Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk"

Transkript

1 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med tysk, HA med tysk. Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk(herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelorog kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 14, stk. 4 og 5. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 7. maj 2010 behandlet Aarhus Universitets (herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. reviderede udgave, januar Akkrediteringsrådet 15. juni 2010 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 10. juni 2010 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. bacheloruddannelsens specifikke adgangskrav, 3. uddannelsens normerede studietid, 4. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt

2 5. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 10. juni fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi med tysk, HA med tysk Bachelor of Science (BSc) in Economics and Business Administration with German Adgangskrav Uddannelsens hovedvægt ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde, og dermed er uddannelsen kategoriseret som en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse i bilag 1 til Bekendtgørelse nr. 181 af 23. februar 2010 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). Områdespecifikke adgangskrav: Gymnasial uddannelse med fagene Dansk A Engelsk B Historie B eller Idehistorie B eller International økonomi B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B Matematik B ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Uddannelsesspecifikke adgangskrav: Tysk begyndersprog A/fortsættersprog B Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 180 ECTS. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Til brug for indberetning til Danmarks Statistik og den Koordinerede Tilmelding (KOT) er der fastsat følgende koder: Danmarks Statistik: UDD 5663 AUDD 5663 KOT: Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for erhvervsøkonomi. Akkrediteringsrådets godkendelse

3 På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fem ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. 3 i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med 1. juli 2016, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. Udbudssted Uddannelsen udbydes i Århus. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). Uddannelsen er dansksproget og udbydes ikke på andre universiteter. Universitetet er velkommen til at kontakte konstitueret direktør Sami Stephan Boutaiba på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Sami Stephan Boutaiba Konstitueret direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

4 Bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi, HA og erhvervsøkonomi, HA med tysk Aarhus Universitet, Aarhus School of Business Turnusakkreditering, efterår 2009

5 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling... 6 Indstilling... 8 Resumé af kriterievurderingerne... 8 Indstilling... 9 Resumé af kriterievurderingerne... 9 Juridiske opmærksomhedspunkter... 9 Grundoplysninger Uddannelsernes kompetenceprofil Uddannelsens struktur Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen bachelor i erhvervsøkonomi, HA Tilskudsmæssig indplacering Titel Specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser Den normerede studietid Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Legalitetskontrol Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Censorkorps Sprog Adgang De faglige mindstekrav Parallelforløb og fællesuddannelser Andre forhold Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - bachelor i erhvervsøkonomi, HA med tysk Tilskudsmæssig indplacering Titel Specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser Den normerede studietid Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Legalitetskontrol Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Censorkorps Sprog Adgang De faglige mindstekrav... 43

7 Parallelforløb og fællesuddannelser Andre forhold... 43

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold).

9 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen nedsættes et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for erhvervsøkonomi Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for erhvervsøkonomi Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi består af: Kernefaglig ekspert Professor Peter Jennergren, Handelshögskolan i Stockholm Aftagerrepræsentant HR chefkonsulent, Pia Grønborg Steffensen, Markman Studerende Stud.soc., Rune Palm Hansen, Virksomhedsledelse, Roskilde Universitet Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 28.september 2009 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 18.november 2009 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 26. marts 2010 Høringssvar modtaget 12. april 2010 Sagsbehandling afsluttet 23.april 2010 Bemærkninger Toningerne HA-bæredygtighed og BSc-sustainability indgår ikke i akkrediteringsrapporten, da linjerne endnu ikke har produceret dimittender. Universitetet har indleveret to dokumentationsrapporter, der dækker henholdsvis de dansksprogede toninger og de engelsksprogede toninger. For at skelne mellem de to rapporter, vil betegnelser på følgende vis blive benyttet: Dokumentationsrapport A: dansksprogede toninger: HA-almen, HA-it og HA-engelsk samt den selvstændige uddannelse i erhvervsøkonomi, HA med tysk. Dokumentationsrapport B: engelsksprogede toninger: BSc-B og BSc-IM. Supplerende information indhentet 2. oktober 2009: Læsevejledning til de to dokumentationsrapporter.

10 Supplerende information indhentet d. 17. november 2009 angående uddannelsens struktur efter den nye studiestruktur. Supplerende information indhentet d. 16. december 2009 om titel og studieordningen for Supplerende information og revideret dokumentationsrapport A indhentet d. 24. februar 2010 om uddannelsen bachelor i erhvervsøkonomi, HA med tysk: Kriterium 4: De studerende undervises i udstrakt grad af aktive forskere: VIP/DVIP-opgørelse Kriterium 6: Frafald, gennemførelse og studieprogression Kriterium 10: karakter for bachelorafhandling Grundoplysninger Legalitetsforhold for HA-tysk Supplerende oplysninger indhentet d. 23. april 2010 om revision af studieordningen med henblik på: Manglende titler for uddannelsen i studieordningen Studieordning for HA med tysk.

11 Indstilling ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA til positiv akkreditering: Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA ved Aarhus Universitet indstilles til positiv akkreditering på følgende grundlag: Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om: - behov for uddannelsen (kriterium 1) - dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) - uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) - kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) - undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) - løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8) - uddannelsens faglige profil (kriterium 9) - uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10). Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4), da det ikke vurderes sandsynliggjort at en væsentlig del af underviserne er VIP er. Tilrettelæggerne af uddannelsen er VIP er og centralt placeret i et relevant forskningsmiljø. Forholdet mellem studerende og undervisere sandsynliggør, at de studerende kan opnå tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø. Forskningsbaseringen sikres på kurser, fag og projekter der ikke undervises af aktive forskere. - uddannelsens struktur (kriterium 6). Uddannelsens struktur vurderes ikke at understøtte kompetenceprofilen, da uddannelsens toningsfag ikke sandsynliggør, at de studerende på HA-int (engelsk) og HA-it kan opnå dækkende færdigheder i deres særområder. Institutionen vurderes at have en strategi og praksis for at reducere frafald på uddannelsen, men effekten vurderes at være uklar. De studerendes gennemførselstid er på niveau med gennemsnittet på hovedområdet på landsplan. Inddragelsen af praksis vurderes, at understøtte uddannelsens kompetenceprofil. Uddannelsen giver de studerende mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø. Resumé af kriterievurderingerne Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende

12 Indstilling ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA med tysk til positiv akkreditering: Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA med tysk ved Aarhus Universitet indstilles til positiv akkreditering på følgende grundlag: Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om: - behov for uddannelsen (kriterium 1) - dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) - uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) - kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) - undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7) - løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8) - uddannelsens faglige profil (kriterium 9) - uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10). Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om - uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4), da det ikke vurderes sandsynliggjort at en væsentlig del af underviserne er VIP er. Tilrettelæggerne af uddannelsen er VIP er og centralt placeret i et relevant forskningsmiljø. Forholdet mellem studerende og undervisere sandsynliggør, at de studerende kan opnå tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø. Forskningsbaseringen sikres på kurser, fag og projekter der ikke undervises af aktive forskere. - uddannelsens struktur (kriterium 6). Uddannelsens struktur vurderes ikke at understøtte kompetenceprofilen, da omfanget af uddannelsens særfag i tysk sprog og kultur ikke sandsynliggør, at de studerende kan opnå dækkende færdigheder i tysk sprog og kultur. Institutionen vurderes at have en strategi og praksis for at reducere frafald på uddannelsen, men effekten vurderes at være uklar. De studerendes gennemførselstid er på niveau med gennemsnittet på hovedområdet på landsplan. Inddragelsen af praksis vurderes, at understøtte uddannelsens kompetenceprofil. Uddannelsen giver de studerende mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø. Resumé af kriterievurderingerne Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Juridiske opmærksomhedspunkter

13 Grundoplysninger Udbudssted Aarhus Sprog Uddannelsen udbydes på både dansk og engelsk Hovedområde Samfundsvidenskabelig Antal nye studerende opgjort som antal personer, som er indskrevne på uddannelsen 1/10 i opgørelsesåret Den samlede studenterbestand på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Antal fuldførte grader på uddannelsen som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret (antal dimittender fra uddannelsen)

14 Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Ikke opgjort

15 Uddannelsernes kompetenceprofil De to uddannelser har fælles kompetenceprofil. Bachelor i erhvervsøkonomi, HA har følgende 5 toninger, der indgår i denne rapport: Dansksprogede toninger: - HA-almen - HA-Engelsk - HA-it Engelsksprogede toninger: - BSc-B - BSc-IM I uddannelsens kompetenceprofiler beskrives ligeledes toningerne HA-bæredygtighed og BSc- Sustainability. Disse to toninger indgår ikke i denne rapport. Kompetenceprofil dansksprogede toninger og erhvervsøkonomi, HA med tysk HA-uddannelsen, der er en forskningsbaseret erhvervsøkonomisk uddannelse, er normeret til 3 års fuldtidsstudium (= 180 ECTS). Uddannelsen består af en 1. del (60 ECTS) og en 2. del (120 ECTS). Ud over som HA - almen gennemføres uddannelsen i fire varianter heraf med engelsk, tysk, IT eller bæredygtighed. Uddannelsen giver umiddelbar erhvervskompetence og sætter dimittenden i stand til at behandle erhvervsøkonomiske problemstillinger i offentlige og private virksomheder og organisationer. Uddannelsen kvalificerer samtidig til optagelse på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse og revisorkandidatuddannelsen samt til flere andre samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser. Gennem uddannelsen opnår den studerende viden om teori, metode og praksis inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, der kvalificerer dem til at forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller at håndtere komplekse problemstillinger i studie- og arbejdsmæssig sammenhæng at formulere/formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde at identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen læring På HA - engelsk/tysk opnår den studerende endvidere viden om det fremmedsprogede områdes kulturelle, politiske og erhvervsøkonomiske forhold samt færdighed i at udtrykke sig skriftligt og mundtligt på fremmedsproget på et højt niveau, mens den studerende på HA - it og HA - bæredygtighed opnår en særlig viden inden for henholdsvis informatik og bæredygtig udvikling.

16 Kompetenceprofil engelsksprogede toninger The research-based BSc study programme in Economics and Business Administration which is prescribed to 3 years of full-time studies (=180 ECTS) gives graduates immediate business-relevant qualifications that enable them to handle issues pertaining to business administration in companies and organisations in both the private and public sectors. The programme consists of a Part 1 (60 ECTS) and a Part 2 (120 ECTS). In addition to the general B.Sc. in Economics and Business Administration the study programme includes two alternative variants: - BSc in Economics and Business Administration - International Management - BSc in Economics and Business Administration Sustainability The study programme qualifies the graduate for enrolment in the MSc study programme in Economics and Business Administration, the MSc study programme in Business Economics and Auditing as well as several other MSc programmes in the social sciences. Throughout the studies, the student acquires knowledge of theory, methodology and practice within business administration that qualifies to Understand and reflect on theories, methodologies and practice Assess theoretical and practical issues and apply relevant analysis and solution models Handle complex issues in study and work-related contexts Formulate/communicate specialist issues and solution models Participate in academic and interdisciplinary collaboration in an independent manner Identify own learning needs and plan own learning In addition, the student in Economics and Business Administration International Management acquires special knowledge of International Management and International Communication, while the student in Economics and Business Administration Sustainability acquires special knowledge of sustainable development.

17 Uddannelsens struktur Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Dansksprogede toninger I nedenstående skemaer er mindste blok 5 ECTS-point.

18 Engelsksprogede toninger I nedenstående skemaer er mindste blok 5 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA med tysk I nedenstående skemaer er mindste blok 5 ECTS-point.

19 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at kontakten omfatter såvel aftagerpanel, aftagere og dimittender/alumner. Aftagerpanel Det fremgår af dokumentationsrapporten, at Aarhus School of Business (ASB) har et aftagerråd, der dækker samtlige uddannelser på ASB. Aftagerrådet består af repræsentanter for brugerne af forskning, formidling og uddannelse og afholder fem møder årligt. På et årligt møde gennemgår aftagerrådet ASBs uddannelsesportefølje. På mødet med ledelsen, blev der givet eksempler på at fagene statistik og finansiering var blevet rettet til på baggrund af aftagerrådets drøftelser (Dokumentationsrapport A, s. 4). Derudover er der oprettet separate aftagerpaneler for de enkelte cand. merc. linjer (Dokumentationsrapport A, s. 4). Akkrediteringspanelet bemærker, at det er uklart hvorledes aftagerpanelerne til cand.merc. uddannelserne benyttes til sikring og udvikling af bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi. Akkrediteringspanelet vurderer overordnet, at institutionen har en etableret dialog med aftagerrådet og at denne dialog er løbende. Akkrediteringspanelet vurderer, at aftagerrådet benyttes i udvikling og sikringen af bacheloruddannelserne i erhvervsøkonomi og erhvervsøkonomi med tysks kvalitet og relevans. Aftagere Der er etableret kontakt med aftagere, bl.a. gennem inddragelse af gæsteforelæsere og gennem ASBs karrierecenter. Denne kontakt vurderer akkrediteringspanelet er af mindre systematisk karakter, og det er derfor uklart hvordan denne kontakt benyttes til sikring og udvikling af begge uddannelsers kvalitet og relevans. Dimittender/alumner Det fremgår af dokumentationrapporten (Dokumentationsrapport A, s. 4-5), at ASB I 2003 oprettede en alumneorganisation, ASB Alumni, for uddannelsens dimittender og at organisationen benyttes til en løbende dialog mellem uddannelsens forskere/undervisere, dimittender og erhvervsliv. På nuværende tidspunkt har alumneforeningen tilsammen ca dimittender fra de danske og engelsksprogede linjer på HA-uddannelsen og HA med tysk. Disse tal indeholder også dimittender, der er fortsat på en af ASBs kandidatuddannelser efter at have afsluttet deres bacheloruddannelse. Ligeledes fremgår det, at bachelordimittender i 2008, for første gang medvirkede i en dimittend- og karriereundersøgelse, der planlægges til at gentages hvert andet år og skal benyttes til at vurdere uddannelsens faglige elementer (Dokumentationsrapport A, s. 5). På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at der er etableret en løbende og systematisk dialog med uddannelsens dimittender. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er opfyldt tilfredsstillende

20 Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: Dokumentationsrapport A, s. 4-5 Dokumentationsrapport B, s. 4-5 Bilag 3 Medlemmer af ASBs aftagerråd Bilag 4 Beskrivelse af ASBs karrierecenter og partnerskabsaftaler Bilag 5 ASB Alumni Bilag 7 Kandidatspørgeskema beskæftigelsesundersøgelse

21 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Det fremgår af dokumentationsrapporten, at over 90 % af dimittenderne fortsætter i enten videreuddannelse, beskæftigelse eller ophold i udlandet. På mødet med de studerende gav et flertal udtryk for at de ønskede at fortsætte på en kandidatuddannelse. Gælder for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi Tallene i parentes angiver gennemsnittet for bacheloruddannelser på det samfundsvidenskabelige hovedområde. HA, HA-int. Og HA-it (Dokumentationsrapport A, s 6-7): I 2004 fortsatte 91 % (92 %) på kandidatuddannelse, 7 % (5 %) fandt beskæftigelse og 1 % (1%) tog ophold i udlandet. Ledigheden blandt dimittenderne var 0 %. I 2005 fortsatte 82 % (92 %) på kandidatuddannelse, 12 % (5 %) fandt beskæftigelse og 1 % (1 %) tog ophold i udlandet. Ledigheden blandt dimittenderne var 1 %. I 2006 fortsatte 91 % (91 %) på kandidatuddannelse, 7 % (6 %) fandt beskæftigelse og 2 % (2 %) tog ophold i udlandet. Ledigheden blandt dimittenderne var 0 %. De engelsksprogede HA-linjer: BSc (B) og BSc-IM (Dokumentationsrapport B, s.7-8): I 2004 fortsatte 80 % (92 %) på kandidatuddannelse, 7 % (5 %) fandt beskæftigelse og 10 % (1 %) tog ophold i udlandet. I 2005 fortsatte 77 % (92 %) på kandidatuddannelse, 14 % (5 %) fandt beskæftigelse og 3 % (1 %) tog ophold i udlandet. I 2006 fortsatte 83 % (91 %) på kandidatuddannelse, 7 % (6 %) fandt beskæftigelse og 3 % (2 %) tog ophold i udlandet. På mødet med de studerende gav et flertal udtryk for at de ønskede at fortsætte på en kandidatuddannelse. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens dimittender videreuddanner sig eller finder beskæftigelse i et omfang, der er på niveau med øvrige dimittender fra samme hovedområde. Gælder for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk De angivne tal for HA, HA-int og HA-it indeholder også tal for bachelordimittender fra erhvervsøkonomi med tysk. Da ledigheden i 2004 var 0 %, i 2005 var 1 % og i 2006 var 0 % vurderer akkrediteringspanelet, at bachelordimittender fra erhvervsøkonomi med tysk ligeledes videreuddanner sig eller finder beskæftigelse i et omfang, der er på niveau med øvrige dimittender fra samme hovedområde. 18

22 Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: Dokumentationsrapport A, s. 6-7 Dokumentationsrapport B, s. 7-8 Bilag 8 ledighedsfrekvens for nyuddannede HA er 19

23 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Forskningsmæssig dækning for uddannelsens fagområder Gælder for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi Akkrediteringspanelet vurderer, at væsentlige dele af de fagområder, der undervises i er dækket af forskningsområder på de institutter uddannelsen er tilknyttet. I dokumentationsrapporten har universitetet opstillet en oversigt over samtlige fag og de tilknyttede undervisere og forskningsmiljøer. Eksempelvis fremgår det, at fagene Indledende driftsøkonomi, driftsøkonomi og seminar i erhvervsøkonomi dækkes af forskningsmiljøet Coral (Centre for OR Applications in Logistics), mens finansiering dækkes af Finance Research Group. Ligeledes er toningsfagene for HA-int (engelsk) dækket af forskningsmiljøet i center for leksikografi på Institut for Sprog og erhvervskommunikation. Gælder for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk 115 ECTS-point er fælles med bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi. Fagene i tysk sprog og kultur på uddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk, udgør 25 ECTS og varetages af forskningsmiljøet i center for leksikografi på Institut for Sprog og erhvervsøkonomi. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at væsentlige dele af de fagområder, der undervises i er dækket af forskningsområder på de institutter uddannelsen er tilknyttet. Uddannelsens kompetenceprofil og fagelementernes læringsmål I dokumentationsrapporten har Handelshøjskolen opstillet en skematisk oversigt over de enkelte fag og de kvalifikationer, der opnås i fagene. Eksempelvis fremgår det, at fagene matematik, statistik, Videnskabelig metode I+II+III samt økonometriske metoder giver Videnskabelige kvalifikationer med fokus på erhvervs- og samfundsvidenskabelig problemidentifikation, analyse og beslutningstagen. Ligeledes lægges der i dokumentationsrapporten vægt på at en række af de centrale kompetencer udprøves i bachelorafhandlingen, hvor det fremgår af læringsmålene at den studerende skal kunne: - identificere og angive afhandlingens problemstilling - vælge teorier, metoder og kildemateriale, der er relevant for løsningen af problemstillingen - argumentere og redegøre for afhandlingens løsningsforslag - udarbejde en afhandling, der er velstruktureret og i et klart og korrekt sprog - redegøre for afhandlingens indhold ved det mundtlige forsvar. (Dokumentationsrapport A, s. 14) Akkrediteringspanelet bemærker dog jævnfør kriterium 9, at uddannelsens kompetenceprofil er formuleret i meget generelle kompetencer, hvorfor den direkte kobling mellem uddannelsens kompetenceprofil og skemaet i dokumentationsrapporten er uklar. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at de enkelte fagelementer læringsmål, som de fremgår af fagbeskrivelserne i bilag 1 samt i den skematiske oversigt i dokumentationsrapporten, understøtter kompetenceprofilen for en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi. Fagområdets videnskabelige teorier og metoder 20

24 Universitetet fremhæver i dokumentationsrapporten, at de studerende opnår kendskab til fagområdets metoder og teorier både som en integreret del af de enkelte erhversøkonomiske fag og gennem deciderede videnskabsteoretiske og metodiske fag som statistik og videnskabsteori og metode. Sidstnævnte er delt op i tre moduler, der fokuserer på henholdsvis samfundsvidenskabelig videnskabsteori, kvantitative metoder og kvalitative metoder (Dokumentationsrapport A, s. 14). Udprøvningen af den studerendes færdigheder i at vurdere og anvende fagområdets metoder finder særligt sted i forbindelse med bachelorafhandlingen (Dokumentationsrapport A, s. 14). På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsen giver de studerende viden om fagområdets videnskabelige teorier og metoder samt færdigheder i at vurdere og anvende fagområdets metoder. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: Dokumentationsrapport A, s Dokumentationsrapport B, s Bilag 9 Beskrivelse af forskningsgrupper som bidrager med undervisning 21

25 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Uddannelsens tilrettelæggere I dokumentationsrapporten fremgår det, at alle institutter på Handelshøjskolen bidrager til HA-uddannelserne. På hvert institut er der en fagkoordinator, der har fagansvar for uddannelsen. Derudover er der en række fagansvarlige, der har ansvar for de enkelte fags tilrettelæggelse. Der er i dokumentationsrapporten opstillet en oversigt over VIP-medlemmerne af det erhvervsøkonomiske bachelorstudienævn samt alle, institutledere og fagkoordinatorer (Dokumentationsrapport A, s. 15, Dokumentationsrapport B, s. 10). Det fremgår af CV for studienævnsmedlemmer, Institutledere og fagkoordinatorer (bilag 11 og bilag 12), at alle tilrettelæggere er VIP er og forskere. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at de medarbejdere, der har ansvaret for tilrettelæggelsen af HAuddannelsen er VIP er og placeret centralt i de relevante forskningsmiljøer. Antal studerende pr. VIP I dokumentationsrapporten er ratioen mellem VIP er og studerende opgjort i 2008 for fællesfagene (ekskl. valgfag, toningsfag/særfagene for HA med tysk og bachelorafhandling) og er på 0,01 VIP-årsværk pr. studerende. Fællesfagene fylder i alt 115 ECTS-point på uddannelserne. På mødet med de studerende gav de udtryk for, at det generelt var nemt at komme i kontakt med underviserne. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at forholdet mellem studerende og undervisere sandsynliggør, at de studerende kan opnå tæt kontakt til et forskningsmiljø VIP/DVIP-ratioen I dokumentationrapporten er VIP/DVIP-ratioen opgjort for

26 Gennemsnittet på landsplan for det samfundsvidenskabelige hovedområde ligger på 1,51. VIP/DVIP-ratioen ligger således mere end 25 % under gennemsnittet på landsplan for bacheloruddannelsen for fællesfagene for de dansksprogede linjer, valgfag og toningsfagene for HA-almen og HA-engelsk. Da fællesfag og valgfag udgør 135 ECTS af bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk er VIP/DVIP-ratioen også for denne uddannelse mere end 25 % under gennemsnittet på landsplan. Institutionen redegør for forholdene ved at påpege, at der er tale om en bacheloruddannelse, mens gennemsnittet på landsplan omfatter såvel kandidat-, master- og bacheloruddannelser. Selvom der er tradition for at bruge DVIP, eksempelvis revisorer, som undervisere på de erhvervsøkonomiske uddannelser vurderer akkrediteringspanelet dog på baggrund af beslægtede uddannelsers VIP/DVIP-ratio, at VIP/DVIP-ratioen for HA og HA med tysk på Aarhus Universitet er lav. Det er på den baggrund ikke sandsynliggjort at en væsentlig del af underviserne er VIP er. Forskningsbaseringen af kurser, fag og projekter hvor undervisningen ikke varetages af aktive forskere sikres ved at hvert fag har en fagansvarlig, der er aktiv forsker typisk en professor eller lektor. Den fagansvarlige har ansvaret for fagbeskrivelsen og fungerer som sparringspartner for de deltidsansatte undervisere (dokumentationsrapport A, s. 18). På mødet med underviserne, fremgik det, at kontakten både finder sted gennem uformelle møder og møder og seminarer arrangeret af institutterne. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at forskningsbaseringen sikres på kurser, der ikke undervises af aktive forskere. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi Samlet set vurderes kriterium 4 opfyldt delvist tilfredsstillende, da det ikke vurderes sandsynliggjort at en væsentlig del af underviserne er VIP er. Tilrettelæggerne af uddannelsen er VIP er og centralt placeret i et relevant forskningsmiljø. Forholdet mellem studerende og undervisere sandsynliggør, at de studerende kan opnå tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø. Forskningsbaseringen sikres på kurser, fag og projekter der ikke undervises af aktive forskere. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk Samlet set vurderes kriterium 4 opfyldt delvist tilfredsstillende, da det ikke vurderes sandsynliggjort at en væsentlig del af underviserne er VIP er. Tilrettelæggerne af uddannelsen er VIP er og centralt placeret i et relevant forskningsmiljø. Forholdet mellem studerende og undervisere sandsynliggør, at de studerende kan opnå tæt kontakt til et aktivt forskningsmiljø. Forskningsbaseringen sikres på kurser, fag og projekter der ikke undervises af aktive forskere. Dokumentation: Dokumentationsrapport A, s Dokumentationsrapport B, s Bilag 10 CV for det erhvervsøkonomiske bachelorstudienævn Bilag 11 CV for ASBs institutledere Bilag 12 CV for Fagkoordinatorer 23

27 Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Forskningsmiljøets kvalitet Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet bag uddannelserne er aktivt og har en høj kvalitet. I dokumentationsrapporten fremgår det således at forskningsmiljøerne på de seks institutter, der står bag HAuddannelsen har haft følgende antal publikationer mellem : - Det erhvervsjuridiske forskningsmiljø, Erhvervsjuridisk institut: 184 forskningspublikationer svarende til 3,1 pr. VIP-årsværk pr. år. heraf er 73 publikationer peer-reviewed artikler, svarende til 1,2 pr. VIP årsværk. - Det erhvervsøkonomiske forskningsmiljø, Erhvervsøkonomisk institut: 233 forskningspublikationer svarende til 2,9 pr. VIP-årsværk pr. år. heraf er 187 publikationer peer-reviewed artikler, svarende til 2,3 pr. VIP årsværk. - Det nationaløkonomiske forskningsmiljø, Nationaløkonomisk institut: 198 forskningspublikationer svarende til 2,9 pr. VIP-årsværk pr. år. heraf er 160 publikationer peer-reviewed artikler, svarende til 2,3 pr. VIP årsværk. - Forskningsmiljøet i ledelse, Institut for Ledelse: 271 forskningspublikationer, svarende til 3,1 pr. VIPårsværk pr. år. Heraf er 233 publikationer peer-reviewed artikler, svarende til 2,6 pr. VIP-årsværk pr. år. - Forskningsmiljøet i marketing og statistik, Institut for Marketing og Statistik: 201 forskningspublikationer svarende til 2,6 pr. VIP-årsværk pr. år. Heraf er 158 publikationer peer-reviewed artikler, svarende til 2,0 pr. VIP årsværk. - Forskningsmiljøet i sprog og erhvervskommunikation, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation. 210 forskningspublikationer svarende til 1,5 pr. VIP-årsværk pr. år. Heraf er 116 publikationer peer-reviewed artikler, svarende til 0,8 pr. VIP årsværk. Til grund for vurderingen ligger ligeledes oversigten over de forskellige forskningscentre og gruppers aktiviteter i bilag og Forskningsmiljøets internationale samarbejde Forskningsmiljøet bag uddannelsen vurderes endvidere af akkrediteringspanelet at deltage aktivt i internationalt samarbejde. I dokumentationsrapporten (Dokumentationsrapport A, s ) fremgår det at der i vid udstrækning er internationale gæsteforskere tilknyttet forskningsgrupperne, internationale forskningssamarbejder, deltagelse og organisation af konferencer samt redaktørvirksomhed blandt institutionens forskere. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: 24

28 Dokumentationsrapport A, s Bilag 13 Forskningsmiljøet ved erhvervsøkonomisk institut Bilag 14 Forskningsmiljøet ved institut for Marketing og statistik Bilag 15 Forskningsmiljøet ved institut for Ledelse Bilag 16 Forskningsmiljøet ved Erhvervsjuridisk institut Bilag 17 Forskningsmiljøet ved Nationaløkonomisk institut Bilag 18 Forskningsmiljøet ved Institut for Sprog og Erhvervskommunikation 25

29 Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Uddannelsens struktur, faglige progression og kompetenceprofil Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk har samme struktur. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at uddannelserne er opdelt i to dele. Første del består af uddannelsens to første semestre, hvor en række grundlæggende fag gennemgås. Anden del indeholder toningsfag (af et omfang af 25 ECTS) fordelt på 3. og 4. semester, videregående erhvervsøkonomiske fag og redskabsfag, valgfag på 5. semester og erhvervsjura og bachelorafhandling på 6. semester. Uddannelserne er opbygget af 115 ECTS-point fællesfag, 25 ECTS-point toningsfag, 20 ECTS valgfag og 20 ECTS bachelorafhandling. På mødet med underviserne fremgik det, at der på alle toninger og på bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk er helt frit valg på femte semester blandt alle institutionens udbudte valgfag. Akkrediteringspanelet bemærker i den sammenhæng, at de 25 ECTS toningsfag kun kan give et meget begrænset indblik i toningens særområde. Såvel studerende som eventuelle aftagere kan forvente et væsentligt dybere indblik i toningernes særområde på baggrund af uddannelsernes kompetenceprofil. Eksempelvis fremgår det af kompetenceprofilen, at på toningen HA-engelsk og på uddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk opnår den studerende endvidere viden om det fremmedsprogede områdes kulturelle, politiske og erhvervsøkonomiske forhold samt færdighed i at udtrykke sig skriftligt og mundtligt på fremmedsproget på et højt niveau (kompetenceprofil for HA 2009). Akkrediteringspanelet vurderer, at det begrænsede antal toningsfag er særligt kritisk, når toningerne gælder konkrete områder som IT-færdigheder og kultur- og sprogkendskab. Dette forhold kunne et begrænset udvalg af valgfag, der var direkte relateret til linjeområdet/uddannelsesområdet ændre på. I høringssvaret af 12. april 2010 har Aarhus Universitet anført følgende: Det må her fremhæves, at toningerne på HA-uddannelsen samt særfagene i tysk på HA-tysk formelt er oprettet på baggrund af uddannelsesbekendtgørel-sens bestemmelse om valgfag. De 25 ECTS toningsfag er at betragte som en valgfagsblok, som vælges samlet, mens de øvrige 20 ECTS valgfag er frie valg-fag, som kan sammensættes uafhængigt af hinanden. Ved sine valg af valgfag kan den studerende specialisere sig inden for et område i relation med fællesfagene, eller den studerende kan tilføre en nyt fag-område til sin uddannelse. Toningerne HA-engelsk og HA-it og særfagene i tysk er udtryk for den sidste tankegang. De klassiske HA-fag tilføres her et nyt fagområde i form af de 25 ECTS toningsfag. Det er klart, at man ikke inden for denne begrænsede ramme kan tale om en dyb specialisering i toningens/særfagenes område, og det har heller ikke været hensigten. På baggrund af rapportens betragtninger vil Handelshøjskolen anmode studienævnet om at revurdere den gældende kompetenceprofil for de to toninger samt for HA-tysk, således at de fremover klarere udtrykker den anførte tankegang. Akkrediteringspanelet bemærker, at det generelt er positivt at Aarhus Universitet vil justere kompetenceprofilerne for at sikre overensstemmelsen med uddannelsernes faglige indhold. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at en specialisering inden for et sprogområde eller IT bør have en større vægtning end 25 ECTS point, både af hensyn 26

30 til de studerende reelle kompetencer og til aftagernes forventning. Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at det ikke er sandsynliggjort at uddannelsens struktur understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens faglige niveau på de første semestre er tilpasset adgangskravene. I dokumentationsrapporten fremgår det, at faget matematik bygger direkte videre på de studerende forudsætninger med matematik på B-niveau, og giver de studerende det niveau, der er nødvendigt for at følge undervisningen på de senere semestre. Progressionen på statistik og økonomifagene på 1. semester er afpasset de studerendes niveau ved studiestart (dokumentationsrapport for dansksprogede linjer, s.32 og for de engelsksprogede linjer, s. 29.). På mødet med de studerende, blev der givet udtryk for at det faglige niveau var passende ved studiestart. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at der på møderne blev givet udtryk for, at der er forskelle på om de studerendes kommer fra gymnasiet eller HH og HTX i forhold til eksempelvis kendskab til matematik og driftsøkonomi. Det fremgår af supplerende indhentede oplysninger om studiestrukturen for HA-uddannelserne, at en række fag bygger direkte videre på hinanden. Således efterfølges Statistik I på første semester af Statistik II på andet semester, mens eksempelvis Videnskabsteori og metode I på andet semester efterfølges af Videnskabsteori og metode II på tredje semester og Videnskabsteori og metode III på fjerde semester. På mødet med de studerende blev den faglige sammenhæng mellem semestrene understøttet, idet de gav udtryk for at de på de senere semestre kunne se sammenhængen og anvendeligheden af de redskabsfag, de havde haft på tidligere semestre. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at der er såvel sammenhæng i uddannelsen fra første til sidste semester som sammenhæng mellem uddannelsernes enkelte fagelementer på de enkelte år. Frafald Gælder for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi Gennemsnittet for frafaldet på første år på samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på landsplan var 20 % i 2006 og 19 % i Uddannelsens samlede frafald er opstillet i nedenstående tabeller. 27

31 Det gennemsnitlige frafald for bacheloruddannelser på det samfundsvidenskabelige hovedområde på landsplan var 30 % for studerende optaget i 2002, 30 % for studerende optaget i studerende optaget i 2003 og 30 % for studerende optaget i Således ligger uddannelsens frafald på såvel første år og på de engelsksprogede toninger over 25 % over frafaldet på hovedområdet på landsplan. Gælder for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk I supplerende indsendt dokumentation er det selvstændige frafald for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk opgjort. Gennemsnittet for frafaldet på første år på samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på landsplan var 20 % i 2006 og 19 % i Uddannelsens samlede frafald er opstillet i nedenstående tabel. Det gennemsnitlige frafald for bacheloruddannelser på det samfundsvidenskabelige hovedområde på landsplan var 30 % for studerende optaget i 2002, 30 % for studerende optaget i studerende optaget i 2003 og 30 % for studerende optaget i Institutionen gør i den supplerende dokumentation opmærksom på, at variationen i tallene formodentlig skyldes de små studenterpopulationer. Det totale frafald for studerende optaget i 2003 og 2004 ligger over frafaldet på hovedområdet. Institutionen fremhæver i dokumentationsrapporten, at frafaldet i langt overvejende grad finder sted på første år. Frafaldet begrundes delvist i at der indtil 2008 ikke, som på resten af Aarhus Universitet, har eksisteret et system på ASB, hvor optagne studerende skulle tilkendegive positivt, at de vil gøre brug af studiepladsen. Ydermere nævnes en række tiltag, som institutionen har taget for at mindske frafald, herunder indførsel af studiecafé for statistik, hvor de studerende kan få faglig støtte af en VIP er. Ligeledes har universitetets Learning Styles Lab, som nævnt i kriterium 7, et tilbud til de studerende om at teste deres læringsstil og give en opfølgende samtale om hvordan den enkelte studerende lærer bedst (Dokumentationsrapport, s. 30). På mødet med ledelsen, blev der givet udtryk for at den nye studiestruktur sandsynligvis også vil medvirke til at reducere frafald, da en række fag er blevet opdelt i mindre pakker, hvilket medfører at fagene afsluttes efter hvert semester. Akkrediteringspanelet bemærker, at det er positivt at uddannelsen har taget en række tiltag for at formindske frafaldet. I den forbindelse bemærker akkrediteringspanelet dog kritisk, at institutionens identifikation af årsager til frafald virker mindre systematisk. Overordnet vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsen har en strategi og praksis for at håndtere frafaldet, men effekten af denne strategi og praksis er uklar. 28

32 Studieprogression Gælder for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi De studerendes studieprogression er opgjort skematisk for samtlige linjer i dokumentationsrapporterne (s. 31 i dokumentationsrapporten for dansksprogede linjer og s. 27 for engelsksprogede linjer). Heraf fremgår det, at de studerendes studieprogression var på mellem 0,76 og 0,85 STÅ/stud i og mellem 0,77 og 0,92 STÅ/stud i : På det samfundsvidenskabelige hovedområde var progressionen 0,69 STÅ/stud. i 2006, 0,70 STÅ/stud. i 2007 og 0,67 STÅ/stud. i På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet at de studerendes studieprogression er på niveau eller højere end på hovedområdet på landsplan. Gælder for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk I supplerende indsendt dokumentation har universitetet opgjort studieprogression separat for uddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk. I opgørelsen fremgår det at studieprogressionen var på 0,85 STÅ/stud i og på 0,79 STÅ/stud i På det samfundsvidenskabelige hovedområde var progressionen 0,69 STÅ/stud. i 2006, 0,70 STÅ/stud. i 2007 og 0,67 STÅ/stud. i På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet at de studerendes studieprogression på uddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk ligeledes er sammenligneligt eller højere end på hovedområdet på landsplan. Inddragelse af praksis Det beskrives i dokumentationsrapporten, at uddannelsen inddrager praksis gennem dels brug af gæsteforelæsere, dels case-inddragelse fra virksomheder og virksomhedsbesøg og dels projektopgaver, der formuleres i samarbejde mellem virksomheder og læringsmiljøer (dokumentationsrapports, s. 32). På mødet med de studerende, gav de udtryk for at inddragelsen af gæsteforelæsere og materiale fra virksomheder var hensigtsmæssig og understøttede de kurser hvor inddragelsen finder sted. Dette gælder såvel fællesfagene som de særlige toningsfag. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens inddragelse af praksis understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Internationalt studiemiljø I dokumentationsrapporten fremgår det, at der i 2008 var 942 udenlandske studerende indskrevne på ASB, svarende til 13 % af studenterbestanden. Ligeledes var 26 % af VIP er og 33 % af de ph.d.-studerende udenlandske statsborgere (dokumentationsrapport, s. 32). Uddannelsens 5. semester er desuden tilrettelagt så de studerende kan tage udvekslingsophold. Universitetet har opgjort antallet af studerende på HA-uddannelserne, der er taget på udvekslingsophold i I 2008 var der således 97 studerende fra HA-uddannelserne, der tog på udvekslingsophold. Ifølge et skøn tager 30 % af de HA-studerende på udlandsophold (dokumentationsrapport, s. 33). På mødet med de studerende, gav de studerende udtryk for, at de følte sig godt informeret om mulighederne for udvekslingsophold og at det var ukompliceret at tage af sted. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsen giver de studerende mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi 29

33 Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 6 samlet set er opfyldt delvist tilfredsstillende. Uddannelsens struktur vurderes ikke at understøtte kompetenceprofilen, da uddannelsens toningsfag ikke sandsynliggør, at de studerende på HA-engelsk og HA-it kan opnå dækkende færdigheder i deres særområder. Institutionen vurderes at have en strategi og praksis for at reducere frafald på uddannelsen, men effekten vurderes at være uklar. De studerendes gennemførselstid er på niveau med gennemsnittet på hovedområdet på landsplan. Inddragelsen af praksis vurderes, at understøtte uddannelsens kompetenceprofil. Uddannelsen giver de studerende mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 6 samlet set er opfyldt delvist tilfredsstillende. Uddannelsens struktur vurderes ikke at understøtte kompetenceprofilen, da omfanget af uddannelsens særfag i tysk sprog og kultur ikke sandsynliggør, at de studerende kan opnå dækkende færdigheder i tysk sprog og kultur. Institutionen vurderes at have en strategi og praksis for at reducere frafald på uddannelsen, men effekten vurderes at være uklar. De studerendes gennemførselstid er på niveau med gennemsnittet på hovedområdet på landsplan. Inddragelsen af praksis vurderes, at understøtte uddannelsens kompetenceprofil. Uddannelsen giver de studerende mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø. Dokumentation: Dokumentationsrapport A, s Dokumentationsrapport B, s Bilag 19 Gennemførselstid Bilag 20 Frafald Bilag 21 Analyse af frafald efter karaktergennemsnit Supplerende oplysninger om studiestruktur indhentet 16.november 2010 Høringssvar af 12. april

34 Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi: Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk: Kriterium 7 vurderes at være opfyldt Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende tilfredsstillende delvist tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Pædagogiske og didaktiske metoder I dokumentationsrapporten skriver universitetet, at der benyttes følgende undervisningsformer på de to HAuddannelser: - Forelæsning - Øvelser - Seminarrækker - Skriftlige/projekt opgaver, i grupper eller individuelt, med enten teoretisk/empirisk fokus - Bachelorafhandling På mødet med de studerende, blev der givet udtryk for, at der var hensigtsmæssige undervisningsformer, og at de oplevede en passende variation. I dokumentationsrapporten fremhæves det endvidere, at universitetet laver undersøgelser af de studerendes læringsstile med henblik på at tilrette undervisningsformerne bedst muligt. Akkrediteringspanelet vurderer, at de valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsernes kompetenceprofil. Prøveformer Institutionen benytter følgende prøveformer på de to HA-uddannelser - Skriftlig stedprøve med og uden hjælpemidler - Hjemmeopgave (gruppe eller individuel) med mundtligt forsvar - Hjemmeopgave (individuel) - Seminarrapport - Bachelorafhandling med mundtligt forsvar. I dokumentationsrapporten er der en gennemgang af koblingen mellem eksamensformer, kompetencer der udprøves og kompetenceprofil. Eksempelvis fremhæves den skriftlige stedprøve uden hjælpemidler som hensigtsmæssig i forhold til at udprøve den studerendes evner i fundamentale læringsforudsætninger og vidensfag. Ligeledes fremhæves case-indragelsen som fag, hvor den studerende, udover at skule forstå og reflektere over teori og metode, skal kunne analysere og anvende teorier, metoder og modeller på erhvervsøkonomiske problemstillinger. På mødet med de studerende, gav de udtryk for at prøveformerne generelt var hensigtsmæssige og med variation. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at de valgte prøveformer understøtter de kompetencer, som er centrale i uddannelsens kompetenceprofil. 31

35 Undervisernes pædagogiske kompetencer Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en strategi og en praksis for udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. I dokumentationsrapporten fremhæves det, at der er obligatoriske adjunktuddannelser. Ligeledes har institutionen et centralt universitetspædagogisk laboratorium, Learning Styles Lab, der tilbyder pædagogiske og didaktiske kurser og sparring med VIP er og DVIP er. Det fremgår af rapporten, at DVIP aflønnes for kursusophold. Der er desuden blevet indført et incitamentsystem, der skal belønne dygtige undervisere og formidlere gennem bl.a. indførslen af priser til årets undervisere siden 2006 (Dokumentationsrapporten, s ). På mødet med ledelsen, fremgik det, at undervisernes engelskkompetencer bliver evalueret i studenterevalueringer, og at ASB havde en række kurser til at understøtte engelskkompetencerne hos underviserne. På mødet med de studerende var der generel tilfredshed med undervisernes engelskkundkaber. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at universitetets Learning Styles Lab har gennemført undersøgelser for at kortlægge de studerendes læringsstil og finde former for undervisning, der kan afpasses i forhold til de forskellige læringsstile. Fysiske forhold I dokumentationsrapporten indgår der besvarelser af studiemiljøundersøgelser på HA-uddannelserne fra 2005, 2007 og Af undersøgelsen for de dansksprogede HA-linjer fremgår det, at faciliteterne generelt vurderes til at ligge over middel eller godt. Det eneste punkt, der ligger under middel er ergonomien i siddepladserne i auditoriet. Universitetet skriver, at to af auditorierne er blevet renoveret i 2009, og at der planer om en renovation af samtlige auditorier. I undersøgelsen for de engelsksprogede linjer er alle punkter vurderet over middel (Dokumentationsrapport, s. 37) På mødet med de studerende, blev der givet udtryk for, at der er problemer med at skaffe studiepladser til alle, men at der er mulighed for at booke grupperum. På mødet med ledelsen blev der givet udtryk for at en planlagt udvidelse er nært forestående. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen overordnet med dens dimensionering, arbejdsforhold, fysiske forhold samt infrastruktur kan gennemføres i en form, der understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 7 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 7 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: Dokumentationsrapport A, s Dokumentationsrapport B, s Bilag 24 Resultater af læringsstilsprofilering Bilag 25 Beskrivelse af ASB Learning Styles Lab Bilag 26 Årets Underviser 32

36 Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi: Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk: Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen anvender et kvalitetssikringssystem i forhold til begge uddannelser. I dokumentationsrapporten fremgår det, at institutionen gør brug af en overordnet tilfredshedsanalyse og undervisningsmiljøvurdering blandt de studerende, dimittendanalyser, samt studenterevalueringer af de enkelte kurser (dokumentationsrapport A, s ). Studiemiljøundersøgelsen, der også indeholder studentertilfredshedsundersøgelse er blevet gennemført i 2007/8 og forventes gentaget hvert tredje år. Undersøgelsen bygger bl.a. på surveys gennemført i 2005, 2007 og Resultaterne af undersøgelsen benyttes af ASBs aftagerråd, ASBs direktion, studielederne og studienævn, samt institutledere. Dimittendanalysen er blevet gennemført i 2007 og fra 2008 er bachelordimittender medtaget og undersøgelsen planlægges gennemført hvert andet år fremover (dokumentationsrapport A, s. 41). Dokumentationsrapporten beskriver overordnet ansvarsfordelingen således, at prodekan og studienævn har ansvar for problemer med uddannelsen som helhed, mens institutter og studieledere har ansvar for de enkelte fag og undervisningsforløb (Dokumentationsrapport A, s. 42). Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen generelt tager hånd om problemer, som identificeres på uddannelsen. Eksempelvis er der, jf. kriterium 6, en række tiltag for at reducere frafald, ligesom der på møderne med ledelsen og de studerende blev givet eksempler på, at dårlige evalueringer førte til at fag blev rettet til. Studenterevalueringer Undervisningsforløb evalueres første og anden gang de kører. Nye undervisere skal evalueres første og anden gang, de underviser i et fag. Undervisningsforløbene udtrækkes til evaluering i turnus, så de evalueres hver anden eller tredje gang de kører (Dokumentationsrapporten, s ).. I dokumentationsrapporten fremgår det, at eksempelvis faget Videnskabsteori og metode var blevet rettet til på baggrund af dårlige evalueringer. På mødet med de studerende, fremhævede de, at der overordnet set var god feedback på deres evalueringer, og at fag blev udviklet i forhold til resultater fra studenterevalueringerne. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at resultaterne af studenterevalueringerne i forhold til vurdering af opnået læringsudbytte, sammenhængen i uddannelserne, samt undervisnings- og arbejdsformer benyttes til sikring af uddannelsernes kvalitet. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 8 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 8 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: Dokumentationsrapport A, s Bilag 22 Principperne bag ASBs undervisningsevaluering Bilag 23 Model for ASBs studentertilfredshedsundersøgelse Bilag 28 ASBs kvalitetspolitik på uddannelsesområdet 33

37 Bilag 29 Resultater af ASBs undervisningsevaluering 34

38 Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi: Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk: Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Gælder for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi I studieordningen beskrives uddannelsens formål således: Uddannelsen [ ] sætter dimittenden i stand til at behandle erhvervsøkonomiske problemstillinger i offentlige og private virksomheder og organisationer. (Dokumentationsrapport A, s. 43). Akkrediteringspanelet vurderer, at dette stemmer overens med uddannelsens titel bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA. Akkrediteringspanelet bemærker dog kritisk, at uddannelsens opgørelse over reelle kompetencer i kompetenceprofilen er formuleret meget generelt, hvorfor det ikke direkte fremgår, at det er en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse. Gælder for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk Uddannelsens formål og kompetenceprofil er identisk med bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomis. Akkrediteringspanelet vurderer, at dette og inddragelsen af fag i tysk sprog og kulturkendskab stemmer overens med uddannelsens titel bachelor (BSc) i erhvervsøkonomi, HA med tysk. Akkrediteringspanelet bemærker dog kritisk jf. kriterium 6 og nedenstående, at omfanget af tyske særfag er begrænset. Ligeledes bemærker akkrediteringspanelet kritisk at uddannelsens kompetenceprofil er formuleret meget generelt. Niveau I dokumentationsrapporten er der foretaget en sammenligning mellem kompetenceprofilen for uddannelserne som opstillet i studieordningerne og kvalifikationsrammen (Dokumentationsrapport A, s. 43). På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet at uddannelsernes kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Akkrediteringspanelet bemærker dog, jævnfør ovenstående, at uddannelsernes kompetenceprofil kunne være mere specifik, så det fremgår, at det er en erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse. På mødet med ledelsen, blev der givet udtryk for at HA-uddannelsen skulle give en bred erhvervsøkonomisk uddannelse med vægt på de erhvervsøkonomiske kerneområder. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil som erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse understøttes af de enkelte fagelementers læringsmål og uddannelsens struktur. Akkrediteringspanelet bemærker dog kritisk, jævnfør kriterium 6, at uddannelsens struktur ikke i tilstrækkelig grad understøtter, at de studerende kan opnå et dækkende kendskab til særområderne på toningerne inden for sprog- og kulturkendskab på HA-engelsk og inden for informationsteknologi på HA-it. Dette gør sig også gældende for erhvervsøkonomi, HA med tysk. Bemærkningen skal ses i sammenhæng med, at såvel studerende som fremtidige arbejdsgivere på baggrund af toningernes navn vil kunne forvente et mere dybdegående kendskab til de studerendes kendskab til særområdet end det er muligt at realisere gennem 25 ECTS toningsfag. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 9 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 9 samlet set er opfyldt tilfredsstillende 35

39 Dokumentation: Dokumentationsrapport A, s Dokumentationsrapport B, s

40 Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi: Kriterium 10 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk: Kriterium 10 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse I dokumentationsrapporten har universitetet redegjort for de studerendes realiserede læringsudbytte ved at inddrage resultaterne fra dimittendundersøgelsen i 2007, hvor dimittenderne er blevet bedt om at vurdere relevansen af de enkelte fag for deres nuværende beskæftigelse. I denne opgørelse fremgår det, at bachelordimittender fra samtlige toninger på uddannelsen i erhvervsøkonomi, samt for uddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk vurderer et flertal af kurserne til at være i nogen grad eller i høj grad relevant for deres beskæftigelse. Universitetet har endvidere indsendt supplerende oplysninger med karaktergennemsnittet for bachelorprojekter for såvel de dansksprogede toninger på uddannelsen i erhvervsøkonomi som uddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk. På denne baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at de studerendes realiserede læringsudbytte stemmer overens med de to bacheloruddannelsers kompetenceprofil. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 10 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi med tysk Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 10 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: Dokumentationsrapport A, s Dokumentationsrapport B, s

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Bacheloruddannelsen i økonomi (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelser i erhvervsøkonomi-erhvervsret og erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forhistorisk arkæologi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i nordisk sprog og litteratur Kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i Historie Aalborg Universitet Turnusakkreditering, efterår 2009 Turnusakkreditering, efterår 2009 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i koreastudier

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i geologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkrediteringsrådet 26. marts 2010 Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk

IT-Universitetet Rektor Mads Tofte. Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk IT-Universitetet Rektor Mads Tofte Sendt pr. e-mail: rektor@itu.dk itu@itu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i softwareudvikling- og teknologi (Software

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik og administration.

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 11. februar 2011 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen (herefter UBST) om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 11. februar 2011 indsendt indstilling til Universitetsog Bygningsstyrelsen (herefter UBST) om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkb@adm.dtu.dk. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Bacheloruddannelsen

Læs mere