Den danske rollemodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske rollemodel"

Transkript

1 Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr _v2 /2

2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel Oversættelse af roller til dansk Danske aktører Danske domæner... 9 Dok.løbenr _v2 2/2

3 . Den danske rollemodel Formålet med denne bilagsrapport er via modellen på side 2 at hjælpe alle interessenter i elmarkedet til bedre og mere præcist at forstå de roller og relationer, der knytter sig til en aktør. Det vil blandt andet medvirke til at reducere antallet af misforståelser, der kan opstå i forhold til de definerede roller og i forhold til ansvarsfordelingen i markedet. Når Energinet.dk fremover definerer nye aktører og roller, kan de med det samme indplaceres i modellen med de relationer, de har til resten af markedet. Modellen visualiserer aktører og områder i den danske rollemodel. Aktørerne er forbundet med områderne i kraft af de roller, de bestrider. Aktørerne er desuden forbundet med hinanden i kraft af deres indbyrdes relationer, som det fremgår af kommunikationsflowet. Af formidlingsmæssige hensyn er flere roller samlet i en aktør, og ikke alle relationer fremgår af modellen. Den danske rollemodel tager udgangspunkt i ebix, EFET s og ETSO s rammeværk, der beskriver den europæiske rollemodel. Fra disse tre begrebsapparater opbygges det danske begrebsapparat. Derefter illustreres den danske rollemodel. Det er derfor muligt at relatere de danske begreber til den europæiske model. Det er Energinet.dk s ambition, at modellen altid afspejler den nyeste version af ebix, EFET og ETSO s rollemodel. I forbindelse med vedligeholdelse af rollemodellen vil der være situationer, hvor for eksempel roller, der er godkendt at ebix, medtages, selvom de ikke er med i den officielle europæiske model. Rollemodellen er opdelt i følgende afsnit: Oversættelse af de internationale roller fra engelsk til dansk Definition af de danske aktører ud fra de oversatte roller Beskrivelse af aktuelle domæner Illustration af relationerne mellem de danske aktører og domæner Dok.løbenr _v2 3/2

4 2. Oversættelse af roller til dansk Nedenstående skema lister og definerer de identificerede danske roller. Skemaet består af tre kolonner: Dansk betegnelse: Det danske navn for rollen. ETSO/ebIX-rolle: Henviser til de engelske betegnelser defineret af ETSO og ebix. I flere tilfælde dækker en dansk aktør over flere ETSO- og ebixroller. Beskrivelse: En beskrivelse af rollen samt evt. ansvar. Dansk betegnelse ETSO/ebIX-rolle Beskrivelse Balanceansvarlig Balance responsible party Køber og sælger el i engrosmarkedet og afregner med ansvarlig for balanceafregning. Rollen som balanceansvarlig er en samlet betegnelse for de balanceansvar, der findes i markedet (produktions-, handels- og forbrugsbalanceansvarlig). Det er ikke en rolle i sig selv. Produktionsbalanceansvarlig Handelsbalanceansvarlig Køber og sælger el. Skal sikre balance før afslutning af planmeldingsfasen. Forbrugsbalanceansvarlig Production responsible party Trade responsible party Consumption responsible party Ansvarlig for ubalance mellem solgt og produceret el for alle associerede målepunkter. Kan have en aftale med en elleverandør om at aftage el fra en "aktør tilsluttet nettet". Ansvarlig for ubalance mellem købt og forbrugt el for alle associerede målepunkter. Kan have en aftale med en elleverandør om at levere el til en forbruger. Elleverandør Balance supplier Aktør, der leverer/aftager el til/fra en elforbruger/producent. Har en aftale med en balanceansvarlig. Systemoperatør System operator Har det overordnede ansvar for at skabe balance i markedet samt for at varetage drift af transmissionsnettet og sikre stabil elforsyning. Transmissionskapacitetsadministrator Transmission capacity allocator Administrerer transmissionskapaciteten mellem de definerede områder, som de balance-ansvarlige virksomheder er repræsenteret på. Transmissionskapaciteten mellem prisområderne fordeles særskilt. Markedsoperatør Market operator Markedsoperatøren bestemmer markedsenergiprisen på et markedsbalanceområde ud fra de tekniske muligheder og begrænsninger, den ansvarlige systemoperatør op- Dok.løbenr _v2 4/2

5 Dansk betegnelse ETSO/ebIX-rolle Beskrivelse lyser. Endvidere indgår handelsplaner fra de balanceansvarlige parter i prisfastsættelsen. Målepunktadministrator Måledataaggregator Måledataansvarlig Måledataindsamler Metering point administrator Metered data aggregator Meter data responsible Metered data collector Ansvarlig for relationen til aktørerne, der er forbundet til målerne. Herunder ansvarlig for at oprette og nedlægge målepunkter og for det kontraktlige forhold til "aktør tilsluttet nettet". Ansvarlig for at kvalificere måledata fra den måledataansvarlige. Ansvarlig for at opbevare og validere måledata baseret på data fra måledataindsamleren. Måleraflæsningen bliver sendt videre til elleverandøren, der bruger den til at afregne strøm. Ansvarlig for at aflæse målere. Netoperatør Grid operator Aktør, der varetager driften af et eller flere fysiske elnet. Netudbyder Grid access provider Ansvarlig for at tilslutte aktør tilsluttet nettet og for at sikre elleverancen. Gælder både producent og forbruger. Måleroperatør Meter operator Ansvarlig for fysisk at installere, vedligeholde, teste samt demontere målere. Aktør tilsluttet nettet Party connected to grid Aktør tilsluttet nettet er et samlet begreb for de aktører, der er tilsluttet nettet. Det er ikke en rolle i sig selv. I praksis er det elproducenten og elforbrugeren. Elproducent Producer Producent, der ejer et eller flere elproducerende anlæg. Elforbruger Consumer Forbruger af el. Ansvarlig for balanceafregning Imbalance settlement responsible Ansvarlig for at udligne forskellen mellem kontraktlige forpligtelser og faktisk forbrug/produktion for de balanceansvarlige i et prisområde. Ansvarlig for opgørelse af saldoafregning Reconciliation responsible Ansvarlig for at udligne forskellen mellem det balanceafregnede og det endelige målte forbrug for et skabelonafregnet målepunkt i et netområde. Opgørelsen videregives til de saldoafregningsansvarlige Dok.løbenr _v2 5/2

6 Dansk betegnelse ETSO/ebIX-rolle Beskrivelse for det givne måleområde. Saldoafregningsansvarlig Reconciliation accountable Finansielt ansvarlig for at afregne saldoafregningens energivolumen leveret til et lokalt målepunkt. Dok.løbenr _v2 6/2

7 3. Danske aktører Nedenstående skema viser definitionerne på de danske aktører i form af de roller (se afsnit 2), hver aktør dækker. Danske aktører Elforbruger Balanceansvarlig Produktionsbalanceansvarlig Handelsbalanceansvarlig Forbrugsbalanceansvarlig Elleverandør Roller Elforbruger Balanceansvarlig Produktionsbalanceansvarlig Handelsbalanceansvarlig Forbrugsbalanceansvarlig Elleverandør Saldoafregningsansvarlig En balanceansvarlig har en eller flere typer af opgaver. Til venstre nævnes de tre roller, en balanceansvarlig dækker over. Transmissionsvirksomhed Systemansvarlig virksomhed (TSO/Energinet.dk) Transmissionskapacitetsadministrator (Udføres af E.ON/ Systemansvarlig/ Transmissionsselskab syd for den dansk-tyske grænse) Markedsoperatør (Nord Pool) Netoperatør Måleroperatør Måledataindsamler Måledataansvarlig Måledataaggregator Systemoperatør Ansvarlig for balanceafregning Transmissionskapacitetsadministrator Markedsoperatør En transmissionsvirksomhed har som aktør ikke et systemansvar eller direkte kundetilslutning. Aktørens ansvar kan bedst sammenlignes med en netvirksomhed dog uden at have direkte kontakt med elforbrugeren. Den systemansvarlige virksomhed er også transmissionsvirksomhed og indeholder derfor de samme roller. Rollerne er derfor ikke afbilledet under den systemansvarlige virksomhed. Måleoperatør (evt. del af netvirksomhed) Måledataindsamler I få tilfælde er dele af netvirksomhedens opgaver uddelegeret til en måleoperatør. I de tilfælde varetager Dok.løbenr _v2 7/2

8 Danske aktører Roller Måledataansvarlig Måleroperatør Måledataaggregator måleoperatøren opgaver så som at indsamle, lagre og kvalificere måledata. Måleoperatøren overtager opgaven ansvaret ligger fortsat hos den ansvarlige netvirksomhed. Der er derfor et sammenfald i ETSO/ebIX-roller for de to aktører. Netvirksomhed Netoperatør Netudbyder Målepunktadministrator Måleroperatør Måledataindsamler Måledataansvarlig Måledataaggregator Ansvarlig for opgørelse af saldoafregning Forsyningspligtig virksomhed Elleverandør (med særlige forpligtelser). Forsyningspligtselskabet er begrænset til at sælge el inden for sit eget forsyningsområde. Elproducent Elleverandør Elproducent Foruden ovenstående danske aktører sker der en løbende afregning af forbrug, produktion og handel. Denne rolle er af ETSO defineret som Billing agent. Rollen vil ikke fremgå som en særskilt aktør i den danske rollemodel, eftersom rollen indgår som en delmængde i mange af aktørernes opgaver. Rollen er i større eller mindre grad indeholdt i de øvrige aktørroller. Dok.løbenr _v2 8/2

9 4. Danske domæner Ordet domæne kommer af det engelske Domain, som ETSO og ebix bruger i deres terminologi. Et domæne underinddeles i to kategorier: Område: Et fysisk eller logisk område eksempelvis et balanceområde eller et netområde. Punkt: Et fysisk eller logisk punkt, hvor energi bliver målt. Afsnittet igennem vil begrebet område dække over begge ovenstående kategorier. Af nedenstående skema fremgår de identificerede danske områder og punkter samt en definition af disse. Skemaet består af tre kolonner: Dansk betegnelse: Det danske navn for området /ebix-begreber: Henviser til de domæner, ETSO og ebix har defineret for at dække det europæiske marked. I flere tilfælde dækker et dansk område over flere ETSO- og ebix-områder. Beskrivelse: En beskrivelse af området samt evt. danske forhold. Hvor der er flere ETSO- og ebix-områder i forhold til et dansk område, dækker beskrivelserne tilsammen set den danske betegnelse (f.eks. er der tre ETSO- /ebix-begreber, der tilsammen dækker den danske betegelse UCTEbegreber ). Dansk betegnelse ETSO/ebIX-begreber Beskrivelse Danmark er opdelt i to prisområder. Vestdanmark bestående af Jylland og Fyn Østdanmark bestående af Sjælland, Øerne og Bornholm. Begge balanceområder refererer til Energinet.dk, der har det nationale ansvar for, at områderne er i balance. Prisområde (Øst/Vest) UCTE-begreber Market balance area Coordination center zone Control block Et geografisk område, der består af et eller flere opmålte netområder. De balanceansvarlige skal skabe balance, og ubalancer afregnes til samme pris i hele området. En sammenlægning af en eller flere control blocks. Vestdanmark tilhører Zone Nord. En sammenlægning af en eller flere control areas. ETSO s beskrivelse af det engelske Domain : A domain represents a delimited area that is uniquely identified for a specific purpose and where energy consumption, production or trade may be determined. Dok.løbenr _v2 9/2

10 Dansk betegnelse ETSO/ebIX-begreber Beskrivelse Control area En sammenlægning af et eller flere balanceområder, der fungerer under samme tekniske netfrekvens. UCTE UCTE Internationalt organ, der koordinerer og udvikler det europæiske transmissionsnet med fokus på TSO erne. Et af målene er at udvikle det europæiske net med henblik på bedre stabilitet, pris, udveksling af el og sammenhæng. Nord Pool-område Common capacity area Et markedsområde, hvor transmissionskapaciteten mellem balanceområderne er overgivet til Nord Pool. Dækker Norge, Sverige, Danmark, Finland samt Kontek og den dansk-tyske grænse. CBT område (ITC område fra 2007) CBT area Et samarbejde mellem de europæiske TSO er, der har til formål at sikre ensartet kompensation for energi, der passerer grænserne. ETSO står for afregningen. Netområde Metering grid area Afgrænset fysisk område, hvor forbrug, produktion og udveksling af el kan måles. Et målepunkt er en generel betegnelse for et fysisk eller logisk punkt, hvor energi måles. Et målepunkt kan nedbrydes i mere specificerede målepunkter jævnfør følgende hierarki. Målepunkt Udvekslingsmålepunkt Lokalt målepunkt Produktionsmålepunkt Forbrugsmålepunkt Herunder beskrives hvordan målepunkterne er samlet i den danske model. Målepunkt Metering point Local Metering point Production metering point Målepunkt for energimåling. Mindste enhed, der skal være i balance. Målepunkt for en eller flere produktionsanlæg. Consumption metering point Målepunkt for en eller flere forbrugsenheder. Udvekslingsmålepunkt Exchange metering point Målepunkt, der har til formål at måle energiudveksling mellem flere netområder. Dok.løbenr _v2 0/2

11 Dansk betegnelse ETSO/ebIX-begreber Beskrivelse Elmåler Meter Register Fysisk enhed, der registrerer energiforbrug. Selve registeret, hvor opmålingen kan aflæses. Et eller flere registre udgør et målepunkt. Dok.løbenr _v2 /2

12 Dansk rollemodel - version.0 Østdanmark Vestdanmark Udvekslingsmålepunkt Målepunkt Forbinder Består af Netområde Bestå af Er en nedbrydning af et Prisområder Består Lokalt målepunkt Er balanceansvarlig for Reportere tidsplaner til Opererer på Opererer inden for et 0 Byder på el spot Måleregister Aflæser, validerer, sikrer og kvalificerer måledata Vedligeholder og administrer Opererer på Energinet.dk Oplyser om transmissionsbegrænsninger Nord Pool Indgår kontrakt omkring justering af ubalance Sender aktørplaner, køreplaner og bud til Balanceansvarlig Sender måledata til Leverer til Har ingen kundekontakt. Transmissionsselskab Netvirksomhed Produktionsbalanceansvarlig Handelsbalanceansvarlig Pilene forbundet til kassen indikerer at begge aktører indeholder rollerne modsat de direkte forbindelser. Har et kontraktligt forhold Har et kontraktligt forhold Forbrugsbalanceansvarlig Har en kontraktlig tilslutningsaftale Måleoperatør Elleverandør Signatur forklaring 0 Illustrere relationen. Eksempelvis én til mange (-) Nedbrydning af en aktør eller et område. Relationen mellem aktører og områder Aktør Er tilsluttet Har et kontraktligt forhold Aktører tilsluttet nettet Område Område Forsyningspligtselskab Elproducent Elforbruger Dok.løbenr /07 2/2

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Optimal drift af prioriterede anlæg

Optimal drift af prioriterede anlæg 4712 Hovedrapport Eltra dok nr. 214946, sag 4712 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede anlæg Hovedrapport RAM-løse edb 2004 1 Eltra PSO-F&U 2002 projekt 4712 Optimal drift af prioriterede

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Det Danske Engrosmarked for Naturgas. En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer

Det Danske Engrosmarked for Naturgas. En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer Det Danske Engrosmarked for Naturgas En analyse af markedets kontrakter, prisdannelse og mulige prisreferencer Energitilsynet Det Danske Engrosmarked for Naturgas Side 1 af 51 Konklusioner og resumé......

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010.

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. Business Consulting Introduktion Tendenser i den danske energi- og forsyningssektor En komparativ undersøgelse af de førende ERP-løsninger til

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper

Slutrapport ForskEL 2010-10469 Varmepumper Slutrapport ForskEL 2010-10469 Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Resume og konklusion... 5 2 Indledning... 8 2.1 Udgangspunkt... 8 2.2 Platform... 10

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004

Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 Undersøgelse af ændringer i den kommunale og amtskommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper for 2003-2004 - En undersøgelse af serviceydelsesområdet Oxford Research 9. december 2003 Forfatter:

Læs mere