TestKATALOG. fra Hogrefe Psykologisk Forlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TestKATALOG. fra Hogrefe Psykologisk Forlag"

Transkript

1 TestKATALOG fra Hogrefe Psykologisk Forlag g ADHD Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer

2 Hogrefe Psykologisk Forlag A/S Kongevejen Virum Åbningstider Mandag-torsdag Fredag Grafisk design og tilrettelæggelse: Vibeke Sørensen Fotografier: Mikkel Mortensen/Yellows ApS samt Jon Norddahl/Norddahl & Co.ApS Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S, 2015 Redaktionen afsluttet februar 2015 Alle priser er ekskl. moms Der tages forbehold for fejl og prisændringer KLASSIFIKATIONer Katalogets testmaterialer er forsynet med A, B, C eller D, som angiver, hvilke faglige forudsætninger der kræves for at anvende den enkelte test: A: Psykologer, cand.pæd.-er og certificerede brugere B: Speciallærere, logopæder, ergoterapeuter m.fl. C: Lærere D: Pædagoger Tlf

3 Indhold Intelligens og kognitive funktioner Personlighedsvurdering Udviklingsvurdering sociale og emotionelle kompetencer klinisk-diagnostiske vurderinger Alfabetisk oversigt

4 CADL-2 Communication Activities of Daily Living-2 Audrey Holland, Carol Frattali og Davida Fromm MÅLGRUPPE: Voksne SCORING: Manuel Prøvetid: Ca. 30 min. RIAS Reynolds Intellectual Assessment Scales Cecil R. Reynolds og Randy W. Kamphaus MÅLGRUPPE: år SCORING: Manuel Prøvetid: min. Vurdering af kommunikative problemer hos hjerneskadede Vurdering af intelligens CADL-2 er en individuelt administreret test til afdækning af dagligdags kommunikative færdigheder hos voksne med neurologiske lidelser, der giver kommunikationsbesvær. Testen tager omkring 30 min. at administrere og måler syv forskellige områder: Sociale interaktioner Afvigende adfærd Kontekstuel kommunikation Sekventielle forhold Nonverbal kommunikation Læsning, skrivning og anvendelse af tal Humor/Metaforer/Absurditet. Disse syv områder lægges sammen til en samlet score for dagligdags kommunikationsevne. CADL-2 er særlig velegnet til at give indblik i patienters evne til at klare sig gennem de kommunikative udfordringer, som de kan opleve i forbindelse med dagligdags gøremål. Testen er oversat og adapteret til det danske marked, og der er indsamlet danske normer til validering af den danske version. Oversættelse og tilpasning af testen er foregået i samarbejde mellem Lone Myhlendorph og Hogrefe Psykologisk Forlag A/S. RIAS er udviklet specielt med henblik på at vurdere, hvad man kan kalde ren intelligens. Dvs. at RIAS måler den generelle intelligensfaktor og dens to primære faktorer: verbal og nonverbal intelligens. Disse to faktorer er nært beslægtede med de centrale intelligensbegreber krystalliseret og flydende intelligens. Fælles for de fire delprøver i RIAS er, at de måler evnen til at ræsonnere og løse problemer. De to er verbale og de to nonverbale. Desuden er der to delprøver til måling af hukommelse. Man kan opnå et mål for generel intelligens, verbal intelligens, nonverbal intelligens samt et mål for hukommelsesfunktionen. Det er de samme delprøver, der gives til alle uanset alder. Man kan derfor følge ændringer i en persons kognitive formåen over hele livsforløbet. Testen er nem at score, og vejledningen rummer præcise scoringsinstruktioner og eksempler. RIAS er adapteret til danske forhold og har danske normer fra 984 børn, unge og voksne. Nogle af de væsentligste fordele ved RIAS er, at den er tids- og pladsbesparende, og at den kan bruges under hele livsforløbet. Derudover korrelerer den med andre mål for intelligens, er nem at administrere og score, kan korreleres med hukommelsesfærdigheder, er uafhængig af motorisk koordinering, visuomotorisk hastighed og læsefærdigheder og opleves som spændende af testpersoner i alle aldre. RIST Reynolds Intellectual Screening Test RIAS har en screeningsversion, RIST, der kun består af de to delprøver: Gæt Hvad og Hvad Passer Ikke. RIST giver også et generelt IQ-mål med høje korrelationer med Wechsler-prøverne. RIST kan købes separat. Oversat af Henny Thomsen. 2 3

5 TOMAL-2 TEST OF MEMORY AND LEARNING-2 Cecil R. Reynolds og Judith K. Voress MÅLGRUPPE: 5-59 år SCORING: Manuel Prøvetid: min. BRIEF-V Behaviour Rating Inventory Of Executive function Voksne Robert M. Roth, Peter K. Isquith og Gerard A. Gioia Målgruppe: år SCORING: Manuel/computer Tid: min. Vurdering af hukommelsesfunktioner HOS BØRN OG VOKSNE TOMAL-2 er den mest omfattende test til vurdering og analyse af hukommelsesfunktioner. Den kan anvendes til vurdering af såvel generelle som specifikke hukommelsesfunktioner. TOMAL-2 består af otte primære delprøver, seks supplerende delprøver samt to delprøver. Der kan beregnes et overordnet mål for hukommelse samt to overordnede kerneindeks: Verbal hukommelse og Nonverbal hukommelse. Der kan desuden udregnes seks supplerende indeks omfattende Opmærksomhed/koncentration, Sekventiel hukommelse, Fri hukommelse, Associativ hukommelse, et særligt indeks for Indlæring med delprøver med gentagne forsøg, som giver mulighed for at lave en indlæringskurve, samt et indeks for Verbal forsinket genkaldelse. TOMAL-2 er velegnet til at undersøge børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, traumatiske hjerneskader, neurologiske sygdomme, ADHD samt alvorlige emotionelle forstyrrelser. TOMAL-2 er let at administrere, og den danske vejledning rummer en del teoretisk information om hukommelsesfunktioner. De amerikanske normer er baseret på 1900 børn, unge og voksne i alderen 5-59 år. Testens validitet og gode psykometriske egenskaber er veldokumenteret. Oversat af Jente Andresen, Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Vurdering af eksekutive Funktioner via selvrapportering og pårørende/venner BRIEF-V er et standardiseret spørgeskema til vurdering af eksekutive funktioner hos voksne. Det omfatter to spørgeskemaer med 75 udsagn i hvert. Det ene er et selvrapporteringsskema, mens det andet skal besvares af én, der kender klienten og dennes hverdag godt. BRIEF-V er velegnet til vurdering af voksne med eksekutive vanskeligheder, fx voksne med indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelse, demens, let kognitiv svækkelse, multipel sklerose, traumatisk hjerneskade, epilepsi, skizofreni, depression samt ADHD. Udsagnene er grupperet i ni forskellige skalaer baseret på såvel empiri som teori. De ni skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutiv funktion, indgår i tre overordnede kliniske indeks. Adfærdsregulering omfatter skalaerne: Impulshæmning, Fleksibilitet, Emotionel kontrol og Selvmonitorering. Metakognition omfatter skalaerne: Initiering, Arbejdshukommelse, Planlægning/organisering samt Organisation af materialer. Generel eksekutiv funktion omfatter alle de kliniske skalaer. Der er desuden tre validitetsskalaer: Skala for inkonsistens, Skala for negativitet samt Skala for usædvanlige besvarelser. De amerikanske normer er fra 2005 og baseret på 2430 besvarelser. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret. BRIEF-V sælges med den amerikanske manual, der bl.a. giver en teoretisk indføring i eksekutive funktioner samt profiler for forskellige diagnostiske grupper. Både børne- og voksenskemaerne er oversat af Marianne Bengtsson, Dorte Gottlieb, Jens Richardt Jepsen og Maria Michel. Bearbejdet af Jente Andresen. 4 5

6 BRIEF-serien til børn og unge BRIEF: G. A. Gioia, P. K. Isquith, S. C. Guy og L. Kenworthy BRIEF-F: G. A. Gioia, K. A. Espy og P. K. Isquith BRIEF-SR: S. C. Guy, P. K. Isquith og G. A. Gioia Vurdering af eksekutive funktioner hos børn og unge MÅLGRUPPE: 2-5 år/5-18 år/11-18 år Tid: min. SCORING: Manuel/computer A-materialE SON-R 2½-7 Snijders-Oomen Nonverbal Intelligence Testrevised P. J. Tellegen, M. Winkel, B. J. Wijnberg-Williams og J. A. Laros Nonverbal intelligensvurdering af førskolebørn MÅLGRUPPE: 2½-7 år Tid: ca. 50 min. SCORING: Manuel/computer BRIEF-serien er i særlig grad egnet til vurdering af eksekutive problemer hos børn og unge med indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, traumatisk hjerneskade, udviklingsforstyrrelser, depression samt neurologiske, psykiatriske og medicinske tilstande. Hvert skema omfatter hver udsagn om barnets adfærd i dagligdagen. Udsagnene indgår i en række kliniske skalaer, der måler forskellige aspekter af eksekutive funktioner, bl.a. Impulshæmning, Fleksibilitet og Arbejdshukommelse. Derudover indeholder skemaerne to til tre validitetsskalaer. De kliniske skalaer kombineres til bredere indekser, blandt andet Adfærdsregulering og Metakognition, samt et overordnet indeks: Generel eksekutiv funktion. Skalaerne Arbejdshukommelse og Impulshæmning er klinisk anvendelige til differentiering af diagnostiske undergrupper inden for gruppen opmærksomhedsforstyrrelser. Normerne er amerikanske og baseret på en stor demografisk repræsentativ gruppe forældre, lærere og børn. Kvaliteten af validitet og reliabilitet for både indeks og skalaer er veldokumenteret. Vejledningerne er oversat til dansk og indeholder både teoretisk indføring i eksekutive funktioner og profiler for forskellige diagnostiske grupper. Til serien fås et amerikansk scoringsprogram, der kan lette scoring og fortolkning. SON-R kan administreres og besvares både nonverbalt og med verbal instruktion. Hver delprøve indledes med en demonstration af en opgave, hvor barnet får en tilbagemelding om, hvorvidt svaret er korrekt. Testen består af seks delprøver, der overordnet set måler nonverbal problemløsning (flydende intelligens) inden for områderne abstrakt og konkret ræsonneren, visuel perception og visuospatial forståelse. De tre første delprøver danner Ræsonneringsskalaen og de tre sidste Handleskalaen. Man kan beregne et indeksmål for hver skala samt en total IQ. SON-R er særlig velegnet til vurdering af intelligensudviklingen hos børn med sprog-, tale- og høreproblemer, autistiske børn, børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, tosprogede børn samt udviklingshæmmede børn og voksne. Vejledningen er oversat til dansk og indeholder udførlige og lettilgængelige in struktioner til både den nonverbale og den verbale instruktion. Testmaterialet er solidt og derfor velegnet til småbørn, og det er let at håndtere. Normerne er baseret på 1100 hollandske børn. Validitet og reliabilitet er veldokumenteret. SON-R kan scores ved hjælp af et computerprogram, der følger med testen. Oversat af René Juhl og bearbejdet af Jente Andresen. 6 7

7 CNT Contingency Naming Test MÅLGRUPPE: 7-15 år SCORING: Manuel TID: min. VISUELLE GESTALTER Målgruppe: Voksne Prøvetid: Ca. 90 min. P. Anderson, V. Anderson, E. Northam og H.G. Taylor Ruth Andersen Vurdering af eksekutive funktioner og kognitiv fleksibilitet Vurdering af visuospatial indlæring og hukommelse CNT er udviklet til at teste skolebørns evne til at lægge en strategi for problemløsning, forfølge den og om nødvendigt også skifte den ud. Sidstnævnte anses for at være et udtryk for kognitiv fleksibilitet. Det eksekutive funktionsniveau, som barnet befinder sig på, er afgørende for, hvor godt barnet er i stand til at klare sig i indlæringsmæssige og sociale sammenhænge. Materialet består af et opgaveark med en række figurer i forskellige former, farver og størrelser. Forskellige strategier kan anlægges for barnets vej gennem figurerne. CNT har normer baseret på 381 australske, canadiske og amerikanske skolebørn i alderen 7-15 år. Vejledningen er oversat og bearbejdet til dansk af Käte Vincent From og redigeret af Anne Vibeke Fleischer. Visuelle Gestalter er en visuelt baseret indlærings- og hukommelsestest, der tager udgangspunkt i fire figurer, der består af en klassisk geometrisk figur med fire supplerende gestalter. Testen består af en umiddelbar reproduktion og en forsinket reproduktion. Der findes desuden tre parallelle versioner for gentagne testninger af samme person. Testen opgøres både kvantitativt ved at se på, hvor mange gestalter der ikke blev reproduceret, og kvalitativt ved at se på, hvilke fejltyper den testede typisk laver. Den danske Visuelle Gestalter er udviklet af psykolog Ruth Andersen og har normmateriale på årige. Tower of London William C. Culbertson og Eric A. Zillmer Vurdering og screening af eksekutive funktioner Målgruppe: 7-80 år SCORING: Manuel tid: min. B-materiale RCFT Rey Complex Figure Test and Recognition Trial John E. Meyers og Kelly R. Meyers Vurdering af eksekutive og visuospatiale funktioner og hukommelse Målgruppe: 6-89 år Prøvetid: 45 min. TOLDX testen er et instrument til vurdering af eksekutive funktioner i forbindelse med kompleks problemløsning hos børn og voksne. Testen måler blandt andet evnen til at analysere problemer og tilrettelægge problemløsning. Den anses for at være sensitiv for visse typer af skader i frontallapperne og kan sammen med anden information bruges i forbindelse med diagnostiske udredninger af børn, unge og voksne med tegn på eksekutive vanskeligheder. TOLDX indeholder 10 opgaver af stigende sværhedsgrad. Testen opgøres på otte scoringsvariable: Antal flytninger, antal korrekte, antal regelbrud, stimulus-bundethed samt en række mål for temporal effektivitet. I vejledningen gives information om, hvordan man tolker de forskellige scores, samt en række caseeksempler. Normmaterialet er udvidet i TOLDX udgaven af TOL. Der er desuden kliniske normer for børn med ADHD og patienter med Parkinsons. Testen er på engelsk. RCFT er en nyere udgave af den inden for neuropsykologien meget anvendte Complex Figure Test (CFT), også kendt som Reys figur. Testen vurderer konstruktionelle færdighe der og visuospatial hukommelse. Den er derudover god til at vurdere eksekutive vanskeligheder hos børn og er derfor et vigtigt instrument ved undersøgelse af børn med ADHD. Testen kan diskrimi nere mellem hjerneskadede patienter og normale kontrolpersoner og kan skelne effektivt mellem hukommel sesproblemer og dårligere præ stationer, der skyldes motoriske vanskeligheder. En delig kan den skelne mellem hukommelsesbesværede patienter, der kan klare sig i eget hjem, og dem, der ikke kan. Testen anvendes også til diagnostik af psykiatriske patienter. Testen er på engelsk. 8 9

8 Kendte Ansigter Kasper Jørgensen, Jette Stokholm og Asmus Vogel Vurdering af semantisk hukommelse Kendte ansigter måler semantisk hukommelse den form for hukommelse, som oftest forringes i den tidlige fase af Alzheimers sygdom. Det gælder kort og godt om at genkende personerne, der er afbildet. Personerne i testen har været stærkt eksponeret i billedmedierne i perioden fra ca , og der er nogenlunde lige mange personer fra hvert af periodens årtier. Testens brugbarhed over for personer under 60 år er ukendt, men den formodes at være sværere for yngre. Testmaterialet er sammensat, så det har en rimelig bredde med hensyn til, hvad personerne er kendt for, fordeling på begge køn samt folkelighed. Den endelige sammensætning af testen er foretaget af Jette Stokholm og Kasper Jørgensen i samarbejde med Selskabet Danske Neuropsykologer. Testen er kommet til verden i forbindelse med et større dataindsamlingsprojekt. Indsamlingen er lavet i samarbejde mellem neuropsykologer på Rigshospitalets Hukommelsesklinik, Hillerød Hospital og Glostrup Hospital. Datagrundlaget består af 63 personer uden kendte neurologiske eller psykiatriske lidelser samt uden somatiske lidelser, der kunne tænkes at have indvirkning på resultatet. Testmaterialet består af en booklet i kraftig kvalitet med farvefotos og scores nemt i hånden. Der følger en fyldestgørende vejledning med, der tillige indeholder en gennemgang af udviklingen og afprøvningen. MÅLGRUPPE: Fra 60 år Prøvetid: Ca. 30 min. TVPS-3 Test of Visual Perceptual Skills-3 Morrison F. Gardner Vurdering af visuelt perceptuelle færdigheder og kompetencer Målgruppe: 4-18 år Prøvetid: min. C-materiale TVPS-3 er et værktøj til vurdering af mange aspekter af vi suel perception hos børn og unge, og testen er derfor særlig velegnet til i detaljer at vurdere styrker og svagheder på dette område. Testen har ingen tidsgrænse. TVPS-3 er i særlig grad god til børn og unge med kommunikationsproblemer, fordi opgaverne kan besvares gennem udpegning. Testen består af skalaerne: Visuel diskrimination, Visuel hukommelse, Spatiale relationer, Formkonstans, Visuel sekventiel hukommelse, Figur-grund og Visuel lukning (closure). Normerne er baseret på over 2000 amerikanske børn. Testen er på engelsk. TOVA Tests of Variables of Attention Lawrence M. Greenberg Vurdering af opmærksomheds- og impulskontrolprocesser Målgruppe: 4-80 år Scoring: Computer Prøvetid: år: 21,5 min. 4-5 år: 10,8 min. TOVA måler opmærksomhed og koncentration. Den er udviklet som en hjælp til screening, diagnosticering og monitorering af behandling af opmærksomhedsforstyrrelser og ADHD. TOVA giver mål for mange forskellige aspekter af visuel og auditiv op mærksomhed, bl.a. oversete stimuli, impulskontrol, reaktionstid, multiple og anticipatoriske responser samt en ADHD score, der er baseret på en sammenligning med en alders- og kønsspecifik ADHD gruppe. Programmet omregner automatisk til standardscores og danner en rapport, som også indeholder diagnostiske overvejelser og en grafisk gengivelse af resultaterne. TOVA kan køre på de fleste Windows-systemer. Yderligere information fås hos producenten. Hogrefe Psykologisk Forlag fører kun selve programmet. Brugere skal købe yderligere credits til at anvende TOVA direkte hos producenten, der også yder både klinisk og teknisk support

9 d2-testen Rolf Brickenkamp Målgruppe: 9-80 år /Internet Prøvetid: 5-10 min. DAPP-BQ Dimensional Assessment of Personality Pathology Basic Questionnaire W. John Livesly og Douglas N. Jackson Målgruppe: Fra 18 år Scoring: Internet Prøvetid: min. Opmærksomhed og koncentration Over for visuelle stimuli d2-testen er en ren koncentrations- og opmærksomhedstest i den forstand, at den stort set er uafhængig af intelligens. Den består af en enkel overstregningsopgave, som udføres under et betydeligt tidspres og kræver fuld opmærksomhed og intens koncentration. Testresultatet kan anvendes i mange sammenhænge, hvor ændringer i tempo, opmærksomhed og koncentration hører til symptomerne. I kliniske sammenhænge kan d2-testen blandt andet bruges til at diagnosticere kognitive problemer, hjerneskader og ADHD, men den kan også anvendes i andre sammenhænge som fx i forhold til depression, skizofreni og endda ordblindhed pga. den visuelle diskrimination. d2-testen kan endvidere anvendes ved vurdering af ældre bilister. d2-testen revideres løbende af den tyske forfatter og foreligger nu i 9. udgave, hvori der ud over et omfattende normmateriale fra Tyskland, Frankrig og USA også er inkluderet endnu en skala for koncentrationsevne, nemlig den såkaldte koncentrationsydelse. Den danske vejledning til d2-testen er et pragmatisk supplement til den omfattende tyske vejledning og indeholder en dansk administrations- og scoringsvejledning samt nationale normer baseret på 187 danskere i alderen 20 til 80 år. d2-testen findes også i en elektronisk udgave med udenlandske normer. Oversat af Uwe Molsen. måling og diagnosticering af personlighedsforstyrrelser DAPP-BQ-testen måler de forskellige personlighedsdimensioner, det er relevant at anvende og tale om i klinisk praksis. Forfatternes udgangspunkt er, at forskellen mellem psykopatologi og normalitet er kvantitativ snarere end kvalitativ. Med andre ord at psykopatologien faktisk er ekstreme sider af normaliteten, hvor nogle (ikke nødvendigvis alle) dimensioner af personligheden er unormalt forstærkede. Denne tilgang giver et mere nuanceret billede af personlighedsforstyrrelser ved at differentiere mellem forskellige variationer og udtryk af den samme personlighedsforstyrrelse, som den kommer til udtryk for den enkelte. Det giver en bedre forståelse for klienten og kan lette behandlingsplanlægningen. DAPP-BQ vurderer en række forskellige affektive, kognitive og interpersonelle karakteristika og kan med fordel kombineres med enten tungere klinisk diagnostiske test som PAI og MMPI-2 eller rene personlighedstest som NEO PI, afhængigt af formål. Med DAPP-BQ er det muligt at vurdere det fulde spektrum af personligheden, inklusive den normale personlighed. Derfor kan testen også bruges til at vurdere vigtige aspekter af personligheden på en ikke-klinisk population. DAPP-BQ består af 290 items, fordelt på 18 skalaer, som er samlet i fire domæner: Emotionel ustabilitet, Antisociale træk, Social undgåelse og Kompulsivitet. De danske normer er baseret på et lokalt pilotstudie af Sebastian Simonsen og Erik Simonsen, der sammen også har oversat testen

10 MMPI -2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 J.N. Butcher, J.R. Graham, Y.S. Ben-Porath, A. Tellegen, W.G. Dahlstrom, B. Kaemmer m. fl. Klinisk vurdering af personlighed og psykologiske egenskaber Målgruppe: Voksne Scoring: Computer Prøvetid: min. PAI Personality Assessment Inventory Leslie C. Morey Klinisk vurdering af psykologiske funktioner og psykopatologi Målgruppe: år /Internet Prøvetid: min. MMPI -2 er et struktureret spørgeskema til hjælp ved diagnosticering af personlighedsforstyrrelser og psykiatriske lidelser. MMPI -2 består af 567 spørgsmål, hvor hvert spørgsmål indgår i en eller flere af de mange skalaer. Som MMPI -2 foreligger p.t., indeholder den 10 kliniske basisskalaer med en lang række subskalaer, tillægsskalaer, validitetsskalaer samt 17 sæt af kritiske spørgsmål. De kliniske basisskalaer retter sig primært mod den tungere psykiatriske del som depression, skizofreni etc. Tillægsskalaerne er dannet for at hjælpe tolkningen af de kliniske basisskalaer og dække aspekter, som de kliniske skalaer i mindre grad dækker. Med indholdsskalaerne flyttes fokus i højere grad fra den tungere psykiatri til personlighedsforstyrrelser og almen personlighedsvurdering. Sammen med Rorschach anses MMPI -2 for at være best practice, når det gælder vurdering inden for psykiatrien og den kliniske psykologi i USA. MMPI -2 er normeret på 550 danske mænd og kvinder i alderen 18 til 88 år. Hertil kommer et mindre klinisk sample. Testen scores ved hjælp af Hogrefe Test System (HTS). Oversat af Dorte Herholdt Silver. Hogrefe Psykologisk Forlag samarbejder med et team af kliniske psykologer med et indgående kendskab til og kompetencer i brugen af MMPI -2. Kontakt Christian Møller Pedersen på for mere information om certificering. PAI er en omfattende klinisk test til evaluering af psykiske lidelser og personlighedsforstyrrelser. PAI er spørgeskemabaseret og består af 344 spørgsmål. Skalaerne er intuitivt forståelige og klinisk relevante, og testen er nem at administrere, bl.a. fordi spørgsmålene er korte og præcise. Det er fx en fordel i forhold til respondenter med dårlige læsefærdigheder eller danskkundskaber. De kliniske skalaer kan inddeles i 31 delskalaer med henblik på en differentieret analyse af den enkelte lidelse, tilstand eller disposition. De kliniske skalaer er Somatiske klager, Angst, Angstrelaterede forstyrrelser, Depression, Mani, Paranoia, Skizofreni, Borderlinetræk, Antisociale træk, Problemer med alkohol og Problemer med stoffer. De fem behandlingsovervejelsesskalaer er Aggression, Selvmordstanker, Stress, Manglende støtte og Behandlingsmodstand. De fire validitetsskalaer er Inkonsistens, Sjældne svar, Negativt indtryk og Positivt indtryk. De to interpersonelle skalaer er Dominans og Varme. PAI er afprøvet på over 1200 danskere. Der findes to sæt normer: En norm for voksne fra 21 år og opefter samt en norm for unge i alderen 16 til 20 år. Ungdomsnormerne er særlig nyttige, da der ikke findes ret mange kliniske test med deciderede ungdomsnormer. PAI kan enten administreres og scores i hånden eller på internettet. Scoringen er automatisk og derfor meget tidsbesparende. Oversat og bearbejdet af Henrik Skovdahl

11 KØBENHAVN GÖTTINGEN BERN WIEN PARIS OXFORD PRAG TORONTO CAMBRIDGE, MA AMSTERDAM STOCKHOLM NEO-PI-3 Neo Personality Inventory-3 klinisk version Paul T. Costa og Robert R. McCrea Vurdering af almene og kliniske personlighedsdimensioner Målgruppe: Voksne Scoring: Internet Prøvetid: min. SIFFM Structured Interview for the Five-Factor Model of Personality Timothy J. Trull og Thomas A. Widiger Vurdering af personlighed og personlighedsforstyrrelser Målgruppe: Fra 18 år Prøvetid: 60 min. NEO-PI-3 er en opdateret udgave af NEO PI-R, som er en af de bredest funderede personlighedstest på markedet. Den integrerer årtiers forskning i personlighed, og den bagvedliggende teori er den mest alment anerkendte inden for personlighedspsykologien. Testen opgør personlighed på fem dimensioner neuroticisme, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Hver dimension rummer seks facetter, som giver mulighed for en meget omfattende og præcis analyse af relevante områder af personligheden. Forskellen mellem NEO-PI-3 og den tidligere danske version består i forbedringer af 37 af spørgsmålene samt helt nye og opdaterede normer. Ændringerne kan synes små, og erfarne brugere af NEO PI-R vil uden problemer kunne skifte til den nye version. De er foretaget primært for at skabe en mere sprogligt tilgængelig testoplevelse for testpersonen. Samtidig tilfører de nye normer mere præcision alene gennem deres repræsentativitet og omfang. Alt i alt vil disse forbedringer i NEO-PI-3 give en bedre og mere pålidelig personlighedsmåling og en større anvendelighed af instrumentet. NEO-PI-3 består af 240 spørgsmål i den lange version af testen og 60 spørgsmål i NEO-FFI-3 (den korte version). Normerne er baseret på 1032 tilfældigt udvalgte personer og er indsamlet i NEO-PI-3 Paul T. Costa Vejledning - Klinisk Robert McCrae Scoringen af testen kan foregå både manuelt, manuelt/internet, samt udelukkende på internettet. Vi samarbejder med et team af kliniske psykologer, der gennem kurser og omfattende praksis har oparbejdet et indgående kendskab til og kompetencer i brugen af NEO PI. Teamet står på forlagets vegne for introduktionskurser og supervision (kun for NEO-PI-3 klinisk). Kontakt Christian Pedersen på for yderligere information. Varenr SIFFM er et semistruktureret interview med 120 spørgsmål til vurdering af den anerkendte og alment accepterede fem-faktor-model inden for personlighedspsykologi. SIFFM bygger på samme model, som kendes fra NEO PI, nemlig vurdering af funktionelle og dysfunktionelle personlighedstræk på fem overordnede domæner og 30 snævre facetter. SIFFM har en lidt anderledes tilgang til vurdering af fem-faktor-modellen, der fokuserer på først at identificere respondentens iøjefaldende træk og derefter vurdere, om disse træk er adaptive eller maladaptive i forhold til den sociale, professionelle og personlige kontekst, som vedkommende fungerer i. I forhold til NEO PI, som testen med fordel kan anvendes sammen med, har SIFFM den fordel, at den ud over de rent kvantitative scoringskriterier også giver væsentlige kvalitative informationer, ligesom den kan anvendes i situationer, hvor respondenten af forskellige grunde ikke selv kan læse spørgsmålene. Scoringen af de 30 facetter og fem domæner tager ca. 15 min. og giver en vurdering af, hvorvidt et træk er manifest, og i hvor høj grad det pågældende personlighedstræk er forbundet med noget maladaptivt. I modsætning til NEO PI tager SIFFM et mere klinisk afsæt. Vejledningen indeholder derfor langt mere omfattende og klinisk meningsfulde fortolkningsbeskrivelser, end det er tilfældet for NEO PI. Den danske udgave er oversat af flere af hinanden uafhængige psykologer med stor viden om fem-faktor modellen og stor praktisk erfaring med NEO PI-testen. Oversat og bearbejdet af Henrik Søndergaard i samarbejde med Henrik Skovdahl

12 RORSCHACH/RIAP Hermann Rorschach/John E. Exner Jr. vurdering af psykologiske funktioner og psykopatologi Målgruppe: Børn fra 5 år og voksne /computer Prøvetid: Varierende TAT Thematic Apperception Test Henry A. Murray vurdering af personlighed og interpersonelle relationer Målgruppe: Børn fra 10 år og voksne Prøvetid: Ca. 60 min. Rorschachs blækklatter er en af de mest anvendte psykologiske test gennem tiden overhovedet. Scoringen af testen er baseret på testpersonens respons på 10 unikke blækklatter. Testen kan bruges til at beskrive psykologiske funktioner inden for såvel normalområdet som det psykopatologiske område. Derfor kan den anvendes inden for en lang række områder. Rorschach-testen kan sige noget om den grundlæggende personlighedsstruktur og -dynamik samt give en vurdering af kognitive og følelsesmæssige funktioner. Hertil kommer, at testen er velegnet til at vurdere respondentens forsvarsmekanismer og copingstrategier. Testen har en lang tradition inden for dansk klinisk psykologi og indgår rutinemæssigt i det såkaldte Rapaport testbatteri, der ud over Rorschach også består af TAT og Ord-Associationsprøven. Testen kan anvendes på såvel børn (fra 5 år) som voksne. Rorschach-testen er kompliceret at score, og der har gennem årene været forskellige opfattelser af, hvordan den helt præcis skulle tolkes. Derfor er der udviklet et computerprogram RIAP til scoring og fortolkning af testen. RIAP bygger på Exners system og forhandles af Hogrefe Psykologisk Forlag. TAT er den mest udbredte projektive test inden for den såkaldte story-telling - tradition. Testen har en lang tradition inden for dansk klinisk psykologi og er velegnet til at belyse nogle af de psykologiske temaer, der er væsentlige for testpersonen, herunder vedkommendes behov, følelser og konflikter samt oplevelsen af egne interpersonelle relationer. Testen anvendes som oftest i forbindelse med klinisk psykologiske undersøgelser i en lang række sammenhænge. TAT vil typisk indgå rutinemæssigt i det såkaldte Rapaport testbatteri, der også består af Ord-Associationsprøven og Rorschach-testen. Trods sin fremskredne alder anvendes testen fortsat ofte både i Danmark og i udlandet, typisk i forbindelse med udredningsopgaver og som led i et behandlingsforløb. TAT består af 31 billeder, som testpersonen skal fortælle en historie ud fra. En lignende test (CAT: Children s Apperception Test) er lavet til børn med et billedmateriale, der anses for mere anvendeligt over for testpersoner under 10 år. Materialet er på engelsk. Derudover anbefales Exners egen bog, Manual for Rorschachprøven, efter Exners integrerede system oversat til dansk af Kasper Jørgensen. RIAP er kompatibelt med Windows XP og nyere versioner. Programmet er baseret på énbruger-licenser og skal installeres på et lokalt drev

13 PEP-3 Psychoeducational Profile Eric Schopler, Margaret D. Lansing, Robert Jay Reichler og Lee M. Marcus Vurdering af udviklingsniveau og udviklingshæmning PEP-3 vurderer psykisk udviklingshæmmede børn og børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (fx infantil autisme), børn med tale- og/eller sprogproblemer samt normale småbørn i førskolealderen. Testen udgør et godt grundlag for udarbejdelsen af pædagogiske arbejds- og behandlingsplaner sammen med forældre, pædagoger og lærere. Selve testforløbet foregår ved hjælp af stimulusmaterialet, som består af legetøj og billeder samt spørgeskemaer til forældre/omsorgsperson. Derudover er der et spørgeskema, som giver vigtige oplysninger om barnets udfordringer i hjemmet. De amerikanske normer er baseret på 407 børn med autisme eller anden udviklingsforstyrrelse samt 148 normalt udviklede børn. Der er indsamlet normer på danske børn i samarbejde med Center for autisme. Testen måler 10 områder: Kognition sproglig og førsproglig Ekspressivt sprog Sprogforståelse Finmotorik Grovmotorik Visuo-motorisk imitation Følelsesmæssig reaktion Social gensidighed Særpræget motorisk adfærd Særpræget verbal adfærd. Oversat af Lennart Pedersen fra Center for autisme. Målgruppe: 6 mdr. til 7 år Prøvetid: min. B-materiale Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn Del I Fonologi, grammatik, leksikon Ulrika Nettelbladt og Eva-Kristina Salameh (red.) Denne bog behandler sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn med ét Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn hovedsprog. universitet. Eva-Kristina Salameh er autoriseret logopæd, dr. med. og leder for Sprogens Hus ved Universistetssygehuset i Malmø. Kristina Hansson er autoriseret logopæd, docent og lektor i logopædi. Gisela Håkansson er professor i almen De to indledende kapitler præsenterer sprogvidenskab ved Lunds universitet. De fire forfattere aktuelle har bedrevet mange års forskning om sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos et- og flersprogede børn og fungerer som aktive undervisere i logopædi. definitioner af sprogforstyrrelse Sprogudvikling og sprogforstyrrelse giver hos børn historisk overblik over emnet. Derefter og giver et historisk overblik over emnet. Derefter beskrives fonologisk, fono- gramma- Bogen behandler sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn med ét hovedsprog. to indledende kapitler præsenterer aktuelle definitioner af sprogforstyrrelse tisk og leksikal udvikling hos børn med typisk sprogudvikling samt en oversigt over teorier indenfor de respektive områder. Efterfølgende behandles udfordringer indenfor fonologi, grammatik og leksikon hos børn med sprogforstyrrelse, og logisk, grammatisk og leksikal forskellige udvikling forklaringsmodeller præsenteres. De to sidste kapitler børn behandler vurdering og intervention ift. børn med sprogforstyrrelse. Bogen indeholder mange autentiske eksempler. Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn specielt rettet mod logopæder og med typisk sprogudvikling og studerende en i logopædi. Den oversigt kan med fordel læses af specialpædagoger, over psykologer og lærere samt være af interesse for studerende i de sprogvidenskabelige fag og i psykologi. teorier inden for de respektive Oversættelse områder. & fagkorrektur Efterfølgende behandles udfordringer Trine inden Kjær Krogh, cand. mag. i dansk, for lærer i dansk fonologi, som andetsprog, pædagogisk Helle Iben Bylander, MA i sprogtilegnelse, tale-høre- & læselærer, lektor ved UCC diplomuddannelse i specialpædagogik, selvstændig konsulent. grammatik og leksikon hos børn med sprogforstyrrelse, og forskellige forklaringsmodeller præsenteres. De to sidste kapitler behandler vurdering og intervention i forhold til børn med sprogforstyrrelse. Bogen indeholder mange autentiske eksempler. Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn er specielt rettet mod logopæder og studerende i logopædi. Den kan med fordel læses af specialpædagoger, psykologer og lærere samt være af interesse for studerende i de sprogvidenskabelige fag og i psykologi. De fire forfattere har i mange år forsket i sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos et- og flersprogede børn og fungerer som aktive undervisere i logopædi. Oversættelse & fagkorrektur Del I Fonologi, grammatik, leksikon Ulrika Nettelbladt er autoriseret logopæd og professor i logopædi ved Lunds Helle Iben Bylander, MA i sprogtilegnelse, tale-høre- & læselærer, lektor ved UCC, og Trine Kjær Krogh, cand.mag. i dansk, lærer i dansk som andetsprog, pædagogisk diplomuddannelse i specialpædagogik, selvstændig konsulent. DEL 2 Pragmatik teorier, udvikling og problemer er på vej. Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn Del I Fonologi, grammatik, leksikon Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn Del I Fonologi, grammatik, leksikon Ulrika Nettelbladt & Eva-Kristina Salameh (red.) 20 21

14 AKA_Hogrefe_evidensbaseretpraksis_cover_351x240.indd 1 16/06/ Implementering af evidensbaseret praksis i det logopædiske arbejdsfelt Jemma Skeat og Hazel Roddam Implementering af evidensbaseret praksis - i det logopædiske arbejdsfelt Fordelene ved at gøre sin praksis evidensbaseret Evidensbaseret praksis er en arbejdsform, hvor man løbende forholder sig kritisk reflekterende til ny forskningsviden i forhold til egen praksis med henblik på at sikre, at man konstant anvender er mange: Større arbejdsglæde, de nyeste og mest bedre effektive interventioner/behandlinger organisatorisk støtte, mere effektive interventioner, ned- i forhold til den modtagergruppe, man arbejder med. Fordelene ved at gøre sin praksis evidensbaseret righoldige: Større arbejdsglæde, bedre organisatorisk støtte, mere effektive interventioner, nedbringelse af omkostninger og større faglig indsigt hos de professionelle. Denne antologi rummer en lang række artikler, der forholder bringelse af omkostninger og større faglig indsigt hos de sig til alle hjørner af det evidensbaserede praksisfelt. Fra ledelse og organisering, over formulering af egne forskningsspørgsmål, kritisk vurdering af forskningsbaserede undersøgelser, evaluering og inddragelse af klientperspektivet. professionelle. I denne bog præsenteres evidensbaseret praksis gennem en række logopædiske eksempler heriblandt SLI / specifikke sprogforstyrrelser, stemme- og stammevanskeligheder, dysfagi, dysartri, afasi, pragmatiske vanskeligheder, autisme, down syndrom, læbe-ganespalte, alternativ og supplerende kommunikation, hørevanskeligheder, flersprogethed og andre væsentlige områder inden for arbejdsfeltet. Denne antologi rummer en lang Bogen er skrevet af en række logopæder heriblandt artikler, ledere, koordinatorer, konsulenter m.fl. med praksiserfaring og er henvendt til logopæder, studerende, undervisere, ledere og andre med interesse for evidensbaseret praksis i og omkring det tværfaglige der forholder sig til alle hjørner logopædiske arbejdsfelt. af det evidensbaserede praksisfelt. Fra ledelse og organisering Redaktørerne Oversættere Dr. Hazel Roddam Helle Iben Bylander Principal Lecturer har mere end MA i Sprogtilegnelse, tale-høre- 25 års erfaring inden logopædi & læselærer, lektor ved UCC. og er ansat ved The University over formulering af egne forskningsspørgsmål, of Central Lancashire, UK Trine Kjær Krogh Cand. mag. adjunkt ved Dr. Jemma Skeat UCC Australia. Paediatric clinical speech pathologist & Research Fellow fungerer kritisk vurdering af forskningsbaserede som erfaren logopæd og forsker undersøgelser samt evaluering og inddragelse af klient- ved Murdoch Childrens Research Institute Melbourne, Australia. perspektivet. Evidensbaseret praksis præsenteres gennem en række logopædiske eksempler, heriblandt SLI/specifikke sprogforstyrrelser stemme- og stammevanskeligheder dysfagi og dysartri afasi pragmatiske vanskeligheder autisme Downs syndrom læbe-ganespalte alternativ og supplerende kommunikation hørevanskeligheder flersprogethed og andre væsentlige områder inden for arbejdsfeltet. Bogen er skrevet af en række logopæder med forskellige erfaringer og er rettet mod logopæder, studerende, undervisere, ledere og andre med interesse for evidensbaseret praksis. Oversat af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh. Implementering af evidensbaseret praksis - i det logopædiske arbejdsfelt Implementering af evidensbaseret praksis - i det logopædiske arbejdsfelt Hazel Roddam & Jemma Skeat NRDLS New Reynells sprogudviklings skalaer-4 Susan Edwards m.fl. Prøvetid: min. Undersøgelse af førskolebørns B-materiale sproglige udvikling Reynell er guldstandard-værktøjet inden for det talepædagogiske område både i Danmark og internationalt og giver mulighed for kvantitativt og omfattende at teste barnets sproglige udvikling. Reynell kan bidrage med en kvalitativ analyse, som kan pege på en mere detaljeret forståelse af tidsmarkører og komplekse sætninger eller yderligere udredning, hvilket gør den nye version stærkere og mere valid end de tidligere versioner. Den er derudover velegnet til brug på børn med dansk som andetsprog. Denne nye 4. udgave af Reynell har mange fordele: Der er tilføjet nye diagnostiske opgaver, som omfatter nye områder af sproget. Der gives tydelige, konkrete eksempler på casebørn, så man lettere kan forholde sig til en eventuel videre udredning. Teoriafsnittene er blevet opdateret med en kort, men grundig gennemgang af nyeste forskningsevidens inden for fagfeltet. De danske normer er meget mere omfattende end tidligere. Materialerne er af bedre kvalitet. Testmaterialet består af legetøj, figurer, moderne tegninger, hånddukker og andre genstande, som er appellerende for børn i den pågældende alder. Resultatet gøres op i henholdsvis impressivt og ekspressivt sprog. Oversat og bearbejdet af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh. Målgruppe: 3-7½ år 22 23

15 CHIPS Children s Problem Solving Målgruppe: 3-18 år Prøvetid: min. C-materiale SPM og SPM-p Sensory Processing Measure Målgruppe: 2-12 år Prøvetid: min. B-materiale Mogens Hansen, Svend Kreiner og Carsten Rosenberg Hansen Heather Miller Kuhaneck, Diana A. Henry og Tara J. Glennon Kortlægning af børns kognitive udviklingsniveau Vurdering af sensoriske problemer CHIPS er udformet med henblik på at vurdere barnets kognitive udviklingsniveau, dvs. hvordan barnet tænker og løser problemer og opgaver på det givne tidspunkt. Der er ikke tale om en egentlig intelligensprøve, men derimod om et værktøj til planlægning af undervisning. En kortlægning af den enkelte elevs aktuelle udviklingstrin er derfor relevant i forbindelse med undervisningsdifferentiering, men også i forbindelse med skolestart eller ved mistanke om udviklingsforstyrrelser. Opgaverne i CHIPS bygger på den almene kognitive udviklingsteori. Børn menes at bevæge sig fra situationsbestemt kognition i 2-4-årsalderen, skifte til global kognition i 5-6-årsalderen (dvs. omkring skolestart) over analytisk-syntetisk kognition i 7-9-årsalderen for at opnå helhedskognition ca. i årsalderen. Hvordan opgaverne løses, giver en god indikation af, hvor præcis i dette udviklingsforløb det enkelte barn befinder sig. CHIPS-opgaverne findes i tre forskellige udgaver: CHIPS til skolebørn kan anvendes både individuelt og som klasseprøve fra 5-års- til teenagealderen. CHIPS til småbørn (5-7 år) og Mini-CHIPS (3-4 år) er individuelle prøver med afpasset sværhedsgrad i forhold til ovenstående udviklingsteori. SPM og SPM-P er normbaserede undersøgelser af sanseintegration/sensorisk bearbejdning, som indhenter information om et barns adfærd, motoriske koordination og aktivitetsdeltagelse i forskellige miljøer. Separate scores gives for henholdsvis social deltagelse, funktion af fem sensoriske systemer samt motorisk planlægning i hjemmet og i barnets pasningsordning eller skole. I SPM kan yderligere scoring opnås for seks forskellige skolemiljøer inklusive billedkunst, musik, idræt, frikvarter og SFO-arealer, kantine og skolebus/taxatransport. Skemaerne kan udfyldes på min. Der findes en udgave til skolebørn (ca år) og en udgave til førskolebørn (ca. 2-5 år). SPM-redskaberne giver vigtig information om, hvorvidt sensoriske forhold påvirker et barns adfærd, så det er let at finde ud af, hvilken type indsats der er mest hensigtsmæssig. SPM er også anvendelig til evaluering af effekten af den valgte interventionsmetode, når redskabet administreres indlednings- og afslutningsvis. SPM er standardiseret gennem et demografisk repræsentativt sample med 1051 normalt udviklede amerikanske børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse og SPM-P med 651 normalt udviklede amerikanske børn fra 2 til 5 år. Hogrefe Psykologisk Forlag Oversat af Ingelis Arnsbjerg. Hogrefe Psykologisk Forlag 24 25

16 DP-3 Developmental Profile 3 Gerald D. Alpern Vurdering af udvikling Målgruppe: 0-12 år Prøvetid: min. B-materiale PSYKOLOGISK FØRSTEHJÆLP Solfrid Raknes m.fl. Træningsmateriale til at lære at tænke positive tanker Målgruppe: 8-12 år eller år Kan købes af alle Developmental Profile 3 (DP-3) er en udviklingsprofil, som evaluerer fem nøgleområder af barnets udviklingsfunktioner: adfærd, sociale færdigheder, kognitiv udvikling, kommunikationsevner samt fysisk udvikling. Hvert område består af items. DP-3 er en ny og standardiseret udgave af den populære DP-II og tager højde for de kulturelle og teknologiske udviklinger, der har været de sidste mange år. DP-3 indeholder derudover normbaserede standardscores, opdateret udsagnsindhold og moderne statistisk skalateknik samt omfattende forslag til hjælpeaktiviteter inden for hver udviklingsfunktion. Normerne er baseret på 2216 amerikanske børn i alderen 0-12 år. DP-3 kan blandt andet bruges som screeningsmateriale ved at vise, om barnet kræver en mere uddybende evaluering inden for et eller flere af områderne. DP-3 indeholder to administrationsmuligheder. Den første er et interview, hvor en forælder eller omsorgsperson besvarer spørgsmål om det pågældende barns evner og færdigheder. Den anden er en forælder/omsorgsperson tjekliste, som indeholder det samme emneindhold som interviewformen, men gør det muligt for forældre eller omsorgspersoner at indhente vigtige oplysninger uden opsyn af en professionel. Skemaet er meget brugervenligt og nemt at score. Oversat af Signe Gottlieb. En værktøjskasse, som kan hjælpe børn og unge med at tackle vanskelige situationer og tanker. Materialet er bygget på grundprincipperne for kognitiv terapi og kan bruges som et selvhjælpsprogram i samarbejde med forældre, i klasseværelset, i samtalegrupper eller andre lignende fora. Bøgerne er flot og humoristisk illustreret og indeholder enkle opgaver og arbejdsark samt figurerne Rød og Grøn, som inspirerer til leg og kreativitet og til at se på tanker som noget, vi kan påvirke og vælge aktivt. At være opmærksom på sine følelser er udgangspunktet for god følelseshåndtering. Materialerne hjælper børn til at identificere, sortere og sætte ord på deres tanker og følelser. På den måde bliver de bedre rustet til at tackle vanskelige følelser og udfordrende situationer. Hjælpehånden er det gennemgående redskab, man benytter. I materialet er der masser af eksempler på situationer, som kan være svære for børn, med eksempler på løsninger og udfyldning af hjælpehånden. Hvad sker der? Følelser Hvem kan hjælpe mig? Røde tanker Grønne tanker Hvad kan jeg gøre? Til materialerne findes en udvidet vejledning, som gennemgår trin for trin, hvordan materialet kan bruges. Derudover finder man blandt andet gode råd til at reducere specifikke problemer såsom overdreven angst, nedtrykthed, spekulationer, bekymringer og vrede. Oversat af Lone Østerlind

17 IIP Inventory of Interpersonal Problems Målgruppe: Voksne SCORING: Internet Prøvetid: Ca. 15 min. MSCEIT Mayer-Salovey-Caruso EmotionAl Intelligence Test Målgruppe: Fra 17 år Scoring: Internet Prøvetid: Ca. 35 min. A-MATERIALE/certificerede Leonard M. Horowitz John D. Mayer, Peter Salovey og David R. Caruso Måling af sociale og interpersonelle problemer Objektiv måling af emotionel intelligens IIP er blandt de første og mest toneangivende test til måling af sociale og interpersonelle problemstillinger. Testen er god til udredning og diagnosticering af psykiske problemstillinger/ lidelser, hvor det interpersonelle er en relevant komponent (fx personlighedsforstyrrelse eller social fobi). Desuden er den velegnet til effektmåling af intervention. Udsagnene i testen besvares på en fempunkts Likert-skala, hvor testpersonen skal tage stilling til, hvor plagsomt et givent interpersonelt problem er. IIP findes i tre længder. Det anbefales at bruge IIP 64, som er en forkortet udgave af den oprindelige udgave. Den måler de to centrale dimensioner og otte subskalaer. Denne udgave er både simpel og hurtig at administrere og har en høj differentieringsgrad. Den bruges oftest i klinisk praksis til det nuancerede interpersonelle billede. Resultatet giver mulighed for at vurdere, om et individ er tilstrækkelig belastet af interpersonelle problemer til at retfærdiggøre behandling eller coaching, og til at vurdere effekten af intervention. Derudover kan man se, hvilke interpersonelle problemer der er mest fremherskende for den enkelte person, når man kontrollerer for personens generelle psykiske belastningstilstand. IIP er normeret i Danmark på et tilfældigt og relativt repræsentativt sample på 220 personer. Testen administreres og scores nemt i Hogrefe Psykologisk Forlags Testportal. Oversat af Stig Poulsen. MSCEIT er en færdighedsbaseret test, der måler emotionel intelligens. Det vil sige, at den måler, hvor godt testpersoner løser opgaver og emotionelle problemer, i stedet for at spørge til, hvordan de selv vurderer deres emotionelle færdigheder og kompetencer. MSCEIT er udviklet på baggrund af flere års forskning og viden om emotionel intelligens. Testen er empirisk underbygget og måler den toneangivende firefacet-model for emotionel intelligens. Testen består af 141 opgaver, der giver indsigt i, hvordan man løser problemer med og om emotioner. MSCEIT har fire analyseniveauer: Det overordnede niveau Total EIQ er det højeste abstraktionsniveau for emotionel intelligens. Domæneniveauet er en underopdeling og differentiering af den Totale EIQ i form af en henholdsvis Erfaret emotionel intelligens og Strategisk emotionel intelligens. Facetniveauet i MSCEIT er en afspejling af den toneangivende fire-facetmodel for strukturen for emotionel intelligens. Dette analyseniveau kombinerer høj præcision med høj detaljeringsgrad. De fire facetter består af: Opfattelse af emotioner, Anvendelse af emotioner, Forståelse af emotioner samt Håndtering af emotioner. Delprøveniveauet i MSCEIT er det laveste abstraktionsniveau og viser mangfoldigheden i emotionel intelligens. Den danske udgave af MSCEIT med danske normer administreres og scores i Hogrefe Psykologisk Forlags Testportal. Man kan også anvende den klassiske papir-blyant-test, hvis man ønsker det. Oversat af Søren Søgaard og Peter V. W. Hartmann

18 Intensitet (I) Problem (P) Af Sheila Eyberg, Ph.D Opgørelsesark Råscore 1-17 Råscore Råscore total T-score* Over cutoff** * Beregning af T-score, se Appendix C og D i manualen ** T-score > 60 markeres med Problem Intensitet Adapted and reproduced by speciel permission of the Publisher, Psychological Assessment Resources, Inc., North Florida Avenue, Lutz, Florida 33549, from the Eyberg Child Behavior Inventory by Sheila Eyberg, Ph.D., Copyright 1998, 1999, by PAR, Inc. Further reproduction is prohibited without permission of PAR, Inc. Oversat og produceret med særlig tilladelse fra Forlaget Psychological Assessment Resources, Inc.,16204 North Florida Avenue, Lutz, Florida, fra the Eyberg Child Behavior Inventory af Sheila Eyberg, Ph.D., Copyright 1998, 1999 ved PAR, Inc. Yderligere reproduktion er ikke tilladt uden tilladelse fra PAR, Inc. Af Sheila Eyberg, Ph.D Spørgeskema og opgørelsesark Informationer om barnet/den unge Navn: Køn: Alder: Informationer om personen der beskriver barnet/den unge Navn: Relation til barnet: Dato: På de følgende sider vil du se 36 udsagn, som beskriver børns/unges adfærd. For hvert udsagn skal du (A) sætte et kryds ved det tal, der svarer til hvor ofte adfærden på nuværende tidspunkt forekommer hos dit barn, og (B) sætte et kryds ved enten ja eller nej afhængigt af, om denne adfærd på nuværende tidspunkt opleves som et problem for dig. Eksempel: Hvis du vil svare sjældent til følgende udsagn: Aldrig Sjældent Af og til Ofte Altid Ja Nej Nægter at spise grøntsager Sæt kun kryds i EN boks, og svar venligst på alle spørgsmål. UNDGÅ AT SLETTE! Hvis du har brug for at slette et svar, sæt da en cirkel i det ukorrekte svar og sæt et nyt kryds i det korrekte. Adapted and reproduced by speciel permission of the Publisher, Psychological Assessment Resources, Inc., North Florida Avenue, Lutz, Florida 33549, from the Eyberg Child Behavior Inventory by Sheila Eyberg, Ph.D., Copyright 1998, 1999, by PAR, Inc. Further reproduction is prohibited without permission of PAR, Inc. Oversat og produceret med særlig tilladelse fra Forlaget Psychological Assessment Resources, Inc.,16204 North Florida Avenue, Lutz, Florida, fra the Eyberg Child Behavior Inventory af Sheila Eyberg, Ph.D., Copyright 1998, 1999 ved PAR, Inc. Yderligere reproduktion er ikke tilladt uden tilladelse fra PAR, Inc. SRS Social Responsiveness Scale John N. Constantino Vurdering af sociale kompetencer Målgruppe: 4-18 år Prøvetid: min. C-materiale ECBI Eyberg Child Behavior Inventory Sheila Eyberg Vurdering af adfærdsmæssige problemer hos børn og unge Målgruppe: 2-16 år Prøvetid: 5-10 min. C-materiale SRS er et standardiseret spørgeskema med 65 spørgsmål. Det vurderer et barns sociale kompetencer, som de kommer til udtryk i samspillet med andre. Testen er inddelt i fem hovedområder, der dækker fem sociale kompetenceområder: Social bevidsthed og forståelse af sociale signaler Social kognition og tolkning af sociale signaler Social kommunikation og evnen til at indgå i et meningsfyldt og normalt socialt samvær Social motivation og lysten til at indgå i sociale sammenhænge Stereotyp adfærd og uvilje over for forandring. SRS er både egnet til at identificere svækkelser i sociale kompetencer og til at identificere og beskrive de sociale problemer, som man finder hos børn med autisme, autismespektrumforstyrrelser eller andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Den kan desuden bruges til testning af børn med mulig ADHD samt børn, der er prægede af angst, depression eller ekstrem generthed. Alle udsagnene er umiddelbart forståelige og er lette at tage stilling til. Hvert udsagn scores på en fire-punktsskala og håndscores nemt. Testen kan også bru ges positivt til at bekræfte velfungerende sociale kompetencer og som værktøj til at styrke barnets trivsel og sociale ressourcer. Den engelske manual er inkluderet i et komplet sæt. SRS har amerikanske normer baseret på svar fra mere end 1600 børn i alderen fire til 18 år. ECBI har til formål at vurdere adfærdsmæssige forstyrrelser hos børn, som de kommer til udtryk i barnets hjemlige miljø og i samspillet med andre, eksempelvis søskende og kammerater. Adfærdsmæssige forstyrrelser består af en bred vifte af adfærd, fra klynken og modvillighed til trodsighed, aggressivitet og impulsivitet, og er blandt de mest udbredte årsager til, at mindre børn henvises til psykologisk behandling. Undersøgelsen er et vigtigt element i den overordnede forståelse af en række almindeligt forekommende og væsentlige psykiske lidelser i barn- og ungdom. Testen har et forebyggende sigte, fordi resultatet kan være med til at indikere, hvilke børn der kan have brug for hjælp til at overkomme deres vanskeligheder, så yderligere afdækning og eventuel behandling kan iværksættes i tide. Testen består af 36 udsagn, der repræsenterer problemadfærd, som i en eller anden grad er typisk for alle børn men netop hyppigheden og sværhedsgraden, samt i hvilken udstrækning barnets forældre oplever adfærden som problematisk, er udslagsgivende i forhold til at skelne mellem normal og afvigende adfærd. ECBI er hurtig og nem at score manuelt. For hvert udsagn skal forælderen tage stilling til, hvor ofte adfærden forekommer, samt om adfærden opfattes som et problem. Testen består af et sammenlagt svar- og opgørelsesark, hvor hyppigheden opgøres på en skala fra 1-7, og spørgsmålet om, hvorvidt adfærden er problematisk, besvares med ja/nej. ECBI spørgeskema/opgørelsesark er på dansk. Manualen er på letforståeligt engelsk. ECBI har amerikanske normer, der er baseret på ca. 800 børn og unge i alderen 2 til 16 år, hvor alle alderstrin og køn er ligeligt repræsenteret. + + Oversat af Charlotte Horsted og Mette Birk-Olsen. ECBI EYBERG CHILD BEHAVIOR INVENTORY = > = > ECBI EYBERG CHILD BEHAVIOR INVENTORY Oversat og bearbejdet i samarbejde med Center for Hjerneskade. Varenr

19 Sådan er jeg Pirjo Ouvinen-Birgerstam Vurdering af elevers selvopfattelse m.m. Målgruppe: klasse /computer Prøvetid: 30 min. C-materiale FAST Family System Test Thomas Gehring Vurdering af familierelationer Målgruppe: Familier Prøvetid: 5-10 min. Et barns selvværd og selvopfattelse er nøglen til og fundamentet for dets udvikling og læring. Sådan er jeg er et evalueringsværktøj udviklet med henblik på at vurdere selvopfattelsen inden for en række domæner hos børn og unge. Materialet kan anvendes som screeningsmetode, hvis man har brug for at vurdere, hvordan eleverne har det med sig selv og deres omgivelser, og hvordan de oplever deres egen formåen og/eller i forbindelse med skole-hjem-samtaler og lærer-elevsamtaler. Materialet er meget brugervenligt og består af et spørgeskema for 7-10-årige og et spørgeskema for årige. Spørgeskemaet er inddelt i fem områder, der hvert bidrager til en vurdering af, hvordan eleven oplever sig selv i sin verden. Sådan er jeg er afprøvet på mere end 1500 elever i folkeskolen. Oversat fra svensk og bearbejdet af Bo Jørgensen og Leif Grieffelde. FRT-C Family Relations Test children s version Eva Bene Kortlægning af børns oplevelse af deres familierelationer FRT-C er en projektiv test til nærmere kortlægning af familierelationer. Formålet er at afdække, hvordan barnet opfatter relationerne i sin familie, og hvilke følelser der knytter sig hertil. Selve testen består af to sæt kort ét med familiemedlemstyper og ét med en række udsagn, der skal placeres på de relevante familiemedlemmer. Testmaterialet kan for eksempel bruges i forbindelse med familieterapi. Testen er på engelsk. Målgruppe: 3-15 år Prøvetid: min. B-materiale FAST-testen henvender sig til alle, der beskæftiger sig terapeutisk, klinisk eller forskningsmæssigt med børn og familier. FAST tegner et billede af familiens struktur i tre situationer den typiske, den ideale og i konflikt. Et familiemedlem eller flere i fællesskab bruger testens 12 træfigurer og 18 træklodser til at stille familien op på et bræt med ni gange ni felter. Opstillingerne scores kvantitativt i forhold til, hvor tæt på hinanden familiemedlemmerne står på brættet, og hvor stor højdeforskellen mellem dem er. Derudover inddrages familiemedlemmernes kvalitative opfattelser af situationerne via en række opfølgende spørgsmål til hver opstilling. FAST tager mellem et kvarter og en times tid at administrere. Testen kan tages af børn fra omkring skolestart. FAST kan anvendes både individuelt og som gruppetest eller i kombinationer af begge dele. For børn kan opstillingen af træfigurer være en engagerende måde at udtrykke noget om deres families relationer på. Og for familien kan den fælles opstilling og drøftelserne undervejs og i det efterfølgende interview være en indsigtsskabende proces i sig selv. For fx en familieterapeut kan såvel testresultaterne som observation af processen og familiemedlemmers spontane kommentarer være en værdifuld kilde til information. FAST er baseret på systemisk teori. Den er ikke normbaseret, men har gennemgået en omfattende psykometrisk validering. Oversat af Christian Aarestrup-Michaelsen

20 Af Richard R. Abidin, Ed.D. Dato: INFORMATIONER OM FORÆLDEREN Navn: Køn : Civilstand: Relation til barnet: INFORMATIONER OM BARNET Navn: Fødselsdato: Køn : Fødselsdato: Dette spørgeskema indeholder 120 udsagn, som omhandler dig og dit barn. Du bedes læse udsagnene grundigt igennem, og for hvert udsagn sætte en ring om det svar, du synes passer bedst på netop din situation. ME = MEGET ENIG E = ENIG VI = VED IKKE U = UENIG MU = MEGET UENIG Hvis ingen af svarene er i fuldstændig overensstemmelse med din situation, skal du sætte ring om det udsagn, som kommer tættest på. Din umiddelbare indskydelse er som regel den rigtige. Eksempel: ME E VI U MU Sæt kun ring om ét svar skulle du komme til at svare forkert, sæt da et kryds over dette svar, og dernæst en ring om det rigtige. Eksempel: ME E VI U MU Adapted and reproduced by special permission of the Publisher, Psychological Assessment Resources, Inc., North Florida Avenue, Lutz, Florida 33549, from the Parenting Stress Index by Richard R. Abidin, Ed.D. Copyright 1990, 1995 by PAR, Inc. Further reproduction is prohibited without permission of PAR, Inc. Udgives i Danmark af Hogrefe Psykologisk Forlag A/S. HOGREFE PSYKOLOGISK FORLAG SEE Social Emotional Evaluation Elisabeth Wiig Vurdering af sociale færdigheder Målgruppe: 6-12 år Prøvetid: min. B-materiale PSI Parenting Stress Index Richard A. Abidin Identificering og vurdering af (potentielle) problemområder mellem barn og forældre Målgruppe: Forældre Prøvetid: min. C-materiale SEE er en normbaseret test, som evaluerer aspekter af social og emotionel forståelse. De evner og færdigheder, der undersøges ved hjælp af SEE, hører til de funktioner, som indgår i begrebet socio-emotionel kompetence. SEE er ideel til at identificere sociale og følelsesmæssige dysfunktioner hos børn; herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder og forskellige adfærdsforstyrrelser (ADHD, ODD og CD). Stimulusmaterialet består af billeder, der viser børn og voksne med almindelige følelsesmæssige reaktioner og i typiske sociale situationer, børn ofte møder i hjem, skole og SFO. Der er desuden en cd med dialog til scenarierne for de to sidste delprøver for at sikre, at de auditive stimuli administreres konsistent. SEE omfatter fire kernedelprøver, en supplerende delprøve og et spørgeskema om socio-emotionel kompetence. SEE spørgeskema vurderer generel socio-emotionel kompetence. Man beder dels forældrene og dels en lærer, pædagog eller specialist, der kender barnet godt, om at udfylde spørgeskemaet. Dette giver mulighed for at sammenligne opfattelsen af barnets socio-emotionelle kompetence i hjemmet med opfattelsen heraf i et undervisningsmiljø eller andet miljø uden for hjemmet, hvor man arbejder med barnet på en daglig basis. Spørgeskemaet kan også bruges som et hurtigt screeningsværktøj til at vurdere nødvendigheden af at administrere hele testen og til at bekræfte testresultater. SEE er normeret på over 800 amerikanske børn. PSI er udviklet til at identificere stressfyldte områder i familier på et tidligt tidspunkt og er derfor velegnet til brug for professionelle, som arbejder med udsatte børn og deres familier. Den kan også bruges forebyggende i familier, som ved første øjekast er velfungerende. Testen består af 120 udsagn, som besvares af forælderen. Forælderen skal for hvert udsagn tage stilling til, hvor enig han/hun er med indholdet i udsagnet. Udsagnene handler både om, hvordan barnet opfører sig, hvordan forældrene reagerer, samt om, hvordan familien fungerer som helhed. PSI er derfor velegnet til at lokalisere potentielle problemområder. Børnedomænet er opdelt i seks subskalaer: Distraktion/hyperaktivitet, Tilpasningsevne, Belønning af forælder, Krævende, Sindsstemning/humør samt A ccept. Forældredomænet er opdelt i syv subskalaer: Kompetence, Isolation, Tilknytning, Helbred, Begrænset af forældrerolle, Depression samt Ægtefælle. I forældredomænet handler alle udsagnene om forælderen selv og hans/hendes forhold til barnet. Det kan fx være, at forælderen føler, at der ingen positiv respons er fra barnet, at barnet har begrænset ham/hende som individ, eller at han/hun ikke slår til som forælder. I alle tilfælde er PSI et godt sted at starte, hvis man vil undersøge, hvilke områder der bør fokuseres på i en evt. intervention. Testen har amerikanske normer, som er baseret på svar fra 2633 mødre til børn i alderen 1 måned til 12 år og 200 fædre til børn i alderen 6 måneder til 6 år. Spørgeskema, profilark og svarark er på dansk og er udformet i et praktisk alt-i-et-format. Manualen er på engelsk. PARENTING STRESS INDEX Oversat af Jens Richardt Jepsen og Dorte Gottlieb. Faglig konsulent: Jente Andresen

TESTKATALOG KLINISK OG ERHVERV

TESTKATALOG KLINISK OG ERHVERV TESTKTLOG KLINISK OG ERHVERV Grafisk design og tilrettelæggelse Vibeke Sørensen Fotograf Mikkel Mortensen/Yellows ps samt Jon Norddahl/Norddahl & Co. ps Tryk Clemenstrykkeriet /S Redaktion afsluttet februar

Læs mere

PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag. Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili

PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag. Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili PRISLISTE Fra Hogrefe Psykologisk Forlag Udvikling Diagnose Intelligens Personlighed Psykopatologi Udvikling Sociale kompetencer Teambuili KLINISK OG ERHVERV 2015 TEST OG TRÆNINGSMATERIALER ABAS-II 0480-00

Læs mere

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv.

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv. Egebakken Marts 2012 Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken Nationale Tests I udgangspunktet er alle elever tilmeldt nationale tests, men der kan ansøges om fritagelse. Psykologiske

Læs mere

PRISLISTE KLINISK OG ERHVERV 2014

PRISLISTE KLINISK OG ERHVERV 2014 PRISLISTE KLINISK OG ERHVERV 2014 ABAS-II 0480-00 ABAS-II komplet 1 1550,00 0480-01 ABAS-II manual, amerikansk 1 1150,00 0480-07 ABAS-II spørgeskema forældre (0-5 år) 10 195,00 0480-08 ABAS-II spørgeskema

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie

Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Neuropsykologiske tests i forskningsprojektet Metropolit - et aldringsstudie Naja Liv Hansen, læge, Ph.d. Stud. Center for Sund Aldring, Kbh. Universitet Enhed for funktionel billeddiagnostik, Glostrup

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene)

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott Helsingør Kommune 17. februar 2009 IT projekter Oversigt Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering systemet (Rune) Afprøvning

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

En kommunikationsoversigt til mennesker med komplekse kommunikationsbehov og deres kommunikationspartnere

En kommunikationsoversigt til mennesker med komplekse kommunikationsbehov og deres kommunikationspartnere Skema En kommunikationsoversigt til mennesker med komplekse kommunikationsbehov og deres kommunikationspartnere Sarah W. Blackstone, Ph.D. Mary Hunt Berg, Ph.D. Dansk oversættelse Foto af lærer og elever

Læs mere

Behov for et system, der kigger på flere niveauer!

Behov for et system, der kigger på flere niveauer! Behov for et system, der kigger på flere niveauer! TrekanterASD119A TrekanterASD119A TrekanterASD119A.5 23 Metode 30 med ASD fra vores studie med matchede kontroller, alder M:11 (1.4), 6 piger. Diagnoseret

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte

Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Piger Tidligere traumeudsættelse Større grad af eksponering Andet psykiatrisk lidelse Psykopatologi hos forældrene Manglende social støtte Den psykiatriske vurdering af børn og unge bør rutinemæssigt inkludere

Læs mere

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center

Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Kursus Katalog Udviklingshæmning og Psykiatrisk Overbygning Erhvervspsykologisk Center Emner 4 Udviklingshæmning 5 Autismespektrumforstyrrelser 6 Angst 7 OCD 8 Depression og Bipolar lidelse 9 Personlighedsforstyrrelser

Læs mere

ADHD Konferencen 2016

ADHD Konferencen 2016 ADHD Konferencen 2016 Temaspor 4: Voksne med ADHD at håndtere livet med diagnosen. Autoriseret psykolog Tina Gents, Ekkenberg & Larsen Netværk København, Ekkenberg Netværk Slagelse Neuro biologisk / psykologisk

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Funktionsskala for børn og unge

Funktionsskala for børn og unge Funktionsskala for børn og unge Forældre-rating Produceret med support fra Janssen. WEISS SKALA TIL VURDERING AF FUNKTIONSNEDSÆTTELSE (WFIRS) Formål At evaluere personens reelle funktionsevne. At give

Læs mere

Neuropsykologiske betragtninger over APD.

Neuropsykologiske betragtninger over APD. Klinisk psykolog Christian Worsøe, Kolding Kommune, Børnerådgivningen Nicolaiplads 6, 6000 Kolding chwo@kolding.dk Neuropsykologiske betragtninger over APD. Testresultater, der opfordrer til en audiologisk

Læs mere

Sensory Processing Measures. FNE Børn og Unge årsmødet d. 23 maj 2013 V/ Børneergoterapeut Ingelis Arnsbjerg

Sensory Processing Measures. FNE Børn og Unge årsmødet d. 23 maj 2013 V/ Børneergoterapeut Ingelis Arnsbjerg Sensory Processing Measures FNE Børn og Unge årsmødet d. 23 maj 2013 V/ Børneergoterapeut Ingelis Arnsbjerg Hvad er SPM? SPM er en normbaseret undersøgelse af skolebørn fra 0-6 klassetrin ( 5-12 år ).

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Dagene vil veksle mellem faglige oplæg og gruppedrøftelser hvori der indgår case-arbejde.

Dagene vil veksle mellem faglige oplæg og gruppedrøftelser hvori der indgår case-arbejde. Planlægning af målrettede indsatser, der peger hen imod Fælles mål Forudsætninger for udvikling af kommunikation og tale/symbolsprog Tilgange: software, papware, strategier og metoder... Dagene vil veksle

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

AUTISMESPEKTRUM FORSTYRRELSER SUPPLEMENT

AUTISMESPEKTRUM FORSTYRRELSER SUPPLEMENT Nr. 6 AUTISMESPEKTRUM FORYRRELSER SUPPLEMENT Undersøgtes cpr.nr. og initialer Dato for interview Interviewer ID-kode: INDHOLDSFORTEGNELSE GENNMGRIBENDE UDVIKLINGSFORYRRELSE... 3 2 GENNMGRIBENDE UDVIKLINGSFORYRRELSE

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Autisme- spektrum- forstyrrelser. Karina N. Jørgensen, cand.psych

Autisme- spektrum- forstyrrelser. Karina N. Jørgensen, cand.psych Autisme- spektrum- forstyrrelser Karina N. Jørgensen, cand.psych 1 Hvad tænker i, at autismespektrumforstyrrelser er? 2 Infantil autisme, 1943 ICD-10: Gennemgribende udviklingsforstyrrelse (1992) ICD-11:?

Læs mere

QTI ET VÆRKTØJ TIL MÅLING AF ELEV-LÆRER RELATIONEN. -Rolf Lyneborg Lund Cand.pæd.soc.

QTI ET VÆRKTØJ TIL MÅLING AF ELEV-LÆRER RELATIONEN. -Rolf Lyneborg Lund Cand.pæd.soc. QTI ET VÆRKTØJ TIL MÅLING AF ELEV-LÆRER RELATIONEN -Rolf Lyneborg Lund Cand.pæd.soc. VI ELSKER AT TESTE TING! Overskrifter fra aviser: Børn lider under tests Standardiserede tests måler ikke uddannelse

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Spil Løs! Af Natasha, Lukas, Shafee & Mads. Del 1. Vores målgruppe er 0-3 klasse med og uden diagnoser. Brainstorm: - Praksis/teoretisk brætspil. - Kortspil med skole-relaterede spørgsmål. - Idræts brætspil.

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver - Dialogredskaber til forståelse af komplekse børn og unge - Ved Neel Svane Kruse & Christine Winckler pæd.vejledere på Brøndagerskolen Udfordringer omkring

Læs mere

Beskrivelse af forskellene mellem WISC-V og WISC-IV

Beskrivelse af forskellene mellem WISC-V og WISC-IV Beskrivelse af forskellene mellem WISC-V og WISC-IV Nedenfor vises en oversigt over de forandringer, der er blevet gennemført i forbindelse med revideringen af WISC-IV til WISC-V. Først beskrives ændringer,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Barnets sproglige miljø fra ord til mening

Barnets sproglige miljø fra ord til mening Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige miljø fra ord til mening Oversat af Anna Garde Bearbejdet af Birgit Svarre Barnets sproglige milj.indd 1 12/20/2010 11:36:31 AM Ann-Katrin Svensson Barnets sproglige

Læs mere

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere?

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Indhold Sprogvurdering Risikofaktorerik kt Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Risikofaktorer Hvad gør vi i praksis? 6 risikofaktorer er Socialministeriets

Læs mere

Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X

Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X På dansk ved Erik Frandsen, M. Sc. Human Biologi Hanna Swaab Sophie van Rijn Suus van Rijn Hannah, Sophie og Suus arbejder ved Department of Special Education

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET.

MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET. MENNESKER DER KAN OPFØRE SIG ORDENTLIGT, GØR DET. Bo Hejlskov Elven Ovenstående citat kan godt være svært at forholde sig til og endda virke provokerende, især hvis man står i adfærdsproblemer til halsen.

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser mistanke og håndtering i almen praksis Claus Rendtorff Læge Lotte S. Sørensen psykolog BRAINSTORM den første mistanke Hvad skal vi nå? Mistanke om personlighedsforstyrrelse De

Læs mere

NEUROPÆDAGOGIK om kompliceret læring

NEUROPÆDAGOGIK om kompliceret læring For ganske mange børn og voksne er læreprocesserne i forbindelse med basale færdigheder som det at lære at læse, skrive og regne forbundet med komplikationer. Men det kan der gøres noget ved. Mange børn

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Et evalueringsmateriale til voksne med verbal apraksi i dansk audiologopædisk praksis Formål Hvordan kan en dansk

Læs mere

INTRODUKTION TIL AUTISME

INTRODUKTION TIL AUTISME INTRODUKTION TIL AUTISME d. 18 maj, kl. 19-21 V. Psykolog Lise S. Westermann PROGRAM Program Hvad er autismespektrumforstyrrelser Diagnoser Komorbiditet Diagnosesystemer Hvilke udfordringer og styrker

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL R. Et godt bud!

Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL R. Et godt bud! Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL - 90 - R Et godt bud! Karina Lærke Sørensen BAGGRUND - Psykolog ved Misbrugscenter Mariagerfjord - Erfaring fra Hjerneskadecenter Aarhus, EPoS og Center

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Børn & Sprog. og erfaringer

Børn & Sprog. og erfaringer Børn & Sprog Udvikling, foreløbige forskningsresultater og erfaringer V/Dorthe Bleses Konference: Børn og Sprog status muligheder og perspektiver Syddansk Universitet 2. oktober 2008 1 Børn og Sprog fra

Læs mere

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet.

Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Kognitive funktioner, hvad kendetegner kognitive forandringer hos børn med epilepsi, hvilke udfordringer giver det for barnet. Børneneuropsykolog Pia Stendevad 1 Alle er forskellige Sorter i det, I hører

Læs mere

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom.

barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. Et anderledes barn Filmen Et anderledes barn handler om to familier og deres liv med et familiemedlem med en børnepsykiatrisk sygdom. I den ene familie følger vi Tobias, en 10-årig dreng, som har fået

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

HR-Test. fra Hogrefe Psykologisk Forlag. ttering Teambuilding Stresshåndtering Udvikling Rekruttering Teambuilding Stresshåndter

HR-Test. fra Hogrefe Psykologisk Forlag. ttering Teambuilding Stresshåndtering Udvikling Rekruttering Teambuilding Stresshåndter HR-Test fra Hogrefe Psykologisk Forlag ttering Teambuilding Stresshåndtering Udvikling Rekruttering Teambuilding Stresshåndter Varenr. 0529-01 KØBENHAVN GÖTTINGEN BERN WIEN PARIS OXFORD PRAG TORONTO CAMBRIDGE,

Læs mere

Screening af adfærd indenfor spektret hos børn / unge

Screening af adfærd indenfor spektret hos børn / unge Autisme Spektrum Forstyrrelser Screening og Diagnostik AUTISME PERSONALETRÆF Cand.Psych., ph.d.-studerende Cathriona Cantio Screening af adfærd indenfor spektret hos børn / unge SRS (SCQ & M-CHAT) 1 Social

Læs mere

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA

Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Forældrekompetenceundersøgelser i CAFA Denne artikel beskriver, hvordan forældrekompetenceundersøgelser gennemføres af CAFA. Det beskrives, hvilke overvejelser og tilgange, CAFA har til undersøgelsens

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

De mange Intelligenser og Læringsstile

De mange Intelligenser og Læringsstile De mange Intelligenser og Læringsstile Børn lærer på hver deres måde. Børn har forskellige styrkesider, potentialer og intelligenser. Hvert barn har sin unikke læringsstil og intelligensprofil. For at

Læs mere

Praktisk vejledning til kommuner

Praktisk vejledning til kommuner Praktisk vejledning til kommuner Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af småbørn, der modtager specialpædagogisk bistand til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring

Læs mere

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD via.dk/efter-og-videreuddannelse VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD - nutidens talepædagog VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD I Danmark findes to veje til at kvalificere sig til at søge et job som logopæd. Enten kan man

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME

DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME PROGRAMMET VAR DET GODE MØDE MED BORGERE MED AUTISME Slides/plancher fra det Spændende arrangement med autismeekspert Dorthe Hölck Torsdag den 24. august 2017 kl. 15-17 Indblik i autisme og interaktion

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Underdiagnosticeret gruppe Få studier af piger med ADHD Publicerede forskningsstudier er primært

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

Bilag 1: Neuropsykologiske tests anvendt i de inkluderede studier

Bilag 1: Neuropsykologiske tests anvendt i de inkluderede studier Bilag 1: Neuropsykologiske tests anvendt i de inkluderede studier Der skal gøres opmærksom på, at nedenstående ikke er en udtømmende liste over eksisterende test indenfor de specifikke domæner og underdomæner.

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Projektbeskrivelse for undersøgelsen:

Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Projektbeskrivelse for undersøgelsen: Sammenhænge mellem spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser hos unge Projektforankring og projektgruppe Projektet foregår ved Psykiatrisk Forskningsenhed i

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Plan. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne. Januar 2014. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne i praksis Afgrænsning og beskrivelse.

Plan. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne. Januar 2014. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne i praksis Afgrænsning og beskrivelse. Ungdomsuddannelserne og diagnoserne, autisme og de andre i praksis Psykiatriformidlingen Frederiksberg (Børne-ungdomspsykiatrisk Center Glostrup) Uddannelsesforbundet Svendborg Onsdag d. 29. januar 0.00.00

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil TST Privat og fortroligt 13 oktober 2008 Thomas Thomsen Råscore Standardscore Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil score Opfattelsesevne 47 46 1 46 88 Ræsonnement 16 12 4 10 15 Tal, hastighed

Læs mere

HVORDAN SKAL MAN TILRETTELÆGGE LÆRING OG UNDERVISNING AF BØRN OG UNGE MED HJERNESKADER ELLER DYSFUNKTIONER?

HVORDAN SKAL MAN TILRETTELÆGGE LÆRING OG UNDERVISNING AF BØRN OG UNGE MED HJERNESKADER ELLER DYSFUNKTIONER? HVORDAN SKAL MAN TILRETTELÆGGE LÆRING OG UNDERVISNING AF BØRN OG UNGE MED HJERNESKADER ELLER DYSFUNKTIONER? LOUISE BØTTCHER, CAND. PSYCH, PHD UNI VERSI TET BØRN OG UNGE MED ANDERLEDES HJERNER - HVEM KAN

Læs mere

NEO PI-R rapport. erhverv stor version. Navn: Demo Rekruteringscase Test dato:

NEO PI-R rapport. erhverv stor version. Navn: Demo Rekruteringscase Test dato: NEO PI-R rapport erhverv stor version Navn: Demo Rekruteringscase Test dato: 22-03-2006 ID. nummer: if8mf9ipdd5u Rapporten indeholder: Læsevejledning til rapporten Profilanalyse [Kan udleveres] Oversigt

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet

Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Bilag 1: beskrivelse af programmerne der afprøves i projektet Programmet der afprøves i dette projekt er udviklet i Canada og England 1. De er baseret på kognitiv færdighedstræning og har vist sig særdeles

Læs mere

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE

SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE SPØRGESKEMAER, SKALAER OG TESTS SIGNE BOE RAYCE MÅLING AF EFFEKTER - METODE Nogle oplysninger findes i statistikker og registre, men ikke alt. Spørgeskemaer: adgang til personlig (og subjektiv) information

Læs mere

Børneneuropsykolog Pia Stendevad. Psykosociale konsekvenser for børn med epilepsi

Børneneuropsykolog Pia Stendevad. Psykosociale konsekvenser for børn med epilepsi Børneneuropsykolog Pia Stendevad Psykosociale konsekvenser for børn med epilepsi - 1 Plan Introduktion Hjernen set fra psykologens stol Vanskeligheder med indlæring, opmærksomhed, social kognition Psykosociale

Læs mere

Børneskolen Filadelfia. Roskilde d. 4/

Børneskolen Filadelfia. Roskilde d. 4/ Børneskolen Filadelfia Roskilde d. 4/11 2016 Epilepsi er en kompleks kronisk hjernesygdom Epilepsi er mere end blot anfald. Barnets eller den unges og familiens mestring er ofte udfordret af komplekse

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre...

Velkommen til Center for ADHD. Jo før jo bedre... og hvad så? Velkommen til Center for ADHD Jo før jo bedre... Børn med ADHD skal have hjælp så tidligt som muligt. Center for ADHDs formål er at forebygge de negative følgevirkninger, som symptomer på ADHD

Læs mere

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen

Tema aften for den Nord jyske kredsforening. Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Tema aften for den Nord jyske kredsforening Fagcenter for Autisme og ADHD Socialpædagog Maria Hansen Hvad er Autisme og ADHD - En neuro biologisk udfordring det sker i hjernen, vi ser det på adfærden -

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Testrapport. Navn: micma18

Testrapport. Navn: micma18 Testrapport Navn: micma18 Din samlede score: 128 Sammenlignende score: Godt begavet Du har gennemført testen. Tillykke! Klik på "Udskriv" i din browser, hvis du ønsker at gemme dit testresultat. Samlet

Læs mere

ROK. QTI - Fra koncept til software ERFARINGER FRA ROK RELATIONSKOMPETENCE OG KLASSELEDELSE I GYMNASIET

ROK. QTI - Fra koncept til software ERFARINGER FRA ROK RELATIONSKOMPETENCE OG KLASSELEDELSE I GYMNASIET QTI - Fra koncept til software ERFARINGER FRA Rolf Lyneborg Lund PhD stipendiat AAU, Sociologi Ekstern Lektor AU, CUDIM Forskningsleder Ph.d. Adjunkt. Lea Lund CUDIM, AU. Hvem er jeg? PhD-stipendiat i

Læs mere

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge Psykiatri Information om AUTISME hos børn og unge 2 HVAD ER AUTISME hos børn og unge? Autisme er en arvelig udviklingsforstyrrelse, der kommer til udtryk ved, at barnet eller den unge har en begrænset

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere