HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 14. afdeling den 4. februar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Per Walsøe, Niels Grubbe, Henrik Waaben og Michael Rekling. Påstande Appellanten, CH-Baby-Porc GmbH, har nedlagt påstand om frifindelse samt om, at indstævnte, Porc-Ex A/S, skal betale ,78 med procesrente fra den 16. november Porc-Ex A/S har påstået stadfæstelse. Opgørelse af påstand Baby-Porc's selvstændige påstand er opgjort således: 1. Tilbagebetaling af betalt erstatning ,60 2. Regulering af afregningspris for smågrise fra Hougaard Svine- produktion A/S i perioden fra 8. februar 2002 til 20. marts ,67 3. Regulering af produktionsafgift (inklusive det beløb på 7.548,04, som Porc-Ex har anerkendt) ,27

2 Tab i forbindelse med manglende levering af smågrise til BLF Schweineaufzucht GmbH i perioden fra 26. juli 2004 til 8. november ,24 I alt ,78 Baby-Porc har således frafaldet kravet på ,66 vedrørende regulering af afregningspris for smågrise fra Jens Riis. Supplerende sagsfremstilling Faktureringer til Benno Hackmann Det er oplyst, at der i perioden fra 22. april 2003 til 3. december 2003 er sendt 26 fakturaer til Benno Hackmann vedrørende leveringer af smågrise. I et udkast af 30. september 2003 til tillæg til kontrakten af 7. juli 2001 mellem Porc-Ex og Baby-Porc, der er underskrevet af Porc-Ex, men ikke af Baby-Porc, hedder det i oversættelse bl.a.: Tillæg til kontrakt af Køber bekræfter ved dette tillæg, at de Benno Hackmann fakturede køb af grise i henhold til dette tillæg første fakturering er sket den er underkastet samtlige punkter i den ovennævnte kontrakt såvel som tillæg til denne kontrakt. Leveringer til BLF Ifølge et udkast af 27. april 2004 til kontrakt mellem Porc-Ex og BLF, der er underskrevet af Porc-Ex, men ikke af BLF, skal der ske ugentlige leveringer af ca. 975 smågrise i perioden fra uge 32 til uge 43 eller 44 i Ophævelse af kontrakten med Baby-Porc I brevet af 14. juli 2004 fra Porc-Ex advokat til Baby-Porc er det anført, at manglende betaling af tilgodehavendet på senest 5 dage fra dato er væsentlig misligholdelse af kontrakten, og at der i den forbindelse tages forbehold om ophævelse og erstatning.

3 - 3 - I brevet af 20. juli 2004 fra Porc-Ex advokat om ophævelse af kontrakten med Baby-Porc hedder det i oversættelse bl.a.: Da De ikke har betalt min klients tilgodehavende i henhold til fakturaer på i alt EUR ,00, skal jeg hermed på min klients vegne hæve den indgåede kontrakt som følge af væsentlig misligholdelse. Der tages forbehold for erstatning for brud på kontrakten, ligesom der tages forbehold for det krav, som min klient måtte blive mødt med fra Poul Jensen og Jens Riis som følge af Deres misligholdelse af kontrakten. Min klient er herefter fritstillet i forhold til kontrakten i enhver henseende. I et brev af 20. juli 2004 fra Baby-Porc s advokat til Porc-Ex advokat, hvori berettigelsen af ophævelsen blev bestridt, blev yderligere anført, at Baby-Porc havde modkrav, der ville blive brugt til modregning. Porc-Ex blev opfordret til at gennemføre den aftalte levering af grise den 26. juli 2004 i overensstemmelse med kontrakten. Det er anført, at manglende levering vil blive betragtet som kontraktbrud. I en telefax af 21. juli 2004 fra Baby-Porc til Porc-Ex hedder det i oversættelse bl.a.: Ifølge vore bilag mangler der endnu en levering til Denne levering bedes beregnet til den lokale vægt i Nykøbing. Denne levering vil vi efter modtagelse af dyrene betale med en banknoteret check. Denne check er som i tillægget på ,00 dækket af vor bank. Ved betalingen vil en bekræftelse med checknummer blive forevist. Såfremt De ikke er indforstået med denne betalingsmåde, beder vi Dem senest i dag kl pr. telefax meddele os dette. I et brev af 21. juli 2004 fra Porc-Ex til Baby-Porc anføres i oversættelse bl.a.: For så vidt angår betaling og checks samt handel ved vægten etc. etc., kan jeg kun sige, at jeg udelukkende er interesseret i at vide, hvornår Deres gæld på EUR ,- bliver betalt! Jeg forventer ikke at modtage betaling for smågrise, som ikke er leveret, eftersom vi fra i går ikke har nogen kontrakt vedrørende smågrise, og De som følge af misligholdelse af kontrakten ikke vil få udleveret smågrise i næste uge, jf. skrivelsen fra vores advokat.

4 - 4 - I et brev af 22. juli 2004 fra Porc-Ex advokat til Baby-Porc s advokat hedder det i oversættelse: på vegne min klient, selskabet Porc-Ex, Niels Bohrsvej 8 A, 6000 Kolding, og som svar på Deres skrivelse af 20. juli 2004 kan jeg hermed meddele, at Deres klient ikke skal afhente yderligere grise, da der foreligger ophævelse af kontrakten grundet misligholdelse af betalingsforpligtelser fra Deres klients side. Baby-Porc s retssag mod selskabets aftager i Tyskland Den 25. november 2004 blev der afsagt dom af Landgericht Oldenburg i en sag mellem Baby- Porc og Fenker & Hellebusch Vieh-Agrarhandels-GmbH. I dommen omtales Baby-Porc s krav vedrørende eget mistet dækningsbidrag, og det hedder herefter i oversættelse bl.a.: Et yderligere tab er ikke konkret fremlagt [ substantielt ]. Sagsøgeren har ikke fremlagt, hvorfor der er en forskel mellem den ud fra noteringen udvundne pris, som sagsøgte skulle betale, og den ud af vurderingen udvundne pris til Porc-Ex. Sagsøgeren fremlægger nok forskellige fakturaer fra Porc-Ex til sagsøgeren, og fremlægger konkret, at disse er betalte. Men det er ikke nok. På fakturaerne er der kun nævnt Nødsalg samt den håndskriftlige tilføjelse ingen indkøb. Deraf kan der ikke udledes en begrundelse for, at hhv. ud fra hvilken begrundelse man med Fa. Porc-Ex ville have opnået en mindre noteringspris, end den, der var aftalt med sagsøgte. Den 12. september 2006 blev der afsagt dom af Oberlandesgericht Oldenburg i ankesagen mellem Fenker & Hellebusch og Baby-Porc. I dommen hedder det i oversættelse bl.a.: Derimod kan sagsøgeren [Baby-Porc] ikke kræve erstatning for nødsalgene. Sagsøgeren selv har under 2. instans udtalt, at det tab, som dennes leverandør [Porc-Ex] har påstået, betvivles. Sagsøgeren har for så vidt udtalt, at sagsøgeren i Danmark ikke kun modsætter sig retsforfølgningen, men kræver allerede betalte beløb tilbage ved fremsættelse af modkrav. Dermed indrømmer sagsøgeren, at det ikke er slået fast, om sagsøgerens leverandør har lidt et tab. Kun hvis dette var fastslået, eller hvis sagsøgeren påstod dette under sagen, ville sagsøgte muligvis være forpligtet til at erstatte omkostningerne fra aftalen mellem sagsøgeren og leverandøren. Syn og skøn Skønsmanden, cand. agro. Mathias Bruun, har i erklæring af 27. april 2009 besvaret bl.a. et spørgsmål om revideret opgørelse af Porc-Ex tab (spørgsmål 20.1). Spørgsmålet er besvaret ved henvisning til en tabel (tabel 3) med opgørelse af Porc-Ex normale dækningsbidrag og realiserede dækningsbidrag ved 17 dækningssalg i perioden fra uge 43 i 2003 til uge 31 i Det samlede tab er opgjort til ,70 kr.

5 - 5 - Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af Christian Hackmann, Holger Bøgebjerg Sørensen, Tage Vig, Verner Bøjtang, Jens Vigh Riis og Mathias Bruun samt forklaring af Poul Jensen. Christian Hackmann har supplerende forklaret bl.a., at han ikke har nægtet at betale forud for levering af grisene. Holger Sørensen har krævet betaling før pålæsning. Pålæsning af grisene fandt sted om mandagen hos Jens Riis, og så skulle pengene være på Porc-Ex konto senest en dag før læsningen. På grund af den mellemliggende weekend betød dette fredag. Den levering, der planmæssigt skulle have fundet sted den 26. juli 2004, skulle have været betalt ved en pengeoverførsel fredagen før. Han havde imidlertid onsdagen forud for denne fredag modtaget et brev dateret den 20. juli 2004, ifølge hvilket Porc-Ex ophævede kontrakten. I brevet stod der, at han ikke skulle overføre noget beløb, idet der ikke ville blive leveret grise. Han ville have været i stand til at betale om fredagen, men gjorde det ikke efter at have modtaget brevet af 20. juli Han sendte brevet af 21. juli 2004 til Porc-Ex og tilbød at komme med en banknoteret check, som han ville overrække, når han var sikker på, at grisene blev læsset på hans lastbil. Det skulle foregå på den måde, at han stod ved siden af bilen under læsning af grisene, og at han godt ville betale, inden grisene kom op i bilen, men på et tidspunkt, hvor han var sikker på, at de ville blive læsset. På et tidspunkt tilbød han, at Porc-Ex kunne komme ud af kontrakten med Baby-Porc og levere direkte til BLF, mod at Baby-Porc fik provision af disse leverancer. Dette forslag blev imidlertid ikke accepteret af Holger Sørensen. Han gjorde Holger Sørensen opmærksom på sit kendskab til kontraktudkastet mellem Porc-Ex og BLF og sagde til Holger Sørensen, at en sådan kontrakt ville være et kontraktbrud i forhold til Baby-Porc. På et tidspunkt blev fakturaerne fra Porc-Ex udstedt til Christian Hackmanns far, Benno Hackmann. Dette skyldtes likviditetsproblemer hos Baby-Porc. Benno Hackmann indtrådte ord for ord i kontrakten mellem Baby-Porc og Porc-Ex. Holger Bøgebjerg Sørensen har forklaret bl.a., at Christian Hackmann ikke ville betale leverancen den 26. juli 2004 forud. Ifølge kontrakten skulle forudbetalingen ske onsdagen før, og ifølge parternes sædvane skulle den ske om fredagen, den 23. juli Christian Hackmann meddelte imidlertid, at han først ville betale, når grisene var læsset på bilen. Holger Sørensen fastholdt, at der skulle ske forudbetaling. Christian Hackmann havde specificeret det således,

6 - 6 - at han ville betale, når grisene var blevet vejet på bilen på brovægten. Herefter afviste Holger Sørensen at foretage leverancen. Han var bange for, at Christian Hackmann ville køre med grisene uden at betale, når de var læsset. Det var heller ikke muligt af logistikmæssige grunde at sætte en ny plan i værk, hvis det viste sig, at Christian Hackmann alligevel ikke betalte. Christian Hackmann meddelte allerede den 19. juli 2004, at han først ville afregne "på rampen". Han skrev, at han ville komme med en banknoteret check. Holger Sørensen og Christian Hackmann havde på et tidligere tidspunkt drøftet leverancer direkte fra Porc-Ex til BLF, mod at Baby-Porc fik en provision. Man blev imidlertid ikke enige om størrelsen af denne provision. Der er ikke foregået forhandlinger, som har været skjult for Christian Hackmann. De grise, der skulle have været leveret den 26. juli 2004, blev efter aftale med direktør Verschelde hos BLF faktureret til en "kollega" til BLF, som så efterfølgende ville sælge grisene til BLF. Verschelde gav Holger Sørensen navnet på den pågældende fakturaadressat. Produktionsafgiften er en afgift pr. gris, som bliver opkrævet af Svineproduktionsafgiftsfonden. Her er tale om et fast beløb, der løbene reguleres. Der var taget forbehold i kontrakten, således at producenten skulle godskrives beløbet, hvis produktionsafgiften blev nedsat. På et tidspunkt skete der afgiftsnedsættelser, men producenterne Jens Riis og Poul Jensen gav afkald på refusion under hensyn til de vanskeligheder, som Porc-Ex havde på dette tidspunkt med Baby-Porc. Det er Holger Sørensen, der har udarbejdet udkastet af 30. september til tillæg til kontrakten af 7. juli 2001 med Baby-Porc. Han har underskrevet udkastet og sendt det til Benno Hackmann, men har aldrig fået det tilbage i underskrevet stand. Det var meningen, at kontraktforholdet i realiteten fortsat skulle bestå mellem Porc-Ex og Baby-Porc, men at det skulle være Benno Hackmann, som fakturaerne skulle stiles til. Dette bevirkede, at der igen kunne tegnes en kreditforsikring. Herudover var der ingen ændringer i kontraktforholdet. Holger Sørensen kan ikke huske, hvorfor man på et tidspunkt gik over til igen at sende fakturaerne til Baby- Porc. Tage Vig har supplerende forklaret bl.a., at nogle af Poul Jensens grise blev solgt til Italien, og for at holde omkostningerne nede købte man nogle puljegrise, som blev sendt med. Porc- Ex forsøgte også at sælge nogle af kontraktgrisene i Tyskland bl.a. gennem Christian Hackmann, men det lykkedes ikke. Når salget skete til de italienske kunder, skyldtes det, at man

7 - 7 - her fik den bedste pris. Det er Tage Vigs opfattelse, at man fik den højest opnåelige pris for kontraktgrisene. Jens Vigh Riis har supplerende forklaret bl.a., at det er hans opfattelse, at han havde en "god kontrakt" med Porc-Ex, og at markedsprisen på det pågældende tidspunkt ville have været lavere. Han har ikke været bekendt med, at Porc-Ex har haft problemer i forhold til sin tyske aftager. Han kan ikke huske, om kontrakten mellem ham og Porc-Ex indeholdt en bestemmelse om regulering for produktionsafgiftens størrelse, hvis denne afgift ændrede sig. Han kan huske, at han med Porc-Ex drøftede, at det var en høj afgift, idet den var ligeså høj for 7- kg grise som for slagterisvin. Porc-Ex rettede henvendelse til afgiftsmyndighederne og fik vist nok afgiften nedreguleret. Dette bevirkede ikke nogen ændring i den pris, som han fik hos Porc-Ex. Han har ikke på noget tidspunkt bedt om nogen ændring i afregningsprisen som følge af, at Porc-Ex har fået produktionsafgiften nedsat. Hans kontrakt med Porc-Ex udløb den 26. juli Den tyske aftager havde imidlertid fortsat brug for at få leveret 7-kg grise, og samhandlen fortsatte på uændrede vilkår og til samme pris. Handlen foregik fortsat gennem Porc-Ex. Hen på efteråret 2004 ophørte samhandlen dog, idet den tyske aftager på dette tidspunkt selv var i stand til at producere grise i fornødent omfang. Poul Jensen har forklaret, at der i kontrakten var en bestemmelse om, at man skulle dele lige, hvis produktionsafgiften ændrede sig. Han er bekendt med, at produktionsafgiften på 7-kg grise blev nedsat, men han fremsatte ikke i den anledning noget krav om en højere pris for grisene. Dette gjorde han ikke, bl.a. fordi han havde et ønske om at bevare sin kontrakt med Porc-Ex så længe som muligt. Han har hele tiden fået fuld kontraktpris for de grise, som han har solgt til Porc-Ex. Han anså kontrakten med Porc-Ex som "rimelig god". Når han ikke krævede prisen nedsat i anledning af nedsættelsen af produktionsafgiften, skyldtes det et ønske om at hjælpe Porc-Ex, og således bevare kontrakten. Han føler ikke, at det har vedrørt ham, om Porc-Ex har nedsat prisen over for sin kunde i anledning af, at produktionsafgiften er blevet nedsat. Syns- og skønsmanden, cand. agro. Mathias Bruun, har supplerende forklaret bl.a., at han ikke kan huske, om han i tabel 3 i syns- og skønserklæringen af 27. april 2009 har taget højde for købskreditnotaen af 9. juni 2004 til Poul Jensen.

8 - 8 - Anbringender Baby-Porc har til støtte for påstandene om frifindelse og om tilbagebetaling af beløbet på ,60 gentaget sit anbringende om, at hele Porc-Ex erstatningskrav vedrørende dækningssalg er bortfaldet på grund af passivitet, herunder i form af manglende dokumentation for tabet ved dækningssalg til brug for retssagen i Tyskland. Baby-Porc har anerkendt, at fastsættelsen af Porc-Ex tab skal tage udgangspunkt i skønsmandens opgørelse af kravet til ,70 kr. Kravet skal imidlertid nedsættes med Poul Jensens og Jens Riis andel af sparede produktionsafgifter på henholdsvis kr. og kr., idet Porc-Ex har opnået en besparelse ved, at disse producenter har givet afkald på deres andel af besparelsen. Kravet skal yderligere nedsættes med kr. af det beløb, der ved kreditnota af 9. juni 2004 er blevet krediteret Poul Jensen. Også tabet ved dækningssalgene til Italien skal i overensstemmelse med skønsmandens opgørelse beregnes som den opnåede salgssum med fradrag af omkostninger og den til Poul Jensen betalte købesum for grisene. Dette tab kan ikke opgøres som forskellen mellem købesummen for kontraktgrisene og en alternativ købesum ved køb af grise til puljepris. Porc-Ex samlede tab udgør herefter højst ca kr. Til støtte for den selvstændige påstand har Baby-Porc anført, at erstatningen på ,60 (post 1) er betalt i urigtig formening om skyld og derfor efter princippet om condictio indebiti kan kræves tilbagebetalt. Kravet på ,67 (post 2) vedrørende regulering af afregningspris for smågrise fra Hougaard Svineproduktion A/S i perioden fra 8. februar 2002 til 20. marts 2002 er nu anerkendt af Porc-Ex. Kravet på ,27 (post 3) vedrørende regulering af produktionsafgift er delvis anerkendt af Porc-Ex. For så vidt angår den del af produktionsafgiften, der vedrører Benno Hackmann, fremgår det af Holger Bøgebjerg Sørensens forklaring og udkastet af 30. september 2003 til kontrakttillæg, at kontraktforholdet med Baby-Porc bestod uanset faktureringen af visse leverancer til Benno Hackmann. Som følge heraf har Baby-Porc krav på reguleringen. Kravet på ,24 (post 4) vedrørende manglende levering af smågrise til BLF er anerkendt af Porc-Ex for så vidt angår beløbets størrelse. Baby-Porc har krav på betaling heraf, idet Porc-Ex ved passivitet har fortabt retten til at gøre sine misligholdelsesbeføjelser gæl-

9 - 9 - dende, herunder at ophæve kontrakten. Endvidere bestrides det, at Baby-Porc har nægtet at forudbetale for den sidste leverance som aftalt, idet den manglende forudbetaling rettelig var en følge af Porc-Ex forudgående ophævelse af kontrakten. Porc-Ex har anerkendt, at erstatningsfastsættelsen skal ske med udgangspunkt i det af skønsmanden opgjorte beløb på kr. Beløbet skal forhøjes med det mistede dækningsbidrag for de grise, der blev solgt til Italien. Porc-Ex leverer løbende til det italienske marked smågrise, der indkøbes på det danske marked til puljenotering. På grund af Baby-Porc s misligholdelse af aftageforpligtelserne havde Porc-Ex et betydeligt lager af kontraktgrise, og da der ikke var andre muligheder for dækningssalg, blev de solgt til det italienske marked. Derved har Porc-Ex lidt et tab, svarende til forskellen mellem kontraktgrisenes pris og puljeprisen. Dette tab er opgjort til ca kr. eller ca kr. mere end det af skønsmanden opgjorte tab. Erstatningen skal ikke nedsættes med de andele af sparet produktionsafgift, som smågriseproducenterne Poul Jensen og Jens Riis efter aftalerne med Porc-Ex var berettiget til, men har givet afkald på. Porc-Ex kontraktrelationer med sine medkontrahenter er Baby-Porc uvedkommende i enhver henseende, og Baby-Porc kan ikke tilegne sig denne fordel. De nærmere forhold vedrørende kreditnotaen på kr. er uoplyste. Der er herefter rigelig dækning for de af landsretten tilkendte ud over det betalte. Porc-Ex har endvidere anført, at der intet grundlag er for at statuere fortabelse af erstatningskrav som følge af passivitet. Porc-Ex har løbende forvarslet dækningssalg og løbende faktureret tabene herved og endda modtaget betaling for en del af tabene. Da de yderligere opgjorte tab ikke blev betalt af Baby-Porc, overgav Porc-Ex sagen til sin advokat, der tog kravet til inkasso, og da der ikke skete betaling, blev sagen anlagt. Under alle omstændigheder kan den betalte erstatning ikke kræves tilbage. Erstatningen er faktureret i visse tilfælde endog efter aftale og er betalt uden forbehold. Baby-Porc er ikke berettiget til regulering af produktionsafgiften i forhold til leveringerne til Benno Hackmann. Der er ikke aftalt regulering med Benno Hackmann, og et eventuelt krav måtte under alle omstændigheder tilkomme Benno Hackmann, der ikke har transporteret et eventuelt krav til Baby-Porc.

10 Porc-Ex salg til BLF er ikke i strid med Baby-Porc s rettigheder, da kontrakten med Baby- Porc er gyldigt ophævet på grund af misligholdelse, dels ved manglende betaling af det fakturerede og forfaldne krav vedrørende dækningssalg, dels ved manglende forudbetaling af leveringen, der skulle være sket den 26. juli Højesterets begrundelse og resultat Erstatning for tab ved dækningssalg Efter CH-Baby-Porc GmbH s kontraktstridige undladelse af at aftage smågrisene fra Poul Jensen rejste Porc-Ex A/S krav om erstatning. Porc-Ex foretog dækningssalg i takt med, at leveringer skulle være sket til Baby-Porc, og fremsendte løbende fakturaer for tab ved de enkelte dækningssalg. De første fem fakturaer blev betalt af Baby-Porc i tiden indtil begyndelsen af 2004 med i alt ,60. Baby-Porc s misligholdelse skyldtes manglende afsætningsmuligheder som følge af, at Baby-Porc s kunde Fenker & Hellebusch Vieh-Agrarhandels-GmbH havde misligholdt sin aftageforpligtelse. Baby-Porc søgte derfor Fenker & Hellebusch dømt til at erstatte bl.a. det tab, selskabet led ved Porc-Ex dækningssalg. Ved endelig dom af 12. september 2006 afsagt af Oberlandesgericht Oldenburg blev Fenker & Hellebusch frifundet for dette krav med henvisning til, at Baby-Porc under sagen havde erkendt, at det ikke var fastslået, om Porc-Ex havde lidt et tab, og ikke havde påstået, at det var tilfældet. Baby-Porc kunne have taget forbehold om senere at gøre regres vedrørende den erstatning, som Baby-Porc måtte blive dømt til at betale til Porc-Ex i retssagen i Danmark. Herefter tiltræder Højesteret, at Baby-Porc s erstatningspligt ikke er bortfaldet som følge af Porc-Ex eventuelle passivitet i henseende til at dokumentere sit krav inden hovedforhandlingen i retssagen mod Fenker & Hellebusch. Baby-Porc kan heller ikke med denne begrundelse kræve tilbagebetaling af den betalte erstatning på ,60. Skønsmanden, Mathias Bruun, har i sin erklæring af 27. april 2009 opgjort Porc-Ex tab ved de sytten dækningssalg i perioden fra efteråret 2003 til sommeren 2004 til ,70 kr. Parterne er enige om at lægge denne opgørelse til grund som udgangspunkt for fastsættelsen af tabet. I skønsmandens opgørelse indgår tabet for fem dækningssalg til aftagere i Italien med kr. opgjort på grundlag af de faktisk opnåede salgssummer med fradrag af dels de beløb, der er betalt til smågriseproducenterne efter de faste leveringskontrakter, dels visse andre omkostninger. Porc-Ex har anført, at beløbet skal forhøjes til kr. eller med ca

11 kr., idet tabet skal opgøres med udgangspunkt i forskellen mellem kontraktpriserne hos smågriseproducenterne og de væsentligt lavere puljepriser, som smågrisene kunne være købt til hos andre. Efter Holger Bøgebjerg Sørensens forklaring for landsretten var der et godt marked i Italien, som Porc-Ex løbende eksporterede til. Højesteret finder, at det forhold, at Porc-Ex ved sine dækningssalg til dette marked fik en mindre fortjeneste, end selskabet ville have haft ved salg af andre grise, ikke kan begrunde en forhøjelse af tabet som påstået. Efter Porc-Ex aftaler med Baby-Porc og med smågriseproducenterne skal Porc-Ex ved afregningerne godskrive hver af disse parter halvdelen af de nedsættelser af produktionsafgiften, der er gennemført i perioden. Smågriseproducenterne Poul Jensen og Jens Riis har imidlertid begge over for Porc-Ex givet afkald på deres andel af disse nedsættelser. For så vidt angår de leveringer, der er afhændet ved dækningssalgene, udgør andelene henholdsvis kr. og kr. Baby-Porc har anført, at Porc-Ex tab dermed er mindsket med i alt kr., og at erstatningen derfor skal nedsættes med dette beløb. Efter forklaringerne finder Højesteret imidlertid, at producenterne der ikke har noget retsforhold til Baby-Porc må anses at have givet afkaldet i Porc-Ex interesse, og at Baby-Porc derfor ikke kan tilegne sig afkaldet ved at kræve beløbet fratrukket i Porc-Ex erstatningskrav. Baby-Porc har ikke godtgjort, at der er grundlag for at fradrage Porc-Ex købskreditnota af 9. juni 2004 til Poul Jensen med kr. i erstatningskravet. Herefter fastsætter Højesteret Porc-Ex erstatningskrav for tab ved dækningssalg til ,70 kr., svarende til ,35 efter den kurs på 7,43, som er lagt til grund for opgørelserne. Da Baby-Porc allerede har betalt ,60 heraf, har Porc-Ex krav på betaling af yderligere ,75 i erstatning for dækningssalgene. Regulering af afregningspris Der er enighed om, at Porc-Ex skal betale ,67 vedrørende denne post (post 2 i Baby- Porc s selvstændige krav). Regulering af produktionsafgift Dette forhold angår post 3 i Baby-Porc s selvstændige krav, hvor der alene er tvist om den regulering, der vedrører de leveringer i perioden fra foråret 2003 til årets udgang, som blev faktureret til Benno Hackmann. Faktureringen til Benno Hackmann bevirkede, at der kunne tegnes kreditforsikring, og det var efter Holger Bøgebjerg Sørensens forklaring meningen, at

12 kontraktforholdet mellem Porc-Ex og Baby-Porc i realiteten fortsat skulle bestå. Dette fremgik da også af det udkast til tillæg til kontrakten mellem Porc-Ex og Baby-Porc, som Holger Bøgebjerg Sørensen underskrev den 30. september 2003 og sendte til Baby-Porc. Højesteret lægger til grund, at det var parternes fælles opfattelse, at de til Benno Hackmann fakturerede leveringer skete til opfyldelse af den fortsat bestående kontrakt med Baby-Porc og var omfattet af denne. Herefter finder Højesteret, at Porc-Ex i henhold til kontrakten er forpligtet til at udrede regulering af produktionsafgift vedrørende også disse leveringer, og at Baby-Porc kan gøre kravet gældende over for Porc-Ex. Baby-Porc s krav vedrørende post 3 tages derfor til følge med ,27. Erstatning for tab ved mistet salg til BLF Schweineaufzucht GmbH Tvisten mellem parterne vedrørende denne del af Baby-Porc s selvstændige krav (post 4) angår spørgsmålet om, hvorvidt Porc-Ex med rette har ophævet kontrakten med Baby-Porc. Parterne er enige om, at Porc-Ex leveringer til BLF var i strid med kontrakten, hvis ophævelsen ikke var berettiget, og om, at Baby-Porc's tab for den mistede omsætning udgør det krævede beløb på ,24. Ophævelsen skete ved advokat Langhoffs brev af 20. juli 2004 med henvisning til, at kontrakten var væsentligt misligholdt ved, at Baby-Porc ikke havde betalt Porc-Ex påståede forfaldne tilgodehavende på vedrørende dækningssalg inden den frist på fem dage, der var meddelt ved påkravsskrivelsen af 14. juli 2004 med trussel om ophævelse. Kravet var ikke anerkendt af Baby-Porc, der gjorde gældende, dels at kravet ikke var forfaldent, da det ikke var dokumenteret, dels at der bestod forskellige modkrav. På denne baggrund og da Porc-Ex gennem en længere periode havde forholdt sig passiv over for Baby-Porc s manglende betaling af fakturaerne vedrørende tab ved dækningssalg, finder Højesteret, at Porc-Ex ikke var berettiget til umiddelbart forud for kontraktens udløb at ophæve kontrakten med henvisning til betalingsmisligholdelse. Med henvisning til ophævelsen meddelte Porc-Ex onsdag den 21. juli 2004, at den planlagte levering af smågrise mandag den 26. juli 2004 ikke ville blive gennemført. Allerede af denne grund kan det forhold, at Baby-Porc ikke den 21. juli 2004 foretog forudbetaling for denne leverance, ikke begrunde kontraktens ophævelse.

13 Da Porc-Ex herefter ikke var berettiget til at ophæve kontrakten som sket, tager Højesteret Baby-Porc s krav vedrørende post 4 til følge med ,24. Resultat Efter det anførte udgør Porc-Ex tilgodehavende i det samlede mellemværende 698,57 med renter. Porc-Ex påstand tages derfor til følge med dette beløb med rente som påstået. Efter sagens udfald skal ingen af parterne betale sagsomkostninger for landsret eller Højesteret til den anden part. Thi kendes for ret: Appellanten, CH-Baby-Porc GmbH, skal inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse til indstævnte, Porc-Ex A/S, betale 698,57 med procesrente fra den 1. december Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsret eller Højesteret til den anden part.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 26. marts 2012 Sag 340/2009 (2. afdeling) De Lage Landen Finans Danmark, filial af De Lage Landen Finans AB (advokat Jan Bech) mod Fortis

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 310/2010 (2. afdeling) Saab Danmark A/S (advokat Carsten Raasteen) mod Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. april 2016 Sag 94/2015 (2. afdeling) PE Holding, Hemmet ApS (advokat Henrik Thorstholm) mod Konrad Krogh Stigsen (advokat Kim Stensgård, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere