FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg har i den anledning modtaget udtalelser af 26. april og 6. juli 2006 med bilag fra Politimesteren i Odder og udtalelser af 12. juni og 29. august 2006 fra Justitsministeriet. Politimesteren har i et generelt afsnit til sidst bemærket at samtlige uregelmæssigheder er taget til efterretning og vil blive indskærpet. Politimesteren har videre oplyst at der er sket en ændring i proceduren som følge af at anvendelsen af både en detentionsrapport og en meget udførlig effektliste med tilsvarende rubrikker for så vidt angår personoplysninger og tidsregistrering kun afføder manglende overblik i belastede arbejdssituationer. Den ændrede procedure omfatter en forenklet effektliste som skal vedhæftes detentionsrapporten, en omdøbning af den eksisterende effektliste til anholdelsesblanket som fremover alene skal anvendes ved (øvrige) anholdelser, og indførelse af et blanketsæt til hver detentionsanbringelse. Dette blanketsæt omfatter foruden detentionsrapporten, en tilsynsliste, lægeerklæring, og pjecen Hvor går du hen, når du går ud?. Politimesteren har oplyst at den tidligere udstedte kredsmeddelelse vil blive ændret i overensstemmelse hermed. Jeg har noteret mig det oplyste og går ud fra at nævnte indskærpelse nu er sket. For så vidt angår tilsyn bemærker jeg at der er rubrikker til notat om tilsyn i Rigspolitichefens detentionsrapport som det efter ikrafttrædelsen den 1. marts 2006 af den nye detentionskundgørelse (II nr. 55 af 1. februar 2006) er

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 obligatorisk at anvende, jf. pkt. 3 i Rigspolitichefens rundskrivelse af samme dato. Jeg skal herefter (i øvrigt) meddele følgende: Ad punkt 1. Detentionen I dørene til detentionslokalerne er der indkigshuller af glas uden nævneværdige ridser, men i det ene var der et brandmærke. Jeg gik ud fra at dette glas ville blive udskiftet. Politimesteren har oplyst at glasset er udskiftet umiddelbart efter inspektionen. Ad punkt 2. Rapportgennemgang Den 14. august 2005 var der anbragt tre personer samtidig i detentionen fra kl og indtil (i hvert fald) kl Det er afkrydset at alle tre blev indsat i detentionen, og på rapporterne er påført henholdsvis D1, II og D3. Jeg gik ud fra at de to personer der blev anbragt først (henholdsvis kl og 00.55) blev anbragt i hver sit detentionslokale, og da der kun er to detentionslokaler på politistationen i Skanderborg, anmodede jeg om oplysning om hvor den sidste person som blev anbragt i D3, blev anbragt. Politimesteren har oplyst at den pågældende blev anbragt i stationens venterum. Politimesteren har videre bemærket at anbringelsen fandt sted under Skanderborgfestivalen hvor der var ekstraordinært travlt. Justitsministeriet bad på denne baggrund politimesteren om en udtalelse om tilsynet med den pågældende under anbringelsen i venterummet. I udtalelsen af

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 6. juli 2006 har politimesteren bl.a. oplyst at den pågældende blev anbragt i venterummet kl og blev tilset af læge kl Politimesteren har videre oplyst at der blev ført tilsyn med den pågældende ved personligt fremmøde kl , og at der herefter blev ført elektroniske tilsyn på nærmere angivne tidspunkter (ca. hver halve time) frem til løsladelsen kl Politimesteren har anført det ikke er acceptabelt at detentionsanbringe personer i venterum, og at det ikke er acceptabelt at der i det konkrete tilfælde kun er sket tilsyn ved fremmøde den første gang efter den endelige detentionsanbringelse. Politimesteren har videre oplyst at han betragter det som meget beklageligt at der ikke er ført et skærpet tilsyn med den pågældende. Politimesteren har endelig oplyst at der situationen er gennemgået med og reglerne indskærpet over for det relevante personale, og at der er udfærdiget en ny kredsmeddelelse. Politimesteren har vedlagt en kopi heraf. Politimesteren har i øvrigt redegjort nærmere for hvorfor den pågældende ikke blev anbragt i en af detentionerne sammen med den person der allerede var anbragt dér, og hvorfor der ikke skete transport til en detention i en af nabopolitikredsene. Justitsministeriet har bemærket at det af Rigspolitichefens rundskrivelser af 22. oktober 2003 og 2. februar 2006 fremgår at anbringelse af berusede personer i venterum eller andet sted på grund af pladsmangel i detentionen kun må ske undtagelsesvis og kortvarigt. Det forudsættes endvidere at der under en sådan anbringelse sker personlig overvågning næsten konstant eller med ganske korte intervaller. Justitsministeriet har udtalt at ministeriet på denne baggrund anser det for meget beklageligt at der ikke blev ført et mere intensivt tilsyn med den pågældende, herunder at tilsynet ikke blev foretaget efter detentionsbekendtgørelsens og detentionskundgørelsens regler om anbringelse i detentionen. Da politimeste-

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 ren har oplyst at reglerne er indskærpet over for det relevante personale, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere. Jeg er enig med Justitsministeriet i at det er beklageligt at der ikke er ført et mere intensivt tilsyn med den pågældende under anbringelsen i venterummet, herunder at der ikke blev ført tilsyn i overensstemmelse med detentionsbekendtgørelsens og detentionskundgørelsens regler herom. Jeg har noteret mig politimesterens indskærpelse og foretager mig ikke mere vedrørende dette forhold. Ad punkt Alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. Jeg gengav tallene fra politiets statistik for 2003 og 2004 med hensyn til antallet af detentionsanbringelser og hjembringelser mv. For så vidt angår 2004 var der ifølge denne statistik i alt 46 detentionsanbringelser, og dette år blev en beruser bragt til hjemmet, mens ingen blev bragt til sygehus, forsorgshjem eller lignende. Politimesteren har i en kommentar til det af ham oplyste under pkt oplyst at der dette år, ifølge POLSAS rettelig var 61 detentionsanbringelser, og at det af oplysningerne i POLSAS vedrørende de første 10 sager dette år fremgår at der i 7 af sagerne (70%) er sket alternativ anbringelse (hjembringelse eller indbringelse til hospital). Politimesteren har bemærket at årsagen til forskellen mellem tallet i politiets statistik og det faktuelle tal (som det fremgår af POLSAS) ikke kendes. Jeg har noteret mig det oplyste om de faktuelle tal for Det kan i tilslutning hertil nævnes at det af politiets statistik for 2005 fremgår at der i Odder politikreds dette år var i alt 118 detentionsanbringelser, at en blev indbragt til forsorgshjem eller lignende, ingen blev indbragt til sygehus og 23 blev bragt til hjemmet. Der har således dette år været tale om væsentligt flere frihedsberøvelser af spirituspåvirkede personer end året før.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Det blev under inspektionen oplyst at der ikke er forsorgshjem i politikredsen, og jeg gik på denne baggrund ud fra at der havde været foretaget en undersøgelse af om der i politikredsen var forsorgshjem eller lignende som på forsvarlig måde kunne tage sig af berusede personer. Politimesteren har oplyst at der jævnligt sker en opdatering af spørgsmålet vedrørende forsorgshjem mv., men at der indtil videre ikke har været sådanne institutioner i politikredsen. Jeg gik i øvrigt ud fra at Odder Politi er opmærksom på det der er angivet i Rigspolitichefens følgebrev af 28. juni 2001 (til den dagældende detentionskundgørelse) om at politiet under angivne forudsætninger i stigende omfang skal bringe berusede hjem. Politimesteren har oplyst at berusede personer (som anført under pkt. 2.3.) og dokumenteret i bilag 1 så vidt muligt bringes til hjemmet, forsorgshjem (syd for Århus) eller hospital, og har bekræftet at politiet er bekendt med det nævnte følgebrev. Ad punkt 2.3. Grundlaget for detentionsanbringelsen Jeg anmodede politimesteren om at oplyse hvorvidt detentionsrapporten også anvendes og udfyldes for personer der ikke indsættes i detentionen, men transporteres til hjemmet, overgives til andre, indbringes til hospital eller indbringes til forsorgshjem eller lignende (bekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 1-4), jf. kundgørelsens 1, stk. 4, hvorefter sådanne anbringelser skal fremgå af detentionsrapporten.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Politimesteren har oplyst at detentionsrapporten hidtil ikke har været anvendt ved disse øvrige anbringelser. Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for beklageligt at detentionsrapporten ikke har været anvendt ved disse anbringelser. Da politimesteren andetsteds (jf. indledningen ovenfor) har oplyst at samtlige uregelmæssigheder er blevet taget til efterretning, og at reglerne vil blive indskærpet, går ministeriet ud fra at også reglerne i detentionskundgørelsens 1, stk. 4, er blevet indskærpet over for de relevante medarbejdere. På denne baggrund foretager Justitsministeriet sig ikke mere. Jeg er enig med Justitsministeriet i at det er beklageligt at kundgørelsens 1, stk. 4, ikke har været fulgt. Med samme begrundelse som Justitsministeriet foretager jeg mig heller ikke mere vedrørende dette forhold. Ad punkt Tidspunktet for tilkald af læge Jeg bad politimesteren om nærmere oplysninger om praksis med hensyn til underretning af vagthavende under transporten til politistationen og tilkald af læge efter bekendtgørelsens 5, stk. 1. Politimesteren har oplyst at det er Odder politikreds procedure at vagthavende underrettes af patruljen via radioen straks når der er foretaget en frihedsberøvelse strafferetlige såvel som administrative. Dette sker også for at den vagthavende kan vurdere sagen herunder spørgsmålet om tilkald af læge. Politimesteren har oplyst at samtlige vagthavende er bekendt med denne procedure og følger den. Politimesteren har bemærket at de 10 sager som jeg har modtaget til gennemgang, bl.a. er fra den periode hvor Skanderborgfestivalen blev afviklet, og at flere af anbringelserne er sket i forbindelse hermed. Dette er årsag til at der i

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 flere tilfælde har været en læge til stede på politistationen allerede ved frihedsberøvelsen som vagthavende har kunnet tilkalde. Politimesteren har oplyst at der for så vidt angår den daglige drift er truffet aftale med fem praktiserende læger som bor i politikredsen, og som kan tilkaldes på skift. Politiet i Odder er meget tilfreds med betjeningen fra disse lægers side, og det er oplyst at de har en meget kort svartid efter telefonisk tilkald uanset hvornår på døgnet det sker. Hvis frihedsberøvelsen er sket tæt på politistationen i Skanderborg er det dog ikke altid muligt at få etableret kontakt til en læge inden patruljen når frem med den pågældende, hvorfor tilkald først sker efter dette tidspunkt. Der er også enkelte eksempler på at ingen af lægerne har kunnet kontaktes, hvorfor der efterfølgende må ske transport til en skadestue. Det er dog kun sket undtagelsesvist. Jeg har noteret mig det oplyste og foretager mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om underretning af vagthavende og tilkald af læge efter dette tidspunkt. Ad punkt 2.5. Oplysninger fra Kriminalregisteret Jeg kritiserede at der i næsten alle sagerne enten ikke var indhentet oplysninger i Kriminalregisteret eller ikke var gjort notat herom og vedlagt en udskrift. Jeg gik dog ud fra at den manglende afkrydsning og vedlæggelse af udskrift ikke var udtryk for at der ikke var indhentet oplysninger i Kriminalregisteret. Endvidere gik jeg ud fra at politimesteren ville indskærpe notatpligten og pligten til at vedlægge udskrifterne. Politimesteren har bekræftet at der i alle tilfælde indhentes oplysninger i Kriminalregisteret, og har oplyst at pligten til at gøre notat herom på detentionsrapporten og at vedlægge udskrift vil blive indskærpet over for de relevante medarbejdere.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Justitsministeriet har udtalt kritik af at der i flere tilfælde ikke er gjort notat om at der er indhentet oplysninger i Kriminalregisteret og vedlagt udskrift heraf. Da Politimesteren i Odder har indskærpet pligten, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere. Ad punkt 2.6. Fremstilling Jeg lagde til grund at fremstilling for vagthavende også i det ene tilfælde hvor tidspunktet herfor ikke fremgik fordi s. 1 af detentionsrapporten manglede, var sket i overensstemmelse med bekendtgørelsens 6, stk. 1. Politimesteren har vedlagt den manglende side af detentionsrapporten hvoraf fremgår at fremstilling for vagthavende i dette tilfælde skete samtidig med indbringelsen. Ad punkt Visitation mv. I 2 tilfælde var der ikke oplysning om efter hvilken bestemmelse der var sket visitation. Det ene af de 2 tilfælde er det tilfælde hvor s. 1 af rapporten manglede. Jeg anså det andet tilfælde for en enkeltstående fejl/forglemmelse med hensyn til afkrydsning. Det fremgår af den nu fremsendte side 1 fra den anden rapport at der heller ikke i dette tilfælde skete afkrydsning af efter hvilken bestemmelse der var sket visitation. Politimesteren har bemærket at der er tale om enkeltstående fejl/ forglemmelser. Jeg har ingen bemærkninger hertil.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Det fremgik af min gennemgang af rapporterne at der i flere tilfælde manglede notat om et eller flere forhold i detentionsrapportens rubrikker vedrørende visitation. Jeg nævnte at der selv om disse forhold i vidt omfang kan udledes af rapporten eller fremgår af effektlisten (tillige) bør gøres notat herom i selve detentionsrapporten, jf. kundgørelsens 22, stk. 1. Jeg gik ud fra at politimesteren ville gøre det relevante personale bekendt med det jeg havde anført. Politimesteren har oplyst at det relevante personale er gjort bekendt med notatpligten (i selve rapporten). I et tilfælde var der ikke nogen kvittering fra den frihedsberøvede for modtagelsen af effekter ved løsladelsen og heller ingen angivelse af baggrunden herfor. Da der var tale om et enkeltstående tilfælde hvor der ikke var notat om baggrunden for den manglende kvittering, foretog jeg mig ikke mere, men bemærkede at jeg gik ud fra at den pågældende havde fået sine effekter retur. Politimesteren har oplyst at det af oplysningerne i POLSAS vedrørende dette tilfælde fremgår at sagen er sendt til hjemting til Frederikshavn Politikreds. Politimesteren har vedlagt et notat vedrørende en telefonsamtale med denne politikreds hvoraf det fremgår at den pågældende fik udleveret kontokort efter endt afhøring. Ad punkt 2.7. Tilsyn I et tilfælde (en anbringelse den 12. august 2005) hvor lægetilkald skete kl , fandt lægetilsynet ifølge lægeerklæringen sted kl Tidspunktet for lægetilsynet er ikke angivet i selve detentionsrapporten, men det er heri angivet

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 at der skete foreløbig anbringelse kl (og endelig anbringelse kl ). Jeg anmodede om oplysning om hvorvidt det angivne tidspunkt for foreløbig anbringelse var korrekt. I bekræftende fald bad jeg om oplysning om hvor den pågældende havde ophold efter indbringelsen (fremstillingen og visitationen) som fandt sted kl , og indtil anbringelsen i detentionen kl Politimesteren har oplyst at den frihedsberøvede var meget voldsom og påvirket, og at lægeundersøgelsen af denne grund varede helt indtil kl Det angivne tidspunkt i rapporten for den foreløbige anbringelse formoder vagthavende er hans angivelse af tidspunktet for afslutningen af lægeundersøgelsen. Politimesteren har oplyst at den frihedsberøvede således ikke har været foreløbigt anbragt, men har været lægeundersøgt og overvåget af politipersonale fra kl til endelig anbringelse kl For så vidt angår tiden fra indbringelsen kl til påbegyndelsen af lægeundersøgelsen kl har politimesteren oplyst at den frihedsberøvede blev overvåget af politipersonale. Ad punkt Tilsyn under foreløbig anbringelse i detentionen (skærpet tilsyn) I 2 tilfælde var det tilsyn der fandt sted under den foreløbige anbringelse, noteret som elektroniske tilsyn. Jeg kritiserede at disse tilsyn ikke var skærpede tilsyn, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 1 og 3. Da de foreløbige anbringelser bortset fra i 1 af de øvrige tilfælde havde varet under 30 minutter, foretog jeg mig ikke mere i relation til spørgsmålet om tilsyn under den foreløbige anbringelse i disse tilfælde ud over at bemærke at jeg gik ud fra at personalet er opmærksomt på at skærpet tilsyn som nævnt i bekendtgørelsens 15, stk. 2, er tilsyn hvor den detentionsanbragte tilses hyppigere end en gang hver halve time.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Politimesteren har oplyst at reglerne om skærpet tilsyn under den foreløbige anbringelse vil blive indskærpet for det relevante personale. Ad punkt Tidspunktet for det sidste tilsyn Jeg bemærkede at det for så vidt angår en anbringelse den 11. august 2005 var beklageligt at der enten ikke var ført tilsyn med den pågældende i de 2 timer og 20 minutter som der gik fra sidst noterede tilsyn til udtagelsen, eller at der ikke var gjort notat herom. Politimesteren har oplyst at der sker vagtskifte kl minutter efter sidst noterede tilsyn i den konkrete sag og at den tiltrædende vagthavende på forespørgsel har oplyst at han ikke erindrer den konkrete anbringelse, men at det må antages at der alene er tale om manglende notat og ikke om manglende tilsyn som altid føres. Det har ikke ved gennemgang af POLSAS været muligt at foretage en nærmere afklaring heraf. Politimesteren har taget min kritik til efterretning. Jeg har noteret mig det oplyste og lægger til grund at der er tale om manglende notat om førte tilsyn. I 4 nærmere angivne tilfælde gik der henholdsvis 1 time og 23 minutter, 1 time og 27 minutter, 2 timer og 55 minutter (i rapporten anført som 2 timer og 45 minutter) og 4 timer og 10 minutter fra sidste noterede tilsyn til løsladelsen. Jeg bad politimesteren om at oplyse hvornår de pågældende blev udtaget af detentionen. Hvis det var sket væsentligt senere end en halv time efter det sidst noterede tilsyn, bad jeg desuden om en udtalelse vedrørende tilsynet med de pågældende efter dette tidspunkt og frem til udtagelsen af detentionen.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Politimesteren har redegjort for de nærmere omstændigheder i de enkelte sager. For så vidt angår de 2 sidstnævnte tilfælde er der ligesom ved anbringelsen den 11. august 2005 tale om manglende notat efter vagtskifte kl Politimesteren har vedlagt udskrift fra POLSAS hvoraf det fremgår at de pågældende i disse tilfælde som vedrører anbringelser samme dag, blev udtaget af detentionen kl med henblik på afhøring. Perioden for manglende notat om tilsyn er herefter 1 time og 30 minutter i begge tilfælde. For så vidt angår en af de øvrige anbringelser har politimesteren oplyst at det ikke fremgår hvornår den pågældende blev udtaget af detentionen, men at det formentlig skete umiddelbart inden løsladelsen (en anbringelse den 12. august 2005). Politimesteren har ikke anført noget om tidspunkt for udtagelsen i det sidste tilfælde. I alle 4 tilfælde har politimesteren kontaktet den person der var vagthavende på det tidspunkt hvor der mangler notat om tilsyn. Vagthavende erindrer ikke detaljer vedrørende tilsyn, men er ikke i tvivl om at der er ført tilsyn med de pågældende helt frem til udtagelsen. Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for meget beklageligt at der i de 4 tilfælde og i det ovenfor anførte tilfælde fra den 11. august 2005 ikke er gjort notat om alle de førte tilsyn. Da politimesteren andetsteds har oplyst at reglerne vil blive indskærpet, går Justitsministeriet ud fra at det også omfatter pligten til at gøre notat om samtlige førte tilsyn, og ministeriet foretager sig på denne baggrund ikke mere vedrørende dette forhold. Jeg har noteret mig det oplyste og lægger til grund at der er ført tilsyn med de pågældende frem til udtagelsen af detentionen. Jeg er enig med Justitsministeriet i at det er beklageligt at der ikke er gjort notat herom. Da jeg ligesom ministeriet går ud fra at politimesterens indskærpelse også omfatter overholdelsen af notatpligten for så vidt angår førte tilsyn, foretager jeg mig heller ikke mere vedrørende dette forhold.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Ad punkt Karakteren af de udførte tilsyn Jeg kritiserede at der i intet tilfælde blev ført tilsyn i overensstemmelse med bekendtgørelsens 14, stk. 2, hvorefter de to første tilsyn efter lægeundersøgelsen skal ske ved fremmøde. Jeg henstillede til politimesteren at indskærpe pligten til at foretage tilsyn ved fremmøde de første to gange efter lægeundersøgelsen og bad om underretning om hvad der skete i den anledning. Politimesteren har oplyst at kritikken er taget til efterretning, og at pligten til at foretage tilsyn ved fremmøde de første to gange efter lægeundersøgelsen vil blive indskærpet. Politimesteren har i den forbindelse henvist til det oplyste senere i udtalelsen om de forholdsregler der er taget, jf. omtalen heraf under pkt. 1. Justitsministeriet har udtalt at ministeriet anser det for meget beklageligt at der i ingen af sagerne blev ført tilsyn i overensstemmelse med bekendtgørelsens 14, stk. 2. Da overholdelsen heraf er indskærpet, foretager Justitsministeriet sig ikke yderligere. Jeg tager det oplyste om indskærpelsen til efterretning. Ad punkt 2.8. Løsladelsestidspunktet Jeg bemærkede at løsladelsestidspunktet selv om det i nogle tilfælde fremgår andet sted af detentionsrapporten end i felterne hertil eller af effektlisten tillige burde anføres i selve detentionsrapporten, jf. kundgørelsens 22, stk. 1. Jeg gik ud fra at politimesteren ville gøre det relevante personale bekendt med min opfattelse. Politimesteren har oplyst at det vil ske.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 Ad punkt 2.9. Vejledning om klageadgang mv. Jeg gik ud fra at pjecen Hvor går du hen, når du går ud? var udleveret eller tilbudt til de pågældende og kritiserede at der ikke var gjort notat om denne udlevering i noget tilfælde. Jeg henstillede samtidig til politimesteren at indskærpe notatpligten og bad om underretning om hvad der skete i den anledning. Politimesteren har oplyst at de vagthavende har oplyst at de manglende notater skyldtes en kombination af forglemmelse med hensyn til notat, at de frihedsberøvede ikke har ønsket at modtage pjecen og forglemmelse med hensyn til (tilbud om) udlevering. Politimesteren har henvist til de forholdsregler der er taget i den anledning, jf. pkt. 1. Justitsministeriet har kritiseret at pjecen i flere tilfælde ikke er udleveret, og at der ikke er gjort notat om at den er udleveret eller om årsagen til at den ikke er det. Da Justitsministeriet går ud fra at politimesterens indskærpelse også omfatter pligten til udlevering af pjecen og notatpligten, foretager Justitsministeriet sig ikke mere vedrørende dette forhold. Idet jeg også går ud fra at indskærpelsen har omfattet dette forhold, tager jeg det oplyste til efterretning. Som det fremgår af Justitsministeriets udtalelse, bør der også gøres notat når den pågældende ikke har ønsket at modtage pjecen så det fremgår at denne har været forsøgt udleveret. 3. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen om min inspektion af detentionen i Skanderborg som afsluttet.

15 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Underretning Denne rapport sendes til Politimesteren i Odder, Justitsministeriet, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

1/17. Indholdsfortegnelse

1/17. Indholdsfortegnelse 1/17 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne... 3 Ad punkt 2. Rapportgennemgang... 4 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 4 Ad

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen.

1. Detentionen Frederiksberg politis detentionslokaler ligger sammen med Frederiksberg politis venterum i en høj kælder under politistationen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. september 2004 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på politistationen på Frederiksberg. Den 16. september 2004 modtog jeg pr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4

Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE RAPPORTGENNEMGANG...4 1 Indholdsfortegnelse 1. DETENTIONSLOKALERNE...2 2. RAPPORTGENNEMGANG...4 2.1. GRUNDLAGET FOR DETENTIONSANBRINGELSEN...6 2.2. LÆGEUNDERSØGELSE...8 2.2.1. Tidspunktet for tilkald af læge...11 2.2.2. Tidspunktet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalet på Samsø...2. 2. Brugen af detentionslokalet...6. 3. Detentionsanbringelse...7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalet på Samsø...2 2. Brugen af detentionslokalet...6 3. Detentionsanbringelse...7 4. Anvendelse som venterum...8 5. Gennemgang af rapporter...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...6. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10. 2.2. Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...10 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...19

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9

Indholdsfortegnelse Tidspunktet for tilkald af læge Oplysninger fra Kriminalregisteret... 9 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 175 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

1/27. Indholdsfortegnelse

1/27. Indholdsfortegnelse 1/27 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne..... 3 2. Rapportgennemgang... 5 2.1 Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-... 6 anbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...7 2.2. Lægeundersøgelse...11 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 3 2. Rapportgennemgang... 7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...4 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...6 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel-...7

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Hobro en inspektion af detentionen i Hobro. I forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7... Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...5 2.2...9 2.3...15 2.4...16 2.5...21 2.6...29 2.7...29 3. Opfølgning...32 4. Underretning...32 Folketingets

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Grundlaget for detentionsanbringelsen Lægeundersøgelse... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...8 2.2. Lægeundersøgelse...10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion.

Jeg går ud fra at indbringelserne normalt kan ske med den fornødne diskretion. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. marts 2005 foretog jeg og to af embedets øvrige medarbejdere en inspektion af detentionen på Station Amager (Københavns Politi). I forbindelse med inspektionen modtog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 204 Offentligt Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4542-6180/PH 1/31 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...3 2. Rapportgennemgang...7 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...8 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringel

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende:

I den endelige rapport om inspektionen er anført følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. april 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 29. januar 2003 af detentionen og venterummet hos politiet i Middelfart. I rapporten anmodede jeg Politimesteren

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station Bellahøj den 14. december 2010 ENDELIG J.nr. 2010-4541-6180/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Visitation Tilsyn Opfølgning... Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 7 2.2. Lægeundersøgelse... 11 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret... 16 2.4. Visitation...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009

Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 Den 29. december 2011 Inspektion af detentionen på Station City den 14. december 2009 ENDELIG J.nr. 2010-4540-6180/PH 1/34 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 3 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...2 Ad punkt 2. Rapportgennemgang...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere