TestKATALOG. fra Hogrefe Psykologisk Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TestKATALOG. fra Hogrefe Psykologisk Forlag"

Transkript

1 TestKATALOG fra Hogrefe Psykologisk Forlag g ADHD Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer

2 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Kongevejen Virum Åbningstider Mandag-torsdag Fredag Grafisk design og tilrettelæggelse: Vibeke Sørensen Fotografier: Mikkel Mortensen/Yellows ApS samt Jon Norddahl/Norddahl & Co.ApS Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S, 2015 Redaktionen afsluttet februar 2015 Alle priser er ekskl. moms Der tages forbehold for fejl og prisændringer KLASSIFIKATIONer Katalogets testmaterialer er forsynet med A, B, C eller D, som angiver, hvilke faglige forudsætninger der kræves for at anvende den enkelte test: A: Psykologer, cand.pæd.-er og certificerede brugere B: Speciallærere, logopæder, ergoterapeuter m.fl. C: Lærere D: Pædagoger Tlf

3 Indhold Intelligens og kognitive funktioner Personlighedsvurdering Udviklingsvurdering sociale og emotionelle kompetencer klinisk-diagnostiske vurderinger Alfabetisk oversigt

4 CADL-2 Communication Activities of Daily Living-2 Audrey Holland, Carol Frattali og Davida Fromm MÅLGRUPPE: Voksne SCORING: Manuel Prøvetid: Ca. 30 min. RIAS Reynolds Intellectual Assessment Scales Cecil R. Reynolds og Randy W. Kamphaus MÅLGRUPPE: år SCORING: Manuel Prøvetid: min. Vurdering af kommunikative problemer hos hjerneskadede Vurdering af intelligens CADL-2 er en individuelt administreret test til afdækning af dagligdags kommunikative færdigheder hos voksne med neurologiske lidelser, der giver kommunikationsbesvær. Testen tager omkring 30 min. at administrere og måler syv forskellige områder: Sociale interaktioner Afvigende adfærd Kontekstuel kommunikation Sekventielle forhold Nonverbal kommunikation Læsning, skrivning og anvendelse af tal Humor/Metaforer/Absurditet. Disse syv områder lægges sammen til en samlet score for dagligdags kommunikationsevne. CADL-2 er særlig velegnet til at give indblik i patienters evne til at klare sig gennem de kommunikative udfordringer, som de kan opleve i forbindelse med dagligdags gøremål. Testen er oversat og adapteret til det danske marked, og der er indsamlet danske normer til validering af den danske version. Oversættelse og tilpasning af testen er foregået i samarbejde mellem Lone Myhlendorph og Hogrefe Psykologisk Forlag A/S. RIAS er udviklet specielt med henblik på at vurdere, hvad man kan kalde ren intelligens. Dvs. at RIAS måler den generelle intelligensfaktor og dens to primære faktorer: verbal og nonverbal intelligens. Disse to faktorer er nært beslægtede med de centrale intelligensbegreber krystalliseret og flydende intelligens. Fælles for de fire delprøver i RIAS er, at de måler evnen til at ræsonnere og løse problemer. De to er verbale og de to nonverbale. Desuden er der to delprøver til måling af hukommelse. Man kan opnå et mål for generel intelligens, verbal intelligens, nonverbal intelligens samt et mål for hukommelsesfunktionen. Det er de samme delprøver, der gives til alle uanset alder. Man kan derfor følge ændringer i en persons kognitive formåen over hele livsforløbet. Testen er nem at score, og vejledningen rummer præcise scoringsinstruktioner og eksempler. RIAS er adapteret til danske forhold og har danske normer fra 984 børn, unge og voksne. Nogle af de væsentligste fordele ved RIAS er, at den er tids- og pladsbesparende, og at den kan bruges under hele livsforløbet. Derudover korrelerer den med andre mål for intelligens, er nem at administrere og score, kan korreleres med hukommelsesfærdigheder, er uafhængig af motorisk koordinering, visuomotorisk hastighed og læsefærdigheder og opleves som spændende af testpersoner i alle aldre. RIST Reynolds Intellectual Screening Test RIAS har en screeningsversion, RIST, der kun består af de to delprøver: Gæt Hvad og Hvad Passer Ikke. RIST giver også et generelt IQ-mål med høje korrelationer med Wechsler-prøverne. RIST kan købes separat. Oversat af Henny Thomsen. 2 3

5 TOMAL-2 TEST OF MEMORY AND LEARNING-2 Cecil R. Reynolds og Judith K. Voress MÅLGRUPPE: 5-59 år SCORING: Manuel Prøvetid: min. BRIEF-V Behaviour Rating Inventory Of Executive function Voksne Robert M. Roth, Peter K. Isquith og Gerard A. Gioia Målgruppe: år SCORING: Manuel/computer Tid: min. Vurdering af hukommelsesfunktioner HOS BØRN OG VOKSNE TOMAL-2 er den mest omfattende test til vurdering og analyse af hukommelsesfunktioner. Den kan anvendes til vurdering af såvel generelle som specifikke hukommelsesfunktioner. TOMAL-2 består af otte primære delprøver, seks supplerende delprøver samt to delprøver. Der kan beregnes et overordnet mål for hukommelse samt to overordnede kerneindeks: Verbal hukommelse og Nonverbal hukommelse. Der kan desuden udregnes seks supplerende indeks omfattende Opmærksomhed/koncentration, Sekventiel hukommelse, Fri hukommelse, Associativ hukommelse, et særligt indeks for Indlæring med delprøver med gentagne forsøg, som giver mulighed for at lave en indlæringskurve, samt et indeks for Verbal forsinket genkaldelse. TOMAL-2 er velegnet til at undersøge børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, traumatiske hjerneskader, neurologiske sygdomme, ADHD samt alvorlige emotionelle forstyrrelser. TOMAL-2 er let at administrere, og den danske vejledning rummer en del teoretisk information om hukommelsesfunktioner. De amerikanske normer er baseret på 1900 børn, unge og voksne i alderen 5-59 år. Testens validitet og gode psykometriske egenskaber er veldokumenteret. Oversat af Jente Andresen, Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Vurdering af eksekutive Funktioner via selvrapportering og pårørende/venner BRIEF-V er et standardiseret spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos voksne. Det omfatter to spørgeskemaer med 75 udsagn i hvert. Det ene er et selvrapporteringsskema, mens det andet skal besvares af én, der kender klienten og dennes hverdag godt. BRIEF-V er velegnet til vurdering af voksne med eksekutive vanskeligheder, fx voksne med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelse, demens, let kognitiv svækkelse, multipel sklerose, traumatisk hjerneskade, epilepsi, skizofreni, depression samt ADHD. Udsagnene er grupperet i ni forskellige skalaer baseret på såvel empiri som teori. De ni skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutiv funktion, indgår i tre overordnede kliniske indeks. Adfærdsregulering omfatter skalaerne: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel kontrol og Selvmonitorering. Metakognition omfatter skalaerne: Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/organisering samt Organisation af materialer. Generel eksekutiv funktion omfatter alle de kliniske skalaer. Der er desuden tre validitetsskalaer: Skala for inkonsistens, Skala for negativitet samt Skala for usædvanlige besvarelser. De amerikanske normer er fra 2005 og baseret på 2430 besvarelser. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret. BRIEF-V sælges med den amerikanske manual, der bl.a. giver en teoretisk indføring i eksekutive funktioner samt profiler for forskellige diagnostiske grupper. Både børne- og voksenskemaerne er oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Bearbejdet af Jente Andresen. 4 5

6 BRIEF-serien til børn og unge BRIEF: G. A. Gioia, P. K. Isquith, S. C. Guy og L. Kenworthy BRIEF-F: G. A. Gioia, K. A. Espy og P. K. Isquith BRIEF-SR: S. C. Guy, P. K. Isquith og G. A. Gioia Vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge MÅLGRUPPE: 2-5 år/5-18 år/11-18 år Tid: min. SCORING: Manuel/computer A-materialE SON-R 2½-7 Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Testrevised P. J. Tellegen, M. Winkel, B. J. Wijnberg-Williams og J. A. Laros Nonverbal intelligensvurdering af førskolebørn MÅLGRUPPE: 2½-7 år Tid: ca. 50 min. SCORING: Manuel/computer BRIEF-serien er i særlig grad egnet til vurdering af eksekutive problemer hos børn og unge med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, traumatisk hjerneskade, udviklingsforstyrrelser, depression samt neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande. Hvert skema omfatter hver udsagn om barnets adfærd i dagligdagen. Udsagnene indgår i en række kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner, bl.a. Impulshæmning, Fleksibilitet og Arbejdshukommelse. Derudover indeholder skemaerne to til tre validitetsskalaer. De kliniske skalaer kombineres til bredere indekser, blandt andet Adfærdsregulering og Metakognition, samt et overordnet indeks: Generel eksekutiv funktion. Skalaerne Arbejdshukommelse og Impulshæmning er klinisk anvendelige til differentiering af diagnostiske undergrupper inden for gruppen opmærksomhedsforstyrrelser. Normerne er amerikanske og baseret på en stor demografisk repræsentativ gruppe forældre, lærere og børn. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret. Vejledningerne er oversat til dansk og indeholder både teoretisk indføring i eksekutive funktioner og profiler for forskellige diagnostiske grupper. Til serien fås et amerikansk scoringsprogram, der kan lette scoring og fortolkning. SON-R kan administreres og besvares både nonverbalt og med verbal instruktion. Hver delprøve indledes med en demonstration af en opgave, hvor barnet får en tilbagemelding om, hvorvidt svaret er korrekt. Testen består af seks delprøver, der overordnet set måler nonverbal problemløsning (flydende intelligens) inden for områderne abstrakt og konkret ræsonneren, visuel perception og visuospatial forståelse. De tre første delprøver danner Ræsonneringsskalaen og de tre sidste Handleskalaen. Man kan beregne et indeksmål for hver skala samt en total IQ. SON-R er særlig velegnet til vurdering af intelligensudviklingen hos børn med sprog-, tale- og høreproblemer, autistiske børn, børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, tosprogede børn samt udviklingshæmmede børn og voksne. Vejledningen er oversat til dansk og indeholder udførlige og lettilgængelige in struktioner til både den nonverbale og den verbale instruktion. Testmaterialet er solidt og derfor velegnet til småbørn, og det er let at håndtere. Normerne er baseret på 1100 hollandske børn. Validitet og reliabilitet er veldokumenteret. SON-R kan scores ved hjælp af et computerprogram, der følger med testen. Oversat af René Juhl og bearbejdet af Jente Andresen. 6 7

7 CNT Contingency Naming Test MÅLGRUPPE: 7-15 år SCORING: Manuel TID: min. VISUELLE GESTALTER Målgruppe: Voksne Prøvetid: Ca. 90 min. P. Anderson, V. Anderson, E. Northam og H.G. Taylor Ruth Andersen Vurdering af eksekutive funktioner og kognitiv fleksibilitet Vurdering af visuospatial indlæring og hukommelse CNT er udviklet til at teste skolebørns evne til at lægge en strategi for problemløsning, forfølge den og om nødvendigt også skifte den ud. Sidstnævnte anses for at være et udtryk for kognitiv fleksibilitet. Det eksekutive funktionsniveau, som barnet befinder sig på, er afgørende for, hvor godt barnet er i stand til at klare sig i indlæringsmæssige og sociale sammenhænge. Materialet består af et opgaveark med en række figurer i forskellige former, farver og størrelser. Forskellige strategier kan anlægges for barnets vej gennem figurerne. CNT har normer baseret på 381 australske, canadiske og amerikanske skolebørn i alderen 7-15 år. Vejledningen er oversat og bearbejdet til dansk af Käte Vincent From og redigeret af Anne Vibeke Fleischer. Visuelle Gestalter er en visuelt baseret indlærings- og hukommelsestest, der tager udgangspunkt i fire figurer, der består af en klassisk geometrisk figur med fire supplerende gestalter. Testen består af en umiddelbar reproduktion og en forsinket reproduktion. Der findes desuden tre parallelle versioner for gentagne testninger af samme person. Testen opgøres både kvantitativt ved at se på, hvor mange gestalter der ikke blev reproduceret, og kvalitativt ved at se på, hvilke fejltyper den testede typisk laver. Den danske Visuelle Gestalter er udviklet af psykolog Ruth Andersen og har normmateriale på årige. Tower of London William C. Culbertson og Eric A. Zillmer Vurdering og screening af eksekutive funktioner Målgruppe: 7-80 år SCORING: Manuel tid: min. B-materiale RCFT Rey Complex Figure Test and Recognition Trial John E. Meyers og Kelly R. Meyers Vurdering af eksekutive og visuospatiale funktioner og hukommelse Målgruppe: 6-89 år Prøvetid: 45 min. TOLDX testen er et instrument til vurdering af eksekutive funktioner i forbindelse med kompleks problemløsning hos børn og voksne. Testen måler blandt andet evnen til at analysere problemer og tilrettelægge problemløsning. Den anses for at være sensitiv for visse typer af skader i frontallapperne og kan sammen med anden information bruges i forbindelse med diagnostiske udredninger af børn, unge og voksne med tegn på eksekutive vanskeligheder. TOLDX indeholder 10 opgaver af stigende sværhedsgrad. Testen opgøres på otte scoringsvariable: Antal flytninger, antal korrekte, antal regelbrud, stimulus-bundethed samt en række mål for temporal effektivitet. I vejledningen gives information om, hvordan man tolker de forskellige scores, samt en række caseeksempler. Normmaterialet er udvidet i TOLDX udgaven af TOL. Der er desuden kliniske normer for børn med ADHD og patienter med Parkinsons. Testen er på engelsk. RCFT er en nyere udgave af den inden for neuropsykologien meget anvendte Complex Figure Test (CFT), også kendt som Reys figur. Testen vurderer konstruktionelle færdighe der og visuospatial hukommelse. Den er derudover god til at vurdere eksekutive vanskeligheder hos børn og er derfor et vigtigt instrument ved undersøgelse af børn med ADHD. Testen kan diskrimi nere mellem hjerneskadede patienter og normale kontrolpersoner og kan skelne effektivt mellem hukommel sesproblemer og dårligere præ stationer, der skyldes motoriske vanskeligheder. En delig kan den skelne mellem hukommelsesbesværede patienter, der kan klare sig i eget hjem, og dem, der ikke kan. Testen anvendes også til diagnostik af psykiatriske patienter. Testen er på engelsk. 8 9

8 Kendte Ansigter Kasper Jørgensen, Jette Stokholm og Asmus Vogel Vurdering af semantisk hukommelse Kendte ansigter måler semantisk hukommelse den form for hukommelse, som oftest forringes i den tidlige fase af Alzheimers sygdom. Det gælder kort og godt om at genkende personerne, der er afbildet. Personerne i testen har været stærkt eksponeret i billedmedierne i perioden fra ca , og der er nogenlunde lige mange personer fra hvert af periodens årtier. Testens brugbarhed over for personer under 60 år er ukendt, men den formodes at være sværere for yngre. Testmaterialet er sammensat, så det har en rimelig bredde med hensyn til, hvad personerne er kendt for, fordeling på begge køn samt folkelighed. Den endelige sammensætning af testen er foretaget af Jette Stokholm og Kasper Jørgensen i samarbejde med Selskabet Danske Neuropsykologer. Testen er kommet til verden i forbindelse med et større dataindsamlingsprojekt. Indsamlingen er lavet i samarbejde mellem neuropsykologer på Rigshospitalets Hukommelsesklinik, Hillerød Hospital og Glostrup Hospital. Datagrundlaget består af 63 personer uden kendte neurologiske eller psykiatriske lidelser samt uden somatiske lidelser, der kunne tænkes at have indvirkning på resultatet. Testmaterialet består af en booklet i kraftig kvalitet med farvefotos og scores nemt i hånden. Der følger en fyldestgørende vejledning med, der tillige indeholder en gennemgang af udviklingen og afprøvningen. MÅLGRUPPE: Fra 60 år Prøvetid: Ca. 30 min. TVPS-3 Test of Visual Perceptual Skills-3 Morrison F. Gardner Vurdering af visuelt perceptuelle færdigheder og kompetencer Målgruppe: 4-18 år Prøvetid: min. C-materiale TVPS-3 er et værktøj til vurdering af mange aspekter af vi suel perception hos børn og unge, og testen er derfor særlig velegnet til i detaljer at vurdere styrker og svagheder på dette område. Testen har ingen tidsgrænse. TVPS-3 er i særlig grad god til børn og unge med kommunikationsproblemer, fordi opgaverne kan besvares gennem udpegning. Testen består af skalaerne: Visuel diskrimination, Visuel hukommelse, Spatiale relationer, Formkonstans, Visuel sekventiel hukommelse, Figur-grund og Visuel lukning (closure). Normerne er baseret på over 2000 amerikanske børn. Testen er på engelsk. TOVA Tests of Variables of Attention Lawrence M. Greenberg Vurdering af opmærksomheds- og impulskontrolprocesser Målgruppe: 4-80 år Scoring: Computer Prøvetid: år: 21,5 min. 4-5 år: 10,8 min. TOVA måler opmærksomhed og koncentration. Den er udviklet som en hjælp til screening, diagnosticering og monitorering af behandling af opmærksomhedsforstyrrelser og ADHD. TOVA giver mål for mange forskellige aspekter af visuel og auditiv op mærksomhed, bl.a. oversete stimuli, impulskontrol, reaktionstid, multiple og anticipatoriske responser samt en ADHD score, der er baseret på en sammenligning med en alders- og kønsspecifik ADHD gruppe. Programmet omregner automatisk til standardscores og danner en rapport, som også indeholder diagnostiske overvejelser og en grafisk gengivelse af resultaterne. TOVA kan køre på de fleste Windows-systemer. Yderligere information fås hos producenten. Hogrefe Psykologisk Forlag fører kun selve programmet. Brugere skal købe yderligere credits til at anvende TOVA direkte hos producenten, der også yder både klinisk og teknisk support

9 d2-testen Rolf Brickenkamp Målgruppe: 9-80 år /Internet Prøvetid: 5-10 min. DAPP-BQ Dimensional Assessment of Personality Pathology Basic Questionnaire W. John Livesly og Douglas N. Jackson Målgruppe: Fra 18 år Scoring: Internet Prøvetid: min. Opmærksomhed og koncentration Over for visuelle stimuli d2-testen er en ren koncentrations- og opmærksomhedstest i den forstand, at den stort set er uafhængig af intelligens. Den består af en enkel overstregningsopgave, som udføres under et betydeligt tidspres og kræver fuld opmærksomhed og intens koncentration. Testresultatet kan anvendes i mange sammenhænge, hvor ændringer i tempo, opmærksomhed og koncentration hører til symptomerne. I kliniske sammenhænge kan d2-testen blandt andet bruges til at diagnosticere kognitive problemer, hjerneskader og ADHD, men den kan også anvendes i andre sammenhænge som fx i forhold til depression, skizofreni og endda ordblindhed pga. den visuelle diskrimination. d2-testen kan endvidere anvendes ved vurdering af ældre bilister. d2-testen revideres løbende af den tyske forfatter og foreligger nu i 9. udgave, hvori der ud over et omfattende normmateriale fra Tyskland, Frankrig og USA også er inkluderet endnu en skala for koncentrationsevne, nemlig den såkaldte koncentrationsydelse. Den danske vejledning til d2-testen er et pragmatisk supplement til den omfattende tyske vejledning og indeholder en dansk administrations- og scoringsvejledning samt nationale normer baseret på 187 danskere i alderen 20 til 80 år. d2-testen findes også i en elektronisk udgave med udenlandske normer. Oversat af Uwe Molsen. måling og diagnosticering af personlighedsforstyrrelser DAPP-BQ-testen måler de forskellige personlighedsdimensioner, det er relevant at anvende og tale om i klinisk praksis. Forfatternes udgangspunkt er, at forskellen mellem psykopatologi og normalitet er kvantitativ snarere end kvalitativ. Med andre ord at psykopatologien faktisk er ekstreme sider af normaliteten, hvor nogle (ikke nødvendigvis alle) dimensioner af personligheden er unormalt forstærkede. Denne tilgang giver et mere nuanceret billede af personlighedsforstyrrelser ved at differentiere mellem forskellige variationer og udtryk af den samme personlighedsforstyrrelse, som den kommer til udtryk for den enkelte. Det giver en bedre forståelse for klienten og kan lette behandlingsplanlægningen. DAPP-BQ vurderer en række forskellige affektive, kognitive og interpersonelle karakteristika og kan med fordel kombineres med enten tungere klinisk diagnostiske test som PAI og MMPI-2 eller rene personlighedstest som NEO PI, afhængigt af formål. Med DAPP-BQ er det muligt at vurdere det fulde spektrum af personligheden, inklusive den normale personlighed. Derfor kan testen også bruges til at vurdere vigtige aspekter af personligheden på en ikke-klinisk population. DAPP-BQ består af 290 items, fordelt på 18 skalaer, som er samlet i fire domæner: Emotionel ustabilitet, Antisociale træk, Social undgåelse og Kompulsivitet. De danske normer er baseret på et lokalt pilotstudie af Sebastian Simonsen og Erik Simonsen, der sammen også har oversat testen

10 MMPI -2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 J.N. Butcher, J.R. Graham, Y.S. Ben-Porath, A. Tellegen, W.G. Dahlstrom, B. Kaemmer m. fl. Klinisk vurdering af personlighed og psykologiske egenskaber Målgruppe: Voksne Scoring: Computer Prøvetid: min. PAI Personality Assessment Inventory Leslie C. Morey Klinisk vurdering af psykologiske funktioner og psykopatologi Målgruppe: år /Internet Prøvetid: min. MMPI -2 er et struktureret spørgeskema til hjælp ved diagnosticering af personlighedsforstyrrelser og psykiatriske lidelser. MMPI -2 består af 567 spørgsmål, hvor hvert spørgsmål indgår i en eller flere af de mange skalaer. Som MMPI -2 foreligger p.t., indeholder den 10 kliniske basisskalaer med en lang række subskalaer, tillægsskalaer, validitetsskalaer samt 17 sæt af kritiske spørgsmål. De kliniske basisskalaer retter sig primært mod den tungere psykiatriske del som depression, skizofreni etc. Tillægsskalaerne er dannet for at hjælpe tolkningen af de kliniske basisskalaer og dække aspekter, som de kliniske skalaer i mindre grad dækker. Med indholdsskalaerne flyttes fokus i højere grad fra den tungere psykiatri til personlighedsforstyrrelser og almen personlighedsvurdering. Sammen med Rorschach anses MMPI -2 for at være best practice, når det gælder vurdering inden for psykiatrien og den kliniske psykologi i USA. MMPI -2 er normeret på 550 danske mænd og kvinder i alderen 18 til 88 år. Hertil kommer et mindre klinisk sample. Testen scores ved hjælp af Hogrefe Test System (HTS). Oversat af Dorte Herholdt Silver. Hogrefe Psykologisk Forlag samarbejder med et team af kliniske psykologer med et indgående kendskab til og kompetencer i brugen af MMPI -2. Kontakt Christian Møller Pedersen på for mere information om certificering. PAI er en omfattende klinisk test til evaluering af psykiske lidelser og personlighedsforstyrrelser. PAI er spørgeskemabaseret og består af 344 spørgsmål. Skalaerne er intuitivt forståelige og klinisk relevante, og testen er nem at administrere, bl.a. fordi spørgsmålene er korte og præcise. Det er fx en fordel i forhold til respondenter med dårlige læsefærdigheder eller danskkundskaber. De kliniske skalaer kan inddeles i 31 delskalaer med henblik på en differentieret analyse af den enkelte lidelse, tilstand eller disposition. De kliniske skalaer er Somatiske klager, Angst, Angstrelaterede forstyrrelser, Depression, Mani, Paranoia, Skizofreni, Borderlinetræk, Antisociale træk, Problemer med alkohol og Problemer med stoffer. De fem behandlingsovervejelsesskalaer er Aggression, Selvmordstanker, Stress, Manglende støtte og Behandlingsmodstand. De fire validitetsskalaer er Inkonsistens, Sjældne svar, Negativt indtryk og Positivt indtryk. De to interpersonelle skalaer er Dominans og Varme. PAI er afprøvet på over 1200 danskere. Der findes to sæt normer: En norm for voksne fra 21 år og opefter samt en norm for unge i alderen 16 til 20 år. Ungdomsnormerne er særlig nyttige, da der ikke findes ret mange kliniske test med deciderede ungdomsnormer. PAI kan enten administreres og scores i hånden eller på internettet. Scoringen er automatisk og derfor meget tidsbesparende. Oversat og bearbejdet af Henrik Skovdahl

11 KØBENHAVN GÖTTINGEN BERN WIEN PARIS OXFORD PRAG TORONTO CAMBRIDGE, MA AMSTERDAM STOCKHOLM NEO-PI-3 Neo Personality Inventory-3 klinisk version Paul T. Costa og Robert R. McCrea Vurdering af almene og kliniske personlighedsdimensioner Målgruppe: Voksne Scoring: Internet Prøvetid: min. SIFFM Structured Interview for the Five-Factor Model of Personality Timothy J. Trull og Thomas A. Widiger Vurdering af personlighed og personlighedsforstyrrelser Målgruppe: Fra 18 år Prøvetid: 60 min. NEO-PI-3 er en opdateret udgave af NEO PI-R, som er en af de bredest funderede personlighedstest på markedet. Den integrerer årtiers forskning i personlighed, og den bagvedliggende teori er den mest alment anerkendte inden for personlighedspsykologien. Testen opgør personlighed på fem dimensioner neuroticisme, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Hver dimension rummer seks facetter, som giver mulighed for en meget omfattende og præcis analyse af relevante områder af personligheden. Forskellen mellem NEO-PI-3 og den tidligere danske version består i forbedringer af 37 af spørgsmålene samt helt nye og opdaterede normer. Ændringerne kan synes små, og erfarne brugere af NEO PI-R vil uden problemer kunne skifte til den nye version. De er foretaget primært for at skabe en mere sprogligt tilgængelig testoplevelse for testpersonen. Samtidig tilfører de nye normer mere præcision alene gennem deres repræsentativitet og omfang. Alt i alt vil disse forbedringer i NEO-PI-3 give en bedre og mere pålidelig personlighedsmåling og en større anvendelighed af instrumentet. NEO-PI-3 består af 240 spørgsmål i den lange version af testen og 60 spørgsmål i NEO-FFI-3 (den korte version). Normerne er baseret på 1032 tilfældigt udvalgte personer og er indsamlet i NEO-PI-3 Paul T. Costa Vejledning - Klinisk Robert McCrae Scoringen af testen kan foregå både manuelt, manuelt/internet, samt udelukkende på internettet. Vi samarbejder med et team af kliniske psykologer, der gennem kurser og omfattende praksis har oparbejdet et indgående kendskab til og kompetencer i brugen af NEO PI. Teamet står på forlagets vegne for introduktionskurser og supervision (kun for NEO-PI-3 klinisk). Kontakt Christian Pedersen på for yderligere information. Varenr SIFFM er et semistruktureret interview med 120 spørgsmål til vurdering af den anerkendte og alment accepterede fem-faktor-model inden for personlighedspsykologi. SIFFM bygger på samme model, som kendes fra NEO PI, nemlig vurdering af funktionelle og dysfunktionelle personlighedstræk på fem overordnede domæner og 30 snævre facetter. SIFFM har en lidt anderledes tilgang til vurdering af fem-faktor-modellen, der fokuserer på først at identificere respondentens iøjefaldende træk og derefter vurdere, om disse træk er adaptive eller maladaptive i forhold til den sociale, professionelle og personlige kontekst, som vedkommende fungerer i. I forhold til NEO PI, som testen med fordel kan anvendes sammen med, har SIFFM den fordel, at den ud over de rent kvantitative scoringskriterier også giver væsentlige kvalitative informationer, ligesom den kan anvendes i situationer, hvor respondenten af forskellige grunde ikke selv kan læse spørgsmålene. Scoringen af de 30 facetter og fem domæner tager ca. 15 min. og giver en vurdering af, hvorvidt et træk er manifest, og i hvor høj grad det pågældende personlighedstræk er forbundet med noget maladaptivt. I modsætning til NEO PI tager SIFFM et mere klinisk afsæt. Vejledningen indeholder derfor langt mere omfattende og klinisk meningsfulde fortolkningsbeskrivelser, end det er tilfældet for NEO PI. Den danske udgave er oversat af flere af hinanden uafhængige psykologer med stor viden om fem-faktor modellen og stor praktisk erfaring med NEO PI-testen. Oversat og bearbejdet af Henrik Søndergaard i samarbejde med Henrik Skovdahl

12 RORSCHACH/RIAP Hermann Rorschach/John E. Exner Jr. vurdering af psykologiske funktioner og psykopatologi Målgruppe: Børn fra 5 år og voksne /computer Prøvetid: Varierende TAT Thematic Apperception Test Henry A. Murray vurdering af personlighed og interpersonelle relationer Målgruppe: Børn fra 10 år og voksne Prøvetid: Ca. 60 min. Rorschachs blækklatter er en af de mest anvendte psykologiske test gennem tiden overhovedet. Scoringen af testen er baseret på testpersonens respons på 10 unikke blækklatter. Testen kan bruges til at beskrive psykologiske funktioner inden for såvel normalområdet som det psykopatologiske område. Derfor kan den anvendes inden for en lang række områder. Rorschach-testen kan sige noget om den grundlæggende personlighedsstruktur og -dynamik samt give en vurdering af kognitive og følelsesmæssige funktioner. Hertil kommer, at testen er velegnet til at vurdere respondentens forsvarsmekanismer og copingstrategier. Testen har en lang tradition inden for dansk klinisk psykologi og indgår rutinemæssigt i det såkaldte Rapaport testbatteri, der ud over Rorschach også består af TAT og Ord-Associationsprøven. Testen kan anvendes på såvel børn (fra 5 år) som voksne. Rorschach-testen er kompliceret at score, og der har gennem årene været forskellige opfattelser af, hvordan den helt præcis skulle tolkes. Derfor er der udviklet et computerprogram RIAP til scoring og fortolkning af testen. RIAP bygger på Exners system og forhandles af Hogrefe Psykologisk Forlag. TAT er den mest udbredte projektive test inden for den såkaldte story-telling - tradition. Testen har en lang tradition inden for dansk klinisk psykologi og er velegnet til at belyse nogle af de psykologiske temaer, der er væsentlige for testpersonen, herunder vedkommendes behov, følelser og konflikter samt oplevelsen af egne interpersonelle relationer. Testen anvendes som oftest i forbindelse med klinisk psykologiske undersøgelser i en lang række sammenhænge. TAT vil typisk indgå rutinemæssigt i det såkaldte Rapaport testbatteri, der også består af Ord-Associationsprøven og Rorschach-testen. Trods sin fremskredne alder anvendes testen fortsat ofte både i Danmark og i udlandet, typisk i forbindelse med udredningsopgaver og som led i et behandlingsforløb. TAT består af 31 billeder, som testpersonen skal fortælle en historie ud fra. En lignende test (CAT: Children s Apperception Test) er lavet til børn med et billedmateriale, der anses for mere anvendeligt over for testpersoner under 10 år. Materialet er på engelsk. Derudover anbefales Exners egen bog, Manual for Rorschachprøven, efter Exners integrerede system oversat til dansk af Kasper Jørgensen. RIAP er kompatibelt med Windows XP og nyere versioner. Programmet er baseret på énbruger-licenser og skal installeres på et lokalt drev

13 PEP-3 Psychoeducational Profile Eric Schopler, Margaret D. Lansing, Robert Jay Reichler og Lee M. Marcus Vurdering af udviklingsniveau og udviklingshæmning PEP-3 vurderer psykisk udviklingshæmmede børn og børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (fx infantil autisme), børn med tale- og/eller sprogproblemer samt normale småbørn i førskolealderen. Testen udgør et godt grundlag for udarbejdelsen af pædagogiske arbejds- og behandlingsplaner sammen med forældre, pædagoger og lærere. Selve testforløbet foregår ved hjælp af stimulusmaterialet, som består af legetøj og billeder samt spørgeskemaer til forældre/omsorgsperson. Derudover er der et spørgeskema, som giver vigtige oplysninger om barnets udfordringer i hjemmet. De amerikanske normer er baseret på 407 børn med autisme eller anden udviklingsforstyrrelse samt 148 normalt udviklede børn. Der er indsamlet normer på danske børn i samarbejde med Center for autisme. Testen måler 10 områder: Kognition sproglig og førsproglig Ekspressivt sprog Sprogforståelse Finmotorik Grovmotorik Visuo-motorisk imitation Følelsesmæssig reaktion Social gensidighed Særpræget motorisk adfærd Særpræget verbal adfærd. Oversat af Lennart Pedersen fra Center for autisme. Målgruppe: 6 mdr. til 7 år Prøvetid: min. B-materiale Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn Del I Fonologi, grammatik, leksikon Ulrika Nettelbladt og Eva-Kristina Salameh (red.) Denne bog behandler sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn med ét Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn hovedsprog. universitet. Eva-Kristina Salameh er autoriseret logopæd, dr. med. og leder for Sprogens Hus ved Universistetssygehuset i Malmø. Kristina Hansson er autoriseret logopæd, docent og lektor i logopædi. Gisela Håkansson er professor i almen De to indledende kapitler præsenterer sprogvidenskab ved Lunds universitet. De fire forfattere aktuelle har bedrevet mange års forskning om sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos et- og flersprogede børn og fungerer som aktive undervisere i logopædi. definitioner af sprogforstyrrelse Sprogudvikling og sprogforstyrrelse giver hos børn historisk overblik over emnet. Derefter og giver et historisk overblik over emnet. Derefter beskrives fonologisk, fono- gramma- Bogen behandler sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn med ét hovedsprog. to indledende kapitler præsenterer aktuelle definitioner af sprogforstyrrelse tisk og leksikal udvikling hos børn med typisk sprogudvikling samt en oversigt over teorier indenfor de respektive områder. Efterfølgende behandles udfordringer indenfor fonologi, grammatik og leksikon hos børn med sprogforstyrrelse, og logisk, grammatisk og leksikal forskellige udvikling forklaringsmodeller præsenteres. De to sidste kapitler børn behandler vurdering og intervention ift. børn med sprogforstyrrelse. Bogen indeholder mange autentiske eksempler. Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn specielt rettet mod logopæder og med typisk sprogudvikling og studerende en i logopædi. Den oversigt kan med fordel læses af specialpædagoger, over psykologer og lærere samt være af interesse for studerende i de sprogvidenskabelige fag og i psykologi. teorier inden for de respektive Oversættelse områder. & fagkorrektur Efterfølgende behandles udfordringer Trine inden Kjær Krogh, cand. mag. i dansk, for lærer i dansk fonologi, som andetsprog, pædagogisk Helle Iben Bylander, MA i sprogtilegnelse, tale-høre- & læselærer, lektor ved UCC diplomuddannelse i specialpædagogik, selvstændig konsulent. grammatik og leksikon hos børn med sprogforstyrrelse, og forskellige forklaringsmodeller præsenteres. De to sidste kapitler behandler vurdering og intervention i forhold til børn med sprogforstyrrelse. Bogen indeholder mange autentiske eksempler. Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn er specielt rettet mod logopæder og studerende i logopædi. Den kan med fordel læses af specialpædagoger, psykologer og lærere samt være af interesse for studerende i de sprogvidenskabelige fag og i psykologi. De fire forfattere har i mange år forsket i sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos et- og flersprogede børn og fungerer som aktive undervisere i logopædi. Oversættelse & fagkorrektur Del I Fonologi, grammatik, leksikon Ulrika Nettelbladt er autoriseret logopæd og professor i logopædi ved Lunds Helle Iben Bylander, MA i sprogtilegnelse, tale-høre- & læselærer, lektor ved UCC, og Trine Kjær Krogh, cand.mag. i dansk, lærer i dansk som andetsprog, pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik, selvstændig konsulent. DEL 2 Pragmatik teorier, udvikling og problemer er på vej. Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn Del I Fonologi, grammatik, leksikon Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn Del I Fonologi, grammatik, leksikon Ulrika Nettelbladt & Eva-Kristina Salameh (red.) 20 21

14 AKA_Hogrefe_evidensbaseretpraksis_cover_351x240.indd 1 16/06/ Implementering af evidensbaseret praksis i det logopædiske arbejdsfelt Jemma Skeat og Hazel Roddam Implementering af evidensbaseret praksis - i det logopædiske arbejdsfelt Fordelene ved at gøre sin praksis evidensbaseret Evidensbaseret praksis er en arbejdsform, hvor man løbende forholder sig kritisk reflekterende til ny forskningsviden i forhold til egen praksis med henblik på at sikre, at man konstant anvender er mange: Større arbejdsglæde, de nyeste og mest bedre effektive interventioner/behandlinger organisatorisk støtte, mere effektive interventioner, ned- i forhold til den modtagergruppe, man arbejder med. Fordelene ved at gøre sin praksis evidensbaseret righoldige: Større arbejdsglæde, bedre organisatorisk støtte, mere effektive interventioner, nedbringelse af omkostninger og større faglig indsigt hos de professionelle. Denne antologi rummer en lang række artikler, der forholder bringelse af omkostninger og større faglig indsigt hos de sig til alle hjørner af det evidensbaserede praksisfelt. Fra ledelse og organisering, over formulering af egne forskningsspørgsmål, kritisk vurdering af forskningsbaserede undersøgelser, evaluering og inddragelse af klientperspektivet. professionelle. I denne bog præsenteres evidensbaseret praksis gennem en række logopædiske eksempler heriblandt SLI / specifikke sprogforstyrrelser, stemme- og stammevanskeligheder, dysfagi, dysartri, afasi, pragmatiske vanskeligheder, autisme, down syndrom, læbe-ganespalte, alternativ og supplerende kommunikation, hørevanskeligheder, flersprogethed og andre væsentlige områder inden for arbejdsfeltet. Denne antologi rummer en lang Bogen er skrevet af en række logopæder heriblandt artikler, ledere, koordinatorer, konsulenter m.fl. med praksiserfaring og er henvendt til logopæder, studerende, undervisere, ledere og andre med interesse for evidensbaseret praksis i og omkring det tværfaglige der forholder sig til alle hjørner logopædiske arbejdsfelt. af det evidensbaserede praksisfelt. Fra ledelse og organisering Redaktørerne Oversættere Dr. Hazel Roddam Helle Iben Bylander Principal Lecturer har mere end MA i Sprogtilegnelse, tale-høre- 25 års erfaring inden logopædi & læselærer, lektor ved UCC. og er ansat ved The University over formulering af egne forskningsspørgsmål, of Central Lancashire, UK Trine Kjær Krogh Cand. mag. adjunkt ved Dr. Jemma Skeat UCC Australia. Paediatric clinical speech pathologist & Research Fellow fungerer kritisk vurdering af forskningsbaserede som erfaren logopæd og forsker undersøgelser samt evaluering og inddragelse af klient- ved Murdoch Childrens Research Institute Melbourne, Australia. perspektivet. Evidensbaseret praksis præsenteres gennem en række logopædiske eksempler, heriblandt SLI/specifikke sprogforstyrrelser stemme- og stammevanskeligheder dysfagi og dysartri afasi pragmatiske vanskeligheder autisme Downs syndrom læbe-ganespalte alternativ og supplerende kommunikation hørevanskeligheder flersprogethed og andre væsentlige områder inden for arbejdsfeltet. Bogen er skrevet af en række logopæder med forskellige erfaringer og er rettet mod logopæder, studerende, undervisere, ledere og andre med interesse for evidensbaseret praksis. Oversat af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh. Implementering af evidensbaseret praksis - i det logopædiske arbejdsfelt Implementering af evidensbaseret praksis - i det logopædiske arbejdsfelt Hazel Roddam & Jemma Skeat NRDLS New Reynells sprogudviklings skalaer-4 Susan Edwards m.fl. Prøvetid: min. Undersøgelse af førskolebørns B-materiale sproglige udvikling Reynell er guldstandard-værktøjet inden for det talepædagogiske område både i Danmark og internationalt og giver mulighed for kvantitativt og omfattende at teste barnets sproglige udvikling. Reynell kan bidrage med en kvalitativ analyse, som kan pege på en mere detaljeret forståelse af tidsmarkører og komplekse sætninger eller yderligere udredning, hvilket gør den nye version stærkere og mere valid end de tidligere versioner. Den er derudover velegnet til brug på børn med dansk som andetsprog. Denne nye 4. udgave af Reynell har mange fordele: Der er tilføjet nye diagnostiske opgaver, som omfatter nye områder af sproget. Der gives tydelige, konkrete eksempler på casebørn, så man lettere kan forholde sig til en eventuel videre udredning. Teoriafsnittene er blevet opdateret med en kort, men grundig gennemgang af nyeste forskningsevidens inden for fagfeltet. De danske normer er meget mere omfattende end tidligere. Materialerne er af bedre kvalitet. Testmaterialet består af legetøj, figurer, moderne tegninger, hånddukker og andre genstande, som er appellerende for børn i den pågældende alder. Resultatet gøres op i henholdsvis impressivt og ekspressivt sprog. Oversat og bearbejdet af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh. Målgruppe: 3-7½ år 22 23

15 CHIPS Children s Problem Solving Målgruppe: 3-18 år Prøvetid: min. C-materiale SPM og SPM-p Sensory Processing Measure Målgruppe: 2-12 år Prøvetid: min. B-materiale Mogens Hansen, Svend Kreiner og Carsten Rosenberg Hansen Heather Miller Kuhaneck, Diana A. Henry og Tara J. Glennon Kortlægning af børns kognitive udviklingsniveau Vurdering af sensoriske problemer CHIPS er udformet med henblik på at vurdere barnets kognitive udviklingsniveau, dvs. hvordan barnet tænker og løser problemer og opgaver på det givne tidspunkt. Der er ikke tale om en egentlig intelligensprøve, men derimod om et værktøj til planlægning af undervisning. En kortlægning af den enkelte elevs aktuelle udviklingstrin er derfor relevant i forbindelse med undervisningsdifferentiering, men også i forbindelse med skolestart eller ved mistanke om udviklingsforstyrrelser. Opgaverne i CHIPS bygger på den almene kognitive udviklingsteori. Børn menes at bevæge sig fra situationsbestemt kognition i 2-4-årsalderen, skifte til global kognition i 5-6-årsalderen (dvs. omkring skolestart) over analytisk-syntetisk kognition i 7-9-årsalderen for at opnå helhedskognition ca. i årsalderen. Hvordan opgaverne løses, giver en god indikation af, hvor præcis i dette udviklingsforløb det enkelte barn befinder sig. CHIPS-opgaverne findes i tre forskellige udgaver: CHIPS til skolebørn kan anvendes både individuelt og som klasseprøve fra 5-års- til teenagealderen. CHIPS til småbørn (5-7 år) og Mini-CHIPS (3-4 år) er individuelle prøver med afpasset sværhedsgrad i forhold til ovenstående udviklingsteori. SPM og SPM-P er normbaserede undersøgelser af sanseintegration/sensorisk bearbejdning, som indhenter information om et barns adfærd, motoriske koordination og aktivitetsdeltagelse i forskellige miljøer. Separate scores gives for henholdsvis social deltagelse, funktion af fem sensoriske systemer samt motorisk planlægning i hjemmet og i barnets pasningsordning eller skole. I SPM kan yderligere scoring opnås for seks forskellige skolemiljøer inklusive billedkunst, musik, idræt, frikvarter og SFO-arealer, kantine og skolebus/taxatransport. Skemaerne kan udfyldes på min. Der findes en udgave til skolebørn (ca år) og en udgave til førskolebørn (ca. 2-5 år). SPM-redskaberne giver vigtig information om, hvorvidt sensoriske forhold påvirker et barns adfærd, så det er let at finde ud af, hvilken type indsats der er mest hensigtsmæssig. SPM er også anvendelig til evaluering af effekten af den valgte interventionsmetode, når redskabet administreres indlednings- og afslutningsvis. SPM er standardiseret gennem et demografisk repræsentativt sample med 1051 normalt udviklede amerikanske børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse og SPM-P med 651 normalt udviklede amerikanske børn fra 2 til 5 år. Hogrefe Psykologisk Forlag Oversat af Ingelis Arnsbjerg. Hogrefe Psykologisk Forlag 24 25

16 DP-3 Developmental Profile 3 Gerald D. Alpern Vurdering af udvikling Målgruppe: 0-12 år Prøvetid: min. B-materiale PSYKOLOGISK FØRSTEHJÆLP Solfrid Raknes m.fl. Træningsmateriale til at lære at tænke positive tanker Målgruppe: 8-12 år eller år Kan købes af alle Developmental Profile 3 (DP-3) er en udviklingsprofil, som evaluerer fem nøgleområder af barnets udviklingsfunktioner: adfærd, sociale færdigheder, kognitiv udvikling, kommunikationsevner samt fysisk udvikling. Hvert område består af items. DP-3 er en ny og standardiseret udgave af den populære DP-II og tager højde for de kulturelle og teknologiske udviklinger, der har været de sidste mange år. DP-3 indeholder derudover normbaserede standardscores, opdateret udsagnsindhold og moderne statistisk skalateknik samt omfattende forslag til hjælpeaktiviteter inden for hver udviklingsfunktion. Normerne er baseret på 2216 amerikanske børn i alderen 0-12 år. DP-3 kan blandt andet bruges som screeningsmateriale ved at vise, om barnet kræver en mere uddybende evaluering inden for et eller flere af områderne. DP-3 indeholder to administrationsmuligheder. Den første er et interview, hvor en forælder eller omsorgsperson besvarer spørgsmål om det pågældende barns evner og færdigheder. Den anden er en forælder/omsorgsperson tjekliste, som indeholder det samme emneindhold som interviewformen, men gør det muligt for forældre eller omsorgspersoner at indhente vigtige oplysninger uden opsyn af en professionel. Skemaet er meget brugervenligt og nemt at score. Oversat af Signe Gottlieb. En værktøjskasse, som kan hjælpe børn og unge med at tackle vanskelige situationer og tanker. Materialet er bygget på grundprincipperne for kognitiv terapi og kan bruges som et selvhjælpsprogram i samarbejde med forældre, i klasseværelset, i samtalegrupper eller andre lignende fora. Bøgerne er flot og humoristisk illustreret og indeholder enkle opgaver og arbejdsark samt figurerne Rød og Grøn, som inspirerer til leg og kreativitet og til at se på tanker som noget, vi kan påvirke og vælge aktivt. At være opmærksom på sine følelser er udgangspunktet for god følelseshåndtering. Materialerne hjælper børn til at identificere, sortere og sætte ord på deres tanker og følelser. På den måde bliver de bedre rustet til at tackle vanskelige følelser og udfordrende situationer. Hjælpehånden er det gennemgående redskab, man benytter. I materialet er der masser af eksempler på situationer, som kan være svære for børn, med eksempler på løsninger og udfyldning af hjælpehånden. Hvad sker der? Følelser Hvem kan hjælpe mig? Røde tanker Grønne tanker Hvad kan jeg gøre? Til materialerne findes en udvidet vejledning, som gennemgår trin for trin, hvordan materialet kan bruges. Derudover finder man blandt andet gode råd til at reducere specifikke problemer såsom overdreven angst, nedtrykthed, spekulationer, bekymringer og vrede. Oversat af Lone Østerlind

17 IIP Inventory of Interpersonal Problems Målgruppe: Voksne SCORING: Internet Prøvetid: Ca. 15 min. MSCEIT Mayer-Salovey-Caruso EmotionAl Intelligence Test Målgruppe: Fra 17 år Scoring: Internet Prøvetid: Ca. 35 min. A-MATERIALE/certificerede Leonard M. Horowitz John D. Mayer, Peter Salovey og David R. Caruso Måling af sociale og interpersonelle problemer Objektiv måling af emotionel intelligens IIP er blandt de første og mest toneangivende test til måling af sociale og interpersonelle problemstillinger. Testen er god til udredning og diagnosticering af psykiske problemstillinger/ lidelser, hvor det interpersonelle er en relevant komponent (fx personlighedsforstyrrelse eller social fobi). Desuden er den velegnet til effektmåling af intervention. Udsagnene i testen besvares på en fempunkts Likert-skala, hvor testpersonen skal tage stilling til, hvor plagsomt et givent interpersonelt problem er. IIP findes i tre længder. Det anbefales at bruge IIP 64, som er en forkortet udgave af den oprindelige udgave. Den måler de to centrale dimensioner og otte subskalaer. Denne udgave er både simpel og hurtig at administrere og har en høj differentieringsgrad. Den bruges oftest i klinisk praksis til det nuancerede interpersonelle billede. Resultatet giver mulighed for at vurdere, om et individ er tilstrækkelig belastet af interpersonelle problemer til at retfærdiggøre behandling eller coaching, og til at vurdere effekten af intervention. Derudover kan man se, hvilke interpersonelle problemer der er mest fremherskende for den enkelte person, når man kontrollerer for personens generelle psykiske belastningstilstand. IIP er normeret i Danmark på et tilfældigt og relativt repræsentativt sample på 220 personer. Testen administreres og scores nemt i Hogrefe Psykologisk Forlags Testportal. Oversat af Stig Poulsen. MSCEIT er en færdighedsbaseret test, der måler emotionel intelligens. Det vil sige, at den måler, hvor godt testpersoner løser opgaver og emotionelle problemer, i stedet for at spørge til, hvordan de selv vurderer deres emotionelle færdigheder og kompetencer. MSCEIT er udviklet på baggrund af flere års forskning og viden om emotionel intelligens. Testen er empirisk underbygget og måler den toneangivende firefacet-model for emotionel intelligens. Testen består af 141 opgaver, der giver indsigt i, hvordan man løser problemer med og om emotioner. MSCEIT har fire analyseniveauer: Det overordnede niveau Total EIQ er det højeste abstraktionsniveau for emotionel intelligens. Domæneniveauet er en underopdeling og differentiering af den Totale EIQ i form af en henholdsvis Erfaret emotionel intelligens og Strategisk emotionel intelligens. Facetniveauet i MSCEIT er en afspejling af den toneangivende fire-facetmodel for strukturen for emotionel intelligens. Dette analyseniveau kombinerer høj præcision med høj detaljeringsgrad. De fire facetter består af: Opfattelse af emotioner, Anvendelse af emotioner, Forståelse af emotioner samt Håndtering af emotioner. Delprøveniveauet i MSCEIT er det laveste abstraktionsniveau og viser mangfoldigheden i emotionel intelligens. Den danske udgave af MSCEIT med danske normer administreres og scores i Hogrefe Psykologisk Forlags Testportal. Man kan også anvende den klassiske papir-blyant-test, hvis man ønsker det. Oversat af Søren Søgaard og Peter V. W. Hartmann

18 Intensitet (I) Problem (P) Af Sheila Eyberg, Ph.D Opgørelsesark Råscore 1-17 Råscore Råscore total T-score* Over cutoff** * Beregning af T-score, se Appendix C og D i manualen ** T-score > 60 markeres med Problem Intensitet Adapted and reproduced by speciel permission of the Publisher, Psychological Assessment Resources, Inc., North Florida Avenue, Lutz, Florida 33549, from the Eyberg Child Behavior Inventory by Sheila Eyberg, Ph.D., Copyright 1998, 1999, by PAR, Inc. Further reproduction is prohibited without permission of PAR, Inc. Oversat og produceret med særlig tilladelse fra Forlaget Psychological Assessment Resources, Inc.,16204 North Florida Avenue, Lutz, Florida, fra the Eyberg Child Behavior Inventory af Sheila Eyberg, Ph.D., Copyright 1998, 1999 ved PAR, Inc. Yderligere reproduktion er ikke tilladt uden tilladelse fra PAR, Inc. Af Sheila Eyberg, Ph.D Spørgeskema og opgørelsesark Informationer om barnet/den unge Navn: Køn: Alder: Informationer om personen der beskriver barnet/den unge Navn: Relation til barnet: Dato: På de følgende sider vil du se 36 udsagn, som beskriver børns/unges adfærd. For hvert udsagn skal du (A) sætte et kryds ved det tal, der svarer til hvor ofte adfærden på nuværende tidspunkt forekommer hos dit barn, og (B) sætte et kryds ved enten ja eller nej afhængigt af, om denne adfærd på nuværende tidspunkt opleves som et problem for dig. Eksempel: Hvis du vil svare sjældent til følgende udsagn: Aldrig Sjældent Af og til Ofte Altid Ja Nej Nægter at spise grøntsager Sæt kun kryds i EN boks, og svar venligst på alle spørgsmål. UNDGÅ AT SLETTE! Hvis du har brug for at slette et svar, sæt da en cirkel i det ukorrekte svar og sæt et nyt kryds i det korrekte. Adapted and reproduced by speciel permission of the Publisher, Psychological Assessment Resources, Inc., North Florida Avenue, Lutz, Florida 33549, from the Eyberg Child Behavior Inventory by Sheila Eyberg, Ph.D., Copyright 1998, 1999, by PAR, Inc. Further reproduction is prohibited without permission of PAR, Inc. Oversat og produceret med særlig tilladelse fra Forlaget Psychological Assessment Resources, Inc.,16204 North Florida Avenue, Lutz, Florida, fra the Eyberg Child Behavior Inventory af Sheila Eyberg, Ph.D., Copyright 1998, 1999 ved PAR, Inc. Yderligere reproduktion er ikke tilladt uden tilladelse fra PAR, Inc. SRS Social Responsiveness Scale John N. Constantino Vurdering af sociale kompetencer Målgruppe: 4-18 år Prøvetid: min. C-materiale ECBI Eyberg Child Behavior Inventory Sheila Eyberg Vurdering af adfærdsmæssige problemer hos børn og unge Målgruppe: 2-16 år Prøvetid: 5-10 min. C-materiale SRS er et standardiseret spørgeskema med 65 spørgsmål. Det vurderer et barns sociale kompetencer, som de kommer til udtryk i samspillet med andre. Testen er inddelt i fem hovedområder, der dækker fem sociale kompetenceområder: Social bevidsthed og forståelse af sociale signaler Social kognition og tolkning af sociale signaler Social kommunikation og evnen til at indgå i et meningsfyldt og normalt socialt samvær Social motivation og lysten til at indgå i sociale sammenhænge Stereotyp adfærd og uvilje over for forandring. SRS er både egnet til at identificere svækkelser i sociale kompetencer og til at identificere og beskrive de sociale problemer, som man finder hos børn med autisme, autismespektrumforstyrrelser eller andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Den kan desuden bruges til testning af børn med mulig ADHD samt børn, der er prægede af angst, depression eller ekstrem generthed. Alle udsagnene er umiddelbart forståelige og er lette at tage stilling til. Hvert udsagn scores på en fire-punktsskala og håndscores nemt. Testen kan også bru ges positivt til at bekræfte velfungerende sociale kompetencer og som værktøj til at styrke barnets trivsel og sociale ressourcer. Den engelske manual er inkluderet i et komplet sæt. SRS har amerikanske normer baseret på svar fra mere end 1600 børn i alderen fire til 18 år. ECBI har til formål at vurdere adfærdsmæssige forstyrrelser hos børn, som de kommer til udtryk i barnets hjemlige miljø og i samspillet med andre, eksempelvis søskende og kammerater. Adfærdsmæssige forstyrrelser består af en bred vifte af adfærd, fra klynken og modvillighed til trodsighed, aggressivitet og impulsivitet, og er blandt de mest udbredte årsager til, at mindre børn henvises til psykologisk behandling. Undersøgelsen er et vigtigt element i den overordnede forståelse af en række almindeligt forekommende og væsentlige psykiske lidelser i barn- og ungdom. Testen har et forebyggende sigte, fordi resultatet kan være med til at indikere, hvilke børn der kan have brug for hjælp til at overkomme deres vanskeligheder, så yderligere afdækning og eventuel behandling kan iværksættes i tide. Testen består af 36 udsagn, der repræsenterer problemadfærd, som i en eller anden grad er typisk for alle børn men netop hyppigheden og sværhedsgraden, samt i hvilken udstrækning barnets forældre oplever adfærden som problematisk, er udslagsgivende i forhold til at skelne mellem normal og afvigende adfærd. ECBI er hurtig og nem at score manuelt. For hvert udsagn skal forælderen tage stilling til, hvor ofte adfærden forekommer, samt om adfærden opfattes som et problem. Testen består af et sammenlagt svar- og opgørelsesark, hvor hyppigheden opgøres på en skala fra 1-7, og spørgsmålet om, hvorvidt adfærden er problematisk, besvares med ja/nej. ECBI spørgeskema/opgørelsesark er på dansk. Manualen er på letforståeligt engelsk. ECBI har amerikanske normer, der er baseret på ca. 800 børn og unge i alderen 2 til 16 år, hvor alle alderstrin og køn er ligeligt repræsenteret. + + Oversat af Charlotte Horsted og Mette Birk-Olsen. ECBI EYBERG CHILD BEHAVIOR INVENTORY = > = > ECBI EYBERG CHILD BEHAVIOR INVENTORY Oversat og bearbejdet i samarbejde med Center for Hjerneskade. Varenr

19 Sådan er jeg Pirjo Ouvinen-Birgerstam Vurdering af elevers selvopfattelse m.m. Målgruppe: klasse /computer Prøvetid: 30 min. C-materiale FAST Family System Test Thomas Gehring Vurdering af familierelationer Målgruppe: Familier Prøvetid: 5-10 min. Et barns selvværd og selvopfattelse er nøglen til og fundamentet for dets udvikling og læring. Sådan er jeg er et evalueringsværktøj udviklet med henblik på at vurdere selvopfattelsen inden for en række domæner hos børn og unge. Materialet kan anvendes som screeningsmetode, hvis man har brug for at vurdere, hvordan eleverne har det med sig selv og deres omgivelser, og hvordan de oplever deres egen formåen og/eller i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lærer-elevsamtaler. Materialet er meget brugervenligt og består af et spørgeskema for 7-10-årige og et spørgeskema for årige. Spørgeskemaet er inddelt i fem områder, der hvert bidrager til en vurdering af, hvordan eleven oplever sig selv i sin verden. Sådan er jeg er afprøvet på mere end 1500 elever i folkeskolen. Oversat fra svensk og bearbejdet af Bo Jørgensen og Leif Grieffelde. FRT-C Family Relations Test children s version Eva Bene Kortlægning af børns oplevelse af deres familierelationer FRT-C er en projektiv test til nærmere kortlægning af familierelationer. Formålet er at afdække, hvordan barnet opfatter relationerne i sin familie, og hvilke følelser der knytter sig hertil. Selve testen består af to sæt kort ét med familiemedlemstyper og ét med en række udsagn, der skal placeres på de relevante familiemedlemmer. Testmaterialet kan for eksempel bruges i forbindelse med familieterapi. Testen er på engelsk. Målgruppe: 3-15 år Prøvetid: min. B-materiale FAST-testen henvender sig til alle, der beskæftiger sig terapeutisk, klinisk eller forskningsmæssigt med børn og familier. FAST tegner et billede af familiens struktur i tre situationer den typiske, den ideale og i konflikt. Et familiemedlem eller flere i fællesskab bruger testens 12 træfigurer og 18 træklodser til at stille familien op på et bræt med ni gange ni felter. Opstillingerne scores kvantitativt i forhold til, hvor tæt på hinanden familiemedlemmerne står på brættet, og hvor stor højdeforskellen mellem dem er. Derudover inddrages familiemedlemmernes kvalitative opfattelser af situationerne via en række opfølgende spørgsmål til hver opstilling. FAST tager mellem et kvarter og en times tid at administrere. Testen kan tages af børn fra omkring skolestart. FAST kan anvendes både individuelt og som gruppetest eller i kombinationer af begge dele. For børn kan opstillingen af træfigurer være en engagerende måde at udtrykke noget om deres families relationer på. Og for familien kan den fælles opstilling og drøftelserne undervejs og i det efterfølgende interview være en indsigtsskabende proces i sig selv. For fx en familieterapeut kan såvel testresultaterne som observation af processen og familiemedlemmers spontane kommentarer være en værdifuld kilde til information. FAST er baseret på systemisk teori. Den er ikke normbaseret, men har gennemgået en omfattende psykometrisk validering. Oversat af Christian Aarestrup-Michaelsen

20 Af Richard R. Abidin, Ed.D. Dato: INFORMATIONER OM FORÆLDEREN Navn: Køn : Civilstand: Relation til barnet: INFORMATIONER OM BARNET Navn: Fødselsdato: Køn : Fødselsdato: Dette spørgeskema indeholder 120 udsagn, som omhandler dig og dit barn. Du bedes læse udsagnene grundigt igennem, og for hvert udsagn sætte en ring om det svar, du synes passer bedst på netop din situation. ME = MEGET ENIG E = ENIG VI = VED IKKE U = UENIG MU = MEGET UENIG Hvis ingen af svarene er i fuldstændig overensstemmelse med din situation, skal du sætte ring om det udsagn, som kommer tættest på. Din umiddelbare indskydelse er som regel den rigtige. Eksempel: ME E VI U MU Sæt kun ring om ét svar skulle du komme til at svare forkert, sæt da et kryds over dette svar, og dernæst en ring om det rigtige. Eksempel: ME E VI U MU Adapted and reproduced by special permission of the Publisher, Psychological Assessment Resources, Inc., North Florida Avenue, Lutz, Florida 33549, from the Parenting Stress Index by Richard R. Abidin, Ed.D. Copyright 1990, 1995 by PAR, Inc. Further reproduction is prohibited without permission of PAR, Inc. Udgives i Danmark af Hogrefe Psykologisk Forlag A/S. HOGREFE PSYKOLOGISK FORLAG SEE Social Emotional Evaluation Elisabeth Wiig Vurdering af sociale færdigheder Målgruppe: 6-12 år Prøvetid: min. B-materiale PSI Parenting Stress Index Richard A. Abidin Identificering og vurdering af (potentielle) problemområder mellem barn og forældre Målgruppe: Forældre Prøvetid: min. C-materiale SEE er en normbaseret test, som evaluerer aspekter af social og emotionel forståelse. De evner og færdigheder, der undersøges ved hjælp af SEE, hører til de funktioner, som indgår i begrebet socio-emotionel kompetence. SEE er ideel til at identificere sociale og følelsesmæssige dysfunktioner hos børn; herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder og forskellige adfærdsforstyrrelser (ADHD, ODD og CD). Stimulusmaterialet består af billeder, der viser børn og voksne med almindelige følelsesmæssige reaktioner og i typiske sociale situationer, børn ofte møder i hjem, skole og SFO. Der er desuden en cd med dialog til scenarierne for de to sidste delprøver for at sikre, at de auditive stimuli administreres konsistent. SEE omfatter fire kernedelprøver, en supplerende delprøve og et spørgeskema om socio-emotionel kompetence. SEE spørgeskema vurderer generel socio-emotionel kompetence. Man beder dels forældrene og dels en lærer, pædagog eller specialist, der kender barnet godt, om at udfylde spørgeskemaet. Dette giver mulighed for at sammenligne opfattelsen af barnets socio-emotionelle kompetence i hjemmet med opfattelsen heraf i et undervisningsmiljø eller andet miljø uden for hjemmet, hvor man arbejder med barnet på en daglig basis. Spørgeskemaet kan også bruges som et hurtigt screeningsværktøj til at vurdere nødvendigheden af at administrere hele testen og til at bekræfte testresultater. SEE er normeret på over 800 amerikanske børn. PSI er udviklet til at identificere stressfyldte områder i familier på et tidligt tidspunkt og er derfor velegnet til brug for professionelle, som arbejder med udsatte børn og deres familier. Den kan også bruges forebyggende i familier, som ved første øjekast er velfungerende. Testen består af 120 udsagn, som besvares af forælderen. Forælderen skal for hvert udsagn tage stilling til, hvor enig han/hun er med indholdet i udsagnet. Udsagnene handler både om, hvordan barnet opfører sig, hvordan forældrene reagerer, samt om, hvordan familien fungerer som helhed. PSI er derfor velegnet til at lokalisere potentielle problemområder. Børnedomænet er opdelt i seks subskalaer: Distraktion/hyperaktivitet, Tilpasningsevne, Belønning af forælder, Krævende, Sindsstemning/humør samt A ccept. Forældredomænet er opdelt i syv subskalaer: Kompetence, Isolation, Tilknytning, Helbred, Begrænset af forældrerolle, Depression samt Ægtefælle. I forældredomænet handler alle udsagnene om forælderen selv og hans/hendes forhold til barnet. Det kan fx være, at forælderen føler, at der ingen positiv respons er fra barnet, at barnet har begrænset ham/hende som individ, eller at han/hun ikke slår til som forælder. I alle tilfælde er PSI et godt sted at starte, hvis man vil undersøge, hvilke områder der bør fokuseres på i en evt. intervention. Testen har amerikanske normer, som er baseret på svar fra 2633 mødre til børn i alderen 1 måned til 12 år og 200 fædre til børn i alderen 6 måneder til 6 år. Spørgeskema, profilark og svarark er på dansk og er udformet i et praktisk alt-i-et-format. Manualen er på engelsk. PARENTING STRESS INDEX Oversat af Jens Richardt Jepsen og Dorte Gottlieb. Faglig konsulent: Jente Andresen

fra Hogrefe Psykologisk Forlag

fra Hogrefe Psykologisk Forlag skolekatalog fra Hogrefe Psykologisk Forlag Læsning Stavning Matematik Nat 205 Natur/Teknik Træningsmaterialer Sociale kompetencer Udvikling Læsning Stavning Matematik Natu INDHOLD Indhold Hogrefe Psykologisk

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere

Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere PROJEKTRAPPORT Den mentale helse og trivsel i skolen hos unge fra traumatiserede flygtningefamilier sammenlignet med unge indvandrere

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov af Jørn Nielsen Søren Langager Lotte Hedegaard-Sørensen Hanne Forsberg Videns arbejdsgruppe Nedsat af Undervisningsministeriet Marts

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

DANSK MANUAL. 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd. Vejledning til administration og scoring

DANSK MANUAL. 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd. Vejledning til administration og scoring DANSK MANUAL 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd Vejledning til administration og scoring Marit Korkman Bjørn Kadesjö Anegen Trillingsgaard Katarina Mickelsson Lars-Olof

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET

GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET GUIDE TIL GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGSARBEJDET Indholdsfortegnelse Guide til guiden Behandlingsindsats indenfor det autistiske spektrum Udviklingspsykologi Anerkendende/værdsættende samtaler Mentalisering

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni

REFERENCEPROGRAM. for skizofreni REFERENCEPROGRAM for skizofreni 2004 Sekretariatet for Referenceprogrammer - SfR REFERENCEPROGRAM for skizofreni Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af SfR Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning af Camilla Brørup Dyssegaard Michael Søgaard Larsen Bente Maribo Hald Dansk Clearinghouse

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Sociolog Susanne Aaen (aaen@cancer.dk) & PhD. Gert Allan Nielsen (gnielsen@cancer.dk) Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

Nordens børn Tidlige indsatser for børn og familier. Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Tidlige indsatser for børn og familier. Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Tidlige indsatser for børn og familier Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Børn Tidlige indsatser for børn og familier

Læs mere