Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar december regnskabsår CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pumpehus i træ. Årsrapport. Aalborg Forsyning, Kloak A/S. 1. januar - 31. december 2012. 3. regnskabsår CVR-nr. 32651798"

Transkript

1 Pumpehus i træ Årsrapport Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar december regnskabsår CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Selskabsoplysninger... 5 Koncern-oversigt... 6 Hoved- og nøgletal... 7 Ledelsesberetning... 9 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Budget Opdelt resultatopgørelse Noter

3 Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet årsrapport for Aalborg Forsyning, Kloak A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Aalborg Forsyning, Kloak A/S aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af Aalborg Forsyning, Kloak A/S aktiviteter for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nørresundby, den 4. april 2013 Direktion: Bjarne Norman Nielsen Direktør Nørresundby, den 4. april 2013 Bestyrelse: Arne B. Schade Formand Daniel Nyboe Andersen Næstformand Steen Royberg - 3 -

4 Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejerne i Aalborg Forsyning, Kloak A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Aalborg Forsyning, Kloak A/S for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger Revisionen har ikke omfattet den på side 29 og 30 anførte sammenligning med korrigeret budget samt opdelt resultatopgørelse mellem tømningsordning og kloaksystem i årsregnskabet. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 4. april 2013 PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Holst Statsautoriseret revisor Henrik Rummenhoff Statsautoriseret revisor - 4 -

5 Selskabsoplysninger Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 Postboks Nørresundby Telefon: Telefax: Revisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bankforbindelse Danske Bank A/S. Hjemsted: Aalborg Kommune CVR/SE-nr.: Aktionær og moderselskab Aalborg Forsyning, Holding A/S er eneaktionær og moderselskab. Bestyrelse Bestyrelsen består af tre medlemmer fra Aalborg Kommune, Forsyningsudvalget. Efter den ekstraordinære generalforsamling den 12. april 2010 konstituerede bestyrelsen sig: 12. april 2010 primo 2014 Byrådsmedlem Arne B. Schade formand Byrådsmedlem Daniel Nyboe Andersen næstformand Byrådsmedlem Steen Royberg Direktion Direktør Bjarne Norman Nielsen - 5 -

6 Koncern-oversigt Aalborg Forsyning, Kloak A/S ejes 100 % af Aalborg Forsyning, Holding A/S, der er 100 % ejet af Aalborg Kommune. Herudover ejer Aalborg Forsyning, Holding A/S (37,9 %) af Aalborg Forsyning, Service A/S. Aalborg Forsyning, Service A/S ejes af Aalborg Forsyning, Holding A/S og Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne. Aalborg Forsyning, Kloak A/S er regnskabsmæssigt opdelt i Kloaksystem samt Tømningsordning. Kloaksystem omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med renseanlæggene, kloakledningerne, pumpestationer, bassiner, overløb og fælles formål. Tømningsordningen omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med tømningsordninger for bundfældningstanke mv. Det samlede billede af koncernen pr. 31. december 2012 ser således ud: - 6 -

7 Hoved- og nøgletal Mio. kr. - Resultatopgørelse Nettoomsætning 296,0 274,1 283,4 Bruttoresultat 219,8 191,4 194,2 Resultat før finansielle poster 14,6-11,7-20,5 Finansielle poster, netto 0,4 0,4 0,2 Årets resultat 11,3-8,5-15,2 Balance Balancesum 5.645, , ,8 Egenkapital 5.486, , ,9 Pengestrømme Driftsaktivitet 185,7 148,1 147,9 Investeringsaktivitet -186,4-148,3-136,1 Årets pengestrøm -0,7-0,1 11,9 Nøgletal i % Overskudsgrad 4,9-4,3-7,2 Afkastningsgrad 0,3-0,2-0,4 Egenkapitalens forrentning 0,2-0,2-0,3 Soliditetsgrad 97,2 97,8 97,8-7 -

8 Forklaring af nøgletal Overskudsgrad = Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad = Resultat før finansielle poster x 100 Samlede gennemsnitlige aktiver Egenkapitalens forrentning = Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad = Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver - 8 -

9 Ledelsesberetning Aalborg Forsyning, Kloak A/S aktiviteter Aalborg Forsyning, Kloak A/S ejes af Aalborg Forsyning, Holding A/S og varetager opgaver inden for Renseanlæg og Kloaksystemer samt Tømning af bundfældningstanke. I henhold til spildevandsplanen er tømningsordningen fuldt udbredt til hele kommunen. Aalborg Forsyning, Kloak A/S udbyder alle leverancer, tjenesteydelser og materialer i licitation. Basisorganisationen er relativ lille og varetager planlægning, drift og byggeopgaver. Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold År 2012 er Aalborg Forsyning, Kloak A/S tredje regnskabsår aflagt i henhold til årsregnskabsloven. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i 2012 haft et positivt resultat af den primære virksomhed. Samtidig har den fortsatte udbygning sikret, at forventningerne til de fremtidige resultater er styrket. Kloaksystemets, herunder renseanlæg samt tømningsordningens resultater for 2012 udviser følgende: Resultat før finansielle poster i Aalborg Forsyning, Kloak A/S på 14,6 mio. kr. er lavere end det budgetterede. Dette skyldes primært, at der har været tabt på afgangsført anlæg under distribution. Produktions- og administrationsomkostningerne er lavere end forventet. Hovedsageligt er det lavere omkostninger til Service A/S og stordriftsfordelen ved lukning af de mindre renseanlæg, der er ved at slå igennem. Resultat før finansielle poster i Kloaksystemet androg 14,5 mio. kr. Omsætningen androg 289,5 mio. kr. Resultat før finansielle poster i Tømningsordningen androg 0,1 mio. kr. Omsætningen androg 6,6 mio. kr. Den akkumulerede underdækning for Tømningsordningen udviser en gæld på kr. pr i forhold til kr. pr Aalborg Forsyning, Kloak A/S s samlede resultat andrager 14,6 mio. kr. Resultatet anses for tilfredsstillende. I oktober 2012 blev der indgået en aftale om kapitalpleje med Danske Capital. Der er i 4. kvartal investeret i obligationer for kr., og denne investering har givet et afkast inkl. urealiseret gevinst/tab på ca kr. pr Årets resultat sammenholdt med tidligere udtrykte forventninger I årsrapporten 2011 blev der udtrykt en forventning om et negativt resultat for 2012 før skat på 121 mio. kr. Dette budget indeholder ikke godkendelse af opskrivninger af de materielle anlægsaktiver mv. og dermed andelen af tilslutningsbidrag (afskrevet over 40 år) og afskrivninger efter den nye værdiansættelse. Tages der højde for disse ændringer kan budgettet opgøres til et underskud på 8,0 mio. kr. I budgettet var der dog ikke taget højde for korrektionen vedr. overholdelse af prisloftet for 2012 på 20,1 mio. kr. Hvis der tages højde for denne korrektion er afvigelsen på 3,0 mio. kr. Forsyningsområde Aalborg Forsyning, Kloak A/S s forsyningsområde ses på nedenstående kort. Desuden samarbejder Aalborg Forsyning, Kloak A/S med Rebild Forsyning om bortskaffelse af spildevand. Dvs., at Rebild Forsyning afleverer deres spildevand til Renseanlæg Øst/Vest. Indtægterne i Aalborg Forsyning, Kloak A/S kommer fra vandafledningsbidrag fra bolig og erhverv samt tilslutningsbidrag fra nye kunder. Herudover er der blandt andet indtægter fra særbidrag, tømningsord

10 ning samt vejbidrag fra stats-, kommune- og private fællesveje. Tømning af bundfældningstanke (antal kunder) Tømning af bundfældningstanke ultimo året I 2012 startede Aalborg Forsyning, Kloak A/S på etablering af kloakanlæg i sommerhusområdet i Hals/Hou Dette vil medfører en fald i kunderne på Tømningsordningen de næste år. Udvikling i året 2012 blev et år præget af høj aktivitet og mange nye tiltag. Renseanlæg og Kloaksystemer omfatter anlæg og drift af Kloaksystemet og renseanlæggene. Renseanlæg og kloaksystemet råder pr således over kloakforsyningsnettet og 3 renseanlæg - Dokkedal Renseanlæg fra den tidligere Sejlflod Kommune samt renseanlæg Vest og Øst fra Aalborg Kommune. I henhold til spildevandsplanen nedlægges Dokkedal Renseanlæg i Herefter råder Aalborg Forsyning, Kloak A/S således udelukkede over Renseanlæg Vest og Øst. I 2012 blev Hals, Nibe og Halkær Renseanlæg nedlagt. Samarbejdspartnere Aalborg Forsyning, Kloak A/S prioriterer samarbejde højt. Vi mener, at vi sammen kan gøre det endnu bedre til gavn for vore kunder. I 2012 har vi fortsat vores gode og konstruktive samarbejde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S virtuelle organisation med blandingen af medarbejdere og rådgivende konsulenter. Aalborg Forsyning, Kloak A/S samarbejder med bl.a. Aalborg Forsyning, Vand A/S. Kundebetjening og af

11 regning foregår via det fælles kundecenter i Aalborg Forsyning, Service A/S. Forsyningssikkerhed Aalborg Forsyning, Kloak A/S har stort fokus på at udbygge og dimensionere ledningsnettet og renseanlæggene til at klare vandmængderne. Ledningsnettet og renseanlægget overvåges døgnet rundt, og vore kunder kan altid komme i kontakt med os. Abonnement Abonnement opkræves, jf. lovgivningen pr. spildevandsførende stik. Der pågår i øjeblikket en løbende registrering af antal stik pr. ejendom, og når dette arbejde er fuldendt, vil abonnementsopkrævningen afspejle det nøjagtige antal spildevandsførende stik for en given ejendom. Opkrævningen tager pt. udgangspunkt i, at en ejendom har et spildevandsførende stik, indtil registreringen af antal stik pr. ejendom er på plads. Abonnement (antal stik) Abonnementsstik ultimo året Ledningsaktiviteter Det er vigtigt at fremtidssikre kloaknettet bedst muligt således, at kunderne også i fremtiden oplever en høj forsyningssikkerhed. I 2012 udbyggede og renoverede vi kloakforsyningsnettet. I alt blev der etableret 28,3 km ledning. For de få boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normal-vandforbruget på 170 m 3 pr. år pr. boligenhed og på 70 m 3 pr. år pr. lejlighed. I begyndelse af 2012 er alle vandmålere gennemgået og de vandmålere, der anvendes til vandafledningsbidrag er adskilt fra de vandmålere, der anvendes til m 3 -vand. Målere Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet Aalborg Forsyning, Kloak A/S, betaler vandafledningsbidrag. Målere (antal) Vandforsyningens målere Private vandværker, hvor Kundecenteret foretager opkrævninger Egen boring Private vandværker, hvor Kundecenteret ikke foretager opkrævning Målere ultimo

12 Vandafledning Den største del af Aalborg Forsyning, Kloak A/S indtægtsgrundlag kommer fra vandafledningsbidrag, som betales efter vandforbrug. Den generelle tendens er, at vandforbruget falder. Dette modvirkes dog delvist af væksten i Aalborgs indbyggertal. Afregnet vandmængde (mio. m 3 ) Afregnet vandmængde i mio. m 3 10,1 10,4 10,5 Renseanlæg Der viser sig løbende behov for en ændring i renseprocesser som følge af ændret spildevandssammensætning foranlediget af virksomhedslukninger samt større hydraulisk belastning fra større nedbørsmængder. På sigt vil der formentlig komme øgede rensekrav vedrørende miljøfremmede stoffer, østrogen-lignende stoffer og/eller bakterier fra renseanlæggenes udløb mv. Derfor tilpasses rensningsprocesserne og omfanget løbende. Der er endvidere fokus på en fortsat reduktion i energiforbruget. Pumpestationer Pumpestationer moderniseres løbende for at opnå lavere energiforbrug og bedre arbejdsmiljø. Endvidere søges ledningsstrækninger optimeret, så der kan nedlægges pumpestationer. Det faldende vandforbrug og de stadig længere kloakledninger pga. centraliseringen af spildevandsrensningen medfører, at spildevandets opholdstid i kloaksystemet forøges. Dermed øges risikoen for svovlbrintedannelse. Der er stor fokus på dette forhold

13 Aalborg Forsyning, Kloak A/S rådede over følgende anlæg og ledninger Renseanlæg (stk.) Renseanlæg primo året Afgang taget ud af drift Renseanlæg ultimo året Renseanlæg dimensioneret kapacitet (PE) Pumpestationer (stk.) Pumpestationer primo året Tilgang etableret Afgang taget ud af drift Pumpestationer ultimo året Sparebassiner (stk.) Sparebassiner primo året Tilgang etableret Afgang taget ud af drift Sparebassiner ultimo året Overløbsbygværk (stk.) Overløbsbygværk primo året Tilgang etableret Afgang taget ud af drift Overløbsbygværk ultimo året Brønde (stk.) Brønde primo året Tilgang etableret Afgang taget ud af drift Brønde ultimo året

14 Stik (stk.) Stik primo året Tilgang etableret Afgang taget ud af drift Stik ultimo året Ledningsnet (km.) Ledning primo året 1.932, , ,2 - Tilgang etableret 28,3 20,7 25,9 - Afgang taget ud af drift 15,2 3,8 72,6 Ledning ultimo året 1.945, , ,5 Kommentarer til Renseanlæg Hals, Nibe og Halkær renseanlæg blev nedlagt i Kommentarer til Ledningsnet og Stik Afgang 2010 indeholder en korrektion på 61,9 km., som er fremkommet ved en berigtigelse af databasen. Det drejer sig om vejafvandingsledninger. Der er i 2012 sket en nettoomklassificering mellem stikkene (tilgang) og ledningerne (afgang). Nybyggeri og øget aktivitet I løbet af året er der nettoetableret 13,1 km nye kloakledninger. Nybyggeri og øgede aktiviteter i forsyningsområdet samt nedlæggelse af mindre renseanlæg har ført til opførelse af 10 nye pumpestationer. Ledningsregistrering Aalborg Forsyning, Kloak A/S ledningsnet er registreret i det Geografiske Informations System (GIS). Vandplaner Natur- og Miljøklagenævnets kendelse primo december 2012 fastslog, at vandplanerne er ugyldige. Hermed faldt også vandhandlingsplanerne ligesom spildevandsplanens hovedrevision er udsat. Miljøministeriet kom ikke inden eller med en udmelding om det videre forløb i sagen. Tilknyttede aktiviteter Aalborg Forsyning, Kloak A/S udførte i 2012 teknisk rådgivning og bistand til Forsyningsvirksomhederne, herunder sagsforberedende arbejder i forbindelse med planlægnings- og myndighedsopgaver vedrørende den skattefinansierede spildvandsplanlægning. Tilknyttede aktiviteter omfatter ligeledes salg af varme og el, der hidrører fra behandling af spildevandsslam. DANVA benchmarking Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i 2012 deltaget i DANVA s benchmarking og dermed opfyldt kravet om deltagelse i en årlig procesbenchmarking

15 Prisloft 2012 Forsyningssekretariatet fastsætter prisloftet for de vandforsyninger i Danmark, der er omfattet af reglerne om fastsættelse af prisloftet. Prisloftet for 2012 blev fastsat med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeret med et indeks for prisudviklingen samt et individuelt effektiviseringskrav. Derudover var der tillæg for afvikling af selskabets underdækning pr. 31. december 2010 og tillæg for forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, investeringstillæg for planlagte, gennemførte, og historiske investeringer og forventede nettofinansielle poster, jf. bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010 med senere ændringer. Prisloftet er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m 3 -pris. Forsyningssekretariatet udmeldte den 23. september 2011 prisloftet til 27,58 kr. pr. m 3 for Aalborg Forsyning, Kloak A/S for Prisloftet blev lagt til grund ved beregningen af kloaktaksterne for 2012, som efterfølgende er godkendt af bestyrelsen samt Byrådet efter Spildevandsloven. Dette prisloft er senere blevet ændret til 27,87 kr. pr. m 3 af 31. januar Årsagen til ændringen fra den første udmelding af 23. september 2011 er i korte træk: Den 31. maj 2012 afsagde Konkurrenceankernævnet kendelse i 15 principielle prøvesager vedrørende prislofterne for Konkurrenceankernævnet ophævede og hjemviste i den forbindelse Forsyningssekretariatet fortsættelse af selskabernes individuelle effektivitetskrav. Som følge heraf har Forsyningssekretariatet truffet fornyet afgørelse om Aalborg Forsyning, Kloak A/S individuelle effektivitetskrav. Kravet er nedsat fra kr. til kr. Prisloftet for 2012 er forhøjet med den 1/9- del af den yderlige tjenestemandspensionsforpligtelse vedrørende regnskab 2011, som følge af at Aalborg Forsyning, Kloak A/S aktuar nu anvender en ny levetidsmodel som ligeledes anvendes i Finanstilsynet. Forhøjelsen udgør kr. Eftervisning af prisloft 2012 Der skal hvert år foretages en eftervisning af prisloftet for at sikre, at det udmeldte prisloft fra Forsyningssekretariatet er overholdt, jf. bekendtgørelse nr. 173 af 27. februar 2012 med senere ændringer. Eftervisningen af prisloft 2012 medfører en korrektion vedrørende overholdelse af prisloftet for 2012 på kr., som kan indregnes i de efterfølgende års prisloft. Underdækningen for 2012 afspejler stort set værdien af restafskrivningerne for de anlægsaktiver, der er taget ud af drift i Restafskrivningerne indgår i prisloftet for 2012, som en opkrævningsret, som herefter indregnes i prisloftet for Benchmarking effektiviseringskrav 2013 Forsyningssekretariatet skal foretage resultatorienterede benchmarking af vand- og spildevandselskaberne, jf. vandsektorlovens 4. Det fremgår af lovbemærkningerne til bestemmelsen, at formålet med den resultatorienterede benchmarking er at sammenligne og offentliggøre vandselskabernes kvalitet og effektivitet. Det fremgår også, at den resultatorienterede benchmarking skal anvendes som grundlag for de løbende justeringer af prisloftet, som Forsyningssekretariatet skal foretage. I fastlæggelsen af effektiviseringskravene ud fra effektiviseringspotentialerne har Forsyningssekretariatet desuden vurderet, at et effektiviseringskrav på 1/4 af potentialet er en passende hensyntagen til usikkerheden. Det er i benchmarkingmodellen identificeret, at Aalborg Forsyning, Kloak A/S har et korrigeret effektiviseringspotentiale på kr. på baggrund af driftsomkostningerne i prisloft

16 Selskabets individuelle effektivitetskrav er fastsat til kr. for prisloft 2013, idet Forsyningssekretariatet har vurderet, at et effektivitetskrav på 1/4 af potentialet er en passende hensyntagen til usikkerheden ved beregningerne. Selskabets effektivitetskrav er afspejlet i det godkendte budget 2013, således at budgettet matcher det udmeldte prisloft for 2013 fra Forsyningssekretariatet. Vandreform Den sidste bekendtgørelse til Vandsektorloven vedrørende de nærmere rammer for vandselskabernes valg af forbrugerrepræsentanter til vandselskabernes bestyrelser er udsendt den 16. juni I forslaget til bekendtgørelsen er der lagt op til valg af to forbrugerrepræsentanter i efteråret 2013 med efterfølgende indtræden i bestyrelsen primo Forsyningssekretariat Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i 2012 foretaget de lovpligtige indberetninger til Forbruger- og konkurrencestyrelsen, Forsyningssekretariatet: Indberetning af budget 2013 til brug for prisloft for Indberetning af regnskab 2011 til brug for benchmarking Indberetning af tilknyttet aktiviteter for regnskab Intern overvågning Programmet for intern overvågning er i korte træk et dokumentationsprogram, som skal opstilles for at kunne dokumentere, at der kun indgås aftaler på markedsvilkår, herunder at disse er indgået skriftligt. Det overordnede formål er i bemærkningerne til vandsektorloven nr. 469 af 12. juni 2009 angivet som følgende: Bestemmelsen er udtryk for det grundlæggende princip, at alle aftaler skal være indgået alene til varetagelse af vandselskabets interesser og således, at hverken kunder eller leverandører diskrimineres. Et vandselskab må således navnlig ikke ved at købe for dyrt ind eller sælge for billigt overføre midler til interesseforbundne virksomheder, men skal også i øvrigt drives omkostningseffektivt, herunder ved at foretage indkøb billigst muligt. Dermed sikres det, at den pris, som vandselskabets kunder betaler, ikke belastes af selskabet uvedkommende eller unødvendige omkostninger. Programmet havde virkning fra den 1. juli Aalborg Forsyning, Kloak A/S har implementeret programmet og rapporteret via en årsberetning med revisionserklæring til Forsyningssekretariatet i maj Kundetilfredshed og profilering Det er altafgørende for os, at vore kunder er tilfredse med den service, vi tilbyder. Det er også vigtigt for os, at kunderne hurtigt og nemt kan komme i kontakt med os, når de har behov for det. Dialogen med kunderne og åbenhed i vores kommunikation er i fokus. Aalborg Forsyning, Service A/S varetager regningsudskrivning, inkasso, til- og afmelding, flytning samt en række andre serviceorienterede funktioner. Kunderne betjener vi i tæt samarbejde de øvrige driftsvirksomheder. Det betyder, at vore kunder kan få svar på spørgsmål vedrørende flere forsyningsarter ved at henvende sig et sted. Herudover kan kunderne får besked via sms eller e- mail om igangsætning af tømning af bundfældningstanke i et distrikt eller dato for tømning af bundfældningstank. Ligeledes kan kunderne blive opdateret på koncernens anlægsarbejder på hjemmesiden Kunderne har taget godt imod de nye funktioner, og vi vil også i 2013 arbejde med nye on-line-services. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har i efteråret 2012 deltaget i DANVA s kundetilfredshedsundersøgelse. Resultatet er en meget høj tilfredshed

17 Corporate Social Responsibility Miljøforhold og sundhed Miljø og sundhed har været i fokus i 2012 og vil fortsat være det. Det gælder klimaforandringer med stigende temperaturer og dermed risiko for ekstreme vejrsituationer. I Aalborg Forsyning, Kloak A/S dimensionerer vi kloakkerne til en levetid på 75 år, hvorved klimaforandringerne bliver inddraget i den løbende planlægning. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har opstillet følgende mission, vision og målsætninger i Spildevandsplan og Vision Vision 2100 er revideret i november 2009, bl.a. er udviklingsplanens tidshorisont forlænget til 2025 mod tidligere Missionen er: at bidrage til, at borgerne i Aalborg og omegn er sunde og raske samtidig med, at de ikke skal kunne se og lugte det spildevand, som Aalborg Forsyning, Kloak A/S vil medvirke til at behandle bæredygtigt. Visionen er: at at at opnå et rent vandmiljø i kommunens bække, åer og søer samt i Limfjorden gennem opsamling, transport og rensning af spildevand sikre drikkevandet mod udsivning fra kloaksystemet sikre en høj driftssikkerhed af kloaksystemet og renseanlæg at at anvende løsninger, hvor et godt og sikkert arbejdsmiljø er prioriteret højt opnå den bedst mulige samlede økonomi. Målsætningen, jf. den af byrådet godkendte spildevandsplan er: at rense for min. 85 % kvælstof og 90 % fosfor at øge den separatkloakerede andel fra 60 % til 63 % at reducere de aflastede vandmængder med 40 % at reducere antal overløbsbygværker med 14 % at at reducere antal renseanlæg fra 9 til 2 renseanlæg reducere udledningen af organisk stof fra kloaksystemet fra 952 tons/år til 842 tons/år, svarende til 11 % at reducere udledningen af kvælstof fra 143 tons/år til 129 tons/år, svarende til 10 % at at at at reducere udledningen af fosfor fra 18,8 tons/år til 16,3 tons/år, svarende til 13 % reducere elforbruget med ca. 1,6 mio. kwh/år, svarende til ca. 11 % reducere driftsudgifterne med ca. 8 mio. kr./år, svarende til ca. 7 % reducere reinvesteringerne primært i renseanlæg med ca. 5 mio. kr./år, svarende til ca. 2 % af de samlede investeringer

18 Emissioner El-køb i mio. kwh El-salg i mio. kwh Drikkevandforbrug m 3 8,2 6,4 6,3 Køb af fjernvarme m 3 18,0 16,2 15,1 Salg af fjernvarme mwh Køb af naturgas i mio. m 3 0,6 0,6 0,5 Renset spildevandsmængde i mio. m 3 25,0 25,1 24,3 Slamproduktion i tons tørstof (granulat) 3,6 3,6 2,9 Ledelsessystemer Aalborg Forsyning, Kloak A/S blev den 20. juni 2012 certififeret i føglende ledelsessystemer: Energiledelsen DS2403/EN16001 Miljøledelse ISO14001 Kvalitetsledelse ISO9001 Arbejdsmiljøledelse OHSAS18001 Certificeringen blev udført af Det Norske Veritas. Vognpark Nedenstående viser Aalborg Forsyning, Kloak A/S vognpark. Aalborg Forsyning, Kloak A/S s vognpark (antal) Vogne primo året Tilgang - nyanskaffelser Afgang - solgte Vogne ultimo året Vore medarbejdere En af Aalborg Forsyning, Kloak A/S vigtigste ressourcer er vore medarbejdere. Vi tror på, at succes hviler på vores evne til at samarbejde og skabe synergi gennem en vedholdende og engageret indsats fra hver enkelt medarbejder. Mange opgaver løser vi i teams eller i den virtuelle organisation. Det er afgørende for os hele tiden at stræbe efter at blive bedre hele tiden at udvikle os. Der er en sundhedsordning for medarbejderne. Herudover tilbydes der frugtordning. Aalborg Forsyning, Kloak A/S beskæftigede i 2012 i gennemsnit 55 medarbejdere

19 IT-platform Aalborg Forsyning, Kloak A/S foretager konstant vedligeholdelse og udvikling af IT-platformen med henblik på at sikre den nødvendige sikkerhed. Kapitalberedskab Likviditeten i Aalborg Forsyning, Kloak A/S udviser en lille rentebærende nettogæld. Der er planlagt en langsigtet investeringsstrategi, som over en 100-årig investeringshorisont lever op til målsætningerne. Aalborg Forsyning, Kloak A/S har en soliditetsgrad på 97,2 %. Risici Drift For at mindske risikoen på kundesiden søger Aalborg Forsyning, Kloak A/S løbende at skabe øget service. Konkurrencedygtige priser og rationel drift vil fortsat være det, der mindsker den driftsmæssige risiko. Erstatningskrav mod Elsam A/S / DONG Energy A/S I forbindelse med Konkurrencemyndighedernes afgørelse vedrørende Elsam A/S udnyttelse af sin førende markedsposition for årene deltager Aalborg Forsyning, Kloak A/S via Energi Danmark A/S i et sagsanlæg mod Elsam A/S for at få refunderet det for meget betalte. Der er ikke indregnet beløb i regnskabet for 2012 vedrørende dette forhold. Markedsrisici Stordriftsfordele ved at være en del af Aalborg Forsyning, Service A/S og Aalborg Forsyning, Holding A/S er medvirkende til at sikre konkurrenceevnen. Valuta- og renterisici Aalborg Forsyning, Kloak A/S har ingen valuta- eller renterisici af betydning. Væsentlige begivenheder og forholds indflydelse på årsregnskabet Hensættelse til tjenestemandspensionsforpligtelse I forbindelse med vandreformen vil Aalborg Forsyning, Kloak A/S kunne hensætte beløb på baggrund af såkaldte aktuarmæssige beregninger af tjenestemandspensionsforpligtelsen for den tidligere Kloakforsyning samt andelen af forpligtelsen for Forsyningsvirksomhederne, Administrationen samt Lagerog Indkøbskontoret. Tjenestemandsforpligtelsen indebærer alt andet lige at Aalborg Forsyning, Kloak A/S spildevandstakster vil ligge over taksterne i de selskaber, der ikke er omfattet af en tilsvarende pensionsforpligtelse. I nærværende regnskab 2012 er årets omkostninger til tjenestemandspension optaget til kr. Tab på debitorer Den samlede debitormasse er vurderet og dette har medført, at der forventes afskrevet 60 % af den samlede restancemasse, hvilket afføder et hensættelsesbeløb på kr. til tab på debitorer ultimo Bevægelser på egenkapitalen Der har i 2012 været bevægelser på egenkapitalen. I revisionsprotokollatet til årsregnskab for 2011 stod følgende angående værdien af de materielle anlægsaktiver: Det fremgår af årsregnskabet, at værdien af de materielle anlægsaktiver indregnes som renseanlæg, ledningsnet mv., med en værdi baseret på en opgørelse pr. 1. januar 2010 med efterfølgende tilgang og fratrukket afskrivninger. Værdien pr. 1. januar 2010 var baseret på Forsyningssekretariatets opgørelse (POLKA). Denne opgørelse blev i åbningsbalancen nedskrevet til en værdi, der tog hensyn til den fremtidige drift og likviditet. I åbningsbalancen blev resultatet, at værdien svarede til 40 % af POLKA-værdien

20 Det pæne resultat i 2011 kunne indikere, at afskrivningerne var for små og dermed værdien af anlægsaktiverne for lille. Det er aftalt med ledelsen, at der i juni 2012 udarbejdes en langsigtet tidsprognose, hvor der tages hensyn til prisloftet, effektiviseringskrav, investeringsplaner, drift og takster, således at man får et billede af den fremtidige likviditet og resultat. Det vil i den forbindelse blive vurderet sammen med revisionen, om der skal ske en opskrivning af anlægsaktiverne og dermed en forøgelse af afskrivningerne. På bestyrelsesmødet i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 21. november 2012 blev det godkendt, at de materielle anlægsaktiver opskrives, således at værdien nu afspejler POLKA-værdien 100 % pr. 1. januar Begivenheder efter balancedagen Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtrådt forhold, der giver anledning til at ændre vurderingen af regnskabets resultat og den fremtidige økonomiske udvikling. Den forventede økonomiske udvikling For Aalborg Forsyning, Kloak A/S forventes der i 2013 et negativt resultat på ca. 15,5 mio. kr. før skat

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Søndersøparken A/S CVR-nr

Søndersøparken A/S CVR-nr CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.12.13 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding

BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding BygMax A/S Skodborg Vestergade 1, 6630 Rødding CVR-nr. 36 90 67 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. april 2016.

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere