Stavning af russiske navne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stavning af russiske navne"

Transkript

1 DANSK SPROGNÆVNS SKRIFTER 4 Stavning af russiske navne Fællesnordiske transskriptionsregler Navneliste I KOMMI SSION HOS GYLDENDALSKEBOGHANDEL NORDISK FORLAG KØBENHAVN 1970

2 Dette skrift er tillige udgivet i Norge under titlen Russiske navn og i Sverige under titlen Ryska namn. Med udsendelsen af denne vejledning i stavning af russiske navne afslutter de nordiske sprognævn et arbejde" der har strakt sig over en årrække og indebåret betydelige vanskeligheder. Disse vanskeligheder kunne ikke være blevet overvundet hvis nævnene ikke havde modtaget beredvillig støtte fra en række nordiske slavister. Det er i denne forbindelse naturligt især at fremhæve afdøde professor Ad. Sten der Petersens grundlæggende indsats, som nærmere omtales andetsteds (jf. s. 16 med henvisninger); men tillige ønsker Dansk Sprognævn, der i dette arbejde har fungeret som koordinerende organ, at rette en speciel tak for værdifuld hjælp til professorerne Arne Gallis, Oslo, og Gunnar Gunnarsson, Djursholm, samt til afdelingsleder, mag. art. Stig Surland, København, som bl.a. har skrevet indledningen s og bistået ved udarbejdelsen af navnelisten. DANSK SPROGNÆVN Dansk Sprognævn 1970 Fotografisk optryk Axel Nielsen & Søns Bogtrykkeri, København Dn 30-2 ISBN

3 Indhold Gengivelse af russiske navne i dansk, norsk og svensk, af Stig Sur/and.... Udtale af russiske navne Navneliste Gengivelse af russiske navne i dansk, norsk og svensk Af STIG SURLAND Det kyrilliske alfabet. Som modtræk mod den voksende indflydelse fra tyske gejstlige, der med Salzburg som udgangspunkt missionerede i hans land, anmodede den moraviske (måhriske) fyrste Rostislav i 862 den byzantinske kejser Michael III om at sende ham nogle mænd, som kunne forkynde den kristne lære på folkets slaviske modersmål. Til at udføre denne mission valgte kejseren en mand, han tidligere havde studeret sammen med, og som havde lagt fremragende diplomatiske evner for dagen, nemlig Kyrillos (Konstantin) med tilnavnet Filosoffen, senere Slavernes Apostel, og dennes broder Methodios. De to brødre, som begge var præsteviede, var født i 827 og 826 i Thessalonika (Saloniki) som sønner af en anset patricier. På mødrene side var de antagelig af slavisk afstamning, og foruden græsk beherskede de deres hjemegns slaviske dialekt, som dengang endnu var umiddelbart forståelig for alle andre slaviske stammer. Nu betegner sprogene i de to områder, tjekkisk og makedonsk, noget nær yderpunkterne inden for den slaviske sproggruppe. Ifølge overleveringen opfandt Kyrillos før afrejsen til Morava det alfabet, der nu bærer hans navn, og som er baseret på det græske alfabet. Overleveringen taler dog næppe sandt. Det er overvejende sandsynligt, at Kyrillos udarbejdede et helt andet alfabet, det glagolitiske (fig. 1, nederst), som, efter at de to alfabeter en

4 8 l &KrAEiI\S 3~/H I/I/K AU H on ~C yr O\( /H/«Jl ~ fa) IJIIJ V W 'L L 'L11i to ItlI&A& t,&bi\lt,..v.j..~a70a,3 ex, -& ~ T cp~ lu :- a.~.p afwbw W»CDkOW'V'tW-KK~~VA ccxxtoeoflvlt Fig. 1. Det kyrilliske alfabet (øverst) og det g1agolitiske. tid lang havde været i brug samtidig, blev fortrængt af det enklere kyrilliske (fig. 1, øverst), hvis historie ikke er klarlagt. Det kyrilliske alfabet er i tidens løb blevet noget forenklet og tilpasset nationale behov. Det anvendes nu i lidt forskellige varianter i den del af den slaviske verden, som tilhørte den ortodokse kirke, det vil sige i Bulgarien, den sydlige del af Jugoslavien (Serbien og Makedonien), det egentlige Rusland samt Hviderusland og Ukraine. Derudover benyttes det af langt den overvejende del af Sovjetunionens ikke-slaviske nationaliteter, hvoraf adskillige først har fået eget skriftsprog efter revolutionen i Som eksempler på nationaliteter inden for Sovjetunionen, der ikke anvender det kyrilliske alfabet, kan nævnes armeniere og grusiere (georgiere), som har deres egne gamle nationale alfabeter, og estlændere, letlændere og litauere, som anvender det latinske alfabet. I den vestlige del af den slaviske verden sejrede den romerskkatolske kirke og det latinske alfabet. Transskription eller translitteration. Når man vil overføre ord skrevet med et alfabet til et andet alfabet - i det foreliggende tilfælde fra det (russisk)kyrilliske alfabet til det latinske - kan man benytte to principielt forskellige fremgangsmåder: l. Man kan transskribere ordene, det vil her sige: tilstræbe en stavemåde, der giver et indtryk af originalsprogets udtale. 2. Man kan translitterere ordene, det vil sige: overføre dem bogstav for bogstav efter nærmere bestemte regler. Da russisk i fonetisk henseende adskiller sig betydeligt fra de nordiske sprog, og da de russiske selv- og medlyde varieret meget i udtale afhængigt af deres stilling i ordet, vil et krav om transskription stille enhver, der ikke har et indgående kendskab til det russiske lydsystem, over for meget store problemer. Og opgaven kan ikke løses fuldt tilfredsstillende, medmindre der anvendes egentlig lydskrift, hvilket naturligvis er udelukket til almindelig brug. Diakritiske tegn. Ved translitteration overføres ordene som nævnt bogstav for bogstav uden hensyn tillydværdi, ofte med anvendelse af diakritiske tegn (accenter, krøller, prikker osv.). Herved sikrer man sig, at gengivelserne bliver, hvad man kalder reversible, dvs. at de kan føres tilbage til den originale skrivemåde. Reversibilitet er et absolut krav, når der er tale om anvendelse til videnskabelig brug. Slaviske sprog, som skrives med latinsk alfabet med anvendelse af visse diakritiske tegn (l!, ~, Z, i, C, C, s, s og andre), er de vestslaviske sprog polsk, slovakkisk, sorbisk og tjekkisk, og de sydslaviske kroatisk (samme sprog som serbisk) og slovensk. Det polske alfabet har en selvstændig tradition, mens det tjekkiske er benyttet ved udarbejdelsen af de øvrige og af et af de almindeligt anvendte translitterations systemer, ISOs system. ISOs system. Det tjekkiske alfabet indtager således en art nøgleposition i forholdet til de særudformninger af det latinske alfabet, som bruges i flere andre slaviske sprog. Det kunne derfor synes 9

5 10 nærliggende at benytte den internationale standardiseringsorganisations translitterationssystem, ISO-systemet (se tavlen s ), der som nævnt netop er baseret på det tjekkiske alfabet. Men flere grunde taler imod at anvende. ISO-translitterationer i dagblade, håndbøger, atlas og lignende, især den meget væsentlige, at de med diakritiske tegn forsynede bogstaver næppe siger den almindelige læser noget som helst; hertil kommer, at disse tegn ville fordyre sættearbejdet. Resultatet ville let blive, at bogstaver uden diakritiske tegn blev anvendt til gengivelse af russiske navne på samme måde, som når dagspressen omtaler den tjekkiske forfatter som Capek (i stedet for Capek), de tjekkoslovakkiske politikere som Dubcek, Cernik og Sik (i stedet for Dubeek, Cernik og Sik), det polske ensemble som Slask (i stedet for Slll,sk, det polske navn for Schlesien) osv. Spørgsmålet om udeladelse af diakritiske tegn foreligger i øvrigt ikke kun for slaviske sprogs vedkommende, men f.eks. også ved gengivelse af portugisisk (Sao Paulo i stedet for Silo Paulo), ligesom det uden for Skandinavien er almindeligt at gengive å i nordiske navne med a. BSls system. ISOs translitterationssystem, som efterhånden har vundet udbredelse i mange lande, især til anvendelse i videnskabelige arbejder, fagskrifter, leksika og i biblioteker, er ikke enerådende, ikke engang inden for disse særlige felter. I Storbritannien f.eks. anvender man inden for de tilsvarende områder BSIs (British Standards Institutions) translitterationssystem, som også har adskillige fortalere i Norden. I dette system anvendes ikke c, S, z eller kombinationen se, men ch, sh, zh og kombinåtionen shch. Systemet, som også i andre henseender adskiller sig fra ISOs, er ligesom dette reversibelt, hvis det overholdes i alle detaljer, men heller ikke det er uden diakritiske tegn, og begge de nævnte systemer forudsætter, at to russiske bogstaver gengives ved henholdsvis' og (sjældnere) ", hvilket typografisk set er utiltalende og kan virke forstyrrende under læsningen (jf. ISO-translitterationer som Agaf'ja, Kreml', L'vov og Prokof'ev). Reducerede systemer. De vanskeligheder, som er forbundet med gengivelsen af det kyrilliske alfabet, har naturligt medført, at der i tidens løb i flere lande er fremkommet reducerede systemer, der undgår diakritiske tegn, apostroffer osv. Prisen for sådanne forenklinger er, at en tilbageføring til den originale skrivemåde bliver vanskelig eller umulig - reversibiliteten går tabt. Det er et gennemgående træk ved de reducerede systemer, at de sædvanligvis kun omfatter sådanne bogstavkombinationer, som er umiddelbart forståelige for den almindelige læser i det pågældende land, og at de ikke indskrænker sig til ren translitteration, men i visse tilfælde, hvor der er større uoverensstemmelse mellem det russiske og det hjemlige lydsystem, vælger en tilnærmet transskription for ligesom at vejlede læseren til en udtale, der ligger den russiske så nær, som det under de givne forhold er muligt. Herved får man et system, som rummer elementer fra to helt forskellige fremgangsmåder, og som kun tager sigte på et sprogsamfund, idet det er snævert knyttet til dettes ortografiske traditioner og udtalevaner. En sammenligning mellem gengivelsen af nogle af de kyrilliske bogstaver i henholdsvis et engelsk, et fransk og et tysk reduceret system viser det,jf. fig. 2. russisk engelsk fransk tysk e ye/e ie/e je/e li< zh j sch 3 z Z s c s s/ss s/ss x kh kh ch 1\ ts ts z 'I ch tch tsch m sh ch sch ID shch chtch schtsch Fig. 2. Nogle af de kyrilliske bogstaver og gengivelsen af dem i et engelsk, et fransk og et tysk reduceret system. 11

6 12 Til illustration af, hvorledes disse reducerede systemer virker i praksis, er i fig. 3 nogle få russiske familienavne gengivet efter dem og med ISOs rene translitterationssystem i første kolonne som sammenligningsgrundlag. ISO engelsk fransk tysk Cehov Chekhov Tchekhov Tschechow Dudincev Dudintsev Doudintsev Dudinzew Esenin Yesenin Iessenine Jessenin Gerasimov Gerasimov Guerassimov Gerassimow Kozlov Kozlov Kozlov Koslow Majakovskij Mayakovsky Maiakovski Majakowski Saljapin Shalyapin Chaliapine Schaljapin Tolstoj Tolstoy Tolstoi Tolstoi.zukov Zhukov Joukov Schukow Fig. 3. Eksempler på russiske familienavne transskriberet efter et engelsk, et fransk og et tysk reduceret system og translittereret efter ISO-systemet. Tidligere var det ret almindeligt, at russisk v i udlyd og visse andre stillinger i overensstemmelse med udtalen blev gengivet med f (eller ff); men denne skrivemåde er nu næsten overalt blevet opgivet til fordel for v (tysk w) i alle positioner. Gengivelsen af russiske navne i nordisk I Norden har gengivelsen af russiske navne længe været ret tilfældig, idet man som oftest har benyttet tyske, franske eller engelske forbilleder i vekslende udgaver. Diskussionen om den mest hensigtsmæssige gengivelse er ikke af nyere dato, men den tog især fart efter 2. verdenskrig, da det russiske sprogs hastigt voksende udbredelse og stærkt forøgede betydning i mellemfolkelige forbindelser fik mange til at indse, at de rådende kaotiske forhold ikke kunne fortsætte i længden. Danmark. Måske var savnet af en nogenlunde fast praksis særlig føleligt i Danmark. Et talende vidnesbyrd herom er de talrige navneformer på russiske forfattere i Ivan Malinovskis bibliografi»russiske bøger i danske oversættelser«(1953). Bestræbelser for at finde frem til et dansk system, som var tilgængeligt også for den ikke russiskkyndige læser, resulterede i DOFs (Dansk Oversætterforbunds) reducerede system. Som forlæg for dette blev benyttet et allerede indarbejdet svensk system (dog gengives de russiske bogstaver x og ru: i DOFs system med h, resp. stj, mens svenskerne har ch, resp. sjtj), der på sin side synes at være en tillempning af det tjekkiske og/eller det engelske system. En sammenligning af de problematiske bogstaver viser dette,. jf. fig. 4. Som det fremgår, markerer DOFs system modsætningen mellem den stemte og den ustemte s-lyd og mellem den stemte og den ustemte sj-lyd. russ. tjekk. eng. DOF )It z zh zj 3 Z Z Z C S S S x ch kh h n c ts ts 'I c ch t j m sh sj m se shch stj Fig. 4. Nogle af de russiske bogstaver, de tilsvarende tjekkiske bogstaver (og bogstavkombinationer), den engelske transskription af dem og gengivelsen efter Dansk Oversætterforbunds system. Systemet er ikke uden svagheder, men har dog tjent som et rimeligt grundlag til almindelig brug og har utvivlsomt bidraget til en sanering af de brogede forhold, så at antallet af translitterations- eller transskriptionssystemer i Danmark nu i alt væsentligt er begrænset til tre, nemlig: 13

7 14 1. Dansk Standard som er bragt i overensstemmelse med ISOs system, og som stort set anvendes inden for de samme områder som dette. Dog har det også fundet anvendelse i litterære oversættelser (Ivan Malinovskis Pasternak-oversættelse»Dr. 2ivågo«). 2. DOFs system, som i almindelighed anvendes i litterære oversættelser af enhver art, i en stor del af den danske presse og i»fakta om Sovjetunionen«, der udgives af presseafdelingen ved Sovjetunionens ambassade i Danmark. 3. Det engelske reducerede system, som anvendes af presse og telegrambureauer i Storbritannien og USA. En del af den danske presse har valgt at bringe de russiske navne i den form, hvori de modtages fra engelske eller amerikanske bureauer. Skønt DOFs systems fremkomst omkring 1950 altså medførte en ikke uvæsentlig forenkling, var forholdene dog stadig ikke fuldt tilfredsstillende, og nu afdøde professor, dr. phil. Ad. Stender Petersen, som utvivlsomt er den dansker, der har ydet den største indsats for at nå til en løsning af problemerne, vedblev da også i den følgende tid at interessere sig for og beskæftige sig med dem i skrift og tale. Norge. I Norge var det i ældre tid almindeligt, at russiske navne i oversættelser af skønlitterære værker blev transskriberet efter tysk praksis, bl.a. fordi oversættelserne dengang ofte blev foretaget på grundlag af allerede foreliggende tyske oversættelser. Således blev som i disse stemt s gengivet med s, ustemt s med ss, sj-lyden med sch, tsj-iyden med tsch, ts med z, ach-iyden med ch osv. I Winterhjelms oversættelse fra 1883 af Dostojevskijs»Raskolnikov«finder man f.eks. navneformer som Sossimow, Rasumichin, Dunetschka og Darja Franzowna. Senere oversættere, som beherskede russisk og oversatte direkte fra originalsproget, brugte en mere»norsk«transskription. Eksempelvis kan fra Olaf Brochs oversættelse af Tolstojs»Anna Karenina«(1911) nævnes former som Sergej Ivanovitsj, Fomitsj, Sjerbatski, Kalusjski og Agafja Michajlovna, og fra Martin Grans oversættelse af Tolstojs»Krig og fred«(1928) former som Tusjin, Anna Mihailovna, Nesvitski og Vasili. Mest radikal er Martin Gran, idet han bl.a. gengiver v sidst i ord som f: Rostof, Denisof, Kutusof osv. De forholdsvis mange skønlitterære oversættelser, som er udkommet i de sidste par decennier, har stort set fulgt lignende principper (dog er den fonetisk korrekte gengivelse af v sidst i ord som f ikke slået igennem). Oversætterne kan ikke siges at have gennemført et bestemt system aldeles konsekvent, men der er udformet en vis nyere praksis, som faktisk ikke skiller sig særlig meget fra det nordiske system, der nu foreslås gennemført. De norske avisers transskription af russiske navne er mere vaklende, men følger i vid udstrækning de store vestlige telegrambureauer og dermed den almindelige anglo-amerikanske praksis. I bibliotekskataloger følger folkebibliotekerne stort set samme praksis som nyere skønlitterære oversættelser, mens universitetsbiblioteker og til dels også de øvrige større fagbiblioteker fra gammel tid benytter et translitterationssystem, som på det nærmeste er identisk med ISO-systemet. I konversationsleksika bruges dels et system, der svarer til folkebibliotekernes, dels et system, som ligner DOF-systemet. Sverige. I Sverige er en national tradition for gengivelse af russiske navne vistnok fastere indarbejdet end i Danmark og Norge. Da den svenske praksis ligger tæt op ad det system, som nu foreslås, er en nærmere omtale af den ikke meget påkrævet. Det skal dog nævnes, at der også i Sverige har været en vis vaklen m.h.t. et hovedproblem som markering af modsætningen mellem den stemte og den ustemte s-lyd og mellem den stemte og den ustemte sj-lyd: oftest er der blevet skelnet ved hjælp af z over for s, og zj over for sj, men forskelsløs gengivelse af stemt og ustemt lyd har også kunnet forekomme, i så fald således, at s brugtes for både z og s, sj for både zj og sj. Det russiske bogstav x er normalt blevet gengivet med ch (det nordiske system foreslår i stedet kh). I en vis udstrækning er apostrof blevet anvendt mellem s, t eller z og ja, je, ji, jo eller ju (jf. f.eks. Pot'jomkin) for at skille disse forbindelser fra sj + a osv. 15

8 16 En kort oversigt over gængse svenske transskriptionsprincipper findes i indledningen til hvert bind af Svensk Uppslagsbok, 2. udgave. Det nordiske system. Tilskyndet af talrige henvendelser fra radio og tv, fra biblioteker og fra geografer og forlæggere, som fremsatte ønsker om, at der måtte blive udarbejdet et enkelt og letfatteligt system og opstillet en tilhørende liste med hyppigt forekommende person- og stednavne, opfordrede Dansk Sprognævn i oktober måned 1956 professor Stender-Petersen til at undersøge mulighederne for at få vedtaget et fælles nordisk system. Den omfattende korrespondance og de talrige forhandlinger, som fulgte, skal ikke refereres her. Nogle indlæg i diskussionen er offentliggjort i»nordiske sprogproblemer 1957 og 1958«(s ) og i»nordiske sprogproblemer 1961 og 1962«(s ), som tillige indeholder professor Stender-Petersens rapport til Dansk Sprognævn af maj 1962 med eksempler på hele seks translitterationsjtransskriptionssystemer, hvoraf et (betegnet»kompromis«) var et forslag til et fælles nordisk system. Dette kompromisforslag kunne dog ikke opnå almindelig godkendelse i den foreliggende form, dertil var det i nogle henseender for kompliceret, men drøftelserne fortsattes og blev efter professor Stender-Petersens død ført mellem sprognævnene i de nordiske lande. Det er nu omsider lykkedes at nå til enighed om et nyt kompromis, bortset fra, at to bogstaver (nr. 24 og nr. 26 i nedenstående tavle) har en afvigende transskription i norsk. Dette kompromis, der er godkendt af sprognævnene i Danmark, Island, Norge og Sverige og har fået tilslutning fra finlandssvensk side, ligger som omtalt ret nær ved svensk praksis. De norske særformer - kombinationerne tsj i stedet for t j, og stsj i stedet for sjtj - er i nedenstående tavle som i navnelisten markeret med n, mens de dansksvenske former er markeret med ds. I Det nordiske system russ. ISO nordisk l. a a a 2. 6 b b 3. B V V 4. r g g 5.,li; d d 6. e e je i forlyd efter vokal efter tegnet bl efter tegnet bl 3 e efter konsonant 6a. e(e) e(e) jo' 7. )IC z sj 8. 3 z s 9. H 10. a j Il. K k k 12. JI o ji efter konsonanter, der transskriberes t j, sj el. sjtj (i norsk: tsj, sj, stsj) efter tegnet bl eksempler ÅHHa = Ånna Eå6em, = Båbel BOJIra = VoIga POCTOB = Rostov raråphh = Gagårin AOH = Don JIeHHHfpå,!l; = Leningråd EropoB = Jegorov HHKOJIåeB = Nikolåjev Cbe3,l1;OBO = Sjesdovo' IIpoKo<jJbeB = Prokofjev TypreHeB = Turgenev IIerp = Pjotr, OpeJI = Orjol AJIeIIIa = Aljosja CeMYIIIKHH = Sjomusjkin MJIbH'leB = Iljitjov d s Iljitsj6v n qephbliiieb = Tjernysjov d s Tsjernysjov n Il.(erOJIeB = Sjtjogolev d s Stsjogolev n )KYKOB = Sjukov )K.D;åHOB = Sjdånov 3anopo)Kbe = Saporosje BopoHe)IC = Voronesj 30PHH = Sorin Ka3åHb = Kasån MJIMl = Iljå HHJIHH = Nilin MJIbHH = Iljin MJIbH'l = Iljitj d s Iljitsj n 110IIIKåp-OJIå = Josjkår-Olå AHBa30BCKHa = Ajvasovskij TOJICT6lf = Tolstoj Ka3aKoB = Kasakov KHPOB = Kirov JIeHHH = Lenin K03JIOB = Koslov Aanb = Dal 17

9 18 19 russ. ISO nordisk eksempler russ. ISO nordisk eksempler 13. M m m MaKcHMoB = Maksfmov 27. 'b udelades 1 C'be3.n;oB = Sjesdov' llepmb = Perm 28. bl Y Y CbIKTblBKåp = Syktyvkår 14. H n n HHKHTHH = Nikftin llo.n;r6phbih = Podg6rnyj PR3åHb = Rjasån 29. b udelades 1 JIbBOB = Lvov 15. o o o 6lKeroB = 6sjegov XåPbKOB = Khårkov 16. IT P P r6rojib = G6go1 ÅCTpaxaHb = Åstrakhan lljiaxhh = Plåkhin e e 3peH6yPr = Erenbtirg IlIaruimm = Sjaljåpin T3TJp3 = Tetere 17. p r r POlKK6B = Rosjk6v 31. IO ju ju JOMR =JUdin r6pbkhh = G6rkij JII06liMOB = Ljubfmov 18. c s s CeMHBOJI6c = Semivol6s TIOMeHb = Tjumen CRCb = Sjas 32. R ja ja'.siky66bckhh = Jakub6vskij l Tegnene 'b, såkaldt»hårdt tegn«, og b, såkaldt»blødt tegn«, har ingen selv- stændig lyd værdi i moderne russisk, men de har alligevel en funktion og betydning for udtalen. Det hårde tegn er sjældent i navnestoffet (i navnelisten s er der ikke et eneste eksempel på det). Det anvendes mellem konsonant og et af AJIeKcåH.n;p = Aleksandr 19. T THT6B = Tit6v TIOMeHeB = Tjumenev TenieB = Tetjåjev 20. y u u YJIåHOBa = Ulånova rjia3yh6b = Glasun6v <I>e.n;6ToB = Fed6tov 21. 4> ITampepOB = Panfj6rov 22. x h kh Xa6åpoBcK = Khabårovsk THxOHOB = Tfkhonov 6HcTpax = 6jstrakh 23. U c ts QbIraH6B = Tsygan6v EJIeu = Jelets 24. 'I e t j ds qexob = Tjekhov d s tsj n Tsjekhovn qh'ihkob = Tjftjikov d s Tsjftsjikov n roh'lap6b = Gontjar6v d s Gontsjar6v n IlIocTaKoBH'I = Sjostak6vitj d s Sjostak6vitsj n 25. m s sj IlIåroB = Sjågov råpmhh = Gårsjin 26. m se sjtj ds mep6a'leb = Sjtjerbatj6v d s stsj n Stsjerbatsj6v n 36meHKo = Sosjtjenko d s Sostsjenko n XpymeB = Khrusjtjov d s Khrustsj6v n M3BecTlffi = Isvestija PR3åHb = Rjasån TpeTbKK6B = Treijak6v vokaltegnene e, e, IO og R for at angive, at der skal udtales konsonant + j + vokal. Det bløde tegn optræder efter en konsonant, hvor det angiver, at denne konsonant udtales j-agtigt (»palatalt«) : Ka3aHb Kasan (ISO: Kazan'), ropbkhh G6rkij (ISO: Gor'kij), 3HHOBbCB Sin6vjev (ISO: Zinov'ev). Konstrueret eksempel. 3 Hvis den konsonant, der står foran b, transskriberes sj, t j el. sjtj (norsk: sj, tsj, stsj), skrives dog e (f. eks. 3anopolKbC Sapor6sje). 4 Navne, der udtales med jo, transskriberes med jo, skønt russisk ortografi næsten altid anvender e i stedet for e. Efter konsonanter, der i transskription har j som sidste element (lk, 'I, m, m), skrives u og a (i stedet for ju og ja). Ifølge de russiske skriveregier må vokalbogstaverne IO (ju) og R (ja) ikke anvendes i disse stillinger; men da det navnestof, der skal transskriberes, omfatter hele Sovjetunionen, kan afvigelser fra regelen ikke udelukkes.

10 20 Systemet angiver ikke de variationer i udtalen, som mange russiske bogstaver undergår afhængigt af deres stilling i ordet. Navnet AocToeBcKHH gengives således Dostojevskij i det nordiske system, men udtales omtrent D;)stajefski. Den, som lægger vægt på rigtig udtale af russiske navne, må altså søge vejledning enten i de kortfattede udtaleregier s eller i lærebøger i russisk fonetik. Et punkt, som nok vil komme til at volde brugerne af systemet en del hovedbrud, er regelen om, at russiske navne, som udtales med jo, også skal staves med jo, for bogstavet e anvendes i russisk praktisk taget kun i lærebøger og i navnestoffet i (større) leksika. Desværre kan man ikke regne med, at alle bærere af navne med jo er kendte personer, som kan slås efter i et leksikon. Det nordiske system markerer ikke modsætningen mellem stemt og ustemt s-lyd, som begge gengives med s, og heller ikke mellem stemt og ustemt sj-lyd, som begge gengives med sj. Russisk navneskik Da de russiske personnavne i deres vekslende former forekommer mange udlændinge forvirrende og uforståelige, vil det være rimeligt at indføje nogle ord om russisk navneskik. Et russisk navn består af tre dele: fornavn, fadersnavn (patronymikon) og efternavn. Det er kun få russere, der har mere end et fornavn. Diminutiver. Det russiske fornavn har ved siden af den officielle, registrerede form forskellige diminutivformer, hvoraf mange er uigennemskuelige for ikke-russiskkyndige læsere. Navnet Ivan har således diminutiverne Vanja, Vanjukha, Vanjusja, Vanjusjka, Vanka. Afhængigt af endelse og betoning kan disse diminutiver være dagligdags neutrale, udtrykke forskellige grader af ømhed, være irettesættende eller have andre nuancer. Fornavn alene (sædvanligvis i diminutiv) anvendes i tiltale til ægtefælle, børn, slægtninge og nære venner. Patronymikon. Fadersnavnet (patronymikon) er faderens fornavn med en endelse, som er forskellig for mænd og kvinder, og som optræder i forskellige former. 1. Til de fleste fornavne (dem, der ikke ender på -j eller -a) føjes følgende endelser: Hankøn: -ovitj (norsk: -ovitsj) Hunkøn: -ovna F.eks.: Faderens fornavn: Boris Ivan Pjotr Hankøn: Borisovitj d s Borisovitsj n Ivanovitj d s Ivanovitsj n Petrovitj d s Petrovitsj n 2. Ender faderens fornavn på -j, er endelserne: Hankøn: -evitj (norsk: -evitsj) Hunkøn: -evna F.eks.: Faderens fornavn: Nikolaj Vasilij Hankøn: Nikolajevitj d s Nikolajevitsj n Vasiljevitj d s Vasiljevitsj n Hunkøn: Borisovna Ivanovna Petrovna Hunkøn: Nikolajevna Vasiljevna 3. Hvis faderens fornavn ender på -a, bliver endelserne (idet a'et samtidig forsvinder): Hankøn: -it j (norsk: -itsj) Hunkøn: -itjna (norsk: -itsjna) eller -initjna (norsk: -initsjna) F.eks.: Faderens fornavn: Nildta Ilja Hankøn: Nikititj d s Nildtitsj n Iljitj d s Iljitsj n Hunkøn: Nikititjna d s Nildtitsjna n Iljinitjna d s Iljinitsjna n 21

11 22 Efternavnenes bøjning. Russiske efternavne bøjes (på få undtagelser nær) i køn og tal. Det kan bedst illustreres ved et eksempel, og vi forestiller os en familie, der består af en mand ved navn Petrov, hans kone og deres to børn, en dreng og en pige: mand: Ivan Andrejevitjl) Petr6v søn: Sergej Ivanovitjl) Petrov kone: Nina Olegovna Petr6va datter: Anna Ivanovna Petrova Flertalsformen Petrovy betyder familien Petrov (Petr6v'erne, Petr6vs). Andre eksempler på hankøns- og hunkønsformer af efternavne: Vasiljev Vasiljeva Kaplin Kaplina Babajevskij Babajevskaja Tolst6j Tolstaja Visse navne har samme form i hankøn og hunkøn. Det gælder f.eks. navne som Novakovitjl), Tjernykh 2 ), Lysenko og Sjivago. Titulering. I tiltale anvendes efternavnet alene af lærere på skoler og kurser, men ellers anvendes efternavnet mest efter ordet tovarisjtj (norsk: tovaristsj), der betyder kammerat, eller efter grasjdanin, der betyder borger, med hunkønsformen grasjdanka. Ordene gospodin (hr.) og gosposja (fru, frøken) anvendes nu udelukkende over for udlændinge. Voksne russere tiltaler sædvanligvis hinanden med fornavn efterfulgt af faders navn (f. eks. Ivan Andrejevitjl), Nina Olegovna). 1 Norsk: -vitsj. 2 Norsk: TsjemYkh. Udtale af russiske navne I de nordiske lande er det almindeligt at udtale russiske navne (og navne der tilhører et af de mange andre sprog i Sovjetunionen) med ~n vis. tilnæ~melse til :ore egne udtalevaner. De russiske lyd som I~ke fmdes I de nordiske sprog, erstattes af de hjemlige lyd som ligger dem nærmest (fx anvendes de ustemte s- og sj-lyd også h~or russisk har de tilsvarende stemte lyd), eller af lyd der i det ~Jemlige. sprog svarer til det bogstav der benyttes ved transskriptionen (Jf. fx nedenfor om y). Også i andre tilfælde har den stavemåde der anvendes ved gengivelsen, direkte været bestemmende for dansk, norsk og svensk udtale (jf. fx nedenfor om tryksvagt o). For de fleste bogstavers vedkommende vil denne traditionelle tillempede nordiske udtale fremgå umiddelbart af det bogsta~ ~eller den bogstavkombination), der anvendes som transskription I det nordiske transskriptionssystem. Der er do~ visse af disse bogstaver (og kombinationer af bogstaver) som I et eller flere af de nordiske sprog normalt svarer til l~d der afviger temmelig meget fra den russiske udtale. Af hensyn til de læsere som ønsker at anvende en udtale der er i lidt bedre overensstemmelse med den russiske end en ren skriftlæsningsudtale er, omtales nogle af disse tilfælde i følgende kortfattede udtalevejledning. Der er kun givet en grov beskrivelse af den russiske udtale, og kun de vigtigste tilfælde af uoverensstemmelse mellem den russiske og den nordiske udtale af et bogstaver nævnt. Som supplement hertil gives nogle oplysninger om trykket i russiske navne m.m. a D.a?ske ~æsere må være opmærksomme på at a i trykstærk stillmg altid udtales meget åbent, omtrent som a i det danske o~d.~am. Det gælder altså også navne som fx Sjdanov, Ignatjev, Jasjln.

12 24 o u y Trykstærkt o. udtales som en å-lyd, der er lidt mindre åben end o i dansk kop, svensk og norsk kopp: Grig6rij, 6sipov, Smirn6v udtales altså [grigåri, åssipåff, smirnåffv) Tryksvagt o udtales som a når det står i stavelsen foran den trykstærke stavelse: Moskva [maskva], Odessa [adjæssa], Orj61 [arjåll], Ostr6vskij [astråffski], Tolst6j [talståj]. Udtalen af u stemmer med den danske, men afviger fra norsk og svensk udtale. Russisk u udtales som de~ såkaldt europæiske u-lyd (altså som u i fx tysk Hund eller l engelsk put): DUdintsev, Sjukov, Pud6vkin, Kusnets6v. Det bogstav der transskriberes y, udtales i russisk med en. lyd der er helt forskellig fra de nordiske sprogs y-lyd. Den russlske vokal har en i-agtig (eller e-agtig) klang, men dannes længere tilbage i munden end i (»sig i og tænk på u«): Kosygin, Mysjkin, Lysenko, Podg6rnyj. b, d, g udtales som p, t, k i slutningen af et ord og foran en ustemt konsonant: Sologub [sallagupp], N6vgorod [nåvgaratt], Krivoj Rog [krivåj råkk]; Kurbskij [kurpski], SabUdskij [sabuttski]. s sj gengiver to russiske bogstaver, hvoraf det ene udtales som ustemt s, mens det andet udtales med stemt s-lyd (som i tysk sie eller engelsk zero). Da stemt s ikke findes i de nordiske sprog, bruges i Norden almindeligvis et ustemt s i begge tilfælde. l ) gengiver (ligesom s) to russiske bogstaver, et der svarer til en ustemt lyd, og et der svarer til en stemt lyd. Den ustemte sj-lyd udtales omtrent som tysk sch og engelsk sh, den stemte sj-lyd udtales som j i fransk (jamais). I Norden anvendes almindeligvis den ustemte sj-lyd, også hvor russisk har den stemte lyd. l) 25 V okallængde: Vokalerne i russisk er aldrig så lange som de lange vokaler i de nordiske sprog. Forskellen mellem lange og korte vokaler udnyttes ikke i det russiske lydsystem, sådan som det er tilfældet i dansk, norsk og svensk, hvor denne forskel er betydningsadskillende (fx dansk mase - masse, norsk tak - takk, svensk tak - tack). kh Denne bogstavforbindelse udtales omtrent som den tyske achlyd: Khdrkov, Khtebnikov, Tikhonov, 6jstrakh. v Et v udtales som f i slutningen af et ord og foran en ustemt konsonant: Nikolajev [nikalajæff], Tit6v [titåff]; Nevskij [njæffski), Pud6vkin (pudåffkin], Stanisltivskij [stanislaffski]. 1 I lydskriftformeme er trykket angivet ved kursivering. Tryk: Der kan ikke gives enkle regler for placeringen af trykket (betoningen) i russiske ord. En læser, der møder et russisk navn, han ikke kender i forvejen, vil derfor i reglen være ladt helt i stikken, hvad denne meget væsentlige side af udtalen angår. For en del mere kendte navnes vedkommende har der ganske vist fæstnet sig en hjemlig praksis, men ikke så få af selv disse navne udtales ofte (nogle af dem næsten altid) med forkert tryk (det gælder fx de navne, der er nævnt nedenfor). Det vil derfor i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at angive, hvor trykket i et transskriberet russisk navn ligger. I navne- 1 Mens den nordiske transskription således ikke viser om den russiske form af et navn har ustemt eller stemt s, resp. sj, så fremgår det af engelske transskriptioner, der for de stemte lyd anvender z, resp. zh, og af ISO-translitterationen, hvor z, resp. i, benyttes. Da navnelisten (s ) medtager både en engelsk transskription og ISO-translitterationen, vil man heri kunne finde oplysning om stemt eller ustemt udtale af de to bogstaver.

13 26 listen (s ) er tryk angivet ved et accenttegn over vokalen i den trykstærke stavelse: Gogol, Kerenskij, Kijev, Litvinov, Musorgskij, Pavlova, Tolstoj, Ultinova. Accenttegnet indgår ikke som en nødvendig bestanddel af transskriptionen, men hvis man ønsker at markere trykkets placering uden brug af specielle tegn, lydskrift eller lignende, kan denne anvendelse af accenttegnet tilrådes. Intonation (musikalsk ordaccent): Russisk har ikke den forskel mellem to typer af musikalske ordaccenter, der kendetegner norsk (fx bønder - bønner) og svensk (fx dagen - dagar). Alle russiske ord udtales med en intonation, der svarer til enstavelsesaccenten i nordisk (norsk bønder, svensk dagen). NAVNELISTE

14 Navnelisten omfatter ca sovjetiske (og ældre russiske) navne ordnet alfabetisk efter den form de får når de transskriberes efter det nordiske system. Navnene er anført i fire former: 1. Nordisk transskription. De norske særformer (med tsj og stsj) er markeret med n efter navnet, de tilsvarende dansk-svenske former (der har t j, resp. sjtj) med d s. De norske former er anført på alfabetisk plads med henvisning til de dansk-svenske. 2. Engelsk transskription (efter et reduceret system).!) 3. ISO-translitteration. 2 ) 4. Russisk form. Den nugældende officielle russiske stavemåde er lagt til grund. Listen omfatter (1) stednavne, (2) personnavne og (3) navne på dagblade og tidsskrifter, og på institutioner og lignende, fx teatre. Der er medtaget geografiske navne fra hele Sovjetunionen, altså også fra de ikke-slaviske områder; dog er navne fra de baltiske republikker, hvor det latinske alfabet anvendes, ikke optaget i listen. I visse tilfælde er større byer, floder osv. i områder med andre sprog end russisk kendt i Norden under en forlængst indarbejdet l For flere bogstavers vedkommende ligger britisk-amerikansk transskriptionspraksis ikke fast. Fx gengives russisk e i begyndelsen af et ord og efter en selvlyd snart med e, snart med ye. I listen er ye anvendt. I slutrungen af et ord bliver -HH (nordisk: -ij) transskriberet på flere måder; den almindeligste transskription er -y, der derfor er anvendt i listen. Som engelsk transskription af -LIH (nordisk: -y j) benyttes i listen -yi. I engelsk transskriptionspraksis forenkles ofte til -y. 2 Det russiske bogstav x er translittereret som h i overensstemmelse med ISO-rekommandationen. I den danske og den svenske standardiseringsorganisations translitterationssystemer anvendes i stedet ch.

15 30 31 russisk navneform, fx Kijev, Dnepr (ukrainsk: Kfjiv, Dnipr6). I alle andre tilfælde bør de navneformer, der bruges i de pågældende nordisk engelsk ISO russisk sprog, de såkaldt genuine navneformer, foretrækkes. I øvrigt er genuine stednavne i vidt omfang optaget i russisk, og yderligere er Abakan Abakan Abakan A6aKaH der en klar tendens til at erstatte de russiske navneformer som fra AbIesimov Ablesimov Ablesimov A6JIeCHMOB Abram ældre tid har haft hævd i russisk sprogbrug, med genuine. Det Abram Abram A6paM Abrasimov Abrasimov gælder især de ikke-slaviske områder (fx anvendes det georgiske Abrasimov A6pacHMOB Adsjubej Adzhubei Adzubej (grusiske) navn Tbi/isi nu i stedet for det russiske Tijlis). A,ll,lK)'6eH Afanasij Afanasy Afanasij A$aHacHH Af personnavne indeholder listen først og fremmest et stort antal Afanasjev Afanasyev Afanas'ev A$aHaCheB slægtsnavne, fortrinsvis navne på mere kendte personer fra for- Agåfja Agafya Agaf'ja Ara$MI skellige områder (Ruslands og USSRs historie, aktuel politik, Ajagus Ayaguz Ajaguz AlIrY3 videnskab, litteratur, kunst, musik, teater, film, sport, skak osv.). Ajan Ayan Ajan AlIH Desuden vil man i listen kunne finde de almindeligste fornavne og Ajvas6vskij Aivazovsky Ajvazovskij AHBaJOBCKHii: de vigtigste diminutiver (se herom s. 20). Akhmadulina Akhmadulina Ahmadulina AXMa,LJ,yJlHHa For nogle få (oprindelig tyske) navnes vedkommende er en tysk Akhmatova Akhmatova Ahmatova AXMaTOBa AkhtYrka stavemåde næsten enerådende i den vestlige verden (fx Eisenstein ; Akhtyrka Ahtyrka AXTblpKa Akim Akim russisk 3ii:3eHIllTeHH, dvs. Ejsensjtejn). Disse indarbejdede stave- Akim AKHM Akimov Akimov Akimov måder er i listen anført i kantet parentes med henvisning til de AKHMOB Akm6linsk Akmolinsk Akmolinsk AKMOJIHHCK korrekt transskriberede former. Aksakov Aksakov Aksakov AKcaKOB Da der ikke kan gives enkle regler for, hvor trykket i russiske Aksinja Aksinya Aksin'ja AKCHHbll ord er placeret (jf. s. 25), er det i navnelisten angivet i opslags- Aksj6nov Aksyonov Aksenov AKceHOB formen ved hjælp af accenttegnet ' over vokalen i den trykstærke Aktjubinsk Aktyubinsk Aktjubinsk AKTlo6HHCK stavelse. Dette accenttegn er ikke nogen nødvendig bestanddel af Alatau Alatau Alatau AJIaTay den transskriberede navneform, men skal blot fungere som udtale- Alatyr Alatyr Alatyr' ArlaTblpb vejledning. Aldån Aldan Aldan AJI,ll,aH Aleksandr Udtømmende og fuldt pålidelige har oplysningerne om tryk- Aleksandr Aleksandr ArleKCaH,ll,p Aleksandra Aleksandra placering ikke kunnet blive, hvilket delvis ligger i sagens natur. Aleksandra AJIeKCaHJlpa Aleksandr Nevskij Aleksandr Nevsky Aleksandr Nevskij ArleKcaH,ll,p Et og samme slægtsnavn kan således have forskellig udtale i for- HeBCKHH skellige slægter, jf. fx Ivanoveiler (mindre almindeligt) Ivanov; eller Aleksahdrov Aleksandrov Aleksandrov AJIeKcaH,ll,pOB et navn kan have en udtale som geografisk navn, en anden som Aleksandrovsk Aleksandrovsk Aleksandrovsk ArleKCaH,ll,pOBCK personnavn (jf. Korsakov og K6rsakov). Visse tilfælde af denne Aleksej Aleksei Aleksej ArleKceii: art kan være overset ved redaktionen. Hertil kommer, at det nu Aleksejev Alekseyev Alekseev AJIeKCeeB og da har været umuligt at fremskaffe sikre oplysninger, fordi alle Aliger Aliger Aliger AJIHrep tilgængelige opslagsværker svigter, eller fordi den russiske praksis Aljabjev Alyabyev Aljab'ev AJI1I6beB Alj6khin ikke ligger fast. Alyokhin Alehin ArlexHH

16 32 33 Alj6sja Alyosha Alesa AneIDa Antonina Antonina Antonina AHToHHHa Alia Alia AlIa Anna Antonov Antonov Antonov AHTOHOB AlIilujeva Alli1uyeva Alli1ueva AmumyeBa Apråksin Apraksin Apraksin AnpaKcHH Almå-Atå Alma-Ata Alma-Ata ArIMa-ATa Apsjer6nskij Apsheronsky Apseronskij AmnepoHcKHH Altåj Altai Altaj AnTal!: poluostrov poluostrov poluostrov IIOJIYOCTPOB Altjevsk d s AJchevsk Alcevsk An'ieBCK Aråks Araks Araks ApaKc Altsjevsk n se Altjevsk Araktjejev d s Arakcheyev Arakceev ApaK'ieeB Ambårtjik d s Ambarchik Ambarcik AM6ap'iHK Araktsjejev n se Araktjejev Ambårtsjik n se Ambårtjik Arålsk Aralsk Aral'sk ApanbCK Ambartsumjån Ambartsumyan Ambarcumjan AM6apIO'MlIH Aramilev Aramilev Aramilev ApaMIDIeB Amderma Amderma Amderma AM~epMa Arbusov Arbuzov Arbuzov Ap6Y30B Amgå Amga Amga AMra Arenskij Arensky Arenskij ApeHCKHll: Amu-Darja Amu-Darya Amu-Dar'ja AMy-AapbR Arglin Argun Argun' ApfYHb Amur Amur Amur AMyp Aristov Aristov Aristov APHCTOB Anadyr Anadyr Anadyr' AHa~blpb Arkådij Arkady Arkadij APK~ Anastasija Anastasia Anastasija AHaCTacHR Arkhångelsk Arkhangelsk Arhangel'sk ApXaHreJIbCK Anatolij Anatoly Anatolij AHaTOJIHl!: Arkhångelskij Arkhangelsky Arhangel'skij ApXaareJIbCKHl!: Andisjan Andizhan AndiZlin A~IDKaH Arkhfpp Arkhipp Arhipp APXHIIII Andrej Andrei Andrej AH~pel!: Arkhipov Arkhipov Arhipov APXHIIOB Andrejev Andreyev Andreev AH~peeB Arkhipova Arkhipova Arhipova ApxHIIoBa Andronov Andronov Andronov AH~POHOB Armavir Armavir Armavir ApMaBHp Andropov Andropov Andropov AH~POIIOB Arnsjtåm Arnshtam Arnstam ApHIDTaM Angara Angara Angara Aarapa Arnsjtejn Arnshtein Arnstejn ApHIDTell:H Angarsk Angarsk Angarsk AarapcK Arsenij Arseny Arsenij ApceHHll: Anisim Anisim Anisim AHHCHM Arsenjev Arsenyev Arsen'ev ApceHbeB Anisimov Anisimov Anisimov AHHCHMOB Artam6nov Artamonov Artamonov APTaMOHOB Anja Anya Anja AHR Artemij Artemy Artemij ApTeMHll: Anna Anna Anna AHHa Artjom Artyom Artem APTeM Annenkov Annenkov Annenkov AHHeHKoB Artjomovsk ~tyomovsk Artemovsk ApTeMoBcK Annenskij Annensky Annenskij AHHeHcKHl!: Artobolevskij Artobolevsky Artobolevskij ApT060JIeBCKHH Ansjero-Sudsjensk Anzhero- Anzero- AHlKepo- Artsybasjev Artsybashev Arcybasev ApI{bI6alIIeB Sudzhensk Sudzensk Cy~lKeHcK Asåfjev Asafyev Asaf'ev Aca<PheB Antipov Antipov Antipov AHTHIIOB Aserbajdsjan Azerbaidzhan Azerbajdzan A3ep6a~lKaH Antok6lskij Antokolsky Antokol'skij AHTOKOJIbCKHH Asgur Azgur Azgur A3ryp Anton Anton Anton AHTOR Asjkenåsi Ashkenazi Askenazi AIDKeHa3H

17 34 35 Asjkhabåd Ashkhabad A habad Amxa6a.n Balkhåsj Balkhash Balhd 1ianxam Askånija-N6va Askania-Nova Askanija-Nova Acxamul-HoBa Bålmont 1 Balmont Bal'mont Dam.MOHT As6v Azov Azov A30B Bålta Balta Balta lilljita Aståkhova Astakhova Astahova ACTaxOBa Baltfjsk Baltiisk Baltijsk liantidtck Åstrakhan Astrakhan Astrahan' ACTpaxaHb Baråbinsk Barabinsk Barabinsk liapaghhck Åstrov Astrov Astrov AcrpOB Barånovitji d s Baranovichi Baranovi~i liapahoblfllh Atamånov Atamanov Atamanov ATaMaHoB Barånovitsji n se Barånovitji Atårov Atarov Atarov ATapoB Baran6vskaja Baranovskaya Baranovskaja liapahobckar Åtjinsk d s Achinsk Acinsk A'lHHCK BaratYzlgkij Baratynsky Baratynskij liapatblhckha Åtsjinsk n se Åtjinsk Barnaul Barnaul Barnaul liaphayji Åuer Auer Auer AY3P Barnet Barnet Barnet liapher Avdejenko Avdeyenko Avdeenko AB,lleeHKo Barsjåj Barshai Bariaj liapmalt Averbåkh Averbakh Averbah ABep6ax Basårov Bazarov Bazarov IiaJaPOB A vertjenko d s Averchenko Avereenko Aøep'ieHKO Basjkfrov Bashkirov Bdkfrov IiamKHpOB Avertsjenko n se Avertjenko Båsov Basov Basov 6acOB Avfiov Avilov Avilov ABHJlOB Batålov Batalov Batalov liatanob Båtjusjkov Batyushkov Batju kov liatloillkob BatUmi Batumi Batumi liatymh Båbel Babel Babel' lia6ejlb Bednyj Bednyi 'Bednyj be,llhbilt Båbusjkin Babushkin Babu kin lia6ymkhh Bek Bek Bek bek Bagramjån Bagramyan Bagramjan liarpamjih Bekhterev Bekhterev Behterev bextepeb Bagrati6n Bagration Bagration liarpathoh Belaja Belaya Belaja bejlali Bagrftskij Bagritsky Bagrickij liarplll:(khlt Belgorod Belgorod Belgorod benropo,ll Bajbak6v Baibakov Bajbakov liait6akob Belgorod- Belgorod- Belgorod- liejiropo,ll- Bajkål Baikal BajkaI BaitKaJI Dnestr6vskij Dnestrovsky Dnestrovskij.l(HecTPOBCKHA Bajkonfu Baikonur Bajkonur liaitkogyp Belinskij Belinsky Belinskij bejihhckha Bakh Bakh Bah Sax Beljåjev Belyayev Beljaev bemeb Bakhtjisaråj d s Bakhchisarai Bahcisaraj liax'lhcapaa Belog6rsk Belogorsk Belogorsk bejioropck Bakhtsjisaråj n se Bakhtjisaråj Belokhv6stikov Belokhvostikov Belohvostikov bejioxbocthkoø Baklånov Baklanov Baklanov IiaKJIaHOB BeloUsova Belousova Belousova 6eJIoYCOBa Bakst Bakst Bakst IiaKCT Bel6v Belov Belov bejiob Baku Baku Baku lioy Bel6vo Belovo Belovo 6eJIOBO BakUnin Bakunin Bakunin liakyiuih Belukha Belukha Beluha benyxa Balåkirev Balakirev Balakirev lianaicllpeø Balasj6v Balashov Bala ov lianamob l Ogsd Balm6nt.

18 36 37 Belyj Belyi Belyj DeJIblit Bogdanovitj d s Bogdanovich Bogdanovic Eor)J;aHoBlI'I Bendery Bendery Bendery DeH)J;ephI Bogdanovitsj n se Bogdanovitj Benediktov Benediktov Benediktov DeHe)J;HKToB Bogoljubov Bogolyubov Bogoljubov EoroJUo6oB BenUiil Benua 1 Benua DeHYa Bogomolets Bogomolets Bogomolec :GorOMOJIell Berditjev d s Berdichev Berdieev Dep)J;lI'IeB Bojårskikh Boyarskikh Bojarskih EOllPCKHX Bolkonskij Bolkonsky Bolkonskij EOJIKOHCKlill Berditsjev n se Berditjev Berdjåjev Berdyayev Berdjaev Dep)J;lIeB Bolotnikov Bolotnikov Bolotnikov EOJIOTHHKOB Beresinå Berezina Berezina Eepe31llia Bolsjakov Bolshakov Bol' Sakov EOJlhillaKOB Beresniki Berezniki Berezniki Depe3HHKH Bolsjevik Bolshevik Bol'Sevik EOJlhilleBHK Berija Beria Berija EepHlI Bolsjoj teåtr Bolshoi teatr BoI'soj teatr EOJlhmOH TeaTP Berj6ska Beryozka Berezka Eepe3Ka Bondarenko Bondarenko Bondarenko EOH)J;apeHKo Berj6sovo Beryozovo Berezovo Eepe30Bo Bondarev Bondarev Bondarev EOlmapeB Bernsjtejn Bernshtein Bernstejn DepHillTeHH Bondartjuk d s Bondarchuk Bondarcuk EOH)J;apqyK Besjitsa Bezhitsa Bezica EelKHlla Bondartsjuk n se Bondartjuk Bestusjev Bestuzhev BestuZev DeCTyJKeB Boris Boris Boris EOPHC Bestusjev-Rjumin Bestuzhev-Ryumin Bestuzev-Rjumin EecTYlKeB-PIOMHH Boris Godunov Boris Godunov Boris Godunov EOPHC ro)j;yhob Bijsk Biisk Bijsk EHHCK Borislåv Borislav Borislav EOpHCJIaB Birobidsjån Birobidzhan Birobidzan EHpo6H)J;lKaH Borisoglebsk Borisoglebsk Borisoglebsk EOpHCOfJIe6cK Biron Biron Biron EHPOH Borisov Borisov Borisov EOPHCOB Blagonråvov Blagonravov Blagonravov EJlarOHpaBoB Borodin Borodin Borodin Eopo)J;HH Blagovesjtjensk d s Blagoveshchensk Blagovescensk EJIarOBemeHCK Borodino Borodino Borodino Eopo)J;HHo Blagovestsjensk n se Blagovesjtjensk Borovikovskij Borovikovsky Borovikovskij EOPOBHKOBCKlill Bljukher 2 Blyukher 2 Bljuher EJlIOXep Borsjtjagovskij d s Borshchagovsky BOrSCagovskij EOPmaroscKlill Blok Blok Blok EJIOK Borstsjagovskij n se Borsjtjagovskij Blonskij Blonsky Blonskij EJlOHCKHH Bortnjånskij Bortnyansky Bortnjanskij EOPTHlIHcKlill Botkin Botkin Botkin EOTKllli [Bllicher se Bljukherl Boborykin Boborykin Boborykin E060PhIKHH Botvinnik Botvinnik Botvinnik EOTBHHHHK B6brikov Bobrikov Bobrikov :G06PHKOB Bratsk Bratsk Bratsk EpaTcK Bobrujsk Bobruisk Bobrujsk Eo6pYHCK Bresjnev Brezhnev Breznev EpelKHeB Bodajb6 Bodaibo Bodajbo EO)J;aH60 Brest Brest Brest EpecT Bogdån Bogdan Bogdan Eor)J;aH Brjansk Bryansk Brjansk ~PlIHCK Bogdånov Bogdanov Bogdanov Eor)J;aHoB Brjullov Bryullov Brjullov EPIOJIJIOB Brjusov Bryusov Brjusov EPlOCOB 1 Alm. Benois. Brodskij Brodsky Brodskij EPO)J;CKHH Alm. Bliicher.

19 38 39 Bronsjtejn 1 Bronshtein 1 Bron~tejn B,PoHmTeitH., DavYdov Davydov Davydov,[(aBbI,D;OB Brusilov Brusilov Brusilov BpYCHJIOB Deb6rin Deborin Deborin,[(e60PHH Bubnov Bubnov Bubnov By6HOB Degtjarj6v Degtyaryov Degtjarev,[(errjijltiB Budj6nnyj Budyonnyi Budennyj BYAeHHbIit Dejneka Deineka Dejneka,[(eitHeKa Bug Bug Bug Byr Delvig Delvig Del'vig,[(eJThBHr Bukharå Bukhara Buhara Byxapa Dementij Dement y Dementij,[(eMeHTIlli Bukhårin Bukharin Buharin ByxapHH Demfdov Demidov Demidov,[(eMHAOB Bulgåkov Bulgakov Bulgakov BymaKOB Demitjev d s Demichev Demieev,[(eMif'leB Bulgånin Bulganin Bulganin BymaHHH Demitsjev n se Demitjev Bulgårin Bulgarin Bulgarin BymapHH Demjån Demyan Dem'jan,[(eMbllH Bulytj6v d s Bulychev Bulycev BYJThI'lCB Denildn Denikin Denikin,[(eHHKHH Bulytsj6v n se Bulytj6v Denis Denis Denis,[(eHHc BUnin Bunin Bunin BYHHH Denisov Denisov Denisov,[(eHHcoB BusulUk Buzuluk Buzu1uk BY3ynyK Derbent Derbent Derbent,[(ep6eHT Bykov Bykov Bykov BbIKOB Dersjåvin Derzhavin DerZavin,[(eplKaBHH Byk6vskij" Bykovsky Bykovskij BblKOBCKIlli Desjnj6v Dezhnyov Defucv,[(e)KHeB Desnå Desna Desna,[(ecHa [Cui se Kjui] Dikson Dikson Dikson.[(HKCOH Diomidov Diomidov Diomidov,[(HOMHAOB Dagestån Dagestan Dagestan,[(arecTaH Djågilev Dyagilev Djagilev,[(llrHJIeB Dal Dal Dal',[(am. [Djusjambe se Dusjanbe] Daniel Daniel Daniel',[{aHH3JTh Dmitrij Dmitry Dmitrij,[(MHTpllli Daniil Daniil Daniil,[{aHHHJI Dmitrijev Dmitriyev Dmitriev,[(MHTpHeB Danila Danila Danila,[(aHHna Dnepr Dnepr Dnepr,[(Herrp Danilevskij Danilevsky Danilevskij,[(aHHJIeBCKIlli Dneprodsersjinsk Dneprodzerzhinsk DneprodzerZinsk,[(HenpOA3ep)KHHCK Dani10v Danilov Danilov,[(aHHnOB Dneproges Dneproges Dneproges,[{Henpor3C Dargomysjskij Dargomyzhsky DargomYZskij,[(aproMbDKcKIlli Dnepropetr6vsk Dnepropetrovsk Dnepropetrovsk,[{HerrponeTPOBCK Dårja Darya Dar'ja,[(apbll Dnestr Dnestr Dnestr,[{HecTP Dåsja Dasha Da~,[{ama Dobroljubov Dobrolyubov Dobroljubov,[(o6pomo6oB David David David,[{aBHA Dobrov6lskij Dobrovolsky Dobrovol'skij,[(06POBOJThcKIlli Davidenko Davidenko Davidenko,[(aBHAeHKO DobrYnin Dobrynin Dobrynin,[(06PbIHHH DavYd Davyd Davyd,[(aBbI,D; Dokutjåjev d s Dokuchayev Dokueaev,[(oKY'laeB Dokutsjåjev n se Dokutjåjev 1 Alm. Bronstein. Dolgorukij Dolgoruky Dolgorukij,[(omopYKHit I Som geogr. novn: BYkovskij. Dolmat6vskij Dolmatovsky Dolmatovskij,[(OnMaTOBCKIlli

20 40, nordisk engelsk ISO russisk l {' I' nordisk engelsk ISO russisk Don Don Don ):(OH 4- Ejsensjtejn 1 Eizenshtein 1 Ejzenstejn 31l:3eHillTellH Donbåss Donbass Donbass ):(oh6acc Ekk Ekk Ekk 3KK Donets Donets Donec ):(ohe«elbrus Elbrus El'brus 3JIb6pyc Donetsk Donetsk Doneck ):(oheuk Elistå 2 Elista Elista 3JJHCTa Donsk6j Donskoi Donskoj ):(OHCKOll Elt6n Elton EI'ton 3JIbTOH Dostojevskij Dostoyevsky Dostoevskij ):(octoebckhli Ernba Ernba Ernba 3M6a Dovsjenko Dovzhenko Dovzenko ):(oblkehko Engelgårdt Engelgardt Engel'gardt 3HTCJIbrapil:T Drosd6v Drozdov Drozdov ):(P03il:OB Engels Engels Engel's 3HTeJIbC Drusjinin Druzhinin DruZinin ):(pyjkhhhh Erenburg 3 Erenburg 3 Erenburg 3peH6ypr Dsaudsjikåu Dzaudzhikau Dzaudzikau ):(3aYil:lKHKay Ermler Errnler Errnler 3pMJIep Dsersjinsk Dzerzhinsk Dzerzinsk ):(3eplKHHcK Dsersjinskij Dzerzhinsky Dzerzmskij ):(3eplKHHcKHll Faddejevskij Faddeyevsky Faddeevskij <l>a,zmeebckhll Dsigån Dzigan Dzigan ):(3HTaH Fadejev Fadeyev Fadeev <l>ail:eeb Dsiga-V ertov Dziga-Vertov Dziga-Vertov ):(3Hra-BepToB Fav6rskij Favorsky Favorskij <l>abopckhh DsjambUI Dzhambul Diarnbul ):(lkam6yji Fedin Fedin Fe4in <l>eil:hh Dsjaparidse Dzhaparydze Diaparidze ):(lkanaphil:3e Fedja Fedya Fedja <l>eil:li Dsjugasjvili Dzhugashvili DfugasviIi AJKyTaiIIBHJIH Fedk6vitj d s Fedkovich Fed'kovic <l>e):{bkobh'1 Dsjulfå Dzhulfa Dful'fa ):(lkyjib4>a Fedk6vitsj n se Fedk6vitj Dubnå Dubna Dubna JJ:y6Ha Fedorenko Fedorenko Fedorenko <l>eil:opehko Dubr6vskij Dubrovsky Dubrovskij JJ:y6POBCKHli Fedosejev Fedoseyev Fedoseev <l>eil:oceeb Dudinka Dudinka Dudinka ):(Yil:HHKa Fed6sja Fedosya Fedos'ja <l>eil:ocbll Dudinskaja Dudinskaya Dudinskaja ):(Yil:HHCKall Fed6tov Fedotov Fedotov <l>eil:otob Dudintsev Dudintsev Dudincev JJ:y):{HHUeB Fedtjenko d s Fedchenko Fed~nko <l>eil:'1ehko DUdorov Dudorov Dudorov JJ:yil: POB Fedtsjenko n se Fedtjenko Dunajevskij Dunayevsky Dunaevskij ):(yhaebckhli Feod6sija Feodosia Feodosija <l>eoil:ochli Dlirov Durov Durov JJ:yPOB Feofån Grek Feofan Grek Feofan Grek <l>eo4>ah rpek Dusjanbel Dushanbe DUSanbe AYmaH6e Feoktistov Feoktistov Feoktistov <l>eokthctob Dvina Dvina Dvina,[(BHHa Ferganå Fergana Fergana <l>epraha Dyrnsjits Dyrnshits Dyrnsic ):(bimiiihu Fet Fet Fet <l>et Figner Figner Figner <l>hrhep Eduard Eduard Eduard 3):{yapil: Filåtov Filatov Filatov <l>hjiatob Efr6s Efros Efros 34>poc [Ehrenburg se Erenburg] 1 Alm. Eisenstein. 2 Også Elfsta. 1 Tidligere Djusjarnbe. I Alm. Ehrenburg. 41

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

Øvelse gør mester... også når du læser gotisk2

Øvelse gør mester... også når du læser gotisk2 Gotisk håndskrift Øvelse gør mester... også når du læser gotisk2 Gotisk skrift er den håndskrift, som man lærte i skolen, indtil 1875. Derfor er alle gamle, håndskrevne dokumenter og protokoller skrevet

Læs mere

Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn

Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn Afslag til pige til at føre navnet Bjørn som mellemnavn Henstillet til Familieretsdirektoratet at træffe afgørelse om at give en pige tilladelse til at bære navnet Bjørn som mellemnavn. (J. nr. 1988-140-69).

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil.

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. »Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. Under den franske revolution lå en mand allerede med hovedet i guillotinen da der kom et meddelelse på en lap papir fra Nationalkonventet med ordene:

Læs mere

Toner i århusiansk regiolekt

Toner i århusiansk regiolekt 236 Bodil Kyst Copenhagen Business School Toner i århusiansk regiolekt 1. Forskellen mellem københavnsk og århusiansk regiolekt Moderne danske regiolekter adskiller sig primært fra hinanden ved deres sætningsmelodier.

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage

Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage Krydstogtsprogram Moskva - Rostov, 19 dage med M/S Rakhmaninov Velkommen ombord på M/S Rakhmaninov på dennes sidste rejse inden vinterpausen i Rostov. Rejsen starter i Moskva og slutter 19 dage senere

Læs mere

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Af Karin Guldbæk-Ahvo For mange andre nordboer er det meget svært at finde ud af, om danskerne taler om lager, læger, lejr,

Læs mere

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK

VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK VEJLEDNING I OPBYGNING OG BRUG AF IEVHs BIBLIOTEK 1999 Institut for Videnskabshistorie Ny Munkegade, bygning 521, 8000 Århus C www.ifa.au.dk/ievh/bibliotek/bibliotek.dk.html Bibliotekskontoret: c 8942

Læs mere

Vejledning til indtastning af Mindeblade

Vejledning til indtastning af Mindeblade 1 Vejledning til indtastning af Mindeblade Mindebladene er standardiserede mindeskrifter over sønderjyder, der faldt under Første Verdenskrig, indsamlet af Vælgerforeningen for Nordslesvig. Mindebladene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke

4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke 4 runesten fra vikingetiden ved Ålum Kirke Ålum Kirke (Se illustration 1) ligger i den frugtbare Nørreå-dal som forbinder Randers og Viborg. Området er rigt på fortidslevn fra mange forskellige tider.

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

Kenneth Bøgh Andersen

Kenneth Bøgh Andersen Kenneth Bøgh Andersen Kenneth er født d. 29 november 1976, han blev født i Henne og nu bord han i Valby. Han er en dansk børne- og ungdomsforfatter. Hans første bog er Nidhugs Slaver. Han skrev den i 10

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

Københavnske skiftearkivalier generelt 1

Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt 1 Københavnske skiftearkivalier generelt Her kan du finde oplysninger om de københavnske skifter, der findes på Arkivalieronline. Du kan finde oversigter over forskellige

Læs mere

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.

Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Danske tegnsprogsordbøger En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. Af Thomas Troelsgård. Projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog

Læs mere

NyS. NyS og artiklens forfatter

NyS. NyS og artiklens forfatter NyS Titel: Replik til Kirsten Rasks anmeldelse af RO 2012 (bragt i NyS 44) Forfatter: Anita Ågerup Jervelund og Jørgen Nørby Jensen Kilde: NyS Nydanske Sprogstudier 45, 2013, s. 141-145 Udgivet af: URL:

Læs mere

Nordisk. Systematisk oversigt. Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier. 03 Encyklopædier og leksika. 04 Offentlige publikationer

Nordisk. Systematisk oversigt. Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier. 03 Encyklopædier og leksika. 04 Offentlige publikationer Systematisk oversigt Nordisk Faglitteratur: 01 Bibliografier og biografier 03 Encyklopædier og leksika 04 Offentlige publikationer 10 Filosofi i alm. 10.8 Filosofiske skoler og retninger 11 Logik 13 Psykologi

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

ISLAMAKADEMIETS STANDARD FOR TRANSLITTERATION

ISLAMAKADEMIETS STANDARD FOR TRANSLITTERATION ISLAMAKADEMIETS STANDARD FOR TRANSLITTERATION AF ARABISK Første udgave 2017 AF IMRAN BIN MUNIR HUSAYN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRANSLITTERATIONSSTANDARDEN... 3 VEJLEDNING TIL TRANSLITTERATIONSSTANDARDEN...

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

1.1 Eksempler på gotiske skrifter

1.1 Eksempler på gotiske skrifter 1 Den Gotiske Skrift Lidt senere følger en række forskrifter og eksempler på de gotiske skrifter og de enkelte bogstavers udseende fra 1500-tallet til ca. 1870, hvor den gotiske skrift blev afløst af den

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder Decimal classification 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika 03.81 Leksikoner og ordbøger Græske og

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005.

Andersen vedrørende Kulturstyrelsens afgørelse om biblioteksafgift i sag DF 33005. Biblioteksafgiftsnævnet Sekretariatet: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tel : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk 27. august 2013 Biblioteksafgiftsnævnets behandling

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012.

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Kulturminister Per Stig Møller Nybrogade 2 1203 Kbh. K Udkast til brev. Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Med henvisning til Lov

Læs mere

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat.

Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. Dette er referentens - sekretær H.H. Mathiesens - udkast til referat. Der er tilsyneladende ikke skrevet noget endeligt referat. I marginen har udenrigsråd Brun skrevet sine rettelser og tilføjelser, som

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Information til tavlen

Information til tavlen Information til tavlen For hver efterkommer tilstræber vi at angive følgende oplysninger: 1) NAVN. At meddele et korrekt navn på en person rummer faktisk ofte en del problemer. Alle slægtsforskere ved,

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

EUROVISION KORTSPILLET

EUROVISION KORTSPILLET EUROVISION KORTSPILLET Eurovision-kortspillet består af 7 kort et for hvert land i årets Internationale Melodi Grand Prix. På hvert kort står en række kategorier. Det gælder hele tiden om at vælge den

Læs mere

Dansk i indskolingen. En verden af figurer og fantasihistorier

Dansk i indskolingen. En verden af figurer og fantasihistorier Dansk i indskolingen Se Lyden er et unikt undervisningsmateriale, der introducerer elever og lærere for et komplet system over de danske bogstavers mulige lyde. Materialet anvendes som et supplement til

Læs mere

Danmark i verden i tidlig enevælde

Danmark i verden i tidlig enevælde Historiefaget.dk: Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark arbejdede fra 1660-1720 ihærdigt på at generobre Skåne, Halland og Blekinge gennem Skånske Krig og Store

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Find Selv Fejlen asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3. Af: Marie Varming

Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3. Af: Marie Varming Original artikel Drom dig glad Lime 02.08.2012 Side 26 1686 ord Artikel-id: e35881a3 Original artikel Derfor drømmer din hjerne Drømme er ikke blot nattens underholdning. Det er billeder, som hjælper os

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10 Sprogtip 2011 Indholdsfortegnelse Drilske udsagnsord 4 Dobbeltformer af udsagnsord 6 Typiske stavefejl 2 9 Lidt om forholdsord 10 Forholdsord i (eller på) fremmarch 12 Falske lån 14 Spørg om sprog 3 16

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Inholdsfortegnelse: 1. Allel-skema

Inholdsfortegnelse: 1. Allel-skema Stamtræsøvelse Inholdsfortegnelse: 1. Allel-skema 2. Hvem er far til Thor? 3. Saml stamtræet 4. Hvilke mænd skal Thor vælge til faderskabstesten? 5. Faderskabstesten 6. Ordforklaringer Du skal nu hjælpe

Læs mere

fjalorth danisht-shqip me fytyra

fjalorth danisht-shqip me fytyra Thomas Olander Lisbeth Valgreen illustreret dansk-albansk parlør fjalorth danisht-shqip me fytyra E O Editiones Olander jeg, du løber vrapój, vrapón jeg, du skriver shkrúaj, shkrúan jeg, du spiser; spis!

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Replikgengivelse en gennemgang af 59

Replikgengivelse en gennemgang af 59 Replikgengivelse en gennemgang af 59 Lars Christensen, Dansk Sprogrevision, 28.3.2014. Indhold Problemet 1 Hvad skal du gøre? 1 Anførselstegnets udseende 2 Indryk 2 Anførende udtryk ( 59.2) 2 Replikstreger

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

HVAD ER DET MODERNE HUMANIORA? Rapport om HumanT Den Humanistiske Tænketank

HVAD ER DET MODERNE HUMANIORA? Rapport om HumanT Den Humanistiske Tænketank HVAD ER DET MODERNE HUMANIORA? Rapport om HumanT Den Humanistiske Tænketank Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet 2010 C: RAPPORTEN OM HUMANT Rapporten om HumanT er udarbejdet af Jesper Hede

Læs mere

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt Glasnost og Perestrojka Og sovjetunionens endeligt Gorbatjov vælges 1985: Michael Gorbatjov vælges til generalsekretær 1971: medlem af Centralkomitéen 1978: sovjetisk landbrugsminister 1980: Medlem af

Læs mere

Prædiken til 3. s. e. påske kl 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. e. påske kl 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 3. s. e. påske kl 10.00 i Engesvang 402 Den signede dag 448 Fyldt af glæde 69 Du fødtes på jord 376 Lyksaligt det folk Nadververs 248 v. 4 på Alt hvad som fuglevinger fik 722 Nu blomstertiden

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

QuizzEuropa - et brætspil om et andet Europa

QuizzEuropa - et brætspil om et andet Europa HistorieLab http://historielab.dk QuizzEuropa - et brætspil om et andet Europa Date : 5. april 2016 Bliv udfordret på din sammenhængsforståelse for Europas historie, kulturelle mangfoldighed og politiske

Læs mere

Bilag A 50. danzig-møde

Bilag A 50. danzig-møde Bilag A 50. danzig-møde Bilag 2 Bibliografisk Råds møde 24.11.2011 24. oktober 2011 Sagsnr: 2011-025132 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Nedbrydning af silovægge:

Læs mere

Om henvisninger (fodnoter og litteraturliste)

Om henvisninger (fodnoter og litteraturliste) Om henvisninger (fodnoter og litteraturliste) Henvisninger, fodnoter og litteraturlister er noget af det vigtigste i akademisk arbejde. Det fortæller din læser hvor du ved noget fra. Derfor skal det naturligvis

Læs mere

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister Bilag 1 Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister 26 YRKESCIRKULATION BLANDT JURISTER Af byretsdommer MAGNÚS THORODDSEN, Reykjavik I. Når man tager i betragtning at dette forhandlingsemne kun

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges Landbrugsuniversitet

Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges Landbrugsuniversitet Hvad er egentlig fejl ved indavl Per-Erik Sundgren har skrevet nedenstående artikel. Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges

Læs mere

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen 195 Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Dette er en emnebaseret opsummering af de diskussioner, der fandt sted efter hvert enkelt indlæg samt i den afsluttende

Læs mere

En konsangvinitetsbetegnelse II

En konsangvinitetsbetegnelse II Personalhistorisk Tidsskrift 1988:2 side 183. En konsangvinitetsbetegnelse II Af Knud Højrup Det har desværre vist sig at min artikel i Personalhistorisk Tidsskrift 1987:2, har været for uklart skrevet,

Læs mere

indgang 2009.indd 1 12/10/09 11.18

indgang 2009.indd 1 12/10/09 11.18 d a n s k i v e r d e n indgang 2009.indd 1 12/10/09 11.18 indgang 2009.indd 2 12/10/09 11.18 d a n s k i v e r d e n m o d e r s m å l - s e l s k a b e t s å r b o g 2 0 0 9 f o r l a g e t v a n d k

Læs mere

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 numismatisk rapport 95 5 Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 Der er ingen tvivl om, at den mest urolige periode i Christian IV s mønthistorie er årene

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere