Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg."

Transkript

1 Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund er den tilsluttet Danmarks Idræts Forbund. Foreningen er ligeledes tilsluttet DGI. 2. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens værneting. 3. Foreningens formål er at udbrede og fremme interessen for idræt, dog først og fremmest volleyball. 4. I klubbens spilledragt skal farven rød indgå som grundfarve i enten bukser eller i trøje. 1

2 Medlemmernes og disses forhold til foreningen: 5. Foreningen er åben over for enhver, der er amatør i henhold til Danmarks Idrætsforbunds love og regler, og som ikke er i en kontingentrestance i en anden klub. Medlemmer under 15 år kan kun indmeldes ved forældre eller ved værge. Alle indmeldelser og udmeldelser er skriftlige. Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Bestyrelsen kan med generalforsamlingens samtykke ved særlige situationer udnævne et medlem som æresmedlem. Ved enhver indmeldelse i klubben skal bestyrelsen træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende opfylder ovennævnte bestemmelser. 6. Medlemmerne i foreningen er pligtige til at underkaste sig foreningens vedtægter og alle i henhold hertil trufne bestemmelser. Ligeledes er medlemmerne forpligtet til at yde bidrag til varetagelse af foreningens opgaver såvel ved betaling af kontingent, som ved deltagelse i foreningens aktiviteter. 7. Medlemmerne betaler kontingent til foreningen. Størrelsen af kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Et medlem kan eksluderes af foreningen, hvis medlemmet er i restance med betalingen af kontingent. Bestyrelsen drager omsorg for ekskluderingen. Bestyrelsen kan dog grundet særlige forhold fritage et medlem for kontingent. 2

3 Hæftelse: 8. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, ligesom ingen medlemmer i foreningen og dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtelser. 9. Bestyrelsen kan endvidere ekskludere et medlem, når medlemmet måtte have gjort sig skyldig i groft brud på foreningens vedtægter eller hvad der efter almindelig opfattelse regnes for hæderlig eller sømmelig optræden. Det ekskluderede medlem har dog ret til at få forelagt eksklusionen for en generalforsamling, til hvilken generalforsamling det pågældende medlem skal have adgang og taletid. Det ekskluderede medlem har dog ikke stemmeret. Et ekskluderede medlem kan kun indmeldes i klubben igen med accept fra generalforsamlingen. Generalforsamlingen: 10. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april/maj måned i Aalborg og indkaldes senest 4 uger før gennem Aalborg HIK Volleyballs klubblad eller ved særskilt meddelelse til det enkelte medlem pr. brev eller pr eller andet elektronisk kommunikationsmiddel samt ved annoncering på klubbens hjemmeside. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen. 3

4 Dagsordenen for generalforsamlingen skal anføres ved annoncering af generalforsamlingens afholdelse. Sager der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning. 3) Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor. 4) Fremlæggelse af budget. 5) Indkomne forslag. 6) Valg a) formand b) kasserer c) 4-6 bestyrelsesmedlemmer d) 2 suppleanter til bestyrelsen e) 1 revisor + 1 suppleant 7) Vedtagelse af målsætning for Aalborg HIK Volleyball. 8) Eventuelt. Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. 12 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes på samme måde som under 11 og med mindst 2 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt eller efter at mindst 25 medlemmer af foreningen der ikke er i restance til foreningen til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsordenen for denne. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 4 uger efter begæringens fremsendelse. 4

5 Hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer, der ønsker den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet. 13. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Hvert medlem, der er fyldt 15 år og som ikke er i kontingentrestance, har 1 stemme. Hvert medlem under 15 år og som ikke er i kontingentrestance har 1 stemme, som kun kan udøves ved en forælder eller en værge. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig. Stemmeafgivning kan ikke ske i henhold til en fuldmagt. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet dog med undtagelse af det i de kommende 14 og 21 nævnte bestemmelser. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. 14. Til vedtagelse på generalforsamlingen af beslutninger, der går ud på forandringer af foreningens vedtægter, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Bestemmelse om at medlemmerne forpligtes økonomisk yderligere overfor tredjemand end hvad er anført i 8, kan kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer. 5

6 Bestyrelsen: Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer. 15. Et bestyrelsesmedlem er valgt for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig forfald udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, betragtes som udtrådt af bestyrelsen og suppleanten indkaldes. Suppleant til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen. 16. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser. Der afholdes bestyrelsesmøde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendig. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne giver møde. Bestyrelsens beslutning træffes med stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemmeudslagsgivende. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte fornødne udvalg. 17. Foreningen tegnes overfor tredjemand af enten den samlede bestyrelse, eller af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening eller af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved 6

7 oprettelse af lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog altid underskrift af den samlede bestyrelse. Revisor og regnskab: 18 Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan findes sted. Revisor gennemgår mindst en gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede, hvorefter revisor indgiver sine revisionsbemærkninger til bestyrelsen. 19. Foreningens regnskabsår er Regnskabet skal tilstilles revisor inden den 10. april og skal af denne være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan fremlægges i foreningens klubhus til gennemsyn for medlemmerne i forbindelse med afholdelsen af generalforsamlingen. 20. Medlemmernes indbetaling foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i en bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn. 21. Foreningens opløsning kan kun findes sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages på en hertil indkaldt generalforsamling, når der gives møde af halvdelen af medlemmerne og mindst 4/5 af de fremmødte stemmer for dette. Forslaget skal indeholde bestemmelse om anvendelse af foreningens formue. 7

8 Særlige bestemmelser: 22. Forekommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Klubbens vedtægter er ændret på generalforsamlingen afholdt den 23. april 2002 ( afsnit) Klubbens vedtægter er ændret på generalforsamlingen afholdt 6. maj 2003 ( 1, 4, 7 1. afsnit, 11 og 15) Klubbens vedtægter er ændret på generalforsamlingen afholdt d ( afsnit) Tiltrådt af bestyrelsen for Aalborg HIK Volleyball maj

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere