Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)"

Transkript

1 Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og finmotoriske funktionsniveau Vurderet af Ulla Haugsted, klinisk afdelingsfysioterapeut Specialist i pædiatrisk fysioterapi Rigshospitalet Vejleder: Thomas Maribo, fysioterapeut, cand.scient.san Faglig konsulent Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade København k Vurderingen er afsluttet september 2007

2 Indholdsfortegnelse 1. Udvikling af Bayley Scales of Infant Development Bayley-III Motor Scale Standardisering Diagnosespecifikt eller generelt måleredskab Formål Målgruppe ICF Beskrivelse af testen Oversættelse Hvor kan måleredskabet bruges Tidsforbrug Manual Udstyr/ testredskaber Anskaffelse/ Udgifter Krav til uddannelse/oplæring Reliabilitet Validitet Konklusion Litteratursøgning Litteraturliste... 12

3 1. Udvikling af Bayley Scales of Infant Development Psykolog Dr. Nancy Bayley begyndte sit livslange arbejde med at undersøge småbørns mentale og motoriske udvikling allerede i I de næste fyrre år arbejdede hun, med kun korte afbrydelser, på "Institute of Human Development" i Berkeley, USA. Her indsamlede Nancy Bayley data i longitudinelle studier, hvor hun viste at et lille barns mentale score ikke er forudsigelig for barndommens IQ hos normale børn. Frem til 1968 samlede Nancy Bayley data, som blev kernen i den første nationale standardisering af den psykologiske test Bayley Scales of Infant Development. I erne udførte Nancy Bayley og andre longitudinelle studier over børn i højrisiko for udviklingsproblemer. Som følge af disse studier opstod interventionsprogrammer til småbørn, og dette gav anledning til en omfattende anvendelse af Bayley Scales of Infant Development, som kunne kortlægge børnenes udviklingsniveau (2). I 1993 blev Bayley Scales revideret under navnet Bayley Scales of Infant Development-II (BSID-II). Den bestod af tre dele: En mental, en motorisk og en adfærds del. I 2001 udkom den motoriske del separat, BSID-II Motor Scale, som fysioterapeuter og ergoterapeuter kan købe og anvende. I foråret 2006 udkom testen i endnu en revideret udgave med navnet Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III. Den består nu af i alt 5 dele: Cognitive Scale, Language Scale, Motor Scale, Social-Emotional Scale og Adaptive Behavior Scale. Den motoriske del (Bayley-III Motor Scale) kan købes separat og anvendes af fysioterapeuter og ergoterapeuter. 2. Bayley-III Motor Scale Bayley-III Motor Scale er en stærkt revideret udgave af BSID-II Motor Scale. Materialer og items er opdateret, og der er suppleret med 18 finmotoriske items og 4 grovmotoriske items. Der er flere fortolkningsmuligheder af score. Den mest markante forskel er, at fin- og grovmotorik nu er adskilt i to deltest, som testet og scores hver for sig. Desuden er der tilkommet et skema, hvor barnets adfærd under testningen beskrives: Behavior Observation Inventory. Udviklingen af Bayley - III Motor Scale er foregået i 6 faser: 1. Konceptuel udviklingsfase: Revidering af mål og forskningsmæssige spørgsmål. 2. Pilotfase: Pilot studie på 353 børn med henblik på at undersøge de reviderede mål og spørgsmål

4 3. National try-out fase: Afprøvning på normale børn i hele USA af, hvad man har fundet i pilotstudiet. 4. Mini pilotstudie: Lille studie på 20 børn med formålet at afprøve de nye items. 5. Standardiseringsfasen: Den egentlige standardisering på 1700 normale børn. 6. Kvalitetssikringsprocedurer. 3. Standardisering Bayley-III Motor Scales er standardiseret på 1700 normale børn i USA i alderen fra 1 mdr mdr., der blev opdelt i 17 aldersgrupper med 100 børn i hver gruppe. Ved standardiseringsproceduren (s. 93) er der taget højde for en ligelig fordeling i forhold til barnets alder og køn, forældrenes uddannelse, race/ etnicitet og geografisk region. Desuden skal barnet være født "typisk normalt" = uden problemer og mellem uge (1). Der er ingen dansk standardisering af Bayley-III Motor Scales, og der er heller ingen dansk eller skandinavisk standardisering på de tidligere udgaver. I følge The Psycometrics Centre, Cambridge Assessment, UK, foregår der i øjeblikket en standardisering af hele testen i England (4). 4. Diagnosespecifikt eller generelt måleredskab Bayley-III Motor Scales er et normrelateret måleredskab, som er udviklet med henblik på at identificere en forsinket eller afvigende motorisk udvikling hos småbørn (1). Testen kan ikke diagnosticere et fysisk handicap. Den kan heller ikke belyse årsagen til en manglende specifik motorisk færdighed. Bayley-III Motor Scales kan således fortælle, at et barns motoriske udvikling er forsinket i forhold til jævnaldrende børns, og om det er mest på det grovmotoriske eller finmotoriske område, men ikke hvorfor. Bayley-III Motor Scale kan ikke bruges til at vurdere intelligens eller forudsige akademiske færdigheder. Hvis man ønsker viden på disse områder, henvises til hele den psykologiske test, Bayley Scales of Infant and Toddlers Development-III. 5. Formål I manualen påpeges, at de to primære formål med Bayley-III Motor Scales er:

5 1. At identificere småbørn med forsinket udvikling af det motoriske funktionsniveau. 2. At få information med henblik på planlægning af intervention (1). Formålet med at teste småbørn er at diskriminere de børn, som har behov for en indsats fra dem, som ikke har. Ved tidlig identificering kan en intervention sættes ind på det rigtige tidspunkt. "Developmental delay" kan defineres således: 1. Et barn har en forsinket udvikling på 25 % i forhold til børn i samme aldersgruppe. Eksempel: Et barn på 16 måneder testes til at være 12 måneder. 2. Et barns score har en afvigelse på 1½ SD på flere områder eller 2 SD på ét område (1). I klinisk praksis anvendes Bayley-III Motor Scale til: 1. at screene et barn med en forsinket eller afvigende motorisk udvikling 2. at give en kvantitativ status af et barn med et let motorisk problem 3. at følge et barns motorisk udvikling over tid. Det påpeges, at et Bayley score ikke må stå alene som en vurdering af et barn, men skal være et led af et samlet resultat af en kvalitativ undersøgelse + lægelige oplysninger (1). 6. Målgruppe Målgruppen for Bayley-III Motor Scales er småbørn mellem 1-42 måneder, som er i risiko for en forsinket motorisk udvikling, eller som har en mindre motorisk handicap. Bayley-III Motor Scales er ikke velegnet til børn med et svært fysisk handicap eller til børn, som er stærkt syns- eller hørehandicappede. 7 ICF I forhold til ICF måler items i begge deltest både på kropsniveau og aktivitetsniveau 8. Beskrivelse af testen Begge deltest måler: kvalitet af bevægelse sensorisk integration. perceptuel og motorisk integration.

6 basale milepæle af greb og lokomotion (1). Opbygning: Den normale motorisk udvikling forløber ikke nødvendigvis på samme måde hos alle børn (1-3). Der kan være stor variation i, hvornår og hvordan børn opnår motoriske færdigheder og milepæle. Udviklingen foregår med en vis kontinuitet, men det er ikke ualmindeligt, at et barn springer nogle stadier over eller udfører aktiviteter på egen måde. Bayley-III Motor Scale er konstrueret, så den tager højde for denne individuelle udvikling. Rækkefølgen af items er bygget op efter sværhedsgrad. Der er i alt 72 grovmotoriske items og 66 finmotoriske items. Da items strækker sig fra motoriske funktioner svarende til 1 måned og op til 42 måneder, starter man ikke ved item 1 hver gang et barn testes. Der er lavet beregninger over, hvilket item skal være "start point" svarende til de forskellige alderstrin. (s.100). Er barnet født for tidligt = uge 36 eller før, korrigeres alderen. Der korrigeres, indtil barnet er 24 måneder kronologisk alder. Et "start point" er beregnet således, at mindst 95 % af jævnaldrende børn vil kunne klare kriteriet om at kunne score det pågældende item og de to efterfølgende items (1). Hvis barnet scorer de tre første items fra "start point", fortsætter man med at teste de følgende items. Man fortsætter med at teste items, indtil barnet ikke kan score fem items i træk. Dette kaldes "discontinue rule". Denne regel er udregnet efter, at sandsynligheden for at barnet scorer et af de derpå følgende items er = eller < 5 % (1 s5, 100). Hvis barnet ikke kan score de tre første items fra det aldersbestemte "start point", går man et "start point" tilbage (1). Scoring: (s.123) Hvis barnet opfylder kriteriet for et item, får barnet et score på 1. Hvis barnet ikke opfylder kriteriet, får barnet et score på Raw score er summen af alle score på 1 fra "start point" og frem + alle foregående items. Et raw score for finmotorik og et raw score grovmotorik omregnes ved hjælp af en tabel til et scaled score 2. Scaled score er et normativt score, som sammenligner barnet præstation med jævnaldrenes på et givet tidspunkt. (s.126). Dette score strækker sig fra 1-19 med et gennemsnit (mean) på 10 og en standarddeviation (SD) = 3. Et scaled score under 1½ SD (dvs. 5 og ned) regnes for en forsinket

7 præstation. Scaled score for finmotorik og grovmotorik lægges sammen. Udfra dette sammenlagte scaled score aflæser man i en tabel barnets composite score, konfidensinterval og percentil. 3. Composite score kaldes barnets Motor Composite, mean = 100 og 1 SD = 15. Det svarer til et PDI (Psychomotor Development Index) i BSID - II. Fra dette score bestemmes konfidensintervallet ved 90% eller 95%. 4. Percentil. Barnets percentil er udregnet sammenlagt for de to deltest, ikke for fin- eller grovmotorik separat. 5. Growth score kan udregnes fra raw score. Growth score er ikke normativt og bruges kun ved gentagne testninger af samme barn. Det giver mulighed for at følge barnets egen udvikling over tid uden sammenligning med andres udvikling (s.126). 6. Developmental age equivalents er en tabel, hvor raw score kan fortælle om barnets udviklingsalder. Der henstilles til i manualen at bruge denne fortolkning med stor omtanke (s 125), fordi tallet er beregnet ud fra en gennemsnitspræstation. Hvis barnets Scaled Score eller Composite Score ligger under 1½ standarddeviation, bør man overveje et behandlingstilbud. Dvs. når et Scaled Score i en deltest er 5 eller derunder, og når Composite Score ligger i grænseområdet eller derunder. Tabel 1: Kvalitativ beskrivelse af Composite score Klassifikationer: Meget højt Højt Over gennemsnit Gennemsnit Under gennemsnit Composite score: 130 eller mere Grænseområde Ekstremt lavt 69 eller under 9. Oversættelse Der findes ingen dansk oversættelse af Bayley-III Motor Scales. De to foregående udgaver foreligger heller ikke på dansk. 10. Hvor kan måleredskabet bruges Testningen bør foregå i et roligt lokale uden forstyrrelser. Der kræves et bord til de finmotoriske opgaver og en trappe på 3 trin med standardiserede mål. Det øvrige testmateriale er transportabelt.

8 11 Tidsforbrug Testning sammen med barnet tager fra 15 minutter for de yngste børn til minutter for de lidt ældre. Man bør påregne lidt tid til at forberede sig, inden man møder barnet, og til at finde de relevante materialer frem. Scoring og fortolkning tager ca.10 minutter. 12. Manual Manualen til Bayley-III Motor Scales beskriver detaljeret, hvordan testen skal administreres og scores. Udførelsen af hvert enkelt item er standardiseret med hensyn til udgangsstilling, materialer, præsentation af opgaven, verbal instruktion til barnet, antal forsøg og hvis påkrævet: tid. Endeligt er kriterierne for scoringen 1 og 0 klart beskrevet. Manualen indeholder alle de fornødne tabeller for de forskellige scoringsmuligheder. Der er et udførligt kapitel om udviklingen af testen i forbindelse med revideringen, forskningen bag dette, standardiseringsprocessen, evidens for reliabilitet og validitet, over normmaterialet og et mindre materiale af børn med forskellige motoriske problemer/ diagnoser. Der henvises til Bayley-III Technical Manual for en mere detaljeret information. Man kan købe en video og DVD, som giver hjælp til vurdering i forbindelse med scoring. Desuden findes et softwareprogram i Windows til praktisk scoring i stedet for scoreark. 13. Udstyr/ testredskaber Bayley-III Motor Scales Kit indeholder alle standardiserede materialer, bortset fra trappen. Der er angivet mål på, hvor høje og brede trinnene skal være. 14. Anskaffelse/ Udgifter Bayley-III Motor Scales kan købes på eller gennem Dansk psykologisk Selskab eller Universitetsbogladen Pris for Bayley-III Motor Scales Kit, som indeholder: Manual for Bayley-III Motor Scale, en taske med alle standardiserede testmaterialer, 25 Record Forms = scoreark = US $ 295 (juli 2007). 15. Krav til uddannelse/oplæring Bayley-III Motor Scales kan benyttes af fysioterapeuter, ergoterapeuter eller andre professionelle, som arbejder med småbørn og har erfaring med testning.

9 Der er ingen specielle uddannelseskrav, men ved køb af testen kan man blive bedt om at udfylde en formular om, hvilken baggrund man har for at kunne anvende testen. Der findes oplæring i USA i hele testen. 16. Reliabilitet Bayley-III Motor Scales er testet for reliabilitet på forskellig måde: 1. Internal Consistency er belyst på den normative gruppe og på 668 børn i grupper med specielle diagnoser. Internal Consistency viser at være god både for den normative gruppe og den specielle gruppe. Internal Consistency er størst, når den måles ud fra det sammensatte score = Motor Composite. Dette er fordi, der indgår et bredere udsnit af færdigheder end ved de enkelte deltest (1 s.103) 2. Test - retest: (s 105) Stabiliteten af scores over tid er målt i et separat studie med 197 børn fra standardiseringsgruppen, trukket ud af 4 aldersgrupper: 2-4 mdr mdr mdr mdr. Intervallet mellem test og retest var 2-15 dage med en mean på 6 dage. Første test Anden test Finmotorik 9,8 10,4 Grovmotorik 9,8 10,3 Motor Composite 98,9 102,4 Data viser en øgning på 3,5 point i Motor Composite. Denne forskel kan skyldes dels modning hos barnet og i en vis grad effekt af læring (s 107). 3. Intertester reliabilitet er belyst og fundet høj (s 107). 17. Validitet Ligesom de tidligere udgaver er Bayley-III Motor Scales testet for Content validity: (s.108) og Construct validity (s.108, 119 næstsidste kapitel) Der er beskrevet, at der er fundet både content validity og construct validity, men ikke hvorledes dette er undersøgt. Concurrent validity: (s.111)

10 Man har sammenlignet Bayley-III Motor Scales med konkurrerende motoriske test, dels den anden udgave af Bayley = BSID-II Motor Scale og dels Peabody Developmental Motor Scale-2 = PDMS Korrelation mellem Bayley-III Motor Scale Motor Composite og BSID-II Motor Scale Psychomotor Development Index (PDI) (1, s.111) 102 børn mellem 1 til 42 mdr. indgik i undersøgelsen. Testinterval: 1-27 dage, mean = 6 dage Resultat: Motor composite: Mean = 103,2 PDI: Mean = 94,8 r = 0,60 Motor Composite i Bayley - III er således omkring 8 point højere end PDI i BSID - II Dette kan skyldes de ændrede items med forbedrede scoringsmuligheder, som tillader barnet mere variation i udførelsen af items (s.111). 2. Korrelation mellem Bayley-III Motor Scale Motor Composite og PDMS-2 Total Motor Quotient 81 børn mellem 2 til 42 mdr. indgik i undersøgelsen (s.111). Testinterval: 0-28 dage, mean = 5 dage Resultat: Motor composite: Mean = 104,3 Total Motor Quotient: Mean = 101,2 r = 0,55 Korrelation mellem Fine Motor subtest og Fine Motor Quotient r. = 0,59 Korrelation mellem Gross Motor subtest og Gross Motor Quotient r. = 0,57 Validitetsstudier Der er lavet validitetsstudier på børn fra specielle diagnosegrupper. Som kontrolgruppe er der trukket matchende børn ud fra standardiseringen. Formålet med disse studier er at få et validt estimat af udviklingen hos disse børn. Mean: Motor Composite Specielle grupper Mean: Motor Composite Kontrolgruppen Down Syndrom 62,3 102,3 Cerebral Parese 64,3 103,0

11 Risiko for forsinket udvikling 87,2 98,7 Asfyksi 89,6 10,3 Føtal alkohol syndrom 92,6 98,4 Børn født for tidligt 96,2 100,7 18. Konklusion Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III er tredie udgave af en psykologisk test til småbørn 1 42 måneder, som udkom i foråret Bayley-III Motor Scale er en selvstændig del af testen. Denne beskrivelse bygger udelukkende på oplysninger fra manualen til Bayley-III Motor Scale, da der endnu mangler publicerede studier om testen. Bayley-III Motor Scale er et validt og reliabelt måleredskab til at evaluere både grov- og finmotorik hos børn mellem 1-42 mdr. Bayley - III, Motor Scale kan anvendes til at identificere børn med forsinket motorik. Den kan dokumentere et motorisk udviklingsforløb hos børn i højrisiko for en motorisk fejludvikling eller hos børn med diagnoser, som kun indebærer lette motoriske vanskeligheder. Bayley - III, Motor Scale er ikke velegnet til børn med moderate til svære motoriske problemer. Hvis barnets Scaled Score ligger under 1½ standarddeviation, bør man overveje er behandlingstilbud. Studier viser, at Bayley-III Motor Scales er lige så troværdig til måling af børns motorik på forskellige alderstrin, som til børn med specifike kliniske diagnoser. Motor Composite er lavere i alle diagnosegrupperne i forhold til de normative børn. I et studie, hvor score fra BSID-II Motor Scale og Bayley-III Motor Scales sammenlignes, påvises, at børn scorer lidt højere på Bayley - III end på BSID-II. Man kan derfor ikke overføre score eller sammenligne score fra BSID-II Motor Scale til Bayley-III Motor Scale ved forskellige testninger. 19. Litteratursøgning Ved litteratursøgning findes endnu ingen publicerede artikler med Bayley-III Motor Scale eller Bayley Scales of Infant Development-III.. Der er søgt på MedLine, Cinahl, PEDro og Embase med søgeordene: Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III, Bayley Scales of Infant and Toddler Development-III Motor Scale, Bayley-III Motor Scale. 0 hits.

12 21. Litteraturliste 1. 1 Bayley N: Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third edition, Motor Scale. PsychCorp., Harcourt Assessment, Inc Bayley N: Bayley Scales of Infant Development, Second edition. The Psychological Corporation Peabody Developmental Motor Scales, Examiner s Manual, second edition. Austin, Texas: PRO-ED, Inc;

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen)

Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Danske fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling (MPU-testen) Vurdering af Motorisk-Perceptuel Udvikling hos børn 0-7 år Vurderet af Vibeke Grandt Fysioterapeut,

Læs mere

DANSK MANUAL. 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd. Vejledning til administration og scoring

DANSK MANUAL. 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd. Vejledning til administration og scoring DANSK MANUAL 5-15 (FTF) Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd Vejledning til administration og scoring Marit Korkman Bjørn Kadesjö Anegen Trillingsgaard Katarina Mickelsson Lars-Olof

Læs mere

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene.

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene. side 18 fysioterapeuten nr. 06 / april 2011 børn ResumÉ På Bellahøj Idrætsskole er der de seneste to skoleår lavet motorisk screening af alle børn i børnehaveklassen ved skolestart. Børnenes forældre og

Læs mere

Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og den Sansemotoriske Undersøgelse

Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og den Sansemotoriske Undersøgelse PRIS2006 VINDER AF DE STUDERENDES Lav samstemmende validitet mellem Movement ABC og den Sansemotoriske Undersøgelse Tabita Maria Christensen, B.Pt., Kompetencecenteret i Fuglebjerg kommune, konsulent i

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb?

Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Motor Assessment Scale at the acute stage of stroke? Qualitative research on physiotherapists about assessment and accreditation Motor Assessment Scale i det akutte apopleksiforløb? Kvalitative interviews

Læs mere

Screening for Psykosocial Udvikling og Funktion

Screening for Psykosocial Udvikling og Funktion Screening for Psykosocial Udvikling og Funktion Indledende validering af screening for Psykosocial Udvikling og Funktion (PUF), september 2010 Udarbejdet af Videnskabelig assistent, sundhedsplejerske MPH

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning af Camilla Brørup Dyssegaard Michael Søgaard Larsen Bente Maribo Hald Dansk Clearinghouse

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt

Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt 1/12 Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt af læge Bo Mølholm Hansen Følgende beskrivelse er baseret på resultater fra et dansk landsdækkende studie af børn født i 1994-95 med

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Rapport om udvikling og afprøvning af ipad- appen Læserejsen til understøttelse af begynderlæseundervisningen i 0. klasse

Rapport om udvikling og afprøvning af ipad- appen Læserejsen til understøttelse af begynderlæseundervisningen i 0. klasse Rapport om udvikling og afprøvning af ipad- appen Læserejsen til understøttelse af begynderlæseundervisningen i 0. klasse Mads Poulsen, cand. mag. og ph.d. Stine Torup Jensen, cand. mag., Institut for

Læs mere

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker med autisme Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.:

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Indholdsfortegnelse Forskningskortlægning / 1 1 Overordnet introduktion / 3 1.1 Baggrund / 3 1.2 Konceptet

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS

EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS EKSEKUTIVE FUNKTIONER HOS SMÅBØRN I DEN FYSIOTERAPEUTISKE PRAKSIS Af: Studienummer: dip11245 Professionshøjskolen UCC Afdeling for udvikling, forskning og efter- og videreuddannelse Fleksibel diplomuddannelse

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere