig i ét år og kan kun indløses af den udstedende transportør til bestemte ydelser. Efter anmodning fra passageren kan kompensationen udbetales i kontanter efter de retningslinjer som fastsættes af transportøren, eks. via en bankoverførsel, kreditnota eller kontanter. (9.3.4) Behandlingen af refundering og kompensation sker indenfor en måned efter indleveringstidspunktet hos et af de af transportøren udpegede steder (jvf. pkt ). Normalt udbetales beløb under 4 ikke. Eventuelle transaktionsomkostninger afholdes af transportøren. (9.4) Rejsen kan ikke fortsættes samme dag I de tilfælde hvor passageren ikke er i stand til at fortsætte sin rejse i henhold til befordringskontrakten, den samme dag, grundet aflysninger, forsinkelser eller en mistet forbindelse, eller fortsættelsen af rejsen samme dag ikke kan ske på fornuftige vilkår, vil transportøren refundere de ekstra udgifter (undtagen i henhold til pkt ) der er med at underrette personer som venter på passageren, i et rimeligt omfang og: a. forsyne kunden med en rimelig indkvartering, inklusiv evt. transfer, eller b. refundere udgifterne for en rimelig indkvartering og de evt. udgifter til transfer. Transportøren kan tilbyde alternativ befordring (bus, metro, taxi etc.). Udgaven af Side 7

8 (9.5) Fritagelse for ansvar i forbindelse med forsinkelse (9.5.1) Transportøren er fritaget for ansvar (beskrevet i pkt. 9.2) såfremt forsinkelsen skyldes transportydelser, som: a. er foretaget helt udenfor et af EU medlemmernes område, Schweiz eller Norge, b. er foretaget delvist udenfor et af EU medlemmernes område, Schweiz eller Norge, såfremt forsinkelsen er sket udenfor disse landes område, c. er undtaget fra PRR, d. ikke er en del af befordringskontrakten (bus, sporvogn, metro etc. mellem jernbanestationer, eks i det samme område), e. er foretaget til søs, eller i national skibsfart. (9.5.2) Desuden er transportører fritaget for ansvar for forsinkelse (beskrevet i pkt. 9.2) samt rejsens afbrydelse ved rejser der ikke kan foretages samme dag (beskrevet i pkt 9.4), såfremt passageren er informeret om mulige forsinkelser inden køb af billetten, eller hvis de fortsætter deres rejse med en anden transportør eller via en anden rute og forsinkelsen er under 60 minutter ved ankomst til destinationen, eller hvis forsinkelsen skyldes: a. omstændigheder som ikke er tilknyttet den pågældende transportør, og konsekvenserne som den pågældende transportør ikke har kunnet undgå, selvom transportøren har truffet de fornødne forholdsregler, b. fejl begået af passageren, c. konsekvenserne af tredje parts handlinger, som transportøren ikke har kunnet undgå, selvom transportøren har truffet de fornødne forholdsregler, infrastrukturforvalteren - i tilfælde af at rejsen ikke kan fortsættes samme dag (beskrevet under pkt. 9.4) - andre jernbaneselskaber som anvender samme infrastrukturforvalter, betragtes ikke som tredje part, d. begrænsninger i transportmulighederne som følge af strejke, som passageren er blevet informeret om. 10. Assistance ved forsinkelse I tilfælde af en forsinkelse på 60 minutter eller mere, forsøger transportøren at hjælpe passageren så vidt det er muligt og hjælpen står i rimeligt forhold til assistancens omfang. Så vidt det er muligt, når der tages hensyn til ventetiden, inkluderer dette tilbud om forfriskninger og måltider i henhold til pkt. 9.4, og mulighed for overnatning og organisering af alternativ transport. Der vil blive taget særligt hensyn til passagerer med reduceret mobilitet. Udgaven af Side 8

9 11. Personskader (11.1) Transportørens ansvar ved passagerers død og tilskadekomst er fastsat i RIV retsforskrifterne, uden negativ indvirkning i henhold til national lov, der tilkender passageren yderligere erstatning for skader. Den nationale lovgivning er gældende for indlandsbefordring i ikke EU medlemsstater. For ansvar ved maritim transport, gælder den relevante maritime lovgivning, så vidt det ikke har en negativ indflydelse på bestemmelserne i CIV's artikel 31. (11.2) I henhold til Artikel 56 1 og artikel 26 5 i CIV er transportøren forpligtet til at foretage forskudsudbetalinger til de pårørende til dækning af akutte økonomiske behov i tilfælde af en passagers død eller tilskadekomst i en EU medlemsstat, såfremt transporten ikke er undtaget fra PRR. Der vil blive udbetalt EUR pr. passager i tilfælde af dødsfald. I tilfælde af tilskadekomst dækkes udgifterne i et rimeligt omfang med op til EUR på forskud pr. passager. (11.3) Forskudsbetalinger kan ikke betragtes som erkendelse af dækningsansvar, og vil blive modregnet en evt. senere kompensation. Der vil blive fremsat krav om tilbagebetaling af forskudsbetalingen såfremt tabet eller skaden er selvforskyldt, opstået på grund af passagerens skødesløshed, eller hvis passageren ikke er berettiget til erstatningen. (11.4) Såfremt transportøren ikke er erstatningsansvarlig vil transportøren, på passagerens anmodning, være behjælpelig i forbindelse med et sagsanlæg mod tredje part så længe det er foreneligt med transportørens interesser (fremsendelse af forespørgsler og dokumentation etc.). 12. Tab eller beskadigelse af ejendele 13. Krav og reklamation Transportørens ansvar for håndbagage og dyr i passagerers varetægt er fastsat i CIV retsforskrifterne, uden negativ indvirkning i henhold til national lov, der tilkender passageren yderligere erstatning for skader. Den nationale lovgivning er gældende for indlandsbefordring i ikke EU medlemsstater, EU medlemsstater, Schweiz og Norge, hvor beløbsgrænserne i artikel 34 i CIV ikke gælder i forbindelse med ansvar for hjælpemidler for handicappede og personer med reduceret mobilitet. (13.1) Krav ved person tilskadekomst (13.1.1) Krav om erstatning skal fremsættes skriftligt af den berettigede, til den ansvarlige transportør i tilfælde af en passagers død eller tilskadekomst, senest 12 måneder efter kendskabet til tabet eller beskadigelsen. I det tilfælde at transporten ikke var udført af den transportør som modtager kravet, men af en anden transportør, kan kravet om erstatning fremsendes til denne anden transportør i stedet. (13.1.2) Såfremt befordringen er underlagt én befordringskontrakt og udført af flere transportører, kan kravet fremsættes til den første eller sidste transportør, eller den transportør som har sit primære salgssted eller kontor i den stat eller det land hvor kunden er bosiddende og som har indgået befordringskontrakten. Udgaven af Side 9

10 (13.2) Andre krav og reklamationer (13.2.1) Andre krav og reklamationer kan sendes til udstederen eller til en hvilken som helst transportør som deltager i befordringskontrakten. (13.2.2) Transportører som modtager kravet eller reklamationen vil besvare henvendelsen indenfor en tidsfrist på én måned efter modtagelsen. I de relevante tilfælde vil transportøren videresende krav og reklamationer til de ansvarlige transportører og underrette passageren. I disse tilfælde vil transportøren besvare henvendelsen indenfor en tidsfrist på tre måneder. (13.2.3) Informationer om specialafdelingerne for håndtering af krav og reklamationer, samt de sprog der anvendes, fremgår af og Informationerne kan også fremgå af hjemmesiden hos de selskaber som anvender GCC-CIV/PRR, og normalt også hos de pågældende selskaber i deres afdeling for kundehenvendelser. For billetter købt i Danmark sker sagsbehandlingen altid hos: DSB Kundecenter Kundeservice Udland Postboks København C 14. Uenigheder (14.1) Hvilke selskaber kan der rejses krav mod (14.1.1) Et krav om ansvar kan alene rejses mod den transportør der er involveret i transporten der har forårsaget passagerens dødsfald eller tilskadekomst. I det tilfælde at transporten ikke er udført af den oprindelige transportør, men af en anden transportør, kan kravet om erstatning fremsendes direkte til denne anden transportør i stedet. (14.1.2) Et krav om refundering af et beløb der er betalt for befordringskontrakten, kan fremsættes mod transportøren som har opkrævet beløbet, eller mod transportøren på hvis vegne beløbet blev opkrævet. (14.1.3) Et krav om refundering og kompensation ved forsinkelse eller andre krav i forbindelse med befordringskontrakten, kan kravet fremsættes til den første eller sidste transportør, eller den transportør som har forestået befordringen som har givet anledning til kravet. (14.1.4) Artikel 56 3 CIV gælder ved krav i forbindelse med rejsegods og autotransport. (14.1.5) Såfremt rette vedkommende har mulighed for at vælge mellem flere transportører når kravet skal fremsættes, ophører valgmuligheden når kravet fremsættes mod en af transportørerne. (14.2) Jurisdiktion Krav om erstatning i henhold til befordringskontrakten, kan alene frembringes ved domstolene eller andre nævn i medlemsstaterne som har tiltrådt den mellemstatlige aftale om transport med jernbane (OTIF), eller i EU i det område hvor den sagsøgte har sit hovedsæde, er bosiddende, eller har det kontor som har indgået befordringskontrakten. Kravet kan ikke fremsættes ved andre domstole eller nævn. (14.3) Gældende lov Hvis lovene i flere stater kan anvendes, gælder loven i den stat hvor rette vedkommende fremsætter kravet, inklusiv de betingelser hvor der er modstrid mellem lovene. Udgaven af Side 10

11 15. Appendiks 1 - Bekendtgørelse om befordring af farlige genstande Medtagning af farlig gods som håndbagage eller rejsegods, eller i, samt på køretøjer (autotog) Stoffer og genstande som er underlagt bestemmelserne for international befordring af farlige stoffer med jernbane (RID), inkluderet eksplosive antændelige stoffer og genstande, selvantændelige stoffer, giftige, smittefarlige, radioaktive samt ætsende stoffer, må ikke medbringes som håndbagage, eller rejsegods. Det er alene tilladt at medbringe de farlige genstande som overholder bestemmelserne for undtagelse i henhold til RID. Dette inkluderer specielt genstande til personlig brug, og mekanisk udstyr der indeholder farlige genstande, såfremt indretningen eller emballeringen sikrer mod lækage, eksempelvis tændstikker, lightere, aerosoler, elektronisk udstyr til optagelse og kopiering, mobiltelefoner og bærbare computere, gasser og benzin i beholdere til transport. Radioaktive stoffer: som er implanteret eller indarbejdet af diagnostiske eller terapeutiske grunde, i mennesker eller dyr, indeholdt i fødevarer efter salg til slutbrugeren, såfremt de er godkendt af de ansvarlige myndigheder, som forekommer i naturen og indeholder radioaktive nukleider i deres naturlige form, eller hvorfra de radioaktive nukleider er blevet udvundet, er tilladt Terapeutisk udstyr til rejsen, er tilladt. Enhver transportør har mulighed for at indføre yderligere restriktioner. Udgaven af Side 11

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet.

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax.

[1] AIG Europe Limited, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr. 34 61 76 94 Tel. : (+45) 9137 5300 Fax. [1] FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Dansk Rejseforsikring FERIEREJSEFORSIKRING Verden hhv. 89.0.01.620-0005 360 og 89.0.01.620-0006 360+ Dækninger og summer(sum i DKK) Dækning Dækningssum 360 DKK Dækningssum

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ REJSEFORSIKRING REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER

Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Loyalitesprogram betingelser F LER E FOR DELE JO L ÆNGER E DU B LIVER Indhold SIDE DÆKNING ÅR 1 ÅR 2 ÅR 3 3 Autohjælp 4 Fører- og passagerulykkesforsikring 7 Trækkrog 7 Fri kilometer 7 Reparation ved stenslag

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Fordelspakke Ducati Finans

Fordelspakke Ducati Finans Fordelspakke Ducati Finans Fordele uden ekstra omkostninger Når du finansierer din motorcykel via Ducati Finans får du uden ekstra omkostninger en fordelspakke. Fordelspakken er gældende ligeså længe du

Læs mere

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK

ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK ACE REJSEFORSIKRING - SANTANDER CONSUMER BANK 1.0 Fællesbetingelser Fællesbetingelser Forsikringen består af: Forsikringspolice Forsikringsvilkår Lov om forsikringsaftaler Forsikringen gælder for den/de

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring :

Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Tillægsdækning til Lloyd s v/qbe Danmark motorcykelforsikring : Police nr. 97.90.1.040. Tillægsdækningen træder i kraft den 1. januar 2012. Indhold: 1: Fører- og passagerulykkesforsikring side 2 2: Rejseforsikring

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Kære Limpopo/Diana -kunde

Kære Limpopo/Diana -kunde Kære Limpopo/Diana -kunde Denne rejseforsikring er specielt udviklet til de forsikringsbehov, du har på din jagtrejse. Rejseforsikringen er et resultat af et samarbejde mellem Limpopo/Diana og Gouda. Rejseforsikringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Sydbank MasterCard. Forsikringsbetingelser. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Sydbank MasterCard Forsikringsbetingelser november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Forsikringsbetingelser Rejseforsikring Tilknyttet Sydbank MasterCard Classic, Gold & Platinum Forsikringsaftalen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere