HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 14. afdeling den 4. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Per Walsøe, Niels Grubbe, Henrik Waaben og Michael Rekling. Påstande Appellanten, CH-Baby-Porc GmbH, har nedlagt påstand om frifindelse samt om, at indstævnte, Porc-Ex A/S, skal betale ,78 med procesrente fra den 16. november Porc-Ex A/S har påstået stadfæstelse. Opgørelse af påstand Baby-Porc's selvstændige påstand er opgjort således: 1. Tilbagebetaling af betalt erstatning ,60 2. Regulering af afregningspris for smågrise fra Hougaard Svine- produktion A/S i perioden fra 8. februar 2002 til 20. marts ,67 3. Regulering af produktionsafgift (inklusive det beløb på 7.548,04, som Porc-Ex har anerkendt) ,27

2 Tab i forbindelse med manglende levering af smågrise til BLF Schweineaufzucht GmbH i perioden fra 26. juli 2004 til 8. november ,24 I alt ,78 Baby-Porc har således frafaldet kravet på ,66 vedrørende regulering af afregningspris for smågrise fra Jens Riis. Supplerende sagsfremstilling Faktureringer til Benno Hackmann Det er oplyst, at der i perioden fra 22. april 2003 til 3. december 2003 er sendt 26 fakturaer til Benno Hackmann vedrørende leveringer af smågrise. I et udkast af 30. september 2003 til tillæg til kontrakten af 7. juli 2001 mellem Porc-Ex og Baby-Porc, der er underskrevet af Porc-Ex, men ikke af Baby-Porc, hedder det i oversættelse bl.a.: Tillæg til kontrakt af Køber bekræfter ved dette tillæg, at de Benno Hackmann fakturede køb af grise i henhold til dette tillæg første fakturering er sket den er underkastet samtlige punkter i den ovennævnte kontrakt såvel som tillæg til denne kontrakt. Leveringer til BLF Ifølge et udkast af 27. april 2004 til kontrakt mellem Porc-Ex og BLF, der er underskrevet af Porc-Ex, men ikke af BLF, skal der ske ugentlige leveringer af ca. 975 smågrise i perioden fra uge 32 til uge 43 eller 44 i Ophævelse af kontrakten med Baby-Porc I brevet af 14. juli 2004 fra Porc-Ex advokat til Baby-Porc er det anført, at manglende betaling af tilgodehavendet på senest 5 dage fra dato er væsentlig misligholdelse af kontrakten, og at der i den forbindelse tages forbehold om ophævelse og erstatning.

3 - 3 - I brevet af 20. juli 2004 fra Porc-Ex advokat om ophævelse af kontrakten med Baby-Porc hedder det i oversættelse bl.a.: Da De ikke har betalt min klients tilgodehavende i henhold til fakturaer på i alt EUR ,00, skal jeg hermed på min klients vegne hæve den indgåede kontrakt som følge af væsentlig misligholdelse. Der tages forbehold for erstatning for brud på kontrakten, ligesom der tages forbehold for det krav, som min klient måtte blive mødt med fra Poul Jensen og Jens Riis som følge af Deres misligholdelse af kontrakten. Min klient er herefter fritstillet i forhold til kontrakten i enhver henseende. I et brev af 20. juli 2004 fra Baby-Porc s advokat til Porc-Ex advokat, hvori berettigelsen af ophævelsen blev bestridt, blev yderligere anført, at Baby-Porc havde modkrav, der ville blive brugt til modregning. Porc-Ex blev opfordret til at gennemføre den aftalte levering af grise den 26. juli 2004 i overensstemmelse med kontrakten. Det er anført, at manglende levering vil blive betragtet som kontraktbrud. I en telefax af 21. juli 2004 fra Baby-Porc til Porc-Ex hedder det i oversættelse bl.a.: Ifølge vore bilag mangler der endnu en levering til Denne levering bedes beregnet til den lokale vægt i Nykøbing. Denne levering vil vi efter modtagelse af dyrene betale med en banknoteret check. Denne check er som i tillægget på ,00 dækket af vor bank. Ved betalingen vil en bekræftelse med checknummer blive forevist. Såfremt De ikke er indforstået med denne betalingsmåde, beder vi Dem senest i dag kl pr. telefax meddele os dette. I et brev af 21. juli 2004 fra Porc-Ex til Baby-Porc anføres i oversættelse bl.a.: For så vidt angår betaling og checks samt handel ved vægten etc. etc., kan jeg kun sige, at jeg udelukkende er interesseret i at vide, hvornår Deres gæld på EUR ,- bliver betalt! Jeg forventer ikke at modtage betaling for smågrise, som ikke er leveret, eftersom vi fra i går ikke har nogen kontrakt vedrørende smågrise, og De som følge af misligholdelse af kontrakten ikke vil få udleveret smågrise i næste uge, jf. skrivelsen fra vores advokat.

4 - 4 - I et brev af 22. juli 2004 fra Porc-Ex advokat til Baby-Porc s advokat hedder det i oversættelse: på vegne min klient, selskabet Porc-Ex, Niels Bohrsvej 8 A, 6000 Kolding, og som svar på Deres skrivelse af 20. juli 2004 kan jeg hermed meddele, at Deres klient ikke skal afhente yderligere grise, da der foreligger ophævelse af kontrakten grundet misligholdelse af betalingsforpligtelser fra Deres klients side. Baby-Porc s retssag mod selskabets aftager i Tyskland Den 25. november 2004 blev der afsagt dom af Landgericht Oldenburg i en sag mellem Baby- Porc og Fenker & Hellebusch Vieh-Agrarhandels-GmbH. I dommen omtales Baby-Porc s krav vedrørende eget mistet dækningsbidrag, og det hedder herefter i oversættelse bl.a.: Et yderligere tab er ikke konkret fremlagt [ substantielt ]. Sagsøgeren har ikke fremlagt, hvorfor der er en forskel mellem den ud fra noteringen udvundne pris, som sagsøgte skulle betale, og den ud af vurderingen udvundne pris til Porc-Ex. Sagsøgeren fremlægger nok forskellige fakturaer fra Porc-Ex til sagsøgeren, og fremlægger konkret, at disse er betalte. Men det er ikke nok. På fakturaerne er der kun nævnt Nødsalg samt den håndskriftlige tilføjelse ingen indkøb. Deraf kan der ikke udledes en begrundelse for, at hhv. ud fra hvilken begrundelse man med Fa. Porc-Ex ville have opnået en mindre noteringspris, end den, der var aftalt med sagsøgte. Den 12. september 2006 blev der afsagt dom af Oberlandesgericht Oldenburg i ankesagen mellem Fenker & Hellebusch og Baby-Porc. I dommen hedder det i oversættelse bl.a.: Derimod kan sagsøgeren [Baby-Porc] ikke kræve erstatning for nødsalgene. Sagsøgeren selv har under 2. instans udtalt, at det tab, som dennes leverandør [Porc-Ex] har påstået, betvivles. Sagsøgeren har for så vidt udtalt, at sagsøgeren i Danmark ikke kun modsætter sig retsforfølgningen, men kræver allerede betalte beløb tilbage ved fremsættelse af modkrav. Dermed indrømmer sagsøgeren, at det ikke er slået fast, om sagsøgerens leverandør har lidt et tab. Kun hvis dette var fastslået, eller hvis sagsøgeren påstod dette under sagen, ville sagsøgte muligvis være forpligtet til at erstatte omkostningerne fra aftalen mellem sagsøgeren og leverandøren. Syn og skøn Skønsmanden, cand. agro. Mathias Bruun, har i erklæring af 27. april 2009 besvaret bl.a. et spørgsmål om revideret opgørelse af Porc-Ex tab (spørgsmål 20.1). Spørgsmålet er besvaret ved henvisning til en tabel (tabel 3) med opgørelse af Porc-Ex normale dækningsbidrag og realiserede dækningsbidrag ved 17 dækningssalg i perioden fra uge 43 i 2003 til uge 31 i Det samlede tab er opgjort til ,70 kr.

5 - 5 - Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Christian Hackmann, Holger Bøgebjerg Sørensen, Tage Vig, Verner Bøjtang, Jens Vigh Riis og Mathias Bruun samt forklaring af Poul Jensen. Christian Hackmann har supplerende forklaret bl.a., at han ikke har nægtet at betale forud for levering af grisene. Holger Sørensen har krævet betaling før pålæsning. Pålæsning af grisene fandt sted om mandagen hos Jens Riis, og så skulle pengene være på Porc-Ex konto senest en dag før læsningen. På grund af den mellemliggende weekend betød dette fredag. Den levering, der planmæssigt skulle have fundet sted den 26. juli 2004, skulle have været betalt ved en pengeoverførsel fredagen før. Han havde imidlertid onsdagen forud for denne fredag modtaget et brev dateret den 20. juli 2004, ifølge hvilket Porc-Ex ophævede kontrakten. I brevet stod der, at han ikke skulle overføre noget beløb, idet der ikke ville blive leveret grise. Han ville have været i stand til at betale om fredagen, men gjorde det ikke efter at have modtaget brevet af 20. juli Han sendte brevet af 21. juli 2004 til Porc-Ex og tilbød at komme med en banknoteret check, som han ville overrække, når han var sikker på, at grisene blev læsset på hans lastbil. Det skulle foregå på den måde, at han stod ved siden af bilen under læsning af grisene, og at han godt ville betale, inden grisene kom op i bilen, men på et tidspunkt, hvor han var sikker på, at de ville blive læsset. På et tidspunkt tilbød han, at Porc-Ex kunne komme ud af kontrakten med Baby-Porc og levere direkte til BLF, mod at Baby-Porc fik provision af disse leverancer. Dette forslag blev imidlertid ikke accepteret af Holger Sørensen. Han gjorde Holger Sørensen opmærksom på sit kendskab til kontraktudkastet mellem Porc-Ex og BLF og sagde til Holger Sørensen, at en sådan kontrakt ville være et kontraktbrud i forhold til Baby-Porc. På et tidspunkt blev fakturaerne fra Porc-Ex udstedt til Christian Hackmanns far, Benno Hackmann. Dette skyldtes likviditetsproblemer hos Baby-Porc. Benno Hackmann indtrådte ord for ord i kontrakten mellem Baby-Porc og Porc-Ex. Holger Bøgebjerg Sørensen har forklaret bl.a., at Christian Hackmann ikke ville betale leverancen den 26. juli 2004 forud. Ifølge kontrakten skulle forudbetalingen ske onsdagen før, og ifølge parternes sædvane skulle den ske om fredagen, den 23. juli Christian Hackmann meddelte imidlertid, at han først ville betale, når grisene var læsset på bilen. Holger Sørensen fastholdt, at der skulle ske forudbetaling. Christian Hackmann havde specificeret det således,

6 - 6 - at han ville betale, når grisene var blevet vejet på bilen på brovægten. Herefter afviste Holger Sørensen at foretage leverancen. Han var bange for, at Christian Hackmann ville køre med grisene uden at betale, når de var læsset. Det var heller ikke muligt af logistikmæssige grunde at sætte en ny plan i værk, hvis det viste sig, at Christian Hackmann alligevel ikke betalte. Christian Hackmann meddelte allerede den 19. juli 2004, at han først ville afregne "på rampen". Han skrev, at han ville komme med en banknoteret check. Holger Sørensen og Christian Hackmann havde på et tidligere tidspunkt drøftet leverancer direkte fra Porc-Ex til BLF, mod at Baby-Porc fik en provision. Man blev imidlertid ikke enige om størrelsen af denne provision. Der er ikke foregået forhandlinger, som har været skjult for Christian Hackmann. De grise, der skulle have været leveret den 26. juli 2004, blev efter aftale med direktør Verschelde hos BLF faktureret til en "kollega" til BLF, som så efterfølgende ville sælge grisene til BLF. Verschelde gav Holger Sørensen navnet på den pågældende fakturaadressat. Produktionsafgiften er en afgift pr. gris, som bliver opkrævet af Svineproduktionsafgiftsfonden. Her er tale om et fast beløb, der løbene reguleres. Der var taget forbehold i kontrakten, således at producenten skulle godskrives beløbet, hvis produktionsafgiften blev nedsat. På et tidspunkt skete der afgiftsnedsættelser, men producenterne Jens Riis og Poul Jensen gav afkald på refusion under hensyn til de vanskeligheder, som Porc-Ex havde på dette tidspunkt med Baby-Porc. Det er Holger Sørensen, der har udarbejdet udkastet af 30. september til tillæg til kontrakten af 7. juli 2001 med Baby-Porc. Han har underskrevet udkastet og sendt det til Benno Hackmann, men har aldrig fået det tilbage i underskrevet stand. Det var meningen, at kontraktforholdet i realiteten fortsat skulle bestå mellem Porc-Ex og Baby-Porc, men at det skulle være Benno Hackmann, som fakturaerne skulle stiles til. Dette bevirkede, at der igen kunne tegnes en kreditforsikring. Herudover var der ingen ændringer i kontraktforholdet. Holger Sørensen kan ikke huske, hvorfor man på et tidspunkt gik over til igen at sende fakturaerne til Baby- Porc. Tage Vig har supplerende forklaret bl.a., at nogle af Poul Jensens grise blev solgt til Italien, og for at holde omkostningerne nede købte man nogle puljegrise, som blev sendt med. Porc- Ex forsøgte også at sælge nogle af kontraktgrisene i Tyskland bl.a. gennem Christian Hackmann, men det lykkedes ikke. Når salget skete til de italienske kunder, skyldtes det, at man

7 - 7 - her fik den bedste pris. Det er Tage Vigs opfattelse, at man fik den højest opnåelige pris for kontraktgrisene. Jens Vigh Riis har supplerende forklaret bl.a., at det er hans opfattelse, at han havde en "god kontrakt" med Porc-Ex, og at markedsprisen på det pågældende tidspunkt ville have været lavere. Han har ikke været bekendt med, at Porc-Ex har haft problemer i forhold til sin tyske aftager. Han kan ikke huske, om kontrakten mellem ham og Porc-Ex indeholdt en bestemmelse om regulering for produktionsafgiftens størrelse, hvis denne afgift ændrede sig. Han kan huske, at han med Porc-Ex drøftede, at det var en høj afgift, idet den var ligeså høj for 7- kg grise som for slagterisvin. Porc-Ex rettede henvendelse til afgiftsmyndighederne og fik vist nok afgiften nedreguleret. Dette bevirkede ikke nogen ændring i den pris, som han fik hos Porc-Ex. Han har ikke på noget tidspunkt bedt om nogen ændring i afregningsprisen som følge af, at Porc-Ex har fået produktionsafgiften nedsat. Hans kontrakt med Porc-Ex udløb den 26. juli Den tyske aftager havde imidlertid fortsat brug for at få leveret 7-kg grise, og samhandlen fortsatte på uændrede vilkår og til samme pris. Handlen foregik fortsat gennem Porc-Ex. Hen på efteråret 2004 ophørte samhandlen dog, idet den tyske aftager på dette tidspunkt selv var i stand til at producere grise i fornødent omfang. Poul Jensen har forklaret, at der i kontrakten var en bestemmelse om, at man skulle dele lige, hvis produktionsafgiften ændrede sig. Han er bekendt med, at produktionsafgiften på 7-kg grise blev nedsat, men han fremsatte ikke i den anledning noget krav om en højere pris for grisene. Dette gjorde han ikke, bl.a. fordi han havde et ønske om at bevare sin kontrakt med Porc-Ex så længe som muligt. Han har hele tiden fået fuld kontraktpris for de grise, som han har solgt til Porc-Ex. Han anså kontrakten med Porc-Ex som "rimelig god". Når han ikke krævede prisen nedsat i anledning af nedsættelsen af produktionsafgiften, skyldtes det et ønske om at hjælpe Porc-Ex, og således bevare kontrakten. Han føler ikke, at det har vedrørt ham, om Porc-Ex har nedsat prisen over for sin kunde i anledning af, at produktionsafgiften er blevet nedsat. Syns- og skønsmanden, cand. agro. Mathias Bruun, har supplerende forklaret bl.a., at han ikke kan huske, om han i tabel 3 i syns- og skønserklæringen af 27. april 2009 har taget højde for købskreditnotaen af 9. juni 2004 til Poul Jensen.

8 - 8 - Anbringender Baby-Porc har til støtte for påstandene om frifindelse og om tilbagebetaling af beløbet på ,60 gentaget sit anbringende om, at hele Porc-Ex erstatningskrav vedrørende dækningssalg er bortfaldet på grund af passivitet, herunder i form af manglende dokumentation for tabet ved dækningssalg til brug for retssagen i Tyskland. Baby-Porc har anerkendt, at fastsættelsen af Porc-Ex tab skal tage udgangspunkt i skønsmandens opgørelse af kravet til ,70 kr. Kravet skal imidlertid nedsættes med Poul Jensens og Jens Riis andel af sparede produktionsafgifter på henholdsvis kr. og kr., idet Porc-Ex har opnået en besparelse ved, at disse producenter har givet afkald på deres andel af besparelsen. Kravet skal yderligere nedsættes med kr. af det beløb, der ved kreditnota af 9. juni 2004 er blevet krediteret Poul Jensen. Også tabet ved dækningssalgene til Italien skal i overensstemmelse med skønsmandens opgørelse beregnes som den opnåede salgssum med fradrag af omkostninger og den til Poul Jensen betalte købesum for grisene. Dette tab kan ikke opgøres som forskellen mellem købesummen for kontraktgrisene og en alternativ købesum ved køb af grise til puljepris. Porc-Ex samlede tab udgør herefter højst ca kr. Til støtte for den selvstændige påstand har Baby-Porc anført, at erstatningen på ,60 (post 1) er betalt i urigtig formening om skyld og derfor efter princippet om condictio indebiti kan kræves tilbagebetalt. Kravet på ,67 (post 2) vedrørende regulering af afregningspris for smågrise fra Hougaard Svineproduktion A/S i perioden fra 8. februar 2002 til 20. marts 2002 er nu anerkendt af Porc-Ex. Kravet på ,27 (post 3) vedrørende regulering af produktionsafgift er delvis anerkendt af Porc-Ex. For så vidt angår den del af produktionsafgiften, der vedrører Benno Hackmann, fremgår det af Holger Bøgebjerg Sørensens forklaring og udkastet af 30. september 2003 til kontrakttillæg, at kontraktforholdet med Baby-Porc bestod uanset faktureringen af visse leverancer til Benno Hackmann. Som følge heraf har Baby-Porc krav på reguleringen. Kravet på ,24 (post 4) vedrørende manglende levering af smågrise til BLF er anerkendt af Porc-Ex for så vidt angår beløbets størrelse. Baby-Porc har krav på betaling heraf, idet Porc-Ex ved passivitet har fortabt retten til at gøre sine misligholdelsesbeføjelser gæl-

9 - 9 - dende, herunder at ophæve kontrakten. Endvidere bestrides det, at Baby-Porc har nægtet at forudbetale for den sidste leverance som aftalt, idet den manglende forudbetaling rettelig var en følge af Porc-Ex forudgående ophævelse af kontrakten. Porc-Ex har anerkendt, at erstatningsfastsættelsen skal ske med udgangspunkt i det af skønsmanden opgjorte beløb på kr. Beløbet skal forhøjes med det mistede dækningsbidrag for de grise, der blev solgt til Italien. Porc-Ex leverer løbende til det italienske marked smågrise, der indkøbes på det danske marked til puljenotering. På grund af Baby-Porc s misligholdelse af aftageforpligtelserne havde Porc-Ex et betydeligt lager af kontraktgrise, og da der ikke var andre muligheder for dækningssalg, blev de solgt til det italienske marked. Derved har Porc-Ex lidt et tab, svarende til forskellen mellem kontraktgrisenes pris og puljeprisen. Dette tab er opgjort til ca kr. eller ca kr. mere end det af skønsmanden opgjorte tab. Erstatningen skal ikke nedsættes med de andele af sparet produktionsafgift, som smågriseproducenterne Poul Jensen og Jens Riis efter aftalerne med Porc-Ex var berettiget til, men har givet afkald på. Porc-Ex kontraktrelationer med sine medkontrahenter er Baby-Porc uvedkommende i enhver henseende, og Baby-Porc kan ikke tilegne sig denne fordel. De nærmere forhold vedrørende kreditnotaen på kr. er uoplyste. Der er herefter rigelig dækning for de af landsretten tilkendte ud over det betalte. Porc-Ex har endvidere anført, at der intet grundlag er for at statuere fortabelse af erstatningskrav som følge af passivitet. Porc-Ex har løbende forvarslet dækningssalg og løbende faktureret tabene herved og endda modtaget betaling for en del af tabene. Da de yderligere opgjorte tab ikke blev betalt af Baby-Porc, overgav Porc-Ex sagen til sin advokat, der tog kravet til inkasso, og da der ikke skete betaling, blev sagen anlagt. Under alle omstændigheder kan den betalte erstatning ikke kræves tilbage. Erstatningen er faktureret i visse tilfælde endog efter aftale og er betalt uden forbehold. Baby-Porc er ikke berettiget til regulering af produktionsafgiften i forhold til leveringerne til Benno Hackmann. Der er ikke aftalt regulering med Benno Hackmann, og et eventuelt krav måtte under alle omstændigheder tilkomme Benno Hackmann, der ikke har transporteret et eventuelt krav til Baby-Porc.

10 Porc-Ex salg til BLF er ikke i strid med Baby-Porc s rettigheder, da kontrakten med Baby- Porc er gyldigt ophævet på grund af misligholdelse, dels ved manglende betaling af det fakturerede og forfaldne krav vedrørende dækningssalg, dels ved manglende forudbetaling af leveringen, der skulle være sket den 26. juli Højesterets begrundelse og resultat Erstatning for tab ved dækningssalg Efter CH-Baby-Porc GmbH s kontraktstridige undladelse af at aftage smågrisene fra Poul Jensen rejste Porc-Ex A/S krav om erstatning. Porc-Ex foretog dækningssalg i takt med, at leveringer skulle være sket til Baby-Porc, og fremsendte løbende fakturaer for tab ved de enkelte dækningssalg. De første fem fakturaer blev betalt af Baby-Porc i tiden indtil begyndelsen af 2004 med i alt ,60. Baby-Porc s misligholdelse skyldtes manglende afsætningsmuligheder som følge af, at Baby-Porc s kunde Fenker & Hellebusch Vieh-Agrarhandels-GmbH havde misligholdt sin aftageforpligtelse. Baby-Porc søgte derfor Fenker & Hellebusch dømt til at erstatte bl.a. det tab, selskabet led ved Porc-Ex dækningssalg. Ved endelig dom af 12. september 2006 afsagt af Oberlandesgericht Oldenburg blev Fenker & Hellebusch frifundet for dette krav med henvisning til, at Baby-Porc under sagen havde erkendt, at det ikke var fastslået, om Porc-Ex havde lidt et tab, og ikke havde påstået, at det var tilfældet. Baby-Porc kunne have taget forbehold om senere at gøre regres vedrørende den erstatning, som Baby-Porc måtte blive dømt til at betale til Porc-Ex i retssagen i Danmark. Herefter tiltræder Højesteret, at Baby-Porc s erstatningspligt ikke er bortfaldet som følge af Porc-Ex eventuelle passivitet i henseende til at dokumentere sit krav inden hovedforhandlingen i retssagen mod Fenker & Hellebusch. Baby-Porc kan heller ikke med denne begrundelse kræve tilbagebetaling af den betalte erstatning på ,60. Skønsmanden, Mathias Bruun, har i sin erklæring af 27. april 2009 opgjort Porc-Ex tab ved de sytten dækningssalg i perioden fra efteråret 2003 til sommeren 2004 til ,70 kr. Parterne er enige om at lægge denne opgørelse til grund som udgangspunkt for fastsættelsen af tabet. I skønsmandens opgørelse indgår tabet for fem dækningssalg til aftagere i Italien med kr. opgjort på grundlag af de faktisk opnåede salgssummer med fradrag af dels de beløb, der er betalt til smågriseproducenterne efter de faste leveringskontrakter, dels visse andre omkostninger. Porc-Ex har anført, at beløbet skal forhøjes til kr. eller med ca

11 kr., idet tabet skal opgøres med udgangspunkt i forskellen mellem kontraktpriserne hos smågriseproducenterne og de væsentligt lavere puljepriser, som smågrisene kunne være købt til hos andre. Efter Holger Bøgebjerg Sørensens forklaring for landsretten var der et godt marked i Italien, som Porc-Ex løbende eksporterede til. Højesteret finder, at det forhold, at Porc-Ex ved sine dækningssalg til dette marked fik en mindre fortjeneste, end selskabet ville have haft ved salg af andre grise, ikke kan begrunde en forhøjelse af tabet som påstået. Efter Porc-Ex aftaler med Baby-Porc og med smågriseproducenterne skal Porc-Ex ved afregningerne godskrive hver af disse parter halvdelen af de nedsættelser af produktionsafgiften, der er gennemført i perioden. Smågriseproducenterne Poul Jensen og Jens Riis har imidlertid begge over for Porc-Ex givet afkald på deres andel af disse nedsættelser. For så vidt angår de leveringer, der er afhændet ved dækningssalgene, udgør andelene henholdsvis kr. og kr. Baby-Porc har anført, at Porc-Ex tab dermed er mindsket med i alt kr., og at erstatningen derfor skal nedsættes med dette beløb. Efter forklaringerne finder Højesteret imidlertid, at producenterne der ikke har noget retsforhold til Baby-Porc må anses at have givet afkaldet i Porc-Ex interesse, og at Baby-Porc derfor ikke kan tilegne sig afkaldet ved at kræve beløbet fratrukket i Porc-Ex erstatningskrav. Baby-Porc har ikke godtgjort, at der er grundlag for at fradrage Porc-Ex købskreditnota af 9. juni 2004 til Poul Jensen med kr. i erstatningskravet. Herefter fastsætter Højesteret Porc-Ex erstatningskrav for tab ved dækningssalg til ,70 kr., svarende til ,35 efter den kurs på 7,43, som er lagt til grund for opgørelserne. Da Baby-Porc allerede har betalt ,60 heraf, har Porc-Ex krav på betaling af yderligere ,75 i erstatning for dækningssalgene. Regulering af afregningspris Der er enighed om, at Porc-Ex skal betale ,67 vedrørende denne post (post 2 i Baby- Porc s selvstændige krav). Regulering af produktionsafgift Dette forhold angår post 3 i Baby-Porc s selvstændige krav, hvor der alene er tvist om den regulering, der vedrører de leveringer i perioden fra foråret 2003 til årets udgang, som blev faktureret til Benno Hackmann. Faktureringen til Benno Hackmann bevirkede, at der kunne tegnes kreditforsikring, og det var efter Holger Bøgebjerg Sørensens forklaring meningen, at

12 kontraktforholdet mellem Porc-Ex og Baby-Porc i realiteten fortsat skulle bestå. Dette fremgik da også af det udkast til tillæg til kontrakten mellem Porc-Ex og Baby-Porc, som Holger Bøgebjerg Sørensen underskrev den 30. september 2003 og sendte til Baby-Porc. Højesteret lægger til grund, at det var parternes fælles opfattelse, at de til Benno Hackmann fakturerede leveringer skete til opfyldelse af den fortsat bestående kontrakt med Baby-Porc og var omfattet af denne. Herefter finder Højesteret, at Porc-Ex i henhold til kontrakten er forpligtet til at udrede regulering af produktionsafgift vedrørende også disse leveringer, og at Baby-Porc kan gøre kravet gældende over for Porc-Ex. Baby-Porc s krav vedrørende post 3 tages derfor til følge med ,27. Erstatning for tab ved mistet salg til BLF Schweineaufzucht GmbH Tvisten mellem parterne vedrørende denne del af Baby-Porc s selvstændige krav (post 4) angår spørgsmålet om, hvorvidt Porc-Ex med rette har ophævet kontrakten med Baby-Porc. Parterne er enige om, at Porc-Ex leveringer til BLF var i strid med kontrakten, hvis ophævelsen ikke var berettiget, og om, at Baby-Porc's tab for den mistede omsætning udgør det krævede beløb på ,24. Ophævelsen skete ved advokat Langhoffs brev af 20. juli 2004 med henvisning til, at kontrakten var væsentligt misligholdt ved, at Baby-Porc ikke havde betalt Porc-Ex påståede forfaldne tilgodehavende på vedrørende dækningssalg inden den frist på fem dage, der var meddelt ved påkravsskrivelsen af 14. juli 2004 med trussel om ophævelse. Kravet var ikke anerkendt af Baby-Porc, der gjorde gældende, dels at kravet ikke var forfaldent, da det ikke var dokumenteret, dels at der bestod forskellige modkrav. På denne baggrund og da Porc-Ex gennem en længere periode havde forholdt sig passiv over for Baby-Porc s manglende betaling af fakturaerne vedrørende tab ved dækningssalg, finder Højesteret, at Porc-Ex ikke var berettiget til umiddelbart forud for kontraktens udløb at ophæve kontrakten med henvisning til betalingsmisligholdelse. Med henvisning til ophævelsen meddelte Porc-Ex onsdag den 21. juli 2004, at den planlagte levering af smågrise mandag den 26. juli 2004 ikke ville blive gennemført. Allerede af denne grund kan det forhold, at Baby-Porc ikke den 21. juli 2004 foretog forudbetaling for denne leverance, ikke begrunde kontraktens ophævelse.

13 Da Porc-Ex herefter ikke var berettiget til at ophæve kontrakten som sket, tager Højesteret Baby-Porc s krav vedrørende post 4 til følge med ,24. Resultat Efter det anførte udgør Porc-Ex tilgodehavende i det samlede mellemværende 698,57 med renter. Porc-Ex påstand tages derfor til følge med dette beløb med rente som påstået. Efter sagens udfald skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for landsret eller Højesteret til den anden part. Thi kendes for ret: Appellanten, CH-Baby-Porc GmbH, skal inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse til indstævnte, Porc-Ex A/S, betale 698,57 med procesrente fra den 1. december Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsret eller Højesteret til den anden part.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. december 2012 Sag 40/2011 (1. afdeling) Dansk Pantebrevsbørs A/S under konkurs (advokat Thomas Bang) mod Fair Finans A/S (advokat Casper Moltke) I tidligere instans

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 123/2010 (2. afdeling) Lise Aagaard Copenhagen A/S (advokat Karen Dyekjær) mod Pandora Production Co. Ltd. (advokat Klaus Ewald Madsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere