Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern revision. - i danske pengeinstitutter. VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç"

Transkript

1 Intern revision - i danske pengeinstitutter VtÅ ÄÄt açüáàxw mxâà{xç 9 häät ^ÉÑÑ _tüáxç Aalborg Universitet

2 Intern revision i danske pengeinstitutter Kandidatafhandling Revisorkandidatuddannelsen (cand.merc.aud.) Udarbejdet af: Camilla Nyrsted Zeuthen & Ulla Kopp Larsen Under vejledning af: Lars Kiertzner Lektor, ph.d., statsautoriseret revisor, Aalborg Universitet Afleveret: Juni

3 1 Indledning Problemformulering Problemstilling: Afgrænsning Metodeafsnit Historisk tilbageblik Revision generelt Særlige vedr. pengeinstitutter Regulering Lovgrundlaget Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed Revisionsbekendtgørelsen Øvrig regulering IIA FSRs retningslinier for revisors etiske adfærd International Standards on Audition ISA RS Stillingtagen til intern revisions arbejde Etablering af intern revision Virksomhedens forhold Intern revisions organisering Intern revisions uafhængighed Udbyttet af en intern revision Intern revisions funktion og arbejdsopgaver: Finansiel revision Operationel revision Kompetence Intern revisions rapportering Uafhængighed Interne revisorers uafhængighed Revisionsbekendtgørelsen IIA

4 Direktiv Revisorloven FSRs retningslinier for revisors etiske adfærd Perspektivering til interviewene Intern revisions påtegning Den nye Revisionsbekendtgørelse Berettigelsen af intern revisions påtegning Ansvar ved erklæringsafgivelse Intern revisions berettigelse Krav om intern revision i større pengeinstitutter De rette kriterier Fremtidens interne revision Samspillet mellem intern revision og bestyrelsen Revisionskomiteer i pengeinstitutter Samspillet mellem intern revision og interessenterne Intern revisions fremtidige fokus Ny påtegning fra IIA Konklusion English summary Litteraturoversigt

5 1 Indledning De seneste års fokus på revisionsbranchen viser en helt klar udvikling i retningen af en mere og mere stringent regulering. Denne meget stramme regulering skal ses i lyset af den tidligere manglende tilstrækkelighed af den eksisterende regulering i forhold til såvel selskabsledelse, revision og regnskab. Stramninger er således ofte blevet begrundet med nødvendigheden af at øge kvaliteten af og kontrollen med de officielle regnskaber samt præcisere såvel ledelsesorganernes som revisors ansvar, rettigheder og pligter. I løbet af en ganske kort årrække er der således trådt et utal af revisionsstandarder i kraft og der kommer konstant nye og/eller regulerede standarder til, og de skrevne krav til den lovpligtige eksterne revisor bliver dermed kontinuerligt mere stringente. I Danmark viser den historiske udvikling indenfor intern revision, at denne i hovedtræk er forløbet parallelt med udviklingen indenfor den eksterne revision. På nuværende tidspunkt er der dog, med øje for den stramme regulering af ekstern revisors virke, risiko for, at de regler, der gælder for de interne revisorer, ikke matcher dem, der gælder for de eksterne revisorer. Pengeinstitutter betegnes som værende virksomheder, der har særlig samfundsmæssig betydning og der har derfor i gennem mange år været særlig fokus herpå også i henhold til revision, og der er således lovpligtige krav i relation til intern revision i pengeinstitutter over en vis størrelse. Forskellige tiltag tyder på, at ændringer er på vej. Intern revision i finansielle virksomheder har således netop været en genstand for debat, idet Finanstilsynet for nyligt nedsatte et udvalg til at se nærmere på den interne revision i den finansielle sektor. Formålet med nærværende kandidatafhandling er at sætte intern revision i danske pengeinstitutter under lup. Vi undersøger således, hvordan intern revision ser ud i dag og kommer med et bud på, i hvilken retning, interne revision bevæger sig i fremtidens Danmark. 5

6 2 Problemformulering Revision af pengeinstitutter er et område, der på sigt kan blive en større og større del af vores 1 arbejdsopgaver, som ansatte i et større dansk revisionsfirma. I forbindelse med den løbende revision i nærværende år (2006) har vi måtte konstatere, at et af vore pengeinstitutter nu har nået en størrelse, der kræver, at der etableres intern revision fra Det er dette faktum, der ligger til grund for den primære interesse for det valgte afhandlingsområde. I forbindelse med etableringen af en intern revisions afdeling er der mange problemstillinger, der kræves løst og mange spørgsmål, der kræves svaret. Desuden er det ikke usandsynligt, at pengeinstituttet støder på meningsforskelle i forhold til de krav, der bliver stillet fra lovgivers side og de krav de umiddelbart selv mener, det er relevant at efterleve. Vi finder det i den henseende interessant at efterprøve, hvorvidt de af lovgiver opstillede krav, herunder kriterierne for krav om intern revision, kan finde berettigelse. Hvorfor intern revision Indledningsvist finder vi det relevant, at undersøge, hvilken begrundelse der ligger bag kravet om, at der i større pengeinstitutter skal etableres intern revision. Et meget relevant spørgsmål herunder er, hvorvidt de nugældende kriterier 2 for, hvornår intern revision er påkrævet, er de mest hensigtsmæssige. Denne diskussion finder vi meget interessevækkende, da vi umiddelbart er tvivlende overfor, hvorvidt de nuværende kriterier er tidssvarende i forhold til brancheudviklingen. Vi vil derfor undersøge, hvorfor netop disse kriterier og de deraf afledte grænseværdier er blevet valgt og om brancheudviklingen kræver, at der findes alternative kriterier til bestemmelsen om hvorvidt et pengeinstitut skal have intern revision. Det kunne i den henseende endvidere være interessant at diskutere en eventuel dispensationsregel? Uafhængighed En af de allermest centrale forudsætninger for at revisor må revidere og erklære sig om en virksomheds forhold, er uafhængighed. Alle revisorer kender til uafhængighedsbegrebet i forhold til ekstern revisor. Vi sætter imidlertid spørgsmålstegn ved, hvorvidt det samme begreb gælder for de interne 1 Her henviser vi til os personligt, og ikke revisorer generelt. 2 Bekendtgørelse nr af 11/12/2006 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner, jf

7 revisorer, og vil i den forbindelse undersøge, hvorvidt der eksisterer en særskilt definition af begrebet uafhængighed for interne revisorer. Umiddelbart ser det for udefrakommende ud til, at risikoen for at intern revisor havner i en uafhængighedsproblematik er stor, da denne via sin tætte tilknytning til virksomheden måske ofte vil blive udsat for situationer, der kan kompromittere uafhængigheden. Det kunne derfor være interessant (efter definitionen af uafhængighedsbegrebet for interne revisorer) at forsøge at belyse, hvordan de interne revisorer bedst muligt sikrer deres uafhængighed på trods af den tætte tilknytning til virksomheden. Intern revisors påtegning Der gælder i Danmark en helt unik regel, der tillader den interne revisionschef at påtegne årsrapporten. Tidligere var det et direkte krav, hvorimod det i dag blot er en mulighed. Denne påtegningsmulighed adskiller dog de danske revisionschefers virke i forhold til deres kollegers i de øvrige europæiske lande. Vi vil i den forbindelse belyse, hvad der ligger til grund for ændringen fra pligt til mulighed og samtidig forsøge at anskueliggøre, i hvilken udstrækning den interne revisionschefs påtegning reelt set tilfører værdi for regnskabslæser i forhold til en alenestående påtegning fra ekstern revision. Intern revision i fremtiden Afslutningsvist ønsker vi at belyse hvordan de interne revisionsafdelinger bør se ud i fremtiden, herunder hvilke udfordringer de danske pengeinstitutters interne revisionsafdelinger står overfor, hvilke kompetencekrav, der deraf følgende stilles til de interne revisionsmedarbejdere samt hvordan sammenspillet mellem bestyrelse og intern revision fremover skal foregå. Ovennævnte kan opsummeres i nedenstående problemstilling 2.1 Problemstilling: Hvordan statueres det, i relation til udviklingen indenfor pengeinstitutter, på mest hensigtsmæssige vis, at der er behov for en intern revisionsafdeling og hvilke krav og udfordringer stilles de interne revisionsafdelinger overfor i fremtidens samfund? 7

8 2.2 Afgrænsning Vi har, som det fremgår af specialets titel Intern revision i danske pengeinstitutter valgt at afgrænse specialets indhold såvel geografisk som funktionsmæssigt. Den geografiske afgrænsning er sat i relation til såvel pengeinstitutterne som disses interne revisioner og vi har således valgt at beskæftige os alene med danske pengeinstitutter, der også har deres interne revision placeret på dansk grund. I relation til specialets grundtanke har vi valgt at afgrænse os til at give et overordnet indblik i den verden, pengeinstitutterne er en del af og vi vil derfor afholde os fra at gennemgå konkrete revisionshandlinger. Denne vinkel er valgt ud fra et hensyn til, at formålet med specialet netop er at skabe debat omkring interne revisioners udviklingspotentiale. 8

9 3 Metodeafsnit Struktur og metodevalg Specialets metodevalg er en kombination af en teoretisk analyse af lovgrundlaget for intern revisions virke samt anvendelse af synspunkter fra interviewede revisionschefer. Specialet er opbygget efter følgende struktur: Indledning Problemformulering Metodevalg Historik Nugældende lovgivning Intern revision - generelt og specifikt Intern revision - i fremtiden Behandling er bl.a. baseret på interviews Konklusion Figur 1 egen tilvirkning Specialet er således opbygget på en sådan måde, at den teoretiske gennemgang af lovgivning, retningslinier mv. hovedsageligt er placeret indledningsvis, således, at læser har et indblik i, hvilken 9

10 verden, man befinder sig i, når der tales om en intern revision i et dansk pengeinstitut. Herefter følger en gennemgang af de specifikke aspekter vedrørende interne revisioner - såsom krævet uafhængighed samt påtegning af årsrapporten med inddragelse af interviewresultaterne. Afslutningsvis vil vi give et bud på, hvorledes en intern revision kan se ud i fremtiden, hvilket ligeledes vil ske bl.a. ved inddragelse af interviewresultaterne. I processen omkring udarbejdelsen af nærværende speciale, har en rapport 3 omhandlende interne revisioner i den finansielle sektor - udarbejdet på foranledning af Finanstilsynet - været til stor inspiration. Rapporten er fra juni 2006 og er senere blevet offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside. Den er anvendt som gængs kildemateriale og som underbygning i flere sammenhænge. Udvalget, som var nedsat med repræsentanter fra FSR, IIA, Finansrådet, Forsikring og Pension, Realkreditrådet, Dansk Aktionærforening og Finanstilsynet, havde det formål at sammenligne den danske model for interne revisioner med en række udvalgte europæiske landes modeller for samme. Selvom rapporten således ikke udelukkende omhandler pengeinstitutter, mener vi dog alligevel, at vi kan anvende synspunkter fra rapporten, idet det er angivet, når der er uoverensstemmelser mellem udvalgets medlemmers synspunkter. Vores antagelse viste sig under interviewene at holde stik, idet rapporten blev nævnt flere gange under interviewene. De interviewede revisionschefer har således også fundet rapporten relevant og interessant. Specialet er delvist baseret på konkrete teoretiske hypoteser, som vi efterfølgende forsøger enten at verificere eller falsificere ved hjælp af empiri bl.a. ved hjælp af interviewresultaterne. Dvs. vi søger at belyse et antal postulater, som er fremført i problemformuleringen. I specialet anvendes flere gange citater fra diverse litterære kilder. Vi har ved denne anvendelse anlagt en kritisk holdning til selve citatet, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at vi har undersøgt forfatternes belæg for deres holdninger nærmere. De anvendte citater er medtaget på originalsproget for at bevare autenciteten. Det er vanskeligt at oversætte sådanne citater uden at risikere meningsforstyrrende fejl eller fordrejninger af den oprindeligt tiltænkte mening. 3 Finanstilsynets rapport Den interne revision i den finansielle sektor Den danske model i et europæisk perspektiv, juni

11 Litteraturindsamling er foretaget indtil d. 1. april 2007 og materiale udgivet efter denne dato er ikke medtaget i den skriftlige behandling af emnet. Interviewene Under skriveprocessen følte vi, at der manglede en måde, hvorpå vi kunne få belyst problemstillingerne fra forskellige synsvinkler. Vi besluttede derfor at udforme nogle relevante spørgsmål, som vi herefter ville stille til de interne revisionschefer for de 10 største danske pengeinstitutter. Vi valgte at kontakte de interne revisionschefer, idet vi mente, at disse, om nogen, måtte vide, hvad der rører sig på området for interne revisioner. Vi var interesseret i at få indblik i tanker og synspunkter både for at få inspiration i den skrivende proces, men ligeledes for at få en opdateret empiri til brug for verifikation eller falsifikation af vores hypoteser i problemformuleringen. Vi måtte herefter vurdere, hvordan kriteriet størrelse på pengeinstitutter skulle findes. På Finansrådets hjemmeside fandt vi frem til den måleenhed, vi, på daværende tidspunkt, fandt bedst. De ti største pengeinstitutter er derfor målt ud fra arbejdende kapital, som er defineret som summen af indlån, egenkapital, udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud. Regnskabstallene er baseret på det enkelte pengeinstituts rene pengeinstitutvirksomhed og ikke dets samlede koncernvirksomhed. 4 Efter vi havde fundet frem til de 10 største pengeinstitutter, valgte vi at frasortere Nordea, da dette pengeinstitut er meget anderledes organiseret i forhold til de øvrige danske pengeinstitutter. Vi talte med Ane Marie Christensen, som er revisionschef i Nordea, hvilket bekræftede vores antagelse omkring forskellighederne. Nordeas interne revision er fordelt på flere nordiske lande og vi mener derfor ikke, at dette pengeinstitut kan indgå i vores gruppe af danske pengeinstitutter, som det er pointeret i problemformuleringen. I stedet valgte vi det 11. største pengeinstitut i Danmark Fionia Bank. Ud af de 10 pengeinstitutter vendte 2 pengeinstitutter tilbage med afvisning af anmodningen, mens 8 vendte tilbage med et positivt svar. De 7 af interviewene er udført inden aflevering af specialet, mens det sidste interview ikke kan foretages inden skriveprocessen er afsluttet grundet arbejdspres i 4 11

12 det pågældende pengeinstitut. De foretagede interviews tog alt mellem 10 og 30 minutter og størstedelen af revisionscheferne deltog med stor entusiasme. Svarprocenten ligger på 70 % i nærværende speciale og med det efterfølgende interview, ender vi på 80 %, hvilket vi anser for yderst tilfredsstillende. Spørgsmålene er forsøgt udarbejdet klare og kortfattede og vi angav en interviewvarighed af ca. 15 min. for at få så høj en svarprocent som muligt. 5 De udførte interviews var alene strukturerede med hensyn til de stillede spørgsmål, idet vi mente, dette gav den største chance for at få de interviewedes nye synspunkter og holdninger, frem for, at vi lagde ord i munden på vedkommende. Det er således tilstræbt at udføre interviewene uden ledende spørgsmål. Denne anvendelse resulterer i nogle tilfælde i, at vi ikke var opmærksomme på potentielle underpunkter til spørgsmålene, hvorfor vi ikke anvender svarene statistisk, men udelukkende som kommentarer og holdningsudtryk. Ved en sådan anvendelse mener vi, at det er forsvarligt at anvende interviewsvarene. Ligeledes gør vi meget ud af at fremsætte modsatrettede svar, således at læsere af nærværende speciale får et indblik i holdningsforskelle blandt de interne revisionschefer. 5 Se bilag 1 for gengivelse af de udsendte spørgsmål. 12

13 4 Historisk tilbageblik 4.1 Revision generelt Revisionshvervet har blot eksisteret i ca. 100 år og er således en profession af relativ nyere dato. I slutningen af 1800-tallet blev både behovet og interessen imidlertid vagt og de spæde frø til nutidens revisionshverv blev sået. En af de bærende årsager til den dengang stigende interesse for revision var, at der blev større afstand mellem dem, der investerede og dem, der i den daglige drift forvaltede investeringerne. Afstanden medførte et øget behov for pålidelig information fra forvalterne (ledelsen) til investorerne (ejerne) hvilket dannede grundlaget for den reviderede årsrapport en rapport om virksomhedens drift og status, påtegnet af virksomhedens revisor som grundlag for pålideligheden. Påtegningen fandt sin begrundelse i, at en virksomheds ureviderede informationer dengang (som i dag) blev betragtet med en vis grad af tillid/mistillid alt afhængigt af brugerens relation til virksomheden. Revisoren fik dermed en meget magtfuld position idet denne via sin påtegning kunne give de økonomiske informationer en værditilvækst. Det er derfor heller ikke overraskende, at dette hverv gennem tiden skulle vise sig at kræve stærkere og stærkere lovregulering, for at sikre offentlighedens tillid til revisorens pålidelighed. Allerede i den første egentlige lovregulering i 1909 var kravene om uafhængighed 6 og faglighed således fremherskende 7. Gennem 1920 erne blev det dog tydeligt, at der var behov for yderligere regulering af revisorernes arbejde, således der blev skabt mere betryggende rammer for interessenternes beslutningsgrundlag. Udfaldet blev i første omgang Revisorloven af 1930 og efterfølgende Næringsloven af I 1933 blev detaljerne om de statsautoriserede revisorers virksomhed, pligter og ansvar fastlagt i en revisionsbekendtgørelse. Denne bekendtgørelse omfattede udøvelsen af virksomhed, habilitet, underskrift, udførelsen af revisionsarbejdet og om benyttelsen af medarbejdere. I denne bekendtgørel- 6 Begrebet uafhængighed behandles dybdegående i kapitel 7. 7 Det fremgår af forarbejderne til loven (dog her det oprindelige private forslag), at Dygtighed er ikke nok; yderligere bør en kritisk Revisor være uafhængig og nyde Anseelse; begge disse Krav forudsætter, at han betales for sine Tjenester i Lighed med velbetalt Sagførere, og at han f.eks. i Forholdet overfor Direktionen i de Selskaber, der indkalder hans Tjeneste, staar med noget af en Embedesmands Magt og ikke som en af Direktionen afhængig Person B.3837 f. 13

14 se blev det tillige fastlagt, hvilke garantier revisors underskrift kunne medføre Underskrift på et Regnskab omfatter Rigtigheden af Regnskabet, medmindre der er taget Forbehold i selve Paategningen eller henvist til en særlig Beretning jf. 8 og Statsautoriserede Revisorer maa ikke afgive Erklæring eller Attest i Regnskabsforholdet, uden at de har undersøgt den paagældende Sag paa en saadan overbevisende Maade, at de herigennem har erhvervet sig en begrundet Overbevisning om Erklæringens eller Attestens Rigtighed jf. 11. Senere fik såvel de statsautoriserede som de registrerede revisorer deres egne love som gennem tiden er blevet reguleret i takt med samfundsudviklingen. 4.2 Særlige vedr. pengeinstitutter For pengeinstitutter er ønsket om offentligt indseende særdeles markant, da sådanne virksomheder ofte spiller en vigtig samfundsmæssig rolle. Afsnittet inddeles indledningsvis i sparekasser og banker, da disse tidligere var anset og reguleret som værende to vidt forskellige professioner. I slutningen af 1800-tallet blev behovet for bedre revision i datidens sparekasser mere og mere tydeligt. Ikke pga. konstaterede skandaler med misbrug af interessenternes tillid, men mere som en præventiv foranstaltning ved erkendelsen af den store risiko herfor. Staten skulle således tilvejebringe et bedre Grundlag for saavel det Offentliges som Publikums Kontrol Det fremgår af forarbejderne til Lov nr. 64 af 28. maj 1880 om spare- og lånekasser at man ikke alene ønskede tal-revisorer, men revisorer som skulle kunne foretage en virkelig kritisk Revision og Vurdering af Kassens Virksomhed og Status 8 Da loven omsider blev vedtaget, var den dog mere præget af kassernes frie selvstyre end oprindeligt foreslået. Loven blev i 1937 erstattet af Lov om sparekasser, hvori der var flere regler for revision, bl.a. at den ene af revisorerne skulle være statsautoriseret. Der var på denne tid en markant forskel på sparekasser og banker. Hvor sparekasserne var til for den lille mand, var bankerne til for forretningsfolkene. Der fandtes fra lovgivers side ikke det samme behov for at beskytte forretningsfolk, hvorfor banklovgivningen var markant mindre gennemgribende end sparekasselovgivningen. Den første egentlige lovregulering for bankerne så derfor først dagens lys i Det syntes dog som om, at denne lovs springende punkt var koncentreret om revisors tavshedspligt. Lovgiver måtte dog snart sande, at den revisionsmæssige regulering af 8 Ministerialtidende for 1878 B s. 577 ff. 14

15 bankerne havde været alt for vag, hvilket gav sig til udtryk i mellemkrigsårene, hvor over 13 procent af de danske banker måtte træde i likvidation, knap 4 procent blev overtaget af andre banker pga. for store tab og over 7 procent måtte rekonstrueres. Den mest kendte af datidens bankkrak var Landmandsbankens sammenbrud. 9 Allerede i 1923 blev der fremsat forslag om en ny banklov. En sådan blev dog først en realitet i 1930 efter fremsættelsen af adskillige forslag. Det fremgik af den nye lov 10 at bankens regnskab skulle revideres af mindst to regnskabskyndige revisorer, hvoraf den ene skulle være statsautoriseret, der var afsnit om revisors habilitet og endelig gav loven en hjemmel til den ansvarshavende minister til at udfærdige nærmere forskrifter. I medfør af loven blev der således udstedt bekendtgørelse nr. 71 af 28. februar 1949 om bankrevisors virksomhed 11. Efter flere selvstændigt løbende reguleringer blev de to ovennævnte love i 1974 sammenskrevet til Lov om banker og sparekasser 12. I medfør heraf blev Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i banker og sparekasser 13 ligeledes udstedt. Siden 1974 har der været talrige ændringer og reguleringer af loven og dennes bekendtgørelser, hvoraf seneste skud på stammen er Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed 14. Desuden findes reglerne for revisionens gennemførelse nu i senere omtalte Revisionsbekendtgørelse fra I 1922 måtte Landmandsbanken - Nordens største bank - rekonstrueres med hjælp fra Nationalbanken og staten. Landmandsbankens sammenbrud var tiårets største, men langtfra det eneste. Årsagerne til bankernes sammenbrud var økonomisk lavkonjunktur og en uforholdsmæssig stor finansiering af enkeltkunder i forening med spekulation og belåning af børspapirer. Foruden Landmandsbanken måtte landets 4. største bank - Københavns Diskonto- og Revisionsbank - rekonstrueres i med hjælp fra Nationalbanken og de tre Hovedbanker. Over en fjerdedel af samtlige danske banker kunne ikke afvikle 1920 ernes tab uden indgreb i aktiekapitalen. Ved udgangen af 1930 var 31 af de 208 banker, der eksisterede ved udgangen af 1920, trådt i likvidation med tab, der for 14 bankers vedkommende ikke blot ramte aktionærer, men også indskydere. 10 Lov nr. 122 af 15. april 1930 om banker 11 Bekendtgørelse nr. 466 af 04/12/1950 om sparekasserevisorers virksomhed 12 Lov nr. 199 af 2. april 1974 om banker og sparekasser 13 Lovbekendtgørelse nr. 585 af 29/11/1974 om revisionens gennemførelse i banker og sparekasser 14 Lovbekendtgørelse nr. 286 af 04/04/ Bekendtgørelse nr af 11/12/2006 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner. 15

16 5 Regulering Da vi er af den opfattelse, at det er afgørende for udbyttet af nærværende speciale, at læser har et kendskab til den mest basale regulering af interne revisorers virkefelt, vil vi i dette kapitel foretage en teoretisk gennemgang af lovgivning samt retningslinier mv. 5.1 Lovgrundlaget For at give læser et indblik i det forum, som interne revisorer bevæger sig inden for, har vi valgt at gennemgå den mest centrale lovgivning på området. Der er på ingen måde tale om en udtømmende oplistning af lovgrundlaget, men alene en gennemgang af den lovgivning, vi finder mest relevant i relation til nærværende speciale Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed Generelt omkring FiL FiL er en fælleslov for alle finansielle virksomheder 16 og derfor er loven, efter den generelle lovgivning, inddelt i afsnit, som gælder specifikt for fx pengeinstitutter, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter. FiL er således helt central i reguleringen af pengeinstitutters virke. 17 Loven indeholder regler om bl.a. tilladelse til overhovedet at drive et pengeinstitut, området for virksomhedens drift, god skik, ledelses og ejerforhold, kapitalforhold, koncernregler og regler for aflæggelse af årsrapporten og revisionen heraf. Herudover er reguleringen af Finanstilsynets virke også indeholdt i Lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet fører tilsyn med pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder i Danmark. 18 Finanstilsynet sikrer således, at pengeinstitutter overholder reglerne i FiL og den øvrige lovgivning, men tilsynet har ligeledes som opgave at holde et vågent øje med pengeinstitutternes ledelse og organisation. Det skal fx sikres, at pengeinstitutterne har skriftlige og forsvarlige forretningsgange og interne kontroller. Det må i den forbindelse også være en del af Finanstilsynets opgave at kon- 16 Finansielle virksomheder defineres i loven som pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber og forsikringsselskaber. 17 I den efterfølgende tekst er det underforstået, at loven omhandler alle finansielle virksomheder og ikke kun de nævnte pengeinstitutter

17 trollere hvorvidt de pengeinstitutter, der overstiger grænserne specificeret i Revisionsbekendtgørelsen 23, herefter har oprettet en intern revision og om den konkrete interne revision overholder de krav, der stilles af lovgiver. Finanstilsynet tager ud til de enkelte pengeinstitutter og undersøger om forholdene er, som de bør være. Desuden får Finanstilsynet en del løbende indberetninger fra pengeinstitutterne - herunder skal pengeinstitutterne bl.a. indberette de 10 største bevilligede engagementer, indberette omkring likviditetsberedskabet 19 og lave almindelige regnskabsindberetninger. Afsnit III i FiL omhandler god skik m.v. og det fastslås i 43, at pengeinstitutter skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis indenfor virksomhedsområdet. De nærmere regler omkring disse begreber fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren. Der kunne skrives et helt speciale kun omhandlende god skik m.v. men vi har dog valgt kun at berøre emnet sporadisk. FiL kapitel 8 ledelse og indretning af virksomheden I flere efterfølgende kapitler i nærværende speciale vil forhold omkring bestyrelsen og dennes relation til intern revision blive behandlet og vi har derfor valgt at bringe de vigtigste bestemmelser fra FiL på området. Ethvert medlem af bestyrelsen og direktionen skal have en tilstrækkelig erfaring til at besidde stillingen jf. FiL 64. Tidligere var praksis, at bestyrelserne i Danmark til dels var bemandet af medarbejdere, som ikke havde dybdegående forstand på regnskaber og virksomhedsdrift. 20 Bestyrelsesmedlemmer blev sjældent pålagt ansvar, hvis vedkommende var rimelig aktiv og havde en almindelig forretningsmæssig indsigt. 21 Den nuværende praksis er noget anderledes. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke længere undslippe ansvar bare ved at være aktive i deres rolle. Et medlem af bestyrelsen (eller direktionen) må ikke være pålagt strafansvar for overtrædelse af Straffeloven eller den finansielle lovgivning, hvis dette medfører risiko for, at bestyrelsesmedlemmet ikke varetager sin stilling på betryggende vis. 22 Bestyrelsesmedlemmet kan ikke bestride sin 19 FiL 124, stk. 1 basiskapitalen i pengeinstitutter skal mindst udgøre 8 pct. af de risikovægtede poster og 5 mio. euro. 20 Revisionskomiteer, Frank Thinggaard, s Revisionskomiteer, Frank Thinggaard, s FiL 64, stk. 2, pkt

18 stilling, hvis denne har anmeldt betalingsstandsning, er under konkurs eller lignende. I det hele taget vil det ikke være muligt at sidde som bestyrelsesmedlem, hvis dennes økonomiske situation er uholdbar. 23 Medlemmer af bestyrelsen har pligt til selv at give Finanstilsynet oplysningerne omkring ovenstående forhold. 24 En sådan selvangivelsespligt kan virke noget formålsløs, men denne bliver dog formålstjenstlig, når alt kommer til alt, idet angivelsespligten også gælder, hvis de øvrige bestyrelsesmedlemmer får kendskab til et andet medlems overtrædelse af ovennævnte bestemmelser. 65 i FiL foreskriver, at bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, hvori de nærmere bestemmelser for udførelsen af bestyrelsens hverv fremgår. Ligeledes skal der udfærdiges skriftlige retningslinier for fastlæggelsen af arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion. 25 I FiL 71 gøres det klart, at en finansiel virksomhed skal have en god administrativ og regnskabsmæssig praksis. Der skal foreligge skriftlige forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder, der skal være udarbejdet fyldestgørende interne kontrolprocedurer også på it-området og sidst, men ikke mindst, skal der forefindes de nødvendige ressourcer for drift af den finansielle virksomhed ligesom disse ressourcer skal anvendes hensigtsmæssigt. Der er således meget en bestyrelse skal tage stilling til og der er derfor, af Finanstilsynet, udarbejdet en vejledning om alle de nævnte områder. 26 Vejledningen er Finanstilsynets fortolkning af bl.a. 71, stk. 1, nr Basel Komiteens principper Core Principles for Effective Banking Supervision er brugt som benchmark og i tilfælde, hvor Finanstilsynet, ved nærmere undersøgelse, ikke finder, at et pengeinstitut lever op til disse anvisninger, kan det resultere i en påtale eller politianmeldelse i grove tilfælde. Et bestyrelsesmedlem kan ikke bestride stillingen som direktør i samme virksomhed. På samme måde kan den interne revisionschef heller ikke forene sin stilling med en plads i bestyrelsen. 27 I sådanne tilfælde ville uafhængigheden åbenlyst være fraværende. Bestyrelsen kan heller ikke tillade, at revisionschefen udfører revisionsopgaver udenfor virksomheden, med mindre dette tillades af Finanstilsynet. Ligeledes skal bestyrelsen sikre sig, at revisionschefen ikke påtager sig hverv, som 23 FiL 64, stk. 2, pkt. 2, 3 og FiL 64, stk FiL Vejledning nr af 22/12/2006: Vejledning for pengeinstitutter i henhold til 71, stk. 1, nr. 1-8, i lov om finansiel virksomhed, Finanstilsynet. 27 FiL 73, stk

19 bevirker, at denne bliver inhabil. I denne henseende skal inhabil fortolkes på samme måde som for de eksterne revisorer i henhold til lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. 28 Der skal holdes møde i bestyrelsen, når det anses for nødvendigt. Bestyrelsesformanden skal sørge for indkaldelsen samt, at alle medlemmer indkaldes. Det skal pointeres, at det ikke kun er bestyrelsesformanden, der kan beslutte, at tiden er inde til et møde; det er ligeledes alle andre medlemmer af bestyrelsen, direktøren, den eksterne revisor, den interne revisionschef og endelig den ansvarshavende aktuar i virksomheden. Vigtigst er det dog, at både den interne og den eksterne revisor har ret til at deltage i og anmode om/forlange bestyrelsesmøder, når der sker behandling af sager med betydning for revisionen eller for selve aflæggelsen af årsrapporten. Det kan endda kræves, at den interne og den eksterne revisor deltager i et sådan møde, hvis blot ét medlem af bestyrelsen ønsker det. 29 Der skal altid føres protokol over forhandlingerne i bestyrelsen og denne skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Hvis fx den eksterne eller den interne revisor ikke er enige i bestyrelsens beslutning, har denne ret til at få sit synspunkt indført i protokollen. 30 I tilfælde, hvor den interne revisionschef ikke har deltaget i bestyrelsesmøder, har denne stadig en mulighed for at få indsigt i indholdet af disse. Revisionsbekendtgørelsen 12 kræver netop, at revisionschefen skal have adgang til alle nødvendige oplysninger for revisionens gennemførelse, herunder bestyrelsesprotokollen. Denne protokol kan således være et vigtigt informationsled for revisors vedkommende, idet alle relevante forhandlinger fremgår (eller bør fremgå) heraf. På denne måde får den interne revisor et dybere og mere opdateret indblik i, hvad der rører på sig i pengeinstituttet. Der må ikke, uden bestyrelsens samtykke, bevilges engagement til eller modtages sikkerhedsstillelse fra særligt bestyrelsesmedlemmer og direktører men heller ikke fra virksomheder, hvori førnævnte ligeledes er direktør eller bestyrelsesmedlem. 31 I tilfælde med tilladelse til sådanne engagementer, skal disse bevilges i overensstemmelse med virksomhedens sædvanlige forretningsbestemmelser og på markedsvilkår FiL 199, stk FiL 74, stk FiL 74, stk FiL 78, stk. 1, pkt. 1 og FiL 78, stk

20 Direktørfruer (underforstået også herrer) gennem mindst 2 år, slægtninge til direktøren i ret op- eller nedstigende linie, søskende og virksomheder, hvori de nævnte personer er direktører, må ligeledes ikke bevilges engagement uden bestyrelsens vidende. 33 Det kan synes noget besynderligt, at der kun er skrevet knyttet til direktører i 78, stk. 4 idet risikoen for besvigelser, alt andet lige, også må være til stede, når der er tale om bestyrelsens nærmeste familie og lignende. Det er ikke tilladt at have engagementer med pengeinstituttet, for hverken den interne revisionschef eller den eksterne revisor sidstnævnte dog uanset om denne er elev, ledende medarbejder eller partner på sagen. 34 Der er således kun specifikke regler omkring den interne revisionschefs engagementer med pengeinstituttet de øvrige ansatte i den interne revision er ikke omfattet af forbuddet. Dette kan bestyrelsen og revisionschefen i stedet tage højde for i funktionsbeskrivelsen for intern revision. FiL kapitel 13 Årsrapport, revision og anvendelse af årets overskud Nedenstående afsnit skal give læser et indblik i FiLs bestemmelser omkring selve udarbejdelsen af årsrapporten og revisionen af denne. Af kapitel 13 fremgår det, at årsrapporten som et minimum skal bestå af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, anvendt regnskabspraksis, bevægelser i egenkapitalen, en ledelsesberetning og efter endt revision en revisionspåtegning. 35 IFRS-forordningen om internationale regnskabsstandarder foreskriver, at alle børsnoterede europæiske koncerner, fra 2005 skal anvende de internationale regnskabsstandarder, når de udarbejder koncernregnskab. Dette tager FiL højde for, idet 183 fortsætter med at fastslå, at reglerne i kapitel 13 eller regler udstedt på baggrund af kapitel 13 ikke er gyldige, hvis Rådets forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder regulerer området. Dette er netop tilfældet med børsnoterede koncerner, og disse skal herefter aflægge koncernregnskab efter IFRS og ikke FiL. 183, stk. 4 giver pengeinstitutter, uanset disse ikke er børsnoterede, mulighed for at anvende IFRS- 33 FiL 78, stk FiL 78, stk FiL 183, stk

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere