November Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "November 2006. Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar"

Transkript

1 November 2006 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 30. november 2006

2 1 Frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Det er afgørende for kvaliteten af den offentlige service, at den indrettes med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. Borgerne skal have klar besked om kvaliteten af den offentlige service. På centrale velfærdsområder skal brugerne kunne vælge de tilbud og leverandører, som passer dem bedst. Og brugerne og de pårørende skal inddrages, når det offentlige tilrettelægger, leverer og videreudvikler offentlig service. Borgerne skal selv kunne vælge, hvilken daginstitution deres børn skal gå i, og hvilket sygehus de vil behandles på. Når den syge er på sygehuset, og den ældre kommer på plejehjem, skal de have indflydelse på beslutninger, der vedrører deres liv. Regeringen vil udvikle en offentlig sektor på borgernes betingelser, både for at efterleve borgerens egne ønsker og behov og for at sikre, at den enkelte kan tage størst muligt ansvar for sit liv. Institutioner og myndigheder skal inddrage brugernes pårørende og netværk, hvor det er relevant. De pårørende skal have mulighed for at tage et medansvar for den service, som deres ældre eller børn modtager fra ældreplejen, daginstitutionen eller sygehuset. Det offentlige skal prioritere indsatsen, så den især retter sig mod at hjælpe dem, der har særligt behov. Og borgerne skal have stor frihed og plads til at løfte det personlige ansvar. Den offentlige sektor skal give mulighed for, at borgerne selv tager ansvar og gør en aktiv indsats. Borgere er mere end brugere. Borgerne skal kunne tage del i og medansvar for samfundsmæssige beslutninger. Det kan ske ved valg til kommunalbestyrelsen, som varetager den overordnede prioritering af kommunens service. Og det kan ske ved deltagelse i lokaludvalg, lokalråd og frivilligt arbejde. En offentlig sektor på borgernes betingelser Regeringens mål er, at: Borgerne skal have frit valg på centrale velfærdsområder Borgerne skal have oplysninger om kvaliteten af de offentlige ydelser Borgerne skal aktivt kunne præge de offentlige serviceydelser Det offentlige skal give mulighed for, at borgerne selv tager ansvar og gør en aktiv indsats Det offentlige skal rette tilbuddene mod dem, der har behov og tage særligt hensyn til svage grupper. Den offentlige sektor i Danmark er velfungerende og effektiv. De offentligt ansatte er kompetente, engagerede og udfører et godt stykke arbejde. Og 8 ud af 10 borgere er tilfredse med den offentlige service. 1

3 2 Der er i dag frit valg på alle centrale velfærdsområder - og borgerne sætter pris på valgfriheden. På sundhedsområdet ved 86 pct. af danskerne, at de har frit sygehusvalg, og mange benytter det udvidede frie sygehusvalg. På ældreområdet er fritvalgsordninger ved at blive mere udbredt, og mange steder er man gode til at inddrage brugere og pårørende. Men regeringen ønsker at udvikle det frie valg yderligere. Der skal være frit valg på flere områder. Kendskabet til mulighederne for frit valg skal være endnu bedre. Det samme gælder den information, der er nødvendig for reelt at vide, hvad man vælger mellem. Information om frit valg er en særlig udfordring i forhold til de svage grupper. Der eksisterer allerede fora for brugerinddragelse og høring af borgerne. Det frivillige arbejde er udbredt på flere områder, ikke mindst inden for fritidsområdet. Men der er ikke nok fokus på, hvordan brugernes egne ressourcer og netværk kan bruges aktivt. Og borgerne skal i højere grad have mulighed for at løfte ansvaret for deres egen og deres nærmestes situation. Regeringen vil sætte ind på 5 centrale områder: Indsatsområder for en offentlig sektor på borgernes betingelser 1. Målinger skal give borgerne klar besked om kvaliteten 2. Der skal være frit valg på flere områder 3. Borgernes egen viden og ressourcer skal inddrages bedre 4. Det offentlige skal prioritere indsatsen og bidrage til at styrke det personlige ansvar 5. Flere frivillige skal inddrages bedre 1. Målinger skal give borgerne klar besked om kvaliteten I dag kan det være svært for den enkelte at vurdere kvaliteten af de offentlige servicetilbud. Ofte er der kun få konkrete oplysninger om kvaliteten af de offentlige serviceydelser. Og de oplysninger, der findes, er ofte spredte og svære at sammenligne. Regeringen vil derfor give alle danskere adgang til letforståelige oplysninger om kvaliteten på alle landets plejehjem, for alle tilbud om hjemmehjælp, dagtilbud for børn og sygehusafdelinger. Alle institutioner på børne- og ældreområdet skal måle kvalitet og brugertilfredshed. Oplysninger om kvalitet og brugertilfredshed skal udbygges med oplysninger for de enkelte sygehusafdelinger. Informationen skal være tilgængelig for borgerne både på én samlet hjemmeside og på en informationstavle i den enkelte institution eller på den enkelte afdeling. Målingerne skal ske så enkelt og ubureaukratisk som muligt og dermed ikke pålægge de enkelte institutioner nye administrative byrder. Oplysningerne skal gøre det lettere for borgerne at bruge deres frie valg og at følge udviklingen i den enkelte institution. Men oplysningerne skal også bruges som redskab 2

4 3 til medarbejdere og ledelse på institutionerne til at understøtte den faglige udvikling i hverdagen. 2. Der skal være frit valg på flere områder Borgerne er tilfredse med de muligheder, som de har fået for frit valg på bl.a. sygehus-, ældre- og børneområdet. Flere og flere benytter mulighederne. Der er dermed et godt grundlag for at udbygge det frie valg til nye områder. Borgerne skal have information om deres valgmuligheder. Og der skal tages hensyn til, at ikke alle har lige gode forudsætninger. Patienterne skal have adgang til at vælge behandling på privat sygehus, hvis ventetiden til et offentligt sygehus overstiger én måned, eller hvis sygehuset aflyser en aftalt operation. Frit valg skal også gælde for psykiatriske patienter. Der skal være frit valg af plejeboliger, genoptræning og personlige hjælpemidler. Og kommunen skal have mulighed for at tilbyde hjemmehjælp i form af et servicebevis, som borgeren kan bruge til selv at ansætte en hjælper til at udføre de visiterede opgaver. Regeringen vil desuden i samarbejde med kommuner og regioner sørge for, at alle, også svage grupper, får adgang til information om frit valg. 3. Borgernes egen viden og ressourcer skal inddrages bedre I dag inddrages borgernes viden og ressourcer ikke godt nok. Der eksisterer en række formelle fora, hvor borgerne har indflydelse. Det er fx forældrebestyrelser i daginstitutioner og ældreråd. Men der er ikke tilstrækkelig mulighed for at give sin mening til kende ad mere uformelle kanaler som fx borger- og brugerpaneler. Regeringen ønsker en mere systematisk brug af borgernes viden og ressourcer i eget forløb. Brugerne, de pårørende og de ansatte skal kunne indberette fejl på både sundheds- og ældreområdet, så den offentlige sektor kan blive bedre til aktivt at lære af fejlene. Og de gode erfaringer med fx programmer for patientuddannelse, hvor kronisk syge får en række redskaber til selv at håndtere deres sygdom i hverdagen, skal udbredes. 4. Det offentlige skal prioritere indsatsen og bidrage til at styrke det personlige ansvar For at sikre service af høj kvalitet ønsker regeringen, at det offentlige leverer ydelserne målrettet til dem, der har brug for hjælpen. Men det enkelte menneske har også selv et ansvar. Patienter har selv et ansvar for at bidrage til at skabe de bedste forudsætninger for deres behandling og genoptræning. Forældre har ansvaret for børnenes trivsel og udvikling, selv om børnene går i en daginstitution. Og familien har et stort ansvar for, at det ældre familiemedlem ikke føler sig ensomt. Regeringen vil give afgrænsningen af de offentlige tilbud et regelmæssigt servicetjek. Der kan være tilbud, der ikke bør leveres af det offentlige, og hvor pengene kan bruges bedre til andre serviceydelser. Det er besluttet fx i forhold til rejsesygesikring, hvor 3

5 4 man i stedet har prioriteret bedre politibetjening. Regeringen vil desuden udvikle konkrete redskaber, som institutionerne kan bruge til at understøtte en klar forventningsafstemning mellem institutionen og den enkelte bruger eller pårørende. Det skal være let for fx en daginstitution at beskrive i en forældreaftale eller lignende, hvad der er forældrenes ansvar og hvad forældrene kan forvente af daginstitutionen. 5. Flere frivillige skal inddrages bedre Det frivillige arbejde er en vigtig del af den samlede indsats og er med til at skabe mangfoldighed og kvalitet. Men der er gode muligheder for at udvide omfanget af det frivillige arbejde specielt på det sociale område. Derfor ønsker regeringen at fremme en stærk frivillig sektor, som kan spille sammen med det offentlige om at løse opgaverne. Regeringen vil vurdere perspektivet i at gennemføre en reform af de statslige tilskud til det frivillige sociale arbejde med henblik på at skabe øget kontinuitet i indsatsen og sætte fokus på effekten af de offentlige midler, der bruges i det frivillige sociale arbejde. Regeringen vil i samarbejde med kommunerne drøfte, hvordan der kan udvikles sammenhængende frivillighedspolitikker. Erfaringer fra frivilligt arbejde bør tælle med ved offentlig ansættelse. Og alle unge skal have mulighed for praktik i frivilligt arbejde i forbindelse med deres uddannelse. * * * På det første temamøde om kvalitet i den offentlige sektor sætter regeringen fokus på, hvordan vi kan indrette den offentlige service med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. På de efterfølgende fire temamøder vil regeringen se på andre områder, der er centrale for udvikling af kvalitet i den offentlige sektor: Sammenhængende service med respekt for borgerne Klare mål og ansvar for resultater Nytænkning, konkurrence og mest kvalitet for pengene Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation. Indholdet for de efterfølgende temamøder fremgår af den samlede arbejdsplan for arbejdet, der kan læses på 4

6 5 1. Målinger skal give borgerne klar besked om kvaliteten Den enkelte borger skal have mulighed for at tage stilling til, hvilket servicetilbud der bedst passer til hans eller hendes behov og ønsker. Det forudsætter, at borgerne får klar besked om indhold og kvalitet af det enkelte servicetilbud. Derfor skal forældre have klar besked om kvaliteten i den daginstitution, de overvejer for deres barn. De ældre og deres pårørende skal have oplysninger om kvaliteten på det enkelte plejehjem og i hjemmehjælpen. Og der skal være konkret information om kvaliteten på de enkelte sygehuse og afdelinger. Alle institutioner på børne- og ældreområdet skal måle kvalitet og brugertilfredshed. Oplysninger om kvalitet og brugertilfredshed for sygehusene skal udbygges med oplysninger for de enkelte afdelinger og for praktiserende læger. Informationen skal være tilgængelig for borgerne både på én samlet hjemmeside og på en informationstavle i den enkelte institution eller på den enkelte afdeling. Oplysningerne skal gøre det lettere for borgerne at bruge deres frie valg. Men oplysningerne skal også bruges som redskab til medarbejdere og ledelse på institutionerne til at understøtte den løbende faglige udvikling i hverdagen. Herunder til at identificere de gode eksempler, som andre kan lære af. Og til at identificere institutioner og afdelinger, hvor der er brug for en ekstra indsats eller for hjælp udefra for at styrke kvaliteten. Dette vil blive behandlet mere uddybende på de efterfølgende temamøder. I dag er der ikke tilstrækkelig adgang til oplysninger om kvalitet Adgang til kvalitetsoplysninger er længst fremme på sundhedsområdet. I oktober 2006 åbnede hjemmesiden med oplysninger om kvaliteten på alle offentlige sygehuse. Hvert sygehus får en overordnet karakter fra én til fem stjerner. For nogle sygdomme bliver de afdelinger, der udfører behandlingerne, også tildelt en bedømmelse for den kliniske kvalitet af behandlingen. Men kvalitetsmål er langt fra fuldt udbredt på alle større behandlingsområder. På børne- og ældreområdet har borgerne i de fleste kommuner adgang til oplysninger om fx antal børn pr. ansat, dagtilbuddenes værdigrundlag og plejeboligernes profil, indretning og personale. Men omfanget af kvalitetsoplysninger er sparsomt, bl.a. fordi der ikke er en udbredt målingskultur. Der eksisterer heller ikke samlede undersøgelser af brugertilfredsheden på institutionsniveau. Og borgeren skal på børne- og ældreområdet lede efter de oplysninger, der er tilgængelige, på flere forskellige hjemmesider. 5

7 6 Målinger skal give borgerne klar besked om kvaliteten Kvalitetsoplysninger på børne- og ældreområdet Regeringen vil udvikle kvalitetsindikatorer for dagtilbud for børn og for ældreplejen i samarbejde med kommunerne, faglige organisationer mv. Brugere og pårørendes oplevelse af, hvad kvalitet er, skal indgå centralt i udviklingsarbejdet. Kvaliteten på den enkelte institution skal opgøres ved hjælp af et mindre antal centrale kvalitetsoplysninger og ved at måle brugernes tilfredshed med tilbuddet. Kvalitetsoplysningerne skal opgøres fra Udvidelse af kvalitetsmåling på sygehuse Kvalitetsoplysningerne for sygehusene på skal udbygges, så de bl.a. kommer til at indeholde oplysninger om den kliniske kvalitet på alle større behandlingsområder på de enkelte sygehusafdelinger. Udbygningen af hjemmesiden skal ske løbende, så der allerede i 2007 vil indgå kvalitetsmål for flere nye behandlingsområder bl.a. for behandlingen af flere kræftsygdomme. Kvalitetsmåling i det øvrige sundhedsvæsen Hjemmesiden skal udbygges med kvalitetsoplysninger for det øvrige sundhedsvæsen. Det drejer sig bl.a. om oplysninger om kvaliteten i den kommunale sundhedssektor (kommunal tandpleje og genoptræning) og for almen praksis og privatpraktiserende speciallægers behandling af de væsentligste sygdomme. For almen praksis og privatpraktiserende speciallæger vil der allerede fra 2007 blive offentliggjort relevante serviceinformationer fx vedrørende åbningstider, -konsultation og elektronisk booking. Brugertilfredshedsundersøgelser For alle dagtilbud for børn, plejehjem, hjemmehjælp og sygehusafdelinger mv. skal der gennemføres en opgørelse af brugernes tilfredshed med den service, de modtager. Regeringen vil sammen med kommuner og regioner udvikle et fleksibelt internetbaseret redskab til at gennemføre brugerundersøgelser. Samme type institutioner skal stille et antal fælles spørgsmål. Institutionerne vil på sigt også få adgang til at stille supplerende individuelle spørgsmål. Der gøres en særlig indsats i forhold til brugere, der ikke er fortrolige med internettet, og svage grupper. Én indgang til kvalitetsoplysninger Alle kvalitetsoplysninger og brugertilfredshedsoplysninger om de enkelte institutioner skal kunne findes på den fælles offentlige borgerportal Det skal også være muligt at hente oplysningerne via de lokale hjemmesider i kommunerne. Kvalitetsbarometer på informationstavle på hver institution De enkelte institutioner og afdelinger m.fl. skal offentliggøre oplysninger om kvalitet og brugertilfredshed på en informationstavle. 6

8 7 2. Der skal være frit valg på flere områder Indførelsen af det frie valg bunder i tillid til, at borgeren selv er bedst til at træffe de vigtige valg om sit eget liv. At give valgfrihed er derfor at indrette den offentlige sektor på borgernes betingelser, hvor det er brugerne, der vælger til og fra. Valgfrihed er et centralt element for at styrke og videreudvikle kvaliteten i den offentlige service, ligesom det er vigtigt at tilbyde fleksible løsninger, der passer til brugernes behov. Valgfrihed skaber fokus på kvalitet og øget konkurrence om at levere den bedste service til borgerne. Frit valg af offentlige servicetilbud gavner derfor også dem, der vælger det offentlige servicetilbud, der tilbydes i første omgang. Men forudsætningen for reel og lige adgang til frit valg for alle er, at borgerne har adgang til information om deres valgmuligheder og at der tages hensyn til, at ikke alle har lige gode forudsætninger. Regeringen ønsker et velfungerende frit valg på alle centrale velfærdsområder, og at alle skal have reel mulighed for frit valg af de serviceydelser, de er visiteret til. Derfor vil regeringen øge borgernes valgfrihed ved at udvide det eksisterende frie valg og indføre det frie valg på områder, hvor det ikke findes i dag. Patienter, der har udsigt til mere end én måneds ventetid på sygehusbehandling, skal kunne vælge et privat sygehus. Det samme gælder patienter, der får aflyst deres operation. Psykiatriske patienter skal have bedre mulighed for at vælge et privat tilbud. Der skal også være frit valg af plejeboliger, genoptræning og hjælpemidler. Og kommunen skal have mulighed for at tilbyde hjemmehjælp i form af et servicebevis, som borgeren kan bruge til selv at ansætte en hjælper til at udføre de visiterede opgaver. Informationen om det frie valg til de svage grupper skal være bedre. Kilometergrænsen for frit valg af praktiserende læge afskaffes, så man fx kan vælge en læge tæt på sit arbejde. Og forældre, der passer deres børn hjemme, skal have bedre information om frit valg af daginstitution og skole. Fortsat udbygning af det frie valg Borgere og brugere er glade for det frie valg. Og flere og flere benytter sig af det. På daginstitutionsområdet mener 85 pct. af brugerne, at det er vigtigt, at de kan vælge mellem forskellige institutioner. Og på folkeskoleområdet mener 95 pct., at det er vigtigt, at de kan vælge mellem forskellige skoler. Flere end patienter har allerede benyttet sig af det udvidede frie sygehusvalg for patienter, der har udsigt til en ventetid på mere end to måneder på et offentligt sygehus. Det frie valg har samtidig tilskyndet de offentlige sygehuse til at forkorte ventetiderne. Men der er fortsat gode muligheder for at udvide det frie valg og indføre det på nye områder, fx i forhold til genoptræning efter endt sygehusophold, personlige hjælpemidler og psykiatriske patienter, hvor der er særligt lange ventetider for børn og unge. Ki- 7

9 8 lometergrænsen for frit valg af praktiserende læge kan desuden være en barriere for fx at vælge en læge tæt på sin arbejdsplads. Information om frit valg er ikke god nok Siden 1. januar 2005 har kommunalbestyrelsen været forpligtet til at informere om mulighederne for frit valg og om indholdet af de kommunale serviceydelser. Men på børneområdet er kommunernes forpligtelse til at informere om det frie valg af dagtilbud og skole ikke klar nok i lovgivningen. På sundhedsområdet er der forhold, der gør, at det frie valg ikke bruges af endnu flere. Det spiller ind, at mange ønsker at være tæt på pårørende og derfor vælger det lokale sygehus. Men sygehusene er heller ikke altid gode nok til at informere patienterne om deres rettigheder selv om de har pligt til det. Ressourcesvage patienter kan have vanskeligere end andre ved at tage hånd om deres egen situation og benytte det frie sygehusvalg og øvrige rettigheder som patienter i sundhedsvæsenet. De nuværende tilbud om information og vejledning rummer ikke særlige tilbud i forhold til denne gruppe patienter. Der skal være frit valg på flere områder Kortere ventetid for borgerne udvidet frit valg efter én måned Regionerne skal forbedre det udvidede frie sygehusvalg, så patienter, der har udsigt til en ventetid på offentlig sygehusbehandling på mere end én måned, får adgang til at vælge et privat sygehus, som regionerne har indgået aftale med. I dag sker det først efter 2 måneder. Udvidelsen skal træde i kraft 1. oktober Udvidet frit valg, når sygehuset aflyser operation Patienter, der får aflyst en operation på et offentligt sygehus, skal kunne vælge at få foretaget behandlingen på et privat sygehus, som regionerne har indgået aftale med. Frit valg for psykiatriske patienter Hvis ventetiden på udredning eller behandling på en offentlig psykiatrisk afdeling er over to måneder, skal psykiatriske patienter have adgang til at vælge et privat tilbud, som regionerne har indgået aftale med. Ordningen indfases gradvist og skal i første omgang omfatte børne- og ungdomspsykiatrien. Indfasningen vil afhænge af, hvor hurtigt der kan opbygges den nødvendige ekstra kapacitet. Frit valg af plejeboliger Ældre og handicappede skal have mulighed for frit at vælge mellem plejeboliger uanset om de er offentlige eller private, og uanset om de ligger i bor- 8

10 9 gerens bopælskommune eller i en anden kommune. Frit valg af genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommuner har i dag mulighed for at give borgere, der er visiteret til genoptræning mv., frit valg af leverandør. På længere sigt vil regeringen arbejde for, at alle får adgang til frit valg af leverandør til træningsopgaven. Regeringen vil i 2008 vurdere, hvordan man kan videreudvikle den nuværende fritvalgsordning på grundlag af de erfaringer, der er gjort med den nuværende ordning. Frit valg af personlige hjælpemidler og boligindretning Borgere, der af kommunen er visiteret til et personligt hjælpemiddel eller støtte til handicapvenlig boligindretning, skal have mulighed for at vælge andre personlige hjælpemidler og en anden boligindretningsleverandør end kommunens. Borgeren skal selv betale en eventuel prisforskel. Servicebevis til hjemmehjælp Den enkelte kommune skal have mulighed for at give et servicebevis til borgere, der er visiteret til personlig eller praktisk hjemmehjælp. Borgerne kan bruge servicebeviset til at ansætte en hjælper til at udføre de visiterede opgaver. Bedre information og vejledning til alle patienter De praktiserende læger skal have pligt og støtte til at vejlede patienterne om valgmulighederne i sygehusvæsenet. De praktiserende læger skal forpligtes til at vejlede patienterne om valgmulighederne i sygehusvæsenet i forbindelse med henvisning til sygehusbehandling, hvilket især vil komme de ressourcesvage patienter til gode. De regionale patientkontorer skal aktivt og opsøgende informere og vejlede de praktiserende læger om reglerne for frit og udvidet frit sygehusvalg samt valgmulighederne i det regionale sygehusvæsen. Ophævelse af kilometergrænsen ved valg af praktiserende læge Fremover skal man frit kunne vælge praktiserende læge, uanset geografisk afstand, så man fx har mulighed for at vælge læge tæt på sit arbejde. Lægen forpligtes dog ikke til at komme på sygebesøg, hvis afstanden overstiger den nuværende grænse på 5 km i hovedstaden og 15 km i resten af landet. Bedre grundlag for valg på børneområdet Det skal stå klart i lovgivningen, at kommunerne har pligt til at give særlig information om kommunens tilbud og om mulighederne for frit valg af dagtilbud - herunder til de forældre, der passer deres børn hjemme i stedet for at have dem i vuggestue og børnehave. 9

11 10 3. Borgernes egen viden og ressourcer skal inddrages bedre Det er afgørende for kvaliteten i den offentlige service, at den tilrettelægges med udgangspunkt i brugernes ønsker og behov og med inddragelse af brugernes egne ressourcer. Vi skal inddrage borgernes holdninger i udviklingen af de offentlige servicetilbud, og de skal inddrages konkret fx i behandling af egen sygdom. Det er regeringens mål, at borgerne aktivt skal bidrage til og præge indholdet af de offentlige serviceydelser. Derfor skal alle borgere have mulighed for at bidrage med egne ressourcer og den viden, de har om deres egen situation fx i forbindelse med forebyggelse, behandling eller genoptræning. Kommuner og regioner skal tilbyde kroniske patienter undervisning i at håndtere deres sygdom. Forældre skal have større indflydelse på børnenes hverdag, ved at forældrebestyrelsens opgaver fokuseres, og deres ansvar gøres klarere. Brugere, pårørende og personale skal kunne indberette fejl både i sundhedsvæsenet og ældreplejen, så sygehuse, plejehjem og ældrepleje kan følge op på borgernes erfaringer. Der skal åbnes bedre mulighed for, at brugere, pårørende og medarbejdere kan give deres mening til kende fx i elektroniske borger- og brugerpaneler. Borgernes erfaringer bruges ikke systematisk Flere og flere danskere lever med kroniske sygdomme som sukkersyge og hjertekarsygdomme. Erfaringer fra bl.a. Danmark og Storbritannien viser, at man kan give kronikere øget livskvalitet ved at uddanne dem til selv at overvåge og behandle egen sygdom. Samtidig får de syge mindre behov for at gå til læge, og følgesygdomme bliver udskudt. Der er etableret særlige brugerbestyrelser eller råd, hvor brugerne og de pårørende kan få indflydelse på driften på den enkelte skole, daginstitution eller plejebolig. Men det er ikke alle steder, hvor der er overensstemmelse mellem det, forældrebestyrelser og råd har indflydelse på, og det brugerne rent faktisk ønsker at have indflydelse på og har kompetence til. Flere steder i landet er der etableret elektroniske borgerpaneler, som borgerne kan bruge til at give deres holdning til kende om udvalgte spørgsmål som kommuneplaner, lokalplaner og de kommunale budgetter. Fx Ballerup og Hillerød kommuner har gode erfaringer med elektroniske borgerpaneler. Regeringen vil i foråret 2008 samle op på de tiltag og erfaringer, som de enkelte kommuner har om nærdemokrati. Det sker som en opfølgning på anbefalingerne fra Tænketanken om Nærdemokrati. I dag skal sundhedspersonalet på sygehusene indberette fejl og utilsigtede hændelser anonymt til en person på det enkelte sygehus. Formålet er både at følge op på fejl og utilsigtede hændelser lokalt på sygehuset og at samle viden i et nationalt system, så arbejdsgangene på alle sygehuse kan forbedres. I dag er det ikke muligt for patienter og 10

12 11 pårørende selv at indberette fejl. Det er heller ikke muligt i andre sektorer som fx ældreplejen eller for alment praktiserende læger. Borgernes egen viden og ressourcer skal inddrages Patientuddannelse af kronikere Kommuner og regioner skal tilbyde kroniske patienter undervisning i at håndtere deres sygdom. Patienter skal både have generel undervisning i at leve med en kronisk sygdom, og hvor det er relevant, også sygdomsspecifik patientundervisning (astmaskoler og diabetesskoler etc.). Derudover skal en række patientgrupper inddrages mere direkte i overvågning og behandling af egen sygdom. Og Sundhedsstyrelsen skal i samarbejde med kommuner og regioner lave en konkret plan for udvidelsen af patientuddannelsen, så flere kroniske sygdomme omfattes. Fokusering af forældrebestyrelsens opgaver En ny dagtilbudslov skal præcisere fordelingen af opgaverne mellem kommunalbestyrelsen, ledelsen af dagtilbuddet og forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen skal have større indflydelse på deres børns hverdag fx skal de komme tidligere ind i udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner. Samtidig skal det slås fast, at det ikke er forældrebestyrelsen, men ledelsen og kommunen, der har det endelige ansvar for det pædagogiske indhold og tilsynet med kvaliteten i dagtilbuddet. Bedre dialog gennem elektroniske borgerpaneler Regeringen vil fra 2007 stille et redskab til rådighed for kommunerne og andre offentlige myndigheder, så de let kan oprette og benytte elektroniske borgerpaneler. Patienter skal kunne indberette fejl og utilsigtede hændelser på sygehuset og i almen praksis I forlængelse af det eksisterende system, hvor sundhedspersonale skal indberette fejl og utilsigtede hændelser, indfører de centrale sundhedsmyndigheder et system, så patienterne og deres pårørende selv kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet udbredes, så det også omfatter den primære sundhedssektor. Indberetning af utilsigtede hændelser i ældreplejen I lighed med indberetningssystemet i sundhedsvæsenet skal der udvikles et system, hvor plejepersonale, beboere og pårørende anonymt kan indberette fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen. Systemet skal være kommunalt forankret for at sikre, at der hurtigt kan følges op i forhold til det enkelte plejehjem eller i ældreplejen. En national videnindsamling skal supplere det lokale system. 11

13 12 4. Det offentlige skal prioritere indsatsen og bidrage til at styrke det personlige ansvar Den offentlige sektor spiller en stor rolle i det danske samfund og løfter mange opgaver, som den enkelte ville have svært ved at løfte selv. Fx har Danmark et velorganiseret børnepasningssystem, der har været med til at sikre, at både mænd og kvinder kan deltage på arbejdsmarkedet. Det offentlige kan og skal ikke erstatte omsorg og nærvær fra familie og venner, men løse de opgaver, som løses bedst i det offentlige. Det offentlige skal hjælpe dem, der har brug for det, men kun på områder, hvor borgerne ikke selv kan løfte opgaven. Det giver bedre muligheder for at yde service af høj kvalitet til de borgere, der har de største behov. Og den offentlige sektor skal aktivt bidrage til, at borgerne selv tager et større ansvar for deres egen og deres nærmestes situation. Regeringen vil give afgrænsningen af de offentlige tilbud et regelmæssigt servicetjek. Der kan være tilbud, der ikke bør leveres af det offentlige, og hvor pengene kan bruges bedre til andre serviceydelser. Det er besluttet fx i forhold til rejsesygesikring, hvor man i stedet prioriterer bedre politibetjening. Regeringen vil bidrage til at skabe grundlag for en bedre forventningsafstemning mellem fx forældre og daginstitution og plejehjem og pårørende om, hvilken opgave institutionen løser, og hvad forældre eller pårørende har ansvar for. De reelle priser for de enkelte serviceydelser skal også være synlige for borgerne. Offentlig hjælp må ikke fjerne det personlige ansvar Det er ikke entydigt, hvilke opgaver der skal løses af det offentlige, og hvilke der skal løses privat. Grænserne for, hvad der synes rimeligt at løse i offentligt regi, er forskellige fra land til land og flytter sig over tid. Der bør løbende være en debat om og prioritering og afgrænsningen af det offentlige servicetilbud, så vi prioriterer de offentlige ydelser til dem, der har mest behov for dem. Patienter i sygehusvæsenet har et ansvar for at tage vare på deres eget helbred fx holde op med at ryge i forbindelse med en lungesygdom, tabe sig i forbindelse med en større operation, hvis det er nødvendigt, eller gøre en aktiv indsats for at blive genoptrænet efter en operation. Det er sygehusets ansvar at informere. Og at lave konkrete aftaler med patienten om, hvad han eller hun kan gøre for at tage så meget ansvar for egen situation som muligt. Forældrene har hovedansvaret for, at deres børn trives også i vuggestuen, i børnehaven eller i dagtilbuddet. Men en stor andel af det pædagogiske personale oplever, at det i stigende grad overlades til pædagogerne at opdrage børnene. 12

14 13 De nærmeste påtager sig ofte et medansvar for den ældre pårørende, der er flyttet i plejebolig. Men der kan i en række situationer være behov for at skabe større forståelse for, hvori dette medansvar konkret består, og hvad man kan forvente sig som beboer og som pårørende. Når borgerne benytter offentlige ydelser, ved han eller hun som oftest ikke, hvad det koster at stille ydelsen til rådighed. Den manglende viden om ydelsernes reelle priser kan give en forkert opfattelse af det offentliges faktiske serviceniveau. Det offentlige skal prioritere indsatsen og bidrage til at styrke det personlige ansvar Afgrænsningen af det offentlige servicetilbud skal have et regelmæssigt servicetjek Regeringen vil årligt drøfte med kommunerne og regionerne, om der er servicetilbud, der ikke bør leveres af det offentlige, og hvor pengene kan bruges bedre til andre serviceydelser. Det er besluttet fx i forhold til rejsesygesikring, hvor man i stedet har prioriteret bedre politibetjening. Forældreaftaler kan bidrage til at afstemme forventninger Regeringen vil i samarbejde med kommunerne udvikle redskaber til forældreaftaler i dagtilbudene. Formålet er at gøre det let for alle institutioner at beskrive, hvad man som forældre kan forvente af den enkelte dagsinstitution, og hvad dagtilbuddet forventer af forældrene. Aftaler med pårørende kan bidrage til at afstemme forventninger Regeringen vil i samarbejde med kommunerne udvikle redskaber til aftaler med pårørende i ældreplejen. Formålet er at gøre det let for alle institutioner kort at beskrive, hvordan den pårørende kan bidrage til omsorgen for den ældre, og hvad den pårørende kan forvente af institutionen. Priser på serviceydelser skal være synlige for borgerne Stat, kommuner og regioner skal offentliggøre de reelle priser på en række af de serviceydelser, som bliver stillet til rådighed for borgerne gratis eller med tilskud. Prisen på ydelsen skal offentliggøres sammen med de øvrige oplysninger om ydelsen på og på kommunens hjemmeside. Prisen skal også fremgå, når borgeren modtager et girokort til fx daginstitutionen. På den måde kan borgeren se, hvad han eller hun selv betaler i forhold til, hvad ydelsen koster. 13

15 14 5. Flere frivillige skal inddrages bedre Der er i Danmark en god tradition for at deltage i frivilligt arbejde på bl.a. fritidsområdet. Det frivillige arbejde er en vigtig del af den samlede indsats. Det er med til at skabe mangfoldighed i servicen og giver mere kvalitet for brugerne. Regeringen ønsker at understøtte en stærk frivillig sektor, der løser opgaver ved siden af og i samspil med den offentlige sektor og den private sektor. Kendskabet til det frivillige arbejde skal udbredes både blandt målgruppen for arbejdet og i befolkningen generelt. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde skal arbejde målrettet for, at flere engagerer sig i det frivillige sociale arbejde bl.a. ved at styrke sit samarbejde med erhvervslivet. Kommunerne skal opfordres til at udarbejde sammenhængende frivillighedspolitikker med klare mål. Erfaringer fra frivilligt arbejde bør tælle med ved offentlig ansættelse. Og alle unge skal tilbydes praktik i frivilligt arbejde. Potentialet for frivilligt arbejde udnyttes ikke fuldt ud En tredjedel af den voksne danske befolkning er engageret i frivilligt arbejde, heraf hovedparten på fritidsområdet. Seks procent af befolkningen er involveret i frivilligt arbejde på det sociale område. Mange flere ville gerne arbejde frivilligt, hvis de blev opfordret til det. I dag afsættes der ca. 350 mio. kr. årligt i støtte til de frivillige sociale organisationer. Hertil kommer knap 100 mio. kr. til det frivillige arbejde inden for sundheds- og integrationsområdet. Men effekten af det frivillige sociale arbejde, der sættes i gang, dokumenteres ikke konsekvent. Og de frivillige organisationer oplever, at de bruger for mange ressourcer på at søge midler. Flere virksomheder vil gerne engagere sig i det omkringliggende samfund, og mange af de frivillige sociale organisationer vil gerne i dialog med virksomhederne. Men der er kun spredte eksempler på, at erhvervslivet og de frivillige sociale organisationer arbejder systematisk sammen. Kommunerne er i lovgivningen forpligtet til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Rammerne for samarbejdet fastlægges i den enkelte kommune. Men det er ikke alle kommuner, der har en sammenhængende frivillighedspolitik, der fx beskriver, hvordan kommunale institutioner kan inddrage frivillige i det forebyggende arbejde eller i løsningen af konkrete sociale opgaver. Det sker også, at kommunale og frivillige tilbud tilrettelægges og udbydes parallelt til den samme målgruppe, uden at kommunen kender til det frivillige tilbud. Det betyder, at hverken brugere af frivillige tilbud eller dem, der gerne vil arbejde frivilligt, kan få overblik over tilbuddene, fx hvilke tilbud man kan benytte sig af eller bidrage til. 14

16 15 Flere frivillige skal inddrages bedre En omlægning af de statslige tilskud til frivilligt socialt arbejde Regeringen vil vurdere perspektivet i at gennemføre en omlægning af de statslige tilskud, der tildeles de frivillige sociale organisationer, med henblik på at skabe en øget kontinuitet i indsatsen og bedre dokumentation af effekten af organisationernes arbejde. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde styrkes Regeringen vil styrke samarbejdet mellem det offentlige, den frivillige sociale sektor og erhvervslivet ved at opprioritere Rådet for Frivilligt Socialt Arbejdes fokus på samarbejde med det offentlige og erhvervslivet. På baggrund af en analyse vil der i løbet af foråret 2007 blive fremsat forslag om, hvordan Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde kan styrkes. Frivillighedspolitikker i kommunerne Regeringen vil i samarbejde med kommunerne drøfte, hvordan der kan udvikles sammenhængende frivillighedspolitikker, der sætter konkrete mål og anviser konkrete handlinger for, hvordan det lokale samarbejde mellem kommunale institutioner, frivillige sociale organisationer og erhvervslivet kan styrkes herunder en konkret vejviser for de frivillige tilbud, der findes i kommunen. Erfaringer fra frivilligt arbejde har værdi ved offentlig ansættelse Jobansøgers udførelse af frivilligt arbejde bør indgå blandt de kriterier, der lægges vægt på ved rekruttering til offentlige stillinger. Regeringen vil opfordre til, at de enkelte offentlige arbejdspladser mere systematisk tillægger frivilligt arbejde værdi ved ansættelse af nye medarbejdere. Alle unge på ungdomsuddannelser skal tilbydes praktik i frivilligt arbejde Alle, der tager en ungdomsuddannelse, skal have tilbud om et praktikforløb i frivilligt arbejde. Praktikforløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal ligge uden for skoletid. Praktikken kan fx etableres ved partnerskaber mellem de frivillige organisationer og uddannelsesinstitutionerne eller i kommunale institutioner. Praktikforløbet skal indgå på eksamensbeviset. 15

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater

Februar 2007. Klare mål og ansvar for resultater Februar 2007 Klare mål og ansvar for resultater Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 8. februar 2007 1 Klare mål og ansvar for resultater Regeringen vil sætte fokus på mål og resultater

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2553-5 Sagsbeh.: mb Fil-navn: Høringbek-30.03.07 Udkast til Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder)

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder) Lægemødet 2012 Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag (det talte ord gælder) Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg har set meget frem til at komme. Det er 130. gang for Lægeforeningen

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

2. Sundhedsområdet. "Aftale om strukturreform"

2. Sundhedsområdet. Aftale om strukturreform "Aftale om strukturreform" 2. Sundhedsområdet Forligspartierne ønsker at understøtte og fremme et stærkt offentligt sundhedsvæsen, der skal tilbyde patienterne fri, lige og gratis adgang til forebyggelse,

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september

KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september Til Børne- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom og Thomas Rasmussen Holmens Kanal 22 1060 København K KL s høringssvar på ny lovgivning på dagtilbudsområdet september 2017 KL har den 21. september

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt

Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Kvalitetsreformen & Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Oplæg den 19. marts 2009 Anders Brøndum, KL Dagsorden Regeringens kvalitetsreform Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Afbryd og stil spørgsmål!

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d.

1 of 7. Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Godkendt af byrådet d. 1 of 7 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Ledelse, evalueringskapacitet og kvalitetsrapporter i kommunalt regi

Ledelse, evalueringskapacitet og kvalitetsrapporter i kommunalt regi Ledelse, evalueringskapacitet og kvalitetsrapporter i kommunalt regi - er der en sammenhæng? Konferencen: Kvalitetsrapport generation 3 Tim Jeppesen 25. februar 2009 Kvalitetsrapporter generation 3. 25.02.2009.

Læs mere

Udannelseskonference den 26. marts Hotel Frederik d. II Slagelse

Udannelseskonference den 26. marts Hotel Frederik d. II Slagelse Talepapir Ingelise Hansen Udannelseskonference den 26. marts Hotel Frederik d. II Slagelse Social- og sundheds - området i et regionalt perspektiv Indledning Jeg vil indledningsvis sige tak fordi, at jeg

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til frikommuner@oim.dk 24. marts 2017 Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Dansk Erhverv har den 24. februar 2017

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg.

Indledning I dette papir præsenteres et bud på en revision af det udvidede frie sygehusvalg. N O T A T 08-01-2009 Ny model for udvidet frit sygehusvalg Budskaber I en situation med stigende knaphed på uddannet personale er det yderst tvivlsomt, om alle patienter fremover kan behandles indenfor

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016

Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Kommunalt selvstyre forskellighed versus ulighed? Bent Greve Danske Ældreråds konference Vejle 9. november, 2016 Ældreomsorg nogle indledende betragtninger Udgangspunkt for forandring pres fra ændret demografi

Læs mere

Regionsældrerådet savner klare indikatorer for inddragelse både på det generelle og individuelle plan.

Regionsældrerådet savner klare indikatorer for inddragelse både på det generelle og individuelle plan. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til Praksisplanudvalget Region Hovedstaden Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006 blev det besluttet at igangsætte

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på sundhedsområdet

Gå efter kvaliteten! tæt på reformen. Dine muligheder på sundhedsområdet tæt på lige tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sammenhængende frivillighedspolitikker i kommunerne. Nyt patientklagesystem. Kommunale borgerrådgivere. Kontaktpersonordning for ældre skal udvides.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere