Referat fra 1. møde i Kontaktudvalg for ejendomssalgsstatistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 1. møde i Kontaktudvalg for ejendomssalgsstatistik"

Transkript

1 Danmarks Statistik 5. juli 2013 Priser og forbrug Referat fra 1. møde i Kontaktudvalg for ejendomssalgsstatistik Sted og tid Deltagere Afbud Dagsorden Danmarks Statistik 14. juni 2013, kl Jan Hansen, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videncenter Marc Lund Andersen, Boligøkonomisk Videncenter Mads Lindegaard, Dansk Ejendomsmæglerforening Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Mikael Trier, Finansministeriet Morten Hedegaard Rasmussen, Nationalbanken Flemming Dengsø Nielsen, Realkreditforeningen Kaare Christensen, Realkreditrådet Louise Aggerstrøm Hansen, Økonomi- og Indenrigsministeriet Karin Haldrup, Aalborg Universitet, Inst. for Planlægning, København Morten Skak, Syddansk Universitet, Inst. for Virksomhedsledelse og Økonomi Jens Lunde, Copenhagen Business School (CBS), Institut for Finansiering Morten Aastrup, Finansrådet Niels Kenneth Østergaard Scheel, Landbrug og Fødevarer Birgit Daetz, Boligsiden Henrik Sejerbo Sørensen, Danmarks Statistik Jakob Holmgaard, Danmarks Statistik Niels G. Petersen, Danmarks Statistik Martin Birger Larsen, Danmarks Statistik Erik Nielsen, Danmarks Statistik Lars Misser, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri Sigrid Krogstrup Jensen, Danmarks Statistik 1. Gennemgang af kommissorium for kontaktudvalget 2. Meddelelser se nedenfor 3. Præsentation af projektplan for udvikling af prisindeks for andelsboliger 4. Præsentation af prisindeks for andelsboliger 5. Spørgsmål vedr. andelsboliger 6. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. datafangst for handel med andelsboliger. 7. Præsentation vedr. implementeringen af ny beregningsmetode for de foreløbige prisindeks i ejendomssalgsstatistikken 8. Evt. Meddelelser 1. Oversigt over nye prisindeks for ejerboliger (ny EU-forordning) 2. Omkostningsindeks for reparationer og vedligeholdelse af boliger 3. Boligprisindeks til forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer i EU 4. Opregning af antal salg i ejendomssalgsstatistikken

2 Ad. 1) Gennemgang af kommissorium for kontaktudvalget Henrik Sejerbo Sørensen bød velkommen og nævnte i denne sammenhæng, at han er ny kontorchef i kontoret for Priser og Forbrug efter Kirsten Balling, der nu er kontorchef i kontoret for Offentlige Finanser. Ad. 2) Meddelelser Henrik Sejerbo Sørensen gennemgik herefter meddelelsespunkterne. EU-kommissionen har vedtaget en ny forordning om harmoniserede forbrugerprisindeks. Ved denne forordning indføres et ejerboligprisindeks og et boligprisindeks med henblik på at forbedre relevansen og sammenligneligheden af forbrugerprisindeks. Morten Skak efterlyste en bedre oversættelse af ejerboligprisindeks, som er afledt af det engelske udtryk owner-occupied housing. Både ejerboligprisindeks og boligprisindeks er de officielle danske oversættelser af EU-forordningen og vil derfor fortsat blive anvendt. Forordningen anvendes fra den 1. september 2012 og Danmarks Statistik har arbejdet på området på grant-vilkår siden Definitionen af ejerboliger i den ny forordning omfatter også andelsboliger, hvilket betyder, at Danmarks Statistik nu er forpligtet til at udarbejde et prisindeks for andelsboliger. I forbindelse med den grundlæggende rolle, som boligmarkedet har i den nuværende økonomiske og finansielle krise, har EU-kommissionen udpeget boligprisindekset som en af indikatorerne i resultattavlen i den såkaldte sixpack - styringspakke. I forhold til etablering af vægtgrundlag til indeksene for vedligehold og renoveringer i den private sektor i omkostningsindekset spurgte Henrik Sejerbo Sørensen, om der var nogen, der kunne hjælpe med at tilvejebringe data. Der var umiddelbart ingen kommentarer. Efter meddelelsespunkterne var der en tour de table, hvor alle præsenterede sig og nævnte hvilket arbejdsområde man sidder med. Ad. 3. Præsentation af projektplan for udvikling af prisindeks for andelsboliger Jakob Holmgaard præsenterede en projektplan for udvikling af prisindeks for andelsboliger i Danmarks Statistik. I efteråret 2013 vil Danmarks Statistik starte med en detaljeret undersøgelse af andelsboligmarkedet. Morten Skak har efter mødet sendt en rapport fra Erhvervs- og Byggestyrelsen fra 2006 om analyse af andelsboligsektorens rolle på boligmarkedet. Tillige har Jens Lunde sendt et notat om andelsboliger, som han anvender til undervisningen, men som ikke er blevet publiceret. Danmarks Statistik har lovet ikke at publicere dette materiale. Ad. 4) Præsentation af prisindeks for andelsboliger (Boligsiden) Birgit Daetz præsenterede Boligsiden, med fokus på andelsboliger. Kilden til data er ejendomsmæglere, og handlerne modtages få dage efter handlen er indgået. Boligsiden publicerer endnu ikke et prisindeks for andelsboliger. Andelen af andelsboliger, der anvender en ejendomsmægler til at bistå med salget har de seneste år været støt stigende. Mads Lindegaard nævnte i denne forbindelse, at dette formentlig skyldes, at andelsboliger i øjeblikket sælges 2

3 under maksimalprisen. Når konjunkturerne vender, må det formodes, at flere andelsboliger igen sælges uden brug af ejendomsmæglere. Birgit Daetz nævnte, at Boligsiden er villige til at dele deres data med Danmarks Statistik. Ad. 5) Spørgsmål vedr. andelsboliger Jakob Holmgaard præsenterede nogle spørgsmål ved andelsboliger. Det drejede sig primært om datafangst og metode til beregning af prisindeks. Jan Hansen nævnte, at der i regi under Justitsministeriet arbejdes med registrering af ejerforhold for andelsboliger. Da Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ikke var repræsenteret på mødet, kunne vi ikke få at vide, om der her er tale om det såkaldte grunddataprogram. Angående datafangst, så nævnte Jens Lunde, at man kunne overveje, at lave et system for registrering af andelsboliger, der minder om det gamle grønne salgsindberetningsskema til kommunerne for ejerboliger. Morten Marott Larsen nævnte, at Ejendomsforeningen Danmark dækker over 50 % af landets andelsboliger dem der har en ejendomsadministrator, der er medlem af Ejendomsforeningen Danmark. Ejendomsforeningen Danmark deltager gerne i drøftelser og undersøgelser, der kan hjælpe Danmarks Statistik med data således, at man finder den bedst mulige løsning på andelsboligområdet. Angående prisen på en andelsbolig, så var der flere, der udtrykte skepsis omkring anvendelsen af den såkaldte anslåede tekniske pris, som bruges af flere ejendomsmæglere i forbindelse med salgsopstillinger. Endvidere nævnte Marc Lund Andersen problematikken med SWAP lån, hvor renteswappen skal stå i årsregnskabet som en gæld, hvis renteswappen er negativ og som et tilgodehavende, hvis renteswappen er positiv. Gælden fordeles ud på de enkelte andelsboliger, hvilket gør, at værdien af den enkelte andelsbolig kan være negativ. Det er dog kun, hvis maksimalprisen fastsættes efter markedsværdi, at renteswappen skal fremgå af årsregnskabet. Dvs. kun hvis værdien fastsættes efter den offentlige ejendomsvurdering eller kurators vurdering. Hvis maksimalprisen fastsættes efter anskaffelsesværdien behøver renteswappen ikke at fremgå af årsregnskabet. Ad. 6) Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. datafangst for handel med andelsboliger Det blev på mødet besluttet, at nedsætte en mere uformel arbejdsgruppe, der skal kortlægge mulige kildematerialer samt fastslå den rette terminologi og metode til beregning af prisindeks for andelsboliger. Flere har allerede tilbudt deres bistand, og der vil snarest blive indkaldt til et møde kort efter sommerferien. Ad. 7) Præsentation vedr. implementeringen af ny beregningsmetode for de foreløbige prisindeks i ejendomssalgsstatistikken 3

4 På baggrund af kritik og presseomtale sidste år er metoden for de foreløbige prisindeks blevet revideret. Den bias/underestimering, der var mellem de først offentliggjorde tal og senere tal, var blevet analyseret. Som sådan lå årsagen ikke i selve det Elektroniske Tinglysningssystem. Årsagen viste sig at skyldes forsinkede indberetninger (forskellige slutseddel- og overdragelsesdatoer). For indberetteren kan der tilsyneladende være en fordel i først at indberette lige inden overtagelsen af boligen, og det var især de dyre boliger, der kom sent ind. Mads Lindegaard mente, at ejendomme, som blev tinglyst af advokater, blev tinglyst senere, da det ofte er de mere komplicerede sager. Der viser sig, at de dyre boliger også har en større afstandsprocent mellem købspris og ejendomsvurdering end de billige boliger, og disse forhold til sammen har givet den føromtalte bias i de foreløbige prisindeks. Boligmarkedsstatistikken har i øvrigt det samme problem mht. bias, som udtrykkes ved, at de dyre boliger har de største kvadratmeterpriser, da de typisk er i bedre stand end de billige boliger. På mødet kom vi dog ikke nærmere ind på, hvordan Boligmarkedsstatistikken fremover vil håndtere dette problem i deres statistik. Ny metode: man har ændret på beregningsformlerne, således at man sammenligner mellem to perioder på samme registreringsmængde, dvs. fx 75 % vs. 75 %. Testresultaterne viser en langt bedre bias tæt på 0, med en afvigelse på 0,6. Før var der en bias på 0,9, med en afvigelse på 0,9. Metoden blev implementeret den 5. april 2013 i månedsstatistikken og implementeres den 26. juni i kvartalsstatistikken. I månedsstatistikken er sommerhuse tillige udgået, men findes stadig i den kvartalsvise statistik. Morten Skak efterspurgte en opstilling af forskellen mellem den gamle og nye beregningsmetode. Danmarks Statistik oplyste, at der findes et notat på hjemmesiden, der beskriver revisioner af ejendomssalgsstatistikken. Dette notat findes også som et bilag til kvalitetsdeklarationen for ejendomssalg. Endvidere oplyste Danmarks Statistik, at man løbende overvåger fire forskellige beregningsmetoder for at vurdere, om den valgte metode fortsat er den bedst egnede. Disse metoder er beskrevet i interne notater i Danmarks Statistik. Som tidligere nævnt, er der ved den første offentliggørelse af månedstallene registreret ca. 75 % af alle handlerne for den pågældende måned. I efteråret 2013 vil man derfor se på, hvor robust dette forsinkelsesmønster er med henblik på at påbegynde opregning af antal tinglyste salg. Nationalbanken havde forud for mødet bemærket, at månedsstatistikken i øjeblikket er baseret på 2011-vurderingen, mens kvartalsstatistikken er baseret på 2010-vurderingen. Nationalbanken vurderede, at det var uhensigtsmæssigt, at de to statistikker ikke stemte overens, specielt taget i betragtning, at det med den nuværende plan for offentliggørelse af månedsog kvartalsstatistikkerne vil gentage sig ved fremtidige skift af vurderingsår, om end perioden med to forskellige vurderingsår i 1. halvår 2013 var ekstraordinært lang. Nationalbanken udtrykte derfor ønske om, at skift af vurderingsår kan ske samtidigt i månedsstatistikken og kvartalsstatistikken. Danmarks Statistik lovede at kigge nærmere på det og vender tilbage. Ad. 8) Eventuelt 4

5 Der var ingen der havde noget under eventuelt. Næste møde afholdes i foråret

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Når du skal købe andelsbolig

Når du skal købe andelsbolig Når du skal købe andelsbolig En samling af artikler og råd om køb af andelsbolig. Hvordan har udviklingen været inden for andelsboligmarkedet de seneste par år? Hvordan analyserer man sig frem til, om

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken

Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 12. oktober 2010 Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken 0. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1. Baggrund og formål..2 1.2. Det samlede projekt..2 1.3. Afrapportering...3

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere