3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S"

Transkript

1 3-årig kontrakt om levering af halm til Sønderjysk Biogas I/S Mellem:. ; CVR-nr. ; [i det følgende kaldet leverandøren] og: Sønderjysk Biogas I/S. CVR-nr. ; [i det følgende kaldet SB I/S] 1: Parterne Leverandør: Firmanavn Fornavn Efternavn Adresse Postnr. By Mobiltelefon Bankkontonummer Køber: Sønderjysk Biogas I/S Adresse Såfremt et forhold ikke er reguleret af kontrakten, gælder købelovens almindelige regler.

2 2: Kvantum og halmtype Definition af acceptable halmtyper angivet i tilhørende kontrakt: Kornhalm Halm fra rug, hvede og triticale. Byg-og havrehalm Halm fra byg og havre. Frøgræs Halm fra frøgræs. Rapshalm Halm fra raps samt kornhalm. Hvedehalm Halm fra hvede. Generelle krav Halmen forudsættes fri for større fremmedlegemer og må ikke være tilsat ammoniak eller andre kemikalier. Halmen skal være fra seneste høstår og må ikke være eller have været angrebet af råd og svamp pga. risiko for toxindannelse. Hvor flere halmtyper kan leveres under samme kontrakt, accepteres kun hele vognlæs af de enkelte halmtyper. Kontrakten omfatter følgende mængder og priser: Halmtype Mængde (ton) pr. år Tilbudspris pr. ton Ab gård An anlæg Ab gård An anlæg Hvedehalm Kornhalm Rapshalm Frøgræshalm Byg- og havrehalm

3 3 Kontraktens varighed Denne kontrakt er gældende for en 3-årig periode, der påbegyndes den 1. august 2015 og forventes afsluttet den 1. august Herefter ophører kontrakten uden yderligere varsel. 4 Pris Den tilbudte pris er gældende pr. 1. august 2015 for halm med et fugtindhold på 14 % leveret indenfor den aftalte tid. 4.1 Prisregulering Basisprisen reguleres hvert halve år, første gang med virkning fra 1. februar 2016, og derefter hvert halve år pr. 1. august og pr. 1. februar. Denne regulerede pris udgør basisprisen for det kommende leveringshalvår. Basisprisen reguleres med følgende fordeling mellem ændringer af følgende 4 indeks fra Danmarks Statistik og med udgangspunkt i de pågældende indeks pr. foregående 1. april ved reguleringen i august eller pr. foregående 1. oktober ved reguleringen i februar: Indeks Nettoprisindekset; ændring april- oktober eller ændring oktober april Gødningsstoffer (LPRIS); ændring kvartal 1 - kvartal 3 eller ændring kvartal 3 - kvartal Diesel- og motorolie (PRIS7); ændring april - oktober eller ændring oktober - april Lønindeks for den private sektor (ILON2, Erhverv i alt, ikke sæsonkorrigeret), ændring kvartal 1 - kvartal 3 eller ændring kvartal 3 - kvartal 1 Fordeling 70 % 10 % 10 % 10 % Et beregningseksempel: Regulering 1. august - prisen reguleres på basis af de pågældende indeks opgjort pr. 1. okt. året før. Gl. Basispris = 450 kr./t. April Oktober Nettoprisindeks 130,3 130,7 Diesel- og motorolier 232,7 236,9

4 Gødningsstoffer K 1 171,7 K 3 182,7 Lønindeks K 1 122,9 K 3 123,2 Ny basispris= Gl. basispris x (ændring nettoprisindeks x 0,7 + ændring diesel- og motorolier x 0,1 + ændring gødningsstoffer x 0,1 + ændring lønindeks x 0,1) Ny basispris = 450 x (130,7/130,3 x 0, ,9/232,7 x 0, ,7/171,7 x 0, ,2/122,9 x 0,1) Basisprisen kan således både reguleres op og ned, og altså også under den oprindelige tilbudspris. 5 Fugt- og kvalitetsregulering 5.1 Fugtregulering Hvis det gennemsnitlige vandindhold for det enkelte læs er større end 14 %, reduceres læssets indvejede vægt med 2 % for hver hele procent, vandindholdet er større end 14 %. Hvis læssets vandindhold er større end 17 %, reduceres læssets indvejede vægt med 4 % for hver hele procent, vandindholdet er højere end 17 %. For leverancer an anlæg vil den transporterede halmmængde være lig den indvejede halmmængde, korrigeret som beskrevet ovenfor. 5.2 Fugtkontrol: Vandindholdet i et læs halm kontrolleres inden aflæsning på værket med indstik af fugtmålespyd på følgende måde: Der måles minimum 10 steder pr. vogntog. Forekommer der våde områder, kan kontrolmåling foretages i halmballer efter kontrollørens eget valg. Der måles ikke i de yderste 5 cm af halmballen. Såfremt fugtindholdet i 3 målinger med indbyrdes afstand på 30 cm overstiger 25 %, afvises halmballen. 2 målepunkter må ikke ligge på en lodret akse i forhold til hinanden. Afvisning kan ligeledes finde sted, hvis en visuel inspektion afslører sorte/mørke skygger på halmballen, og der ved indstik konstateres sammenbrændte områder. Halmen kan afvises, hvis der forekommer isdannelse i halmballerne og det på grund heraf ikke er muligt at udføre fugtmåling. Ved afvisning gøres chaufføren opmærksom på hvilke halmballer, der er årsag til afvisningen. Vandindholdet til afregning af et læs halm bestemmes som et gennemsnit af de gennemførte fugtmålinger.

5 Ved modtagelsen foretager SB I/S fugtmåling af alle leverancer, og SB I/S s måling anvendes som afregningsgrundlag, idet resultatet af målingerne indlæses i anlæggets registreringssystem og afregning sker på baggrund heraf. 5.3 Kvalitetskontrol Hver halmballe skal være sammenholdt med 6 snore, i modsat fald kan denne afvises Halmballer uden ydersnor afvises altid Sten eller andre fremmedlegemer må ikke forefindes i den leverede halm. Konstateres der forhold af denne art, bliver pågældende halm afvist Såfremt en halmballe afvises, kan et halmsæt (2 halmballer placeret over hinanden) afvises Ved læs på 20 halmballer kan hele læsset blive afvist, hvis mere end 2 halmballer afvises Ved læs på 24 halmballer kan hele læsset blive afvist, hvis mere end 3 halmballer afvises. Hvis en halmballe, et halmsæt, et lag eller læs halm afvises, som følge af de i til nævnte forhold, skal halmen omgående bortkøres. Omkostninger forbundet hermed er SB I/S uvedkommende. Ved leverancer ab gård vil halmen blive returneret til den adresse, hvor den er afhentet, hvilket, som udgangspunkt, vil ske af samme transportør, som har hentet halmen. Halmleverandøren vil blive fratrukket transportomkostningerne i afregningen for halm. Ved gentagne afvisninger kan leverandøren forlange en ekstra inspektion med SB I/S s personale af efterfølgende læs. Leverandøren har ret til at deltage ved inspektionen. Leverandøren er ansvarlig for halmens kvalitet og fugtighed og har pligt til at foretage kvalitetskontrol, inden den læsses. Herunder om nødvendigt ved fugtmåling og sortering af halmen at sikre sig, at fugtigheds- og øvrige kriterier for afvisning ikke overskrides. 6 Betalingsbetingelser Opgørelse over leverede halmmængder korrigeret for vandindhold foretages af SB I/S den sidste hverdag i måneden. Købesummen for halmleverancer forfalder til betaling med løbende måned + 15 dage. Hvis den 15. i måneden er en lørdag, søndag eller helligdag, betales der den følgende hverdag.

6 7 Leveringsplaner Leverandøren er hvert år pligtig til at levere den/de mængder af halm, som er fastsat i den kontrakt om levering af halm, som han har indgået med SB I/S. SB I/S udarbejder hvert år pr. 1. august en overordnet leveringsplan, der omtrentligt angiver, hvor meget halm og hvornår den enkelte leverandør forventes at skulle levere i det følgende leveringsår. SB I/S tilstræber, at leverancerne fordeles jævnt ud over alle leverandører, således at også lageromkostningerne tilstræbes jævnt fordelt. Leveringsplan laveres ugentlig af SB I/S For at opnå en rationel transport af halm afhenter SB I/S kun hele vognlæs, svarende til stk. Mål (H x b x l: ca. 1,3 x 1,2 x 2,4 (m)) Hver enkelt halmtransport vejes på biogasanlæggets brovægt, og der udskrives vejeseddel til leverandøren. SB I/S sørger for fugtmåling og vejning ved aflæsning samt fremsendelse eller udlevering af vejeseddel. 8 Åbningstid for levering af halm Biogasanlægget har følgende åbningstider: Mandag til fredag kl Der læsses ikke halm af mellem kl og Hvor der ikke er 5 hverdage i ugen, vil der efter aftale være ændrede åbningstider for halmlevering 9 Særligt for ab gård leverancer For de leverancer, hvor halmleverandøren ikke selv står for transporten af halm, vil SB I/S sørge for transporten. I disse tilfælde gælder desuden følgende 4 punkter: Halmen leveres læsset på lastvogn. Tilkørselsforholdene til afhentningsstedet skal være af en sådan beskaffenhed, at en lastvogn med anhænger ubesværet kan afhente halmen på fast, farbar vej.

7 Halmen afhentes som udgangspunkt på den afhentningsadresse, der er anført på leverandørens tilbudsskema. Såfremt halmen er placeret andre steder end på den angivne afhentningsadresse, og den gennemsnitlige transportomkostning på den kontraherede halmmængde dermed forøges, vil meromkostningen automatisk blive viderefaktureret til leverandøren. Der accepteres maksimum 20 minutters vente- og pålæsningstid til læsning af et vogntog bestående af forvogn og anhænger. Heri indgår ikke tid til fastgøring af halm, pålægning af net og andre funktioner, som chaufføren er ansvarlig for. Såfremt leverandøren flere gange overskrider vente- og pålæsningstiden, afregnes ventetiden med 500 kr. pr. time (august 2013). Prisen for ventetid korrigeres 1 gang årligt med nettoprisindekset. 10 Særligt for an anlæg leverancer: For de leverancer, hvor halmleverandøren selv står for transporten af halm til biogasanlægget, gælder desuden følgende 4 punkter: Aftalen om egentransport omfatter transport af halm presset i halmballer af den halmmængde, som leverandøren skal levere efter kontrakt om levering af halm indgået mellem parterne. I forbindelse med transporten SKAL halmballerne være overdækket med net, som når helt ned til vognens lad og med en maksimal maskestørrelse på 30 mm, så spild på gader og veje undgås. Leverandøren er forpligtet til at overholde miljøkrav i almindelighed under transport. Leverandøren er ansvarlig for, at de køretøjer, som anvendes til udførelse af transport af halm, er velholdte og egnede til udførsel af den pågældende halmkørsel samt opfylder lovgivningen i enhver henseende herunder også Arbejdstilsynets regler og påbud. Der påhviler leverandøren særligt ansvar for at udføre sikker transport og for at imødegå tab af halmballer under transporten fra leverandøren til anlægget. Alle køretøjer, som færdes i halmladen, skal være forsynet med gnistfang. Alle chauffører skal gøres bekendt med de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser for anlægget. Chaufføren skal rengøre lastvognstoget efter aflæsning inden udkørsel. Overtrædelse heraf betragtes som misligholdelse.

8 11 Reduktion af den aftalte mængde som følge af vejrlig Leverandøren kan med begrundelse i halmknaphed som følge af vejrlig få reduceret den mængde halm, som leverandøren er forpligtet til at levere i et leveringsår, idet der kan ske en reduktion ned til 80 % af den aftalte årlige mængde. SB I/S skal senest den 1. september modtage skriftlig meddelelse om den ønskede reduktion for det aktuelle leveringsår. Ønsket om reduktion skal godkendes skriftligt af SB I/S og er først gældende, når SB I/S har udarbejdet et tillæg herom til nærværende kontrakt. Overskrides denne tidsfrist, er leverandøren forpligtet til at levere i henhold til den indgåede kontrakt; det vil sige levering af den fulde kontraherede mængde i leveringsåret. SBIS forbeholder sig ret til, såfremt Leverandøren ikke kan opfylde sin leverandørforpligtelse, at indkøbe det manglende kvantum fra anden side. Eventuelle meromkostninger betales af Leverandøren. Leverandøren skal, senest 8 dage før erstatningskøb foretages, have meromkostningen oplyst således, at Leverandøren har mulighed for selv at foretage erstatningskøbet. I tilfælde af reduktion, fraskriver leverandøren sig samtidig muligheden for, inden for et høstår, at levere den mængde, som der er reduceret med til SB I/S. 12 Misligholdelse Såfremt leverandøren i gentagne tilfælde leverer halm, der af SB I/S kan afvises på grund af fugt, sten og andre fremmedlegemer, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af halmkontrakten. Som væsentlig misligholdelse betragtes også andre kritisable forhold af enten grovere eller gentagen karakter, som påvirker halmleverancen. Herunder såfremt leverandøren i en længere periode ikke opfylder sine leveringsbetingelser. Virkningen af væsentlig misligholdelse er, at SB I/S med omgående virkning kan ophæve halmkontrakten uden, at halmleverandøren dermed opnår ret til erstatning herfor. Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt, er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel samt gøre misligholdelsesbeføjelser gældende efter dansk rets almindelige regler herom.

9 13 Mediation Parterne er enige og bevidste om, at nærværende aftale ikke i alle detaljer regulerer parternes samarbejde. Der er derfor enighed om, at eventuelle tvister skal søges løst ved konstruktiv forhandling, hvorunder de overordnede intentioner, som er kommet til udtryk i nærværende aftale, skal være retningsgivende for løsningerne af sådanne tvister. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges løst ved mediation. Hvis ikke parterne inden 14 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne anmode Mediator-advokater c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, om at bringe en mediator i forslag. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende standardaftale for mediation fastsat af Mediatoradvokater, foreningens etiske regler og reglerne om god advokatskik. Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Dansk Voldgiftinstituts til enhver tid gældende regler. Vil en af parterne ikke acceptere mediation til løsning af konflikten, skal dette meddeles inden 14 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation. Parterne skal herefter søge konflikten afgjort endeligt og bindende ved voldgift i henhold til Dansk Voldgiftinstituts til enhver tid gældende regler. 14 Voldgift De dele af uenigheden, der ikke måtte være løst, indbringes for voldgift. Hver part kan indkalde voldgiftsretten. Indkaldelse til voldgift skal ske inden 90 kalenderdage fra udløbet af andet trin. Indkaldelse skal ske ved meddelelse til den anden part med kopi af samtlige dokumenter mv., som parten ønsker at bygge sin sag på. Voldgiftsretten afgør dele af uenigheden, der ikke måtte være løst, i overensstemmelse med dansk rets voldgiftsregler på det tidspunkt, hvor voldgift påbegyndes. Voldgiftsretten skal have sæde i København. Voldgiftens sprog skal være dansk, dog er parterne berettigede til at tale andre skandinaviske sprog og fremlægge dokumenter mv. på andre skandinaviske sprog uden, at der kan stilles krav om oversættelse til dansk. Dokumenter på engelsk kan ikke forlanges oversat.

10 Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere. Hver part udpeger 1 voldgiftsdommer. Hver part giver senest 30 kalenderdage efter anmodning om at udpege en dommer på skrift meddelelse om partens valg af voldgiftsdommer. De to voldgiftsdommere, der er udpeget af parterne, skal på deres første møde uden ugrundet ophold udpege en tredje voldgiftsdommer, der skal tjene som voldgiftsrettens formand. Såfremt der finder en voldgift sted, skal voldgiftens dokumenter og vidneudsagn samt voldgiftrettens afgørelse forblive fortrolig og må kun afsløres for tredjemand, hvis hver part giver tilladelse til det. Enhver beslutning og/eller afgørelse, der tages af voldgiftsretten (vedrørende substans og procedure etc.) er bindende og endelig for parterne og kan ikke ankes eller indbringes for andre. Parterne er enige om, at voldgiftsrettens beslutninger og afgørelse skal respekteres og føres ud i livet loyalt og så hurtigt som muligt. 15 Underskrifter Denne aftale er udarbejdet i 2 enslydende eksemplarer et til leverandøren og et til SB I/S..., d...., d... Leverandør. Sønderjysk Biogas I/S

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere