Formidling af Grønlands forhistorie og historie. En skitsering af tre formidlingsinitiativer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidling af Grønlands forhistorie og historie. En skitsering af tre formidlingsinitiativer"

Transkript

1 R A P P O R T N R 22 Formidling af Grønlands forhistorie og historie En skitsering af tre formidlingsinitiativer af Mikkel Sørensen SILA - Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning Oktober 2006

2 Baggrund samt formålet med projektet I 2006 modtog SILA prisen Dynamisk forskningsmiljø 2006, fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK). Til prisen knyttede sig en bevilling på kr, hvis anvendelse blev planlagt som følger: SILA Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning planlægger at anvende prisen for Dynamisk Forskningsmiljø 2006 til igangsættelse af en række utraditionelle forskningsformidlings-initiativer for den grønlandske offentlighed. Udgangspunktet er den populære bog, Grønlands Forhistorie, som en række af centrets forskere har skrevet (udgivet 2004), og som rummer store muligheder som grundlag for et kombineret folkeoplysnings- og uddannelses-initiativ om de nyeste resultater inden for den kulturhistoriske grønlandsforskning. Prisen vil blive anvendt til afholdelse af foredrag præsenteret af centrets yngre forskere i grønlandske museer og kulturhuse, et pilot-projekt, der skal udvikle et koncept for utraditionel formidling af centrets forskningsresultater i de grønlandske medier, udarbejdelse af oplæg til et undervisningssystem for gymnasie- og seminarie-klasser og, endeligt, til at videregive erfaringerne fra samarbejdet med Grønland til kapacitetsopbygningen blandt oprindelige folk i andre lande. Endvidere mere specifikt at : Ideer til dynamisk og innovativ formidling Det er et meget vigtigt mål for SILA, at vi i samarbejde med grønlandske institutioner medvirker til en kulturhistorisk kapacitetsopbygning i Danmark og Grønland. En sådan har allerede fundet sted i professionelle miljøer og i form af f.eks. SILA s feltskoler for grønlandske forskerspirer. Men vi har en drøm om at kunne komme endnu længere, end vi er nu, i den brede folkelige og uddannelsesmæssige kontekst i de to samfund. Dette kan ske ved at overbygge syntesen Grønlands Forhistorie med et kombineret folkeoplysnings- og undervisningsinitiativ. At bogen i øjeblikket er under oversættelse til grønlandsk, er den helt rigtige anledning til - i samarbejde med grønlandske medier og institutioner - at bringe den nye tolkning af landets kulturhistorie, der kommer til udtryk i denne bog, ud til offentligheden. Vi forestiller os at bruge de kr. til følgende formidlingsinitiativer: 1) foredrags-tourné med centrets post.docs. og ph.d er til kulturhuse i en række grønlandske byer 2) oprettelse af en hjemmeside med kulturhistorisk/etno-historisk fokus i samarbejde med en grønlandsk avis (f.eks. Atuagagdliutit) 3) redegørelse for udviklingen af et undervisningssystem, baseret på Grønlands forhistorie (lærebøger, lærervejledninger, interaktiv hjemmeside) med de grønlandske gymnasie- og seminarie-klasser som målgrupper (i samarbejde f.eks. med Pilersuiffik (Grønlands Central for Undervisning)). 4) med afsæt i erfaringerne at medvirke til kapacitetsopbygning blandt oprindelige folk i andre dele af Verden. (Indstilling af SILA - Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning til Forskningsrådet for Kultur og Kommunikations pris: Dynamisk forskningsmiljø 2006, side 5.) Arbejdet med formidlingsinitiativerne og resultaterne På baggrund af, at SILA modtog prisen, blev P.hd, projektforsker Mikkel Sørensen ansat en måned for at udvikle og skitsere et formidlingsprojekt som på bedst mulig måde kunne leve op til SILAs mål om at formidle de nyeste resultater inden for den kulturhistoriske grønlandsforskning ved et kombineret folkeoplysnings- og uddannelses-initiativ. Fra starten blev der arbejdet med at konkretisere forskellige formidlingsinitiativer og tage kontakt til relevante personer og institutioner i Grønland for at høre om, hvilke ideer, som her fandtes, og hvilke af vores ideer som syntes mest interessante, såvel som egnede og realistiske. Der blev taget kontakt til Grønlands Skolebogsforlag Ilinniusiorfik (leder, Ebbe Mortensen) samt Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (Souschef, Claus Andreasen). Begge institutioner udtrykte interesse for følgende formidlingsinitiativer:

3 1. At henvende sig direkte til unge og alle andre interesserede gennem en tegneserie om Grønlands forhistorie. 2. At udvikle et undervisningsmateriale til lærere, folkeskolens ældste klasser samt gymnasier - et materiale som er emneopbygget på tværs af Grønlands historie og forhistorie. 3. At afholde en eller flere foredrag i Grønland i forbindelse med formidling af specifikke emner og problemstillinger vedrørende Grønlands kulturhistorie. Beskrivelse af initiativ 1: Vi har kontaktet tegneren og grafikeren Nuka Gotfredsen, som tidligere har tegnet og udgivet tegneserier om Grønland. Nuka har vist stor interesse for projektet og har indvilliget i at blive tegner på dette formidlingsinitiativ. Vores ide er, at få produceret flere tegnede albums, som foregår i forskellige tidsperioder i Grønlands historie og forhistorie (f.eks. om palæeskimoernes opdagelse af Grønland, om shamanisme i Dorsetkulturen samt om, hvordan Thule-eskimoerne møder hvalfangerne). Historierne skal hver for sig omhandle fiktive individer og små historier, hvorimod miljøet, redskaberne, boligerne samt den overordnede kulturhistorie skal være historisk realistisk. Forskningsrådets pris har vi kunnet lønne Nuka Gotfredsen til at tegne nogle prøvesider. Indtil videre har Nuka på baggrund af historier forfattet af M. Sørensen, om Palæoeskimoernes opdagelse af Grønland samt af M. Appelt, om shamanisme i Dorsetkulturen, tegnet to prøvesider som efter farvelægning kan publiceres i en grønlandsk avis. Prøvesiderne skal publiceres sammen med en kulturhistorisk forklaring af den historiske situation, hvori historierne foregår. (Se vedlagt bilag 1). Journalist C. Schultz-Lorentzen fra Grønlands største avis Atauagagdliutit (AG) har vist interesse for at finansiere de første tre sider til AG, og er muligvis interesseret i en videre finansiering. Det er vist meget stor interesse for dette formidlingsinitiativ, og det er vores skøn, at en finansiering af initiativet vil kunne lade sig gøre. Beskrivelse af Initiativ 2: Emner som: Boliger, kommunikation, klædedragt, transport, teknologi, økonomi, religion, etc tænkes behandlet som emner fra forhistorie til moderne tid i Grønland. Målgruppen ved denne formidling er skolebørn fra skole start til skole slut. Når målgruppen er så stor skyldes det at formidlingsmaterialet kan bruges på to forskellige måder: 1) Som inspirations- og forberedelsesmateriale til brug for en skolelærer, der underviser mindre klasser. Læren kan tage udgangspunkt i materialet og anvende billederne samt formidle emnerne og problemstillingerne på det niveau læren finder egnet. 2) Som emne og problemorienteret undervisningsmateriale til de større skoleklasser, dvs. ved direkte anvendelse som lærebogsmateriale. Endvidere er der mulighed for at ældre elever samt andre interesserede kan bruge materialet, både i forbindelse med emne/projekt arbejde eller som ren interesse. Ideen er at skrive om de tværgående emner indbefattet et rigt illustrationsmateriale og publicere disse emner som pdf-filer på en eller flere af grønlands kulturinstitutioners hjemmesider. Filerne kan derefter downloades af skolelærere og ældre elever ved f.eks. emnearbejde eller undervisning, over hele Grønland. På denne måde sikrer vi, at vores formidling når ud til alle dele af det grønlandske skolevæsen, samt potentielt kan bruges ved undervisning i Danmark. De tværgående emner kan dog stadig også sammenfattes i en skolebog, hvis et forlag viser interesse for dette. For at vise et eksempel på hvordan et tværgående emne tænkes formidlet er emnet Boliger i Grønland, fra forhistorie til moderne tid udarbejdet. Denne emnebehandling udgør et afsnit på 27 sider indeholdende 55 figurer. Den konkrete emnebehandling af boligerne i Grønland kan tjene som forslag til en form og et sprogligt niveau for behandlingen af de

4 øvrige emner. Der bør ske en oversættelse af emne-afsnittene til grønlandsk således at både en grønlandsk og en dansk version kan downloades. (Se vedlagt bilg 2). NB. Der gøres opmærksom på at der endnu ikke er indløst copyright på de anvendte billeder i behandlingen af Boligen i Grønland, således kan dette emneafsnit ikke publiceres endnu. Der er fra Grønlands Skolebogsforlag vist interesse for dette initiativ, da der pt. kun findes begrænsede undervisningsmaterialer indenfor historiske og samfundsfaglige emner til grønlandske skolebørn. For at dette formidlingsprojekt skal kunne gennemføres, skal der findes lønmidler til forfattere af de forskellige afsnit, desuden skal der findes midler til at indløse copyright på billedmaterialet. Det anslås at der til hvert afsnit skal bruges ca. 14 dages løn. Forfattere kan rekrutteres fra SILA, som har ansat forhistorikere, historikere samt etnografer med specialer indenfor grønlands kulturhistorie. Desuden kan der findes forfattere på Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, som har stor ansat ekspertise indenfor grønlands arkæologi og historie. Endelig vil flere emner kunne behandles af eskimologer tilknyttet Københavns Universitet og Grønlands Universitet. Dette projekt behøver ikke at publicere emnerne samtidig, - man vil derimod løbende kunne publicere emne-afsnit på en hjemmeside efterhånden som de bliver færdige, og som nye emner tages op. Dermed behøver financieringen af af dette projekt ikke at ske samlet, men kan deles op løbende i forhold til færdiggørelsen af hvert enkelt afsnit. Beskrivelse af initiativ 3: I forbindelse med oversættelsen af publikationen Grønlands forhistorie til grønlandsk, kan der med fordel laves et formidlingsfremstød i Grønland, hvor også de to ovenfor beskrevne formidlingsinitiativer kan presenteres og diskuteres med de grønlandske institutiuoner (Skolebogsforlaget og Grønlands Nationalmuseum og Arkiv). SILA har afsat midler til at to personer kan rejse til Nuuk og formidle deres forskning, i de relevante fora (Kulturhus, Universitet og Nationalmuseet). Samtidig vil det være muligt at præsentere Grønlands forhistorie samt den emnebaserede formidling for lærere og lærerstuderende på seminariet i Nuuk. Se vedlagtre bilag: Bilag 1: Prøvesider på tegneserie om Grønlands forhistorie (Initiativ 1) Bilag 2: Emneafsnit om Grønlads boliger - fra forhistorie til moderne tid (initiativ 2)

5 BILAG 1 Tegneserieformidling af Grønlands forhistorie Prøveside nr 1: De første skridt i Grønland Kulturhistorisk Forklaring til prøveside 1 Da de første mennesker kom til Grønland (Manus til avis) De første mennesker kom til Grønland for ca år siden. De kom fra med stor sandsynlighed fra området omkring Beringstrædet, mellem Sibirien og Alaska, hvor de havde udviklet en kultur og teknologi som gjorde det muligt at leve langs de polare kyster. Den gruppe mennesker som først vandrede ind i Grønland er navngivet Independence I kulturen efter fund af deres bopladser ved Independence I fjorden i Nordøstgrønland. Independence I

6 menneskene tilpassede sig det højarktiske klima og den nordgrønlandske natur i ekstrem grad og er de mennesker som har levet længst mod nord i verden gennem tiden. De levede af jagt, specielt jagt med bue og pil på moskus okse, men vi ved at de også fangede sæl med harpun fra kyst og iskant. Desuden fangede de lejlighedsvis isbjørn og fugle som f.eks. gæs, samt ræv, hare, fisk og hvalros. Med sig havde Independence I menneskene hunde som sandsynligvis spillede en væsentlig rolle ved landjagten. Vi ved at Independence I menneskerne boede i telte året rundt da man har fundet deres stenringe efter telte på bopladser langs fjorde i Nord - og Nordøstgrønland. Men det er i dag stadig svært at forstå hvordan man fysisk og psykisk har overlevet vintermånederne med tre måneders mørke og kulde ned til 50 minus grader. For at dette kan lade sig gøre må man bl.a. forestille sig at de omkring vinterboligen har lavet depoter med kød fra sommerens rige jagter, som kan have været anvendt i vintersæsonen. Synåle fremstillet af fugleknogler fundet i teltringene viser desuden at de havde specifik viden om fremstilling af skinddragter og formodentlig teltdug der kunne klare det højarktiske klima. Skærende redskaber blev fortrinsvis fremstillet af sten som havde specielle egenskaber for at flække med skarpe kanter. Det var derfor af stor vigtighed at Independence I menneskerne lærte både landskabet og geologien at kende således at de altid kunne skaffe sig både god fangst og sten til redskabsfremstilling. Til skafter og andre redskaber kunne anvendes drivtømmer samt knogler fra bl.a. nedlagte moskus okser. Et andet spørgsmål omhandler Independence I menneskernes transport over vand. Fund af formodede sommerboliger på øer sandsynliggør at Independence I menneskene havde kendskab til hvordan man fremstillede både. Men hvor meget bådtransport har været anvendt ved indvandringen til Grønland er tvivlsomt, da man også kan have vandret over de isdækkede fjorde i vinter og forårsmånederne. Independence I menneskene fortsatte deres vandring ned langs Grønlands Østkyst hvor deres bopladser findes helt til Jameson Land, ved Scoresbysund. Efter ca års beboelse forsvandt Independence I kulturen fra Grønland.

7

8

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer

Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer ArtIkler 49 Autentiske spørgsmål kan skabe ægte engageret dialog på naturhistoriske museer Nana Quistgaard, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet Abstract. Artiklen beskriver et forskningsprojekt

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft.

Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Tjek på læremidler! Hånden på skolebogen er de læremidler, der bruges i skolen, gode nok? Den diskussion er nærmest fraværende. Men skolen bør have et læremiddelløft. Af Thomas Illum Hansen, Erik Knudsen

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere