Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar december regnskabsår CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798"

Transkript

1 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar december regnskabsår CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Selskabsoplysninger... 5 Koncern-oversigt... 6 Hoved- og nøgletal... 7 Ledelsesberetning... 9 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Budget Opdelt resultatopgørelse Noter

3 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet årsrapport for Aalborg Forsyning, Kloak A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Aalborg Forsyning, Kloak A/S aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af Aalborg Forsyning, Kloak A/S aktiviteter for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nørresundby, den 4. april 2013 Direktion: Bjarne Norman Nielsen Direktør Nørresundby, den 4. april 2013 Bestyrelse: Arne B. Schade Formand Daniel Nyboe Andersen Næstformand Steen Royberg - 3 -

4 Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejerne i Aalborg Forsyning, Kloak A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Forsyning, Kloak A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Revisionen har ikke omfattet den på side 29 og 30 anførte sammenligning med korrigeret budget samt opdelt resultatopgørelse mellem tømningsordning og kloaksystem i årsregnskabet. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 4. april 2013 PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Holst Statsautoriseret revisor Henrik Rummenhoff Statsautoriseret revisor - 4 -

5 Selskabsoplysninger Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 Postboks Nørresundby Telefon: Telefax: Revisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bankforbindelse Danske Bank A/S. Hjemsted: Aalborg Kommune CVR/SE-nr.: Aktionær og moderselskab Aalborg Forsyning, Holding A/S er eneaktionær og moderselskab. Bestyrelse Bestyrelsen består af tre medlemmer fra Aalborg Kommune, Forsyningsudvalget. Efter den ekstraordinære generalforsamling den 12. april 2010 konstituerede bestyrelsen sig: 12. april 2010 primo 2014 Byrådsmedlem Arne B. Schade formand Byrådsmedlem Daniel Nyboe Andersen næstformand Byrådsmedlem Steen Royberg Direktion Direktør Bjarne Norman Nielsen - 5 -

6 Koncern-oversigt Aalborg Forsyning, Kloak A/S ejes 100 % af Aalborg Forsyning, Holding A/S, der er 100 % ejet af Aalborg Kommune. Herudover ejer Aalborg Forsyning, Holding A/S (37,9 %) af Aalborg Forsyning, Service A/S. Aalborg Forsyning, Service A/S ejes af Aalborg Forsyning, Holding A/S og Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne. Aalborg Forsyning, Kloak A/S er regnskabsmæssigt opdelt i Kloaksystem samt Tømningsordning. Kloaksystem omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med renseanlæggene, kloakledningerne, pumpestationer, bassiner, overløb og fælles formål. Tømningsordningen omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med tømningsordninger for bundfældningstanke mv. Det samlede billede af koncernen pr. 31. december 2012 ser således ud: - 6 -

7 Hoved- og nøgletal Mio. kr. - Resultatopgørelse Nettoomsætning 296,0 274,1 283,4 Bruttoresultat 219,8 191,4 194,2 Resultat før finansielle poster 14,6-11,7-20,5 Finansielle poster, netto 0,4 0,4 0,2 Årets resultat 11,3-8,5-15,2 Balance Balancesum 5.645, , ,8 Egenkapital 5.486, , ,9 Pengestrømme Driftsaktivitet 185,7 148,1 147,9 Investeringsaktivitet -186,4-148,3-136,1 Årets pengestrøm -0,7-0,1 11,9 Nøgletal i % Overskudsgrad 4,9-4,3-7,2 Afkastningsgrad 0,3-0,2-0,4 Egenkapitalens forrentning 0,2-0,2-0,3 Soliditetsgrad 97,2 97,8 97,8-7 -

8 Forklaring af nøgletal Overskudsgrad = Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad = Resultat før finansielle poster x 100 Samlede gennemsnitlige aktiver Egenkapitalens forrentning = Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver - 8 -

9 Ledelsesberetning Aalborg Forsyning, Kloak A/S aktiviteter Aalborg Forsyning, Kloak A/S ejes af Aalborg Forsyning, Holding A/S og varetager opgaver inden for Renseanlæg og Kloaksystemer samt Tømning af bundfældningstanke. I henhold til spildevandsplanen er tømningsordningen fuldt udbredt til hele kommunen. Aalborg Forsyning, Kloak A/S udbyder alle leverancer, tjenesteydelser og materialer i licitation. Basisorganisationen er relativ lille og varetager planlægning, drift og byggeopgaver. Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold År 2012 er Aalborg Forsyning, Kloak A/S tredje regnskabsår aflagt i henhold til årsregnskabsloven. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i 2012 haft et positivt resultat af den primære virksomhed. Samtidig har den fortsatte udbygning sikret, at forventningerne til de fremtidige resultater er styrket. Kloaksystemets, herunder renseanlæg samt tømningsordningens resultater for 2012 udviser følgende: Resultat før finansielle poster i Aalborg Forsyning, Kloak A/S på 14,6 mio. kr. er lavere end det budgetterede. Dette skyldes primært, at der har været tabt på afgangsført anlæg under distribution. Produktions- og administrationsomkostningerne er lavere end forventet. Hovedsageligt er det lavere omkostninger til Service A/S og stordriftsfordelen ved lukning af de mindre renseanlæg, der er ved at slå igennem. Resultat før finansielle poster i Kloaksystemet androg 14,5 mio. kr. Omsætningen androg 289,5 mio. kr. Resultat før finansielle poster i Tømningsordningen androg 0,1 mio. kr. Omsætningen androg 6,6 mio. kr. Den akkumulerede underdækning for Tømningsordningen udviser en gæld på kr. pr i forhold til kr. pr Aalborg Forsyning, Kloak A/S s samlede resultat andrager 14,6 mio. kr. Resultatet anses for tilfredsstillende. I oktober 2012 blev der indgået en aftale om kapitalpleje med Danske Capital. Der er i 4. kvartal investeret i obligationer for kr., og denne investering har givet et afkast inkl. urealiseret gevinst/tab på ca kr. pr Årets resultat sammenholdt med tidligere udtrykte forventninger I årsrapporten 2011 blev der udtrykt en forventning om et negativt resultat for 2012 før skat på 121 mio. kr. Dette budget indeholder ikke godkendelse af opskrivninger af de materielle anlægsaktiver mv. og dermed andelen af tilslutningsbidrag (afskrevet over 40 år) og afskrivninger efter den nye værdiansættelse. Tages der højde for disse ændringer kan budgettet opgøres til et underskud på 8,0 mio. kr. I budgettet var der dog ikke taget højde for korrektionen vedr. overholdelse af prisloftet for 2012 på 20,1 mio. kr. Hvis der tages højde for denne korrektion er afvigelsen på 3,0 mio. kr. Forsyningsområde Aalborg Forsyning, Kloak A/S s forsyningsområde ses på nedenstående kort. Desuden samarbejder Aalborg Forsyning, Kloak A/S med Rebild Forsyning om bortskaffelse af spildevand. Dvs., at Rebild Forsyning afleverer deres spildevand til Renseanlæg Øst/Vest. Indtægterne i Aalborg Forsyning, Kloak A/S kommer fra vandafledningsbidrag fra bolig og erhverv samt tilslutningsbidrag fra nye kunder. Herudover er der blandt andet indtægter fra særbidrag, tømningsord

10 ning samt vejbidrag fra stats-, kommune- og private fællesveje. Tømning af bundfældningstanke (antal kunder) Tømning af bundfældningstanke ultimo året I 2012 startede Aalborg Forsyning, Kloak A/S på etablering af kloakanlæg i sommerhusområdet i Hals/Hou Dette vil medfører en fald i kunderne på Tømningsordningen de næste år. Udvikling i året 2012 blev et år præget af høj aktivitet og mange nye tiltag. Renseanlæg og Kloaksystemer omfatter anlæg og drift af Kloaksystemet og renseanlæggene. Renseanlæg og kloaksystemet råder pr således over kloakforsyningsnettet og 3 renseanlæg - Dokkedal Renseanlæg fra den tidligere Sejlflod Kommune samt renseanlæg Vest og Øst fra Aalborg Kommune. I henhold til spildevandsplanen nedlægges Dokkedal Renseanlæg i Herefter råder Aalborg Forsyning, Kloak A/S således udelukkede over Renseanlæg Vest og Øst. I 2012 blev Hals, Nibe og Halkær Renseanlæg nedlagt. Samarbejdspartnere Aalborg Forsyning, Kloak A/S prioriterer samarbejde højt. Vi mener, at vi sammen kan gøre det endnu bedre til gavn for vore kunder. I 2012 har vi fortsat vores gode og konstruktive samarbejde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S virtuelle organisation med blandingen af medarbejdere og rådgivende konsulenter. Aalborg Forsyning, Kloak A/S samarbejder med bl.a. Aalborg Forsyning, Vand A/S. Kundebetjening og af

11 regning foregår via det fælles kundecenter i Aalborg Forsyning, Service A/S. Forsyningssikkerhed Aalborg Forsyning, Kloak A/S har stort fokus på at udbygge og dimensionere ledningsnettet og renseanlæggene til at klare vandmængderne. Ledningsnettet og renseanlægget overvåges døgnet rundt, og vore kunder kan altid komme i kontakt med os. Abonnement Abonnement opkræves, jf. lovgivningen pr. spildevandsførende stik. Der pågår i øjeblikket en løbende registrering af antal stik pr. ejendom, og når dette arbejde er fuldendt, vil abonnementsopkrævningen afspejle det nøjagtige antal spildevandsførende stik for en given ejendom. Opkrævningen tager pt. udgangspunkt i, at en ejendom har et spildevandsførende stik, indtil registreringen af antal stik pr. ejendom er på plads. Abonnement (antal stik) Abonnementsstik ultimo året Ledningsaktiviteter Det er vigtigt at fremtidssikre kloaknettet bedst muligt således, at kunderne også i fremtiden oplever en høj forsyningssikkerhed. I 2012 udbyggede og renoverede vi kloakforsyningsnettet. I alt blev der etableret 28,3 km ledning. For de få boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normal-vandforbruget på 170 m 3 pr. år pr. boligenhed og på 70 m 3 pr. år pr. lejlighed. I begyndelse af 2012 er alle vandmålere gennemgået og de vandmålere, der anvendes til vandafledningsbidrag er adskilt fra de vandmålere, der anvendes til m 3 -vand. Målere Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet Aalborg Forsyning, Kloak A/S, betaler vandafledningsbidrag. Målere (antal) Vandforsyningens målere Private vandværker, hvor Kundecenteret foretager opkrævninger Egen boring Private vandværker, hvor Kundecenteret ikke foretager opkrævning Målere ultimo

12 Vandafledning Den største del af Aalborg Forsyning, Kloak A/S indtægtsgrundlag kommer fra vandafledningsbidrag, som betales efter vandforbrug. Den generelle tendens er, at vandforbruget falder. Dette modvirkes dog delvist af væksten i Aalborgs indbyggertal. Afregnet vandmængde (mio. m 3 ) Afregnet vandmængde i mio. m 3 10,1 10,4 10,5 Renseanlæg Der viser sig løbende behov for en ændring i renseprocesser som følge af ændret spildevandssammensætning foranlediget af virksomhedslukninger samt større hydraulisk belastning fra større nedbørsmængder. På sigt vil der formentlig komme øgede rensekrav vedrørende miljøfremmede stoffer, østrogen-lignende stoffer og/eller bakterier fra renseanlæggenes udløb mv. Derfor tilpasses rensningsprocesserne og omfanget løbende. Der er endvidere fokus på en fortsat reduktion i energiforbruget. Pumpestationer Pumpestationer moderniseres løbende for at opnå lavere energiforbrug og bedre arbejdsmiljø. Endvidere søges ledningsstrækninger optimeret, så der kan nedlægges pumpestationer. Det faldende vandforbrug og de stadig længere kloakledninger pga. centraliseringen af spildevandsrensningen medfører, at spildevandets opholdstid i kloaksystemet forøges. Dermed øges risikoen for svovlbrintedannelse. Der er stor fokus på dette forhold

13 Aalborg Forsyning, Kloak A/S rådede over følgende anlæg og ledninger Renseanlæg (stk.) Renseanlæg primo året Afgang taget ud af drift Renseanlæg ultimo året Renseanlæg dimensioneret kapacitet (PE) Pumpestationer (stk.) Pumpestationer primo året Tilgang etableret Afgang taget ud af drift Pumpestationer ultimo året Sparebassiner (stk.) Sparebassiner primo året Tilgang etableret Afgang taget ud af drift Sparebassiner ultimo året Overløbsbygværk (stk.) Overløbsbygværk primo året Tilgang etableret Afgang taget ud af drift Overløbsbygværk ultimo året Brønde (stk.) Brønde primo året Tilgang etableret Afgang taget ud af drift Brønde ultimo året

14 Stik (stk.) Stik primo året Tilgang etableret Afgang taget ud af drift Stik ultimo året Ledningsnet (km.) Ledning primo året 1.932, , ,2 - Tilgang etableret 28,3 20,7 25,9 - Afgang taget ud af drift 15,2 3,8 72,6 Ledning ultimo året 1.945, , ,5 Kommentarer til Renseanlæg Hals, Nibe og Halkær renseanlæg blev nedlagt i Kommentarer til Ledningsnet og Stik Afgang 2010 indeholder en korrektion på 61,9 km., som er fremkommet ved en berigtigelse af databasen. Det drejer sig om vejafvandingsledninger. Der er i 2012 sket en nettoomklassificering mellem stikkene (tilgang) og ledningerne (afgang). Nybyggeri og øget aktivitet I løbet af året er der nettoetableret 13,1 km nye kloakledninger. Nybyggeri og øgede aktiviteter i forsyningsområdet samt nedlæggelse af mindre renseanlæg har ført til opførelse af 10 nye pumpestationer. Ledningsregistrering Aalborg Forsyning, Kloak A/S ledningsnet er registreret i det Geografiske Informations System (GIS). Vandplaner Natur- og Miljøklagenævnets kendelse primo december 2012 fastslog, at vandplanerne er ugyldige. Hermed faldt også vandhandlingsplanerne ligesom spildevandsplanens hovedrevision er udsat. Miljøministeriet kom ikke inden eller med en udmelding om det videre forløb i sagen. Tilknyttede aktiviteter Aalborg Forsyning, Kloak A/S udførte i 2012 teknisk rådgivning og bistand til Forsyningsvirksomhederne, herunder sagsforberedende arbejder i forbindelse med planlægnings- og myndighedsopgaver vedrørende den skattefinansierede spildvandsplanlægning. Tilknyttede aktiviteter omfatter ligeledes salg af varme og el, der hidrører fra behandling af spildevandsslam. DANVA benchmarking Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i 2012 deltaget i DANVA s benchmarking og dermed opfyldt kravet om deltagelse i en årlig procesbenchmarking

15 Prisloft 2012 Forsyningssekretariatet fastsætter prisloftet for de vandforsyninger i Danmark, der er omfattet af reglerne om fastsættelse af prisloftet. Prisloftet for 2012 blev fastsat med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeret med et indeks for prisudviklingen samt et individuelt effektiviseringskrav. Derudover var der tillæg for afvikling af selskabets underdækning pr. 31. december 2010 og tillæg for forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, investeringstillæg for planlagte, gennemførte, og historiske investeringer og forventede nettofinansielle poster, jf. bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 med senere ændringer. Prisloftet er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m 3 -pris. Forsyningssekretariatet udmeldte den 23. september 2011 prisloftet til 27,58 kr. pr. m 3 for Aalborg Forsyning, Kloak A/S for Prisloftet blev lagt til grund ved beregningen af kloaktaksterne for 2012, som efterfølgende er godkendt af bestyrelsen samt Byrådet efter Spildevandsloven. Dette prisloft er senere blevet ændret til 27,87 kr. pr. m 3 af 31. januar Årsagen til ændringen fra den første udmelding af 23. september 2011 er i korte træk: Den 31. maj 2012 afsagde Konkurrenceankernævnet kendelse i 15 principielle prøvesager vedrørende prislofterne for Konkurrenceankernævnet ophævede og hjemviste i den forbindelse Forsyningssekretariatet fortsættelse af selskabernes individuelle effektivitetskrav. Som følge heraf har Forsyningssekretariatet truffet fornyet afgørelse om Aalborg Forsyning, Kloak A/S individuelle effektivitetskrav. Kravet er nedsat fra kr. til kr. Prisloftet for 2012 er forhøjet med den 1/9- del af den yderlige tjenestemandspensionsforpligtelse vedrørende regnskab 2011, som følge af at Aalborg Forsyning, Kloak A/S aktuar nu anvender en ny levetidsmodel som ligeledes anvendes i Finanstilsynet. Forhøjelsen udgør kr. Eftervisning af prisloft 2012 Der skal hvert år foretages en eftervisning af prisloftet for at sikre, at det udmeldte prisloft fra Forsyningssekretariatet er overholdt, jf. bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 med senere ændringer. Eftervisningen af prisloft 2012 medfører en korrektion vedrørende overholdelse af prisloftet for 2012 på kr., som kan indregnes i de efterfølgende års prisloft. Underdækningen for 2012 afspejler stort set værdien af restafskrivningerne for de anlægsaktiver, der er taget ud af drift i Restafskrivningerne indgår i prisloftet for 2012, som en opkrævningsret, som herefter indregnes i prisloftet for Benchmarking effektiviseringskrav 2013 Forsyningssekretariatet skal foretage resultatorienterede benchmarking af vand- og spildevandselskaberne, jf. vandsektorlovens 4. Det fremgår af lovbemærkningerne til bestemmelsen, at formålet med den resultatorienterede benchmarking er at sammenligne og offentliggøre vandselskabernes kvalitet og effektivitet. Det fremgår også, at den resultatorienterede benchmarking skal anvendes som grundlag for de løbende justeringer af prisloftet, som Forsyningssekretariatet skal foretage. I fastlæggelsen af effektiviseringskravene ud fra effektiviseringspotentialerne har Forsyningssekretariatet desuden vurderet, at et effektiviseringskrav på 1/4 af potentialet er en passende hensyntagen til usikkerheden. Det er i benchmarkingmodellen identificeret, at Aalborg Forsyning, Kloak A/S har et korrigeret effektiviseringspotentiale på kr. på baggrund af driftsomkostningerne i prisloft

16 Selskabets individuelle effektivitetskrav er fastsat til kr. for prisloft 2013, idet Forsyningssekretariatet har vurderet, at et effektivitetskrav på 1/4 af potentialet er en passende hensyntagen til usikkerheden ved beregningerne. Selskabets effektivitetskrav er afspejlet i det godkendte budget 2013, således at budgettet matcher det udmeldte prisloft for 2013 fra Forsyningssekretariatet. Vandreform Den sidste bekendtgørelse til Vandsektorloven vedrørende de nærmere rammer for vandselskabernes valg af forbrugerrepræsentanter til vandselskabernes bestyrelser er udsendt den 16. juni I forslaget til bekendtgørelsen er der lagt op til valg af to forbrugerrepræsentanter i efteråret 2013 med efterfølgende indtræden i bestyrelsen primo Forsyningssekretariat Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i 2012 foretaget de lovpligtige indberetninger til Forbruger- og konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet: Indberetning af budget 2013 til brug for prisloft for Indberetning af regnskab 2011 til brug for benchmarking Indberetning af tilknyttet aktiviteter for regnskab Intern overvågning Programmet for intern overvågning er i korte træk et dokumentationsprogram, som skal opstilles for at kunne dokumentere, at der kun indgås aftaler på markedsvilkår, herunder at disse er indgået skriftligt. Det overordnede formål er i bemærkningerne til vandsektorloven nr. 469 af 12. juni 2009 angivet som følgende: Bestemmelsen er udtryk for det grundlæggende princip, at alle aftaler skal være indgået alene til varetagelse af vandselskabets interesser og således, at hverken kunder eller leverandører diskrimineres. Et vandselskab må således navnlig ikke ved at købe for dyrt ind eller sælge for billigt overføre midler til interesseforbundne virksomheder, men skal også i øvrigt drives omkostningseffektivt, herunder ved at foretage indkøb billigst muligt. Dermed sikres det, at den pris, som vandselskabets kunder betaler, ikke belastes af selskabet uvedkommende eller unødvendige omkostninger. Programmet havde virkning fra den 1. juli Aalborg Forsyning, Kloak A/S har implementeret programmet og rapporteret via en årsberetning med revisionserklæring til Forsyningssekretariatet i maj Kundetilfredshed og profilering Det er altafgørende for os, at vore kunder er tilfredse med den service, vi tilbyder. Det er også vigtigt for os, at kunderne hurtigt og nemt kan komme i kontakt med os, når de har behov for det. Dialogen med kunderne og åbenhed i vores kommunikation er i fokus. Aalborg Forsyning, Service A/S varetager regningsudskrivning, inkasso, til- og afmelding, flytning samt en række andre serviceorienterede funktioner. Kunderne betjener vi i tæt samarbejde de øvrige driftsvirksomheder. Det betyder, at vore kunder kan få svar på spørgsmål vedrørende flere forsyningsarter ved at henvende sig et sted. Herudover kan kunderne får besked via sms eller e- mail om igangsætning af tømning af bundfældningstanke i et distrikt eller dato for tømning af bundfældningstank. Ligeledes kan kunderne blive opdateret på koncernens anlægsarbejder på hjemmesiden Kunderne har taget godt imod de nye funktioner, og vi vil også i 2013 arbejde med nye on-line-services. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i efteråret 2012 deltaget i DANVA s kundetilfredshedsundersøgelse. Resultatet er en meget høj tilfredshed

17 Corporate Social Responsibility Miljøforhold og sundhed Miljø og sundhed har været i fokus i 2012 og vil fortsat være det. Det gælder klimaforandringer med stigende temperaturer og dermed risiko for ekstreme vejrsituationer. I Aalborg Forsyning, Kloak A/S dimensionerer vi kloakkerne til en levetid på 75 år, hvorved klimaforandringerne bliver inddraget i den løbende planlægning. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har opstillet følgende mission, vision og målsætninger i Spildevandsplan og Vision Vision 2100 er revideret i november 2009, bl.a. er udviklingsplanens tidshorisont forlænget til 2025 mod tidligere Missionen er: at bidrage til, at borgerne i Aalborg og omegn er sunde og raske samtidig med, at de ikke skal kunne se og lugte det spildevand, som Aalborg Forsyning, Kloak A/S vil medvirke til at behandle bæredygtigt. Visionen er: at at at opnå et rent vandmiljø i kommunens bække, åer og søer samt i Limfjorden gennem opsamling, transport og rensning af spildevand sikre drikkevandet mod udsivning fra kloaksystemet sikre en høj driftssikkerhed af kloaksystemet og renseanlæg at at anvende løsninger, hvor et godt og sikkert arbejdsmiljø er prioriteret højt opnå den bedst mulige samlede økonomi. Målsætningen, jf. den af byrådet godkendte spildevandsplan er: at rense for min. 85 % kvælstof og 90 % fosfor at øge den separatkloakerede andel fra 60 % til 63 % at reducere de aflastede vandmængder med 40 % at reducere antal overløbsbygværker med 14 % at at reducere antal renseanlæg fra 9 til 2 renseanlæg reducere udledningen af organisk stof fra kloaksystemet fra 952 tons/år til 842 tons/år, svarende til 11 % at reducere udledningen af kvælstof fra 143 tons/år til 129 tons/år, svarende til 10 % at at at at reducere udledningen af fosfor fra 18,8 tons/år til 16,3 tons/år, svarende til 13 % reducere elforbruget med ca. 1,6 mio. kwh/år, svarende til ca. 11 % reducere driftsudgifterne med ca. 8 mio. kr./år, svarende til ca. 7 % reducere reinvesteringerne primært i renseanlæg med ca. 5 mio. kr./år, svarende til ca. 2 % af de samlede investeringer

18 Emissioner El-køb i mio. kwh El-salg i mio. kwh Drikkevandforbrug m 3 8,2 6,4 6,3 Køb af fjernvarme m 3 18,0 16,2 15,1 Salg af fjernvarme mwh Køb af naturgas i mio. m 3 0,6 0,6 0,5 Renset spildevandsmængde i mio. m 3 25,0 25,1 24,3 Slamproduktion i tons tørstof (granulat) 3,6 3,6 2,9 Ledelsessystemer Aalborg Forsyning, Kloak A/S blev den 20. juni 2012 certififeret i føglende ledelsessystemer: Energiledelsen DS2403/EN16001 Miljøledelse ISO14001 Kvalitetsledelse ISO9001 Arbejdsmiljøledelse OHSAS18001 Certificeringen blev udført af Det Norske Veritas. Vognpark Nedenstående viser Aalborg Forsyning, Kloak A/S vognpark. Aalborg Forsyning, Kloak A/S s vognpark (antal) Vogne primo året Tilgang - nyanskaffelser Afgang - solgte Vogne ultimo året Vore medarbejdere En af Aalborg Forsyning, Kloak A/S vigtigste ressourcer er vore medarbejdere. Vi tror på, at succes hviler på vores evne til at samarbejde og skabe synergi gennem en vedholdende og engageret indsats fra hver enkelt medarbejder. Mange opgaver løser vi i teams eller i den virtuelle organisation. Det er afgørende for os hele tiden at stræbe efter at blive bedre hele tiden at udvikle os. Der er en sundhedsordning for medarbejderne. Herudover tilbydes der frugtordning. Aalborg Forsyning, Kloak A/S beskæftigede i 2012 i gennemsnit 55 medarbejdere

19 IT-platform Aalborg Forsyning, Kloak A/S foretager konstant vedligeholdelse og udvikling af IT-platformen med henblik på at sikre den nødvendige sikkerhed. Kapitalberedskab Likviditeten i Aalborg Forsyning, Kloak A/S udviser en lille rentebærende nettogæld. Der er planlagt en langsigtet investeringsstrategi, som over en 100-årig investeringshorisont lever op til målsætningerne. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har en soliditetsgrad på 97,2 %. Risici Drift For at mindske risikoen på kundesiden søger Aalborg Forsyning, Kloak A/S løbende at skabe øget service. Konkurrencedygtige priser og rationel drift vil fortsat være det, der mindsker den driftsmæssige risiko. Erstatningskrav mod Elsam A/S / DONG Energy A/S I forbindelse med Konkurrencemyndighedernes afgørelse vedrørende Elsam A/S udnyttelse af sin førende markedsposition for årene deltager Aalborg Forsyning, Kloak A/S via Energi Danmark A/S i et sagsanlæg mod Elsam A/S for at få refunderet det for meget betalte. Der er ikke indregnet beløb i regnskabet for 2012 vedrørende dette forhold. Markedsrisici Stordriftsfordele ved at være en del af Aalborg Forsyning, Service A/S og Aalborg Forsyning, Holding A/S er medvirkende til at sikre konkurrenceevnen. Valuta- og renterisici Aalborg Forsyning, Kloak A/S har ingen valuta- eller renterisici af betydning. Væsentlige begivenheder og forholds indflydelse på årsregnskabet Hensættelse til tjenestemandspensionsforpligtelse I forbindelse med vandreformen vil Aalborg Forsyning, Kloak A/S kunne hensætte beløb på baggrund af såkaldte aktuarmæssige beregninger af tjenestemandspensionsforpligtelsen for den tidligere Kloakforsyning samt andelen af forpligtelsen for Forsyningsvirksomhederne, Administrationen samt Lagerog Indkøbskontoret. Tjenestemandsforpligtelsen indebærer alt andet lige at Aalborg Forsyning, Kloak A/S spildevandstakster vil ligge over taksterne i de selskaber, der ikke er omfattet af en tilsvarende pensionsforpligtelse. I nærværende regnskab 2012 er årets omkostninger til tjenestemandspension optaget til kr. Tab på debitorer Den samlede debitormasse er vurderet og dette har medført, at der forventes afskrevet 60 % af den samlede restancemasse, hvilket afføder et hensættelsesbeløb på kr. til tab på debitorer ultimo Bevægelser på egenkapitalen Der har i 2012 været bevægelser på egenkapitalen. I revisionsprotokollatet til årsregnskab for 2011 stod følgende angående værdien af de materielle anlægsaktiver: Det fremgår af årsregnskabet, at værdien af de materielle anlægsaktiver indregnes som renseanlæg, ledningsnet mv., med en værdi baseret på en opgørelse pr. 1. januar 2010 med efterfølgende tilgang og fratrukket afskrivninger. Værdien pr. 1. januar 2010 var baseret på Forsyningssekretariatets opgørelse (POLKA). Denne opgørelse blev i åbningsbalancen nedskrevet til en værdi, der tog hensyn til den fremtidige drift og likviditet. I åbningsbalancen blev resultatet, at værdien svarede til 40 % af POLKA-værdien

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 02 INDHOLD INTRODUKTION Forsyning Helsingør A/S 03 Et nyt selskab med fokus på kunderne 04 Bestyrelse og direktion 06 Ledelsespåtegning 07 Selskabsstruktur 08 2011 Revisionspåtegning 09

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand (indtrådt den 5. januar 2015) Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere