Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)"

Transkript

1 Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og finmotoriske funktionsniveau Vurderet af Ulla Haugsted, klinisk afdelingsfysioterapeut Specialist i pædiatrisk fysioterapi Rigshospitalet Vejleder: Thomas Maribo, fysioterapeut, cand.scient.san Faglig konsulent Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade København k Vurderingen er afsluttet september 2007

2 Indholdsfortegnelse 1. Udvikling af Bayley Scales of Infant Development Bayley-III Motor Scale Standardisering Diagnosespecifikt eller generelt måleredskab Formål Målgruppe ICF Beskrivelse af testen Oversættelse Hvor kan måleredskabet bruges Tidsforbrug Manual Udstyr/ testredskaber Anskaffelse/ Udgifter Krav til uddannelse/oplæring Reliabilitet Validitet Konklusion Litteratursøgning Litteraturliste... 12

3 1. Udvikling af Bayley Scales of Infant Development Psykolog Dr. Nancy Bayley begyndte sit livslange arbejde med at undersøge småbørns mentale og motoriske udvikling allerede i I de næste fyrre år arbejdede hun, med kun korte afbrydelser, på "Institute of Human Development" i Berkeley, USA. Her indsamlede Nancy Bayley data i longitudinelle studier, hvor hun viste at et lille barns mentale score ikke er forudsigelig for barndommens IQ hos normale børn. Frem til 1968 samlede Nancy Bayley data, som blev kernen i den første nationale standardisering af den psykologiske test Bayley Scales of Infant Development. I erne udførte Nancy Bayley og andre longitudinelle studier over børn i højrisiko for udviklingsproblemer. Som følge af disse studier opstod interventionsprogrammer til småbørn, og dette gav anledning til en omfattende anvendelse af Bayley Scales of Infant Development, som kunne kortlægge børnenes udviklingsniveau (2). I 1993 blev Bayley Scales revideret under navnet Bayley Scales of Infant Development-II (BSID-II). Den bestod af tre dele: En mental, en motorisk og en adfærds del. I 2001 udkom den motoriske del separat, BSID-II Motor Scale, som fysioterapeuter og ergoterapeuter kan købe og anvende. I foråret 2006 udkom testen i endnu en revideret udgave med navnet Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III. Den består nu af i alt 5 dele: Cognitive Scale, Language Scale, Motor Scale, Social-Emotional Scale og Adaptive Behavior Scale. Den motoriske del (Bayley-III Motor Scale) kan købes separat og anvendes af fysioterapeuter og ergoterapeuter. 2. Bayley-III Motor Scale Bayley-III Motor Scale er en stærkt revideret udgave af BSID-II Motor Scale. Materialer og items er opdateret, og der er suppleret med 18 finmotoriske items og 4 grovmotoriske items. Der er flere fortolkningsmuligheder af score. Den mest markante forskel er, at fin- og grovmotorik nu er adskilt i to deltest, som testet og scores hver for sig. Desuden er der tilkommet et skema, hvor barnets adfærd under testningen beskrives: Behavior Observation Inventory. Udviklingen af Bayley - III Motor Scale er foregået i 6 faser: 1. Konceptuel udviklingsfase: Revidering af mål og forskningsmæssige spørgsmål. 2. Pilotfase: Pilot studie på 353 børn med henblik på at undersøge de reviderede mål og spørgsmål

4 3. National try-out fase: Afprøvning på normale børn i hele USA af, hvad man har fundet i pilotstudiet. 4. Mini pilotstudie: Lille studie på 20 børn med formålet at afprøve de nye items. 5. Standardiseringsfasen: Den egentlige standardisering på 1700 normale børn. 6. Kvalitetssikringsprocedurer. 3. Standardisering Bayley-III Motor Scales er standardiseret på 1700 normale børn i USA i alderen fra 1 mdr mdr., der blev opdelt i 17 aldersgrupper med 100 børn i hver gruppe. Ved standardiseringsproceduren (s. 93) er der taget højde for en ligelig fordeling i forhold til barnets alder og køn, forældrenes uddannelse, race/ etnicitet og geografisk region. Desuden skal barnet være født "typisk normalt" = uden problemer og mellem uge (1). Der er ingen dansk standardisering af Bayley-III Motor Scales, og der er heller ingen dansk eller skandinavisk standardisering på de tidligere udgaver. I følge The Psycometrics Centre, Cambridge Assessment, UK, foregår der i øjeblikket en standardisering af hele testen i England (4). 4. Diagnosespecifikt eller generelt måleredskab Bayley-III Motor Scales er et normrelateret måleredskab, som er udviklet med henblik på at identificere en forsinket eller afvigende motorisk udvikling hos småbørn (1). Testen kan ikke diagnosticere et fysisk handicap. Den kan heller ikke belyse årsagen til en manglende specifik motorisk færdighed. Bayley-III Motor Scales kan således fortælle, at et barns motoriske udvikling er forsinket i forhold til jævnaldrende børns, og om det er mest på det grovmotoriske eller finmotoriske område, men ikke hvorfor. Bayley-III Motor Scale kan ikke bruges til at vurdere intelligens eller forudsige akademiske færdigheder. Hvis man ønsker viden på disse områder, henvises til hele den psykologiske test, Bayley Scales of Infant and Toddlers Development-III. 5. Formål I manualen påpeges, at de to primære formål med Bayley-III Motor Scales er:

5 1. At identificere småbørn med forsinket udvikling af det motoriske funktionsniveau. 2. At få information med henblik på planlægning af intervention (1). Formålet med at teste småbørn er at diskriminere de børn, som har behov for en indsats fra dem, som ikke har. Ved tidlig identificering kan en intervention sættes ind på det rigtige tidspunkt. "Developmental delay" kan defineres således: 1. Et barn har en forsinket udvikling på 25 % i forhold til børn i samme aldersgruppe. Eksempel: Et barn på 16 måneder testes til at være 12 måneder. 2. Et barns score har en afvigelse på 1½ SD på flere områder eller 2 SD på ét område (1). I klinisk praksis anvendes Bayley-III Motor Scale til: 1. at screene et barn med en forsinket eller afvigende motorisk udvikling 2. at give en kvantitativ status af et barn med et let motorisk problem 3. at følge et barns motorisk udvikling over tid. Det påpeges, at et Bayley score ikke må stå alene som en vurdering af et barn, men skal være et led af et samlet resultat af en kvalitativ undersøgelse + lægelige oplysninger (1). 6. Målgruppe Målgruppen for Bayley-III Motor Scales er småbørn mellem 1-42 måneder, som er i risiko for en forsinket motorisk udvikling, eller som har en mindre motorisk handicap. Bayley-III Motor Scales er ikke velegnet til børn med et svært fysisk handicap eller til børn, som er stærkt syns- eller hørehandicappede. 7 ICF I forhold til ICF måler items i begge deltest både på kropsniveau og aktivitetsniveau 8. Beskrivelse af testen Begge deltest måler: kvalitet af bevægelse sensorisk integration. perceptuel og motorisk integration.

6 basale milepæle af greb og lokomotion (1). Opbygning: Den normale motorisk udvikling forløber ikke nødvendigvis på samme måde hos alle børn (1-3). Der kan være stor variation i, hvornår og hvordan børn opnår motoriske færdigheder og milepæle. Udviklingen foregår med en vis kontinuitet, men det er ikke ualmindeligt, at et barn springer nogle stadier over eller udfører aktiviteter på egen måde. Bayley-III Motor Scale er konstrueret, så den tager højde for denne individuelle udvikling. Rækkefølgen af items er bygget op efter sværhedsgrad. Der er i alt 72 grovmotoriske items og 66 finmotoriske items. Da items strækker sig fra motoriske funktioner svarende til 1 måned og op til 42 måneder, starter man ikke ved item 1 hver gang et barn testes. Der er lavet beregninger over, hvilket item skal være "start point" svarende til de forskellige alderstrin. (s.100). Er barnet født for tidligt = uge 36 eller før, korrigeres alderen. Der korrigeres, indtil barnet er 24 måneder kronologisk alder. Et "start point" er beregnet således, at mindst 95 % af jævnaldrende børn vil kunne klare kriteriet om at kunne score det pågældende item og de to efterfølgende items (1). Hvis barnet scorer de tre første items fra "start point", fortsætter man med at teste de følgende items. Man fortsætter med at teste items, indtil barnet ikke kan score fem items i træk. Dette kaldes "discontinue rule". Denne regel er udregnet efter, at sandsynligheden for at barnet scorer et af de derpå følgende items er = eller < 5 % (1 s5, 100). Hvis barnet ikke kan score de tre første items fra det aldersbestemte "start point", går man et "start point" tilbage (1). Scoring: (s.123) Hvis barnet opfylder kriteriet for et item, får barnet et score på 1. Hvis barnet ikke opfylder kriteriet, får barnet et score på Raw score er summen af alle score på 1 fra "start point" og frem + alle foregående items. Et raw score for finmotorik og et raw score grovmotorik omregnes ved hjælp af en tabel til et scaled score 2. Scaled score er et normativt score, som sammenligner barnet præstation med jævnaldrenes på et givet tidspunkt. (s.126). Dette score strækker sig fra 1-19 med et gennemsnit (mean) på 10 og en standarddeviation (SD) = 3. Et scaled score under 1½ SD (dvs. 5 og ned) regnes for en forsinket

7 præstation. Scaled score for finmotorik og grovmotorik lægges sammen. Udfra dette sammenlagte scaled score aflæser man i en tabel barnets composite score, konfidensinterval og percentil. 3. Composite score kaldes barnets Motor Composite, mean = 100 og 1 SD = 15. Det svarer til et PDI (Psychomotor Development Index) i BSID - II. Fra dette score bestemmes konfidensintervallet ved 90% eller 95%. 4. Percentil. Barnets percentil er udregnet sammenlagt for de to deltest, ikke for fin- eller grovmotorik separat. 5. Growth score kan udregnes fra raw score. Growth score er ikke normativt og bruges kun ved gentagne testninger af samme barn. Det giver mulighed for at følge barnets egen udvikling over tid uden sammenligning med andres udvikling (s.126). 6. Developmental age equivalents er en tabel, hvor raw score kan fortælle om barnets udviklingsalder. Der henstilles til i manualen at bruge denne fortolkning med stor omtanke (s 125), fordi tallet er beregnet ud fra en gennemsnitspræstation. Hvis barnets Scaled Score eller Composite Score ligger under 1½ standarddeviation, bør man overveje et behandlingstilbud. Dvs. når et Scaled Score i en deltest er 5 eller derunder, og når Composite Score ligger i grænseområdet eller derunder. Tabel 1: Kvalitativ beskrivelse af Composite score Klassifikationer: Meget højt Højt Over gennemsnit Gennemsnit Under gennemsnit Composite score: 130 eller mere Grænseområde Ekstremt lavt 69 eller under 9. Oversættelse Der findes ingen dansk oversættelse af Bayley-III Motor Scales. De to foregående udgaver foreligger heller ikke på dansk. 10. Hvor kan måleredskabet bruges Testningen bør foregå i et roligt lokale uden forstyrrelser. Der kræves et bord til de finmotoriske opgaver og en trappe på 3 trin med standardiserede mål. Det øvrige testmateriale er transportabelt.

8 11 Tidsforbrug Testning sammen med barnet tager fra 15 minutter for de yngste børn til minutter for de lidt ældre. Man bør påregne lidt tid til at forberede sig, inden man møder barnet, og til at finde de relevante materialer frem. Scoring og fortolkning tager ca.10 minutter. 12. Manual Manualen til Bayley-III Motor Scales beskriver detaljeret, hvordan testen skal administreres og scores. Udførelsen af hvert enkelt item er standardiseret med hensyn til udgangsstilling, materialer, præsentation af opgaven, verbal instruktion til barnet, antal forsøg og hvis påkrævet: tid. Endeligt er kriterierne for scoringen 1 og 0 klart beskrevet. Manualen indeholder alle de fornødne tabeller for de forskellige scoringsmuligheder. Der er et udførligt kapitel om udviklingen af testen i forbindelse med revideringen, forskningen bag dette, standardiseringsprocessen, evidens for reliabilitet og validitet, over normmaterialet og et mindre materiale af børn med forskellige motoriske problemer/ diagnoser. Der henvises til Bayley-III Technical Manual for en mere detaljeret information. Man kan købe en video og DVD, som giver hjælp til vurdering i forbindelse med scoring. Desuden findes et softwareprogram i Windows til praktisk scoring i stedet for scoreark. 13. Udstyr/ testredskaber Bayley-III Motor Scales Kit indeholder alle standardiserede materialer, bortset fra trappen. Der er angivet mål på, hvor høje og brede trinnene skal være. 14. Anskaffelse/ Udgifter Bayley-III Motor Scales kan købes på eller gennem Dansk psykologisk Selskab eller Universitetsbogladen Pris for Bayley-III Motor Scales Kit, som indeholder: Manual for Bayley-III Motor Scale, en taske med alle standardiserede testmaterialer, 25 Record Forms = scoreark = US $ 295 (juli 2007). 15. Krav til uddannelse/oplæring Bayley-III Motor Scales kan benyttes af fysioterapeuter, ergoterapeuter eller andre professionelle, som arbejder med småbørn og har erfaring med testning.

9 Der er ingen specielle uddannelseskrav, men ved køb af testen kan man blive bedt om at udfylde en formular om, hvilken baggrund man har for at kunne anvende testen. Der findes oplæring i USA i hele testen. 16. Reliabilitet Bayley-III Motor Scales er testet for reliabilitet på forskellig måde: 1. Internal Consistency er belyst på den normative gruppe og på 668 børn i grupper med specielle diagnoser. Internal Consistency viser at være god både for den normative gruppe og den specielle gruppe. Internal Consistency er størst, når den måles ud fra det sammensatte score = Motor Composite. Dette er fordi, der indgår et bredere udsnit af færdigheder end ved de enkelte deltest (1 s.103) 2. Test - retest: (s 105) Stabiliteten af scores over tid er målt i et separat studie med 197 børn fra standardiseringsgruppen, trukket ud af 4 aldersgrupper: 2-4 mdr mdr mdr mdr. Intervallet mellem test og retest var 2-15 dage med en mean på 6 dage. Første test Anden test Finmotorik 9,8 10,4 Grovmotorik 9,8 10,3 Motor Composite 98,9 102,4 Data viser en øgning på 3,5 point i Motor Composite. Denne forskel kan skyldes dels modning hos barnet og i en vis grad effekt af læring (s 107). 3. Intertester reliabilitet er belyst og fundet høj (s 107). 17. Validitet Ligesom de tidligere udgaver er Bayley-III Motor Scales testet for Content validity: (s.108) og Construct validity (s.108, 119 næstsidste kapitel) Der er beskrevet, at der er fundet både content validity og construct validity, men ikke hvorledes dette er undersøgt. Concurrent validity: (s.111)

10 Man har sammenlignet Bayley-III Motor Scales med konkurrerende motoriske test, dels den anden udgave af Bayley = BSID-II Motor Scale og dels Peabody Developmental Motor Scale-2 = PDMS Korrelation mellem Bayley-III Motor Scale Motor Composite og BSID-II Motor Scale Psychomotor Development Index (PDI) (1, s.111) 102 børn mellem 1 til 42 mdr. indgik i undersøgelsen. Testinterval: 1-27 dage, mean = 6 dage Resultat: Motor composite: Mean = 103,2 PDI: Mean = 94,8 r = 0,60 Motor Composite i Bayley - III er således omkring 8 point højere end PDI i BSID - II Dette kan skyldes de ændrede items med forbedrede scoringsmuligheder, som tillader barnet mere variation i udførelsen af items (s.111). 2. Korrelation mellem Bayley-III Motor Scale Motor Composite og PDMS-2 Total Motor Quotient 81 børn mellem 2 til 42 mdr. indgik i undersøgelsen (s.111). Testinterval: 0-28 dage, mean = 5 dage Resultat: Motor composite: Mean = 104,3 Total Motor Quotient: Mean = 101,2 r = 0,55 Korrelation mellem Fine Motor subtest og Fine Motor Quotient r. = 0,59 Korrelation mellem Gross Motor subtest og Gross Motor Quotient r. = 0,57 Validitetsstudier Der er lavet validitetsstudier på børn fra specielle diagnosegrupper. Som kontrolgruppe er der trukket matchende børn ud fra standardiseringen. Formålet med disse studier er at få et validt estimat af udviklingen hos disse børn. Mean: Motor Composite Specielle grupper Mean: Motor Composite Kontrolgruppen Down Syndrom 62,3 102,3 Cerebral Parese 64,3 103,0

11 Risiko for forsinket udvikling 87,2 98,7 Asfyksi 89,6 10,3 Føtal alkohol syndrom 92,6 98,4 Børn født for tidligt 96,2 100,7 18. Konklusion Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III er tredie udgave af en psykologisk test til småbørn 1 42 måneder, som udkom i foråret Bayley-III Motor Scale er en selvstændig del af testen. Denne beskrivelse bygger udelukkende på oplysninger fra manualen til Bayley-III Motor Scale, da der endnu mangler publicerede studier om testen. Bayley-III Motor Scale er et validt og reliabelt måleredskab til at evaluere både grov- og finmotorik hos børn mellem 1-42 mdr. Bayley - III, Motor Scale kan anvendes til at identificere børn med forsinket motorik. Den kan dokumentere et motorisk udviklingsforløb hos børn i højrisiko for en motorisk fejludvikling eller hos børn med diagnoser, som kun indebærer lette motoriske vanskeligheder. Bayley - III, Motor Scale er ikke velegnet til børn med moderate til svære motoriske problemer. Hvis barnets Scaled Score ligger under 1½ standarddeviation, bør man overveje er behandlingstilbud. Studier viser, at Bayley-III Motor Scales er lige så troværdig til måling af børns motorik på forskellige alderstrin, som til børn med specifike kliniske diagnoser. Motor Composite er lavere i alle diagnosegrupperne i forhold til de normative børn. I et studie, hvor score fra BSID-II Motor Scale og Bayley-III Motor Scales sammenlignes, påvises, at børn scorer lidt højere på Bayley - III end på BSID-II. Man kan derfor ikke overføre score eller sammenligne score fra BSID-II Motor Scale til Bayley-III Motor Scale ved forskellige testninger. 19. Litteratursøgning Ved litteratursøgning findes endnu ingen publicerede artikler med Bayley-III Motor Scale eller Bayley Scales of Infant Development-III.. Der er søgt på MedLine, Cinahl, PEDro og Embase med søgeordene: Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III, Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III Motor Scale, Bayley-III Motor Scale. 0 hits.

12 21. Litteraturliste 1. 1 Bayley N: Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third edition, Motor Scale. PsychCorp., Harcourt Assessment, Inc Bayley N: Bayley Scales of Infant Development, Second edition. The Psychological Corporation Peabody Developmental Motor Scales, Examiner s Manual, second edition. Austin, Texas: PRO-ED, Inc;

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

Vurdering af Barthel-100 (Shah-89)

Vurdering af Barthel-100 (Shah-89) Danske Fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Barthel-100 (Shah-89) Vurderet af Annette Winkel, udviklingsfysioterapeut. M.Sc. Bente Holm, fysioterapeut M.Sc Vurderingen er afsluttet medio

Læs mere

SPÆDBARNSTESTENES RELEVANS OG ANVENDELIGHED. Marie Gammeltoft & Susanne Landorph

SPÆDBARNSTESTENES RELEVANS OG ANVENDELIGHED. Marie Gammeltoft & Susanne Landorph 647 Psyke & Logos, 2008, 29, 647-668 SPÆDBARNSTESTENES RELEVANS OG ANVENDELIGHED I artiklen præsenteres væsentlige generelle og specifikke forhold ved psykologiske undersøgelser og testning af spæd/ småbørn.

Læs mere

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017

VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 VALIDEREDE MÅLEREDSKABER GÅ-HJEM-MØDE I DANSK EVALUERINGSSELSKAB 16. MAJ 2017 FOKUSPUNKTER Konteksten pres for sikker viden Betingelser og implikationer for målinger Hvad er validerede måleinstrumenter?

Læs mere

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen)

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Danske fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling hos børn 0-7 år Vurderet af Vibeke Grandt Fysioterapeut,

Læs mere

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser GMFCS og GMFM - Planlægning og evaluering af indsatser Lene Bruun - Fagforum for Børnefysioterapi Kirsten Nordbye-Nielsen - CPOP Helle Mätzke Rasmussen - CPOP Hvor mange er fysioterapeut for et eller flere

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere

Ergo- og fysioterapi til præmature børn født før uge 32 indlagt og ambulant. Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling

Ergo- og fysioterapi til præmature børn født før uge 32 indlagt og ambulant. Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling Ergo- og fysioterapi til præmature børn født før uge 32 indlagt og ambulant Hvidovre Hospital kort Hospitalets strategi er: Det handler om liv om at redde liv og bringe liv til verden og om livskvalitet

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

ADHD-RS Attention Deficit/Hyperactive Disorder-Rating Scale Dansk version Manual

ADHD-RS Attention Deficit/Hyperactive Disorder-Rating Scale Dansk version Manual ADHD-RS Attention Deficit/Hyperactive Disorder-Rating Scale Dansk version Manual Ved professor, ovl. Niels Bilenberg (klinisk ansv. i BupBase), DBUH, Odense BupBase sekretariatet: BupBase sekretariatet

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

IDENTIFIKATION AF SVÆRHEDSGRAD OG SAMMENSÆTNING SAMT VURDERING AF INTERVENTIONER

IDENTIFIKATION AF SVÆRHEDSGRAD OG SAMMENSÆTNING SAMT VURDERING AF INTERVENTIONER ICF-CY INDLÆG MARSELISBORGCENTERET 02-09-2010: IDENTIFIKATION AF SVÆRHEDSGRAD OG SAMMENSÆTNING SAMT VURDERING AF INTERVENTIONER Niels Ove Illum Specialeansvarlig overlæge Børneneurologi H. C. Andersen

Læs mere

Den psykomotoriske udvikling hos for tidligt fødte børn

Den psykomotoriske udvikling hos for tidligt fødte børn side 22 fysioterapeuten nr. 16 / november 2011 børn 168 meget for tidligt fødte børn er blevet undersøgt ved 3- og 5-års-alderen. Over halvdelen af dem havde udviklingsdeficit i 3-års-alderen og endnu

Læs mere

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Kortlagt vha. ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Hanne Melchiorsen, Helle Østergaard Formål 1. At kortlægge funktionsevnen hos børn med Cerebral parese, ved

Læs mere

Udregning af score teknisk bilag

Udregning af score teknisk bilag Udregning af score teknisk bilag Endelig - november 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Beregning af norm og samlet score 2 Trin 0: Forberedelse af de enkelte items 3 Trin 1: Resultat af de enkelte test

Læs mere

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test

Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Dansk oversættelse og reliabilitetstest af Chapel Hill Multilingual Intelligibility Test Et evalueringsmateriale til voksne med verbal apraksi i dansk audiologopædisk praksis Formål Hvordan kan en dansk

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL R. Et godt bud!

Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL R. Et godt bud! Psykisk symptom screening i misbrugsbehandling SCL - 90 - R Et godt bud! Karina Lærke Sørensen BAGGRUND - Psykolog ved Misbrugscenter Mariagerfjord - Erfaring fra Hjerneskadecenter Aarhus, EPoS og Center

Læs mere

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 13-06-2016 Tid:

Læs mere

Sprogvurderingsmateriale til børn i 3 årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen SPROGVURDERING FOREBYGGENDE INDSATS

Sprogvurderingsmateriale til børn i 3 årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen SPROGVURDERING FOREBYGGENDE INDSATS Sprogvurderingsmateriale til børn i 3 årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen STEAM Dorthe Bleses, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Dorthe Bleses Jarrad Lum Anders Højen Ivan Iashin

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene)

Tidlig sprogvurdering. IT projekter. Oversigt. af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott. Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering af Rune Nørgaard Jørgensen & Malene Slott Helsingør Kommune 17. februar 2009 IT projekter Oversigt Baggrund (Rune) Om CDI (Malene) Tidlig sprogvurdering systemet (Rune) Afprøvning

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats

AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats AMPS - som en del af en erhvervsrettet indsats Generalforsamling i FNE-AMPS 2. April 2014 Annalise Jacobsen Hjerneskadecentret, Odense Erhvervsrettet rehabilitering af voksne, der har pådraget sig en hjerneskade

Læs mere

TRASMO observationsredskab til børn

TRASMO observationsredskab til børn Af Birte Engmann, ergoterapeut, PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Frederikssund Kommune TRASMO observationsredskab til børn TRASMO er et observationsredskab, der kan anvendes af pædagoger i daginstitutioner.

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur

Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur Om DIGNITY Dansk Institut Mod Tortur DIGNITY er en selvejende institution, der er uafhængig af partipolitik. I Danmark behandler DIGNITY flygtninge, der har overlevet tortur, og forsker samtidig i årsagerne

Læs mere

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil

Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil TST Privat og fortroligt 13 oktober 2008 Thomas Thomsen Råscore Standardscore Udførte - Rigtige = Forkerte Justeret Percentil score Opfattelsesevne 47 46 1 46 88 Ræsonnement 16 12 4 10 15 Tal, hastighed

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

TESTNORMER Af Erik Lykke Mortensen

TESTNORMER Af Erik Lykke Mortensen 19 TESTNORMER Af Erik Lykke Mortensen Udenlandske test ILLUSTRATION: LISBETH CHRISTENSEN på dansk grund Der vil kunne rettes kritik mod danske psykologer, hvis de vurderer danskeres testpræstationer på

Læs mere

ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab. anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge ICF PILOTPROJEKT 2008

ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab. anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge ICF PILOTPROJEKT 2008 ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge 1 Overordnet ICF funderet i et konkret tværfagligt samarbejde Dokumentation er ikke så ligetil

Læs mere

VURDERING AF HANDICAP HOS BØRN OG UNGE: ICF CY, PSYKOMETRI OG RASCH ANALYSER

VURDERING AF HANDICAP HOS BØRN OG UNGE: ICF CY, PSYKOMETRI OG RASCH ANALYSER VURDERING AF HANDICAP HOS BØRN OG UNGE: ICF CY, PSYKOMETRI OG RASCH ANALYSER Niels Ove Illum Specialeansvarlig overlæge Børneneurologisk afsnit H. C. Andersen Børnehospital OPLÆG For børn med funktionsevnenedsættelse

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

TRUNCUS POSTURAL CONTROL HVAD ER DET OG HVORDAN KAN MAN MÅLE DET? C E C I L I E S O N N E - H O L M & D E R E K C U R T I S M A R T S

TRUNCUS POSTURAL CONTROL HVAD ER DET OG HVORDAN KAN MAN MÅLE DET? C E C I L I E S O N N E - H O L M & D E R E K C U R T I S M A R T S TRUNCUS POSTURAL CONTROL HVAD ER DET OG HVORDAN KAN MAN MÅLE DET? C E C I L I E S O N N E - H O L M & D E R E K C U R T I S M A R T S 2 0 1 6 OPLÆG Lidt om postural control v. Derek Trunk Control Mesaurement

Læs mere

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Foråret 2016

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Foråret 2016 Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse Formået med børnetemaet er: Som det fremgår af modulbeskrivelsen skal vi beskæftige os med: Intervention ud fra et familiecentreret perspektiv og hvilken betydning

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

Screening for Psykisk Udvikling og Funktion i barnets første leveår PUF- et tværsektorielt udviklingsprojekt

Screening for Psykisk Udvikling og Funktion i barnets første leveår PUF- et tværsektorielt udviklingsprojekt Screening for Psykisk Udvikling og Funktion i barnets første leveår PUF- et tværsektorielt udviklingsprojekt Baggrund, resultater og perspektiver Temadag om Forebyggelse i Region Hovedstaden den 16. september

Læs mere

INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV. - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring

INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV. - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring INTEGRATION AF FORSKNING I KLINIK på CENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER, RISSKOV - forskningsresultater - klinisk gevinst - kvalitetssikring Loa Clausen, Ph.d. og Janne Helverskov, Børne- & Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X

Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X Udviklings risici ved at vokse op med Triple-X På dansk ved Erik Frandsen, M. Sc. Human Biologi Hanna Swaab Sophie van Rijn Suus van Rijn Hannah, Sophie og Suus arbejder ved Department of Special Education

Læs mere

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering?

Hvordan kan en ernæringsprofessionel indsamle data til ernæringsvurdering? SNAPShot. Trin 1. Ernæringsvurdering Hvad er formålet med ernæringsvurdering? Systematisk indsamling, analyse og fortolkning af data fra klienten, pårørende, andre omsorgspersoner og behandlere med henblik

Læs mere

Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003

Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003 Danske Fysioterapeuter, Maaleredskaber.dk Vurdering af Functional Recovery Score, august 2003 Vurderet af Thomas Maribo, fysioterapeut, cand.scient.san., Faglig konsulent Vejleder Nina Beyer, fysioterapeut,

Læs mere

En kommunikationsoversigt til mennesker med komplekse kommunikationsbehov og deres kommunikationspartnere

En kommunikationsoversigt til mennesker med komplekse kommunikationsbehov og deres kommunikationspartnere Skema En kommunikationsoversigt til mennesker med komplekse kommunikationsbehov og deres kommunikationspartnere Sarah W. Blackstone, Ph.D. Mary Hunt Berg, Ph.D. Dansk oversættelse Foto af lærer og elever

Læs mere

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret 2016

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret 2016 Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse Formået med børnetemaet er: At få indsigt i forskellige udfordringer for børn med funktionsnedsættelse (med eller uden diagnose) At få viden om den fysioterapeutiske

Læs mere

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv.

Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken. Nationale Tests. Psykologiske tests mv. Egebakken Marts 2012 Oversigt over tests og iagttagelsesmaterialer på Egebakken Nationale Tests I udgangspunktet er alle elever tilmeldt nationale tests, men der kan ansøges om fritagelse. Psykologiske

Læs mere

ADHD-RS anvendt rutinemæssigt i den nationale database i Børne- og ungdomspsykiatri (BupBase)

ADHD-RS anvendt rutinemæssigt i den nationale database i Børne- og ungdomspsykiatri (BupBase) ADHD-RS anvendt rutinemæssigt i den nationale database i Børne- og ungdomspsykiatri (BupBase) ADHD-konference Ålborg 19.5.2010 Niels Bilenberg, Professor, Ph.D. Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. Psykiatrien

Læs mere

Evidence-based medicine: Measurement based mental care

Evidence-based medicine: Measurement based mental care Psykiatrisk Forskningsenhed 222 Dyrehavevej 48 34 Hillerød Telefon 38 64 3 96 Fax 38 64 3 99 Mail per.bech@regionh.dk Dato: 27.3.24 Evidence-based medicine: Measurement based mental care HoNOS årsrapport

Læs mere

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret 2015

Fysioterapi til børn med funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret 2015 Fysioterapi til børn funktionsnedsættelse - modul 11. Efteråret Fysioterapi til børn funktionsnedsættelse Formået børnetemaet er: Som det fremgår af modulbeskrivelsen skal vi beskæftige os : Intervention

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Validering af en smertevurderingsskala- PAStil patienter med nedsat bevidsthedsniveau

Validering af en smertevurderingsskala- PAStil patienter med nedsat bevidsthedsniveau Validering af en smertevurderingsskala- PAStil patienter med nedsat Dansk Sygepleje Selskab (dasys) 16.november 2011 Forskning i sygepleje- resultater og krav Sygeplejerske Rikke Guldager, Afsnit for Højt

Læs mere

Fagligt inspirationsmateriale

Fagligt inspirationsmateriale som følge af CP Anvendelse af test og måleredskaber til vurdering af funktionsevnen hos børn og unge med CP Helle Mätzke Rasmussen Fagligt Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Helle Poulsen Ergoterapifagligt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3 Resume af artikler Forfatter År Studietype Studiets kvalitet Befolkningstyp e Intervention Resultater (outcome) Komme ntarer Myrvik, et al.(1) Hadden, K. L.(2) 2015 ++ Børn 8-18 år Korrelation

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Evaluering af journal. Indhold Ja Nej Ikke relevant

Evaluering af journal. Indhold Ja Nej Ikke relevant Evaluering af journal Indhold 1. Stamoplysninger 1.a Henvisningsdiagnose 2. Oplysninger ifm. konkret patientkontakt 2.a Undersøgelse 2.b Klinisk ræsonnering 2.c Mål på alle ICF niveauer Kropsniveau Aktivitetsniveau

Læs mere

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene.

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene. side 18 fysioterapeuten nr. 06 / april 2011 børn ResumÉ På Bellahøj Idrætsskole er der de seneste to skoleår lavet motorisk screening af alle børn i børnehaveklassen ved skolestart. Børnenes forældre og

Læs mere

Aktiv livskvalitet. Formål. Begrebsafklaring. - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede. Projekt: Aktiv livskvalitet

Aktiv livskvalitet. Formål. Begrebsafklaring. - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede. Projekt: Aktiv livskvalitet Aktiv livskvalitet - Aktiv livskvalitet for voksne udviklinghæmmede Formål Formålet er at højne livskvaliteten for voksne udviklingshæmmede på Brande Åcenter ved igennem træning at forebygge, vedligeholde

Læs mere

National klinisk retningslinje

National klinisk retningslinje National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje vedrørende tidlig identificering af palliative behov hos borgere>65 år med livstruende sygdom (KOL, kræft og/eller hjertesvigt)som bor i eget hjem Samarbejde

Læs mere

FØR- OG EFTERMÅLING FØRSTE SKRIDT PÅ VEJEN HELLE HANSEN, SFI

FØR- OG EFTERMÅLING FØRSTE SKRIDT PÅ VEJEN HELLE HANSEN, SFI FØR- OG EFTERMÅLING FØRSTE SKRIDT PÅ VEJEN HELLE HANSEN, SFI 1 2 HVORFOR FØR-EFTERMÅLING? Vil gerne se hvordan borgeren UDVIKLER/ÆNDRER sig over tid. Vil gerne indføre en ny indsats og undersøge hvordan

Læs mere

Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest

Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest Ny version af Swift Analysis Aptitude og 3 helt nye færdighedstest Ny version af Swift Analysis Aptitude, der erstatter den hidtidige version. 3 helt nye færdighedstest: Swift Analysis Verbal & Numerical

Læs mere

Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater

Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater Benchmarking af kommunernes sagsbehandling antagelser, metode og resultater Anna Amilon Materiel vurdering Ved vurderingen af en afgørelses materielle indhold vurderes afgørelsens korrekthed i forhold

Læs mere

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente Udviklingsprocessen samt resultater DemensDagene 2015 Teresa Malmskov BA OT, Karen-M. Lund BA OT & Mette Andresen OT & PhD. Disposition Kort præsentation af

Læs mere

Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion

Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion Michael Smærup, ph.d. studerende, VIA University College Hoftebrud Nogle faldulykker ender med en alvorlig

Læs mere

Opfølgende børneundersøgelser i Familieambulatoriet

Opfølgende børneundersøgelser i Familieambulatoriet Opfølgende børneundersøgelser i Familieambulatoriet Baggrund...2 Formål...3 Målgruppen...3 Retningslinjer for undersøgelseshyppighed...3 Børneundersøgelsens opbygning...4 Børn anbragt uden for hjemmet...5

Læs mere

Referat af AMPS temaeftermiddag i Hammel d.05.05.2011

Referat af AMPS temaeftermiddag i Hammel d.05.05.2011 Referat af AMPS temaeftermiddag i Hammel d.05.05.2011 Deltagelse fra AMPS FNE bestyrelsen: Mette Hedeboe AMPS-instruktør: Kristina Tomra Nielsen Referent: Mette Hedeboe Velkomst/Præsentation Forslag fra

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Program Ridefysioterapi

Program Ridefysioterapi Program Ridefysioterapi Modul 1: 19. - 21. maj 2017 Modul 2: 15. 17. september 2017 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding og Skærgården, Center for Ridefysioterapi og Handicapridning, Skærsøvej

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj

ICF på vej mod et tværfagligt værktøj ICF på vej mod et tværfagligt værktøj Baggrund Proces Kritik Videre udvikling Samuel Olandersson Souschef/fysioterapeut Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Vurdering af Movement Assessment Battery for Children-2 Second Edition (Movement ABC-2)

Vurdering af Movement Assessment Battery for Children-2 Second Edition (Movement ABC-2) Danske fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Movement Assessment Battery for Children-2 Second Edition (Movement ABC-2) Sheila Henderson, David A. Sugden, og Anna L. Barnett. Harcourt Assessment,

Læs mere

Canadian Occupational Performance Measure

Canadian Occupational Performance Measure Canadian Occupational Performance Measure ERGO15 Odense, 12. november. 2015 Lektor, MScOT Ergoterapeutuddannelsen / Institut for Fysioterapi og Ergoterapi Et oversættelses og validerings projekt I 8 studier

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner.

Anvend ikke opgaver som vil virke kunstige og opfind ikke et handicap til din partner. Hjemmearbejde: Interview øvelse I morgen skal du udføre et AMPS- interview. Du skal interviewe en af de andre kursister, - en du ikke kender, og derefter skal vedkommende interviewe dig. For at forberede

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

2.3 Fysisk og mentalt helbred

2.3 Fysisk og mentalt helbred Kapitel 2.3 Fysisk og mentalt helbred 2.3 Fysisk og mentalt helbred Der eksisterer flere forskellige spørgsmål eller spørgsmålsbatterier, der kan anvendes til at beskrive befolkningens selvrapporterede

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Legemspleje og kropsbevidsthed

Legemspleje og kropsbevidsthed Opgørelsesark 1/8 (til kopiering) Legemspleje og kropsbevidsthed Spørgsmålene til dette opgørelsesark findes på side 16-19. 0 for det trin, 46 Opgørelsesark 2/8 (til kopiering) Omverdensbevidsthed Spørgsmålene

Læs mere

Kortlægning. Hvis en test skal være i orden så. Illustration af reliabilitet og validitet

Kortlægning. Hvis en test skal være i orden så. Illustration af reliabilitet og validitet Kortlægning 1 Hvis en test skal være i orden så Skal den være valid gyldig. Er det man undersøger også det man ønsker at undersøge. Finder man fx elevernes idrætsevner ved at observere, hvordan de smider

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2- test [ki-i-anden-test] Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination af

Læs mere

Copenhagen Burnout Inventory

Copenhagen Burnout Inventory Februar, 2004. Copenhagen Burnout Inventory Data fra et repræsentativt udsnit af danskere for skalaen Personlig udbrændthed Resultater fra PUMA-undersøgelsen* for Personlig udbrændthed, Arbejdsrelateret

Læs mere

SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS

SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS SPØRGESKEMAER OG VALIDEREDE INSTRUMENTER NETE KROGSGAARD NISS DISPOSITION Intro Spørgeskema generelt Insamlingsmetoder og tommelfingerregler Validerede instrumenter Validitet, reliabilitet mv. Case anvendelse

Læs mere

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut

Helene ELSASS CENTER. Betina Rasmussen, Ergoterapeut Helene ELSASS CENTER Betina Rasmussen, Ergoterapeut Håndmotoriske færdighder er vitale for udøvelse af daglige aktiviteter. I mange dagligdags aktiviteter bruger vi begge hænder samtidig. F,eks når vi

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Systematisk risikovurdering i Handicapafdelingen Plan for implementering

Systematisk risikovurdering i Handicapafdelingen Plan for implementering Systematisk risikovurdering i Handicapafdelingen Plan for implementering Baggrund I Aalborg Kommunes Handicapafdeling er det afgørende, at såvel borgere som medarbejdere oplever en så tryg og forudsigelig

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge

25. Marts 2015, Fredericia. Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge 25. Marts 2015, Fredericia Psykologisk udredning af ADHD patienter/ børn- og unge Præsentation Emily Dean Weisenberg, Cand. Psych. 2005, autoriseret 2009 2005-2006: PPR - Heldagsskole for børn med socioemotionelle

Læs mere

Aktiv og passiv udspænding

Aktiv og passiv udspænding Fagligt inspirationsmateriale Aktiv og passiv udspænding Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 4 af 9 Denne folder er en del

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test]

Anvendt Statistik Lektion 6. Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] Anvendt Statistik Lektion 6 Kontingenstabeller χ 2 -test [ki-i-anden-test] 1 Kontingenstabel Formål: Illustrere/finde sammenhænge mellem to kategoriske variable Opbygning: En celle for hver kombination

Læs mere