Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold"

Transkript

1 Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til enhver tid siddende formænd for de respektive idrætsklubber i KFUM-hallen og Multihuset danner et koordinationsudvalg. Dette udvalg kan tage sig af arbejdsopgaver af fælles interesse. KFUM-hallens inspektør kan tiltræde udvalget som observatør. stk. 3 Aalborg KFUM Fodbold er udsprunget af Aalborg KFUM s Idrætsklub (stiftet den 17. juni 1938) og er tilknyttet KFUM s idrætsforbund i Danmark samt DBU og DGI. Fodboldklubben er stiftet i medfør af vedtægtsændringen på Aalborg KFUM s Idrætsklubs hovedgeneralforsamling den 21. oktober stk. 4 Klubben har til formål at skabe gode og sunde rammer omkring idrætslivet, og i øvrigt at arbejde i overensstemmelse med KFUM s Idrætsforbunds formål. stk. 5 Klubben skal være repræsenteret i SIFA ved medlemmer af bestyrelsen. Klubben er repræsenteret i KFUM-hallens bestyrelse, evt. ved klubbens formand. stk. 6 De regler der gælder for ophold og udøvelse af adfærd i Multihuset og på fodboldbanerne skal til enhver tid overholdes og respekteres. 2. MEDLEMSKAB stk. 1 Som medlemmer kan optages enhver, der vil respektere klubbens vedtægter. Indmeldelse sker til bestyrelsen/klubadressen. Udmeldelse af klubben skal ske til bestyrelsen. Udmeldelse accepteres kun, og udlevering af spillercertifikat sker kun, når evt. kontingentrestancer er betalt.

2 stk. 2 Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved afgørelse i bestyrelsen. Udelukkelse kan ske ved kontingentrestance eller ved overtrædelse af de love og regler, der gælder for medlemmernes færden i klubben eller ved repræsentation af klubben ved øvrige lejligheder. stk. 3 Deltagelse i alle former for turneringer, stævner og lignende samt hvor man som enkeltperson eller hold repræsenterer klubben, kan kun finde sted efter accept fra bestyrelsen respektive udvalg. 3. GENERALFORSAMLING stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indvarsling af generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel. Indvarslingen skal ske enten ved: 1. Skriftlig indbydelse til alle stemmeberettigede medlemmer, eller 2. tydelig meddelelse på klubbens hjemmeside eller 3. tydelig opslag i klubben. stk. 3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent/referent. 2. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse (ved formanden). 3. Årsberetning fra udvalgene (ved udvalgsformændene) 4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 5. Budgetfremlæggelse for indeværende sæson. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Orientering om det kommende års kontingenter. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. stk. 4 Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens aktive og passive medlemmer, samt hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Én forælder til barn/børn under 16 år har 1 stemme, passive medlemmer efter et års medlemskab. Som medlemmer betragtes også

3 trænere og ledere. Medlemmer der er i kontingentrestance, eller som ikke er fremmødte, kan ikke afgive stemme. stk. 5 En lovligt indvarslet generalforsamling, er altid beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer. (Bortset fra forslag til opløsning af klubben, jf. 9). stk. 6 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens bestyrelse, ved formanden, i hænde i skriftlig stand senest 8 dage før den indvarslet generalforsamling. stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med en motiveret dagsorden. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling, og kan tidligst afholdes 14 dage efter en ordinær generalforsamling. stk. 8 Forslag og afstemninger skal, såfremt blot ét medlem ønsker det, ske skriftligt. Afstemninger der ikke vedrører klubbens vedtægter, afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Såfremt der er stemmelighed ved behandling af indkomne forslag, bortfalder forslaget. Ved stemmelighed i forbindelse med valg, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, foretages lodtrækning. stk. 9 Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger. 4. BESTYRELSEN stk. 1 Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen består af et forretningsudvalg (Formand, næstformand og kasserer), som vælges af generalforsamlingen, samt en repræsentant fra henholdsvis sportsudvalg og aktivitetsudvalg, som vælges blandt disse udvalgs medlemmer. stk. 2 Forretningsudvalgets medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen: Formanden vælges på generalforsamlingen i ulige år.

4 Kasserer og næstformand vælges på generalforsamlingen i lige år. De to bestyrelsesposter, som besættes af sportsudvalg og aktivitetsudvalg, vælges for et år ad gangen. Udvalgene meddeler hvert år senest to uger efter generalforsamlingen, hvem der er udvalgets repræsentant i bestyrelsen. Bestyrelsen kan tilforordne op til to ekstra personer i kortere eller længere perioder, til at understøtte bestyrelsens arbejde, hvor der er behov for ekstra ressourcer eller særlige kompetencer. stk. 3 Ved et generalforsamlingsvalgt medlems udtræden (medlem af forretningsudvalg), supplerer bestyrelsen sig selv frem til næste valgperiode jf. stk. 2. Ligeledes supplerer bestyrelsen sig selv i tilfælde, hvor der ikke kan vælges et fuldtalligt forretningsudvalg på generalforsamlingen. Ved udtræden af et bestyrelsesmedlem, som repræsenterer sportsudvalg eller aktivitetsudvalg, kan det respektive udvalg vælge et nyt bestyrelsesmedlem. stk. 4 Valgår følger regnskabsår. stk. 5 For at en bestyrelsesbeslutning er fuldgyldig på et lovligt varslet bestyrelsesmøde (skriftligt dagsorden minimum 1 uge før), kræves det at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er fremmødt. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. stk. 6 Bestyrelsen skal drage omsorg for, at klubben ledes efter formålsparagraffen. stk. 7 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ansættelse af alle lønnede og ulønnede trænere, ledere og medhjælpere. stk. 8 Bestyrelsen er ansvarlig for uddannelse af ledere og trænere. stk. 9 Bestyrelsen har ansvaret for at der indhentes børneattester for alle relevante personer i Aalborg KFUM Fodbold.

5 5. UDVALG stk. 1 Økonomiudvalget. Bestyrelsen nedsætter et økonomiudvalg. Udvalget består af 2-5 medlemmer. Der er økonomiudvalgets opgave at sikrer at klubbens økonomi hænger sammen, og at der sikres midler såvel til klubbens drift, som til fortsat at udvikle klubbens aktiviteter og faciliteter. Det er også udvalgets opgave at der udarbejdes budget, at sikre at budgettet overholdes og at regnskabet præsenteres på tilfredsstillende vis overfor klubbens medlemmer. Den af generalforsamlingen valgte kasserer er formand for udvalget. De resterende medlemmer af udvalget udpeges af bestyrelsen for et år ad gangen. stk. 2 Sportsudvalget: Sportsudvalget nedsættes af repræsentanter for de forskellige sportslige grupperinger i klubben (børn, unge, senior, oldies, piger mv.). Udvalget nedsætter sig selv blandt interesserede ledere. Antallet af medlemmer i udvalget tilpasses antallet af interesserede deltagere, og under hensyn til at grupper skal tilgodeses/tilbydes deltagelse. Det er blandt sportsudvalgets opgaver at: - lede klubbens sportslige sektor under hensyn til formålsparagraf og målsætninger. - sikrer sportslig kontinuitet i klubbens arbejde - sikre forældreledere - sikre kompetente trænere til alle hold - sikre uddannelse af ledere og trænere - sikre rekvisitter til aktiviteterne - sikre ressourcer til aktivitetsudvalgets arrangementer - udarbejde budget for de sportslige udgifter Ansættelse af trænere og andre, som modtager omkostningsgodtgørelse, sker af udvalget efter bemyndigelse af bestyrelsen. Udvalget er budgetansvarlige overfor økonomiudvalg og bestyrelse.

6 Udvalget vælger en formand og en repræsentant til bestyrelsen (se 4 stk. 2) dette kan være samme person. stk. 3 Aktivitetsudvalget: Udvalget nedsættes af personer, som vil bidrage til afvikling af sportslige og andre indtægtsgivende aktiviteter, udover almindelige turneringer. Udvalget nedsætter sig selv blandt interesserede personer. Blandt udvalgets opgaver kan være: - afholdelse af stævner - fodboldskole og camp - salg af lotteri, juletræer, fyrværkeri og andet - afholdelse af arrangementer - fester og koncerter (f.eks. Hasserisdage og Sct. Hans fest) Udvalget udarbejder budget for sine aktiviteter ligesom der i samarbejde med økonomiudvalget gennemføres en økonomisk risikovurdering, ved igangsætning af nye aktiviteter. Udvalget er budgetansvarlige overfor økonomiudvalg og bestyrelse. Udvalget vælger en formand og en repræsentant til bestyrelsen (se 4 stk. 2) dette kan være samme person. stk. 4 Øvrige: Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg, der refererer direkte under et af bestyrelsen udvalgt medlem. Det kan f.eks. være til understøttelse af drift eller i forbindelse med enkeltarrangementer. Udvalgene fører protokol over sine møder. 6. REGNSKABOG REVISION stk. 1 Klubbens regnskabsår er fra 1/1 31/12. stk. 2 Det reviderede årsregnskab skal foreligge skriftligt på generalforsamlingen til alle fremmødte

7 stemmeberettigede medlemmer. stk. 3 Klubbens regnskab revideres af 2 revisorer, der er valgt for 2 år ad gangen, henholdsvis lige og ulige år, på generalforsamlingen. 7. HÆFTELSE OG TEGNINGSRET stk. 1 Klubben er en selvstændig økonomisk og juridisk enhed. stk. 2 Klubbens aktiver administreres af bestyrelsen, der ligeledes forpligter klubben økonomisk. stk. 3 Klubben hæfter kun med egne midler og for egne forpligtigelser. Intet medlem af såvel klub som bestyrelse kan personligt hæfte for gæld, der vedrører klubben. Intet medlem af klubben må påtage sig kaution for klubbens forpligtigelser. stk. 4 Klubben tegnes af den samlede bestyrelse stk. 5 Bestyrelsen bemyndiges til at etableres selvstændige økonomiske enheder i foreningens regi, når disse alene har til formål at understøtte foreningens faciliteter og aktiviteter.. 8. VEDTÆGTÆNDRINGER stk. 1 Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, og der kræves hertil et stemmeflertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. stk. 2 1.stk. 1, 1.stk. 4 og 1.stk. 5 kan ikke ændres uden samtykke fra KFUM-hallens bestyrelse og KFUM s Idrætsforbund i Danmarks bestyrelse. 9. KLUBBENS OPLØSNING stk. 1 Opløsning af klubben kan kun ske, såfremt dette vedtages på den ordinære generalforsamling med et flertal på mindst 4/5 af de afgivne stemmer, og disse udgør mindst halvdelen af samtlige

8 stemmeberettigede medlemmer. Hvis de to nævnte krav ikke er opfyldt, men der på den ordinære generalforsamling er almindelig stemmeflertal for opløsning, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor klubbens opløsning kan ske ved almindeligt flertal, uanset fremmøde. stk. 2 Forslag til opløsning af klubben kan opfyldes som særligt punkt på dagsordenen, og skal i forvejen meddeles KFUM-hallens bestyrelse og KFUM s Idrætsforbund i Danmark. stk. 3 I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens eventuelle formue og materialer almennyttige formål i kommunen Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen den 26. marts 2015.

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere