N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx)"

Transkript

1 N OTAT Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene Som en del af analysen ses der nærmere på størrelsen af forskellen mellem skriftlige eksamens- og årskarakterer på tværs af gymnasier. En ensartet karaktergivning for ensartede præstationer på tværs af landets gymnasier er særdeles vigtig, fordi karaktererne er bestemmende for de unges valgmuligheder mht. videregående uddannelse. Den 22. september 2015 Sags ID: SAG Dok.ID: Direkte Mobil Weidekampsgade 10 Postboks København S Telefon Analysens hovedkonklusioner Studenterne i årgang fik 0,2 karakterpoint højere karakterer til mundtlig eksamen end de fik i mundtlig årskarakterer. Set for alle fag under ét er de skriftlige eksamenskarakterer 0,8 karakterpoint lavere end de gennemsnitlige skriftlige årskarakterer. På alle gymnasier med undtagelse af ét ligger de skriftlige eksamenskarakterer lavere end de skriftlige årskarakterer. Både i dansk og engelsk er der god overensstemmelse mellem de mundtlige eksamens- og årskarakterer (forskel på hhv. 0,1 og 0,0 karakterpoint). De skriftlige eksamenskarakterer i dansk hhv. engelsk ligger 0,7 hhv. 0,8 karakterpoint under de skriftlige årskarakterer. I matematik ligger både de mundtlige og de skriftlige eksamenskarakterer under årskaraktererne, og forskellen er størst for de mundtlige karakterer. Side 1/11

2 1. Baggrund KL udarbejdede i 2013 en analyse af karaktererne for de almene studenter (STX), som tog studentereksamen i årene Analysen, som offentliggjordes i en artikel i KL s nyhedsbrev Momentum(2013a) 1 vis te bl.a., at på næsten alle gymnasier lå de skriftlige årskarakterer højere end elevernes skriftlige eksamenskarakterer. For alle gymnasier og alle fag set under ét lå de skriftlige årskarakterer 0,7 karakterpoint over karakterne ved skriftlig eksamen. Derimod lå de mundtlige årskarakterer 0,2 karakterpoint under eksamenskaraktererne. Analysen viste desuden, at der på tværs af gymnasier var store forskelle på, hvor meget de skriftlige årskarakterer og de skriftlige eksamenskarakterer afviger fra hinanden. På det gymnasium, hvor forskellen mellem gennemsnittet af skriftlige årskarakterer og skriftlige eksamenskarakterer var størst, lå de skriftlige eksamenskarakterer 1,9 karakterpoint lavere. På ca. tre ud af 10 gymnasier lå de skriftlige eksamenskarakterer mindst et karakterpoint under de skriftlige årskarakter. Samtidig var der en tendens til, at forskellen mellem skriftlige årskarakterer og eksamenskarakterer var større øst for Storebælt end vest for. I Momentum (2013a) og (2013b) 2 pegede en forsker blandt andet på det forhold, at elevernes egen lærer deltager ved mundtlig eksamen, mens læreren ikke er med til at bedømme den skriftlige eksamen. Den daværende formand for DGS pegede på, at lærerne tager nogle sociale hensyn til de svageste elever, når de uddeler årskarakterer. Rektor på det gymnasium, som havde den største forskel mellem skriftlige eksamenskarakterer og skriftlige årskarakterer, pegede på store problemer med snyd med de skriftlige opgaver i løbet af året som en anledning til, at elever fik for høje årskarakterer. Karaktergennemsnittet i gymnasiet har afgørende betydning for den enkelte students muligheder ved valg af videregående uddannelse. Derfor er det væsentligt at præstationer på samme niveau giver samme karakterer på tværs af gymnasier. Forskellig karaktergivning for præstationer på samme niveau kan betyde, at en række elever får ringere muligheder for valg af videregående uddannelse, end de reelt burde have haft ud fra deres præstationer, mens andre får bedre muligheder end de burde have haft ud fra deres præstationer. 1 Momentum (2013a): Gymnasier er for flinke med skriftlige årskarakterer, 11. juni Momentum (2013b): Vi har massive problemer med snyd, 11. juni

3 2. Metode og data 3 Data er hentet i UVM s databank over gymnasiekarakterer. I analysen indgår alle karakterer undtaget studieretningsprojekter for de elever på Stx (almene gymnasium), der blev studenter i årene Ved at anvende data for tre årgange påvirkes de enkelte gymnasiers resultater i væsentligt mindre omfang af tilfældige udsving. I karaktererne er ikke medregnet bonus. I opgørelserne indgår således hovedsageligt karakterer i tiden siden 2010, hvor studenterne fra årgang 2012 fik deres første års- og eksamenskarakterer. For enkeltes vedkommende kan der dog være tale om karakterer givet før 2010, hvis de pågældende har gået et klassetrin om eller af andre grunde haft et længere gymnasieforløb end tre år. Der er opgjort karaktergennemsnit for hvert enkelt gymnasium for den samlede studentereksamen og opdelt på mundtlige hhv. skriftlige års- og eksamenskarakterer. Tilsvarende særskilte opgørelser er foretaget for fagene dansk, engelsk og matematik. Det bemærkes, at de anvendte data også omfatter resultater for selvstuderende. De opgjorte forskelle vedr. skriftlige eksaminer tager ikke højde for, at selvstuderende kan have forholdsmæssigt flere skriftlige eksaminer end øvrige elever og omvendt ofte ikke får årskarakterer. Det kan være en delvis forklaring på de opgjorte forskelle mellem skriftlige årskarakterer og eksamenskarakterer i det omfang de selvstuderende præsterer lavere karakterer end øvrige elever. 3. Resultater Studenterårgangene fik 0,2 karakterpoint højere karakterer til mundtlig eksamen end de fik i mundtlig årskarakterer. Derimod lå gennemsnittet af de skriftlige eksamenskarakterer 0,8 karakterpoint under gennemsnittet af de skriftlige årskarakterer, jf. tabel 1. 3 Karaktergennemsnit i UVM s databank er opgjort med én decimal. De opgjorte forskelle mellem års- og eksamenskarakterer kan på grund af afrundingen til én decimal indebære at den faktiske forskel afviger med op til +/-0,1 karakterpoint. F.eks. vil et gennemsnit ved skriftlig eksamen på 5,95 og 7,049 i årskarakter og dermed en reel forskel på -1,099 karakterpoint blive opgjort som forskellen mellem 6,0 og 7,0 og dermed en forskel -1 karakterpoint. 3

4 Tabel 1. Forskel på årskarakterer og eksamenskarakterer (alle fag ekskl. studieretningsprojekt) Årskarakterer, Eksamenskarakterer, Forskel ml. eksamenskarakterer og årskarakterer Mundtlig 7,1 7,3 0,2 Skriftlig 6,9 6,1-0,8 Kilde: Dataudtræk fra UVM s databank På alle gymnasier med undtagelse af ét ligger de skriftlige eksamenskarakterer lavere end de skriftlige årskarakterer, jf. figur 1. På det ene gymnasium, som er undtagelsen, svarer de gennemsnitlige skriftlige eksamenskarakterer til de gennemsnitlige årskarakterer. På det gymnasium, hvor forskellen er størst 4, ligger de skriftlige eksamenskarakterer 1,7 karakterpoint under de skriftlige årskarakterer. Figur 1. Forskel mellem skriftlige eksamenskarakterer og skriftlige årskarakterer på de enkelte gymnasier. Note: Københavns Private Gymnasium er udeladt af figuren, da gymnasiets første studenter dimitterede i sommeren 2014, mens der for de øvrige gymnasier er data for tre årgange ( ). Kilde: Dataudtræk fra UVM s databank og egne beregninger. 4 På Københavns Private Gymnasium lå de skriftlige eksamenskarakterer for årgang ,4 karakterpoint under årgangens gennemsnitlige skriftlige årskarakterer, men indgår ikke i figur 1, da der endnu ikke var dimitteret studenter fra gymnasiet i 2012 og

5 Der er lille forskel på tværs af regioner mht. størrelsen af forskellen mellem skriftlige eksamenskarakterer og årskarakterer. Den mindste forskel ses i Region Midtjylland, hvor de skriftlige eksamenskarakterer ligger 0,6 karakterpoint under årskaraktererne, mens den største forskel findes i Region Nordjylland og Region Sjælland med 0,9 karakterpoint, jf. tabel 2. Tabel 2. Forskel mellem skriftlige årskarakterer og eksamenskarakterer i de enkelte regioner (alle fag). Årskarakterer, Eksamenskarakterer, Forskel ml. eksamenskarakterer og årskarakterer Nordjylland 6,9 6,0-0,9 Midtjylland 7,1 6,5-0,6 Syddanmark 6,9 6,1-0,8 Sjælland 6,7 5,8-0,9 Hovedstaden 6,9 6,1-0,8 Hele landet 6,9 6,1-0,8 Kilde: Dataudtræk fra UVM s databank Både i dansk og engelsk er der god overensstemmelse mellem de mundtlige eksamens- og årskarakterer med en forskel på hhv. 0,1 og 0,0 karakterpoint. Derimod ligger de skriftlige eksamenskarakterer i dansk 0,7 karakterpoint under de skriftlige årskarakterer, mens den tilsvarende forskel i engelsk er på 0,8 karakterpoint, jf. tabel 3. Tabel 3. Forskel på årskarakterer og eksamenskarakterer i dansk, engelsk og matematik Årskarakterer, Eksamenskarakterer, Forskel ml. eksamenskarakterer og årskarakterer Dansk Mundtlig 7,1 7,2 0,1 Skriftlig 7,0 6,3-0,7 Engelsk Mundtlig 7,0 7,0 0,0 Skriftlig 6,9 6,1-0,8 Matematik Mundtlig 6,5 6,0-0,5 Skriftlig 6,6 6,3-0,3 Kilde: Dataudtræk fra UVM s databank 5

6 I matematik ligger både de mundtlige og de skriftlige eksamenskarakterer under årskaraktererne, og forskellen er størst for de mundtlige karakterer. Ved at se nærmere på den underliggende fordeling af de skriftlige års- og eksamenskarakterer i hvert af de tre fag kan man få et billede af, hvad der bidrager til forskellene. I skriftlig dansk er der en betydeligt mindre andel 10- og 12-taller blandt eksamenskaraktererne end blandt årskaraktererne. Omvendt er der især en betydeligt større andel 2- og 4-taller blandt, jf. figur 2. Figur 2. Relativ fordeling af eksamens- hhv. årskarakterer i skriftlig dansk, pct. Kilde: Dataudtræk fra UVM s databank og egne beregninger. I skriftlig engelsk er der en mindre andel 7-, 10- og 12-taller blandt eksamenskaraktererne end blandt årskaraktererne, og omvendt en større andel af karakterer på 4 eller derunder. Især andelen af karaktererne 0 og 2 er væsentligt større ved eksamen end blandt årskaraktererne, jf. figur 3. 6

7 Figur 3. Relativ fordeling af eksamens- hhv. årskarakterer i skriftlig engelsk, pct. Kilde: Dataudtræk fra UVM s databank og egne beregninger. I skriftlig matematik er der næsten samme andel 7-, 10- og 12-taller blandt eksamenskaraktererne som blandt årskaraktererne. Det fremgår, at en væsentlig årsag til den samlede forskel mellem skriftlige eksamens- og årskarakterer især er, at ca. 13 pct. af karaktererne ved skriftlig eksamen var karakteren 0, mens det kun gjaldt ca. 5 pct. af årskaraktererne. Og at der samtidig er væsentligt færre 2- og 4-taller blandt eksamenskaraktererne end blandt årskaraktererne, jf. figur 4. Figur 4. Relativ fordeling af eksamens- hhv. årskarakterer i skriftlig matematik, pct. Kilde: Dataudtræk fra UVM s databank og egne beregninger. 7

8 Bilag 1. Oversigt over skriftlige karakterer (alle fag ekskl. bonus). 1. Eksamenskarakter, skriftlig 2. Årskarakter, skriftlig Forskel (1.-2.) Horsens Statsskole - Gymnasium og HF-Kursus 7,0 7,0 0,0 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 7,5 7,6-0,1 Viborg Katedralskole 7,0 7,1-0,1 Egå Gymnasium 7,0 7,3-0,3 Herning Gymnasium 6,9 7,2-0,3 Køge Gymnasium 6,0 6,3-0,3 Ringkjøbing Gymnasium 6,7 7,0-0,3 Rønde Gymnasium 6,9 7,2-0,3 Aarhus Katedralskole 7,7 8,0-0,3 Rysensteen Gymnasium 8,0 8,3-0,3 Espergærde Gymnasium og HF 6,7 7,1-0,4 Mulernes Legatskole 6,2 6,6-0,4 Nyborg Gymnasium 6,4 6,8-0,4 Ribe Katedralskole 6,4 6,8-0,4 Skanderborg Gymnasium 6,7 7,1-0,4 Slagelse Gymnasium 6,2 6,6-0,4 Gladsaxe Gymnasium 6,0 6,4-0,4 Grenaa Gymnasium 6,1 6,5-0,4 Odense Katedralskole 6,8 7,2-0,4 Virum Gymnasium 7,0 7,4-0,4 Aurehøj Gymnasium 7,5 8,0-0,5 Campus Bornholm 6,6 7,1-0,5 Frederiksborg Gymnasium og HF 6,7 7,2-0,5 Frederikshavn Gymnasium og HF-Kursus 6,2 6,7-0,5 Middelfart Gymnasium og HF- Kursus 6,7 7,2-0,5 Rosborg Gymnasium & HF 6,3 6,8-0,5 Sønderborg Statsskole 5,9 6,4-0,5 Vejlefjordskolen 6,0 6,5-0,5 Aalborg Katedralskole 6,6 7,1-0,5 CPH WEST, Albertslund Gymnasium & HF (stx) 4,9 5,5-0,6 Favrskov Gymnasium 6,4 7,0-0,6 Holstebro Gymnasium og HF 6,2 6,8-0,6 Horsens Gymnasium 6,2 6,8-0,6 Marselisborg Gymnasium 6,9 7,5-0,6 Munkensdam Gymnasium 6,4 7,0-0,6 8

9 Stenhus Gymnasium og HF 5,9 6,5-0,6 Støvring Gymnasium 6,4 7,0-0,6 Århus Statsgymnasium 6,7 7,3-0,6 Dronninglund Gymnasium 6,1 6,7-0,6 Haderslev Katedralskole 6,1 6,7-0,6 Nordfyns Gymnasium 6,1 6,7-0,6 Odder Gymnasium 6,8 7,4-0,6 Sankt Annæ Gymnasium 7,7 8,3-0,6 Silkeborg Gymnasium 7,1 7,7-0,6 Vestjysk Gymnasium Tarm 6,8 7,4-0,6 Viborg Gymnasium og HF 6,3 6,9-0,6 Himmelev Gymnasium 5,9 6,6-0,7 Johannesskolen 5,9 6,6-0,7 Odsherreds Gymnasium 5,4 6,1-0,7 Sct. Knuds Gymnasium 6,4 7,1-0,7 Bjerringbro Gymnasium 6,1 6,8-0,7 Det Kristne Gymnasium 6,7 7,4-0,7 Frederiksberg Gymnasium 6,3 7,0-0,7 Herlufsholm Skole og Gods 6,8 7,5-0,7 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 6,2 6,9-0,7 Midtfyns Gymnasium 6,2 6,9-0,7 Nørre Gymnasium 6,3 7,0-0,7 Randers Statsskole 6,2 6,9-0,7 Roskilde Gymnasium 6,5 7,2-0,7 Rødovre Gymnasium 5,5 6,2-0,7 Viby Gymnasium 6,0 6,7-0,7 Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole 6,5 7,3-0,8 Borupgaard Gymnasium 6,0 6,8-0,8 Egedal Gymnasium & HF 6,0 6,8-0,8 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus 6,0 6,8-0,8 Fredericia Gymnasium 5,8 6,6-0,8 Ikast-Brande Gymnasium 6,3 7,1-0,8 Oure Idrætsgymnasium 5,7 6,5-0,8 Paderup gymnasium 6,3 7,1-0,8 Rungsted Gymnasium 5,8 6,6-0,8 Rødkilde Gymnasium 6,4 7,2-0,8 Svendborg Gymnasium og HF 6,3 7,1-0,8 Thisted Gymnasium, STX og HF 6,3 7,1-0,8 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 6,2 7,0-0,8 Vordingborg Gymnasium & HF 5,9 6,7-0,8 9

10 Aalborghus Gymnasium 5,7 6,5-0,8 Esbjerg Gymnasium og HF Kursus 6,1 6,9-0,8 Hasseris Gymnasium 6,1 6,9-0,8 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 7,1 7,9-0,8 Alssundgymnasiet Sønderborg 5,9 6,8-0,9 Langkaer Gymnasium, STX, HF og IB World School 5,4 6,3-0,9 Mariagerfjord Gymnasium 6,2 7,1-0,9 Sorø Akademis Skole 5,9 6,8-0,9 Tørring Gymnasium 6,2 7,1-0,9 Aabenraa Statsskole 5,7 6,6-0,9 Allerød Gymnasium 6,3 7,2-0,9 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF 5,6 6,5-0,9 Risskov gymnasium 6,5 7,4-0,9 Rybners 5,5 6,4-0,9 Vejen Gymnasium og HF 6,1 7,0-0,9 Vestfyns Gymnasium 6,1 7,0-0,9 Øregård Gymnasium 6,6 7,5-0,9 Frederiksværk Gymnasium og HF 5,1 6,1-1,0 Gammel Hellerup Gymnasium 6,3 7,3-1,0 Kalundborg Gymnasium og HF 5,5 6,5-1,0 Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School 6,1 7,1-1,0 Marie Kruses Skole 6,6 7,6-1,0 Nakskov Gymnasium og HF 5,0 6,0-1,0 Nærum Gymnasium 6,6 7,6-1,0 Skive Gymnasium og HF 5,9 6,9-1,0 Solrød Gymnasium 5,6 6,6-1,0 Tornbjerg Gymnasium 6,0 7,0-1,0 Tårnby Gymnasium 4,8 5,8-1,0 Frederikssund Gymnasium 5,7 6,8-1,1 Gribskov Gymnasium 6,0 7,1-1,1 Lemvig Gymnasium 6,1 7,2-1,1 a Næstved Gymnasium og HF 5,4 6,5-1,1 Roskilde Katedralskole 6,2 7,3-1,1 Varde Gymnasium 5,7 6,8-1,1 Brønderslev Gymnasium og HF 5,6 6,7-1,1 Brøndby Gymnasium 4,7 5,9-1,2 Christianshavns Gymnasium 6,3 7,5-1,2 Faaborg Gymnasium 5,8 7,0-1,2 Gefion Gymnasium 5,5 6,7-1,2 Greve Gymnasium 5,7 6,9-1,2 Maribo Gymnasium 5,2 6,4-1,2 10

11 Morsø Gymnasium 5,5 6,7-1,2 Ordrup Gymnasium 6,3 7,5-1,2 Ørestad Gymnasium 5,5 6,7-1,2 Bagsværd Kostskole og Gymnasium 5,7 7,0-1,3 Grindsted Gymnasium & HF 5,5 6,8-1,3 Herlev Gymnasium og HF 4,7 6,0-1,3 N. Zahles Gymnasieskole 5,9 7,2-1,3 Niels Steensens Gymnasium 4,4 5,7-1,3 Nykøbing Katedralskole 5,2 6,5-1,3 Struer Statsgymnasium 5,5 6,8-1,3 Høje-Taastrup Gymnasium 5,1 6,4-1,3 Tønder Gymnasium 5,9 7,3-1,4 Det frie Gymnasium 5,5 6,9-1,4 Helsingør Gymnasium 5,5 6,9-1,4 Midtsjællands Gymnasium 4,8 6,3-1,5 Nørresundby Gymnasium og HF 5,4 6,9-1,5 Hvidovre Gymnasium & HF 3,9 5,4-1,5 CPH WEST, Uddannelsescenter København Vest 3,5 5,1-1,6 Københavns åbne Gymnasium 4,4 6,0-1,6 Høng Gymnasium og HF 4,8 6,4-1,6 Fjerritslev Gymnasium 5,1 6,8-1,7 11

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Bilagstabel 1 i alt på stx der har ligget til grund for tilskudsudbetalingen til den enkelte institution. For 2. halvår

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har.

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har. Kære deltager, Velkommen til spørgeskemaet! Tusind tak, fordi du tager dig tid til at besvare spørgsmålene. Det betyder meget for mig og mit speciale. Jeg vil i spørgeskemaet spørge ind til din oplevelse

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2011 for 1g/1hf Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelse... 3 2.1 Overordnet... 3 2.2 Uddybning af stx (jf. bilag 1)...

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på stx Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4

A Akademisk Studenterkursus 4 Allerød Gymnasium 4 Alssundgymnasiet Sønderborg 4 Amager VUC se VUC Hvidovre-Amager - Aurehøj Gymnasium 4 Skolerne/kurser råder over nedenstående antal pladser på SIP-kurserne. Har skolen/kurset ønsker om yderligere deltagelse, så send deres navn, email og skolenavn pr. mail til gl-e@gl.org, så kommer vedkommende

Læs mere

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk

Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Elever med biologi og NF i skoleåret 2015-2016. Kilde UVM.dk Tal der er registreret for B-Niveau, C-Niveau og NF Institutionsnr. Institutionsnavn 101108 Akademisk Studenterkursus 51 201007 Allerød Gymnasium

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 faglig udvikling i praksis (FIP16) biologi Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 FIP-kursets

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Svar på spørgsmål 182. Bilag 1. Andel elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 7 i bundne prøvefag fordelt

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 126 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 125 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser Studenters overgang til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt overgangen til tekniske og naturvidenskabelige mellemlange eller lange videregående uddannelser blandt studenter med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Afdelingen for Stabsfunktioner og Internationale forhold Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere