Nethandel få styr på moms og told

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nethandel få styr på moms og told"

Transkript

1 Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder.

2 Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder i hele verden. Når man starter en internetbutik, støder man ofte på udfordringer om markedsføring, oversættelse af den eksisterende hjemmeside, sikkerhed mv. Spørgsmål om moms, told og afgifter er måske ikke altid det første, man tænker på ved opstart af nethandel, men det er mindst lige så vigtigt for at opnå et setup, der både er økonomisk, praktisk og kundevenligt. I denne brochure får du et overblik over de vigtigste moms-, told- og afgiftsmæssige forhold, som en sælger skal være opmærksom på ved internetsalg til privatkunder i Danmark og udlandet. Generelt om salg til privatkunder i Danmark og udlandet Fakturakrav Sælgeren skal følge det lands momsregler, der gælder for salget. Hvis salget skal faktureres med dansk moms, er det derfor de danske fakturaregler, der gælder. Hvis sælgeren derimod er lokalt momsregistreret i købers land og fakturerer med lokal moms i dette land, skal sælgeren følge det pågældende lands fakturaregler. Ved nethandel bliver fakturaen typisk sendt elektronisk pr. mail. Til en elektronisk faktura gælder der principielt de samme basiskrav som til en fysisk faktura. Det vil sige, at fakturaen skal indeholde en række obligatoriske oplysninger om både sælger og køber; desuden udstedelsesdato, fortløbende nummer, varemængde og -type, faktura- og momsbeløb mv. I EU er fakturareglerne stort set harmoniserede. Hovedreglen i EU er, at sælger skal sikre de elektroniske fakturaers ægte oprindelse, rigtigheden af indholdet og læsbarheden. Det kan oftest gøres ved hjælp af nøjagtige regnskabsregistreringer og hermed et pålideligt revisionsspor mellem de modtagne ordrer, afsendte varer og faktureringer. Fakturakrav i ikke-eu-lande (herunder de tekniske krav til elektronisk fakturering) er derimod ikke harmoniserede og kan variere fra land til Det kan derfor være nødvendigt med en særskilt undersøgelse i hvert relevant Ingen moms på porto til Post Danmark Porto til Post Danmark er momsfrit. Ved at lade køber afholde portoomkostningen kan sælger behandle portoen som udlæg og dermed undgå at opkræve moms. Hvis sælger opkræver kunden et samlet forsendelsesgebyr, som dækker udgifter til sælgers egen administration og porto til Post Danmark, 2 Nethandel

3 bør sælger skille udgifterne ad i momsregnskabet, så der kun bliver opkrævet moms af den del, der svarer til sælgers interne administration. I praksis kan det medføre en betydelig besparelse for virksomheden (sammenlignet med hvis der var lagt moms på hele fakturabeløbet), idet det samlede fakturabeløb reduceres med momsen på forsendelsesomkostningen. Det er en betingelse, at forsendelsesgebyret vises særskilt på fakturaen uden angivelse af moms, og at portoudgifter under udlægsordningen føres på en samlet udlægskonto, som holdes uden for momsberegningen. Sælger behøver ikke at opgøre momsbeløbet særskilt for hver enkelt forsendelse. Hvis de samlede portoudgifter til Post Danmark bogføres på en samlet udlægskonto, kan man beregne momsbeløbet ud fra det samlede forsendelsesgebyr holdt op mod de samlede portoudgifter i en periode. Disse regler kan dog kun anvendes, hvis der faktisk sker en fakturering fra sælger til køber i forbindelse med transporten enten i form af et særskilt forsendelsesgebyr eller hvis transporten er inkluderet i varens pris. Når sælger tilbyder fri fragt, skal der opkræves moms af hele fakturabeløbet. I princippet kan disse regler også anvendes ved salg til kunder uden for Danmark. Hvis salget er pålagt moms i købers land (fx fordi sælger er blevet momsregistreret i et andet EU-land som følge af EU s fjernsalgsregler, jf. nedenfor), bør sælger dog sikre, at denne praksis ikke strider mod de lokale regler i dette Lager i en frizone eller toldoplag For sælgere, der køber varer fra leverandører uden for EU, kan der være mulighed for opti- Nethandel 3

4 mering af toldbetalingen ved brug af et toldoplag. Når ikke-eu-varer lægges på et toldoplag ved ankomst til EU, kan varerne fortoldes til fri omsætning eller genudføres til ikke-eu-lande i takt med, at de sælges videre. Det vil sige, at toldbetaling af varer, der sælges til kunder uden for EU, helt kan undgås. Afgifter I Danmark er der afgifter på en lang række forskellige varer. Afgiften skal betales, når varen importeres, produceres og/eller sælges i Danmark. Der er fx afgift på visse typer emballage, batterier, chokolade, nødder, kaffe og te. Afgiftsregler er ikke harmoniserede hverken i EU eller uden for EU. Det kan derfor være nødvendigt at undersøge i hvert relevant land, om de solgte varer er pålagt andre afgifter end moms og told. Godtgørelse af afgifter ved eksport Virksomheder, der sælger afgiftspligtige varer til kunder uden for Danmark, kan som udgangspunkt få godtgjort deres tidligere betalte afgifter. Returvarer Håndtering af returvarer kan fylde meget i nethandel, da køber ikke har set varen før købet. Sælger skal derfor tage stilling til, hvem der skal betale transportomkostningerne ved returnering, i hvilken stand varen og dens emballage kan/skal returneres i, og hvordan returneringsprocessen i praksis skal være. Ved returnering af varer kræves der som minimum en korrektion af sælgers salgsmoms. Hvis en lokal repræsentant i købers land samler returnerede varer og sender dem retur eller eventuelt sælger dem igen på det lokale marked, skal sælger også tage højde for den korrekte momsbehandling i købers land og eventuel fakturering mellem sælger og repræsentant. Der er mulighed for at undgå toldbehandling, når varen sendes retur fra et ikke-eu-land, hvis de formelle krav er opfyldt. Som udgangspunkt er det et krav, at sælger skal dokumentere, at der er tale om returvarer og ikke nyindførte varer. Outsourcing af den daglige administration De logistiske opgaver i forbindelse med internetbutikken kan outsources til en tredjemand, så hverken sælger eller køber selv skal tage stilling til de praktiske aspekter i forbindelse med transport, levering og evt. fortoldning af varer. Selv om den daglige administration er outsourcet til en tredjemand, vil selve salget både juridisk og økonomisk set ofte ske direkte fra sælger til køber. Det er derfor en god idé at have en klar aftale med administrator om, hvem der i praksis tager sig af indberetning og afregning af moms, told og evt. andre afgifter, og hvem der har ansvaret for en eventuel overtrædelse af fakturakrav, forkert afregnet moms og told, manglende mulighed for at få importmoms refunderet, manglende registreringer og importlicenser o.lign. Om salg til privatkunder i andre EU-lande EU-fjernsalgsregler Ved salg fra Danmark til en privatperson i et andet EU-land er salget sandsynligvis omfattet af fjernsalgsreglerne. Hvis fjernsalget til det andet EU-land overstiger EUR om året (EUR for Frankrig, Tyskland, Luxembourg og Holland, og GBP for UK), skal sælger momsregistreres i det pågældende EUland og fakturere kunderne med lokal moms. Hvis beløbsgrænserne ikke overskrides, skal der som udgangspunkt faktureres med 25 % dansk moms. I de fleste EU-lande kan man vælge at lade sig momsregistrere, selv om salget til kunder i det pågældende land er under den obligatoriske registreringsgrænse. Da Danmark har en af de højeste momssatser i EU, kan en lokal registrering give en økonomisk fordel. Dertil kommer, at mange lande anvender en lavere momssats for visse typer af varer (fx 0 % moms for børnetøj i UK). 4 Nethandel

5 Autoriseret agent Sælger Hvem kan toldangive? Køber Kurér/ speditør Lokalt postvæsen Om salg til privatkunder uden for EU Toldangivelse Ved salg af varer til lande uden for EU er der som udgangspunkt krav om en toldangivelse i købers Som udgangspunkt kan man selv aftale, om det er sælger eller køber, der skal stå for fortoldningen. Der kan dog være lokale krav om, at en autoriseret toldagent skal anvendes. Hvis varen sendes med den offentlige postoperatør (fx Post Danmark), vil postoperatøren typisk også stå for fortoldningen på vegne af køber. Det er derfor vigtigt, at postoperatøren har alle relevante og rigtige oplysninger om varen, såsom varens type, varekode og forsendelsens værdi. Det samme gælder, hvis en kurér eller speditør foretager fortoldningen. Postvirksomheden er dog oftest kun en formidler af angivelsen, så den person, på hvis vegne angivelsen indgives, vil stadigvæk selv have ansvaret over for myndighederne om merbetaling i tilfælde af forkert beregnet toldbeløb mv. Betaling af importmoms, told og andre afgifter Hvor meget moms, told og evt. andre afgifter, der skal betales ved import, varierer meget alt efter, hvilken vare der er tale om, og hvilket land varen sendes til. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at importafgifter ikke nødvendigvis kun skal betales af varens fakturaværdi, men muligvis også af transport og forsikringsomkostninger (CIF-prisen). De fleste lande har minimumsgrænser for, hvornår der skal betales importmoms og told. De små forsendelser med værdi under minimumsgrænserne er ikke underlagt toldprocedurer, så der er en toldangivelse ikke nødvendig. Orientering af køberen Privatpersoner kender ofte ikke toldreglerne. Hvis sælger ikke leverer varen til døren med alle afgifter betalt, er det derfor vigtigt, at køber er klar over, hvilke forpligtelser han har i forbindelse med købet, og hvor meget han reelt skal Nethandel 5

6 betale for varen; inkl. importmoms og told kan varen komme til at koste væsentlig mere end fakturaværdien. Lokal registrering og afregning af afgifter Hvis sælger leverer varen med alle afgifter betalt (fx DDP- eller Delivered Duties Paidsalg ) kan der være et krav om, at sælger skal moms eller importørregistreres i købers Alternativt kan der være et krav om, at sælger engagerer en lokal repræsentant eller agent, der sørger for afregning af moms og eventuelle afgifter. Der kan være forskellige udfordringer i den forbindelse, fx at der skal stilles en bankgaranti over for repræsentanten. Kontakt os og hør mere Sandra Erichsen T: E: Ann Bagoly Grun T: E: Distributionsmodeller Der er mange forskellige måder at drive en internetbutik på alt afhængig af virksomhedens prioriteter, økonomiske målsætning, og hvor tæt på sine kunder man ønsker at være. På følgende side er eksempler på modeller, som vi oftest ser i praksis. 6 Nethandel

7 Betalinger fra kunder Transport Varelager Kundepleje Fortoldning Returvarer Økonomi Global webside Lokalt eller internationalt betalingskort i en udenlandsk valuta. Direkte fra sælger til køber via post eller kurér. Centralt varelager i sælgers Centralt fra salgskontoret i sælgers Særskilt fortoldning pr. forsendelse (alternativt en aftale med transportøren om fx ugentlig bulk shipment). Toldangivelse i både købers og sælgers land (mulighed for at undgå ekstra told ved genindførsel til sælgers land, hvis kravene overholdes). Sælger er ikke til stede på det lokale marked, det betyder minimale omkostninger i forhold til lokalt regnskab, opbevaring og salgskontor. Længere leveringstid pga. transport fra centrallageret. Global webside Lokalt eller internationalt betalingskort i en udenlandsk valuta. Fra sælgers land i større leveringer til et lokalt lager. Først ved bestilling fra kunde bliver varer sendt af sted til kunden. Centralt varelager i sælgers land og lokalt lager i kundens Kunden har kontakt med en lokal repræsentant. Mulig bulk fortoldning for leverancer til det lokale lager. Hvis det lokale lager føres i en frizone / toldoplag, er importafgifter suspenderet indtil varen sendes til en kunde. Returnering sker til den lokale repræsentant / lokalt lager. Ingen toldangivelse, medmindre varen fysisk sendes retur til centrallageret. Øget omkostninger til lager, logistik og lokalt regnskab. Muligt krav om lokal momsregistrering. Risiko for, at de lokale servicegebyrer tillægges toldværdien. Kortere leveringstid til kunden. Minimal byrde til kunden i forhold til returvarer og fortoldning. Lokal webside Lokalt betalingskort i lokal valuta. Fra det lokale salgsselskab direkte til kunden. Lokalt lager hos salgsselskabet i kundens Kunden har kontakt med (og køber fra) det lokale salgsselskab. Fortoldning ved ankomst til det lokale lager. Returneringen sker til det lokale salgsselskab. Øget omkostning i forbindelse med det lokale salgsselskab. Minimal byrde til kunden i forhold til betaling, returnering og fortoldning af købte varer Kort leveringstid til kunden samt bedre mulighed for at justere markedsføringen til det lokale marked. Nethandel 7

8 Værdi for vores relationer Vores vision er at skabe værdi i de relationer, vi indgår i, og vi ved, at vores kunder ser forskelligt på, hvad værdi er for dem. Derfor vil du opleve, at vi bestræber os på at sætte os i dit sted, forstå dine behov og din forretning, før vi peger på konkrete løsninger, når du samarbejder med os. Succes skaber vi sammen. Revision. Skat. Rådgivning.

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen

Køb trygt på internet og postordre. Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Ren besked fra Forbrugerstyrelsen Køb trygt på internet og postordre Skærmene summer i de danske hjem med spil, homebanking og e-mails til venner og familie. Men i de

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark

www.pwc.dk Spil i Danmark December 2014 Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark www.pwc.dk December 2014 Spil i Danmark Få overblik over reglerne for udbydning af spil i Danmark Spil i Danmark Den 1. januar 2012 blev det danske spillemarked liberaliseret. Det danske spillemarked

Læs mere

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

At sælge varer eller ydelser fra en webshop har mange lighedspunkter med salg fra en almindelig butik. De fundamentale ting ved salg er helt ens:

At sælge varer eller ydelser fra en webshop har mange lighedspunkter med salg fra en almindelig butik. De fundamentale ting ved salg er helt ens: Webshop At købe sine cowboybukser, bestille billetter til koncerten, booke sit besøg hos frisøren eller ændre adresse hos kommunen online bliver mere almindeligt år for år. Forbrugeren forventer efterhånden

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg

Få overblik over de nye faktureringsregler. Efterløn ved udlejning af ejendomme. Regler for solenergi, reformen for solcelleanlæg 1-2013 6 4 Når et medlem af en a-kasse driver virksomhed fra en ejendom, som medlemmet selv ejer, er det vigtigt at vide, hvad der skal ske med ejendommen for at få efterløn. Få overblik over de nye faktureringsregler

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere