Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II"

Transkript

1 PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 495 Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner II Viggo Rask Kragh Jørgensen En praktisk indfaldsvinkel til forbrugsreduktion Få praktiserende læger ved så meget om benzodiazepiner som vor kollega i Thyborøn. I denne artikel redegør han for evidensen for at forbruget bør reduceres og for, at det kan lade sig gøre i en travl hverdag uden tab af patientens tillid. Artiklen giver mange gode praktiske eksempler og råd, og der er gode eksempler på konkrete nedtrapningsskemaer. Forfatteren slutter med mere tankevækkende politiske overvejelser om inkonsistensen i mange af de regler og handlinger, der er om emnet inden for det offentlige. BIOGRAFI: Forfatter er praktiserende læge i Thyborøn og lægemiddelkonsulent i medicinteamet i Region Midtjylland. FORFATTERS ADRESSE: Ærøvej 1b, 7680 Thyborøn. Det største problem i benzodiazepin (BZ)- og cyclopyrrolon (CP)-aftrapning er lægernes fordomme om, at det er svært og uoverkommeligt. De senere år er det blevet mere og mere klart, at stofgruppen har langt flere bivirkninger end tidligere erkendt. De positive virkninger er væk efter få uger til måneder (1 5), og prisen for en værdiløs langtidsbehandling er høj. Det er abstinenserne, der fastholder patienterne i forbruget (6). Det er således bydende nødvendigt at udvikle reduktionsmetoder, som er effektive og samtidige skånsomme for patienterne. Aftrapningsmetoder Der har været anvendt mange metoder til forsøg på en reduktion af BZ og CP. I et norsk studie forekom der en bemærkelsesværdig reduktion hos en gruppe brugere efter udsendelse af skriftlig information samtidig med, at der blev givet et nedtrapningstilbud fra de praktiserende læger (7). I et tilsvarende dansk studie udsendte man til de enkelte brugere af BZ en informationsskrivelse og et spørgeskema designet til at få patienten til at reflektere over sin egen situation og det videre forbrug (8). Resultatet var en betydelig reduktion i forbruget. I et engelsk studie fandt man, at en simpel audit vedrørende udskrivning af BZ kunne reducere antallet af brugere med 16% (9). Der

2 496 PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS findes også studier, hvor man arbejder mere målrettet og individuelt med den enkelte person, hvilket giver bemærkelsesværdigt gode resultater (10). De tre grundlæggende aftrapningsmetoder er: 1)»den kolde tyrker«, 2) aftrapning på sygehuset og 3) langsom aftrapning. Hver metode har sine fordele og ulemper, man må dog anbefale, at»den kolde tyrker«og aftrapning på sygehuset reserveres til specielle tilfælde. Sundhedssystemets sparsomme ressourcer til indlæggelse af patienter af denne kategori vil hurtig blive opbrugt, hvis man ukritisk forsøger at eksportere problemet fra primærsektoren til sekundærsektoren.»den KOLDE TYRKER«Ved denne aftrapningsmetode seponerer man stoffet brat og undlader substitutionsterapi. I nogle tilfælde kan patienterne undvære medicinen uden udvikling af abstinenser. Der er undersøgelser, der tyder på, at op til 50% ikke får abstinenser efter seponering af medicinen (11). I mange tilfælde er aftrapningen dog ubehagelig og kan være forbundet med alvorligere risici som f.eks. abstinenskramper. Frygten for disse kan dog være overdrevet. I en undersøgelse, hvor man intervenerede over for skønsmæssigt 800 brugere med forskellige metoder, blev der ikke rapporteret om et eneste tilfælde af abstinenskramper (12 15). Derudover er det fra den gamle embedslægeinstitution i Ringkøbing Amt mundtlig rapporteret, at man i årevis har anvendt metoden over for arrestanter, og at der ikke var et eneste tilfælde af abstinenskramper på denne baggrund. Mange patienter har selvfølgelig prøvet at glemme at få medicinen. Dermed har de»den kolde tyrker«patienten var en 65-årig ellers rask kvinde med tendens til nervøsitet og lettere depressivitet. Pacisyn (nitrazepam)- forbruget startede for 15 år siden i forbindelse med arbejdspladsproblemer. Forbruget har siden ligget konstant på 5 mg til natten. En måned før reglerne fra»thyborønmodellen«skulle indføres i lægepraksissen, blev patienten orienteret. Sædvanlig recept: Pacisyn 100 stk. 2,5 mg. Et år og fem måneder senere fortalte patienten, at det kneb lidt med at sove den første uge efter ophør med medicinen, derefter var der ikke søvnproblemer (16). Boks 1. Sygehistorie. fået deres individuelle svar på, om det er forbundet med abstinenser at undvære. Det er lidt selvmodsigende, at 50% kunne undvære, og at de alligevel ikke bare holdt op med at anvende medicinen. Det skyldes antagelig respekt for den ordinerende læge, indgroede vaner og manglende orientering om stoffernes virkninger og bivirkninger. AFTRAPNING PÅ SYGEHUSET Aftrapning under indlæggelse er kun indiceret i helt specielle tilfælde. Det kan være, at patienten har haft svært ved at holde indgåede aftaler og derfor svært ved at gennemføre en ambulant behandling. Endelig kan der jo også være andre faktorer, der har indflydelse, og som øger risiko ved en ambulant aftrapning. Det kan f.eks. være erfaring med tidligere abstinenskramper og andre uheldige bivirkninger. I mange tilfælde har man traditionelt anvendt aftrapning via substitution med Fenemal efterfulgt af en gradvis reduktion af mængden. Metoden har den fordel, at den er veletableret i

3 PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 497 sundhedssystemet og er kendt på de fleste afdelinger blandt andet fra alkoholbehandling. Metoden har den klare begrænsning, at det er et fåtal af gennemløb, der kan tilbydes i hospitalssystemet. Metoden anses almindeligvis for at være effektiv og har rigtigt anvendt meget lav helbredsmæssig risiko. Ved fremtidige lægeundersøgelser, stigmatiserer det også patienten i væsentlig grad, når de generelle helbredsmæssige risici skal bedømmes til f.eks. erhvervsvalg, forsikringer mv. Der er mange grunde til at foretrække et ambulant forløb.»aftrapning på sygehus«en 36-årig mand blev indlagt på et lokalsygehus til afvænning for et overforbrug af Temesta (lorazepam). Som 19- og 21-årig var patienten kortvarig i behandling med Antabus og Librium (chlordiazepoxid) for et overforbrug af alkohol. I 24-årsalderen ordineredes patienten 2-3 mg Temesta dagligt pga. nervøsitet og hjertebanken. Patienten blev somatisk udredt uden patologiske fund. Da han var 36 år, var forbruget steget til 8 mg dagligt, og han forlangte sig indlagt til afvænning. På lokalsygehuset blev han behandlet med Fenemal (phenobarbital] i ti dage. Den efterfølgende ambulante aftrapning varede 14 dage. Under indlæggelsen havde han moderate abstinenssymptomer med bl.a. brændende fornemmelse i hænderne. Patienten fortalte, at det var en meget hård nedtrapning. Særlig glad var han for, at tilværelsen nu ikke kun drejede sig om Temesta, men at han nu kunne færdes uden at være angst for at glemme tabletterne (16). Boks 2. Sygehistorie.»Thyborøn-modellen«Patienten var en 65-årig velfungerende kvinde. Hun påbegyndte sit benzodiazepinforbrug for ca. 40 år siden pga. problemer omkring en for tidlig fødsel. Det aktuelle forbrug var ca. 10 mg Hexalid (diazepam) dagligt. En måned før de nye regler blev indført orienteredes patienten. Hendes kommentar var:»det er noget sludder. Jeg er ikke afhængig. Det skal du ikke blande dig i. Jeg finder selv ud af det«. Sædvanlig recept: Hexalid 100 stk. 5 mg. Patienten prøvede selv at stoppe. Efter nogle dage oplevede hun søvnløshed, dårligt humør, depressivitet og uro. Derefter startede hun med Hexalid igen. Abstinenserne svandt, og hun prøvede at stoppe igen. Forløbet gentog sig flere gange. Efter to måneder blev der aftalt en dosis på 5 mg. Recept: Hexalid 25 stk. 5 mg. To en halv måned senere havde patienten kun taget 1,25 mg. Hun kunne ikke undvære medicinen. Recept: Hexalid 25 stk. 2 mg. Dosis 1 mg dagligt. Halvanden måned senere tog patienten 0,5 mg dagligt, hvorefter behandlingen seponeredes uden problemer. Patientens psykiske tilstand var uændret efter ophøret med Hexalid, men hun savnede dog en sjælden gang muligheden for at tage en pille, hvis hun var i lidt dårlig humør (16). Boks 3. Sygehistorie. LANGSOM AFTRAPNING Den langsomme aftrapning kan udføres med flere forskellige metoder og kombinationer heraf. Det drejer sig om aftrapning via skema eller via månedlig konsultation (Thyborøn-metoden) (12 15). Begge metoder kan understøttes i udvalgte tilfælde af f.eks. samtaleterapi og dosispakning (17, 18). Hvis man anvender dosispakning, kan man eventuel inddrage den lokale farmaceut i projektet. Forskellige steder har farmaceuterne med stort held udarbejdet nedtrapningsplaner (17). Det må dog bero på lokale forhold, om et samarbejde af den karakter kan etableres, men som hovedregel bør aftrapning finde

4 498 PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS Dosissammenligning Sammenlignelige Generisk navn doser, mg Halveringstid timer Handelsnavn Benzodiazepiner Alprazolam 0,5 12 Alprazolam, Alprox, Tafil Bromazepam 3 15 Bromam, Lexotan Chlordiazepoxid Klopoxid, Risolid Clobazam Frisium Clonazepam 2 40 Rivotril Diazepam 5 72 Apozepam, Diazepam, Hexalid, Stesolid, Valaxona Flunitrazepam 0,5 24 Flunipam, Flunitrazepam, Lorazepam 1 12 Lorabenz, Temesta Lormetazepam 1 10 Pronoctan, Noctamide Nitrazepam 5 24 Apodorm, Mogadon, Nitrazepam, Pacisyn Oxazepam Alopam, Oxabenz, Oxapax Triazolam 0,125 3 Halcion, Rilamir, Triazolam Cyclopyrroloner Zaleplon Sonata Zolpidem 10 2 Nimadorm, Stilnoct, Zonoct, Zolpidem Zopiclon 7,5 5 Imovane, Imozop, Imoclone, Zopiclone Tabel 1. Sammenlignelige doser for benzodiazepiner og cyclopyrroloner. Tabellen bruges til beregning af, hvilken nedtrapningsstrategi der skal bruges. Halveringstiden i plasma kan variere noget bl.a. på grund af alder (5, 20). sted i almen praksis, da patientantallet er stort, og ekspertisen til at håndtere det relativt store antal patienter, der har behov for hjælp, med en begrænset indsats kan opnås. Ved at fastholde at problemet skal løses i almen praksis undgås det, at de andre systemer»sander til«. Fra tidligere gennemførte aftrapningsstudier ved man, at et antal på ca. 50 BZ-afhængige patienter pr tilmeldte i almen praksis ikke er urealistisk (12, 13), men antallet svinger selvfølgelig fra praksis til praksis. Det skal dog understreges, at tallet dækker over alle sværhedsgrader af afhængighed (19). Grundreglerne er for begge metoder næsten ens. Det gælder om at gennemføre nedtrapningen i et sådan tempo, at styrken af abstinenssymptomer holdes på et acceptabelt niveau. Erfaringsmæssig er det sværest at aftrappe de korttidsvirkende BZ. Dette skyldes antagelig den meget varierende serumkoncentration, som kan udløse abstinenser flere gange om dagen imellem tabletindtagelserne. Som hovedregel skal man ikke stige i dosis, hvis der i en periode er abstinenser, men udskyde yderligere aftrapning. BZ med kort halveringstid f.eks. lorazepam er erfaringsmæssigt de sværeste at reducere. Disse kan nogle gange med fordel udskiftes med diazepam, der har lang

5 PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 499 halveringstid. Dette kan ske efter en tabel med de ekvieffektive doser (Tabel 1). Grunden til valget af diazepam er den lange halveringstid, der mindsker tilbøjeligheden til svingninger i serumkoncentrationen og dermed tendensen til abstinenser. Derudover findes præparatet i tilstrækkelige små pakningsstørrelser f.eks. Hexalid. En omlægning skal ikke nødvendigvis ske på få uger, og det er mest skånsomt for patienterne også her at give sig tid. Cyclopyrroloner kan ligesom hypnotika med meget kort halveringstid af BZ-gruppen som regel aftrappes direkte Nedtrapning fra 40 mg diazepam Morgen, mg Aften, mg Dagsdosis, mg Begyndelsesdosis Diazepam 20 Diazepam Trin 1 (1 2 uger) Diazepam 18 Diazepam Trin 2 (1 2 uger) Diazepam 18 Diazepam Trin 3 (1 2 uger) Diazepam 16 Diazepam Trin 4 (1 2 uger) Diazepam 16 Diazepam Trin 5 (1 2 uger) Diazepam 14 Diazepam Trin 6 (1 2 uger) Diazepam 14 Diazepam Trin 7 (1 2 uger) Diazepam 12 Diazepam Trin 8 (1 2 uger) Diazepam 12 Diazepam Trin 9 (1 2 uger) Diazepam 10 Diazepam Trin 10 (1 2 uger) Diazepam 10 Diazepam Trin 11 (1 2 uger) Diazepam 8 Diazepam Trin 12 (1 2 uger) Diazepam 8 Diazepam 8 16 Trin 13 (1 2 uger) Diazepam 6 Diazepam 8 14 Trin 14 (1 2 uger) Diazepam 5 Diazepam 8 13 Trin 15 (1 2 uger) Diazepam 4 Diazepam 8 12 Trin 16 (1 2 uger) Diazepam 3 Diazepam 8 11 Trin 17 (1 2 uger) Diazepam 2 Diazepam 8 10 Trin 18 (1 2 uger) Diazepam 1 Diazepam 8 9 Trin 19 (1 2 uger) Diazepam 8 8 Trin 20 (1 2 uger) Diazepam 7 7 Trin 21 (1 2 uger) Diazepam 6 6 Trin 22 (1 2 uger) Diazepam 5 5 Trin 23 (1 2 uger) Diazepam 4 4 Trin 24 (1 2 uger) Diazepam 3 3 Trin 25 (1 2 uger) Diazepam 2 2 Trin 26 (1 2 uger) Diazepam 1 1 Tabel 2. Et forslag til nedtrapning af 40 mg diazepam. Der kan dog være store forskelle på, hvor lang tid nedtrapningen skal foregå over. Der er en tendens til, at ved et længerevarende forbrug, skal aftrapningen ske over længere tid (20).

6 500 PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS (21). Man regner som udgangspunkt med, at en nedtrapning varer samme antal måneder som forbruget har varet i år (22). Hvis der forekommer abstinenser, kan aftrapningen forlænges. Som udgangspunkt bør reduktionen foregå uden støttemedicin. Det er ikke hensigtsmæssigt, at erstatte et problem med et andet. AFTRAPNING VIA SKEMA Det er vanskeligt at fastsætte en bestemt tidsramme for, hvor lang tid en nedtrapning skal foregå over. Man kan dog gå ud fra, at et længerevarende forbrug kræver længerevarende aftrapning. I (Tabel 2 og Tabel 3) er der angivet to aftrapningsforløb. Det første er et forløb, hvor man langsomt nedtrapper diazepam, den anden beskriver den vel nok sværeste situation, hvor et korttidsvirkende BZ skal erstattes af et langtidsvirkende for endelig at blive udtrappet. Eksemplerne stammer fra professor C. Haether Astons bog om benzodiazepiner (20). Nedtrapning af Lorazepam Daglig Morgen, mg Middag/ eftermiddag, mg Aften/nat, mg Diazepamækvivalent, mg Begyndelsesdosis Lorazepam 2 Lorazepam 2 Lorazepam 2 60 Trin 1 (en uge) Lorazepam 2 Lorazepam 2 (Lorazepam 1 (Diazepam Trin 2 (en uge) (Lorazepam 1,5 Trin 3 (en uge) (Lorazepam 1,5 Trin 4 (en uge) (Lorazepam 1,5 Trin 5 (1 2 uger) (Lorazepam 1,5 Trin 6 (1 2 uger) (Lorazepam 1 Trin 7 (1 2 uger) (Lorazepam 1 Trin 8 (1 2 uger) (Lorazepam 0,5 Trin 9 (1 2 uger) (Lorazepam 0,5 Trin 10 (1 2 uger) Ingen Lorazepam Diazepam 5 Lorazepam 2 (Lorazepam 1 (Diazepam 10 Lorazepam 2 (Lorazepam 0,5 (Diazepam 15 (Lorazepam 1,5 (Lorazepam 1,5 (Lorazepam 1,5 (Lorazepam 1 (Lorazepam 1 (Lorazepam 0,5 (Lorazepam 0,5 Trin 11 (1 2 uger) Diazepam 5 Ingen Lorazepam Diazepam 5 (Lorazepam 0,5 (Diazepam 15 Ingen Lorazepam Diazepam Diazepam Diazepam Diazepam Diazepam Diazepam Diazepam Trin 12 (1 2 uger) Diazepam 5 Diazepam 5 Diazepam Trin 13 (1 2 uger) Diazepam 5 Diazepam 5 Diazepam Tabel 3. Et nedtrapningsforslag fra et korttidsvirkende benzodiazepin (6 mg lorazepam) over diazepam efterfulgt af langsom reduktion indtil seponering (20). Fortsættes næste side.

7 PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 501 Nedtrapning af Lorazepam Daglig Morgen/mg Middag/ eftermiddag/mg Aften/nat/mg Diazepamækvivalent/mg Trin 14 (1 2 uger) Diazepam 5 Diazepam 5 Diazepam Trin 15 (1 2 uger) Diazepam 5 Diazepam 5 Diazepam Trin 16 (1 2 uger) Diazepam 5 Diazepam 5 Diazepam Trin 17 (1 2 uger) Diazepam 5 Diazepam 4 Diazepam Trin 18 (1 2 uger) Diazepam 4 Diazepam 4 Diazepam Trin 19 (1 2 uger) Diazepam 4 Diazepam 3 Diazepam Trin 20 (1 2 uger) Diazepam 3 Diazepam 3 Diazepam Trin 21 (1 2 uger) Diazepam 3 Diazepam 2 Diazepam Trin 22 (1 2 uger) Diazepam 2 Diazepam 2 Diazepam Trin 23 (1 2 uger) Diazepam 2 Diazepam 1 Diazepam Trin 24 (1 2 uger) Diazepam 1 Diazepam 1 Diazepam Trin 25 (1 2 uger) Diazepam 1 Ingen Diazepam Diazepam Trin 26 (1 2 uger) Ingen Diazepam Diazepam Trin 27 (1 2 uger) Diazepam 9 9 Trin 28 (1 2 uger) Diazepam 8 8 Trin 29 (1 2 uger) Diazepam 7 7 Trin 30 (1 2 uger) Diazepam 6 6 Trin 31 (1 2 uger) Diazepam 5 5 Trin 32 (1 2 uger) Diazepam 4 4 Trin 33 (1 2 uger) Diazepam 3 3 Trin 34 (1 2 uger) Diazepam 2 2 Trin 35 (1 2 uger) Diazepam 1 1 Trin 36 Ingen Diazepam Tabel 3 (fortsat). THYBORØN-MODELLEN Den såkaldte Thyborøn-model (12 15) adskiller sig fra de øvrige ved at være simpel. Metoden er anvendelig i almen praksis og består af at indføre enkelte regler for ordinationen af vanedannende medicin. Lægernes intervention består i: Ophør med telefonrecept på BZ og CP. Der udstedtes kun recept ved personlig konsultation. Der udstedtes medicin til højst en måneds forbrug. Ved den månedlige konsultation bliver det fremtidige behov drøftet og en eventuel nedtrapning tilbudt. I de fleste bøger om BZ-nedtrapning anbefales det, at man følger særlige skemaer (20, 21). Erfaringen fra Thyborøn viser imidlertid, at man med fordel kan tilpasse nedtrapningshastigheden individuelt bl.a. ved at gå langsomt frem. Det betyder ikke

8 502 PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS Hovedregler i benzodiazepinaftrapning Tilpas nedtrapningshastighed individuelt. Gå langsomt til værks brug eventuelt tabletdeler. Ved abstinenser fasthold dosis endnu en måned. Stig aldrig i dosis. Benzodiazepiner med kort halvveringstid er erfaringsmæssigt sværest at aftrappe. Skift eventuelt benzodiazepiner med kort halveringstid til stoffer med lang halveringstid (f.eks. diazepam) over måneder. Cyclopyrroloner kan nedtrappes direkte. En månedlig reduktion på 10 25% vil tolereres af de fleste. Seponer når man er nået doser på f.eks. diazepam ½ mg dagligt eller zopiclon (Imovane) ¼ tablet af 3,75 mg dagligt. Undgå erstatningsmedicin. Boks 4. De 10 mest almindelige hovedregler i aftrapning af benzodiazepiner og cyclopyrroloner (20, 22). så meget, at der går en måned ekstra, når patienten har været i behandling måske i årtier. Det vigtigste er, at patienten har en positiv oplevelse af, at det går fremad uden de voldsomme abstinenser. Det kan anbefales at lade interventionen ledsage af en patientvejledning (Fig. 1). Det kan ligeledes anbefales at bruge Fig. 1. Ved gennemføreslse af aftrapning i almen praksis er det en god ide at udlevere en patientvejledning. Ovenstående er fra Region Midtjylland og kan frit afbenyttes. Den findes på Sundhed.dk. pressen gerne i form af ugeblade, dagspresse eller regionalt fjernsyn. Man kan supplere med en plakat i venteværelset (Fig. 2). De nyeste udgaver af vejledningen og plakaten fra Region Midtjylland kan frit udskrives fra Sundhed.dk. Det er vigtigt at orientere patienterne om, at nu gennemføres reglerne fra en bestemt dato, således at de er velunderrettet. Man arbejder så at sige»efter reglerne«(12 15, 19, 22). Det betyder, at man fra en given dato afskaffer telefonrecepter på BZ og CP. Derefter kan fornyelse kun ske ved konsultation og kun til en måned ad gangen. Patienterne skal naturligvis have et tilbud om aftrapning. Det er holdningen, at normale mennesker ikke skal have lægemidler fra disse stofgrupper i længere tid. Konsultationernes forløb Til personalet blev der udarbejdet en vejledning med udførlig beskrivelse af årsagen til de nye initiativer og hvilke stoffer, der var omfattet. Samtidig blev det beskrevet, hvordan de skulle forholde sig over for patienterne (Fig. 3). FØRSTE TELEFONKONSULTATION Som hovedregel blev denne foretaget af personalet. De nye regler blev beskrevet

9 PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 503 for patienten. Der blev udstedt mindstepakning af det pågældende stof under hensyntagen til, at patienten rent praktisk kunne få en tid hos lægen. FØRSTE KONSULTATION Denne er formentlig den allervigtigste kontakt. Patienterne har måske ikke sovet hele natten ved tanken om, at man nu vil tage deres BZ eller CP fra dem. De er måske lidt småaggressive. De er også forundrede over, at det gælder dem. De har sædvanligvis fået medicinen i årevis, og de kan ikke undvære den. De føler, at de bliver syge, og deres tilværelse vil bryde sammen, hvis ikke de får medicinen. Konsultationen går som regel med at berolige patienterne med, at man ikke lige her og nu vil tage deres medicin fra dem. Det bliver dog gjort klart, at man Fig. 3. Ved start på aftrapning af patienter med benzodiazepiner og cyclopyrroloner er det en god ide at udarbejde en personaleinstruks. Ovenstående er fra Region Midtjylland og kan frit bruges. Den kan ses på Sundhed.dk. Fig. 2. Til brug i venteværelset er der i Region Midtjylland udarbejdet en plakat om reduktion af vanedannende medicin. Plakaten kan frit bruges og kan ses på Sundhed.dk. hen ad vejen vil være behjælpelig med en nedtrapning. Tit og ofte ender første konsultation med, at man bliver enig om som en start, at patienten overholder den aftalte dosering. Det er vigtigt at genvinde patientens tillid. Det er især vigtigt på dette tidspunkt ikke at give køb på reglen om månedligt fremmøde, selvom man kan komme under voldsomt pres. ANDEN KONSULTATION Hvis patienten har ingen eller kun moderate abstinenssymptomer, kan en egentlig nedtrapning påbegyndes. Reduktionen tilpasses individuelt, man kan som udgangspunkt anvende en reduktion i størrelsesorden 10 25%. Der kan være prakti-

10 504 PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS Fig. 4. Det kan være forbundet med betydelige vanskeligheder at dele tabletter og opnå den ønskede dosis. En tabletdeler, som kan købes på apoteket, kan dele f.eks. tablet Hexalid (diazepam) 2 mg i kvarte tabletter. ske problemer med pakningsstørrelser og delingsmulighederne af tabletterne. Man kan her anvende en tabletdeler (Fig. 4), som kan købes på apoteket, og som man kan dele en tablet Imozop 3,75 mg eller en Hexalid 2 mg i kvarte med, hvis det ønskes. Der udstedes recept til en måneds forbrug. Hvis man udsteder en større mængde, kan man være sikker på, at patienten først kommer, når pakken er tom. Det er i de fleste tilfælde en god ide at lade patienten bestille næste tid med det samme. TREDJE KONSULTATION Man kan nu fortsætte reduktionen, hvis patienten har moderate eller ingen abstinenser. I modsat fald kan der fortsættes på samme måde endnu en måned. Det er vigtigt, at patienten får indtryk af, at der er tid nok, men målet skal holdes klart. Der må ikke øges i medicin. Igen udstedes recept til en måneds forbrug. FJERDE KONSULTATION Ligner tredje konsultation og så fremdeles. SIDSTE KONSULTATION Man er nu nede i doser på for eksempel ½ mg Hexalid eller en kvart tablet Imozop 3,75 mg. Det grænser til det virkningsløse, og patienten kan nu seponere uden problemer. Under forløbet er patienten hele tiden i centrum, og der sker ingen ændring uden samråd med patienten. Den månedlige konsultation er inspirerende for både patienten og lægen og bidrager til at fastholde fokus på problemet med vanedannende medicin. Erfaringerne viser, at hvis man anvender disse få og simple midler, er man i stand til at reducere forbruget i overensstemmelse med de eksisterende regler til gavn for patienterne (12 15, 22, 23). Den nødvendige viden for den praktiserende læge kan erhverves på få timer f.eks. ved at læse følgende referencer (12 15, 22). En reduktion i det samlede forbrug på lidt over et år i størrelsesordenen 50% er ikke usandsynlig i stort set alle praksis (12 15). Man kan fejlagtigt tro, at det skulle være forbundet med en stor belastning. I Tabel 4 angives resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, som blev besvaret af de ti første praksis, der indførte reglerne.

11 PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 505 Belastning af aftrapning Parameter Værdi Måling Antal læger, der besvarede spørgsmålet Projektets forventede belastning 6,0 VAS-værdi 12 Projektets belastning 3,6 VAS-værdi 13 Anvendte konsultationer i starten 4,3 Pr tilmeldte patienter 11 Anvendte konsultationer ved slutningen 2,1 Pr tilmeldte patienter 11 Patienter fraflyttet lægerne 2,0 I hele kommunen 13 Henviste patienter til praktiserende psykiater 5,0 I hele kommunen 13 Indlagt på psykiatrisk afdeling 0,0 I hele kommunen 13 Indlagte på somatisk sygehus 0,0 I hele kommunen 13 Ambulant behandling på misbrugsafdeling 4,0 I hele kommunen 13 Henvist til hjemmeplejen 0,9 Pr tilmeldte patienter 13 Tentamen suicidi eller suicidi 0,0 I hele kommunen 13 Henvist til samtaleterapi 4,0 I hele kommunen 13 Lægerne har selv anvendt samtaleterapi 2,3 Pr tilmeldte patienter 13 Klagesager til myndighederne 0,0 I hele kommunen 13 Tabel 4. Resultatet af et udsendt spørgeskema udsendt til en kommunes læger, hvor man indførte»thyborønmodellen«(14,15). I de to første spørgsmål er anvendt en visuel analog skala (VAS) med tallene fra 1 til 10, hvor 1 angiver mindst tænkelig, og 10 angiver mest tænkelig. De øvrige værdier er angivet i antal af patienter for hele kommunen eller i antal per tilmeldte patienter, hvor det er relevant. Alle 13 læger besvarede spørgeskemaet. Det gennemgående træk er, at det er betydeligt nemmere end først antaget. Der blev ikke foretaget indlæggelser, og kun i meget begrænset omfang blev der anvendt speciallægehenvisninger eller psykoterapi. Hjemmeplejen sluttede op om indførelsen og var til stor støtte. For patienternes skyld Under behandlingen er den sederende virkning i mange tilfælde ikke erkendt, og patienterne oplever efter en reduktion eller en udtrapning et helt nyt liv (24). De psykotraumer, som for måske 20 år siden udløste forbruget, har patienterne i de fleste tilfælde lært at leve med. Der er således i de fleste tilfælde ikke behov for yderligere som f.eks. samtaleterapi, når en fornuftig udtrapning har fundet sted (12 13). Det er en af myterne og fordommene på området, at patienterne, når de har sluppet medicinen, skal gå i psykoterapi i årevis. Hos mange højdosisbrugere har oplevelsen været, at livet før udtrapningen var domineret af at udvikle strategier og metoder til at skaffe sig medicinen. Hverdagen har været domineret af medicinen, som måske skulle tages adskillige gange dagligt. Der skulle bruges meget energi på altid at have medicinen i nærheden. Angsten for at glemme medicinen sad i kroppen, fordi mange havde prøvet at løbe tør. Patienten udviklede en narkomanagtig adfærd (6, 24). Patienterne blev psykisk ustabile.

12 506 PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS Familie og venner mistede tilliden til brugeren, da han/hun ofte var upålidelig i f.eks. pengesager. Patienten kunne opleve at have behov for medicinen for at kunne klare dagligdagens udfordringer, såsom at gå på arbejde, til møder eller f.eks. at gå til fest. En norsk undersøgelse viser, at patienterne efter en nedtrapning oplever verden på en ny måde (6). Medicinens generelt sløvende effekt er væk. Brugerne får en bedre livskvalitet og lærer at mestre livet på en ny måde. Patienterne oplever en øget social aktivitet og kan nu få overskud til at genopbygge deres sociale netværk. Der kan komme en stor vrede op i dem over at have»spildt en masse år«. Den kan mere eller mindre med rette være møntet på terapeuten, men generelt er patienterne glade for at komme ud af misbruget (6, 24). Trafiksikkerheden øges (25 27), da risikoen for ulykker mindskes (25 31). En væsentlig årsag til mulig pseudodemens fjernes (32). Det er i det hele taget svært at få øje på nogen gevinst ved et længerevarende forbrug af et lægemiddel, der har tabt sin positive virkning og kun har bivirkninger og abstinenser tilbage. Økonomien Præparaterne er gennemgående billige. En af de mest udbredte sovepiller (Imovane) koster f.eks. 65 øre pr. tablet. Der er således kun begrænset økonomisk incitament til en reduktion, når man ser på de rene udgifter til medicinen. Der ydes ikke offentligt tilskud via Sygesikringen til lægemidlerne. Der kan i særlige tilfælde søges om tilskud f.eks. til terminalpa tienter. Derimod har de afledte udgifter et betydeligt potentiale. De direkte omkostninger ved medicinafhængighed er i 1997 anslået til at være kr. pr. patient pr. år. Heri er medtaget udgifter til sygehuse og specialistbehandling, sygesikring, arbejdsgiver og patienten selv. Der er desuden udgifter til retsvæsen og øgede offentlige sociale udgifter (33). Der anslås at være cirka medicinafhængige i Danmark (24). Man kunne fristes til at gange disse to tal med hinanden, hvilket giver et tal i størrelsesordenen 35 milliarder. Hvis vi derimod anvender Lægemiddelstyrelsens egne beregninger af antallet af storbrugere af BZ på fås en udgift i størrelsesorden 8,2 milliarder kr. (34). Begge udregninger rummer den svaghed, at vi ikke kender den nøjagtige definition på afhængighed, som tallene er beregnet ud fra. Det vil derfor være mest fair at konkludere, at beløbet er stort, og at det har en naturlig plads på den økonomiske dagsorden i sundhedsvæsenet. Hvis man forestiller sig den mulighed, at man reducerer udskrivningen af BZ, som ikke er tilskudsberettiget, og erstatter med f.eks. antidepressiva eller antipsykotika, som er tilskudsberettigede, kunne der fremkomme en betydelig udgift for det offentlige. Der er imidlertid undersøgelse, der tyder på, at denne stigning ikke finder sted (35, 36), tværtimod synes en kritisk holdning til udskrivning af BZ og CP at medføre en opbremsning i ordinationerne af antidepressiva og antipsykotika. Det skal i den forbindelse påpeges, at man i f.eks. Region Midtjylland med 1,2 millioner indbyggere årligt bruger 100 millioner kr. i tilskud til antidepressiva. Det er en årlig stigningstakt på ca. 8,6%, og alene en opbremsning i denne har et stort økonomisk potentiale (35, 36).

13 PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 507 Circadin (melatonin) Circadin er et nyt registreret sovemiddel, som er godkendt til patienter over 55 år. Man har ikke observeret nævneværdige bivirkninger eller tilvænning efter tre ugers behandling. Den søvnfremkaldende effekt er meget begrænset, men den er signifikant påvist ved to studier over fem uger (37). Politik Den danske politik på området er præget af nytænkning og initiativer, men der er lang vej endnu. I 2003 undtog man specielt ældre fra initiativer til at reducere BZ- og CP-forbruget (38). I 2007 strammede man op og udnævte ældre til at være en særlig indsatsgruppe (39). Med den nye vejledning fra juli 2008 (40) sættes der fokus på trafikfarligheden, men vejledningen er fyldt med undtagelser, og reelt kan man risikere, at det er meget lidt, der flyttes. Man tillader f.eks. bilkørsel efter indtagelse af stoffer som oxazepam og zopiclon (Imovane), når undersøgelser viser, at effekten på bilkørsel kan sammenlignes med spritkørsel (25 27, 41). Det er trods alt et betydeligt fremskridt, men hvor er sammenhængen, når den ene myndighed foreskriver nyvurdering efter 1 2 uger for sovemedicin, og den anden myndighed tillader, at sovepiller forhandles i 100 stk.-pakninger? En naturlig sammenhæng ville være, at sovepiller forhandledes i pakninger på maks. 14 defineret døgndosis (DDD) og anxiolytika på maks. 30 DDD. Det ville også være naturligt at kommunikere ud til de praktiserende læger, at man mener, hvad man skriver i vejledningen af Selve reglerne for anvendelse af BZ og CP drukner let i den almene informationsstrøm, der tilgår praktiserende læger. Man må stå ved det, man skriver, specielt når reglerne med meget begrænset ulejlighed kan omsættes til praksis (12 15, 19). Området kræver nøje overvejelser, så man kan forbedre kommunikationsstrategien og nå de praktiserende læger. Det skal især ses i lyset af, at to tredjedele af forbruget af sovemedicin udskrives til langtidsbrugere (41). Institut for Rationel Farmakoterapi har i deres rekommandation anført, at chlordiazepixid (Klopoxid) og diazepam (Hexalid, Stesolid) ikke kan rekommanderes (41). Der er samtidig ikke anvist, hvilke stoffer der så skal anvendes til abstinenser ved alkoholbehandling og ved nedtrapning af benzodiazepiner. Clonazepam anbefales til abstinenskramper, samtidig med at det ikke markedsføres i rektalsprøjter eller til injektion. Endelig tillades markedsføring af et stof som Cincadin (melatonin), hvor man savner effektstudier ud over fem uger, og man efter et treugersstudie mener at kunne konkludere noget om abstinenser. Hvad er et rationelt forbrug? En ukritisk ordination fra lægeside skyldes måske manglende erkendelse af problemets omfang og mulige løsning. Mange læger er af den opfattelse, at en reduktion er umulig, og derfor fortsætter ordinationen ukritisk ind i fremtiden. Der er ikke evidens for et længerevarende forbrug, hverken hos tunge psykiatriske patienter eller patienter med angstlidelser. Sundhedsstyrelsen advarer direkte imod at kombinere antipsykotika og antidepressiva med BZ og CP (42). Korttidsbehandling med et sovemiddel

14 508 PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS bør vurderes efter 1 2 uger, ved forlængelse af behandlingen må man indkalkulere, at effekten svinder efter få uger (1 5), og man behandler med et stof med et betydeligt misbrugspotentiale og med betydelige bivirkninger. Ved anvendelse af BZ som anxiolytika bør der finde nyvurdering sted efter ikke over fire uger (40). Man må tage med i sine overvejelser ved forlængelse af behandlingen, at effekten mindskes efter få måneder (2, 3). Chancen for afhængighed og bivirkninger er betydelige. Langtidsbehandling med BZ og CP bør ikke finde sted i almen praksis. Det er overordentlig svært at finde evidens for langtidsbehandling af psykiatriske patienter, og hvis det undtagelsesvis skal finde sted, bør ordinationen være forbeholdt speciallæger i psykiatri, der er villige til at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om kontrol efter 1 2 uger for sovemidler og efter fire uger for anxiolytika. En behandling med disse stoffer bør være ledsaget af en omhyggelig information og journalføring som angivet i Sundhedsstyrelsens vejledning. Når et BZ eller CP ordineres på et sygehus, bør der samtidig være taget beslutning om, hvornår behandlingen skal stoppe igen, f.eks. som vejledningen siger efter 1 2 uger. Hvis der undtagelsesvis gives sovemedicin ved udskrivelsen, skal det som minimum fremgå af udskrivningskortet, hvornår seponering er aftalt. Økonomiske interessekonflikter: Forfatter er deltidsansat ved medicinteamet i Region Midtjylland som lægemiddelkonsulent og har modtaget støtte fra ministeriets sundheds og forebyggelsespulje til studier vedr. lægemiddel relaterede problemer. LITTERATUR 1. Vestergaard P, Gerlach J. Behandling med psykofarmaka. København: Munksgaard, Srisurapanont M,Critchley J, Garner P, Maneeton B, Wongpakaran N. Interventions to reduce benzodiazepine prescribing (Protocol). Cochrane Database Syst Rev 2006; (2): CD Systematic review of the benzodiazepines. Guidelines for data sheets on diazepam, chlordiazepoxide, medazepam, clorazepate, lorazepam, oxazepam, temazepam, triazolam, nitrazepam and flurazepam. Committee on the Review of Medicines. BMJ 1980;280: Gerlach J. Søvn. PsykiatriFonden, Jørgensen VRK, Toft BS, Fogh MS. Reduktion af vanedannende medicin i praksis! Ugeskr Læger 2006;168: Jørgensen VRK. An approach to reduce benzodiazepine and cyclopyrrolone use in general practice. A study based on a Danish population. CNS Drugs 2007;21: Toft B, Høyberg B, Bendtsen NC. Dosisdispensering som led i nedtrapning af vanedannende medicin. Raport. Region Midtjylland, Ashton CH. Benzodiazepines: how they work and how to withdraw. The Ashton manual Benzodiazepiner i almen praksis. Institut for Rationel Farmakoterapi, Jørgensen VRK. Benzodiazepinaftrapning i praksis. Månedskr Prakt Lægegern 2006;84: Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Sundhedsstyrelsen, Gyldmark M, Hansen EH. De samfundsmæssige omkostninger ved afhængighed af psykofarmaka. Danmarks farmaceutiske Højskole, 1997: Institut For Rationel Farmakoterapi. Circadin (melatonin) Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Sundhedsstyrelsen, Indskærpelse om at udvise stor forsigtighed ved behandling med antipsykotiske lægemidler i kombination med sove- og nervemedicin. Sundhedsstyrelsen, Medicin.dk Infomatum, 2008.

Benzodiazepinaftrapning i praksis

Benzodiazepinaftrapning i praksis Viggo Rask Kragh Jørgensen M E D I C I N M I S B R U G 333 Benzodiazepinaftrapning i praksis Selvfølgelig kan dygtige praktiserende læger hjælpe benzodiazepinmisbrugende patienter ud af denne spændetrøje,

Læs mere

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt

- forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Kurven er knækket - forbruget af sove- og angstdæmpende lægemidler falder nu kraftigt Indhold Resumé Baggrund Resultater - Kurven er knækket - forbruget falder nu endnu mere markant - Forbruget af de langtidsvirkende

Læs mere

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin

Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin Markant fald i forbruget af sove- og angstdæmpende medicin - en analyse af forbruget fra 2004 til begyndelsen af 2009 Indhold Resumé Baggrund Forbruget er faldet markant det sidste år Store regionale forskelle

Læs mere

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler

Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Fup og fakta om danskernes brug af sovemedicin og beroligende midler Medierne bringer jævnligt historier om danskernes brug og misbrug af sove- og beroligende medicin. Mange af historierne har sensationspræg

Læs mere

Miniguide: 27 piller der kan give demens - se hvad du skal undgå Alzheimerforeningen advarer nu stærkt mod medicin, som øger risikoen for den

Miniguide: 27 piller der kan give demens - se hvad du skal undgå Alzheimerforeningen advarer nu stærkt mod medicin, som øger risikoen for den Miniguide: 27 piller der kan give demens - se hvad du skal undgå Alzheimerforeningen advarer nu stærkt mod medicin, som øger risikoen for den frygtede sygdom med hele 50 procent Af Torben Bagge, 28. oktober

Læs mere

Benzodiazepinaftrapning? Syv gode grunde!

Benzodiazepinaftrapning? Syv gode grunde! 425 Benzodiazepinaftrapning? Syv gode grunde! Viggo Rask Kragh Jørgensen Der er mange gode grunde til at reducere brugen af vanedannende medicin i almen praksis. Og det kan også lade sig gøre til patienternes

Læs mere

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner

Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner PSYKIATRI I ALMEN PRAKSIS 1281 Brug og misbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner Viggo Rask Kragh Jørgensen I denne artikel gennemgår en praktiserende læge historien bag brug af benzodiazepiner og

Læs mere

Benzodiazepinordination! Husk afslutningen

Benzodiazepinordination! Husk afslutningen 1177 Benzodiazepinordination! Husk afslutningen Viggo Rask Kragh Jørgensen Ved enhver ordination af lægemidler skal der lægges en plan for behandlingslængde, opfølgning og evt. seponering. Det er særlig

Læs mere

Medicinafhængighed. Information og rådgivning. Sove- og nervemedicin

Medicinafhængighed. Information og rådgivning. Sove- og nervemedicin Medicinafhængighed Information og rådgivning Sove- og nervemedicin Udgivet af BenzoRådgivningen Landsforeningen Sind 2010 Redaktion Kirsten Midtgaard og Michael Lodberg Olsen Grafisk design: Kommunikationsbureauet

Læs mere

Udtrapning af benzodiazepiner. Birgit Signora Toft

Udtrapning af benzodiazepiner. Birgit Signora Toft Birgit Signora Toft Cand. pharm., ph.d. Tidl. Sygehusapoteker Tidl. Lægemiddelkonsulent Selvstændig farmaceut med egen konsulentvirksomhed Forfatter til bl.a. Afhængighed på recept og Pausens kraft Hvad

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Forord Gennem flere år har der fra ministerium, styrelser og amter/regioner været gennemført forskellige indsatser

Læs mere

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet

VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN. Lægens vejledning. Region Midtjylland Primær Sundhed. Medicinteamet VÆK MED VANEDANNENDE MEDICIN Lægens vejledning Region Midtjylland Primær Sundhed Medicinteamet Grafisk tilrettelæggelse og foto: SOLOMET Graphic solutions www.solomet.dk Forord Gennem flere år har der

Læs mere

Intervention mod overforbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner i almen praksis!

Intervention mod overforbrug af benzodiazepiner og cyclopyrroloner i almen praksis! af Speciallæge i almen medicin, Praktiserende læge, Lægemiddel-konsulent Viggo Kragh Jørgensen Medicinteamet Region Midtjylland Farmaceut, PhD. (pharm.) Kvalitetsudviklingskonsulent Birgit Signora Toft

Læs mere

Benzodiazepinerne spøger stadig

Benzodiazepinerne spøger stadig farma Benzodiazepinerne spøger stadig 6 pharma juni 2012 pharma juni 2012 7 > farma Farmaceut Birgit Signora Toft har netop udgivet en bog om benzodiazepiner, og hvis man tror, at der for længst er kommet

Læs mere

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer

350.000 ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer Danmarks Apotekerforening Analyse 6. maj 215 35. ældre bruger risikolægemidler medicingennemgang kan afdække problemer 6 procent af de ældre, der fik en medicingennemgang, anvendte risikolægemidler, der

Læs mere

Dosisdispensering en hjælp til nedtrapning af vanedannende medicin

Dosisdispensering en hjælp til nedtrapning af vanedannende medicin 1307 Dosisdispensering en hjælp til nedtrapning af vanedannende medicin Birgit Toft, Birgitte Høyberg & Niels Christian Bendtsen I det tidligere Ringkjøbing Amt har lægerne i flere praksis samarbejdet

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler

Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 10 Dette materiale er baggrund for facilitators oplæg om benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Det

Læs mere

Reduktion af vanedannende medicin i praksis!

Reduktion af vanedannende medicin i praksis! 1636 UGESKR LÆGER 168/17 24. APRIL 26 Reduktion af vanedannende medicin i praksis! ORIGINAL Speciallæge MEDDELELSE i almen medicin Viggo Rask Kragh Jørgensen, farmaceut Birgit Signora Toft & speciallæge

Læs mere

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med MEDICIN OG KØREKORT Smertebehandling og -medicin. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning vedrørende anvendelse af afhængigheds-skabende medicin, herunder morfin-præparater samt beroligende medicin.

Læs mere

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015

Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Skal søvnløshed behandles med sovemedicin? Hanne Vibe Hansen Overlæge, speciallæge i psykiatri Demensdagene d. 12. maj 2015 Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Medicin Hvorfor ikke bare behandle

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003

Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Forbrugsudvikling af benzodiazepiner i Danmark, 1996-2003 Baggrund Der har i gennem en lang årrække været stor fokus på brugen af benzodiazepiner på grund af deres afhængighedsskabende egenskaber, og der

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Kørekort-regler. Kørekort-regler. Hvad er trafikfarlig medicin. Medicin som sløver CNS, hvilket kan betyde, at du:

Kørekort-regler. Kørekort-regler. Hvad er trafikfarlig medicin. Medicin som sløver CNS, hvilket kan betyde, at du: Kørekort-regler Kørekort-regler Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjet, 2015 Lægen skal ved kørekortfornyelse bedømme om pt er habil til at køre bil (lastbil

Læs mere

Benzodiazepiner i almen praksis

Benzodiazepiner i almen praksis Benzodiazepiner i almen praksis Ordination og nedtrapning en praktisk vejledning Pas på/undgå: Den første ordination Ordinationer per telefon Gentagne ordinationer uden fornyet stillingtagen Benzodiazepiner

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

GJ_Benzodiazepiner_rev 3_final[1].docGJ_Benzodiazepiner_rev 3.doc

GJ_Benzodiazepiner_rev 3_final[1].docGJ_Benzodiazepiner_rev 3.doc Nr.: Emne Benzodiazepiner Gruppe af lægemidler med hypnotisk, anxiolytisk, muskelafslappende og antiepileptisk effekt. Synonymer: Generisk navn Handelsnavn Generisk navn Handelsnavn Chlordiazepoxid Klopoxid

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

KØREKORT OG HELBREDSFORHOLD

KØREKORT OG HELBREDSFORHOLD KØREKORT OG HELBREDSFORHOLD Lægen vurderer de helbredsmæssige forhold i forbindelse med udstedelse og fornyelse af kørekort (udfylder helbredsattest). OBS! Læger har også pligt til at vurdere om en patient

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin

Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Kvalitetssikring af behandlingen med antipsykotisk medicin Psykiatri og Social Region Midtjylland 2016 Baggrund Behandling med antipsykotisk medicin skal som alt andet medicin følges nøje. I forhold til

Læs mere

Guide: Sådan får du den bedste søvn

Guide: Sådan får du den bedste søvn Guide: Sådan får du den bedste søvn Gode søvnvaner er bedst, men det rigtige valg af medicin kan være en midlertidig løsning på dine søvnproblemer Af Torben Bagge, 4. november 2012 03 Sov godt - med eller

Læs mere

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Til voksne Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er bipolar lidelse? 03 Hvorfor behandle bipolar lidelse? 04 Hvordan behandler

Læs mere

Benzodiazepinafhængighed og nedtrapning: Ofte stillede spørgsmål, OSS vers.1.1

Benzodiazepinafhængighed og nedtrapning: Ofte stillede spørgsmål, OSS vers.1.1 Side 1 af 20 Information om benzodiazepiner Beroligende medicin og sovemedicin Benzodiazepinafhængighed og nedtrapning. Ofte stillede spørgsmål, OSS/FAQ version 1.1 Oversat til dansk fra: BENZODIAZEPINE

Læs mere

17-08-2014. Fordele - ulemper. Psykofarmaka. Gruppe N Psykofarmaka. Marts 2014 Vibeke Rønnebech. Midler mod psykoser (antipsykotika)

17-08-2014. Fordele - ulemper. Psykofarmaka. Gruppe N Psykofarmaka. Marts 2014 Vibeke Rønnebech. Midler mod psykoser (antipsykotika) Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N Psykofarmaka Marts

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

R o s k i l d e. "Bedst og billigst" Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen

R o s k i l d e. Bedst og billigst Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen R o s k i l d e A m t "Bedst og billigst" Medicinindsatsen i Roskilde Amt Sundhedsforvaltningen Forord Der er gjort mange forsøg fra politisk side på at styre de hastigt stigende medicinudgifter. Trods

Læs mere

Forbrug af antipsykotika i Danmark

Forbrug af antipsykotika i Danmark Forbrug af antipsykotika i Danmark Demensdagene 2013 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og Psykiatrisk afd. P - Odense 2004 Sundhedsstyrelsen: Indskærper landets læger at

Læs mere

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler VEJ nr 9009 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SST, j.nr. 5-3210-13 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB Strategi på lægemiddelområdet de kommende år Bedst og Billigst BOB Basisindsats Bedst og Billigst BOB Kvalitetsudvikling Medicin er et indsatsområde ( 12c udvalg) Øvrige områder Patientforløb Patientsikkerhed

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Side 1 af 9 VEJ nr 9264 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-06-2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ændrer i følgende forskrifter VEJ nr 38 af 18/06/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København

Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark. Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Forbrug af antipsykotisk medicin i Danmark Ane Nørgaard, læge, ph.d.-studerende Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Brug af antipsykotika til mennesker med demens i Danmark 1.

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej

Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej J.nr: 3-19-58/1 Medicinhåndteringsrapport Botilbudet Skovsbovej Adresse: Skovsbovej 111 Kommune: Svendborg Leder: Helle Friedrichsen Dato for tilsynet: 18. februar 2011 Telefon: 62236700 E-post: Helle.Friedrichsen@svendborg.dk

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler 1. Anvendelsesområde og definitioner Ifølge 17 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

Benzodiazepinaftrapning medfører ikke øget forbrug af antidepressiva

Benzodiazepinaftrapning medfører ikke øget forbrug af antidepressiva VIDENSKAB 2999 verselt gældende førstevalgspræparat, bør den farmakologiske initialbehandling vælges individuelt efter patientens alder, komorbiditet, formodede bivirkningsrisiko og behov for hurtig symptomlindring.

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Medicintilskudsnævnet Den 4. november 205 Sagsnr: 20505674 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Baggrund Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Skal vi overhovedet bruge sovemedicin?

Skal vi overhovedet bruge sovemedicin? Kirsten Damgaard Pedersen, Jens-Ulrik Rosholm & Finn Rønholt Hansen SOVEMEDICIN 1345 Skal vi overhovedet bruge sovemedicin? Forbruget af sovemedicin giver lille effekt for patienten, mange risikable bivirkninger

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser VEJ nr 9276 af 06/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-186/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler Vejledning nr. 38 af 18. juni 2008 2008 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde og definitioner 5 2 Generelt om afhængighedsskabende lægemidler

Læs mere

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser

Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser VEJ nr 9194 af 11/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: SUM, Sundhedsstyrelsen, j.nr. 5-1010-98/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder

TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 725 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCRV Koordineret med: Primaejur,

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Medicinering i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget for psykiatri og socialområdet

Læs mere

Hvorfor omstille fra metadon til buprenorphin

Hvorfor omstille fra metadon til buprenorphin Hvorfor omstille fra metadon til buprenorphin Individuelle/individ hensyn Bivirkninger af metadon Hurtig omsætning Lægemiddel interaktioner Brugeren føler sig aldrig rask Generelle (individ-system-samfund)

Læs mere

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6

INDHOLD. Indledning 5 Forfattere 6 INDHOLD Indledning 5 Forfattere 6 Opslagsdel: Angst 8 Appetitløshed 11 Ascites 13 Blødning 15 Den døende patient 18 Depression 23 Diarré 27 Dysfagi 29 Dyspnø 31 Familiesamtalen 34 Fatigue (træthed) 37

Læs mere

Michael Schmidt Ledende overlæge. Vordingborg 22-10-2013

Michael Schmidt Ledende overlæge. Vordingborg 22-10-2013 Medicinsk behandling i psykiatrien, muligheder og udfordringer Michael Schmidt Ledende overlæge Vordingborg 22-10-2013 Medicin i Psykiatrien Hvorfor nu det? Vores kæreste og mest private eje Her er vores

Læs mere

Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk

Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk Tør du seponere? Ethvert lægemiddel er kandidat til seponering.men hvorfor er det så svært? 24 praktiserende lægers adfærd undersøgt Enighed

Læs mere

1 Udgiver: Alkoholenheden Titel: Vejledning om Ambulant Afrusning og Abstinenssymptombehandling. Vejledning. Ambulant

1 Udgiver: Alkoholenheden Titel: Vejledning om Ambulant Afrusning og Abstinenssymptombehandling. Vejledning. Ambulant 1 Vejledning om Ambulant Afrusning- og Abstinenssymptombehandling Alkoholenhederne I 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om afrusning og abstinenssymptombehandling s.3 2. Hvad er abstinenssymptomer....

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Rationel farmakoterapi

Rationel farmakoterapi Rationel farmakoterapi Organisation Kirsten Schæfer Uddannelseslæger maj 2010 2 Mål / arbejdsområder Følge udviklingen i lægemiddelforbruget Fremme rationel lægemiddelbehandling Terapeutisk Økonomisk Kirsten

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Denne opfattelse er stadig udgangspunktet for SINDs opfattelse af indsatsen for mennesker med psykiske lidelse.

Denne opfattelse er stadig udgangspunktet for SINDs opfattelse af indsatsen for mennesker med psykiske lidelse. november 2016 Politikpapir om: Medicinsk behandling af mennesker med psykiske lidelser SINDs hovedbestyrelse har med dette politikpapir ønsket at udtrykke landsforeningens holdning til anvendelse af psykofarmaka

Læs mere

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro.

Oxabenz hører til gruppen af benzodiazepiner. Det har en angstdæmpende virkning. Du kan bruge Oxabenz mod angst og uro. Indlægsseddel: Information til brugeren Oxabenz 15 mg tabletter Oxazepam Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg

Læs mere

[Samrådsspørgsmål E lyder således:

[Samrådsspørgsmål E lyder således: Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCRV Koordineret med: LMS, SDS, SST

Læs mere

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen

Ulighed i medicin. Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Ulighed i medicin Tre konkrete forslag til større social lighed i medicinanvendelsen Apotekerne møder hver dag de udsatte borgere, som på grund af deres større medicinforbrug hører til dem, der bruger

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S Frederiksgade 21 Pr mail 10. februar 2015 Klagen Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 14. maj 2014 fra Folketingets Ombudsmand modtaget brev fra dig som advokat for boet

Læs mere

Odense Kim Balsløv

Odense Kim Balsløv Odense. 07.10.2011 Kim Balsløv Akut regi Under indlæggelse, men bredere set kan behandling i ambulant regi godt have akut karakter Nyopdaget sygdom, sjældent. Forværring i eksisterende sygdom, enten som

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Millionbesparelser på lægeordineret medicin

Millionbesparelser på lægeordineret medicin Millionbesparelser på lægeordineret medicin Problemstillingen Udgifterne til medicin har været stigende Mange forsøg er gjort fra politisk side for at styre de hastigt stigende medicinudgifter Vi skal

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.:

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd N, O, P (10 min.) Tid og sted: Folketinget,

Læs mere

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne Dosisdispensering giver medicineringsfejl ved sektorskifte Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten Dosisdispensering er tidskrævende! Dosisdispensering i gør det svært

Læs mere

Læger ved ikke nok om seponering

Læger ved ikke nok om seponering 6 FARMACI 05 MAJ 2015 SEPONERING Læger ved ikke nok om seponering Alt for mange danskere tager uhensigtsmæssig medicin, fordi lægerne er usikre på, hvornår en behandling skal stoppes. En ny ph.d.-afhandling

Læs mere

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet

Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Medikamentel behandling af angst og søvnforstyrrelser Hvad er et rationelt brug af benzodiazepiner? Lars Bjerrum, praktiserende læge, lektor, ph.d. Almen Medicin, Syddansk Universitet Benzodiazepiner 13

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Ordination af benzodiazepiner

Ordination af benzodiazepiner 1181 Ordination af benzodiazepiner Anne Mette Dons & Birgit Signora Toft Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen og nyt materiale fra Institut for Rationel Farmakoterapi Det er efterhånden sagt så tit, men

Læs mere

Projekt Bedre medicin til de ældre". Redegørelse for undersøgelsen af forbruget af psykofarmaka på plejehjemmene. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Projekt Bedre medicin til de ældre. Redegørelse for undersøgelsen af forbruget af psykofarmaka på plejehjemmene. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Projekt Bedre medicin til de ældre". Redegørelse for undersøgelsen af forbruget af psykofarmaka på plejehjemmene. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Københavns Kommune. September 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise ved behandling

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere