HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 14. afdeling den 4. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Per Walsøe, Niels Grubbe, Henrik Waaben og Michael Rekling. Påstande Appellanten, CH-Baby-Porc GmbH, har nedlagt påstand om frifindelse samt om, at indstævnte, Porc-Ex A/S, skal betale ,78 med procesrente fra den 16. november Porc-Ex A/S har påstået stadfæstelse. Opgørelse af påstand Baby-Porc's selvstændige påstand er opgjort således: 1. Tilbagebetaling af betalt erstatning ,60 2. Regulering af afregningspris for smågrise fra Hougaard Svine- produktion A/S i perioden fra 8. februar 2002 til 20. marts ,67 3. Regulering af produktionsafgift (inklusive det beløb på 7.548,04, som Porc-Ex har anerkendt) ,27

2 Tab i forbindelse med manglende levering af smågrise til BLF Schweineaufzucht GmbH i perioden fra 26. juli 2004 til 8. november ,24 I alt ,78 Baby-Porc har således frafaldet kravet på ,66 vedrørende regulering af afregningspris for smågrise fra Jens Riis. Supplerende sagsfremstilling Faktureringer til Benno Hackmann Det er oplyst, at der i perioden fra 22. april 2003 til 3. december 2003 er sendt 26 fakturaer til Benno Hackmann vedrørende leveringer af smågrise. I et udkast af 30. september 2003 til tillæg til kontrakten af 7. juli 2001 mellem Porc-Ex og Baby-Porc, der er underskrevet af Porc-Ex, men ikke af Baby-Porc, hedder det i oversættelse bl.a.: Tillæg til kontrakt af Køber bekræfter ved dette tillæg, at de Benno Hackmann fakturede køb af grise i henhold til dette tillæg første fakturering er sket den er underkastet samtlige punkter i den ovennævnte kontrakt såvel som tillæg til denne kontrakt. Leveringer til BLF Ifølge et udkast af 27. april 2004 til kontrakt mellem Porc-Ex og BLF, der er underskrevet af Porc-Ex, men ikke af BLF, skal der ske ugentlige leveringer af ca. 975 smågrise i perioden fra uge 32 til uge 43 eller 44 i Ophævelse af kontrakten med Baby-Porc I brevet af 14. juli 2004 fra Porc-Ex advokat til Baby-Porc er det anført, at manglende betaling af tilgodehavendet på senest 5 dage fra dato er væsentlig misligholdelse af kontrakten, og at der i den forbindelse tages forbehold om ophævelse og erstatning.

3 - 3 - I brevet af 20. juli 2004 fra Porc-Ex advokat om ophævelse af kontrakten med Baby-Porc hedder det i oversættelse bl.a.: Da De ikke har betalt min klients tilgodehavende i henhold til fakturaer på i alt EUR ,00, skal jeg hermed på min klients vegne hæve den indgåede kontrakt som følge af væsentlig misligholdelse. Der tages forbehold for erstatning for brud på kontrakten, ligesom der tages forbehold for det krav, som min klient måtte blive mødt med fra Poul Jensen og Jens Riis som følge af Deres misligholdelse af kontrakten. Min klient er herefter fritstillet i forhold til kontrakten i enhver henseende. I et brev af 20. juli 2004 fra Baby-Porc s advokat til Porc-Ex advokat, hvori berettigelsen af ophævelsen blev bestridt, blev yderligere anført, at Baby-Porc havde modkrav, der ville blive brugt til modregning. Porc-Ex blev opfordret til at gennemføre den aftalte levering af grise den 26. juli 2004 i overensstemmelse med kontrakten. Det er anført, at manglende levering vil blive betragtet som kontraktbrud. I en telefax af 21. juli 2004 fra Baby-Porc til Porc-Ex hedder det i oversættelse bl.a.: Ifølge vore bilag mangler der endnu en levering til Denne levering bedes beregnet til den lokale vægt i Nykøbing. Denne levering vil vi efter modtagelse af dyrene betale med en banknoteret check. Denne check er som i tillægget på ,00 dækket af vor bank. Ved betalingen vil en bekræftelse med checknummer blive forevist. Såfremt De ikke er indforstået med denne betalingsmåde, beder vi Dem senest i dag kl pr. telefax meddele os dette. I et brev af 21. juli 2004 fra Porc-Ex til Baby-Porc anføres i oversættelse bl.a.: For så vidt angår betaling og checks samt handel ved vægten etc. etc., kan jeg kun sige, at jeg udelukkende er interesseret i at vide, hvornår Deres gæld på EUR ,- bliver betalt! Jeg forventer ikke at modtage betaling for smågrise, som ikke er leveret, eftersom vi fra i går ikke har nogen kontrakt vedrørende smågrise, og De som følge af misligholdelse af kontrakten ikke vil få udleveret smågrise i næste uge, jf. skrivelsen fra vores advokat.

4 - 4 - I et brev af 22. juli 2004 fra Porc-Ex advokat til Baby-Porc s advokat hedder det i oversættelse: på vegne min klient, selskabet Porc-Ex, Niels Bohrsvej 8 A, 6000 Kolding, og som svar på Deres skrivelse af 20. juli 2004 kan jeg hermed meddele, at Deres klient ikke skal afhente yderligere grise, da der foreligger ophævelse af kontrakten grundet misligholdelse af betalingsforpligtelser fra Deres klients side. Baby-Porc s retssag mod selskabets aftager i Tyskland Den 25. november 2004 blev der afsagt dom af Landgericht Oldenburg i en sag mellem Baby- Porc og Fenker & Hellebusch Vieh-Agrarhandels-GmbH. I dommen omtales Baby-Porc s krav vedrørende eget mistet dækningsbidrag, og det hedder herefter i oversættelse bl.a.: Et yderligere tab er ikke konkret fremlagt [ substantielt ]. Sagsøgeren har ikke fremlagt, hvorfor der er en forskel mellem den ud fra noteringen udvundne pris, som sagsøgte skulle betale, og den ud af vurderingen udvundne pris til Porc-Ex. Sagsøgeren fremlægger nok forskellige fakturaer fra Porc-Ex til sagsøgeren, og fremlægger konkret, at disse er betalte. Men det er ikke nok. På fakturaerne er der kun nævnt Nødsalg samt den håndskriftlige tilføjelse ingen indkøb. Deraf kan der ikke udledes en begrundelse for, at hhv. ud fra hvilken begrundelse man med Fa. Porc-Ex ville have opnået en mindre noteringspris, end den, der var aftalt med sagsøgte. Den 12. september 2006 blev der afsagt dom af Oberlandesgericht Oldenburg i ankesagen mellem Fenker & Hellebusch og Baby-Porc. I dommen hedder det i oversættelse bl.a.: Derimod kan sagsøgeren [Baby-Porc] ikke kræve erstatning for nødsalgene. Sagsøgeren selv har under 2. instans udtalt, at det tab, som dennes leverandør [Porc-Ex] har påstået, betvivles. Sagsøgeren har for så vidt udtalt, at sagsøgeren i Danmark ikke kun modsætter sig retsforfølgningen, men kræver allerede betalte beløb tilbage ved fremsættelse af modkrav. Dermed indrømmer sagsøgeren, at det ikke er slået fast, om sagsøgerens leverandør har lidt et tab. Kun hvis dette var fastslået, eller hvis sagsøgeren påstod dette under sagen, ville sagsøgte muligvis være forpligtet til at erstatte omkostningerne fra aftalen mellem sagsøgeren og leverandøren. Syn og skøn Skønsmanden, cand. agro. Mathias Bruun, har i erklæring af 27. april 2009 besvaret bl.a. et spørgsmål om revideret opgørelse af Porc-Ex tab (spørgsmål 20.1). Spørgsmålet er besvaret ved henvisning til en tabel (tabel 3) med opgørelse af Porc-Ex normale dækningsbidrag og realiserede dækningsbidrag ved 17 dækningssalg i perioden fra uge 43 i 2003 til uge 31 i Det samlede tab er opgjort til ,70 kr.

5 - 5 - Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Christian Hackmann, Holger Bøgebjerg Sørensen, Tage Vig, Verner Bøjtang, Jens Vigh Riis og Mathias Bruun samt forklaring af Poul Jensen. Christian Hackmann har supplerende forklaret bl.a., at han ikke har nægtet at betale forud for levering af grisene. Holger Sørensen har krævet betaling før pålæsning. Pålæsning af grisene fandt sted om mandagen hos Jens Riis, og så skulle pengene være på Porc-Ex konto senest en dag før læsningen. På grund af den mellemliggende weekend betød dette fredag. Den levering, der planmæssigt skulle have fundet sted den 26. juli 2004, skulle have været betalt ved en pengeoverførsel fredagen før. Han havde imidlertid onsdagen forud for denne fredag modtaget et brev dateret den 20. juli 2004, ifølge hvilket Porc-Ex ophævede kontrakten. I brevet stod der, at han ikke skulle overføre noget beløb, idet der ikke ville blive leveret grise. Han ville have været i stand til at betale om fredagen, men gjorde det ikke efter at have modtaget brevet af 20. juli Han sendte brevet af 21. juli 2004 til Porc-Ex og tilbød at komme med en banknoteret check, som han ville overrække, når han var sikker på, at grisene blev læsset på hans lastbil. Det skulle foregå på den måde, at han stod ved siden af bilen under læsning af grisene, og at han godt ville betale, inden grisene kom op i bilen, men på et tidspunkt, hvor han var sikker på, at de ville blive læsset. På et tidspunkt tilbød han, at Porc-Ex kunne komme ud af kontrakten med Baby-Porc og levere direkte til BLF, mod at Baby-Porc fik provision af disse leverancer. Dette forslag blev imidlertid ikke accepteret af Holger Sørensen. Han gjorde Holger Sørensen opmærksom på sit kendskab til kontraktudkastet mellem Porc-Ex og BLF og sagde til Holger Sørensen, at en sådan kontrakt ville være et kontraktbrud i forhold til Baby-Porc. På et tidspunkt blev fakturaerne fra Porc-Ex udstedt til Christian Hackmanns far, Benno Hackmann. Dette skyldtes likviditetsproblemer hos Baby-Porc. Benno Hackmann indtrådte ord for ord i kontrakten mellem Baby-Porc og Porc-Ex. Holger Bøgebjerg Sørensen har forklaret bl.a., at Christian Hackmann ikke ville betale leverancen den 26. juli 2004 forud. Ifølge kontrakten skulle forudbetalingen ske onsdagen før, og ifølge parternes sædvane skulle den ske om fredagen, den 23. juli Christian Hackmann meddelte imidlertid, at han først ville betale, når grisene var læsset på bilen. Holger Sørensen fastholdt, at der skulle ske forudbetaling. Christian Hackmann havde specificeret det således,

6 - 6 - at han ville betale, når grisene var blevet vejet på bilen på brovægten. Herefter afviste Holger Sørensen at foretage leverancen. Han var bange for, at Christian Hackmann ville køre med grisene uden at betale, når de var læsset. Det var heller ikke muligt af logistikmæssige grunde at sætte en ny plan i værk, hvis det viste sig, at Christian Hackmann alligevel ikke betalte. Christian Hackmann meddelte allerede den 19. juli 2004, at han først ville afregne "på rampen". Han skrev, at han ville komme med en banknoteret check. Holger Sørensen og Christian Hackmann havde på et tidligere tidspunkt drøftet leverancer direkte fra Porc-Ex til BLF, mod at Baby-Porc fik en provision. Man blev imidlertid ikke enige om størrelsen af denne provision. Der er ikke foregået forhandlinger, som har været skjult for Christian Hackmann. De grise, der skulle have været leveret den 26. juli 2004, blev efter aftale med direktør Verschelde hos BLF faktureret til en "kollega" til BLF, som så efterfølgende ville sælge grisene til BLF. Verschelde gav Holger Sørensen navnet på den pågældende fakturaadressat. Produktionsafgiften er en afgift pr. gris, som bliver opkrævet af Svineproduktionsafgiftsfonden. Her er tale om et fast beløb, der løbene reguleres. Der var taget forbehold i kontrakten, således at producenten skulle godskrives beløbet, hvis produktionsafgiften blev nedsat. På et tidspunkt skete der afgiftsnedsættelser, men producenterne Jens Riis og Poul Jensen gav afkald på refusion under hensyn til de vanskeligheder, som Porc-Ex havde på dette tidspunkt med Baby-Porc. Det er Holger Sørensen, der har udarbejdet udkastet af 30. september til tillæg til kontrakten af 7. juli 2001 med Baby-Porc. Han har underskrevet udkastet og sendt det til Benno Hackmann, men har aldrig fået det tilbage i underskrevet stand. Det var meningen, at kontraktforholdet i realiteten fortsat skulle bestå mellem Porc-Ex og Baby-Porc, men at det skulle være Benno Hackmann, som fakturaerne skulle stiles til. Dette bevirkede, at der igen kunne tegnes en kreditforsikring. Herudover var der ingen ændringer i kontraktforholdet. Holger Sørensen kan ikke huske, hvorfor man på et tidspunkt gik over til igen at sende fakturaerne til Baby- Porc. Tage Vig har supplerende forklaret bl.a., at nogle af Poul Jensens grise blev solgt til Italien, og for at holde omkostningerne nede købte man nogle puljegrise, som blev sendt med. Porc- Ex forsøgte også at sælge nogle af kontraktgrisene i Tyskland bl.a. gennem Christian Hackmann, men det lykkedes ikke. Når salget skete til de italienske kunder, skyldtes det, at man

7 - 7 - her fik den bedste pris. Det er Tage Vigs opfattelse, at man fik den højest opnåelige pris for kontraktgrisene. Jens Vigh Riis har supplerende forklaret bl.a., at det er hans opfattelse, at han havde en "god kontrakt" med Porc-Ex, og at markedsprisen på det pågældende tidspunkt ville have været lavere. Han har ikke været bekendt med, at Porc-Ex har haft problemer i forhold til sin tyske aftager. Han kan ikke huske, om kontrakten mellem ham og Porc-Ex indeholdt en bestemmelse om regulering for produktionsafgiftens størrelse, hvis denne afgift ændrede sig. Han kan huske, at han med Porc-Ex drøftede, at det var en høj afgift, idet den var ligeså høj for 7- kg grise som for slagterisvin. Porc-Ex rettede henvendelse til afgiftsmyndighederne og fik vist nok afgiften nedreguleret. Dette bevirkede ikke nogen ændring i den pris, som han fik hos Porc-Ex. Han har ikke på noget tidspunkt bedt om nogen ændring i afregningsprisen som følge af, at Porc-Ex har fået produktionsafgiften nedsat. Hans kontrakt med Porc-Ex udløb den 26. juli Den tyske aftager havde imidlertid fortsat brug for at få leveret 7-kg grise, og samhandlen fortsatte på uændrede vilkår og til samme pris. Handlen foregik fortsat gennem Porc-Ex. Hen på efteråret 2004 ophørte samhandlen dog, idet den tyske aftager på dette tidspunkt selv var i stand til at producere grise i fornødent omfang. Poul Jensen har forklaret, at der i kontrakten var en bestemmelse om, at man skulle dele lige, hvis produktionsafgiften ændrede sig. Han er bekendt med, at produktionsafgiften på 7-kg grise blev nedsat, men han fremsatte ikke i den anledning noget krav om en højere pris for grisene. Dette gjorde han ikke, bl.a. fordi han havde et ønske om at bevare sin kontrakt med Porc-Ex så længe som muligt. Han har hele tiden fået fuld kontraktpris for de grise, som han har solgt til Porc-Ex. Han anså kontrakten med Porc-Ex som "rimelig god". Når han ikke krævede prisen nedsat i anledning af nedsættelsen af produktionsafgiften, skyldtes det et ønske om at hjælpe Porc-Ex, og således bevare kontrakten. Han føler ikke, at det har vedrørt ham, om Porc-Ex har nedsat prisen over for sin kunde i anledning af, at produktionsafgiften er blevet nedsat. Syns- og skønsmanden, cand. agro. Mathias Bruun, har supplerende forklaret bl.a., at han ikke kan huske, om han i tabel 3 i syns- og skønserklæringen af 27. april 2009 har taget højde for købskreditnotaen af 9. juni 2004 til Poul Jensen.

8 - 8 - Anbringender Baby-Porc har til støtte for påstandene om frifindelse og om tilbagebetaling af beløbet på ,60 gentaget sit anbringende om, at hele Porc-Ex erstatningskrav vedrørende dækningssalg er bortfaldet på grund af passivitet, herunder i form af manglende dokumentation for tabet ved dækningssalg til brug for retssagen i Tyskland. Baby-Porc har anerkendt, at fastsættelsen af Porc-Ex tab skal tage udgangspunkt i skønsmandens opgørelse af kravet til ,70 kr. Kravet skal imidlertid nedsættes med Poul Jensens og Jens Riis andel af sparede produktionsafgifter på henholdsvis kr. og kr., idet Porc-Ex har opnået en besparelse ved, at disse producenter har givet afkald på deres andel af besparelsen. Kravet skal yderligere nedsættes med kr. af det beløb, der ved kreditnota af 9. juni 2004 er blevet krediteret Poul Jensen. Også tabet ved dækningssalgene til Italien skal i overensstemmelse med skønsmandens opgørelse beregnes som den opnåede salgssum med fradrag af omkostninger og den til Poul Jensen betalte købesum for grisene. Dette tab kan ikke opgøres som forskellen mellem købesummen for kontraktgrisene og en alternativ købesum ved køb af grise til puljepris. Porc-Ex samlede tab udgør herefter højst ca kr. Til støtte for den selvstændige påstand har Baby-Porc anført, at erstatningen på ,60 (post 1) er betalt i urigtig formening om skyld og derfor efter princippet om condictio indebiti kan kræves tilbagebetalt. Kravet på ,67 (post 2) vedrørende regulering af afregningspris for smågrise fra Hougaard Svineproduktion A/S i perioden fra 8. februar 2002 til 20. marts 2002 er nu anerkendt af Porc-Ex. Kravet på ,27 (post 3) vedrørende regulering af produktionsafgift er delvis anerkendt af Porc-Ex. For så vidt angår den del af produktionsafgiften, der vedrører Benno Hackmann, fremgår det af Holger Bøgebjerg Sørensens forklaring og udkastet af 30. september 2003 til kontrakttillæg, at kontraktforholdet med Baby-Porc bestod uanset faktureringen af visse leverancer til Benno Hackmann. Som følge heraf har Baby-Porc krav på reguleringen. Kravet på ,24 (post 4) vedrørende manglende levering af smågrise til BLF er anerkendt af Porc-Ex for så vidt angår beløbets størrelse. Baby-Porc har krav på betaling heraf, idet Porc-Ex ved passivitet har fortabt retten til at gøre sine misligholdelsesbeføjelser gæl-

9 - 9 - dende, herunder at ophæve kontrakten. Endvidere bestrides det, at Baby-Porc har nægtet at forudbetale for den sidste leverance som aftalt, idet den manglende forudbetaling rettelig var en følge af Porc-Ex forudgående ophævelse af kontrakten. Porc-Ex har anerkendt, at erstatningsfastsættelsen skal ske med udgangspunkt i det af skønsmanden opgjorte beløb på kr. Beløbet skal forhøjes med det mistede dækningsbidrag for de grise, der blev solgt til Italien. Porc-Ex leverer løbende til det italienske marked smågrise, der indkøbes på det danske marked til puljenotering. På grund af Baby-Porc s misligholdelse af aftageforpligtelserne havde Porc-Ex et betydeligt lager af kontraktgrise, og da der ikke var andre muligheder for dækningssalg, blev de solgt til det italienske marked. Derved har Porc-Ex lidt et tab, svarende til forskellen mellem kontraktgrisenes pris og puljeprisen. Dette tab er opgjort til ca kr. eller ca kr. mere end det af skønsmanden opgjorte tab. Erstatningen skal ikke nedsættes med de andele af sparet produktionsafgift, som smågriseproducenterne Poul Jensen og Jens Riis efter aftalerne med Porc-Ex var berettiget til, men har givet afkald på. Porc-Ex kontraktrelationer med sine medkontrahenter er Baby-Porc uvedkommende i enhver henseende, og Baby-Porc kan ikke tilegne sig denne fordel. De nærmere forhold vedrørende kreditnotaen på kr. er uoplyste. Der er herefter rigelig dækning for de af landsretten tilkendte ud over det betalte. Porc-Ex har endvidere anført, at der intet grundlag er for at statuere fortabelse af erstatningskrav som følge af passivitet. Porc-Ex har løbende forvarslet dækningssalg og løbende faktureret tabene herved og endda modtaget betaling for en del af tabene. Da de yderligere opgjorte tab ikke blev betalt af Baby-Porc, overgav Porc-Ex sagen til sin advokat, der tog kravet til inkasso, og da der ikke skete betaling, blev sagen anlagt. Under alle omstændigheder kan den betalte erstatning ikke kræves tilbage. Erstatningen er faktureret i visse tilfælde endog efter aftale og er betalt uden forbehold. Baby-Porc er ikke berettiget til regulering af produktionsafgiften i forhold til leveringerne til Benno Hackmann. Der er ikke aftalt regulering med Benno Hackmann, og et eventuelt krav måtte under alle omstændigheder tilkomme Benno Hackmann, der ikke har transporteret et eventuelt krav til Baby-Porc.

10 Porc-Ex salg til BLF er ikke i strid med Baby-Porc s rettigheder, da kontrakten med Baby- Porc er gyldigt ophævet på grund af misligholdelse, dels ved manglende betaling af det fakturerede og forfaldne krav vedrørende dækningssalg, dels ved manglende forudbetaling af leveringen, der skulle være sket den 26. juli Højesterets begrundelse og resultat Erstatning for tab ved dækningssalg Efter CH-Baby-Porc GmbH s kontraktstridige undladelse af at aftage smågrisene fra Poul Jensen rejste Porc-Ex A/S krav om erstatning. Porc-Ex foretog dækningssalg i takt med, at leveringer skulle være sket til Baby-Porc, og fremsendte løbende fakturaer for tab ved de enkelte dækningssalg. De første fem fakturaer blev betalt af Baby-Porc i tiden indtil begyndelsen af 2004 med i alt ,60. Baby-Porc s misligholdelse skyldtes manglende afsætningsmuligheder som følge af, at Baby-Porc s kunde Fenker & Hellebusch Vieh-Agrarhandels-GmbH havde misligholdt sin aftageforpligtelse. Baby-Porc søgte derfor Fenker & Hellebusch dømt til at erstatte bl.a. det tab, selskabet led ved Porc-Ex dækningssalg. Ved endelig dom af 12. september 2006 afsagt af Oberlandesgericht Oldenburg blev Fenker & Hellebusch frifundet for dette krav med henvisning til, at Baby-Porc under sagen havde erkendt, at det ikke var fastslået, om Porc-Ex havde lidt et tab, og ikke havde påstået, at det var tilfældet. Baby-Porc kunne have taget forbehold om senere at gøre regres vedrørende den erstatning, som Baby-Porc måtte blive dømt til at betale til Porc-Ex i retssagen i Danmark. Herefter tiltræder Højesteret, at Baby-Porc s erstatningspligt ikke er bortfaldet som følge af Porc-Ex eventuelle passivitet i henseende til at dokumentere sit krav inden hovedforhandlingen i retssagen mod Fenker & Hellebusch. Baby-Porc kan heller ikke med denne begrundelse kræve tilbagebetaling af den betalte erstatning på ,60. Skønsmanden, Mathias Bruun, har i sin erklæring af 27. april 2009 opgjort Porc-Ex tab ved de sytten dækningssalg i perioden fra efteråret 2003 til sommeren 2004 til ,70 kr. Parterne er enige om at lægge denne opgørelse til grund som udgangspunkt for fastsættelsen af tabet. I skønsmandens opgørelse indgår tabet for fem dækningssalg til aftagere i Italien med kr. opgjort på grundlag af de faktisk opnåede salgssummer med fradrag af dels de beløb, der er betalt til smågriseproducenterne efter de faste leveringskontrakter, dels visse andre omkostninger. Porc-Ex har anført, at beløbet skal forhøjes til kr. eller med ca

11 kr., idet tabet skal opgøres med udgangspunkt i forskellen mellem kontraktpriserne hos smågriseproducenterne og de væsentligt lavere puljepriser, som smågrisene kunne være købt til hos andre. Efter Holger Bøgebjerg Sørensens forklaring for landsretten var der et godt marked i Italien, som Porc-Ex løbende eksporterede til. Højesteret finder, at det forhold, at Porc-Ex ved sine dækningssalg til dette marked fik en mindre fortjeneste, end selskabet ville have haft ved salg af andre grise, ikke kan begrunde en forhøjelse af tabet som påstået. Efter Porc-Ex aftaler med Baby-Porc og med smågriseproducenterne skal Porc-Ex ved afregningerne godskrive hver af disse parter halvdelen af de nedsættelser af produktionsafgiften, der er gennemført i perioden. Smågriseproducenterne Poul Jensen og Jens Riis har imidlertid begge over for Porc-Ex givet afkald på deres andel af disse nedsættelser. For så vidt angår de leveringer, der er afhændet ved dækningssalgene, udgør andelene henholdsvis kr. og kr. Baby-Porc har anført, at Porc-Ex tab dermed er mindsket med i alt kr., og at erstatningen derfor skal nedsættes med dette beløb. Efter forklaringerne finder Højesteret imidlertid, at producenterne der ikke har noget retsforhold til Baby-Porc må anses at have givet afkaldet i Porc-Ex interesse, og at Baby-Porc derfor ikke kan tilegne sig afkaldet ved at kræve beløbet fratrukket i Porc-Ex erstatningskrav. Baby-Porc har ikke godtgjort, at der er grundlag for at fradrage Porc-Ex købskreditnota af 9. juni 2004 til Poul Jensen med kr. i erstatningskravet. Herefter fastsætter Højesteret Porc-Ex erstatningskrav for tab ved dækningssalg til ,70 kr., svarende til ,35 efter den kurs på 7,43, som er lagt til grund for opgørelserne. Da Baby-Porc allerede har betalt ,60 heraf, har Porc-Ex krav på betaling af yderligere ,75 i erstatning for dækningssalgene. Regulering af afregningspris Der er enighed om, at Porc-Ex skal betale ,67 vedrørende denne post (post 2 i Baby- Porc s selvstændige krav). Regulering af produktionsafgift Dette forhold angår post 3 i Baby-Porc s selvstændige krav, hvor der alene er tvist om den regulering, der vedrører de leveringer i perioden fra foråret 2003 til årets udgang, som blev faktureret til Benno Hackmann. Faktureringen til Benno Hackmann bevirkede, at der kunne tegnes kreditforsikring, og det var efter Holger Bøgebjerg Sørensens forklaring meningen, at

12 kontraktforholdet mellem Porc-Ex og Baby-Porc i realiteten fortsat skulle bestå. Dette fremgik da også af det udkast til tillæg til kontrakten mellem Porc-Ex og Baby-Porc, som Holger Bøgebjerg Sørensen underskrev den 30. september 2003 og sendte til Baby-Porc. Højesteret lægger til grund, at det var parternes fælles opfattelse, at de til Benno Hackmann fakturerede leveringer skete til opfyldelse af den fortsat bestående kontrakt med Baby-Porc og var omfattet af denne. Herefter finder Højesteret, at Porc-Ex i henhold til kontrakten er forpligtet til at udrede regulering af produktionsafgift vedrørende også disse leveringer, og at Baby-Porc kan gøre kravet gældende over for Porc-Ex. Baby-Porc s krav vedrørende post 3 tages derfor til følge med ,27. Erstatning for tab ved mistet salg til BLF Schweineaufzucht GmbH Tvisten mellem parterne vedrørende denne del af Baby-Porc s selvstændige krav (post 4) angår spørgsmålet om, hvorvidt Porc-Ex med rette har ophævet kontrakten med Baby-Porc. Parterne er enige om, at Porc-Ex leveringer til BLF var i strid med kontrakten, hvis ophævelsen ikke var berettiget, og om, at Baby-Porc's tab for den mistede omsætning udgør det krævede beløb på ,24. Ophævelsen skete ved advokat Langhoffs brev af 20. juli 2004 med henvisning til, at kontrakten var væsentligt misligholdt ved, at Baby-Porc ikke havde betalt Porc-Ex påståede forfaldne tilgodehavende på vedrørende dækningssalg inden den frist på fem dage, der var meddelt ved påkravsskrivelsen af 14. juli 2004 med trussel om ophævelse. Kravet var ikke anerkendt af Baby-Porc, der gjorde gældende, dels at kravet ikke var forfaldent, da det ikke var dokumenteret, dels at der bestod forskellige modkrav. På denne baggrund og da Porc-Ex gennem en længere periode havde forholdt sig passiv over for Baby-Porc s manglende betaling af fakturaerne vedrørende tab ved dækningssalg, finder Højesteret, at Porc-Ex ikke var berettiget til umiddelbart forud for kontraktens udløb at ophæve kontrakten med henvisning til betalingsmisligholdelse. Med henvisning til ophævelsen meddelte Porc-Ex onsdag den 21. juli 2004, at den planlagte levering af smågrise mandag den 26. juli 2004 ikke ville blive gennemført. Allerede af denne grund kan det forhold, at Baby-Porc ikke den 21. juli 2004 foretog forudbetaling for denne leverance, ikke begrunde kontraktens ophævelse.

13 Da Porc-Ex herefter ikke var berettiget til at ophæve kontrakten som sket, tager Højesteret Baby-Porc s krav vedrørende post 4 til følge med ,24. Resultat Efter det anførte udgør Porc-Ex tilgodehavende i det samlede mellemværende 698,57 med renter. Porc-Ex påstand tages derfor til følge med dette beløb med rente som påstået. Efter sagens udfald skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for landsret eller Højesteret til den anden part. Thi kendes for ret: Appellanten, CH-Baby-Porc GmbH, skal inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse til indstævnte, Porc-Ex A/S, betale 698,57 med procesrente fra den 1. december Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsret eller Højesteret til den anden part.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.).

Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.). Original H.D. 22. april 2004 Birkemose A/S (adv. Ib Thrane, Odense) mod Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG (adv. Anders Worsøe, Kbh.). Retten i Odenses dom 25. maj 2001 Denne dom er affattet i medfør af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. januar 2011 Sag 198/2007 (1. afdeling) Uffe Laursen (advokat Erik Engel) mod C.A. Nielsen A/S (tidligere Midt Factoring A/S) (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Anne Crone A/S Hovedvejen 126 2600 Glostrup Nævnet har modtaget klagen den 12. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker).

D O M. Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). D O M Afsagt den 24. juni 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Henrik Bitsch og Anne Birgitte Fisker). 17. afd. nr. B-2146-13: B (advokat Eva Tofteberg Persson) mod A (advokat

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. juli 2013 Sag 46/2013 Body Cares ved A (advokat Peter Vilsøe) mod A/B Ved Mønten (advokat Kim Koch) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byrets

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere