Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar december regnskabsår CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798"

Transkript

1 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar december regnskabsår CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Selskabsoplysninger... 5 Koncern-oversigt... 6 Hoved- og nøgletal... 7 Ledelsesberetning... 9 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Budget Opdelt resultatopgørelse Noter

3 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet årsrapport for Aalborg Forsyning, Kloak A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Aalborg Forsyning, Kloak A/S aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af Aalborg Forsyning, Kloak A/S aktiviteter for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nørresundby, den 4. april 2013 Direktion: Bjarne Norman Nielsen Direktør Nørresundby, den 4. april 2013 Bestyrelse: Arne B. Schade Formand Daniel Nyboe Andersen Næstformand Steen Royberg - 3 -

4 Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejerne i Aalborg Forsyning, Kloak A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Forsyning, Kloak A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Revisionen har ikke omfattet den på side 29 og 30 anførte sammenligning med korrigeret budget samt opdelt resultatopgørelse mellem tømningsordning og kloaksystem i årsregnskabet. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 4. april 2013 PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Holst Statsautoriseret revisor Henrik Rummenhoff Statsautoriseret revisor - 4 -

5 Selskabsoplysninger Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 Postboks Nørresundby Telefon: Telefax: Revisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bankforbindelse Danske Bank A/S. Hjemsted: Aalborg Kommune CVR/SE-nr.: Aktionær og moderselskab Aalborg Forsyning, Holding A/S er eneaktionær og moderselskab. Bestyrelse Bestyrelsen består af tre medlemmer fra Aalborg Kommune, Forsyningsudvalget. Efter den ekstraordinære generalforsamling den 12. april 2010 konstituerede bestyrelsen sig: 12. april 2010 primo 2014 Byrådsmedlem Arne B. Schade formand Byrådsmedlem Daniel Nyboe Andersen næstformand Byrådsmedlem Steen Royberg Direktion Direktør Bjarne Norman Nielsen - 5 -

6 Koncern-oversigt Aalborg Forsyning, Kloak A/S ejes 100 % af Aalborg Forsyning, Holding A/S, der er 100 % ejet af Aalborg Kommune. Herudover ejer Aalborg Forsyning, Holding A/S (37,9 %) af Aalborg Forsyning, Service A/S. Aalborg Forsyning, Service A/S ejes af Aalborg Forsyning, Holding A/S og Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne. Aalborg Forsyning, Kloak A/S er regnskabsmæssigt opdelt i Kloaksystem samt Tømningsordning. Kloaksystem omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med renseanlæggene, kloakledningerne, pumpestationer, bassiner, overløb og fælles formål. Tømningsordningen omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med tømningsordninger for bundfældningstanke mv. Det samlede billede af koncernen pr. 31. december 2012 ser således ud: - 6 -

7 Hoved- og nøgletal Mio. kr. - Resultatopgørelse Nettoomsætning 296,0 274,1 283,4 Bruttoresultat 219,8 191,4 194,2 Resultat før finansielle poster 14,6-11,7-20,5 Finansielle poster, netto 0,4 0,4 0,2 Årets resultat 11,3-8,5-15,2 Balance Balancesum 5.645, , ,8 Egenkapital 5.486, , ,9 Pengestrømme Driftsaktivitet 185,7 148,1 147,9 Investeringsaktivitet -186,4-148,3-136,1 Årets pengestrøm -0,7-0,1 11,9 Nøgletal i % Overskudsgrad 4,9-4,3-7,2 Afkastningsgrad 0,3-0,2-0,4 Egenkapitalens forrentning 0,2-0,2-0,3 Soliditetsgrad 97,2 97,8 97,8-7 -

8 Forklaring af nøgletal Overskudsgrad = Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad = Resultat før finansielle poster x 100 Samlede gennemsnitlige aktiver Egenkapitalens forrentning = Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver - 8 -

9 Ledelsesberetning Aalborg Forsyning, Kloak A/S aktiviteter Aalborg Forsyning, Kloak A/S ejes af Aalborg Forsyning, Holding A/S og varetager opgaver inden for Renseanlæg og Kloaksystemer samt Tømning af bundfældningstanke. I henhold til spildevandsplanen er tømningsordningen fuldt udbredt til hele kommunen. Aalborg Forsyning, Kloak A/S udbyder alle leverancer, tjenesteydelser og materialer i licitation. Basisorganisationen er relativ lille og varetager planlægning, drift og byggeopgaver. Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold År 2012 er Aalborg Forsyning, Kloak A/S tredje regnskabsår aflagt i henhold til årsregnskabsloven. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i 2012 haft et positivt resultat af den primære virksomhed. Samtidig har den fortsatte udbygning sikret, at forventningerne til de fremtidige resultater er styrket. Kloaksystemets, herunder renseanlæg samt tømningsordningens resultater for 2012 udviser følgende: Resultat før finansielle poster i Aalborg Forsyning, Kloak A/S på 14,6 mio. kr. er lavere end det budgetterede. Dette skyldes primært, at der har været tabt på afgangsført anlæg under distribution. Produktions- og administrationsomkostningerne er lavere end forventet. Hovedsageligt er det lavere omkostninger til Service A/S og stordriftsfordelen ved lukning af de mindre renseanlæg, der er ved at slå igennem. Resultat før finansielle poster i Kloaksystemet androg 14,5 mio. kr. Omsætningen androg 289,5 mio. kr. Resultat før finansielle poster i Tømningsordningen androg 0,1 mio. kr. Omsætningen androg 6,6 mio. kr. Den akkumulerede underdækning for Tømningsordningen udviser en gæld på kr. pr i forhold til kr. pr Aalborg Forsyning, Kloak A/S s samlede resultat andrager 14,6 mio. kr. Resultatet anses for tilfredsstillende. I oktober 2012 blev der indgået en aftale om kapitalpleje med Danske Capital. Der er i 4. kvartal investeret i obligationer for kr., og denne investering har givet et afkast inkl. urealiseret gevinst/tab på ca kr. pr Årets resultat sammenholdt med tidligere udtrykte forventninger I årsrapporten 2011 blev der udtrykt en forventning om et negativt resultat for 2012 før skat på 121 mio. kr. Dette budget indeholder ikke godkendelse af opskrivninger af de materielle anlægsaktiver mv. og dermed andelen af tilslutningsbidrag (afskrevet over 40 år) og afskrivninger efter den nye værdiansættelse. Tages der højde for disse ændringer kan budgettet opgøres til et underskud på 8,0 mio. kr. I budgettet var der dog ikke taget højde for korrektionen vedr. overholdelse af prisloftet for 2012 på 20,1 mio. kr. Hvis der tages højde for denne korrektion er afvigelsen på 3,0 mio. kr. Forsyningsområde Aalborg Forsyning, Kloak A/S s forsyningsområde ses på nedenstående kort. Desuden samarbejder Aalborg Forsyning, Kloak A/S med Rebild Forsyning om bortskaffelse af spildevand. Dvs., at Rebild Forsyning afleverer deres spildevand til Renseanlæg Øst/Vest. Indtægterne i Aalborg Forsyning, Kloak A/S kommer fra vandafledningsbidrag fra bolig og erhverv samt tilslutningsbidrag fra nye kunder. Herudover er der blandt andet indtægter fra særbidrag, tømningsord

10 ning samt vejbidrag fra stats-, kommune- og private fællesveje. Tømning af bundfældningstanke (antal kunder) Tømning af bundfældningstanke ultimo året I 2012 startede Aalborg Forsyning, Kloak A/S på etablering af kloakanlæg i sommerhusområdet i Hals/Hou Dette vil medfører en fald i kunderne på Tømningsordningen de næste år. Udvikling i året 2012 blev et år præget af høj aktivitet og mange nye tiltag. Renseanlæg og Kloaksystemer omfatter anlæg og drift af Kloaksystemet og renseanlæggene. Renseanlæg og kloaksystemet råder pr således over kloakforsyningsnettet og 3 renseanlæg - Dokkedal Renseanlæg fra den tidligere Sejlflod Kommune samt renseanlæg Vest og Øst fra Aalborg Kommune. I henhold til spildevandsplanen nedlægges Dokkedal Renseanlæg i Herefter råder Aalborg Forsyning, Kloak A/S således udelukkede over Renseanlæg Vest og Øst. I 2012 blev Hals, Nibe og Halkær Renseanlæg nedlagt. Samarbejdspartnere Aalborg Forsyning, Kloak A/S prioriterer samarbejde højt. Vi mener, at vi sammen kan gøre det endnu bedre til gavn for vore kunder. I 2012 har vi fortsat vores gode og konstruktive samarbejde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S virtuelle organisation med blandingen af medarbejdere og rådgivende konsulenter. Aalborg Forsyning, Kloak A/S samarbejder med bl.a. Aalborg Forsyning, Vand A/S. Kundebetjening og af

11 regning foregår via det fælles kundecenter i Aalborg Forsyning, Service A/S. Forsyningssikkerhed Aalborg Forsyning, Kloak A/S har stort fokus på at udbygge og dimensionere ledningsnettet og renseanlæggene til at klare vandmængderne. Ledningsnettet og renseanlægget overvåges døgnet rundt, og vore kunder kan altid komme i kontakt med os. Abonnement Abonnement opkræves, jf. lovgivningen pr. spildevandsførende stik. Der pågår i øjeblikket en løbende registrering af antal stik pr. ejendom, og når dette arbejde er fuldendt, vil abonnementsopkrævningen afspejle det nøjagtige antal spildevandsførende stik for en given ejendom. Opkrævningen tager pt. udgangspunkt i, at en ejendom har et spildevandsførende stik, indtil registreringen af antal stik pr. ejendom er på plads. Abonnement (antal stik) Abonnementsstik ultimo året Ledningsaktiviteter Det er vigtigt at fremtidssikre kloaknettet bedst muligt således, at kunderne også i fremtiden oplever en høj forsyningssikkerhed. I 2012 udbyggede og renoverede vi kloakforsyningsnettet. I alt blev der etableret 28,3 km ledning. For de få boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normal-vandforbruget på 170 m 3 pr. år pr. boligenhed og på 70 m 3 pr. år pr. lejlighed. I begyndelse af 2012 er alle vandmålere gennemgået og de vandmålere, der anvendes til vandafledningsbidrag er adskilt fra de vandmålere, der anvendes til m 3 -vand. Målere Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet Aalborg Forsyning, Kloak A/S, betaler vandafledningsbidrag. Målere (antal) Vandforsyningens målere Private vandværker, hvor Kundecenteret foretager opkrævninger Egen boring Private vandværker, hvor Kundecenteret ikke foretager opkrævning Målere ultimo

12 Vandafledning Den største del af Aalborg Forsyning, Kloak A/S indtægtsgrundlag kommer fra vandafledningsbidrag, som betales efter vandforbrug. Den generelle tendens er, at vandforbruget falder. Dette modvirkes dog delvist af væksten i Aalborgs indbyggertal. Afregnet vandmængde (mio. m 3 ) Afregnet vandmængde i mio. m 3 10,1 10,4 10,5 Renseanlæg Der viser sig løbende behov for en ændring i renseprocesser som følge af ændret spildevandssammensætning foranlediget af virksomhedslukninger samt større hydraulisk belastning fra større nedbørsmængder. På sigt vil der formentlig komme øgede rensekrav vedrørende miljøfremmede stoffer, østrogen-lignende stoffer og/eller bakterier fra renseanlæggenes udløb mv. Derfor tilpasses rensningsprocesserne og omfanget løbende. Der er endvidere fokus på en fortsat reduktion i energiforbruget. Pumpestationer Pumpestationer moderniseres løbende for at opnå lavere energiforbrug og bedre arbejdsmiljø. Endvidere søges ledningsstrækninger optimeret, så der kan nedlægges pumpestationer. Det faldende vandforbrug og de stadig længere kloakledninger pga. centraliseringen af spildevandsrensningen medfører, at spildevandets opholdstid i kloaksystemet forøges. Dermed øges risikoen for svovlbrintedannelse. Der er stor fokus på dette forhold

13 Aalborg Forsyning, Kloak A/S rådede over følgende anlæg og ledninger Renseanlæg (stk.) Renseanlæg primo året Afgang taget ud af drift Renseanlæg ultimo året Renseanlæg dimensioneret kapacitet (PE) Pumpestationer (stk.) Pumpestationer primo året Tilgang etableret Afgang taget ud af drift Pumpestationer ultimo året Sparebassiner (stk.) Sparebassiner primo året Tilgang etableret Afgang taget ud af drift Sparebassiner ultimo året Overløbsbygværk (stk.) Overløbsbygværk primo året Tilgang etableret Afgang taget ud af drift Overløbsbygværk ultimo året Brønde (stk.) Brønde primo året Tilgang etableret Afgang taget ud af drift Brønde ultimo året

14 Stik (stk.) Stik primo året Tilgang etableret Afgang taget ud af drift Stik ultimo året Ledningsnet (km.) Ledning primo året 1.932, , ,2 - Tilgang etableret 28,3 20,7 25,9 - Afgang taget ud af drift 15,2 3,8 72,6 Ledning ultimo året 1.945, , ,5 Kommentarer til Renseanlæg Hals, Nibe og Halkær renseanlæg blev nedlagt i Kommentarer til Ledningsnet og Stik Afgang 2010 indeholder en korrektion på 61,9 km., som er fremkommet ved en berigtigelse af databasen. Det drejer sig om vejafvandingsledninger. Der er i 2012 sket en nettoomklassificering mellem stikkene (tilgang) og ledningerne (afgang). Nybyggeri og øget aktivitet I løbet af året er der nettoetableret 13,1 km nye kloakledninger. Nybyggeri og øgede aktiviteter i forsyningsområdet samt nedlæggelse af mindre renseanlæg har ført til opførelse af 10 nye pumpestationer. Ledningsregistrering Aalborg Forsyning, Kloak A/S ledningsnet er registreret i det Geografiske Informations System (GIS). Vandplaner Natur- og Miljøklagenævnets kendelse primo december 2012 fastslog, at vandplanerne er ugyldige. Hermed faldt også vandhandlingsplanerne ligesom spildevandsplanens hovedrevision er udsat. Miljøministeriet kom ikke inden eller med en udmelding om det videre forløb i sagen. Tilknyttede aktiviteter Aalborg Forsyning, Kloak A/S udførte i 2012 teknisk rådgivning og bistand til Forsyningsvirksomhederne, herunder sagsforberedende arbejder i forbindelse med planlægnings- og myndighedsopgaver vedrørende den skattefinansierede spildvandsplanlægning. Tilknyttede aktiviteter omfatter ligeledes salg af varme og el, der hidrører fra behandling af spildevandsslam. DANVA benchmarking Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i 2012 deltaget i DANVA s benchmarking og dermed opfyldt kravet om deltagelse i en årlig procesbenchmarking

15 Prisloft 2012 Forsyningssekretariatet fastsætter prisloftet for de vandforsyninger i Danmark, der er omfattet af reglerne om fastsættelse af prisloftet. Prisloftet for 2012 blev fastsat med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeret med et indeks for prisudviklingen samt et individuelt effektiviseringskrav. Derudover var der tillæg for afvikling af selskabets underdækning pr. 31. december 2010 og tillæg for forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, investeringstillæg for planlagte, gennemførte, og historiske investeringer og forventede nettofinansielle poster, jf. bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 med senere ændringer. Prisloftet er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m 3 -pris. Forsyningssekretariatet udmeldte den 23. september 2011 prisloftet til 27,58 kr. pr. m 3 for Aalborg Forsyning, Kloak A/S for Prisloftet blev lagt til grund ved beregningen af kloaktaksterne for 2012, som efterfølgende er godkendt af bestyrelsen samt Byrådet efter Spildevandsloven. Dette prisloft er senere blevet ændret til 27,87 kr. pr. m 3 af 31. januar Årsagen til ændringen fra den første udmelding af 23. september 2011 er i korte træk: Den 31. maj 2012 afsagde Konkurrenceankernævnet kendelse i 15 principielle prøvesager vedrørende prislofterne for Konkurrenceankernævnet ophævede og hjemviste i den forbindelse Forsyningssekretariatet fortsættelse af selskabernes individuelle effektivitetskrav. Som følge heraf har Forsyningssekretariatet truffet fornyet afgørelse om Aalborg Forsyning, Kloak A/S individuelle effektivitetskrav. Kravet er nedsat fra kr. til kr. Prisloftet for 2012 er forhøjet med den 1/9- del af den yderlige tjenestemandspensionsforpligtelse vedrørende regnskab 2011, som følge af at Aalborg Forsyning, Kloak A/S aktuar nu anvender en ny levetidsmodel som ligeledes anvendes i Finanstilsynet. Forhøjelsen udgør kr. Eftervisning af prisloft 2012 Der skal hvert år foretages en eftervisning af prisloftet for at sikre, at det udmeldte prisloft fra Forsyningssekretariatet er overholdt, jf. bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 med senere ændringer. Eftervisningen af prisloft 2012 medfører en korrektion vedrørende overholdelse af prisloftet for 2012 på kr., som kan indregnes i de efterfølgende års prisloft. Underdækningen for 2012 afspejler stort set værdien af restafskrivningerne for de anlægsaktiver, der er taget ud af drift i Restafskrivningerne indgår i prisloftet for 2012, som en opkrævningsret, som herefter indregnes i prisloftet for Benchmarking effektiviseringskrav 2013 Forsyningssekretariatet skal foretage resultatorienterede benchmarking af vand- og spildevandselskaberne, jf. vandsektorlovens 4. Det fremgår af lovbemærkningerne til bestemmelsen, at formålet med den resultatorienterede benchmarking er at sammenligne og offentliggøre vandselskabernes kvalitet og effektivitet. Det fremgår også, at den resultatorienterede benchmarking skal anvendes som grundlag for de løbende justeringer af prisloftet, som Forsyningssekretariatet skal foretage. I fastlæggelsen af effektiviseringskravene ud fra effektiviseringspotentialerne har Forsyningssekretariatet desuden vurderet, at et effektiviseringskrav på 1/4 af potentialet er en passende hensyntagen til usikkerheden. Det er i benchmarkingmodellen identificeret, at Aalborg Forsyning, Kloak A/S har et korrigeret effektiviseringspotentiale på kr. på baggrund af driftsomkostningerne i prisloft

16 Selskabets individuelle effektivitetskrav er fastsat til kr. for prisloft 2013, idet Forsyningssekretariatet har vurderet, at et effektivitetskrav på 1/4 af potentialet er en passende hensyntagen til usikkerheden ved beregningerne. Selskabets effektivitetskrav er afspejlet i det godkendte budget 2013, således at budgettet matcher det udmeldte prisloft for 2013 fra Forsyningssekretariatet. Vandreform Den sidste bekendtgørelse til Vandsektorloven vedrørende de nærmere rammer for vandselskabernes valg af forbrugerrepræsentanter til vandselskabernes bestyrelser er udsendt den 16. juni I forslaget til bekendtgørelsen er der lagt op til valg af to forbrugerrepræsentanter i efteråret 2013 med efterfølgende indtræden i bestyrelsen primo Forsyningssekretariat Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i 2012 foretaget de lovpligtige indberetninger til Forbruger- og konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet: Indberetning af budget 2013 til brug for prisloft for Indberetning af regnskab 2011 til brug for benchmarking Indberetning af tilknyttet aktiviteter for regnskab Intern overvågning Programmet for intern overvågning er i korte træk et dokumentationsprogram, som skal opstilles for at kunne dokumentere, at der kun indgås aftaler på markedsvilkår, herunder at disse er indgået skriftligt. Det overordnede formål er i bemærkningerne til vandsektorloven nr. 469 af 12. juni 2009 angivet som følgende: Bestemmelsen er udtryk for det grundlæggende princip, at alle aftaler skal være indgået alene til varetagelse af vandselskabets interesser og således, at hverken kunder eller leverandører diskrimineres. Et vandselskab må således navnlig ikke ved at købe for dyrt ind eller sælge for billigt overføre midler til interesseforbundne virksomheder, men skal også i øvrigt drives omkostningseffektivt, herunder ved at foretage indkøb billigst muligt. Dermed sikres det, at den pris, som vandselskabets kunder betaler, ikke belastes af selskabet uvedkommende eller unødvendige omkostninger. Programmet havde virkning fra den 1. juli Aalborg Forsyning, Kloak A/S har implementeret programmet og rapporteret via en årsberetning med revisionserklæring til Forsyningssekretariatet i maj Kundetilfredshed og profilering Det er altafgørende for os, at vore kunder er tilfredse med den service, vi tilbyder. Det er også vigtigt for os, at kunderne hurtigt og nemt kan komme i kontakt med os, når de har behov for det. Dialogen med kunderne og åbenhed i vores kommunikation er i fokus. Aalborg Forsyning, Service A/S varetager regningsudskrivning, inkasso, til- og afmelding, flytning samt en række andre serviceorienterede funktioner. Kunderne betjener vi i tæt samarbejde de øvrige driftsvirksomheder. Det betyder, at vore kunder kan få svar på spørgsmål vedrørende flere forsyningsarter ved at henvende sig et sted. Herudover kan kunderne får besked via sms eller e- mail om igangsætning af tømning af bundfældningstanke i et distrikt eller dato for tømning af bundfældningstank. Ligeledes kan kunderne blive opdateret på koncernens anlægsarbejder på hjemmesiden Kunderne har taget godt imod de nye funktioner, og vi vil også i 2013 arbejde med nye on-line-services. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i efteråret 2012 deltaget i DANVA s kundetilfredshedsundersøgelse. Resultatet er en meget høj tilfredshed

17 Corporate Social Responsibility Miljøforhold og sundhed Miljø og sundhed har været i fokus i 2012 og vil fortsat være det. Det gælder klimaforandringer med stigende temperaturer og dermed risiko for ekstreme vejrsituationer. I Aalborg Forsyning, Kloak A/S dimensionerer vi kloakkerne til en levetid på 75 år, hvorved klimaforandringerne bliver inddraget i den løbende planlægning. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har opstillet følgende mission, vision og målsætninger i Spildevandsplan og Vision Vision 2100 er revideret i november 2009, bl.a. er udviklingsplanens tidshorisont forlænget til 2025 mod tidligere Missionen er: at bidrage til, at borgerne i Aalborg og omegn er sunde og raske samtidig med, at de ikke skal kunne se og lugte det spildevand, som Aalborg Forsyning, Kloak A/S vil medvirke til at behandle bæredygtigt. Visionen er: at at at opnå et rent vandmiljø i kommunens bække, åer og søer samt i Limfjorden gennem opsamling, transport og rensning af spildevand sikre drikkevandet mod udsivning fra kloaksystemet sikre en høj driftssikkerhed af kloaksystemet og renseanlæg at at anvende løsninger, hvor et godt og sikkert arbejdsmiljø er prioriteret højt opnå den bedst mulige samlede økonomi. Målsætningen, jf. den af byrådet godkendte spildevandsplan er: at rense for min. 85 % kvælstof og 90 % fosfor at øge den separatkloakerede andel fra 60 % til 63 % at reducere de aflastede vandmængder med 40 % at reducere antal overløbsbygværker med 14 % at at reducere antal renseanlæg fra 9 til 2 renseanlæg reducere udledningen af organisk stof fra kloaksystemet fra 952 tons/år til 842 tons/år, svarende til 11 % at reducere udledningen af kvælstof fra 143 tons/år til 129 tons/år, svarende til 10 % at at at at reducere udledningen af fosfor fra 18,8 tons/år til 16,3 tons/år, svarende til 13 % reducere elforbruget med ca. 1,6 mio. kwh/år, svarende til ca. 11 % reducere driftsudgifterne med ca. 8 mio. kr./år, svarende til ca. 7 % reducere reinvesteringerne primært i renseanlæg med ca. 5 mio. kr./år, svarende til ca. 2 % af de samlede investeringer

18 Emissioner El-køb i mio. kwh El-salg i mio. kwh Drikkevandforbrug m 3 8,2 6,4 6,3 Køb af fjernvarme m 3 18,0 16,2 15,1 Salg af fjernvarme mwh Køb af naturgas i mio. m 3 0,6 0,6 0,5 Renset spildevandsmængde i mio. m 3 25,0 25,1 24,3 Slamproduktion i tons tørstof (granulat) 3,6 3,6 2,9 Ledelsessystemer Aalborg Forsyning, Kloak A/S blev den 20. juni 2012 certififeret i føglende ledelsessystemer: Energiledelsen DS2403/EN16001 Miljøledelse ISO14001 Kvalitetsledelse ISO9001 Arbejdsmiljøledelse OHSAS18001 Certificeringen blev udført af Det Norske Veritas. Vognpark Nedenstående viser Aalborg Forsyning, Kloak A/S vognpark. Aalborg Forsyning, Kloak A/S s vognpark (antal) Vogne primo året Tilgang - nyanskaffelser Afgang - solgte Vogne ultimo året Vore medarbejdere En af Aalborg Forsyning, Kloak A/S vigtigste ressourcer er vore medarbejdere. Vi tror på, at succes hviler på vores evne til at samarbejde og skabe synergi gennem en vedholdende og engageret indsats fra hver enkelt medarbejder. Mange opgaver løser vi i teams eller i den virtuelle organisation. Det er afgørende for os hele tiden at stræbe efter at blive bedre hele tiden at udvikle os. Der er en sundhedsordning for medarbejderne. Herudover tilbydes der frugtordning. Aalborg Forsyning, Kloak A/S beskæftigede i 2012 i gennemsnit 55 medarbejdere

19 IT-platform Aalborg Forsyning, Kloak A/S foretager konstant vedligeholdelse og udvikling af IT-platformen med henblik på at sikre den nødvendige sikkerhed. Kapitalberedskab Likviditeten i Aalborg Forsyning, Kloak A/S udviser en lille rentebærende nettogæld. Der er planlagt en langsigtet investeringsstrategi, som over en 100-årig investeringshorisont lever op til målsætningerne. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har en soliditetsgrad på 97,2 %. Risici Drift For at mindske risikoen på kundesiden søger Aalborg Forsyning, Kloak A/S løbende at skabe øget service. Konkurrencedygtige priser og rationel drift vil fortsat være det, der mindsker den driftsmæssige risiko. Erstatningskrav mod Elsam A/S / DONG Energy A/S I forbindelse med Konkurrencemyndighedernes afgørelse vedrørende Elsam A/S udnyttelse af sin førende markedsposition for årene deltager Aalborg Forsyning, Kloak A/S via Energi Danmark A/S i et sagsanlæg mod Elsam A/S for at få refunderet det for meget betalte. Der er ikke indregnet beløb i regnskabet for 2012 vedrørende dette forhold. Markedsrisici Stordriftsfordele ved at være en del af Aalborg Forsyning, Service A/S og Aalborg Forsyning, Holding A/S er medvirkende til at sikre konkurrenceevnen. Valuta- og renterisici Aalborg Forsyning, Kloak A/S har ingen valuta- eller renterisici af betydning. Væsentlige begivenheder og forholds indflydelse på årsregnskabet Hensættelse til tjenestemandspensionsforpligtelse I forbindelse med vandreformen vil Aalborg Forsyning, Kloak A/S kunne hensætte beløb på baggrund af såkaldte aktuarmæssige beregninger af tjenestemandspensionsforpligtelsen for den tidligere Kloakforsyning samt andelen af forpligtelsen for Forsyningsvirksomhederne, Administrationen samt Lagerog Indkøbskontoret. Tjenestemandsforpligtelsen indebærer alt andet lige at Aalborg Forsyning, Kloak A/S spildevandstakster vil ligge over taksterne i de selskaber, der ikke er omfattet af en tilsvarende pensionsforpligtelse. I nærværende regnskab 2012 er årets omkostninger til tjenestemandspension optaget til kr. Tab på debitorer Den samlede debitormasse er vurderet og dette har medført, at der forventes afskrevet 60 % af den samlede restancemasse, hvilket afføder et hensættelsesbeløb på kr. til tab på debitorer ultimo Bevægelser på egenkapitalen Der har i 2012 været bevægelser på egenkapitalen. I revisionsprotokollatet til årsregnskab for 2011 stod følgende angående værdien af de materielle anlægsaktiver: Det fremgår af årsregnskabet, at værdien af de materielle anlægsaktiver indregnes som renseanlæg, ledningsnet mv., med en værdi baseret på en opgørelse pr. 1. januar 2010 med efterfølgende tilgang og fratrukket afskrivninger. Værdien pr. 1. januar 2010 var baseret på Forsyningssekretariatets opgørelse (POLKA). Denne opgørelse blev i åbningsbalancen nedskrevet til en værdi, der tog hensyn til den fremtidige drift og likviditet. I åbningsbalancen blev resultatet, at værdien svarede til 40 % af POLKA-værdien

20 Det pæne resultat i 2011 kunne indikere, at afskrivningerne var for små og dermed værdien af anlægsaktiverne for lille. Det er aftalt med ledelsen, at der i juni 2012 udarbejdes en langsigtet tidsprognose, hvor der tages hensyn til prisloftet, effektiviseringskrav, investeringsplaner, drift og takster, således at man får et billede af den fremtidige likviditet og resultat. Det vil i den forbindelse blive vurderet sammen med revisionen, om der skal ske en opskrivning af anlægsaktiverne og dermed en forøgelse af afskrivningerne. På bestyrelsesmødet i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 21. november 2012 blev det godkendt, at de materielle anlægsaktiver opskrives, således at værdien nu afspejler POLKA-værdien 100 % pr. 1. januar Begivenheder efter balancedagen Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtrådt forhold, der giver anledning til at ændre vurderingen af regnskabets resultat og den fremtidige økonomiske udvikling. Den forventede økonomiske udvikling For Aalborg Forsyning, Kloak A/S forventes der i 2013 et negativt resultat på ca. 15,5 mio. kr. før skat

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

pwc Ringsted Spildevand Årsrapport for 2012 CVR-nr. 3115 20 62

pwc Ringsted Spildevand Årsrapport for 2012 CVR-nr. 3115 20 62 Ringsted Spildevand Årsrapport for 2012 A/S CVR-nr. 3115 20 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt ps selskabets ordinære generalforsamling den lø/q- 13 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere