Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE"

Transkript

1 ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud.

2 Indholdsfortegnelse Revisorkandidat - Cand.merc.aud... 3 Adgang... 3 Studiets opbygning og indhold... 3 Uddannelsens opbygning... 5 Studieformen... 5 Eksamen og evaluering... 5 Beskæftigelse... 6 Yderligere information... 8 REDAKTION: Studieleder Lars Bo Langstad Informationsmedarbejder Grethe Fallesen samt Helle Thomsen Den Centrale Studievejledning, december OPLAG: eksemplarer. LAYOUT & TRYK: Kommunik A/S Arden Bogtrykkeri A/S 2

3 Revisorkandidat - Cand.merc.aud. Revisorkandidatuddannelsen er en overbygningsuddannelse, der kvalificerer til at udøve revision af private og offentlige virksomheder og institutioner. Uddannelsen omfatter den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor. En revisorkandidateksamen er en forudsætning for at opnå statsautorisation som revisor. Uddannelsen kan endvidere anvendes til at blive ansat direkte i private erhvervsvirksomheder samt i en række forskellige stillinger inden for det offentlige. Adgang For at blive optaget på revisorkandidatuddannelsen kræves en bestået HA-eksamen (inkl. de forskellige specialiseringslinier) eller en cand.oecon.-uddannelse. Endvidere har HD-dimittender med eksamen i regnskabsvæsen eller finansiering og kreditvæsen adgang. Disse HD-dimittender skal yderligere bestå to supplerende prøver inden for udvalgte emner i erhvervsøkonomi. Prøverne skal være bestået inden indstilling til eksamen i uddannelsens valgfag. Prøverne aflægges typisk i løbet af det første studieår. Der har endnu ikke været adgangsbegrænsning til studiet. Studiets opbygning og indhold Studiet er netop blevet moderniseret, så det er muligt at følge individuelle interesser gennem kombinationen af valgfag, ligesom der tidsmæssigt er mulighed for at kombinere studiet med et udlandsophold. Uddannelsens kerneområder er: Revision, erhvervsret, regnskabsvæsen og skatteret. I revision undervises der ca. 130 timer fordelt på 1 1 /2 semester. Faget har til formål at give de studerende en viden om god tidssvarende revisionsskik, herunder de principper og metoder, der anvendes i revisionsprocessen, samt de retsregler, der regulerer udførelsen af revision. I erhvervsret undervises der ca. 85 timer fordelt over 1 semester. Fagområdet omfatter navnlig retskilderne (dvs. de kilder, man bruger for at finde frem til gældende ret), selskabsret (aktieselskabs-, anpartsselskabs- og fondslovgivningen m.v.), finansieringsret (dvs. reglerne om panteret, kaution, etc.) og insolvensret (konkursloven m.v.). Ud over de fire hovedelementer, fagområdet består af, forudsættes det også i forbindelse med eksamen - at de studerende behersker den almindelige erhvervsret, ligesom almindelige erhvervsretlige emner og problemer vil blive inddraget i undervisningen. I regnskabsvæsen undervises der ca. 100 timer fordelt over 1 1 /2 semester. Det er fagets formål at give de studerende en viden om både internt og eksternt regnskabsvæsen. Undervisningen er delt med ca. 50 timer i internt regnskabsvæsen og ca. 50 timer i eksternt regnskabsvæsen. Eksternt regnskabsvæsen tager udgangspunkt i Årsregnskabsloven. Internt regnskabsvæsen er centreret omkring virksomhedens interne økonomiske styring, herunder styringsredskaber som budgetter og edb. I skatteret er der afsat ca. 120 timer fordelt over 2 semestre. Faget har til formål at give de studerende en viden om de forskellige former for direkte og indirekte skatter, der til enhver 3

4 tid er gældende i dansk skatteret, og de forskellige betingelser, der skal være opfyldt, for at de direkte og indirekte skatter kan pålægges og opkræves. Ud over de nævnte kerneområder skal den studerende følge valgfag, hvor der typisk skal tages 2 eller 3 fag. Tidsmæssigt fylder fagene 1 /2 semester, men undervisningen vil kunne ligge henover hele 3 semestre. Udover at kunne vælge de fag, som revisorkandidatstudiet selv udbyder, vil den studerende også kunne tage fag ved andre uddannelser på Aalborg Universitet og ved andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet. Valgfagene vil ofte være tværfaglige, fx som en kombination af skat og regnskab eller af erhvervsret og revision. Som afslutning på studiet skal den studerende udarbejde en større skriftlig afhandling specialet (hovedopgaven). Emnet for specialet vælges af den studerende og skal være godkendt af en lærer, som studienævnet har udpeget. Specialet kan udarbejdes individuelt eller af flere studerende. Specialet er for en fuldtidsstuderende normeret til 1 /2 år. Eksempler på specialetitler: Aktieaflønning Due Diligence Internationale regnskabsstandarder Retssikkerhed i skattesystemet Revisors uafhængighed Et eventuelt udlandsophold, der kan afløse valgfagene, kan fx ligge i 4. semester, hvor den studerende samtidig færdiggør sit speciale. I sådanne tilfælde kan arbejdet med fordel påbegyndes allerede fra midten af 3. semester, d.v.s. at den normalt mest vejledningskrævende del af specialet ligger på et tidspunkt, hvor den studerende typisk (endnu) befinder sig her i landet. Kasper Elkjær Nielsen Cand.merc.aud.-studerende Jeg har valgt at læse cand.merc.aud., fordi det er en bred og anvendelsesorienteret uddannelse. Jeg vil gerne være statsautoriseret revisor og blandt andet arbejde med rådgivning, der er en meget stor del af en moderne revisors arbejde. Mange af studiets undervisere er revisorer og advokater fra det private erhvervsliv. For mig er det en garanti for, at det, man lærer på skolebænken, også kan bruges til noget i praksis, og det er med til at motivere mig, når arbejdsbyrden en gang imellem er ved at blive for stor. Jeg er specielt interesseret i faget erhvervsret, som giver et godt fundament for at løse mange af de problemstillinger, som en virksomhed kan blive udsat for. Når jeg kan se, at undervisningen kan bruges på dagsaktuelle emner, føler jeg mig ajour med udviklingen inden for faget. Jeg ser det som noget positivt, at et halvt semester af studiet består af valgfag, for det betyder, at man får mulighed for at gå mere i dybden med nogle af de emner, som man interesserer sig særligt for. 4

5 Uddannelsens opbygning: 4. semester SPECIALE: 2. år Cand.merc.aud. (evt. valgfag) 3. semester FAGOMRÅDER: Revision og valgfag 2. semester FAGOMRÅDER: 1. år Regnskab, Skatteret og Revision (evt. valgfag) 1. semester FAGOMRÅDER: Erhvervsret, Regnskab og Skatteret Studieformen Undervisningen i de fire kernefagområder foregå i reglen i form af forelæsninger. Det forholdsvis beskedne timetal betyder, at undervisningen er ganske koncentreret, ligesom betydelige dele af stoffet må tilegnes ved selvstudier - individuelt eller gruppevis. I undervisningen vil der af og til være afsat tid til opgavegennemgang. Der bliver ikke fra uddannelsens side arrangeret studierejser. De studerende tager selv initiativ til sådanne rejser, og foreløbig har København, London og New York været deres mål. Uddannelsen er normeret til 2 studenterårsværk (4 semestre). Personer med fuldtidsjob ved siden af studiet (typisk HDdimittender) kan dog også følge den. Det vil oftest medføre en fordobling af studietiden fra 2 til 4 år (8 semestre). Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter, at den studerende har påbegyndt uddannelsen. 5

6 Eksamen og evaluering De supplerende prøver for HD-dimittender bedømmes bestået/ikke bestået. I hvert af de fire fagområder - revision, erhvervsret, regnskabsvæsen og skatteret - skal den studerende bestå en skriftlig eller en mundtlig prøve med karakter efter 13-skalaen. Hver prøve skal bestås med mindst karakteren 6,0. Der afholdes eksaminer henover året, typisk i januar, marts, juni og oktober. Specialet bedømmes i tilknytning til en mundtlig eksamination af afhandlingen. Specialet skal ligeledes bestås med mindst karakteren 6,0. Den, der har bestået ovenstående eksaminer, har ret til at betegne sig cand.merc.aud. Beskæftigelse Revisorkandidatstudiet rummer en fagkombination, der er målrettet mod at opfylde de faglige krav i forbindelse med opnåelse af statsautorisationen. For at opnå autorisation kræves yderligere 3 års praktisk uddannelse hos en statsautoriseret revisor, hvoraf 2 år skal ligge efter afsluttet revisorkandidateksamen. Herefter kan man indstille sig til eksamen for statsautoriserede revisorer arrangeret af Revisorkommissionen. Den praktiske uddannelse er lønnet, og man deltager i de almindeligt forekommende revisionsopgaver hos en statsautoriseret revisor. I denne periode afholdes der juniorkurser, temakurser, videregående kurser, sommerkurser og eksamenskurser. Den afsluttende eksamen for statsautoriserede revisorer omfatter en sammenhængende skriftlig opgave eller tre skriftlige opgaver, der besvares i løbet af tre på hinanden følgende eksamensdage. Eksamen omfatter endvidere en mundtlig prøve. Når man har bestået eksamen hos Revisorkommissionen, indstiller denne til Erhvervsog Selskabsstyrelsen, at man kan blive beskikket som statsautoriseret revisor. Overordnet er en revisors opgave at undersøge, om en virksomheds regnskaber er i overensstemmelse med lovgivningen og virksomhedens vedtægter, og om de er udarbejdet og opstillet, så de giver et retvisende billede af økonomien. Herefter giver revisorerne deres vurdering i en offentlig påtegning. Er et selskab over en vis størrelse, skal revisionen foretages af en statsautoriseret revisor. En statsautoriseret revisor skal kunne rådgive virksomheder på alle områder, der har økonomisk konsekvens for en virksomhed, og skal være i stand til at vurdere en virksomheds økonomiske situation. Den økonomiske rådgivning kan fx være i forbindelse med køb og salg af virksomheder, skatteforhold, valg af virksomhedsform, interne forretningsgange, budgetter, forhandlinger med offentlige myndigheder og banker m.v. Også på andre områder kan en revisor give bistand fx i forbindelse med dødsboer, likvidation og konkurs. Hvis man ikke ønsker at uddanne sig til statsautoriseret revisor, er revisorkandidatuddannelsen kompetencegivende til stillinger inden for økonomi-, regnskabs- og interne revisionsafdelinger i både private og offentlige virksomheder, fx banker, forsikringsselskaber, konsulentvirksomheder, kreditforeninger og skatteforvaltninger m.v. Der findes næsten ingen arbejdsløshed for revisorkandidater, og i de kommende år forventes der at blive mangel på revisorkandidater. 6

7 Yderligere information Peter Thor Kellmer, Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers Jeg blev revisor, fordi jeg finder det spændende at arbejde med tal og de komplekse problemstillinger, som revisorfaget byder. Jeg nyder at komme rundt til forskellige virksomheder og møde nye mennesker og bidrage til, at virksomhederne udvikler sig positivt. Personlighed og faglig kompetence er vigtige i revisorbranchen, hvor revisor skal være udadvendt i mødet med kunderne og samarbejdspartnere. Målet som statsautoriseret revisor driver værket igennem et længere karriereforløb afsluttende med en krævende eksamen. Det er en god fornemmelse. Personligt mener jeg, det er en fordel at arbejde i et stort revisionsfirma som PwC, fordi man der har et stort bagland af specialister og fagfolk, som man kan trække på til eksamen og i dagligdagen. I PwC arbejder jeg primært som generalist-revisor for en række virksomheder og erhvervsdrivende, hvor jeg i starten af karrieren arbejdede mest med store danske og internationale koncerner. Siden hen er opgaverne blevet mere blandede, hvor jeg f.eks. har arbejdet med omstruktureringer og værdibaserede regnskaber. Jeg har endvidere arbejdet i Grønland i en årrække - blot for at nævne en af de mange muligheder, som uddannelsen giver. Frist for ansøgning om optagelse: 1. juli. Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til: Studiekontoret eller Den centrale Studievejledning Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej Aalborg Øst Tlf Hverdage kl Internet: Nærmere oplysninger om uddannelsen kan fås ved henvendelse til: Den decentrale studievejleder for HA og cand.merc. Aalborg Universitet Fibigerstræde 4, rum Aalborg Øst Tlf Åbent mandage og onsdage kl Internet: eller Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Sekretær Malene Rytter Jørgensen Fibigerstræde 4, rum Aalborg Øst Tlf Internet: 7

8 8

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER

REGISTREREDE REVISORER BETÆNKNING OM REGISTREREDE REVISORER Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. oktober 1967 nedsatte revisorudvalg BETÆNKNING NR. 534 KØBENHAVN 1969 L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLD Indledende

Læs mere

Studieordning for MBA Master of Business Administration

Studieordning for MBA Master of Business Administration Studieordning for MBA Master of Business Administration August 2011 Studieordning for MBA 2011 2 Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA... 3 Generelt... 3 Uddannelsens

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker)

Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Uddannelsesbeskrivelse - Logistikøkonom - (Transportlogistiker) Logistikøkonom er en af de 13 korte videregående uddannelser, som er et resultat af en splinterny reform, som Undervisningsministeriet har

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2012 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavns Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere