Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917"

Transkript

1 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: Åben hver søndag fra kl til 1500 Hjemmeside: Revideret den 27. februar

2 Navn, hjemsted: 1 Foreningens navn er Aalborg Marineforening. Foreningen er en afdeling af landsforeningen Marineforeningen. Foreningens hjemsted er Aalborg. Formål: 2 Det er foreningens formål at styrke nationens interesse for Søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabet mellem medlemmerne. Foreningen kan udøve filantropisk virksomhed blandt medlemmerne, opmuntre tjenestegørende personel og andre sømænd ved præmie for særlig god tjeneste. Medlemmer: 3 Som medlemmer kan optages uberygtede danske 1. mænd og kvinder, der er eller har været tjenestegørende i Søværnet eller i Marinehjemmeværnet efter at have afsluttet deres grunduddannelse. 2. mænd og kvinder, der er eller har været ansat i handelsflåden eller har virket som erhvervsfiskere, som dokumenterer at have gennemgået relevant uddannelse som skibsofficer, skibsassistent, skibskok eller erhvervsfisker. 3. mænd, der nære interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv, og som i øvrigt har en nærmere tilknytning hertil, dog ikke over 10 % af foreningens medlemstal. Foreningens optagelseskriterier skal til enhver tid være i overensstemmelse med bestemmelserne om optagelse i landsforeningens vedtægter. De, der ønsker optagelse i foreningen, må indsende skriftlig begæring herom til foreningens bestyrelse. Bestyrelsen afgør i alle tilfælde, hvem der kan optages som medlem. Den kan lade sin afgørelse desangående prøve af en generalforsamling. Når særlige forhold taler herfor, kan foreningens bestyrelse udnævne et æresmedlem og meddele dette på førstkommende generalforsamling. 2

3 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har i øvrigt samme rettigheder og pligter som andre medlemmer af foreningen Medlemmernes årlige kontingent fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 4 Et medlem betaler ved optagelse i foreningen et indskud, og modtager et eksemplar af foreningens vedtægter og et medlemsemblem. Størrelsen af indskuddet fastsættes på et årligt sendemandsmøde i landsforeningen. Emblemet er landsforeningens ejendom, og tilbageleveres ved udtræden. Bestyrelse: 5 Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf mindst 6 skal have være af den 3, stk. 1 pkt. 1 nævnte medlemskategori. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen. Valget sker for 2 år. Hvert år afgår efter tur 4 respektive 5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger endvidere hvert år 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær, hvorimod formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen i h.h.v. lige og ulige år. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab: Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer, der hvert år vælges af generalforsamlingen udenfor bestyrelsens medlemmer. 6 3

4 Forinden kassereren afleverer regnskabet til de generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgås det af en statsautoriseret eller registreret revisor, der engageres af bestyrelsen. Hæftelse. 7 Overfor tredjemand hæfter foreningen med foreningens til enhver tid værende formue. Ingen af foreningens medlemmer hæfter personligt for foreningens gæld. Tegning: Foreningen tegnes af formand/næstformand eller kasserer i forening. 8 Generalforsamling: 9 Den årlige generalforsamling afholdes i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendigt. Ekstraordinært generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel og senest 20 dage efter begæringens modtagelse. Den årlige generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden ved almindelig brev til foreningens medlemmer med mindst 4 ugers varsel. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed. 10 4

5 11 Generalforsamlingen ledes af en af denne valgt dirigent. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse af et reviderede årsregnskab til godkendelse, herunder Minebøssen s regnskab. 4. Fremlæggelse af budget for det igangværende regnskabsår og fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår. 5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelse. 6. Behandling af evt. forslag fra medlemmer. 7. Valg til bestyrelsen: a. Valg af formand, såfremt valg skal finde sted. b. Valg af kasserer, såfremt valg skal finde sted. c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af 2 suppleanter. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 10. valg af 2 flaggaster og 2 suppleanter for disse. 11. Eventuelt. Det reviderede regnskab skal mindst 8 dage før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn for medlemmerne på en i indkaldelsen angivet måde. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar før generalforsamlingen afholdes. Afstemning skal ske skriftligt, såfremt dette begæres af bestyrelsen eller mindst 10 deltagere i generalforsamlingen. Stemmeafgivning sker ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Stemmeret har kun medlemmer, der inden generalforsamlingen dokumenterer at have betalt kontingent for det kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes, samt medlemmer, der er kontingentfrie. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med mindre der ifølge andre bestemmelser i vedtægterne kræves kvalificeret majoritet. 5

6 Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen: 12 Beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. Beslutning om foreningens opløsning kræver tilslutning fra mindst 4/5 af samtlige stemmeberettigede medlemmer på en dertil særligt indkaldt generalforsamling. Er 4/5 af medlemmerne ikke til stede, og vedtages et forslag om foreningens opløsning med tilslutning fra mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer, skal der senest 3 uger efter general- Forsamlingen indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 4/5 af de tilstedeværende medlemmer, uanset antallet af disse. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Marineforeningens Grundfond. Sendemandsmøder: 13 Foreningen kan lade sig repræsentere på Marineforeningens sendemandsmøde ved én eller flere sendemænd, hvis navne samt det antal stemmer, de hver især repræsenterer, opgives til Marineforeningens hovedbestyrelse forud for sendemandsmødet. Foreningen har ret til én stemme og yderligere én stemme for hver 25 medlemmer. Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på det årlige sendemandsmøde skal indleveres til bestyrelsen senest den 15. marts. Foreningens flag: Foreningens flag er det gennem bekendtgørelse fra hovedbestyrelsen for Marineforeningen autoriserede flag. 14 6

7 15 Når et medlem afgår ved døden, og familien ønsker foreningens flag ved begravelsen, må dette anmeldes hos formanden senest 48 timer forinden begravelsen. Emblemet. 16 Foreningens emblem bæres af foreningens medlemmer ved møder og sammenkomster. Ved undladelse heraf betales en bøde, der erlægges straks. Minebøssen: Minebøssen er en selvejende institution, hvis midler administreres af bestyrelsen for Aalborg Marineforening. 17 Vejledende regler: 18 I situationer, hvor ovenstående bestemmelser ikke måtte være dækkende, skal afsnittene A og D i landsforeningens vedtægter være vejledende. Ovenstående vedtægter er godkendt og vedtaget af foreningens generalforsamling den 21. februar

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere